Obrazac Za Prijavu- Bosanski

Embed Size (px)

Text of Obrazac Za Prijavu- Bosanski

 • 7/26/2019 Obrazac Za Prijavu- Bosanski

  1/2

  1 8 1 2 9 9 0 1 9 3 0 4 3Paljivo unesite Va Jedinstveni matini broj, koji e biti koriten za registraciju Vae prijave u bazu podataka.

  Obavezno upiite svoje ime, potom ime roditelja i prezime.

  Alen ( Selim ) Tihakva!a isprav!a ili izmjena "rijavno# obras$a od strane !andidata smatrat %e se !ao neuredna prijava.

  ve rubri!e u prijavnom obras$u trebaju biti popunjene.

  &onta!t in'orma$ije !andidata

  (ele'on) *+-

  obitel) 38/200229

  a) *+-

  +mail) tia!5a6otmail.$om

  -dresa) 7uratbe#ovi% 7ola$ b.b.

  / 0 2 4 0ornji a!u' :s!oplje

  Obavezno popunite adresu i broj telefona/mobitela iemail adresu. !koliko nemate mobilni broj niti email adresu, upiite "#$%&'.

  &on!urs na !oji se prijavljujete

  KONKURS ZA STIPENDIRANJE I STRUNO OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA KONTROLORE

  ZRANOG SAOBRAAJA

  ;ini poda$i !andidata

  prezime &len ()elim* +iak

  7atum i mjestoro?enja -. decembar -0. godine, +ravnik

  7jevoja!o prezime

  "ol u!i 1enski

  Obrazovanje !andidata

  200@. do 2009. Opa Gimnazija

  Od godine do godine !piite zvanje kako je napisano na diplomi

  "Mjeovita srednja kola Gornji Vakuf", Gornji Vakuf - Uskoplje, BiH

  55555 do 55555#avedite naziv visokokolske ustanove, grad i dravu

  Od godine do godine !piite zvanje kako je napisano na diplomi

  55555 do 55555#avedite naziv visokokolske ustanove, grad i dravu

  Od godine do godine !piite zvanje kako je napisano na diplomi

  #avedite naziv kolske ustanove, grad i dravu

  #avedite univerzitetske diplome i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje V22 stepena stru3ne spreme, odnosno diplome visokogobrazovanja prvog, drugog ili treeg ciklusa 4olonjskog sustava studiranja po3evi od prve ste3ene diplome, odnosno diplome o zavrenojsrednjoj stru3noj spremi najmanje 2V stepen .

  *a$ionalnost)

  &ko elite, ozna3ite svoju nacionalnost (ozna3ite sa ,ilipodebljajteili zaokruite*5

  Aonja! )rbin 6rvat Ostali #eopredijeljen

 • 7/26/2019 Obrazac Za Prijavu- Bosanski

  2/2

  7andidat se izjanjava dobrovoljno. !koliko ne elite da se opredijelite, nazna3ite opciju neopredijeljen.

  Bnanje en#les!o# jezi!a

  Obiljeite oznakom Codgovarajua polja.

  8$927

  :ovor ;itanje Pisanje

  Vrlodobro