of 8/8
www.zzzcg.me ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI NOVČANA NAKNADA N E Z A P O S L E N I

Nezaposleni – novčana naknada

 • View
  227

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Nezaposleni – novčana naknada

 • www.zzzcg.me

  ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJE CRNE GORE

  OSIGURANJE ZA SLUAJ NEZAPOSLENOSTI

  NOVANA NAKNADA

  NE

  ZA

  PO

  SL

  EN

  I

 • 2 3

  OSIGURANJE ZA SLUAJ NEZAPOSLENOSTI

  Osiguranje od nezaposlenosti je uee zaposlenog lica i poslodavca, kroz plaanje doprinosa, u obezbjeivanju sredstava za ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti. Obavezno osiguranje od nezaposlenosti se sprovodi u skladu sa posebnim zakonom.

  PRAVA IZ OSIGURANJA OD NEZAPOSLENOSTI

  Osiguranjem od nezaposlenosti nezaposlenom licu se obezbjeuje pravo na novanu naknadu i pravo na zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje za vrijeme korienja novane naknade.

  PRAVO NA NOVANU NAKNADU

  Pravo na novanu naknadu ima osiguranik koji prije prestanka radnog odnosa ima sta osiguranja od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci. Osiguranik koji je bio u radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom ima pravo na novanu naknadu, ako po preraspodjeli radnog vremena na puno radno vrijeme ispuni prethodno navedene uslove .Pravo na novanu naknadu ima osiguranik kojem je, u smislu posebnog zakona prestao radni odnos bez njegove saglasnosti ili krivice, koji se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u predvienom roku. Izuzetno nezaposleno lice, koje je otkazalo ugovor o radu, ima pravo na novanu naknadu, ako je do prestanka radnog odnosa dolo zbog:

  1. premjetanja branog druga u drugo mjesto prebivalita, u skladu sa posebnim propisima;

  2. promjene mjesta prebivalita radi usposta vljanja zajednice ivota nakon zakljuenog braka;

  3. zdravstvenih razloga nezaposlenog lica ili lanova njegove ue porodice radi preseljenja u drugo mjesto na osnovu nalaza nadlenog organa odgovarajue zdravstvene ustanove.

  ROK ZA PODNOENJE ZAHTJEVA

  Novana naknada pripada nezaposlenom licu od prvog dana po prestanku radnog odnosa, ako se prijavi Zavodu u

 • 2 3

  roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa i u tom roku podnese zahtjev za novanu naknadu.Nezaposlenom koji podnose zahtjev za novanu naknadu po isteku roka od 30 dana, novana naknada pripada od dana podnoenja zahtjeva.Pravo na novanu naknadu nema nezaposleni koji podnose zahtjev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novanu naknadu pripadalo u skladu sa zakonom.Predvieni rok za prijavu Zavodu i podnoenje zahtjeva za novanu naknadu ne tee za vrijeme privremene nesposobnosti za rad po propisima o zdravstvenoj zatiti i zdravstvenom osiguranju.Nezaposleno lice je duno da se prijavi Zavodu u roku od osam dana po prestanku privremene nesposobnosti za rad .

  SLUAJEVI U KOJIMA NEZAPOSLENO LICE NE MOE OSTVARITI PRAVO NA NOVANU NAKNADU

  Pravo na novanu naknadu ne moe ostvariti nezaposleno lice kojem je prestao radni odnos zbog:

  1. sporazumnog prestanka radnog odnosa;2. otkaza od strane zaposlenog lica;3. otkaza od strane poslodavca, u sluajevima utvrenim

  posebnim zakonom, izuzev u sluaju:- isteka roka za koji je zasnovan radni odnos na

  odreeno vrijeme, odnosno istekom ugovora o radu na odreeno vrijeme;

  - ako zaposleno lice ne pokae odgovarajue rezultate na probnom radu;

  - kada se zaposlenom licu isplati otpremnina po osnovu vika zaposlenih;

  4. ispunjavanja uslova za prestanak radnog odnosa po sili zakona, izuzev u sluaju prestanka radnog odnosa usljed steaja ili likvidacije, odnosno u svim drugim sluajevima prestanka rada poslodavca u skladu sa posebnim zakonom;

  5. sticanja uslova za ostvarivanje prava na starosnu, invalidsku ili porodinu penziju.

  TRAJANJE PRAVA NA NOVANU NAKNADU

  Trajanje novane naknade, zavisi od ostvarenog staa osiguranja na dan prestanka radnog odnosa.

 • 4 5

  Novana naknada pripada nezaposlenom licu koje je prije prestanka radnog odnosa ispunilo osnovne uslove, i to:

  1. 3 mjeseca ako ima sta osiguranja od jedne do pet godina;

  2. 4 mjeseca ako ima sta osiguranja od pet do 10 godina;

  3. 6 mjeseci ako ima sta osiguranja od 10 do 15 godina;4. 8 mjeseci ako ima sta osiguranja od 15 do 20 godina;5. 10 mjeseci ako ima sta osiguranja od 20 do 25 godina;6. 12 mjeseci ako ima sta osiguranja preko 25 godina;7. do ponovnog zaposlenja, odnosno nastupanja nekog

  od osnova za prestanak prava na novanu naknadu po ovom zakonu, ako ima vie od 35 godina staa osiguranja;

  8. nezaposlenom licu koje ima vie od 25 godina staa osiguranja, a roditelj je lica koje u skladu sa zakonom ostvaruje pravo na linu invalidninu, pripada pravo na novanu naknadu do ponovnog zaposlenja, odnosno do nastupanja nekog od osnova za prestanak prava na novanu naknadu po ovom zakonu.

  NOVANA NAKNADA ZA NEZAPOSLENE INVALIDE

  Izuzetno novana naknada pripada nezaposlenom invalidu rada II, odnosno III kategorije, koji nije korisnik privremene naknade po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i licu sa invaliditetom bez obzira na ostvareni sta osiguranja, dok eka na zaposlenje, odnosno do nastupanja nekog od osnova za prestanak prava na novanu naknadu predvienih zakonom.Pravo na novanu naknadu za invalide II i III kategorije i lica sa invaliditetom tee od dana podnoenja zahtjeva.

  NASTAVLJANJE PRAVA NA NOVANU NAKNADU

  Pravo na novanu naknadu nastavlja se za vrijeme:1. porodiljskog odsustva, u skladu sa posebnim zakonom;2. privremene nesposobnosti za rad utvrene po

  posebnom zakonu, dok ta nesposobnost traje, ali najdue do roka utvrenog tim zakonom, kada se nezaposleno lice upuuje na ocjenu preostale radne sposobnosti.

 • 4 5

  MIROVANJE PRAVA NA NOVANU NAKNADU

  Pravo na novanu naknadu korisniku novane naknade miruje za vrijeme:

  1. upuivanja na rad u inostranstvo u okviru meunarodno - tehnike ili kulturno-prosvjetne saradnje u diplomatsko - konzularno i drugo predstavnitvo;

  2. izdravanja kazne zatvora, mjere bezbjednosti, vaspitne ili zatitne mjere u trajanju do est mjeseci;

  3. za koje boravi u inostranstvu kao brani drug zaposlenog koji je upuen na rad u inostranstvo.

  Nezaposleno lice koje se prijavi Zavodu u roku od 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje prava na novanu naknadu ima pravo da nastavi sa korienjem prava na novanu naknadu za preostalo vrijeme.

  PRESTANAK PRAVA NA NOVANU NAKNADU

  Korisniku novane naknade prestaje pravo na novanu naknadu, ako: istekne period za koji mu je priznato pravo; zakljui ugovor o radu sa poslodavcem; se registruje kao preduzetnik; stekne uslove na starosnu ili ostvari pravo na

  invalidsku penziju ili porodinu penziju; se utvrdi prestanak uslova za ostvarivanje prava na

  novanu naknadu; se bez opravdanog razloga ne odazove na poziv

  Zavoda radi zapoljavanja; se bez opravdanog razloga, u dva uzastopna mjeseca,

  ne javi Zavodu; ne obavijesti Zavod u roku od osam dana o svakoj

  promjeni koja moe uticati na sticanje, ostvarivanje i prestanak prava na novanu naknadu;

  odbije odgovarajue zaposlenje u mjestu svog prebivalita;

  bez opravdanih razloga odbije ukljuivanje u mjere aktivne politike zapoljavanja;

  stupi na izdravanje kazne zatvora, mjere bezbjednosti, vaspitne ili zatitne mjere u trajanju duem od est mjeseci;

 • 6 7

  se rjeenjem nadlene inspekcije rada utvrdi da radi suprotno propisima o radu;

  prestane da se vodi u evidenciji nezaposlenih lica.

  PONOVNO STICANJE PRAVA NA NOVANU NAKNADU

  Nezaposleno lice kojem je prestalo pravo na novanu naknadu u skladu sa zakonom, izuzev u sluaju sticanja uslova na starosnu ili ostvarivanja prava na invalidsku penziju, moe ponovo ostvariti pravo na novanu naknadu, ako ispuni osnovne uslove.Nezaposlenom licu, pri ponovnom ostvarivanju prava na novanu naknadu, priznaje se sta osiguranja ostvaren nakon poslednjeg korienja novane naknade.Izuzetno, nezaposlenom licu kojem pripada pravo na novanu naknadu do ponovnog zaposlenja, pri ponovnom ostvarivanju prava na novanu naknadu, priznaje se ukupni sta osiguranja i vrijeme korienja novane naknade.

  PREOSTALA NOVANA NAKNADA

  Korisnik novane naknade, kojem je pravo na novanu naknadu prestalo prije isteka vremena korienja tog prava, ako ponovo postane nezaposleno lice, bez svoje krivice, nastavlja korienje prava na novanu naknadu za preostalo vrijeme u utvrenom iznosu, ako je to za njega povoljnije.

  VISINA NOVANE NAKNADE

  Novana naknada iznosi 40% od minimalne zarade utvrene u skladu sa zakonom.Invalid rada II odnosno III kategorije ostvaruje pravo na novanu naknadu u iznosu najnie penzije u Crnoj Gori utvrene Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

  POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVANU NAKNADU

  Postupak u kojem se rjeava o pravu na novanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti pokree se na zahtjev nezaposlenog lica.Zahtjev se podnosi mjesno nadlenoj podrunoj jedinici Zavoda, prema mjestu prijavljivanja u evidenciju.

 • 6 7

  U postupku za ostvarivanje prava na novanu naknadu primjenjuju se odredbe zakona kojim se ureuje opti upravni postupak.

  OBAVEZE NEZAPOSLENOG LICA ZA VRIJEME PRIMANJA NOVANE NAKNADE

  Za vrijeme primanja novane naknade nezaposleno lice ima obavezu da: aktivno trai zaposlenje; izvrava obaveze utvrene individualnim planom; uestvuje u mjerama aktivne politike zapoljavanja,

  u skladu sa zakonom i individualnim planom zapoljavanja;

  prihvati odgovarajuce zaposlenje; se jedanput meseno prijavljuje Zavodu. obavijesti Zavod o svakoj promjeni koja utie na

  korienje prava na novanu naknadu, a najkasnije u roku od 8 dana od nastanka promjene.

  VRAANJE SREDSTAVA

  Nezaposleno lice koje je ostvarilo pravo na novanu naknadu duno je da obavijesti Zavod u roku od osam dana o svakoj promjeni koja utie na prestanak, odnosno mirovanje ovog prava.

  Nezaposleno lice koje je na osnovu pravosnane sudske odluke ili odluke poslodavca vraeno na rad i ostvarilo prava po osnovu rada za period za koji je bilo nezaposleno, duno je da vrati Zavodu iznos isplaene novane naknade.

  Nezaposleno lice je duno da novana davanja vrati na osnovu sporazuma zakljuenog sa Zavodom.

  Ako nezaposleno lice ne postupi na navedeni nain Zavod e traiti naknadu tete tubom kod nadlenog suda.

 • Bulevar revolucije br.5 81000 Podgorica, Crna GoraTel: +382 20 405-272 Fax: +382 20 243-982

  www.zzzcg.me

  TELEFON: FAX:

  Podruna jedinica Podgorica 020/406-800 020/406-803

  Biro rada Danilovgrad 020/812-672 020/812-805

  Biro rada Cetinje 041/236-073 041/236-072

  Biro rada Kolain 020/860-030 020/860-031

  Podruna jedinica Bar 030/302-270 030/313-723

  Biro rada Ulcinj 030/412-213 030/412-110

  Biro rada Budva 033/402-556 033/402-557

  Podruna jedinica Herceg Novi 031/325-253 031/324-451

  Biro rada Kotor 032/325-732 032/301-348

  Biro rada Tivat 032/674-585 032/674-586

  Podruna jedinica Niki 040/214-161 040/212-289

  Biro rada Pluine 040/271-295 040/271-295

  Biro rada avnik 040/266-400 040/266-401

  Podruna jedinica Berane 051/233-332 051/231-313

  Biro rada Andrijevica 051/230-660 051/230-661

  Biro rada Plav 051/255-061 051/055-060

  Biro rada Roaje 051/271-343 051/271-343

  Podruna jedinica Bijelo Polje 050/432-422 050/430-071

  Biro rada Mojkovac 050/470-051 050/470-051

  Podruna jedinica Pljevlja 052/356-742 052/256-741

  Biro rada abljak 052/360-031 052/360-030