Click here to load reader

niv. Ed. Fak. Yay. No:2926,

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of niv. Ed. Fak. Yay. No:2926,

Dersin Gün ve Saati Bölüm web sayfasnda ilan edilecektir
Dersin Görüme Gün ve
letiim Bilgileri [email protected]
Öretim Yöntemi ve
incelemesi yaplacak. Derse hazrlk aamasnda,örenciler ders
kaynaklarndan her haftann konusuna önceden hazrlkl
olacaklar.Haftalk ders konular ile ilgili tarama yaplacak
Dersin Amac
Bu dersin amac, corafyann bir alt dal olarak, corafya-sanayi arasndaki iliki,
sanayilemenin ortaya çkmas ve geliimi ve bugünkü durum, yer seçim
kriterlerinin özellikleri ve küresellemeyle sanayileme arasndaki ilikileri
kavratmaktr.
2. Sanayi tesislerinin yer seçiminde etkili olan faktörleri yorumlayabilecektir.
3. Sanayinin dal ve bu dal belirleyen unsurlar izah edebilecektir.
4. Günümüz dünyasndaki sanayi politikalarn açklayabilecektir.
5. Sanayi faaliyetleri ile corafya bilimi arasndaki ilikiyi
anlayabilecektir.
yaps, sanayi devrimi ve sanayiye dayal kalknma, günümüz sanayisinin temel
özellikleri, sanayide yer seçimi, sanayide yeni yer seçimi eilimleri, sanayide
lokasyon teorileri, sanayinin küresel dal ve bunun nedenleri ele alnmaktadr.
Haftalk Ders Konular
3 Sanayi etkinlikleri ve corafya arasndaki ilikiler
4 Sanayi Devrimi ve sanayiye dayal kalknma
5 Günümüz sanayisinin temel özellikleri
6 Sanayi devrimi
9 Sanayide lokasyon teorileri
10 Sanayi ve hammadde
11 Sanayi ve enerji
13 Sanayide igücü
Ölçme ve Deerlendirme
Bu ders kapsamnda yüzyüze 1 (bir) Ara Snav, 1 (bir) Final Snav yaplacaktr. Snav tarihleri “Birim yönetim kurulu tarafndan tarihler belirlenerek web sayfasnda ilan edilecektir.”
Arasnav: % 40 Final: % 60
No:767, K.Karabekir Eitim Fak. Yay. No:39, Erzurum.
Tümertekin, E., (1958), Sanayi Corafyas. st.Üniv. Ed. Fak. Yay. No:751,
Corafya Enst. Yay. No:22, stanbul. Tümertekin, E., (1994), Ekonomik Corafya. st.Üniv. Ed. Fak. Yay. No:2926, stanbul.
PROGRAM ÖRENME ÇIKTILARI LE
DERS ÖRENM ÇIKTILARI LKS
TABLOSU
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
ÖÇ1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5
ÖÇ2 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4
ÖÇ3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
ÖÇ4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3
ÖÇ5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5
ÖÇ6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3
ÖÇ: Örenme Kazanmlar PÇ: Program Çktlar
Katk Düze yi
1 Çok Düük 2 Düük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Program Çktlar ve lgili Dersin likisi
P
PÇ13 PÇ14 PÇ15
Sanayi Corafyas 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
DERS ZLENCES
Dersin Gün ve Saati Bölüm web sayfasnda ilan edilecektir
Dersin Görüme Gün ve
letiim Bilgileri [email protected]
Öretim Yöntemi ve
incelemesi yaplacak. Derse hazrlk aamasnda,örenciler ders
kaynaklarndan her haftann konusuna önceden hazrlkl
olacaklar.Haftalk ders konular ile ilgili tarama yaplacak
Dersin Amac Bu dersin amac örencilere turizm corafyas hakknda giri düzeyinde bilgi
vermektir.
deerlendirildiini kavrayabilecektir.
3. Turizmin sosyo-ekonomik ve kültürel önemini yorumlayabilecektir.
4. Turizme katlm etkileyen faktörleri örenebilecektir.
5. Turizm çeitleri ve ekillerini anlayabilecektir.
6. Turizmin etkilerini tartabilecektir.
turizmin ekonomik, fiziksel ve sosyo-kültürel etkileri, turizm planlamas
konular oluturmaktadr.
4 Uluslararas turizm hareketlerinin yaps ve mevcut durum
5 Turizmde arz: Çekicilikler
6 Turizmde arz: Çekicilikler
8 Turizmde Talep: Turizme katlm etkileyen faktörler
9 Turizmde Güdüler
12 Kültür turizmi
Ölçme ve Deerlendirme
Bu ders kapsamnda yüzyüze 1 (bir) Ara Snav, 1 (bir) Final Snav yaplacaktr. Snav tarihleri “Birim yönetim kurulu tarafndan tarihler belirlenerek web sayfasnda ilan edilecektir.”
Arasnav: % 40 Final: % 60
Doanay, H., (1992), Türkiye Turizm Corafyas. Atatürk Üniv. Kazm
Karabekir Eitim Fak. Yay.(Numarasz), Erzurum.
Doaner, S., (2001), Türkiye Turizm Corafyas, stanbul.
Köksal, A., (1994), Türkiye Turizm Corafyas, Ankara.
Kozak, N., (2001), Genel Turizm, Ankara.
Özgüç, N., (1994), Turizm Corafyas. st. Üniv. Yay. No:3821, Edeb. Fak. Yay.
No:3203, stanbul.
Toskay, T., (1989), Turizm, Turizm Olayna Genel Bir Yaklam, stanbul. Usta, Ö., (2001), Genel Turizm, zmir.
PROGRAM ÖRENME ÇIKTILARI LE
DERS ÖRENM ÇIKTILARI LKS
TABLOSU
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
ÖÇ1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5
ÖÇ2 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4
ÖÇ3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
ÖÇ4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3
ÖÇ5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5
ÖÇ6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3
ÖÇ: Örenme Kazanmlar PÇ: Program Çktlar
Katk
Düze yi
1 Çok Düük 2 Düük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Program Çktlar ve lgili Dersin likisi
P
PÇ13 PÇ14 PÇ15
Turizm Corafyas 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
DERS ZLENCES Dersin Ad Arazi Çalmalar ve Planlamas I
Dersin AKTS’si 4
Dersin Yürütücüsü lgili Danman
Dersin Görüme Gün
letiim Bilgileri lgili Danmanlarn mail adresleri
Öretim Yöntemi ve
Uzaktan eitim yöntemi, konu anlatm, örnek olaylarla anlatm. Derse hazrlk
aamasnda, örenciler ders kaynaklarndan her haftann konusunu
inceleyecektir.
Dersin Amac Corafyann özünde yer alan mekann Doal corafya (Jeolojik, Jeomorfolojik,
Hidrografik, Vejetatif, Klimatolojik) yönlerini arazi çalmalaryla tanyarak,
planlanmasn salamak.
Dersin Örenme
2.Veri Toplama ve Deerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar örenir.
3.Türkiye'den Doal Corafya Alannda Örnek Bir Arazi Çalmasnn
deerlendirilmesini yapar.
Snrlandrlmasn örenir.
Haftalk Ders
2.Hafta Corafyada Arazi Çalmasnn Yaplaca Sahann Tespiti ve Snrlandrlmas 3.Hafta Arazi Çalmalarnda Kaynak Taramas Nasl Yaplr ?.
4.Hafta Arazi Öncesinde Yaplacak Olan Büro Çalmalar. 5.Hafta Veri Toplama ve Deerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar.
6.Hafta Veri Toplama ve Deerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar
7.Hafta Araziden Salanan Verilerin Düzenlenmesi. 8.Hafta Araziden Salanan Verilerin Yorumlanmas ve Deerlendirilmesi 9.Hafta Araziden Salanan Verilerin Yorumlanmas ve Deerlendirilmesi
10.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna
kadar tamamlayacaklardr. Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini
dönemin sonuna kadar tamamlayacaklardr.
Çalmasnn Deerlendirilmesi. 13.Hafta Türkiye'den Fiziki Corafya Alannda Örnek Bir Arazi Çalmasnn Deerlendirilmesi 14.Hafta Türkiye'den Doal Afet Alannda Örnek Bir Arazi Çalmasnn Deerlendirilmesi.
Ölçme ve
Deerlendirme
Bu ders kapsamnda yüzyüze 1 (bir) Ara Snav, 1 (bir) Final Snav yaplacaktr. Snav tarihleri “Birim yönetim kurulu tarafndan tarihler belirlenerek web sayfasnda ilan edilecektir.”
Arasnav: % 40 Final: % 60
Bütünleme: .
Kaynaklar
Erinç, S. 1963, Tatbiki Corafya ve Planlama, tü Mimarlk fak Yay. stanbul.
Erinç, S. 2001,Jeomorfoloji I ve II, Der Yaynevi.
zbrak, R., 1977, Sistematik jeomorfoloji, Harita Genel Müd. Yay. Ankara.
Özçalar, A.2016 Corafya’ya Giri. Hilmi Usta Matbaaclk, Ankara.
Özgüç, N. Ve Tümertekin E., 2005, Beeri Corafya. Çantay Kitabevi, stanbul.
Tümertekin E., 2010, Ekonomik Corafya. Çantay Kitabevi, stanbul
PROGRAM ÖRENME ÇIKTILARI LE
DERS ÖRENM ÇIKTILARI LKS TABLOSU
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
ÖÇ1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5
ÖÇ2 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4
ÖÇ3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
ÖÇ4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3
ÖÇ5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5
ÖÇ: Örenme Kazanmlar PÇ: Program Çktlar
Katk
Düzeyi
1 Çok Düük 2 Düük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Program Çktlar ve lgili Dersin likisi
P
Ç
1
PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Arazi Aratrmalar ve
Planlanmas I
5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
DERS ZLENCES
Dersin Ad Çevre Sorunlar Dersin Kredisi 2 (2 Saat Teorik) Dersin AKTS’si 3 Dersin Yürütücüsü Dr. Mehmet BOZKOYUN Dersin Gün ve Saati Bölüm web sayfasnda ilan edilecektir.
Ders Görüme Gün ve Saati Bölüm web sayfasnda ilan edilecektir.
letiim Bilgileri [email protected] Öretim Yöntemi ve Ders Hazrlk
Yüzyüze konu anlatm, soru-cevap, örenciye önceden okumas için verilen aratrma makalesi ve dier okuma ödevlerinin tartlmas. Örencilerin her hafta ilgili konuya ait uzaktan eitim sistemine yüklenen ders materyallerinden faydalanarak derse hazrlanmas gerekmektedir.
Dersin Amac Bu dersin temel amac ekolojiyi, ekosistemi ve biyoçeitliliin önemini anlamaktr. Bu dersle ekosistemin, ekolojik olaylarn ve sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin çevrenin tama kapasitesiyle birlikte ele alnmas gerektiinin öretilmesi amaçlanr.
Dersin Örenme Çktlar 1. Bu dersle örenci ekosistemlerin ileyiini ve çevre sorunlarn örenir.
2. Madde döngüsü, besin zinciri ve enerji ak hakknda bilgi sahibi olur.
3. Biyoçeitliliin korunmas gerektiini ve önemini örenir. 4. Doal ve beeri faaliyetlerle çevre sorunlar arasndaki ilikiyi
yorumlar.
5. klim deiikliinin neden olduu sorunlar, hava, toprak, su kirlilii ve radyoaktif kirlilik konularnda bilgi sahibi olur.
Haftalk Ders Konular 1.Hafta: Çevre Sorunlar dersine giri ve dersin tantm 2.Hafta: Çevre, Ekoloji ve Corafya ilikileri 3.Hafta: Ekosistem ve ekolojik mekan birimleri sistematii 4.Hafta: Ekosistemlerde doal denge ve besin zinciri 5.Hafta: Madde döngüsünün önemi, mekanizmas ve Karbon döngüsü 6.Hafta: Oksijen, Azot ve Fosfor döngüsü 7.Hafta: Ekosistemlerde deiim, insan ve ortam sorunlar 8.Hafta: Doal ortamn bozulmas, kirlenme ve koruma 9.Hafta: Hava kirlilii: Atmosferik parametre ve süreçlerin toplu etkisi, Ekosistemler ve iklim 10.Hafta: klim deiiklii ve beeri faaliyetler 11.Hafta: Su kirlilii: Deniz ekolojisi, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, Göl ekosistemleri 12.Hafta: Su kirliliine neden olan zehirli maddeler, su kirliliinin önlenmesi 13.Hafta: Toprak kirlilii 14.Hafta: Radyoaktif kirlilik
Ölçme-Deerlendirme Bu ders kapsamnda yüzyüze 1 (bir) Ara Snav, 1 (bir) Final Snav yaplacaktr.
Snav tarihleri “Birim yönetim kurulu tarafndan tarihler belirlenerek web sayfasnda ilan edilecektir.”
Arasnav: % 40 Final: % 60
Bütünleme:
Kaynaklar Baykut, F., Aydn, A. ve Baykut, S., (1987) Çevre Sorunlar ve Korunma, st. Üniv. Yay. No: 3449, Müh.Fak. Yay. No:73, stanbul. Çepel, N. (1992) Doa Çevre Ekoloji ve nsanln Ekolojik Sorunlar, Altn Kitaplar Yay., stanbul. Erer, S. (1992) Corafi Ekolojide Çevre Sorunlar Bozulma (Degredasyon) Aamalar ve Önlemler, st.Üniv. Yay. No:3709, Ed. Fak. Yay. No:3242, stanbul. Erinç, S. (1984) Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem Deiiklikleri, .Ü. Deniz Bilimleri ve Corafya Enstitüsü Yaynlar, stanbul. Garipaaolu, N. (2002) Türkiye’de Hava Kirlilii ve Corafi Esaslar. Arya Matbaaclk Yaynclk Ltd.ti., stanbul. Noman, O. (1996) Economic Development and Environmental Policy, Kegan Paul Publ., London. Smith, K. (1996) Enviromental Hazards, Assessing Ring and Reducing Disaster, London.
PROGRAM ÖRENME ÇIKTILARI LE
DERS ÖRENM KAZANIMLARI LKS TABLOSU
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
ÖK1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5
ÖK2 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4
ÖK3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
ÖK4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3
ÖK5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5
ÖK: Örenme Kazanmlar PÇ: Program Çktlar
Katk Düzeyi
1 Çok Düük 2 Düük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Dersin ad PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Çevre Sorunlar 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
DERS ZLENCES Dersin Ad Doal Afetler Analizleri
Dersin AKTS’si 4
Dersin Gün ve Saati Bölüm web sayfasnda ilan edilecektir.
Dersin Görüme Gün
letiim Bilgileri [email protected]
Öretim Yöntemi ve
örenciler ders kaynaklarndan her haftann konusunu inceleyecektir.
Dersin Amac Örenciler bu derste, daha önceden yaanm olan doal afetlerle ilgili bilgileri
toplayarak, bu afetlerin neden ve nasl meydana geldiklerini, sonuçlarn
deerlendirerek analizler yaparlar..
Çktlar
Bu dersin sonunda örenci; 1. 1.Daha önceden yaanm olan doal afetlerin
Nerelerde, neden, ve nasl olutuklarn,
2. Bu afetlerde insanlardan kaynaklanan bir takm hatalar olup olmadn,
gerekli önlemlerin alnp alnmadn
Haftalk Ders
2.Hafta Deprem Analizleri
6.Hafta Sel ve Takn Analizleri
7.Hafta Dolu Analizleri 8.Hafta Dolu analizleri
9.Hafta Ç analizleri
12.Hafta Kuraklk analizleri
13.Hafta Tarmda don olaylarnn analizi 14.Hafta Türkiye’de doal afetlerin dallarnn analiz edilmesi
Ölçme ve
Deerlendirme
Bu ders kapsamnda yüzyüze 1 (bir) Ara Snav, 1 (bir) Final Snav yaplacaktr. Snav tarihleri “Birim yönetim kurulu tarafndan tarihler belirlenerek web sayfasnda ilan edilecektir.”
Arasnav: % 40 Final: % 60
Erer, S., 1992. Corafi Ekolojide Çevre Sorunlar Bozulma (Degredasyon)
Aamalar Ve Önlemler. st. Üniv. Yay. No:3709, Ed. Fak. Yay. No:3242,
stanbul. Ergin, K., Güçlü, U., Aksay, G., 1971. Türkiye Ve Dolaylarnn Deprem Katalou (1965-1970). stanbul Teknik Üniversitesi. Maden Fakültesi Arz Fizii Enstitüsü Yayn No:28, stanbul. Ergin, K., Güçlü, U., Uz, Z., 1967. Türkiye Ve Civarnn Deprem Katalou (M.S. 11 Ylndan 1964 Sonuna Kadar). stanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Arz Fizii Enstitüsü Yayn No: 24, stanbul.
Muslu, Y., 2000. Ekoloji Ve Çevre Sorunlar. Aktif Yaynevi, stanbul.
Özey, R., 2001. Çevre Sorunlar. Aktif Yaynevi, stanbul. Smith, K., 1996. Enviromental Hazards, Assessing Ring And Reducing Disaster. Second Edition, London.
ahin, C., 1991. Türkiye Afetler Corafyas. Gazi Üniv. Yay. No:172, Gazi Eitim
Fak. Yay. No:21, Ankara.
Tabban, A., Gencolu, S., 1975. Deprem Ve Parametreleri. mar Ve skân
Bakanl Afet leri Genel Müdürlüü, Deprem Aratrma Enstitüsü Yayn,
Ankara.
DERS ÖRENM ÇIKTILARI LKS TABLOSU
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
ÖÇ1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5
ÖÇ2 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4
ÖÇ3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
ÖÇ: Örenme Kazanmlar PÇ: Program Çktlar
Katk
Düzeyi
1 Çok Düük 2 Düük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Program Çktlar ve lgili Dersin likisi
P
Ç
1
PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Doal Afetler Analizi 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
DERS ZLENCES
Dersin AKTS’si 4
Dersin Gün ve Saati Bölüm web sayfasnda ilan edilecektir.
Dersin Görüme Gün ve
letiim Bilgileri [email protected] 0414 318 1492
Öretim Yöntemi ve Ders
örenciler ders kaynaklarndan her haftann konusunu inceleyecektir.
Dersin Amac Bu dersin amac, Ege ve Marmara bölgelerinin yapsal özellikleri, morfolojik yaps,
iklim özellikleri, hidrografik ve doal bitki örtüsüne ilikin detayl bilgiler sunmak
bu dersin amacdr. Ayrca bölgelerin beeri corafyasnda, nüfus art, nüfusun
corafi dal, kentleme, krsal yerlemeler, ana ekonomik faaliyetlerin corafi
dallar ile bu dalta rol oynayan fiziki faktörler arasndaki ilikileri ortaya
koymaktr.
kentleme, krsal yerlemeler, ana ekonomik faaliyetlerin corafi dallar ile bu
dalta rol oynayan fiziki faktörler arasndaki ilikileri kavrar
Haftalk Ders Konular
1.Hafta Ege Bölgesinin yeri, konumu ve snrlar. 2.Hafta Ege Bölgesinin fiziki özellikleri (yükselti, iklim).
3.Hafta Ege Bölgesinin fiziki özellikleri (bitki örtüsü, ky yaps, toprak özellikleri). 4.Hafta Ege Bölgesinin nüfusu ve nüfus dalna etki eden faktörler. 5.Hafta Ege Bölgesindeki tarmsal faaliyetler.
6.Hafta Ege Bölgesinin bölüm ve yöreleri.
7.Hafta Asl Ege Bölümü. 8.Hafta ç bat Anadolu Bölümü.
9.Hafta Marmara Bölgesinin yeri, konumu ve snrlar.
10.Hafta Marmara Bölgesinin fiziki özellikleri (yükselti, iklim).
11.Hafta Marmara Bölgesinin fiziki özellikleri (bitki örtüsü, ky yaps, toprak özellikleri). 12.Hafta Marmara Bölgesinin nüfusu ve nüfus dalna etki eden
faktörler.
Ölçme ve
Deerlendirme
Bu ders kapsamnda yüzyüze 1 (bir) Ara Snav, 1 (bir) Final Snav yaplacaktr. Snav tarihleri “Birim yönetim kurulu tarafndan tarihler belirlenerek web sayfasnda ilan edilecektir.”
Arasnav: % 40 Final: % 60
Atalay, ., Mortan, K., (1997), Türkiye Bölgesel Corafyas. nklap Kitapevi, Darkot, B., ve Tuncel, M . , ( 1995), Ege Bölgesi Corafyas. st. Üniv. Yay.
No: 2365, Cor. Enst. Yay. No:99, stanbul. Darkot, B. ve Tuncel, M., (1995), Marmara Bölgesi Corafyas. st. Üniv. Yay.
No: 2510, Cor. Enst. Yay. No:118, stanbul.
PROGRAM ÖRENME ÇIKTILARI LE
DERS ÖRENM ÇIKTILARI LKS TABLOSU
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
ÖÇ1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5
ÖÇ2 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4
ÖÇ3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
ÖÇ4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3
ÖÇ5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5
ÖÇ6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3
ÖÇ: Örenme Kazanmlar PÇ: Program Çktlar
Katk
Düzeyi
1 Çok Düük 2 Düük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Program Çktlar ve lgili Dersin likisi
P
Ç
1
PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Ege ve Marmara
Bölgeleri Corafyas
5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
DERS ZLENCES Dersin Ad Lisans Bitirme Tezi I
Dersin AKTS’si 4
Dersin Yürütücüsü lgili Danman
Dersin Görüme Gün
letiim Bilgileri lgili Danmanlarn mail adresleri
Öretim Yöntemi ve
örenciler ders kaynaklarndan her haftann konusunu inceleyecektir.
Dersin Amac Çalma konusu belirleme, Aratrma yönteminin belirlenmesi,
Önceki çalmalarn deerlendirilmesi, Raporun yazm
Dersin Örenme
aratrma, metodoloji ve yazma becerilerini gelitirmelerini
hedefler. Bu beceriler, bibliyografik aratrmalar, nicelikli ve/ya da
nitelikli aratrma tekniklerini kullanma, istatistiksel data analizi ve
bulgular yazmay içerir.
1.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna kadar
tamamlayacaklardr.
2.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna kadar
tamamlayacaklardr.
3.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna kadar
tamamlayacaklardr.
4.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna kadar
tamamlayacaklardr.
5.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna kadar tamamlayacaklardr. (
6.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna kadar
tamamlayacaklardr.
7.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna kadar
tamamlayacaklardr
8.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna kadar
tamamlayacaklardr. Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin
sonuna kadar tamamlayacaklardr.
9.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna kadar
tamamlayacaklardr. Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin
sonuna kadar tamamlayacaklardr.
10.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna
kadar tamamlayacaklardr. Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini
dönemin sonuna kadar tamamlayacaklardr.
11.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna
kadar tamamlayacaklardr. Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini
dönemin sonuna kadar tamamlayacaklardr.
12.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna
kadar tamamlayacaklardr. Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini
dönemin sonuna kadar tamamlayacaklardr.
13.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna
kadar
sonuna kadar tamamlayacaklardr.
14.Hafta Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini dönemin sonuna
kadar tamamlayacaklardr. Bu derste örenciler aldklar lisans bitirme tezini
dönemin sonuna kadar tamamlayacaklardr.
Deerlendirme
Bu ders kapsamnda yüzyüze 1 (bir) Ara Snav, 1 (bir) Final Snav yaplacaktr. Snav tarihleri “Birim yönetim kurulu tarafndan tarihler belirlenerek web sayfasnda ilan edilecektir.”
Arasnav: % 40 Final: % 60
Bütünleme:
Kaynaklar
Atalay, ., (2005) Genel Beerî ve Ekonomik Corafya, META Basm Matbaaclk
Hizmetleri, zmir.
Hobsbawm, E.J., (1998) Sanayi ve mparatorluk. Dost Kitabevi, Ankara.
Kuyucuklu, N., (1982) ktisadi Olaylar Tarihi, stanbul Üniversitesi Yay. No. 2902, stanbul. Güvenç, B., (1994) nsan ve Kültür. Remzi Kitabevi, 6. Basm, stanbul. Pamuk, ., (1988) 100 Soruda Osmanl-Türkiye ktisat Tarihi 1500-1914. Gerçek
Yaynevi, stanbul.
Talas, C., (1999) Ekonomik Sistemler. 5. Basm, mge Kitabevi, Ankara.
Tümertekin, E., Özgüç, N., (2019) Ekonomik Corafya Küreselleme ve Kalknma.
Çantay Kitabevi.
DERS ÖRENM ÇIKTILARI LKS TABLOSU
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
ÖÇ1 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5
ÖÇ2 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4
ÖÇ3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
ÖÇ4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3
ÖÇ5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5
ÖÇ6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3
ÖÇ: Örenme Kazanmlar PÇ: Program Çktlar
Katk
Düzeyi
1 Çok Düük 2 Düük 3 Orta…