of 1 /1
Br. Ime učesnika Funkcija Email 1 Anesa Čejvan Stručni saradnik za pravne poslove i radne odnose [email protected] 2 Ramo Dautbašić Šef odsjeka [email protected] 3 Senad Redžović Pravnik [email protected] 4 Majda Pamuković Pravnik [email protected] 5 Adnan Zeković Stručni savjetnik [email protected]; [email protected] 6 Edhem Kadić Šef unutarnje organizacione jedinice, nadzornik zatvorske policije, koordinator borbe protiv korupcije unutar zavoda [email protected] 7 Edis Mesihović Državni službenik [email protected] 8 Slavica Čičković [email protected] 9 Mirsad Gačanin Šef odsjeka za opće i pravne poslove [email protected] 10 Mensura Hasifić Šef odsjeka za informaciono-komunikacioni sistem [email protected] 11 Ernes Lilić Pravnik [email protected] 12 Sanela Puriš Sekretarica u kabinetu direktora [email protected] 13 Murisa Tuka Stručni saradnik [email protected] 14 Irena Obrdalj Čehović Stručni saradnik [email protected] 15 Lejla Šeta Referent za pravne poslove [email protected] 16 Ernes Zukanović Federalni porezni istražni inspektor [email protected] 17 Nedžad Haračić Federalni porezni istražni inspektor [email protected] 18 Bećo Sarajlija Sekretar zavoda [email protected] 19 Minela Alibegović Stručni savjetnik [email protected] 20 Mirsad Čolaković Direktor Sekcije pravnih i općih poslova mirsad.colak[email protected] 21 Tanja Hadžiavdić Stručni saradnik za pravne poslove [email protected] 22 Enes Ganić Savjetnik direktora [email protected] 23 Elvira Mujkić Projekt menadžer [email protected] 24 Emsad Dizdarević Projekt menadžer [email protected] 25 Habib Baljić Viši stručni suradnik [email protected] 26 Diana Ružić Sekretar [email protected] 27 Faketa Begović Sekretar [email protected] 28 Hasan Milišić Stručni savjetnik [email protected] Br. Ime Funkcija Email 29 Marijana Obradović Konsultant [email protected] 30 Jovan Nicić Konsultant [email protected] 31 Jasna Panjeta Službenica za projekte i komunikacije [email protected] 32 Iva Komšić Programski službenik [email protected] 33 Sead Lisak Predsjednik [email protected] 34 Ilma Vranac Stručni savjetnik [email protected] Federalno pravobranilaštvo/pravobraniteljstvo Federalna uprava za inspekcijske poslove Federalno ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Federalni zavod za geologiju Antikorupcijski tim Vlade Federacije BiH Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Obuka o izradi i provedbi planova integriteta u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo – 15.novembar 2017. godine LISTA UČESNIKA Organizatori Institucija Regionalna anti-korupcijska inicijativa (RAI) Institucija Federalna uprava civilne zaštite Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać Arhiv FBiH PS "Vitezit" d.o.o. Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH Generalni sekretarijat Vlade FBiH Zrak d.d. Sarajevo Transparency International BiH JP Ceste FBiH Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH Agencija za privatizaciju u FBiH "PRETIS" d.d. Vogošća Porezna uprava FBiH Federalni zavod za programiranje razvoja Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa EU propisima ArcelorMittal Zenica d.o.o.

Obuka o izradi i provedbi planova integriteta u Federaciji

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Obuka o izradi i provedbi planova integriteta u Federaciji

Br. Ime uesnika Funkcija Email
1 Anesa ejvan Struni saradnik za pravne poslove i radne odnose [email protected]
2 Ramo Dautbaši Šef odsjeka [email protected]
3 Senad Redovi Pravnik [email protected]
4 Majda Pamukovi Pravnik [email protected]
5 Adnan Zekovi Struni savjetnik [email protected]; [email protected]
6 Edhem Kadi Šef unutarnje organizacione jedinice, nadzornik
zatvorske policije, koordinator borbe protiv korupcije
unutar zavoda
8 Slavica ikovi [email protected]
9 Mirsad Gaanin Šef odsjeka za ope i pravne poslove [email protected]
10 Mensura Hasifi Šef odsjeka za informaciono-komunikacioni sistem [email protected]
11 Ernes Lili Pravnik [email protected]
12 Sanela Puriš Sekretarica u kabinetu direktora [email protected]
13 Murisa Tuka Struni saradnik [email protected]
14 Irena Obrdalj ehovi Struni saradnik [email protected]
15 Lejla Šeta Referent za pravne poslove [email protected]
16 Ernes Zukanovi Federalni porezni istrani inspektor [email protected]
17 Nedad Harai Federalni porezni istrani inspektor [email protected]
18 Beo Sarajlija Sekretar zavoda [email protected]
19 Minela Alibegovi Struni savjetnik [email protected]
20 Mirsad olakovi Direktor Sekcije pravnih i opih poslova [email protected]
21 Tanja Hadiavdi Struni saradnik za pravne poslove [email protected]
22 Enes Gani Savjetnik direktora [email protected]
23 Elvira Mujki Projekt menader [email protected]
24 Emsad Dizdarevi Projekt menader [email protected]
25 Habib Balji Viši struni suradnik [email protected]
26 Diana Rui Sekretar [email protected]
27 Faketa Begovi Sekretar [email protected]
28 Hasan Miliši Struni savjetnik [email protected]
Br. Ime Funkcija Email
31 Jasna Panjeta Slubenica za projekte i komunikacije [email protected]
32 Iva Komši Programski slubenik [email protected]
33 Sead Lisak Predsjednik [email protected]
34 Ilma Vranac Struni savjetnik [email protected]
Federalno pravobranilaštvo/pravobraniteljstvo
Federalni zavod za geologiju
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
(APIK)
Obuka o izradi i provedbi planova integriteta u Federaciji Bosne i Hercegovine
Sarajevo – 15.novembar 2017. godine
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH
Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Biha
Arhiv FBiH
Generalni sekretarijat Vlade FBiH
Agencija za privatizaciju u FBiH
"PRETIS" d.d. Vogoša
Porezna uprava FBiH
Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklaenost sa EU propisima
ArcelorMittal Zenica d.o.o.