Norsk Geoteknisk Forening - .FORORD Norsk Geoteknisk Forening besluttet i 2010 ¥ utarbeide sjekklister

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Norsk Geoteknisk Forening - .FORORD Norsk Geoteknisk Forening besluttet i 2010 ¥ utarbeide...

Mai2011

NGFsSJEKKLISTERFOREUROKODE7

GEOTEKNISKPROSJEKTERING

NorskGeotekniskForening NorwegianGeotechnicalSociety

FORORD

NorskGeotekniskForeningbeslutteti2010utarbeidesjekklisterihenholdtilEurokode7del1Geotekniskprosjektering.DeterogstattmednoefraEurokode0Grunnlagavprosjekteringavkonstruksjoner.

Mletmedsjekklisteneerflgende: Sjekklisteneskalvretilhjelpvedbrukavstandarden Sjekklisteneskalikkeerstattestandarden Sjekklisteneskalbidratildokumentereatforholdervurdert.

Detertotaltutarbeidet11sjekklister.DeerutarbeidetforkapitleriEurokode7del1Geotekniskprosjektering,samtatdeterogstattmednoefraEurokode0Grunnlagforprosjekteringavkonstruksjoner.Sjekklistenedekkerikkeallepunkteneistandarden,mendeterlagtvektpfmeddenormaltviktigstepunktene.

Komiteenforventeratdetvilblibehovforrevideringer,nrdetgeotekniskemiljetfrerfaringmeddisse.Allesombrukersjekklisteneoppfordresderfortilgitilbakemeldingermedhensyntilerfaringer.

Kommentarerkansendestil:ngf@ngi.no

Sjekklisteneerutarbeidetavenkomitmedrepresentanterfradevirksomhetenesommeldteinteresseforatsjekklisterskulleutarbeides.

Flgendefirma/personerhardeltatt:

GeoVitaASvedKariTilremrjavik MulticonsultASvedLeifOlavBogenogArneSchramSimonsen NGFvedVidarGjelsvik NGIvedAstriEggen

NorconsultASvedSigrunHernesYtterb RambllASvedEveniseth RuukkivedHaraldIhler SINTEFvedSteinChristensenogMartineHelenadeVries StatensVegvesenvedElisabethGundersen

INNHOLD: Sjekkliste:GrunnlagforprosjekteringavkonstruksjonerNSEN1990:2002+NA:2008.

Kapittel2GrunnlagforgeotekniskprosjekteringNSEN19971:2004+NA:2008

Sjekkliste:Kapittel2.8GeotekniskprosjekteringsrapportNSEN19971:2004+NA:2008 Sjekkliste:Kapittel3GeotekniskedataNSEN19971:2004+NA:2008 Sjekkliste:Kapittel4Utfrelseskontroll,overvkningogvedlikeholdNSEN1997

1:2004+NA:2008

Sjekkliste:Kapittel5Fyllingsarbeid,grunnvannssenkning,grunnforbedringoggrunnforsterkningNSEN19971:2004+NA:2008

Sjekkliste:Kapittel6SlefundamenteringNSEN19971:2004+NA:2008 Sjekkliste:Kapittel7PelefundamenteringNSEN19971:2004+NA:2008 Sjekkliste:Kapittel8ForankringerNSEN19971:2004+NA:2008 Sjekkliste:Kapittel9StttekonstruksjonerNSEN19971:2004+NA:2008 Sjekkliste:Kapittel10HydrauliskbruddNSEN19971:2004+NA:2008 Sjekkliste:Kapittel11Omrdestabilitetog12FyllingerNSEN19971:2004+NA:2008

SJEKKLISTE:GRUNNLAGFORPROSJEKTERINGAVKONSTRUKSJONERNSEN1990:2002+NA:2008KAPITTEL2GRUNNLAGFORGEOTEKNISKPROSJEKTERINGNSEN19971:2004+NA:2008Oppdrag: Oppdragsgiver: Oppdragsnummer:

20110510Side1av4

Punk

tiEurok

ode

Krav

Egen

kon

troll

Ikke

relevan

t

Refidok

umen

tKo

mmen

tar

Kollegako

ntroll

E0 LasterNSEN1990

E0pkt2.2ogB3,NAA1

Erkravtilplitelighetvurdert?

E0pkt2.3E7pkt2.2

Erkravtildimensjonerendebrukstid/dimensjonerendesituasjonvurdert?

E0pkt2.4E7pkt2.3

Erkravtilbestandighetvurdert?

E0pkt2.5NA.A1.1.3.1

Erkravtilkvalitetssikringvurdert?

E0pkt3

Erdimensjonerendegrensetilstandervurdertogdokumentert?

E0pkt4.1.1

Erlasterklassifisert;permanentpvirkning(G),variabelpvrikning(Q)ogulykkespvirkning(A)

E0pkt4.1.2

Erkarakteristiskeverdierforlastervurdert?

E0pkt4.1.6

GeotekniskelasterskalbestemmesisamsvarmedNSEN19971Ergeotekniskelastervurdert?

E0pkt4.1.7

Ermiljpvirkningvurdert?

E0pkt4.3

Ergeometriskedatavurdert?

E0pkt5.1.2

Erstatiskbelastningvurdert?

E0pkt5.1.3

Erdynamiskbelastningvurdert?

Egenkontroll:_________/___________Dato Sign

Kollegakontroll:_________/___________Dato Sign

Utvidetkontroll:_________/___________Dato Sign

Dok.nr./Tittel:

Rev: Dato:

Plitelighetsklasse: Geotekniskkategori:

SJEKKLISTE:GRUNNLAGFORPROSJEKTERINGAVKONSTRUKSJONERNSEN1990:2002+NA:2008KAPITTEL2GRUNNLAGFORGEOTEKNISKPROSJEKTERINGNSEN19971:2004+NA:2008Oppdrag: Oppdragsgiver: Oppdragsnummer:

20110510Side2av4

E0pkt5.2

Dimensjoneringmedhjelpavprving.Dimensjoneringvedhjelpavprvingskalgindvendigplitelighetsniv.Erdettevurdert/aktuelt?

E0pkt6.1NA.A1.1.3.1

Vedbrukavpartialfaktormetodenskaldetpvisesatingenrelevantegrensetilstanderikkeoverskridesfornoenavderelevantedimensjonerendesituasjonernrdimensjonerendeverdierforlaster,lastvirkningerogkapasiteterbenyttetiberegningsmodellene.Ervalgavvalgavbruddgrensetilstanderogfaktorergjort?(EQU,STR,GEO)

E0NA.A1.3.1

Erdettattstillingtilnivforprosjekteringskontroll?

E0NA.A1.3.1

Erdettattstillingtilnivforutfrelseskontroll?

E7

Eurokode7pkt2

Grunnlagforgeotekniskprosjektering

Forhvergeotekniskdimensjonerendesituasjonskaldetkontrolleresatingenaktuellegrensetilstander,sombeskrevetiNSEN1990:2002,overskrides.

E7pkt2.1

Tilfastsettelseavkravenetilgeotekniskprosjekteringkandetinnfrestregeotekniskekategorier1,2og3.Erkravtilgeotekniskkategoribestemt?

E7pkt2.2

Dimensjonerendesituasjoner.Erbdekortsiktigeoglangsiktigedimensjonerendesituasjonervurdert?

E7pkt2.3

Bestandighet.Erdetgjortvurderingermedhensyntilmiljbetingetbestandighetavprosjektertekonstruksjons/forsterkningsmaterialer?

E7pkt2.4til2.7

Geotekniskprosjektering.Tastillingtilenellerflereavprosjekteringsmetodene.Prosjekteringvedberegning,konstruktivetiltak,prvebelastningogmodellprving,samtobservasjonsmetoden.

SJEKKLISTE:GRUNNLAGFORPROSJEKTERINGAVKONSTRUKSJONERNSEN1990:2002+NA:2008KAPITTEL2GRUNNLAGFORGEOTEKNISKPROSJEKTERINGNSEN19971:2004+NA:2008Oppdrag: Oppdragsgiver: Oppdragsnummer:

20110510Side3av4

E7pkt2.4.2

Verdieneavdegeotekniskepvirkningerskalvelgesfrenberegningutfres.DefinisjonavpvikningerskalhentesfraNSEN1990:2002.VerdieneavpvirkningerskalhentesfraNSEN1991,derdeterrelevant.Erdegeotekniskepvirkningenevurdert?

E7pkt2.4.5.2

Denkarakteristiskeverdienavengeotekniskparameterskalvelgessometforsiktiganslagfordenverdiensomharbetydningforgrensetilstanden.Erkarakterisktiskeverdiervalgtogdokumentert?

E7pkt2.4.5.3

Erkarakteristiskeverdieravgeometriskedatavalgtogdokumentert?

E7pkt2.4.6Tabell

Dimensjonerendeverdier.Fd=FFrepXd=Xk/mErdimensjonerendeverdiergjennomgtt?

E7pkt2.4.7

BruddgrensetilstanderEr(EQU)aktuelt?(likevektstivtlegeme)Er(STR)aktuelt?(sviktikonstruksjonen)Er(GEO)aktuelt?(sviktigrunnen)Er(UPL)aktuelt?(vanntrykk(oppdrift))Er(HYD)aktuelt?(hydrauliskgrunnbrudd)

E7pkt2.4.7.3.4

Dimensjoneringsmetoder(1,2og3)Dimensjoneringsmetode2peler(forankringer)aktuell?Dimensjoneringsmetode3geoaktuell?

E7pkt2.4.8

BruksgrensetilstanderErtilfredsstillendebruksgrensetilstanderpvist?

E7pkt2.4.9

GrenseverdierforfundamenterbevegelserVedprosjekteringavfundamenterskalgrenseverdierfastsettesforfundamentbevegelser.Ergrenseverdierfastsatt?

SJEKKLISTE:GRUNNLAGFORPROSJEKTERINGAVKONSTRUKSJONERNSEN1990:2002+NA:2008KAPITTEL2GRUNNLAGFORGEOTEKNISKPROSJEKTERINGNSEN19971:2004+NA:2008Oppdrag: Oppdragsgiver: Oppdragsnummer:

20110510Side4av4

E7pkt2.5

ProsjekteringvedkonstruktivetiltakAktueltvurdert?

E7pkt2.6

PrvebelastningogmodellprvingAktueltvurdert?

E7pkt2.7 ObservasjonsmetodenAktueltvurdert?

E7pkt2.8

GeotekniskprosjekteringsrapportForutsetningene,dataene,beregningsmetodeneogresultatenefrapvisningenavsikkerhetenogbrukbarhetenskalregistreresiengeotekniskprosjekteringsrapport.Erdetutarbeidetgeotekniskprosjekteringsrapport?

Lover,standarder,forskrifter,veiledningeroghndbkersomkanvrerelevante:

NSEN1990:2002+NA:2008; Grunnlagforprosjekteringavkonstruksjoner NSEN1991flere; Lasterpkonstruksjoner NSEN19971:2004+NA:2008: Geotekniskprosjekteringdel1:Allmenneregler NSEN19971:2007+NA:2008: Geotekniskprosjekteringdel2:Reglerbasertpgrunnunderskelser

oglaboratorieprver

NSEN19981:2004+NA:2008: Prosjekteringavkonstruksjonerforseismiskpvirkning.Del1: Allmenneregler,seismiskelasterogreglerforbygging

NSEN19985:2004+NA:2008: Prosjekteringavkonstruksjonerforseismiskpvirkning.Del5: Fundamenter,stttekonstruksjoneroggeotekniskeforhold

SVVHndbok016 Geoteknikkivegbygging. SVVHndbok018 Vegbygging Peleveiledningen2005 NGFmeldingene

SJEKKLISTE:KAPITTEL2.8GEOTEKNISKPROSJEKTERINGSRAPPORT NSEN19971:2004+NA:2008Oppdrag: Oppdragsgiver: Oppdragsnummer:

20110510Side1av2

Punk

tiEurok

ode

Krav

Egen

kon

troll

Ikke

relevan

t

Refidok

umen

tKo

mmen

tar

Kollegako

ntroll

Eurokode7pkt2.8

Geotekniskprosjekteringsrapport

(P)

Forutsetningene,dataene,beregningsmetodeneogresultatenefrapvisningenavsikkerhetenogbrukbarhetenskalregistreresiengeotekniskprosjekteringsrapport.

Erbyggeplassogomgivelserbeskrevet?

Erbeskrivelseavgrunnforholdenegittinklreftildatarapport?

Erforeslttekonstruksjon/tiltakbeskrevet,inkllaster?

Erdimensjonerendeverdierforgrunnentattmed?

Erdetrefererttilanvendteforskrifterogstandarder?

Erdetredegjortforbyggeplassensegnethetforplanlagtbyggverk?

Ertiltaketsakseptablerisikoervurdert?

Erdetmedtattellergittreferansetilgeotekniskeberegningerogtegninger?

Erdetgittanbefalingermedhensyntillsninger?

(P) Erdettattmedenoversiktoverpunktersomskalkontrolleresunderbyggingen,ellersomkrevervedlikeholdellerovervkning?

Egenkontroll:_________/___________Dato Sign

Kollegakontroll:_________/____