Naziv ustanove: Osnovna škola braće Radić Pridragaos-brace-radic- . izvanuČioniČna nastava, projekti, Šk. ... iii. dodatna nastava, dopunska nastava-razredna nastava aktivnosti cilj aktivnosti namjena aktivnosti nositelj

 • Published on
  07-Apr-2018

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Naziv ustanove: Osnovna kola brae Radi

  Sjedite: Pridraga

  Broj telefona/faxa: 023/669-452

  E-mail: skola@os-brace-radic-pridraga.skole.hr

  Klasa: 602-05/15-05/02

  Ur. broj: 2198-1-22-15-01

  U Pridragi, 30.09.2015.

  Temeljem lanaka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (N.N. 87/08, 86/09,92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 86/12.,126/12, 94/13 i

  152/14.) i lanka 58. Statuta kole, kolski odbor Osnovne kole brae Radi, Pridraga na sjednici odranoj 30. 09. 2015., a na prijedlog ravnatelja,

  Uiteljskog vijea i Vijea roditelja donio je

  KOLSKI KURIKUL

  Za kolsku godinu 2015./2016.

  Rujan,2015.

 • 2

  SADRAJ:

  I. UVOD . . 3 II. OSNOVNI PODACI O KOLI .. 4 III. DODATNA NASTAVA, DOPUNSKA NASTAVA, R.N.. . 6 IV. IZVANUIONINA NASTAVA, PROJEKTI, K. AKTIVNOSTI . 7 V. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 5. 8. RAZREDA 13 VI. IZBORNA NASTAVA .. 21 VII. DOPUNSKA NASTAVA-ENGLESKI JEZIK, MATEMATIKA , HRVATSKI JEZIK. 27 VIII. DODATNA NASTAVA . 30 IX. IZVANUIONINA NASTAVA . 33 X. IZLETI I EKSKURZIJE. .. 36 XI. TERENSKA NASTAVA. 37 XII PROGRAM RADA PSIHOLOGA .. 42

  XIII. PROGRAM RADA PEDAGOGA .. 44

  XIV PROGRAM RADA LOGOPEDA.45

  XV PROGRAM RADA KOLSKOG KNJINIARA . 46

  XVI RAZVOJNI PLAN I PROGRAM RADA KOLE 49

  XVII. SAMOVRJEDNOVANJE RADA KOLE. 50

 • 3

  I. UVOD

  Pod pojmom kolskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadraje, procese i aktivnosti usmjerene na ostvarivanje ciljeva i

  zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni i tjelesni razvoj uenika.

  kolski kurikuluma obuhvaa, osim slubenih programa nastave i druge odgojno obrazovne programe, koje kola provodi

  inei je posebnom i prepoznatljivom.

  Temeljni dokument za izradu kolskog kurikula je Nacionalni okvirni kurikul, koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti,

  ope ciljeve i naela odgoja i obrazovanja, koncepciju uenja i pouavanja, odreuje odgojno-obrazovna postignua na odreenim

  stupnjevima uenikova razvoja, odnosno postignua za odreene odgojno obrazovne cikluse i odgojno obrazovna podruja,

  utvruje naine i kriterije vrjednovanja i ocjenjivanja.

  Ciljevi i karakteristike kolskog kurikula podrazumijevaju osiguranje sustavnog naina pouavanja uenika, poticanje i

  unapreivanje njihovog intelektualnog, tjelesnog, estetskog, drutvenog, moralnog i duhovnog razvoja u skladu s njihovim

  sposobnostima i sklonostima, usmjerenost prema kvaliteti rezultata, veu samostalnost i odgovornost uitelja, usmjerenost na

  uenika i proces uenja, kao i lokalnu i iru podrku zajednice, za uinkovit i kvalitetan razvoj kole i suradnju.

  kolski kurikul, objavljen na mrenim stranicama kole, dostupan je uenicima, roditeljima i svima zainteresiranima za ivot i rad

  kole.

 • 4

  II. OSNOVNI PODACI O KOLI

  Naziv kole: Osnovna kola brae Radi Pridraga

  Adresa: Trg Stjepana Radia 1

  23226 Pridraga

  upanija: Zadarska

  ifra ustanove: 13-357-002

  Tel./fax: 023/669-452

  E-mail: os-pridraga-002@skole.t-com.hr

  Broj uenika i odjela: od 1.-4. razreda: uenika- 47

  Odjela- 4

  od 5.-8. razreda: uenika-50

  Odjela- 4

  Ukupan broj uenika: 97

  Ukupan broj razrednih odjela: 8

  mailto:os-pridraga-002@skole.t-com.hr

 • 5

  Broj djelatnika:

  a) uitelji razredne nastave.4

  b) uitelji predmetne nastave13

  c) struni suradnici.4

  d) administrativno osoblje..2

  d) ostali djelatnici...3

  Ukupno djelatnika:...26

  Ravnatelj kole:Antonio Zubi

  Zamjenjuje ravnatelja: Zrinka Dijan

 • 6

  III. DODATNA NASTAVA, DOPUNSKA NASTAVA-RAZREDNA NASTAVA

  AKTIVNOSTI CILJ AKTIVNOSTI

  NAMJENA

  AKTIVNOSTI NOSITELJ

  AKTIVNOSTI NAIN

  REALIZACIJE VREMENIK AKTIVNOSTI

  TROKOVN

  IK

  AKTIVNOS

  TI

  NAIN VREDNOVANJA

  DODATNA IZ

  MATEMATIKE

  -produbljivanje

  znanja i sposobnosti

  uenika iz mat.

  -rad s darovitim uenicima koji

  pokazuju interes za

  rjeavanje

  mat.problema

  -Nataa Boin 4.r.

  -individualizirani

  pristup

  -suradniko uenje

  -timski rad

  -1 sat tjedno

  tijekom k. g.

  2015./2016.

  - 15 kn za

  natjecanje

  -troak u cijelosti

  snose roditelji

  -nastavni listii za

  dodatnu nastavu

  - rezultati na natjecanju

  KLOKAN BEZ

  GRANICA

  DOPUNSKA

  NASTAVA Hrvatski j. i

  Matematika)

  -pomo pojedinim

  uenicima

  u praenju nast.

  programa

  -rad s uenicima

  koji imaju

  potekoe u

  svladavanju mat.i

  hrv.

  -Zrinka Dijan 2.r.

  -Zrinka Juko 3..r.

  -Nataa Boin 4.r.

  - Ana Troskot 1.r.

  -individualno

  rjeavanje

  zadataka uz poticaj

  uitelja

  2 sata tjedno

  tijekom k. g.. od

  1. 3. r. 2015./2016.

  -1 sat tjedno

  tijekom k.g.

  za 4. r.

  -nema trokova -nastavni listii

  - opisno praenje i

  napredovanje uenika

  INA

  -dramska -pripremiti djecu za

  javne nastupe

  -senzibilizacija

  uenika za dramsku

  umjetnost

  -razvijati

  samopouzdanje

  -Nataa Boin -rad u skupinama -rad u parovima

  -individualni rad

  -1 sat tjedno

  tijekom k. g.

  2015./2016.

  -troak u cijelosti

  snose roditelji

  -na k. priredbi

  -Lidrano

  - pismeno praenje

  -ekolozi -razvijati ekoloku svijest kod uenika

  -Zrinka Dijan -rad u skupinama -rad u parovima

  -individualni rad

  -1 sat tjedno

  tijekom k. g.

  2015./2016.

  Papir ,boje ,

  ljepilo,rukavice,

  kape

  -troak u cijelosti

  snose roditelji

  -poveanje

  kvalitete nastavnog

  rada iz PID i motivacije

  uenika

  - pismeno praenje

  -ritmika -razvijati znanje , vjetine i navike

  bavljenja plesom

  - poticanje uenika

  na druenje kroz

  ples

  -Ana Troskot -rad u skupinama -rad u parovima

  -individualni rad

  1 sat tjedno

  tijekom k. g.

  2015./2016.

  - sredstva e se

  prikupiti u

  dogovoru sa

  kolom i

  roditeljima

  - sudjelovanje na k.

  priredbama

  - pismeno praenje

 • 7

  IV. IZVANUIONIKA NASTAVA, PROJEKTI, KOLSKE AKTIVNOSTI RAZREDNA NASTAVA

  PROJEKTI

  -Ureenje

  kolskog okolia

  - Prikupljanje

  starog papira i

  reciklanog

  otpada

  -Upoznajemo

  brau Antuna i

  Stjepana Radia

  -Izrada prigodnih

  estitki za Boi

  i Uskrs

  -Sauvajmo stare

  povrtlarske

  kulture

  -Suradnja s

  Udrugom

  glagoljaa Zadar

  (Staza glagoljice)

  -Suradnja s

  Narodnim

  muzejom grada

  Zadra

  -razvijati kod

  uenika vanost

  ureenja kolskog

  okolia

  -razvijanje ekoloke

  svijesti uenika

  -saznati tko su bili

  braa Radi (ivot i

  djelovanje)

  -zajedniko druenje,

  izrada estitke, te

  odravanje

  zajednike priredbe

  -razvijanje odnosa

  prema zemlji,nauiti

  cijeniti stare

  poljoprivredne

  kulture

  -upoznavanje s

  povijesnim pisanim

  spomenicima

  pisanim glagoljicom

  -upoznavanje s

  kulturno povijesnim

  spomenicima grada

  Zadra

  - Zrinka Dijan 2.. r.

  -Zrinka Juko 3.r.

  -Nataa Boin 4.r.

  -Ana Troskot 1.r.

  -Neda Anzulovi,

  vjerouiteljica

  -Zrinka Juko 3.r.

  -Nataa Boin 4.r.

  - Zrinka Dijan 2.. r.

  -Zrinka Juko 3.r.

  -Nataa Boin 4.r.

  -Ana Troskot 1.r

  -individualni rad

  -rad u skupinama

  -rad u paru

  tijekom kolske

  godine

  2015./2016.

  -troak u

  cijelost snose

  roditelji

  -likovni i

  literarni radovi

  - foto-album

  - izrada plakata

  - izrada slikovnice

 • 8

  -Izrada

  proizvoda od

  lavande

  -stjecanje ekolokog

  ,gospodarskog i etno

  odgoja

  IZVANUIONI

  KA NASTAVA

  (JEDNODNEVN

  I IZLET)

  - otok Paman,

  posjet

  benediktinskom

  samostanu

  okovac

  -upoznavanje s

  prirodnim ljepotama

  domovine, kulturno-

  povijesnim

  spomenicima i

  biljnim i

  ivotinjskim

  svijetom otoka

  - zatita i ouvanje

  voda , prirode i

  ivotinja

  - Zrinka Dijan 2.r.

  -Zrinka Juko3.r.

  -Nataa Boin 4.r.

  -Ana Troskot 1.r.

  promatranje,

  razgledavanje,

  demonstracija

  2. polugodite

  kolske godine

  2015./2016.

  (mjesec

  svibanj)

  -oko200 kn

  (prijevoz

  autobusom ,

  ruak, struni

  vodi,

  osiguranje)

  -troak u

  cijelosti snose

  roditelji

  - iznoenje

  dojmova o vienom

  - izrada plakata i

  ureivanje panoa

  AKTIVNOST

  -Dan jabuka -razvijati navike

  zdrave prehrane

  - Zrinka Dijan 2.r.

  -Zrinka Juko3.r.

  -Nataa Boin 4.r.

  -Ana Troskot 1.r.

  promatranje,

  razgledavanje,

  demonstr

Recommended

View more >