of 28 /28
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2006, 74/2006, 31/2007, 37/2008, 61/2008, 115/2008, 3/2010, 45/2010, 100/2011, 21/2012, 50/2014 i 146/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način rada, sastav, organizacija, teritorijalna raspoređenost, kontrola ocene prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije, kao i naknada za rad članova komisije koja im se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Član 2 Prvostepena, odnosno drugostepena lekarska komisija, su stručno-medicinski organi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond), odnosno matične filijale (u daljem tekstu: filijala), koji učestvuju u postupku ostvarivanja prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja utvrđenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon). Član 3 Prvostepena lekarska komisija se organizuje u sedištu filijale i sedištu ispostave filijale (u daljem tekstu: ispostava). Izuzetno od stava 1. ovog člana, u ispostavama u kojima nema uslova za organizovanje prvostepene lekarske komisije, poslove iz njenog delokruga obavlja prvostepena lekarska komisija u sedištu najbliže ispostave ili prvostepena lekarska komisija u sedištu filijale. Član 4 Drugostepena lekarska komisija se organizuje u sedištu filijale. Izuzetno od stava 1. ovog člana, drugostepena lekarska komisija može da se organizuje i za više filijala. II SASTAV LEKARSKIH KOMISIJA Član 5 Prvostepena lekarska komisija sastoji se od dva člana, od kojih je jedan predsednik.

O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA - Početna · PDF filezbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja ... kojima se utvrđuju

Embed Size (px)

Text of O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA - Početna · PDF filezbog teškog...

 • PRAVILNIK

  O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA

  ("Sl. glasnik RS", br. 44/2006, 74/2006, 31/2007, 37/2008, 61/2008, 115/2008, 3/2010, 45/2010, 100/2011, 21/2012, 50/2014 i 146/2014)

  I OPTE ODREDBE

  lan 1

  Ovim pravilnikom ureuje se nain rada, sastav, organizacija, teritorijalna rasporeenost, kontrola ocene prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije, kao i naknada za rad lanova komisije koja im se isplauje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

  lan 2

  Prvostepena, odnosno drugostepena lekarska komisija, su struno-medicinski organi Republikog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republiki fond), odnosno matine filijale (u daljem tekstu: filijala), koji uestvuju u postupku ostvarivanja prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja utvrenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon).

  lan 3

  Prvostepena lekarska komisija se organizuje u seditu filijale i seditu ispostave filijale (u daljem tekstu: ispostava).

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, u ispostavama u kojima nema uslova za organizovanje prvostepene lekarske komisije, poslove iz njenog delokruga obavlja prvostepena lekarska komisija u seditu najblie ispostave ili prvostepena lekarska komisija u seditu filijale.

  lan 4

  Drugostepena lekarska komisija se organizuje u seditu filijale.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, drugostepena lekarska komisija moe da se organizuje i za vie filijala.

  II SASTAV LEKARSKIH KOMISIJA

  lan 5

  Prvostepena lekarska komisija sastoji se od dva lana, od kojih je jedan predsednik.

 • Prvostepena lekarska komisija ima i dva zamenika.

  U sluaju spreenosti da uestvuje u radu komisije, predsednika prvostepene lekarske komisije zamenjuje lan ili zamenik koga on odredi.

  U sluaju spreenosti da uestvuje u radu komisije, lana prvostepene lekarske komisije zamenjuje zamenik koga odredi predsednik prvostepene lekarske komisije.

  Drugostepena lekarska komisija sastoji se od tri lana, od kojih je jedan predsednik.

  Drugostepena lekarska komisija ima i dva zamenika lana.

  U sluaju spreenosti da uestvuje u radu komisije, predsednika drugostepene lekarske komisije zamenjuje jedan od lanova koga on odredi.

  U sluaju spreenosti da uestvuje u radu komisije, lana drugostepene lekarske komisije zamenjuje zamenik koga odredi predsednik drugostepene lekarske komisije.

  lan 6

  Predsednik prvostepene lekarske komisije moe biti predsednik vie prvostepenih lekarskih komisija.

  lan, odnosno zamenik lana prvostepene lekarske komisije moe biti lan, odnosno zamenik lana vie prvostepenih lekarskih komisija.

  lan 7

  Predsednik, lan i zamenik lana prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije moe biti:

  1) stalno zaposlen lekar u filijali;

  2) zaposlen lekar u zdravstvenoj ustanovi;

  3) nezaposlen lekar;

  4) lekar korisnik starosne penzije.

  U prvostepenoj, odnosno drugostepenoj lekarskoj komisiji, najmanje jedan lekar je stalno zaposlen u filijali.

  lan 8

  lanovi prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije su lekari specijalisti odreene grane medicine u skladu sa pravilnikom kojim se ureuju specijalizacije i ue specijalizacije zdravstvenih radnika.

 • Ukoliko u sastavu prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije nije zastupljen lekar odgovarajue specijalnosti, kao i u drugim sluajevima kada je to potrebno, prvostepena, odnosno drugostepena lekarska komisija, moe da zatrai nalaz i miljenje odgovarajue zdravstvene ustanove.

  lan 9

  Predsednika, lanove i zamenike lanova prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije imenuje i razreava direktor Republikog fonda na predlog direktora filijale.

  Predsednik, lan i zamenik lana prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije odgovoran je za svoj rad direktoru Republikog fonda i direktoru filijale.

  III NADLENOST LEKARSKIH KOMISIJA

  lan 10

  Prvostepena lekarska komisija:

  1) daje ocenu i utvruje duinu privremene spreenosti za rad osiguranika, po predlogu izabranog lekara, preko 30 dana privremene spreenosti za rad, odnosno privremene spreenosti za rad zbog nege lana ue porodice due od 15 dana, odnosno due od sedam dana, u skladu sa Zakonom;

  2) daje ocenu po prigovoru osiguranika ili poslodavca na ocenu izabranog lekara o privremenoj spreenosti za rad osiguranika zbog bolesti ili povrede do 30 dana, odnosno privremene spreenosti za rad zbog nege lana porodice, u skladu sa Zakonom;

  3) daje ocenu o potrebi obezbeivanja pratioca obolelom licu za vreme stacionarnog leenja, pod uslovima utvrenim optim aktom Republikog fonda;

  4) odluuje o opravdanosti propisivanja odreenih vrsta medicinsko-tehnikih pomagala i izrade novih medicinsko-tehnikih pomagala pre isteka roka njihovog trajanja;

  5) daje ocenu o zahtevima za naknadu trokova leenja i putnih trokova;

  6) ceni medicinsku opravdanost zdravstvene zatite koriene suprotno uslovima i nainu utvrenom ovim zakonom i propisima donetim za sprovoenje Zakona;

  7) daje miljenje o upuivanju osiguranih lica na leenje u zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju i miljenje o upuivanju osiguranih lica na leenje van podruja matine filijale;

  8) predlae upuivanje osiguranika, u sluaju dueg trajanja spreenosti za rad, u skladu sa Zakonom, nadlenom organu za ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

  9) daje ocenu o miljenju izabranog lekara;

 • 10) utvruje zdravstveno stanje osiguranog lica radi izdavanja potvrde o korienju zdravstvene zatite osiguranog lica u inostranstvu, u skladu sa Zakonom;

  11) utvruje potrebu osiguranika za rad sa skraenim radnim vremenom u toku leenja, u skladu sa Zakonom;

  11a) upuuje osigurano lice, svojim nalogom, u zdravstvenu ustanovu radi dodatne dijagnostike, ako je dijagnostiki nalaz neophodan za donoenje ocene lekarske komisije i po potrebi odreuje upotrebu i vrstu prevoznog sredstva i pravo na pratioca, u skladu sa Zakonom;

  12) vri druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.

  Pored poslova iz stava 1. ovog lana, prvostepena lekarska komisija:

  1) daje ocenu po prigovoru osiguranika na ocenu izabranog lekara o odreivanju starosti trudnoe, radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog trudnoe i poroaja;

  2) daje ocenu po prigovoru osiguranika na miljenje izabranog lekara o zdravstvenom stanju deteta radi ostvarivanja prava osiguranika na odsustvovanje sa rada zbog neophodne posebne nege deteta u skladu sa propisima o radu;

  3) utvruje privremenu spreenost za rad osiguranika po propisima o zapoljavanju i osiguranju za sluaj nezaposlenosti i daje ocenu po prigovoru osiguranika na ocenu izabranog lekara o privremenoj spreenosti za rad u skladu sa propisima o zapoljavanju i osiguranju za sluaj nezaposlenosti.

  4) (brisana)

  lan 11

  Drugostepena lekarska komisija:

  1) daje ocenu po prigovoru osiguranika, odnosno poslodavca na ocenu, odnosno na injenino stanje koje je prvostepena lekarska komisija utvrdila;

  2) ispituje po zahtevu osiguranog lica, filijale, odnosno poslodavca pravilnost ocene koju kao konanu daje prvostepena lekarska komisija i o tome daje svoju ocenu i miljenje;

  3) daje ocenu o produenju prava na naknadu zarade zbog nege lana ue porodice do etiri meseca u sluaju tekog oteenja zdravstvenog stanja deteta do navrenih 18 godina ivota zbog tekog oteenja modanih struktura, maligne bolesti ili drugog tekog pogoranja zdravstvenog stanja deteta.

  Drugostepena lekarska komisija moe da vri reviziju svih prava, odnosno vetaenje u vezi sa svim pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja o kojima je odluivao izabrani lekar, odnosno prvostepena lekarska komisija, po zahtevu osiguranog lica, poslodavca, matine filijale, odnosno Republikog fonda.

  lan 12

 • U obavljanju poslova utvrenih Zakonom, predsednik i lanovi prvostepene, odnosno drugostepene lekarske komisije imaju obavezu da se staraju o primeni Zakona i drugih propisa kojima se utvruju prava osiguranih lica, i primeni stavova medicinske doktrine.

  Duinu privremene spreenosti za rad osiguranika prvostepena lekarska komisija utvruje na osnovu opteg akta Republikog fonda kojim se ureuju medicinsko-doktrinarni standardi za utvrivanje privremene spreenosti za rad.

  U duinu trajanja privremene spreenosti za rad osiguranika, koju utvruje prvostepena lekarska komisija u skladu sa stavom 2. ovog lana, ne uraunava se duina privremene spreenosti za rad osiguranika koju utvruje izabrani lekar u ambulantnim uslovima i za vreme bolnikog leenja bez obzira na duinu trajanja bolnikog leenja.

  U duinu trajanja privremene spreenosti za rad osiguranika, koju utvruje prvostepena lekarska komisija u skladu sa stavom 2. ovog lana, ne uraunava se duina privremene spreenosti za rad osiguranika zbog korienja produene rehabilitacije u skladu sa odredbama opteg akta Republikog fonda kojim se ureuje medicinska rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju.

  Izuzetno, ako privremena spreenost za rad osiguranika, po oceni prvostepene lekarske komisije, treba da traje due od propisane duine privremene spreenosti za rad u smislu opteg akta iz stava 2. ovog lana, prvostepena lekarska komisija duna je da posebno obrazloi svoju ocenu o duem trajanju privremene spreenosti za rad i navede razloge za takvu ocenu.

  Prvostepena lekarska komisija duna je da o oceni iz stava 5. ovog lana obavesti direktora filijale.

  IV ORGANIZACIJA I TERITORIJALNA RASPOREENOST LEKARSKIH KOMISIJA

  lan 13

  Organizacija i teritorijalna rasporeenost, prvostepenih, odnosno drugostepenih lekarskih komisija ureena je prema