of 42 /42
1 OCENJEVANJE TVEGANJ IN NEZGODE PRI DELU INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO Mag. Boris RUŢIČ univ.dipl.inţ.el. Inšpektor – višji svetnik BRDO, april 2010

OCENJEVANJE TVEGANJ IN NEZGODE PRI DELU - … pa delodajalec pride do takega »zaključka« glede ocene tveganja ... kodo in je odvisno od verjetnosti, ... da bo dana ustrezna pozornost

Embed Size (px)

Text of OCENJEVANJE TVEGANJ IN NEZGODE PRI DELU - … pa delodajalec pride do takega »zaključka« glede...

 • 1

  OCENJEVANJE TVEGANJ

  IN NEZGODE PRI DELU

  INPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO

  Mag. Boris RUI univ.dipl.in.el.

  Inpektor viji svetnik

  BRDO, april 2010

 • 2

  Inpekcija dela deluje na toki, kjer se stalno stikajo pravo in

  tehnologija ter politina, socialna in ekonomska realnost.

  To pomeni, da je to vedimenzionalna dejavnost, ki se nanaa

  na politiko, ekonomijo, kulturo in socialo ter je tehnine,

  medicinske in pravne narave.

  INPEKCIJA DELA

 • 3

  Ena od najpomembnejih ter tudi najbolj in takoj oitnih posledic

  morebitnih neustreznih razmer na podroju varnosti in zdravja v

  zvezi z delom so vsekakor nezgode oz. pokodbe pri delu.

  Zato morajo biti tudi ravnanja in ukrepi delodajalcev prvenstveno

  usmerjeni v njihovo prepreevanje oz. zmanjanje njihovih posledic,

  e do njih kljub temu pride.

  NEZGODA PRI DELU

 • 4

  Glede obravnave nezgod pri delu z vidika ocenjevanja

  tveganj je za delodajalca npr. lahko pomembno vpraanje

  kaj in koliko tvegam, e pride do nezgode pri delu.

  NEZGODA PRI DELU

 • 5

  Do nezgode lahko pride iz ve razlogov:

  1. zaradi oitnih pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki so v neposredni

  vzroni zvezi z nastankom dogodka oz. nezgode,

  2. zaradi doloenih posrednih razlogov, pri katerih vzrona zveza ni

  oitna, vendar pa bi ureditev oz. odprava teh razlogov nezgodo

  prepreila,

  3. zaradi razlogov, na katere delodajalec nima vpliva.

  NEZGODA PRI DELU

 • 6

  Navedeni razlogi so glede tveganja zaradi morebitne

  nezgode pri delu v tesni zvezi tako z vidikom verjetnosti

  kot tudi v vidikom resnosti.

  Za verjetnost zagotovo velja, da je najveja za nastanek

  dogodka, ki ima razloge pod 1. toko. Nekoliko manja je,

  e gre za razloge pod 2. toko in e manja, e gre za razloge

  pod 3. toko.

  OCENA TVEGANJA

 • 7

  Objektivna kvantifikacija te verjetnosti je vsekakor zelo zahteven

  postopek, odvisen od mnogih okoliin, ki ga najbr ne bo izvedel

  noben delodajalec. Subjektivno kvantifikacijo te verjetnosti pa bo

  najbr izvedel vsak povpreno resen in odgovoren delodajalec in

  zakljuil, da je verjetnost za nastanek takega dogodka vsekakor

  prevelika (ne glede na to kolikna dejansko je in kako bi lahko bila

  predstavljena), e bodo za tak dogodek vzrok razlogi pod 1. toko.

  OCENA TVEGANJA

 • 8

  Odgovorneji in ozaveeni delodajalci pa bodo vidik verjetnosti

  poskuali e dodatno zmanjati z odpravo oz. ureditvijo tudi e

  razlogov pod 2. toko, ki bi npr. predstavljali vzpostavitev ustreznega

  internega sistema za nadzor nad tveganji v podjetju, boljo organizacijo

  dela, bolji nadzor, natanno opredelitev obveznosti in odgovornosti,

  obdobno preverjanje dejanskega stanja, ustrezno obravnavo nevarnih

  pojavov oz. skoraj nezgod itd.

  Vsekakor pa lahko delodajalec v doloeni meri vpliva tudi na nezgodne

  dogodke pod 3. toko in tudi na take dogodke, ki se dogodijo izven dela.

  OCENA TVEGANJA

 • 9

  Nesporno dejstvo je, da je vsaka nezgoda pri delu, ki jo doivi njegov

  delavec, za delodajalca neelen dogodek, ki v vsakem primeru

  predstavlja zanj doloeno kodo, ki v procesu obravnave tveganja

  predstavlja vidik resnosti. Ta koda je lahko v obliki finannih

  strokov, kazenskih sankcij, motenj v delovnem procesu, izgube

  ugleda idr. Vsekakor pa je obseg te kode precej odvisen od tega,

  v koliki meri je delodajalec kriv, da je do takega dogodka prilo.

  OCENA TVEGANJA

 • 10

  e je do nezgode prilo zaradi razlogov pod 1. toko, lahko

  delodajalec priakuje najveji obseg kode in sicer:

  - kazenske sankcije,

  - plailo odkodnine delavcu,

  - povrailo strokov ZZZS,

  - povrailo strokov ZPIZ,

  - motnje v delovnem procesu,

  - izguba ugleda,

  -

  OCENA TVEGANJA

 • 11

  e je do nezgode prilo zaradi razlogov pod 2. toko, bo obseg

  kode lahko nekoliko manji in lahko tudi ne bo zajemal vseh

  prej navedenih postavk.

  e je do nezgode prilo zaradi razlogov pod 3. toko, bo obseg

  kode najmanji in bo zajemal predvsem motnje v delovnem

  procesu in morda plaila doloenega dela odkodnine delavcu.

  OCENA TVEGANJA

 • 12

  Tudi vidik resnosti bo za doloeno kategorijo nezgode teko

  natanno oz. objektivno ovrednotiti (kvantificirati), etudi nam

  dosedanja praksa e kae vsaj okvirne vrednosti posameznih

  prej navedenih postavk.

  Vsekakor pa bo laje subjektivno presoditi, da pa je ta koda v

  vsakem primeru tako velika, da se jo izplaa, e je to le mogoe,

  prepreiti oz. s tem v zvezi storiti vse kar je mogoe (ne samo to

  kar je nujno zaradi predpisa in e to v minimalnem ter nekvalitetnem

  obsegu in vsebini), da do takega dogodka ne pride.

  PRESOJA TVEGANJA

 • 13

  Ko pa delodajalec pride do takega zakljuka glede ocene tveganja

  v primeru nezgode pri delu, ki pomeni, da je priel do spoznanja, da

  je ustrezna obravnava nezgod pri delu oz. v zvezi z delom potrebna

  ne samo zato ker je predpisana ampak tudi zato ker je nujna za uspeno

  delovanje in poslovanje podjetja, je to uinkovita podlaga za ustrezno

  in strokovno realizacijo pravega postopka ocenjevanja tveganj,

  kot je to predvideno v krovni Direktivi 89/391/EEC.

  PRESOJA TVEGANJA

 • 14

  EU, natanneje Public Health and Safety at Work Directorate

  iz Luxemburga, je s tem v zvezi izdelal Navodila za ocenjevanje

  tveganj pri delu, ki imajo namen pomagati dravam lanicam,

  delodajalcem oz. vodstvom podjetij ter tudi delavcem pri

  izpolnjevanju dolnosti ocenjevanja tveganj, kot je to

  opredeljeno v navedeni direktivi.

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 15

  OCENJEVALNA NAELA IN SPLONA PRAKSA

  OCENJEVANJA TVEGANJ PRI DELU

  1. Definicije:

  NEVARNOST: lastnost oz. sposobnost neesa (npr. materialov,

  opreme, postopkov, metod dela, ), da lahko povzroi kodo.

  VERJETNOST: je matematino gledano tevilo med 0 in 1

  brez dimenzij, vendar pa se v praksi pogosto nadomea s

  pogostostjo, ki pa lahko ima tudi doloeno dimenzijo.

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 16

  RESNOST: tea monih posledic, ki jih lahko povzroi doloena

  nevarnost.

  TVEGANJE: je monost, da doloena nevarnost dejansko povzroi

  kodo in je odvisno od verjetnosti, da do takega dogodka pride ter

  od resnosti monih posledic.

  OCENJEVANJE TVEGANJ: proces vrednotenja doloenega

  tveganja za varnost in zdravje delavcev (ali lahko tudi esa

  drugega) pri opravljanju dela oz. v zvezi z delom; je postopek

  kvantifikacije verjetnosti in priakovanih posledic identificiranih

  (prepoznanih in doloenih) tveganj.

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 17

  PRESOJA TVEGANJ: postopek odloanja in vodenja, ki ga

  izvajajo posamezniki, skupnosti, organizacije, institucije in

  vlade z namenom zaite ljudskih ivljenj, zdravja, lastnine

  ali okolja pred negotovimi kodljivimi posledicami razlinih

  nevarnih in kodljivih dejavnikov.

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 18

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

  Namen ocenjevanja tveganj:

  Je omogoiti delodajalcem uinkovito izvajanje potrebnih

  ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja zaposlenih. Ti

  ukrepi vkljuujejo:

  - prepreevanje tveganj pri delu,

  - priskrbeti delavcem potrebne informacije,

  - nudenje ustreznega usposabljanja delavcem,

  - organiziranje ukrepanja in zagotovitev potrebnih sredstev

  za njegovo realizacijo.

 • 19

  Naloge ocenjevalcev:

  - ugotoviti, katera tveganja so prisotna pri doloenem delu,

  - oceniti ta tveganja in s presojo, ki temelji na znanih dejstvih,

  izbrati ustrezno delovno opremo, ustrezne delovne postopke,

  najprimerneje nevarne snovi in preparate, delovno okolje,

  organizacijo dela idr.,

  - preveriti ustreznost opredeljenih ukrepov,

  - nemudoma ukrepati, e se pri ocenjevanju ugotovi, da so

  potrebni nadaljnji ukrepi,

  - zagotoviti, da bo dana ustrezna pozornost preventivnim

  ukrepom ter delovnim in proizvodnim postopkom ter da bo

  tako zagotovljena im vija stopnja varnosti in zdravja

  delavcev v zvezi z njihovim delom.

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 20

  Ocena tveganj se mora ponoviti, e pride do sprememb, ki lahko

  poveajo obstojea tveganja ali e se uvaja nova delovna oprema,

  novi delovni procesi ipd.

  Vedno je potrebno paziti, da se z odpravo enega tveganja ne

  ustvarijo nova ter da se tveganja ne prenaajo drugam.

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 21

  Potek ocenjevanja tveganj in nain vodenja ocenjevanja:

  1. Izdelava programa ocenjevanja tveganj pri delu.

  2. Struktura ocenjevanja oz. izbor naina pristopa (delovni

  prostor, delovni proces, nevarna snov, delovna oprema,

  posamezno delovno mesto, posamezen delavec, neka

  posebna nevarnost, ).

  3 Zbiranje informacij (o vsem prej navedenem, o delovnih

  nalogah, o predhodnih ukrepih in izkunjah, ).

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 22

  4. Odkrivanje oz. identifikacija nevarnosti in kodljivosti.

  5. Ugotavljanje, kdo jim je izpostavljen (e je to aktualno).

  6. Ovrednotenje stopnje oz. nivoja izpostavljenosti oseb na

  delu in drugih.

  7. Ocena tveganja, ki ga predstavlja doloena nevarnost oz.

  kodljivost glede na stopnjo izpostavljenosti, ovrednotene

  v toki 6.

  8. Doloanje nainov oz. zahtev in ukrepov za odpravo ali

  vsaj ustrezno obvladovanje identificiranih tveganj (za

  vsako posamezno nevarnost).

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 23

  9. Odloanje o poteku izvajanja doloenih zahtev in

  ukrepov.

  10. Izvajanje kontrole nad izvajanjem doloenih zahtev in

  ukrepov.

  11. Obdobno ocenjevanje dosekov oz. zastavljenih ciljev.

  12. Ocenjevanje uinkovitosti doloenih zahtev in ukrepov

  glede na doseene cilje.

  13. Pregled oz. revizija (periodina ali v primeru uvedenih

  sprememb).

  14. Program preverjanja postopkov ocenjevanja tveganja.

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 24

  Vsebina in obseg ali posamezne faze ali procesa kot celote je

  lahko zelo razlien in odvisen od najrazlinejih dejavnikov

  Najpomembneji vidik ocenjevanja tveganj je vsekakor

  doloanje nainov oz. zahtev in ukrepov za odpravo ali

  vsaj ustrezno obvladovanje identificiranih tveganj (za

  vsako posamezno nevarnost). Glede teh zahtev in ukrepov

  je pomembno to, da jih je veina e kakorkoli predpisana ali

  navedena v standardih, smernicah, panonih ali drugih

  sporazumih ipd.

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 25

  Obravnavana navodila obravnavajo samo metode oz.

  pristope ter organizacijo ocenjevanja tveganj, ne pa tudi

  specializiranih postopkov za objektivno (matematino)

  ovrednotenje oz. kvantifikacijo osnovnih postavk ocenjevanja

  tveganj to je verjetnosti in resnosti.

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 26

  Glede metodologije je navedeno, da nekih

  ustaljenih pravil, kako se je treba lotiti ocenjevanja

  tveganj pravzaprav ni, so pa kljub temu dana neka

  osnovna naela in navodila kako to izvesti.

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 27

  Je pa v teh navodilih posebej obravnavana tematika, ki se

  nanaa na izbor, vkljuevanje in prejemanje zunanjih

  storitev v obliki svetovanja strokovnjakov za varovanje

  zdravja in varnost pri delu, kar je e posebno zanimivo za

  mala in srednja podjetja, ki nimajo ali nimajo v zadostni meri

  svojih strokovnjakov, ki bi lahko ustrezno pokrili potrebe po

  posameznih strokovnih zadevah, ki se nanaajo na

  ocenjevanje tveganj glede nevarnosti in kodljivosti v zvezi z

  delom pri teh delodajalcih.

  NAVODILA ZA OCENJEVANJE

 • 28

  HVALA ZA POZORNOST

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

  HVALA ZA POZORNOST

 • 42