of 14 /14
NOVA METODA ZA OVERAVANJE MERNIH NOVA METODA ZA OVERAVANJE MERNIH SISTEMA ZA MERENJE ZAPREMINE TNG SISTEMA ZA MERENJE ZAPREMINE TNG - - a a POMO POMO Ć Ć U MASTER MERILA U MASTER MERILA OM 019

NOVA METODA ZA OVERAVANJE MERNIH SISTEMA ZA

 • Author
  dinhanh

 • View
  246

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of NOVA METODA ZA OVERAVANJE MERNIH SISTEMA ZA

 • NOVA METODA ZA OVERAVANJE MERNIH NOVA METODA ZA OVERAVANJE MERNIH SISTEMA ZA MERENJE ZAPREMINE TNGSISTEMA ZA MERENJE ZAPREMINE TNG--aa

  POMOPOMOU MASTER MERILAU MASTER MERILA

  OM 019

 • UVOD

  Proizvodno, usluno i trgovinsko drutvo Nedeljkovi d.o.o Provo (u daljem tekstu: PUTD Nedeljkovi d.o.o, Provo) , svojim dugogodinjim radom i iskustvom u oblasti izgradnje, opremanja, odravanja i kontrolisanja objekata koji se bave trgovinom nafte i naftinim derivatima, strunou i iskustvom zaposlenih, prostorom i opremom, akreditacijom i dokazanom kompetentnou postao je deo Metrolokog sistema drave u oblasti Zakonske metrologije .

  Ispunjavajui zakonom propisane uslove i ovlaivanjem od strane drave poveren nam je posao u oblasti zakonske kontrole merila za koja smo akreditovani. Svojim trogodinjim radom i iskustvom u oblasti kontrolisanja i igosanja merila koja podleu zakonskoj kontroli a upotrebljavaju se na benzinskim stanicama, skladitima nafte i naftinih derivata doprinosimo unapreenju Zakonske metrologije u naoj dravi.

  Ovlaeno telo Nedeljkovi u svom radu se rukovodi zakonom i svojim ovlaenjima a u funkciji potrebe da se osigura potena trgovina i uvere graani u korektne rezultate merenja u zvaninim i javnim transakcijama i prometu roba.

 • Vrste merila za ije overavanje je ovlaeno PUTD Nedeljkovi d.o.o Provo

  Sprava za merenje zapremine tenih goriva naftnog porekla, maksimalnog protoka Qmax = 200 L/min

  Sprava za merenje zapremine AUTOGASA TNG, maksimalnog protoka Qmax = 50 L/min

  Rezervoari poloeni, cilindrini, za merenje zapremine tenih goriva naftnog porekla, nazivne zapremine maksimalno Vn = 100 m3

  Automatska merila nivoa tenosti u nepokretnim rezervoarima, opsega merenja do L= 3,2 m

  Merila i merni sistemi za kontinuirano i dinamiko merenje koliine tenosti (zapremine) koje nisu voda, opsega merenja do Qmax = 2.000 L/min

 • Auto-cisterne, nazivne zapremine komore, maksimalno do Vn =40 m3

  Merila i merni sistemi za kontinuirano i dinamiMerila i merni sistemi za kontinuirano i dinamiko merenje koliko merenje koliine ine (zapremine) AUTOGASA TNG, maksimalnog protoka do (zapremine) AUTOGASA TNG, maksimalnog protoka do QQmaxmax = 400 L/min= 400 L/min

  nmtri z mrnj pritisk u pnumticim, Pmax = 16 bar

 • Metoda kontrolisanja Metoda kontrolisanja Merila i mernih sistema za Merila i mernih sistema za kontinuirano i dinamikontinuirano i dinamiko merenje koliko merenje koliine ine (zapremine) AUTOGASA TNG(zapremine) AUTOGASA TNG--a volumetrijskom a volumetrijskom metodom pomometodom pomou master merilau master merila

  Osnove metodeMetoda se koristiti za kontrolisanje i ocenu usaglaenosi metrolokih i

  tehnikih zahteva (overavanje) Mernih sistema za merenje zapremine TNG-a volumetrijskom metodom pomou etalonskog merila protekle zapremine tenosti - Master merila i merne posude kao referentnog etalona.

 • Metoda se odnosi na:

  Redovno iVanrednakontrolisanja i ocene usaglaenosti (overavanje) Mernih sistema za merenje zapremine TNG i to:

  1. Merni sistemi za merenje zapremine TNG-a prilikom punjenje kamion-cisterni i vagon-cisterni (merni sistemi na auto-punilitima).

  2. Merni sistemi za za merenje zapremine TNG-a prilikom pranjenja kamion-cisterni i vagon-cisterni ako je merni sistem postavljen na samim transportnim cisternama ili na posebnim prenosnim postoljima.

 • Ispitivanje tanosti

  Ispitivanje tanosti Mernih sistema za TNG podrazumeva ispitivanje tanosti pokazivanja i nekonvertovane zapremine istoenog TNG-a i konvertovane zapremine TNG pri 15C. Kada Merni sistem za TNG isporuuje konvertovanu zapreminu TNG-a npri 15C za njega se kae da radi u modu kompenzovane temperature, a kada merni sistem isporuuje nekonvertovanu zaperminu TNG-a za njega se kae da radi u modu nekompenzovene temperature.

  Kod veine mernih sistema za TNG, za istu isporuku TNG-a, sistem je u stanju da u isto vreme na displeju prikazuje istoenu zapreminu TNG-a i u modu kompenzovene i u modu nekompenzovene temperature.

 • Da bi se odredio Konverzioni faktor temperature, za efekat tempareture TNG-a na pokazivanje mernog sistema i efekat temparture TNG-a na pokazivanje master merila, koriste se vrednosti gustine TNG na 15C iz dokumenta ASTM-IP-API Petroleum Measurement Tables for Liquid Hydrocarbon Liquids-Density, Table 54

  Za izraunavanje Konverzioniog faktora pritiska za efekat pritiska TNG-a na pokazivanje master merila i Faktor kompresibilnosti koristi se dokumenta API Manuel of Petroleum Measurement Stanadrds Chaptetr 11.2.2M

 • Kriterijum prihvatljivosti i dozvoljena greka Mernog sistema za TNG

  Prema normativnom dokumentu:

  a)Pravilnik o merilima ( Slibeni glasnik RS br. 63/2013)

  Granica dozvoljene greke, raunato od oitane zapremine:

  Redovno/Vanredno kontrolisanje= 1%

  Ako promene greke u ispitnim takama protoka imaju isti znak najmanje jedna od njih mora da bude manja ili jednaka od 0,6 %

 • b) OIML R 117-1 (2007): Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 1: Metrological and technical requirements.

  Klasa tanosti=1 za Merne sistema za merenje zapremien TNG-a pri radnom pritisku i temperaturi koja nije nia od 10C

  Maksimalna dozvoljena greka (MPE):

  Linija A: 1,0%-Kompletni merni sistemi za TNG

  Linija B: 0,6%-Merilo protekle zapremine TNG-a (volumetar)

 • ematski prikaz povezivanja mernog sistema za TNG sa master merilom

 • Prikaz povezivanja master merila, areometra i mernog sistema na auto-cisterni

 • Ovlaeno telo PUTD Nedeljkovo, je prvo u Republici Srbiji koje je realizovalo metodu za kontrolisanje (overavanja) mernih sistema za merenje zapremine TNG-a volumetrijskom metodom pomou master merila, i potvrdilo svoju kompetenciju kod ATS, inom akreditacije. Do sada su se merni sistemi za TNG u Republici Srbiji kontrolisali (overavali)volumetrijskom metodom ali pomou mernih posuda. Realizacijom ove metode stvorene su mogunosti da se merni sistemi za merenje zapremine TNG-a u Republici Srbiji kontroliu i overavaju savremenom i pouzdanom metodom i na nain koji uzima u obzir sve relevantne veliine koje imaju uticaja na tanost merenja.

 • HVALA NA PANJI !

  OM 019