Click here to load reader

NUMĂRUL PIAŢA MUNCII ÎN COVASNA Situaţia şomajului, la ... covasna_files/informatii... · PDF file PIAŢA MUNCII ÎN COVASNA Situaţia şomajului, la finele lunii APRILIE 2018

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NUMĂRUL PIAŢA MUNCII ÎN COVASNA Situaţia şomajului, la ......

 • A G E N Ţ I A J U D E Ţ E A N Ă P E N T R U O C U P A R E A F O R Ţ E I D E M U N C Ă C O V A S N A

  PIAŢA MUNCII ÎN COVASNA Situaţia şomajului, la finele lunii

  APRILIE 2018

  În acest număr:

  Situaţia şomajului, la fi- nele lunii APRILIE 2018

  Pag.1

  MAI—LUNA PROMOVĂRII ECONOMIEI SOCIALE

  Pag.2 Pag.3

  SOLIDAR—Linia de finan- ţare dedicată dezvoltării economiei sociale

  Pag.4

  NUMĂRUL 5—2018

  La 30.04.2018 sunt în evidentele AJOFM Covasna un număr de 3119 şomeri, înregistrându -se o rată a şomajului de 3,61% , situându-se cu 0,29 pp sub cea înregistrată în luna prece- dentă şi cu 0,69 pp sub cea înregistrată aceiaşi perioadă din anul precedent de 4,30% .

  Din cei 3119 şomeri, 1290 sunt femei, astfel că rata şomajului feminin înregistrat se cifrea- ză la nivelul a 3,15%,

  mai mică cu 0,25 pp decât ceea a şomajului feminin înregistrat în luna anterioară ,

  mai mică cu 0,46 pp faţă de rata totală a şomajului

  cu 0,89 pp mai mică faţă de cea a şomajului masculin înregistrat (cifrat la 4,04% ).

  Baraoltul deţine ponderea cea mai ridicată a celor care sunt în evidenţele AJOFM dar nu beneficiază de indemnizare aproape de 94%%, depăşind cu mai mult de 14%-16% ponde- rile înregistrate în zonele Tg. Secuiesc şi respectiv, Sf. Gheorghe.

  Repartiția pe medii a şomajului evidențiază o ponderea şomerilor din mediul urban este 26,90% faţă de 73,10% în mediul rural dintre şomerii înregistraţi

  Mai mult, în Covasna structura şomajului evidenţiază o pondere importantă a persoa- nelor de etnie roma, cu problemele pe care acestea le au pe piaţa muncii, generate cumulativ de lipsa de educaţie iniţială, de lipsa de calificări ori de atitudinea acestora faţă de muncă şi etica muncii.

  LUNA MAI 2018

  LUNA PROMOVĂRII ECONOMIEI

  SOCIALE

 • Pagină 2 Numărul 5—2018

  Economia socială se bazează pe principiile enunţate în art. 4 din Legea nr. 219/2015:

  prioritatea—acordată individului şi obiectivelor

  sociale, faţă de creşterea profitului;

  solidaritatea şi responsabilitatea colectivă;

  convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi

  şi interesul general şi/sau interesele unei colecti- vităţi;

  controlul democratic al membrilor, exercitat asu-

  pra activităţilor desfăşurate;

  caracterul voluntar şi liber al asocierii în formele

  de organizare specifice domeniului economiei sociale;

  personalitate juridică distinctă, autonomie de

  gestiune şi independenţă faţă de autorităţile pu- blice;

  alocarea celei mai mari părţi a profitu-

  lui/excedentului financiar pentru atingerea obiec- tivelor de interes general ale unei colectivităţi sau, în interesul personal, nepatrimonial al mem- brilor .

  Economia socială contribuie la:

  dezvoltarea comunităţilor locale,

  crearea de locuri de muncă,

  implicarea persoanelor aparţinând grupu-

  rilor vulnerabile definite de lege, în activi- tăţi cu caracter social şi/sau activităţi eco- nomice,

  facilitând accesul acestora la resursele şi ser- viciile comunităţii.

  Entitățile economiei sociale realizează, în prin- cipal, următoarele activităţi de interes general:

  a) producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii / a membrilor acesteia;

  b) promovarea de activităţi care pot genera /asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;

  c) dezvoltarea de programe de formare profe- sională pentru persoanele din grupul vulnera- bil;

  d) dezvoltarea serviciilor sociale, pentru creş- terea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

  Informaţii despre grupurile vulnerabile pot fi descărcate de la adresa :

  www.anofm.ro/files/Grup_vulnerabil.pdf.

  Economia socială este reglementată de Legea nr. 219/2015 privind economia soci- ală, ale cărei Norme metodologice au fost adoptate prin HG nr. 585/10.08.2016.

  Conform Legii 219/2015 economia socială este definită ca (art. 2 alin.1 din Lege) :

  ansamblul activităţilor organizate inde-

  pendent de sectorul public,

  al căror scop este să servească inte-

  resul general, interesele unei colectivi- tăţi şi/sau interesele personale nepa- trimoniale,

  prin creşterea gradului de ocupare a

  persoanelor aparţinând grupului vulne- rabil

  şi/sau producerea şi furnizarea de

  bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

  Luna mai a fiecărui an este statuată prin lege, ca fiind ”luna promovării economiei sociale”.

  Astfel sunt organizate diferite evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, care au ca scop dezvol- tarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.

  PRINCIPIILE ECONOMIEI PRINCIPIILE ECONOMIEI

  SOCIALESOCIALE

  MAIMAI——LUNA PROMOVĂRII LUNA PROMOVĂRII

  ECONOMIEI SOCIALEECONOMIEI SOCIALE

  ROLUL AUTORITĂŢILOR PUBLICEROLUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale - AJOFM Co- vasna fiind una dintre aceste autorităţi - sprijină activităţile de eco- nomie socială prin:

  recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale - prin acordarea atestatului de întreprindere socială;

  recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale de inserţie prin acordarea mărcii sociale;

  dezvoltarea de mecanisme de sprijinire a întreprinderilor soci- ale de inserţie;

  promovarea şi susţinerea dezvoltării resurselor umane din domeniul economiei sociale;

  participarea la activităţi de economie socială prin colaborare în diferite forme, potrivit legii;

  înfiinţarea de centre de informare şi consiliere în domeniul economiei sociale.

  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna demarea- ză în această lună acţiuni pentru promovarea economiei sociale.

  În acest sens se vor organiza campanii de promovare, seminarii şi mese rotunde pentru a mediatiza prevederile legale referitoare la rolul întreprin- derilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie .

 • Pagină 3 PI

  I. societăţile cooperative de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, republicata;

  II. cooperativele de credit, care funcționează în baza Ordonanței de ur- genta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit şi adecva- rea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare;

  III. asociațiile şi fundațiile, care funcționează în baza Ordonanței Guver- nului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare;

  IV. casele de ajutor reciproc ale salariaților, care funcționează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților şi al uniunilor acestora, republicata;

  V. casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiintate şi funcți- onează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

  VI. societăţile agricole, care funcționează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, cu modifi- cările ulterioare;

  VII. orice alte categorii de persoane juridice care respecta, conform actelor legale de înființare şi organizare, cumulativ, definiția şi principiile eco- nomiei sociale prevăzute în prezenta lege

  ATESTAREA

  ÎNTREPRINDERILOR

  DE ECONOMIE

  SOCIALĂ Atestarea entităţilor economiei sociale se realizează, conform legii de către subunităţile serviciului Public Român de Ocuparea - respectiv, în judeţul Covasna de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă - în cadrul căreia este organizat / funcţio- nează Compartimentul Economie Socială.

  Potrivit Legii nr. 219/2015, entitățile economiei socia- le din România sunt reprezentate de întreprinderea

  socială şi întreprinderea socială de inserție.

  1. Întreprinderea socială este persoana juridică de drept privat care:

  desfăşoară activităţi în domeniul economiei so-

  ciale,

  deţine un atestat de întreprindere socială

  şi respectă principiile economiei sociale.

  Atestatul de întreprindere socială se acordă între- prinderilor sociale care, prin actele de înfiinţare şi funcţionare, demonstrează respectarea următoarelor criterii:

  acţionează în scop social şi/sau în interesul

  general al comunităţii;

  alocă minimum 90% din profitul realizat scopului

  social şi rezervei statutare;

  se obligă să transmită bunurile rămase în urma

  lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

  aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi,

  asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

  2. Întreprinderea socială de inserţie este întreprin- derea socială care înde