Click here to load reader

NATJE AJ ZA UPIS U ENIKA U 1. RAZRED SREDNJE …ss-graditeljska-ck.skole.hr/upload/ss-graditeljska-ck/images... · razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. ... matematika,

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of NATJE AJ ZA UPIS U ENIKA U 1. RAZRED SREDNJE...

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  1

  KLASA: 602-03/16-79 URBROJ: 2109-57-01-16-1

  akovec, 01. lipnja 2016. Na temelju lanka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Graditeljska kola

  akovec objavljuje

  NATJE AJ ZA UPIS U ENIKA U 1. RAZRED SREDNJE KOLE ZA KOLSKU GODINU 2016./2017.

  U prvi razred srednje kole u enici se upisuju na osnovi Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole (Narodne novine br. 49/15.) i Odluke o upisu u enika u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2016./2017. (Narodne novine br. 48/16.).

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  SEKTOR / OBRAZOVNI PROGRAM

  TRA

  JAN

  JE

  BR

  OJ

  UEN

  IKA

  NASTAVNI PREDMETI zna ajni za izbor

  STRANI JEZICI

  koji se u e tijekom

  kolovanja

  POSEBNI UVJETI

  Natjecanje po izboru kole

  Graditeljstvo i geodezija

  ARHITEKTONSKI TEHNI AR 4 24

  hrvatski jezik, matematika,

  1. strani jezik, fizika,

  tehni ka kultura, po izboru kole: likovna kultura

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije: Poreme aji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje.Ote enje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluho a ili tea nagluhost u govornom podru ju, kroni ni poreme aji koji onemogu uju kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, tea ote enja funkcije mii no - kotanog sustava, tea ote enja funkcije krvno-ilnog sustava, dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a te kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poreme aja ravnotee.U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Natjecanje iz podru ja informatike - ra unalstva

  Graditeljstvo i geodezija

  GEODETSKI TEHNI AR 4 12

  hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik

  fizika, tehni ka kultura, po izboru kole:

  geografija

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Poreme aji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje.Ote enje funkcije vida. Neraspoznavanje boja. Nedostatak stereovida. Gluho a ili tea nagluhost u govornom podru ju.Tea ote enja funkcije mii no-kotanog sustava. Tea ote enja funkcije sr ano-ilnog sustava. Dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a. Kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poreme aja ravnotee. Kroni ni poreme aji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Natjecanje iz geografije

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Graditeljstvo i geodezija

  GRA EVINSKI TEHNI AR 4 12

  hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik,

  fizika, tehni ka kultura, po izboru kole:

  geografija

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:Poreme aji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje. Ote enje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluho a ili tea nagluhost u govornom podru ju, kroni ni poreme aji koji onemogu uju kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, tea ote enja funkcije mii no - kotanog sustava, tea ote enja funkcije krvno-ilnog sustava, dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a, kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poreme aja ravnotee.U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Natjecanje iz geografije

  Umjetnost

  LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN

  (do izbora zanimanja: dizajner unutranje arhitekture i

  dizajner keramike)

  4 24

  hrvatski jezik, matematika,

  1. strani jezik, likovna kultura, tehni ka kultura po izboru kole:

  povijest

  *provjera likovnih sposobnosti (crtanje olovkom

  i slikanje temperom)

  njema ki ili engleski jezik

  Prijave za ispitivanje likovne darovitosti predaju se u koli u tjednu prije likovne provjere koja e se u ljetnom roku odrati 30. lipnja 2016., a u jesenskom roku 25. kolovoza 2016. u 7.30 sati. Potrebna dokumentacija navedena je na WEB stranici kole. Zadaci u likovnoj provjeri su: crtanje (olovkom) i slikanje (temperom). Trokovi provjere iznose 50,00 kuna i upla uju se kod prijave. U enicima koji su postigli najmanje 70 bodova na provjeri likovnih sposobnosti pridodaju se bodovi prema elementima za izbor u enika u podru ju likovne umjetnosti i dizajna. U skladu s Odlukom o upisu u enika u 1. razred srednje kole u k. god. 2016./2017.Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 20.05.2016., u enici upla uju 300,00 kn radi pove anih trokova materijala i didakti kih sredstava za nastavne predmete u koli. Zdravstvene kontraindikacije:Poreme aji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje.Natjecanje iz povijesti

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Grafi ka tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

  MEDIJSKI TEHNI AR

  - novi strukovni kurikulum

  4 12

  hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik

  fizika, likovna kultura, po izboru kole: tehni ka kultura

  njema ki ili engleski jezik

  U skladu s Odlukom o upisu u enika u 1. razred srednje kole u k. god. 2016./2017.Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 20.05.2016., u enici upla uju 100,00 kn radi pove anih trokova materijala i didakti kihsredstava za nastavne predmete u koli. Zdravstvene kontraindikacije:Poreme aji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje.Slabovidnost/sljepo a. Neraspoznavanje boja. Gluho a i tea nagluhost u govornom podru ju. Ote enja glasa i/ili govora koja utje u na komunikaciju. Tea ote enja funkcije mii nog - kotanog sustava. Kroni ni poreme aji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.U enik treba dostaviti potvrdu nadlenog kolskog lije nika u skladu s upisnim rokovima.Natjecanje mladih tehni ara

  Grafi ka tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

  WEB DIZAJNER

  - novi strukovni kurikulum

  4 12

  hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik

  fizika, likovna kultura, po izboru kole: tehni ka kultura

  njema ki ili engleski jezik

  U skladu s Odlukom o upisu u enika u 1. razred srednje kole u k. god. 2016./2017.Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 20.05.2016., u enici upla uju 100,00 kn radi pove anih trokova materijala i didakti kih sredstava za nastavne predmete u koli.

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Poreme aji koji znatno remete kognitivno

  funkcioniranje.

  Slabovidnost/sljepo a. Neraspoznavanje boja. Gluho a i tea nagluhost u govornom podru ju. Ote enja glasa i/ili govora koja utje u na komunikaciju. Tea ote enja funkcije gornjih ekstremiteta. Kroni ni poreme aji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

  U enik treba dostaviti potvrdu nadlenog

  kolskog lije nika u skladu s upisnim

  rokovima.

  Natjecanje iz podru ja informatike ra unalstva

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Graditeljstvo i geodezija

  ARMIRA 3 7

  hrvatski jezik matematika

  1. strani jezik

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote enje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluho a ili tea nagluhost u govornom podru ju, kroni ni poreme aji koji onemogu uju kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, tea ote enja funkcije mii no - kotanog sustava, tea ote enja funkcije krvno-ilnog sustava, dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a, kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poreme aja ravnotee.

  U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Graditeljstvo i geodezija TESAR

  3 7

  hrvatski jezik matematika

  1. strani jezik

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote enje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluho a ili tea nagluhost u govornom podru ju, kroni ni poreme aji koji onemogu uju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, tea ote enja funkcije mii no - kotanog sustava, tea ote enja funkcije krvno-ilnog sustava, dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a te kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poreme aja ravnotee.

  U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Graditeljstvo i geodezija ZIDAR

  3 7

  hrvatski jezik matematika

  1. strani jezik

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote enje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluho a ili tea nagluhost ugovornom podru ju, kroni ni poreme aji koji onemogu uju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, tea ote enja funkcije mii no - kotanog sustava, tea ote enja funkcije krvno-ilnog sustava, dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a, kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poreme aja ravnotee te tee ote enje funkcije koe na akama i podlakticama.

  U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Graditeljstvo i geodezija

  KERAMI AR -OBLAGA 3 12

  hrvatski jezik matematika

  1. strani jezik

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote enje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluho a ili tea nagluhost u govornom podru ju, tei kroni ni poreme aji koji znatno remete kognitivno i psihi ko funkcioniranje, tea ote enja funkcije mii no - kotanog sustava, tea ote enja funkcije krvno-ilnog sustava, dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a te kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poreme aja ravnotee.

  U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Graditeljstvo i geodezija MONTER SUHE GRADNJE

  3 10

  hrvatski jezik matematika

  1. strani jezik

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote enje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluho a ili tea nagluhost u govornom podru ju, kroni ni poreme aji koji onemogu uju kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, tea ote enja funkcije mii no - kotanog sustava, tea ote enja funkcije krvno-ilnog sustava, dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a te kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poreme aja ravnotee.

  U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

  INSTALATER GRIJANJA I

  KLIMATIZACIJE

  3 12 hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote ena funkcija vida i nedostatak stereovida. Ote enje funkcije sluha i nemogu nost noenja osobnih zatitnih sredstava za zatitu sluha pri radu u buci. Neraspoznavanje osnovnih boja. Tea ote enja funkcije mii no-kotanog, dinog i/ili sr ano-ilnog sustava. Kroni ni poreme aji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje. Kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnotee. Tee ote enje funkcije koe na akama i podlakticama.

  U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Graditeljstvo i geodezija

  RUKOVATELJ SAMOHODNIM GRA EVINSKIM STROJEVIMA

  3 10

  hrvatski jezik matematika

  1. strani jezik

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote enje funkcije vida, neraspoznavanjeosnovnih boja, nedostatak stereovida, gluho a ili tea nagluhost, kroni ni poreme aji koji onemogu uju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje, tea ote enja funkcije mii no - kotanog sustava, tea ote enja sr ano - ilnog sustava, dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a te kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti.

  U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

  VODOINSTALATER

  3 7

  hrvatski jezik matematika

  1. strani jezik

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote ena funkcija vida. Gluho a ili tea nagluhost u govornom podru ju. Neraspoznavanje osnovnih boja. Tea ote enja funkcije mii no-kotanog, dinog i/ili sr ano-ilnog sustava. Kroni ni poreme aji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje. Tee ote enje funkcije koe na akama i podlakticama.

  U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Osobne, usluge zatite i druge usluge

  AUTOLAKIRER

  3 7

  hrvatski jezik matematika

  1. strani jezik

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Slabovidnost/sljepo a, neraspoznavanje boja. Kroni ni poreme aji koji onemogu uju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Tea ote enja funkcije mii no-kotanog sustava. Dini poreme aji s trajnim ote enjem funkcije plu a. Tee ote enje funkcije koe na otkrivenim dijelovima tijela. Utvr ene alergije na profesionalne alergene.

  U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

  Osobne, usluge zatite i druge usluge

  LI ILAC-SOBOSLIKAR

  3 10 hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote enje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluho a/tea nagluhost u govornom podru ju. kroni ni poreme aji koji onemogu avaju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje. Kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poreme aja ravnotee. Tee ote enje funkcije sr ano-ilnog i mii no-kotanog sustava. Dini poreme aji s trajnim ote enjem funkcije plu a. Tee ote enja funkcije koe na otkrivenim dijelovima tijela. Utvr ena alergijana profesionalne alergene.

  U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  umarstvo, prerada i obrada drva

  STOLAR

  3 7

  hrvatski jezik, matematika, 1. strani jezik

  njema ki ili engleski jezik

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote enje funkcije vida. Nedostatak stereovida. Neraspoznavanje osnovnih boja. Gluho a i tea nagluhost u govornom podru ju. Ote enja glasa i/ili govora koja utje u na komunikaciju. Tea ote enja funkcije mii no-kotanog sustava. Dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a. Tea ote enja funkcije sr ano-ilnog sustava. Tee ote enje funkcije koe na otkrivenim dijelovima tijela. Utvr ene alergije na profesionalne alergene. Kroni ni poreme aji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poreme aja ravnotee. Kroni ni poreme aji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotori ko funkcioniranje.

  U enik treba dostaviti lije ni ku svjedodbu

  Medicine rada u skladu s upisnim rokovima.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Graditeljstvo i geodezija

  POMO NI PODOPOLAGA

  3 8

  Kandidati obvezno prilau:1. rjeenje Ureda o primjerenom programu

  obrazovanja; 2. stru no miljenje Slube za

  profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje o sposobnostima i motivaciji u enika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja izdanoga na temelju stru nog miljenja nadlenoga kolskog lije nika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalisti ke medicinske dokumentacije o teim zdravstvenim teko ama i/ili dugotrajnom lije enju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu zna ajno suavaju mogu i izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stru no usuglaenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje.

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote enje funkcije vida. Tea ote enja funkcije mii no-kotanog sustava. Dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a. Tea ote enja funkcije jetre i/ili bubrega. Kroni ni poreme aji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  Osobne, usluge zatite i druge usluge

  POMO NI SOBOSLIKAR I LI ILAC

  3 8

  Kandidati obvezno prilau: 1. rjeenje Ureda o primjerenom programu

  obrazovanja; 2. stru no miljenje Slube za profesionalno

  usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje o sposobnostima i motivaciji u enika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja izdanoga na temelju stru nog miljenja nadlenoga kolskog lije nika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalisti ke medicinske dokumentacije o teim zdravstvenim teko ama i/ili dugotrajnom lije enju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu zna ajno suavaju mogu i izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stru no usuglaenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje.

  Zdravstvene kontraindikacije:

  Ote enje funkcije vida. Neraspoznavanje boja. Tea ote enja funkcije mii nog -kotanog sustava. Dini poreme aji s teim ote enjem funkcije plu a. Tea ote enja funkcije koe na otkrivenim dijelovima tijela. Utvr ena alergija na profesionalne alergene.

  Napomena: Provjera predznanja iz engleskog i njema kog jezika za kandidate koji taj jezik nisu u ili u osnovnoj koli, a biraju ga kao prvi strani jezik: - ljetni rok: 29. lipnja 2016. u 08.00 sati - jesenski rok: 24. kolovoza 2016. u 08.00 sati Trokovi kolovanja za strane dravljane iz zemalja izvan EU koji ne ispunjavaju uvjete iz to ke III. st. 1. Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred bit e 6.000,00 kuna, nakon odluke kolskog odbora i suglasnosti Osniva a.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  13

  Zajedni ka obavijest

  Izrazi koji se koriste u ovom natje aju, a koji imaju rodno zna enje, bez obzira na to jesu li koriteni u mukome ili enskome rodu, obuhva aju na jednak na in i muki i enski rod.

  A. OP E ODREDBE

  Pravo upisa u prvi razred srednje kole imaju svi kandidati nakon zavrenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvr enog odlukom o upisu koju za svaku kolsku godinu donosi ministar nadlean za obrazovanje (u daljnjemu tekstu: ministar). Pod jednakim uvjetima u srednje kole upisuju se kandidati hrvatski dravljani, Hrvati iz drugih drava te djeca dravljana iz drava lanica Europske unije. U prvi razred srednje kole mogu se upisati kandidati koji do po etka kolske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje kole navravaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje kolskog odbora, u prvi razred srednje kole moe se upisati kandidat do navrenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadlenog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kandidat stariji od 18 godina. Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetni kog obrazovanja propisane su zakonom koji ure uje umjetni ko obrazovanje. Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih kola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (NISpuS), osim u posebnim slu ajevima propisanim odlukom o upisu iz stavka 1. ove to ke. U svakome upisnom roku kandidat moe prijaviti najvie 6 odabira programa obrazovanja.

  A.1 Upis kandidata koji je strani dravljanin iz zemlje izvan Europske unije

  Kandidat koji je strani dravljanin iz zemlje izvan Europske unije moe se upisati u srednju kolu kao redoviti u enik bez pla anja trokova kolovanja ako ispunjava jedan od sljede ih uvjeta:

  - ako za to postoji me udravni ugovor ili drugi interes tijela dravne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;

  - ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlateno upravno tijelo u Hrvatskoj;

  - ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski dravljanin; - ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili

  poslovnu dozvolu u Hrvatskoj; - ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj; - ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane drave u

  Hrvatskoj; - ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili traitelj azila; - ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zatitom ili

  stranac pod privremenom zatitom. Kandidat strani dravljanin iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjava ni jedan od uvjeta iz stavka 1. ove to ke, moe se upisati u srednju kolu kao redoviti u enik uz obvezu pla anja trokova kolarine, ako ima reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je ure en status stranaca. Odluku o godinjim trokovima kolovanja u enika iz stavka 2. ove to ke donosi osniva kolske ustanove na prijedlog kolskoga odbora. Iznimno od stavka 2. ove to ke, osniva moe, na prijedlog kolskoga odbora, donijeti odluku kojom u enika osloba a obveze pla anja trokova kolarine.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  14

  B. UPISNI ROKOVI

  U enici e se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednje kole u k. god. 2016./2017. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

  B.1. LJETNI UPISNI ROK

  Opis postupaka Datum

  Po etak prijava kandidata u sustav 2. 6. 2016.

  Po etak prijava obrazovnih programa 27. 6. 2016.

  Zavretak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2016.

  Provo enje dodatnih ispita u zanimanju likovna umjetnost i dizajn - provjera likovne darovitosti

  30. 6. 2016. u 7,30 sati

  Provo enje dodatnih ispita strani jezik (njema ki i engleski) 29. 6. 2016. u 8,00 sati

  Rok za dostavu dokumentacije redovitih u enika (stru no miljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

  27. 6. 2016.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

  2.6. 2016.-27. 6. 2016.

  Zavretak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  5. 7. 2016.

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6. 7. 2016.

  Zaklju avanje odabira obrazovnih programa Po etak ispisa prijavnica

  6. 7. 2016.

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (u enici donose razrednicima, a ostali kandidati alju prijavnice Sredinjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  8. 7. 2016.

  Objava kona nih ljestvica poretka 11. 7. 2016.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odre eni program obrazovanja (potvrda lije nika kolske medicine, lije ni ka svjedodba medicine rada, ugovor o naukovanju u enika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje kole Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje kole (upisnice) u srednju kolu u koju se u enik upisao (kole same odre uju to ne datume za zaprimanje upisnica i dodatne

  dokumentacije unutar ovdje predvi eno razdoblja i objavljuju ih u

  natje aju te na svojoj mrenoj stranici i oglasnoj plo i kole)

  11. - 15. 7. 2016. od 8,00 do 15,00 sati

  Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 18. 7. 2016.

  Slubena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14. 8. 2016.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  15

  B.2. JESENSKI UPISNI ROK

  Opis postupaka Datum

  Po etak prijava kandidata u sustav i prijava obrazovnih programa 22. 8. 2016.

  Dostava osobnih dokumenata, svjedodbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

  Dostava dokumentacije redovitih u enika (stru no miljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

  22. 8. 2016.

  Zavretak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 23. 8. 2016.

  Provo enje dodatnih ispita u zanimanju likovna umjetnost i dizajn - provjera likovne darovitosti

  25. 8. 2016. u 7,30 sati

  Provo enje dodatnih ispita strani jezik (njema ki i engleski) 24. 8. 2016. u 8,00 sati

  Zavretak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis Zavretak unosa rezultata popravnog ispita Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

  26. 8. 2016.

  Zaklju avanje odabira obrazovnih programa Po etak ispisa prijavnica

  29. 8. 2016.

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (u enici donose razrednicima, a ostali kandidati alju prijavnice Sredinjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  31. 8. 2016.

  Objava kona nih ljestvica poretka 1. 9. 2016.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odre eni program obrazovanja (potvrda lije nika kolske medicine, lije ni ka svjedodba medicine rada, ugovor o naukovanju u enika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje kole Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje kole (upisnice) u srednju kolu u koju se u enik upisao

  2. 9. 2016. od 8,00 do 14,00 sati

  Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka 3.9. 2016.

  B.3. PRIJAVA KANDIDATA S TEKO AMA U RAZVOJU

  Ljetni upisni rok

  Kandidati s teko ama u razvoju prijavljuju se u uredima dravne uprave u upaniji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi eljeli upisati obrazovne programe

  2. 15. 6. 2016.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodbi za kandidate s teko ama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Sredinjem prijavnom uredu

  2. -20. 6. 2016.

  Upisna povjerenstva ureda dravne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuS

  2. -20. 6. 2016.

  Provo enje dodatnih ispita u zanimanju likovna umjetnost i dizajn - provjera likovne darovitosti

  23. 6. 2016. u 7,30 sati

  Provo enje dodatnih ispita strani jezik (njema ki i engleski) 21. 6. 2016. u 8,00 sati

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  16

  Rangiranje kandidata s teko ama u razvoju sukladno listama prioriteta Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

  24. 6. 2016.

  Jesenski upisni rok

  Kandidati s teko ama u razvoju prijavljuju se u uredima dravne uprave u upaniji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi eljeli upisati obrazovne programe

  16. 17. 8. 2016.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodbi za kandidate s teko ama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Sredinjem prijavnom uredu

  16. 17. 8. 2016.

  Upisna povjerenstva ureda dravne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuS

  16. 17. 8. 2016.

  Provo enje dodatnih provjera za u enike s TR i unos rezultata u sustav 18. 8. 2016.

  Rangiranje kandidata s teko ama u razvoju sukladno listama prioriteta 19. 8. 2016.

  C. PRIJAVA I UPIS U ENIKA U SREDNJU KOLU

  U enici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2016./2017. elektroni kim na inom putem mrene stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (u daljnjemu tekstu: NISpuS) www.upisi.hr a na temelju ovog natje aja za upis.

  C.1. Prijava u enika za upis u srednju kolu U enici koji osnovno obrazovanje zavravaju kao redoviti u enici osnovne kole u Republici Hrvatskoj u kolskoj godini 2015./2016. prijavljuju se u NISpuS u skladu s postupcima opisanima u publikaciji Prijave i upisi u srednje kole za kolsku godinu 2016./2017. - Idemo u srednju!. U enici koji osnovno obrazovanje ne zavravaju kao redoviti u enici osnovne kole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju ili su zavrili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom zavrili prvi razred srednje kole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te ele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne kolske godine zavrili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju kolu) prijavljuju se Sredinjem prijavnom uredu kako je navedeno u publikaciji ,,Prijave i upisi u srednje kole za kolsku godinu 2016./2017. - Idemo u srednju!. U enici koji se ele upisati u 1. razred srednje kole u kolskoj godini 2016./2017., a stekli su svjedodbe koje nisu izdane u Republici hrvatskoj duni su pokrenuti postupak priznavanja zavrenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/2003., 198/2003., 138/2006. i 45/2011.) postupak priznavanja zavrenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi kolska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje. Postupci potvr ivanja (zaklju avanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s kona nom listom prioriteta u enika opisani su u publikaciji ,,Prijave i upisi u srednje kole za kolsku godinu 2016./2017. - Idemo u srednju!.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  17

  C.2. Upis u enika u srednju kolu

  Upis u enika u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2016./2017. odvija se u skladu s rokovima utvr enima to kom B. ovog natje aja. Na temelju javne objave kona nih ljestvica poretka u enika u NISpuS-u u enik ostvaruje pravo upisa u 1. razred srednje kole u kolskoj godini 2016./2017. Iznimno od stavka 1. ove to ke, u enici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natje aja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaka u odabranom zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i sl ) te u enici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju kolu u kolskoj godini 2016./2017. nakon dostave navedenih dokumenata u predvi enim rokovima iz to ke B.1. i B.2 ovog natje aja, to u NISpuS-u potvr uje srednja kola u kojoj u enik ostvaruje pravo upisa sukladno kona noj ljestvici poretka. U enici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u to ki B.1. i B.2. ovog natje aja gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta. U enik svoj upis potvr uje vlastoru nim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrenoj stranici NISpuS-a (www.upisi.hr), koji je duan dostaviti u srednju kolu u rokovima utvr enim u to kama B.1. i B.2. ovog natje aja. Nakon to u enik potvrdi svoj upis vlastoru nim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj koli, u enik je upisan u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2015./2016. Ako u enik zbog opravdanih razloga nije u mogu nosti u propisanim rokovima sukladno to kama B.1. i B.2. ovog natje aja dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u 1. razred, duan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomo enik.

  D. ELEMENTI VREDNOVANJA Za upis u I. razred srednje kole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajedni ki, dodatan i poseban element.

  D.1. ZAJEDNI KI ELEMENT VREDNOVANJA Zajedni ki element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjokolske programe obrazovanja ine prosjeci zaklju nih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav na in mogu e je ste i najvie 20 bodova. Za upis kandidata u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju manjem od tri godine vrednuje se zajedni ki element iz stavka 1. ove to ke. Za upis kandidata u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje tri godine i programe obrazovanja za vezane obrte, uz element iz stavka 1. ove to ke, vrednuju se i zaklju ne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav na in mogu e je ste i najvie 50 bodova. Za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje etiri godine, uz element iz stavka 1. ove to ke vrednuju se i zaklju ne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno vanih za upis a jedan samostalno odre uje srednja kola od obveznih nastavnih predmeta koji se u e u osnovnoj koli. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  18

  Na takav na in mogu e je ste i najvie 80 bodova. U slu aju da kandidatu u svjedodbama za posljednje etiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su zna ajni za prijavu za upis, za utvr ivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zaklju nih ocjena na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja.

  D.2. DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA Dodatni element vrednovanja ine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

  - na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vjetina, sposobnosti i darovitosti; - na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju; - na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima kolskih sportskih drutava.

  D.2.1. Vrednovanje na osnovi provjere posebnih znanja, vjetina, sposobnosti i darovitosti

  Za upis kandidata u programe likovne umjetnosti i dizajna provjerava se darovitost kandidata za likovno izraavanje crtanjem olovkom ili ugljenom te slikanjem (tempera, gva ili akvarel). Navedenom provjerom mogu e je ostvariti najvie 120 bodova, a minimalni bodovni prag na navedenoj provjeri je 70 bodova. Kona na ljestvica poretka kandidata utvr uje se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom darovitosti za likovno izraavanje i zajedni kog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja. Ako dva ili vie kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario ve i broj bodova iz provjere darovitosti za likovno izraavanje.

  D.2.2. Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportu

  Kandidatu koji je ostvario postignu a na osnovi to aka D.2.2.1. i D.2.2.2 ovoga natje aja vrednuje se isklju ivo jedno (najpovoljnije) postignu e.

  D.2.2.1. Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

  - natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;

  - natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno zna ajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno vanih za upis;

  - jednome natjecanju iz znanja koji samostalno odre uje srednja kola iz Kataloga natjecanja i smotri u enika i u enica osnovnih i srednjih kola Republike Hrvatske, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

  Vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na dravnim natjecanjima iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri u enika i u enica osnovnih i srednjih kola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te me unarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, a prema sljede oj tablici:

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  19

  Dravna/me unarodna natjecanja

  Prvo, drugo ili tre e osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  Izravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet

  za upis)

  Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  4 boda

  Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  3 boda

  Tre e osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  2 boda

  Sudjelovanje kao pojedinac ili lan skupine u 5., 6., 7. ili 8.

  razredu

  1 bod

  D.2.2.2. Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na sportskim natjecanjima Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima kolskih sportskih drutava koja su ustrojena prema Propisniku Dravnoga prvenstva kolskih sportskih drutava Republike Hrvatske, a pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga kolskoga portskog saveza. Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju slubene evidencije o rezultatima odranih natjecanja kolskih sportskih drutava koju vodi Hrvatski kolski portski savez (HS).

  Natjecanja kolskih sportskih drutava

  U enici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili prvo mjesto

  3 boda

  U enici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili drugo mjesto

  2 boda

  U enici koji su na dravnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili tre e mjesto

  1 bod

  D.3. POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA

  Poseban element vrednovanja kandidata ini vrednovanje uspjeha: - kandidata sa zdravstvenim teko ama; - kandidata koji ive u oteanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim,

  socijalnim te odgojnim imbenicima; - kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uklju ivanje Roma za razdoblje od 2013.

  do 2020. godine; - kandidata hrvatskih dravljana iji su roditelji dravni slubenici koji su po slubenoj dunosti

  u ime Republike Hrvatske bili upu eni na rad u inozemstvo. Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje vie prava, kandidatu e se priznati ostvarivanje isklju ivo jednoga prava od prava navedenih u to kama D.3.1., D.3.2., D.3.3. i D.3.4. ovoga natje aja, i to onog koje je za njega najpovoljnije.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  20

  D.3.1. Vrednovanje uspjeha kandidata sa zdravstvenim teko ama Kandidat sa zdravstvenim teko ama je kandidat koji je osnovno obrazovanje zavrio po redovitome nastavnom planu i programu, a kojem su tee zdravstvene teko e i/ili dugotrajno lije enje utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnoga obrazovanja i/ili mu zna ajno suavaju mogu i izbor srednjokolskoga programa obrazovanja. Kandidatu sa zdravstvenim teko ama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvr en tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stru no miljenje Slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje. S tako utvr enim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat iz stavka 1. ove to ke obvezno prilae:

  - stru no miljenje Slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje o sposobnostima i motivaciji u enika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga s oznakom programa, umjetni koga i/ili gimnazijskoga) izdanoga na temelju stru nog miljenja nadlenoga kolskog lije nika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalisti ke medicinske dokumentacije o teim zdravstvenim teko ama i/ili dugotrajnom lije enju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu zna ajno suavaju mogu i izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stru no usuglaenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje.

  D.3.2. Vrednovanje uspjeha kandidata koji ive u oteanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima

  Kandidatu koji ivi u oteanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov kolski uspjeh u osnovnoj koli, dodaje se jedan bod

  na broj bodova koji je utvr en tijekom postupka vrednovanja. S tako utvr enim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Kandidat ivi u oteanim uvjetima obrazovanja iz stavka 1. koji su mogli utjecati na njegov kolski uspjeh u osnovnoj koli ako:

  - ivi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti; - ivi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapoljavanja smatraju

  dugotrajno nezaposlenim osobama; - ivi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne ivi u izvanbra noj zajednici, a

  sam se skrbi o svome djetetu i uzdrava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji ure uje socijalnu skrb i posjeduje rjeenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadlenoga tijela u jedinici lokalne ili podru ne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi;

  - mu je jedan roditelj preminuo; - je dijete bez roditelja ili odgovaraju e roditeljske skrbi prema zakonu koji ure uje socijalnu

  skrb. Za ostvarenje prava iz stavka 2. ove to ke kandidat prilae:

  - lije ni ku potvrdu o dugotrajnoj teoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja; - potvrdu nadlenoga podru noga ureda Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje o dugotrajnoj

  nezaposlenosti oba roditelja; - potvrdu o koritenju socijalne pomo i; rjeenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili

  nadlenoga tijela u jedinici lokalne ili podru ne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlatenih slubi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapoljavanje;

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  21

  - ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadleno tijelo u jedinici lokalne ili podru ne (regionalne) jedinice;

  - potvrdu nadlenoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovaraju e socijalne skrbi.

  D.3.3. Vrednovanje uspjeha kandidata na osnovi Nacionalne strategije za uklju ivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

  Kandidatu za upis koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a ivi u uvjetima koji su mogli nepovoljno utjecati na njegov kolski uspjeh u osnovnoj koli, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvr en tijekom postupka vrednovanja. S tako utvr enim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za ostvarivanje dodatnih bodova iz stavka 1. ove to ke kandidat prilae preporuku Vije a romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge.

  D.3.4. Vrednovanje uspjeha hrvatskih dravljana iji su roditelji dravni slubenici koji su po slubenoj dunosti u ime Republike Hrvatske bili upu eni na rad u inozemstvo

  Pravo na izravni upis u srednju kolu, uz uvjet da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis, imaju kandidati hrvatski dravljani iji su roditelji dravni slubenici koji su po slubenoj dunosti u ime Republike Hrvatske bili upu eni na rad u inozemstvo, a koji su se najmanje dva od posljednjih etiriju razreda prethodnoga obrazovanja kolovali u inozemstvu. Za ostvarivanje prava na izravan upis iz stavka 1. ove to ke kandidat obvezno mora priloiti odgovaraju e dokaze o boravku u inozemstvu, trajanju kolovanja i razlozima boravka u inozemstvu (dokaz o dravljanstvu, trajanju i razlozima boravka u inozemstvu te svjedodbe razreda zavrenih u inozemstvu).

  E. VREDNOVANJE USPJEHA KANDIDATA S TEKO AMA U RAZVOJU

  Kandidat s teko ama u razvoju je kandidat koji je osnovnu kolu zavrio prema rjeenju ureda dravne uprave u upaniji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ured) o primjerenome programu obrazovanja. Kandidati iz stavka 1. ove to ke rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvr enog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stru no miljenje slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje. Kandidati iz stavka 1. ove to ke mora zadovoljiti na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis. Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u tome programu obrazovanja moe upisati kandidata s teko ama u razvoju sukladno Dravnome pedagokome standardu srednjokolskoga sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08 i 90/10). Za ostvarenje prava iz stavka 2. ove to ke kandidat obvezno prilae: rjeenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja; stru no miljenje Slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje o sposobnostima i motivaciji u enika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga s oznakom programa, umjetni koga i/ili gimnazijskoga) izdanoga na temelju stru nog miljenja nadlenoga kolskog lije nika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalisti ke medicinske dokumentacije o teim zdravstvenim teko ama i/ili dugotrajnom lije enju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu zna ajno suavaju mogu i izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  22

  stru no usuglaenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje.

  F. ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KANDIDATA

  Kandidat koji se upisuje u programe za koje je posebnim propisima i mjerilima odre eno obvezno utvr ivanje zdravstvene sposobnosti, pri upisu u te programe (ovisno o tome to je propisano za odre eni program obrazovanja) obvezno dostavlja: potvrdu nadlenoga kolskog lije nika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani program ili lije ni ku svjedodbu medicine rada.

  G. POSEBNA MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS KANDIDATA

  Vrednovanje uspjeha kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju do tri godine Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju do tri godine utvr uje se na temelju: zajedni kog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja; zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zada a u odabranom zanimanju. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zada a dokazuje se u skladu s propisanim za odre eni program obrazovanja.

  H. DODATNE PROVJERE ZNANJA STRANOG JEZIKA Kandidat koji u osnovnoj koli nije u io odre eni strani jezik moe prilikom prijave programa obrazovanja odabrati u enje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvr ena mogu nost u enja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika. Provjeru znanja iz stavka 1. ove to ke provodi stru no povjerenstvo srednje kole u koju se kandidat upisuje, o emu sastavlja zapisnik. Provjeru znanja iz stavka 1. ove to ke kandidat polae u jednoj koli i rezultati provjere vrijede za prijavu u druge kole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika. Kandidat koji u osnovnoj koli nije u io odre eni strani jezik moe prilikom prijave programa obrazovanja odabrati u enje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvr ena mogu nost u enja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

  I. UTVR IVANJE UKUPNOG REZULTATA KANDIDATA Ljestvica poretka kandidata utvr uje se na osnovi zajedni koga, dodatnoga i posebnog elementa vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zada a u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

 • GRADITELJSKA KOLA AKOVEC, portska 1, 40 000 akovec tel: 040/329 000, 329-011, fax: 040/329 013, e-mail: [email protected], www.gsc.hr

  23

  J. POSTUPAK PODNOENJA I RJEAVANJA PRIGOVORA U enici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa u enika u I. razred srednje kole. Redoviti u enik osnovne kole u Republici Hrvatskoj moe usmeno prigovoriti svom razredniku zbog neto no navedenih zaklju nih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatraiti njihov ispravak. Kandidat koji nema status redovitog u enika osnovne kole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje zavrava ili je zavrio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom zavrio prvi razred srednje kole u Republici Hrvatskoj, ispisao se te eli ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne kolske godine zavrio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju kolu) moe zbog neto no unesenih ocjena ili osobnih podataka usmeno prigovoriti Sredinjem prijamnom uredu koji je unio podatke. U slu aju da nisu ispravljeni neto no uneseni podaci, u enici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNet-ovoj slubi za podrku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrenoj stranici NISpuS-a. U slu aju da u enik pri ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti nije zadovoljan ocjenom, moe podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj koli koja je provela ispit. U slu aju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje kole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu. Rokovi za podnoenje prigovora iz ove to ke utvr eni su u to kama B1, B2 i B3 ovog natje aja.