of 32 /32
Stran 1 od 32 PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 06.11.2015 Objava na portalu javnih naročil št. NMV7123/2015 z dne 06.11.2015 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila: Nabava drobnega inventarja za obdobje štirih let po postopku oddaje naročila male vrednosti po predhodni objavi Številka naročila: P/JNMV/30/2015/TP-SV November 2015

naročila: Nabava drobnega inventarja za obdobje štirih let...PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 06.11.2015 Objava na portalu javnih naročil št

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of naročila: Nabava drobnega inventarja za obdobje štirih let...PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske...

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 06.11.2015
Objava na portalu javnih naroil št. NMV7123/2015 z dne 06.11.2015
Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naroila:
Nabava drobnega inventarja za obdobje štirih let
po postopku oddaje naroila male vrednosti po predhodni objavi
Številka naroila: P/JNMV/30/2015/TP-SV
2. SPLOŠNO .......................................................................................................................................... 3
3. MERILA ............................................................................................................................................ 5
4. POGOJI ............................................................................................................................................ 6
5. OSTALO ........................................................................................................................................... 9
PRILOGA 1 .................................................................................................................................................. 11
PRILOGA 2 .................................................................................................................................................. 13
PRILOGA 3 .................................................................................................................................................. 14
PRILOGA 4 .................................................................................................................................................. 15
PRILOGA 5 .................................................................................................................................................. 16
PRILOGA 6 .................................................................................................................................................. 17
PRILOGA 7 .................................................................................................................................................. 18
PRILOGA 8 .................................................................................................................................................. 20
PRILOGA 9 .................................................................................................................................................. 21
PRILOGA 10 ................................................................................................................................................. 22
PRILOGA 11 ................................................................................................................................................. 24
PRILOGA 12 ................................................................................................................................................. 25
PRILOGA 13 ................................................................................................................................................. 31
Stran 3 od 32
1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE V skladu z doloili Zakona o javnem naroanju na vodnem, energetskem, transportnem podroju in podroju poštnih storitev (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, /2011, 90/2012, 19/2014 in 90/2014, v nadaljevanju ZJNVETPS) druba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naronik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naroila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse dolobe, ki jih glede na predmet javnega naroila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z doloili te razpisne dokumentacije. Ponudnik je lahko pravna ali fizina oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naroila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naroila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizinih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naroila. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi doloili te razpisne dokumentacije.
2. SPLOŠNO
2.1 Naronik
Skrajšan naziv firme PLINOVODI d.o.o.
Naslov drube Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Matina številka podjetja 1954288000
2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)
PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:
Telefon:
E-mail:
Telefaks:
V _______________, dne _______________ ___________________
(podpis in ig ponudnika)
Stran 4 od 32
2.3 Predmet naroila: Predmet naroila je nabava drobnega inventarja za potrebe naronika za obdobje štirih let od prietka veljavnosti okvirnega sporazuma. Predviden obseg zahtevanega blaga je razviden iz priloge Obrazec predrauna (PRILOGA 10), ki je priloena razpisni dokumentaciji. Garancijski rok za dobavljeno blago mora znašati najmanj 24 mesecev od dneva dobave. Rok dobave blaga mora biti najve 90 dni od pisnega naroila naronika. Rok plaila znaša 60 dni od dneva uradnega prejema rauna. Ponudba mora biti veljavna vsaj še 120 dni od dneva, ki je doloen za predloitev ponudb. Naronik bo sklenil okvirni sporazum z najve petimi ponudniki, ki bodo predloili popolno ponudbo. V primeru, da bo popolno ponudbo predloilo ve kot pet ponudnikov, bo naronik sklenil okvirni sporazum s tistimi petimi ponudniki, ki bodo v svojih ponudbah izkazovali najnijo skupno vrednost iz priloge Obrazec ponudbe (PRILOGA 9). Po sklenitvi okvirnega sporazuma bo naronik v asu veljavnosti okvirnega sporazuma ob nastopu potrebe za dobavo posameznega blaga vse ponudnike, s katerimi bo imel na podlagi te razpisne dokumentacije sklenjen okvirni sporazum, na podlagi okvirnega sporazuma pozval k predloitvi ponudbe za dobavo posameznega blaga. Naronik bo na podlagi tako zbranih ponudb oddal naroilo za dobavo blaga tistemu ponudniku, ki bo upoštevajo naronikove zahteve glede kvalitete, vsebine ter naina dobav posameznega blaga, ter vse s tem povezane stroške, podal najcenejšo ponudbo. Naronik bo pozive k predloitvi ponudbe ponudnikom posredoval pisno, praviloma preko elektronske pošte. Naronik bo v vsakem pozivu k predloitvi ponudbe opredelil zahteve za konkreten primer dobave posameznega blaga. Ponudniki bodo morali v skladu z naronikovimi zahtevami in v roku, ki ga bo naronik doloil v pozivu k predloitvi ponudbe, pripraviti ponudbo in jo posredovati naroniku. V primeru, da bo naronik prejel dve ali ve ponudb z enako najnijo ponudbeno ceno, bo s temi ponudniki izvedel dodatna pogajanja, pri emer bodo pogajanja potekala zgolj o ponudbeni ceni. Protokol pogajanj bo doloen pri pozivih za oddajo konkretnih ponudb. Naronik si pridruje pravico izvesti pogajanja tudi v primeru, ko bo prejel le eno ponudbo. Naronik bo v asu trajanja okvirnega sporazuma predvidoma naroal blago do skupne ocenjene vrednosti za obdobje štirih let od prietka veljavnosti okvirnega sporazuma, ki znaša 80.000,00 EUR brez DDV. Naronik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje, da bo naroil doloeno koliino blaga, saj so koliine v trenutku izvajanja javnega naroila za obdobje štirih let zanj objektivno neugotovljive. Ponudnikom ni dovoljeno spreminjati pogojev in zahtev naronika, navedenih v tej razpisni dokumentaciji. Naronik si pridruuje pravico, da naroila ne odda v celoti ali ga sploh ne odda. Predmet naroila se mora izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehninimi soglasji), tehninimi navodili, priporoili in normativi.
2.4 Prispele ponudbe bo naronik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije. 2.5 Postopek naroanja:
Naronik bo izvedel javno naroanje po postopku oddaje naroila male vrednosti.
2.6 Rok za predloitev ponudb je 20.11.2015 do 09.00 ure. e ponudba ne bo predloena do roka za predloitev ponudb, se šteje, da je bila predloena prepozno. Tako ponudbo bo naronik po konanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.
2.7 Ponudba mora biti predloena na naslov naronika v zaprti kuverti. Za natannejša navodila glej PRILOGO 13.
2.8 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 9 (devet) dni pred iztekom roka za predloitev ponudb. Naronik bo v najkrajšem asu, najkasneje pa 6 (dni) dni pred rokom za predloitev ponudb, preko portala javnih naroil objavil pisni odgovor. Naronik bo odgovoril le na pravoasno predloena vprašanja.
Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naroniku posredovana preko portala javnih naroil. Ponudniki ne bodo osebno obvešeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naroil www.enarocanje.si, na katerem bo naronik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.
2.9 Javno odpiranje ponudb bo dne 20.11.2015 ob 10.00 uri na naslovu naronika. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred prietkom javnega odpiranja ponudb komisiji izroiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
Stran 5 od 32
3. MERILA Naronik bo v skladu s toko 2.3 te razpisne dokumentacije sklenil okvirni sporazum z najve petimi ponudniki, ki bodo predloili popolno ponudbo. V primeru, da bo popolno ponudbo predloilo ve kot pet ponudnikov, bo naronik sklenil okvirni sporazum s tistimi petimi ponudniki, ki bodo ponudili najugodnejšo ponudbo za predvideni letni obseg blaga v skladu z merili iz te razpisne dokumentacije. Po sklenitvi okvirnega sporazuma bo naronik v asu veljavnosti okvirnega sporazuma ob nastopu potrebe za dobavo posameznega blaga vse ponudnike, s katerimi bo imel na podlagi te razpisne dokumentacije sklenjen okvirni sporazum, na podlagi okvirnega sporazuma pozval k predloitvi ponudbe za dobavo posameznega blaga. Naronik bo na podlagi tako zbranih ponudb oddal naroilo za dobavo blaga tistemu ponudniku, ki bo upoštevajo naronikove zahteve glede kvalitete, vsebine ter naina dobav posameznega blaga, ter vse s tem povezane stroške, podal najcenejšo ponudbo.
Stran 6 od 32
4. POGOJI
Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena, dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti, preluknjana ter prevezana z notarsko vrvico, katera mora biti zvezana in zapeatena in to na nain, da se omogoi pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente. Celotni ponudbeni dokumentaciji mora biti priloena tudi fotokopija celotne ponudbene dokumentacije, ki je identina in je identino zloena kot original.
4.1 Ponudnik mora izpolniti, igosati in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naroila).
4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naroila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naroila.
Ponudnik ne sme biti pravnomono obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzroitev steaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupraviena uporaba tuje oznake ali modela, neupraviena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali unienje poslovnih listin, izdaja in neupraviena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finannih instrumentov, zloraba poloaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plailnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plailnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomokov za ponarejanje, davna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko zdruevanje. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave oz. zanj ne sme biti podan predlog za zaetek postopka prisilne poravnave in sodiše o tem predlogu še ni odloilo. Ponudnik ne sme biti v steajnem postopku oz. zanj ne sme biti podan predlog za zaetek steajnega postopka in sodiše o tem predlogu še ni odloilo. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilnega prenehanja oz. zanj ne sme biti podan predlog za zaetek prisilnega prenehanja in sodiše o tem predlogu še ni odloilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne sme upravljati sodiše, ne sme opustiti poslovne dejavnosti ali biti v katerem koli podobnem poloaju. Ponudnik ne sme biti s pravnomono sodbo v kateri koli dravi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik ne sme narediti velikih strokovnih napak ali hujših kršitev poklicnih pravil. Ponudnik na dan, ko se iztee rok za oddajo ponudb, ne sme biti izloen iz postopkov oddaje javnih naroil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81. a lena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z dolobami 45. do 50. lena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoih razlag ali informacij. Ponudnik mora imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drave, v kateri ima sede, ali predpisi drave naronika, plaane vse obveznosti v zvezi s plaili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plaili davkov v vrednosti 50 evrov ali ve. Ponudnik mora izpolniti, igosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 1)
4.3 Ponudnik mora predloiti izjavo oziroma podatke o udelebi fizinih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vkljuno z udelebo tihih drubenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolobe zakona, ki ureja gospodarske drube, šteje, da so povezane drube s ponudnikom. Naronik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolan predloiti Komisiji za prepreevanje korupcije. e ponudnik predloi lano izjavo, oziroma da neresnine podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ninost okvirnega sporazuma. (PRILOGA 2)
4.4 Ekonomski – finanni pogoj: Ponudnikov povpreni isti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti veji kot 80.000,00 €. Ponudnik predloi kot dokaz: (PRILOGA 3)
a) Za leto 2012
- revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2012 z mnenjem pooblašenega revizorja ali
- predloitev poslovnega izida za leto 2012 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo.
b) Za leto 2013
- revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2013 z mnenjem pooblašenega revizorja ali
- predloitev poslovnega izida za leto 2013 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo.
c) Za leto 2014
- revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2014 z mnenjem pooblašenega revizorja ali
- predloitev poslovnega izida za leto 2014 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo.
Stran 7 od 32
1. Ponudnik mora biti proizvajalec ali njegov pooblašeni zastopnik oziroma pooblašen prodajalec ponujenega blaga. (PRILOGA 4)
Dokazilo:
izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.
2. Ponudnik se zavezuje, da bo predloil ponudbo za blago, ki ustreza veljavni tehnini regulativi in evropskim standardom, ki zadevajo ponujeno blago. (PRILOGA 5)
Dokazilo:
izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.
3. Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji predloiti v slovenskem ali angleškem jeziku v tiskani obliki katalog proizvodov, ki so predmet ponudbe. V primeru, da katalog obstoja tudi v elektronski obliki, naronik priakuje, da bo ponudnik poleg kataloga v tiskani obliki predloil tudi katalog v elektronski obliki (predloitev kataloga v elektronski obliki ni obvezna). (PRILOGA 6)
Dokazilo:
izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja in katalog proizvodov.
4.6 Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naronikom sklenil okvirni sporazum za izvedbo javnega naroila, e bo takšna ponudba izbrana, dobavljal blago, izvajal storitve ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naroila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naroila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.
Ponudnik mora navesti vse podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naroila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naroila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev.
V primeru, kadar namerava ponudnik izvesti javno naroilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naronika, da na podlagi potrjenega rauna oz. situacije neposredno plauje podizvajalcem. Podizvajalec mora predloiti soglasje, na podlagi katerega naronik namesto ponudnika poravna podizvajalevo terjatev do ponudnika. V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, koliina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga. Ponudnik mora svojemu raunu oz. situaciji obvezno priloiti raune oz. situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Podizvajalec mora naroniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naronikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. e se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali e ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil okvirni sporazum z naronikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, e je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plailo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plailu. Ponudnik mora izpolniti, igosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 7) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naroilo s podizvajalci, so podatki iz te toke obvezna sestavina okvirnega sporazuma, neposredna plaila podizvajalcem pa so v skladu z ZJNVETPS obvezna. V kolikor ponudnik del iz okvirnega sporazuma ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 7 namesto te izjave predloi podpisano in igosano izjavo, da del iz okvirnega sporazuma ne bo opravljali s podizvajalci.
4.7 V primeru, da skupina ponudnikov predloi skupno ponudbo, mora ta skupina dobaviteljev predloiti še pravni akt o skupni izvedbi naroila (PRILOGA 8), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naroila in doloen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naronika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naroila neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naroila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naroila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblašen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v zdruenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po okvirnem sporazumu vkljuno s plaili. Kopija akta o skupni izvedbi naroila (sporazuma ali pogodbe), doseenega med partnerji zdruenega podjetja mora biti predloena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.
4.8 Ponudnik mora izpolniti, igosati in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 9) 4.9 Ponudnik mora izpolniti, igosati in podpisati obrazec predrauna. (PRILOGA 10) 4.10 Ponudnik mora predloiti igosano in podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 11)
Stran 8 od 32
4.11 Ponudnik mora izpolniti, igosati in podpisati vzorec okvirnega sporazuma. (PRILOGA 12)
4.12 Obrazec prijave. (PRILOGA 13)
Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali ve pogojev ne izpolni, so obvezni izloilni element.
Stran 9 od 32
5. OSTALO
5.1 Naronik si pridruuje pravico ustaviti postopek oddaje javnega naroanja ali ne oddati javnega naroila, oziroma ne oddati naroila v celoti brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naronik si pridruje pravico, da spremeni koliino za nabavo predvidenih izdelkov oz. storitev glede na razpololjiva finanna sredstva.
5.2 Druga doloila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu okvirnega sporazuma. S podpisom vzorca okvirnega
sporazuma ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi doloili.
5.3 Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predloen tekom oddaje javnega naroila, pripravljen v tujem jeziku, mora ponudnik predloiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik.
V kolikor ponudnik predloi samo dokument v tujem jeziku, ga naronik pozove, da predloi prevod in mu za predloitev doloi rok. e ponudnik v postavljenem roku ne predloi prevoda, naronik ponudbo izloi iz postopka oddaje javnega naroila. Tehnini del ponudbe in katalogi so lahko predloeni tudi oz. samo v angleškem jeziku.
5.4 Cene morajo biti izraene v evrih (EUR) brez DDV in morajo vkljuevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (ponujeno blago, morebitne trošarine, ostale dajatve, takse, stroške prevoza in zavarovanja prevoza ter druge stroške, morebitne popuste in rabate), vse v skladu z veljavno zakonodajo.
5.5 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naronika. Razpisna dokumentacija je na voljo do
roka doloenega za predloitev ponudbe. 5.6 Ponudniki, ki z udelebo v postopku oziroma v izvajanju obveznosti iz okvirnega sporazuma izvedo za zaupne
podatke, so jih dolni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik oznai dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugae javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika oznaeni kot zaupni.
Ne glede na dolobo prejšnjega odstavka so javni podatki koliina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
5.7 Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, bodo izloene, razen e je taka ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oz. e ta razpisna dokumentacija ne doloa drugae. V kolikor bo naronik ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo v skladu z 82. lenom ZJNVETPS dopustil in omogoil dopolnitev take ponudbe. Naronik bo od ponudnika zahteval dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, e doloenega dejstva ne more sam preveriti. e ponudnik v roku, ki ga doloi naronik, ponudbe ustrezno ne dopolni, bo naronik tako ponudbo izloil. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se vee na tehnine specifikacije predmeta javnega naroila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugano razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naronik prejel v postopku javnega naroanja. Naronik si pridruje pravico popravljanja raunskih napak ob pisnem soglasju ponudnika.
Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naronikovo obravnavo ponudb ali odloitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odloitve komisije.
5.8 Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na raun druge stranke okvirnega sporazuma, naroniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odloujo vpliv na izbiro dobavitelja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroniku povzroena škoda ali je omogoena pridobitev nedovoljene koristi naroniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nien.
5.9 Naronik ima pravico, da pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naroanja. Takšna
odloitev bo objavljena na portalu javnih naroil. V primeru ustavitve postopka javnega naroanja bo naronik ponudbe neodprte vrnil ponudnikom ter jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naroanja.
Po poteku roka za odpiranje ponudb lahko naronik zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo naronik:
- vse ponudnike obvestil o razlogih za zavrnitev ponudb; - vse ponudnike obvestil, ali bo zael nov postopek oddaje javnega naroila.
Naronik lahko po sprejemu odloitve o oddaji naroila do sklenitve okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naroila
odstopi od izvedbe javnega naroila, e predmeta javnega naroila ne potrebuje ve, ali za javno naroilo nima zagotovljenih sredstev, ali da se pri naroniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina okvirnega sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja, ali da so nastale druge izredne okolišine, na katere naronik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naroila z izbranim ponudnikom nemogoa.
V kolikor bo naronik odstopil od izvedbe javnega naroila, bo o svoji odloitvi in o razlogih za odstop od izvedbe
javnega naroila nemudoma obvestil ponudnike, ki so predloili ponudbo.
Stran 10 od 32
5.10 Naronik si pridruje pravico, da kadar koli v asu izvedbe javnega naroila in tudi po sklenitvi okvirnega sporazuma
z izbranim ponudnikom zmanjša obseg naroenih del. 5.11 Pravno varstvo ponudnikov, naronika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naroila se ureja
v skladu s 1. lenom ZPVPJN. Zahtevek za revizijo lahko vloi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naroila in ji je ali bi
ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz etrtega
odstavka 25. lena ZPVPJN, vloi v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naroilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
Po odloitvi o oddaji javnega naroila je rok za vloitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te
odloitve. Zahtevek za revizijo se vloi pisno neposredno pri naroniku, po pošti priporoeno ali priporoeno s povratnico.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu, pristojnemu za javna naroila. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, - ime naronika, - oznako (številko) javnega naroila oziroma odloitve o oddaji oz. izidu javnega naroila, - predmet javnega naroila, - oitane kršitve, - dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, - navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naroila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz
katerega sklada, ter mora priloiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, e vlagatelj nastopa s pooblašencem in potrdilo o plailu takse iz 71. lena ZPVPJN.
5.12 Naronik bo izvedel javno naroanje tako, da bo zagotovil naelo gospodarnosti, uinkovitosti, uspešnosti, naelo
zagotavljanja konkurence med ponudniki, naelo transparentnosti javnega naroanja in naelo enakopravne obravnave ponudnikov.
V Ljubljani, dne 06.11.2015
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naroila.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo pravnomono obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. len KZ-1),
- goljufija (211. len KZ-1),
- povzroitev steaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. len KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. len KZ-1),
- poslovna goljufija (228. len KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. len KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. len KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. len KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. len KZ-1),
- neupraviena uporaba tuje oznake ali modela (233. len KZ-1),
- neupraviena uporaba tujega izuma ali topografije (234. len KZ-1),
- ponareditev ali unienje poslovnih listin (235. len KZ-1),
- izdaja in neupraviena pridobitev poslovne skrivnosti (236. len KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. len KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. len KZ-1),
- zloraba trga finannih instrumentov (239. len KZ-1),
- zloraba poloaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. len KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. len KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. len KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. len KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. len KZ-1),
- pranje denarja (245. len KZ-1),
- zloraba negotovinskega plailnega sredstva (246. len KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plailnega sredstva (247. len KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomokov za ponarejanje (248. len KZ-1),
- davna zatajitev (249. len KZ-1),
- tihotapstvo (250. len KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. len KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. len KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. len KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. len KZ-1),
- hudodelsko zdruevanje (294. len KZ-1).
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilne poravnave oz. ni podan predlog za
zaetek postopka prisilne poravnave in sodiše o tem predlogu še ni odloilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da nismo v steajnem postopku oz. ni podan predlog za zaetek steajnega postopka in sodiše o tem
predlogu še ni odloilo.
Stran 12 od 32
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja oz. ni podan predlog za
zaetek prisilnega prenehanja in sodiše o tem predlogu še ni odloilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodiše,
nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem poloaju. Izjavljamo pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da nismo s pravnomono sodbo v kateri koli dravi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim
ravnanjem. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ne bomo storili velikih strokovnih napak ali hujših
kršitev poklicnih pravil. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se iztee rok za oddajo ponudb,
nismo izloeni iz postopkov oddaje javnih naroil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81. a
lena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z dolobami 45. do 50. lena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih
postopkih, nismo namerno podali zavajajoih razlag ali informacij. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drave, v kateri imamo sede, ali predpisi drave naronika,
plaane vse obveznosti v zvezi s plaili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plaili davkov v vrednosti 50
evrov ali ve.
Ponudnik mora izpolniti, igosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj.
V _______________, dne _______________ ___________________
IZJAVA O UDELEBI FIZINIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
Ponudnik mora predloiti izjavo oziroma podatke o udelebi fizinih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vkljuno z
udelebo tihih drubenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolobe zakona, ki ureja gospodarske drube,
šteje, da so povezane drube s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu ponudnika udeleene naslednje pravne osebe, vkljuno z udelebo tihih drubenikov:
Št. Naziv Sede Dele lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu ponudnika udeleene naslednje fizine osebe, vkljuno z udelebo tihih drubenikov:
Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališa Dele lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.

IZJAVLJAMO, da so skladno z dolobami zakona, ki ureja gospodarske drube, povezane drube s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št. Naziv Sede Matina številka
1.
2.
3.
4.
5.
….
S podpisom te izjave jamim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleenih drugih fizinih ter pravnih oseb in tihih drubenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na dolobe zakona, ki ureja gospodarske drube, šteje, da so povezane drube. Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
V _______________, dne _______________ ___________________
PRILOGA 3
DOKAZILA IN IZJAVE O LETNEM PRIHODKU Ponudnikov povpreni isti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti veji kot 80.000,00 EUR!
Ponudnik predloi kot dokaz:
a) Za leto 2012
- revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2012 z mnenjem pooblašenega revizorja ali
- predloitev poslovnega izida za leto 2012 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo.
b) Za leto 2013
- revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2013 z mnenjem pooblašenega revizorja ali
- predloitev poslovnega izida za leto 2013 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo.
c) Za leto 2014
- revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2014 z mnenjem pooblašenega revizorja ali
- predloitev poslovnega izida za leto 2014 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo.
V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in ig ponudnika)
Stran 15 od 32
PRILOGA 4 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo proizvajalec ponujenega blaga ali njegov pooblašeni zastopnik
oziroma pooblašeni prodajalec.
regulativi in evropskim standardom, ki zadevajo ponujeno blago.
V _______________, dne _______________ ___________________
PRILOGA 6
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV V prilogi prilagamo katalog proizvodov, ki so predmet ponudbe.
V _______________, dne _______________ ___________________
(podpis in ig ponudnika)
Stran 18 od 32
PRILOGA 7 IZJAVA O PODIZVAJALCIH Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, e bo javno naroilo izvedeno s podizvajalci, v
pogodbi pooblastili naronika, da na podlagi potrjenega rauna oziroma situacije neposredno plauje podizvajalcem.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec predloil soglasje, na podlagi katerega naronik
namesto ponudnika poravna podizvajalevo terjatev do ponudnika.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel
podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, koliina, vrednost, kraj
ter rok izvedbe del ali dobave blaga.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo k svojemu raunu oziroma situaciji obvezno priloili raune
oziroma situacije podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec naroniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je
sklenil s svojim naronikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, e se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec
ali e bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predloili izjavo, da smo poravnali vse nesporne
obveznosti prvotnemu podizvajalcu, e je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plailo opravljenih in prevzetih del oziroma
dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plailu.
V kolikor ponudnik del iz okvirnega sporazuma ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 7 namesto te izjave predloi
podpisano in igosano izjavo, da del iz okvirnega sporazuma ne bo opravljal s podizvajalci, v nasprotnem primeru mora
ponudnik navesti vse podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naroila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in
dele javnega naroila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev.
Stran 19 od 32
Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v primeru, da ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci, pa mora predloiti izjavo kot je navedeno v prejšnjem odstavku):
Naziv podizvajalca
Polni naslov
Matina številka
Davna številka
Predmet del
Koliina del
Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV)
Kraj izvedbe
Rok izvedbe
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec
V primeru izbora kot najugodnejše ponudbe, bosta morala izbrani ponudnik in podizvajalec predloiti:
pogodbo,
podizvajalevo soglasje za neposredna plaila.
V _______________, dne _______________ ___________________
Stran 20 od 32
PRILOGA 8
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROILA V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predloiti pravni akt o skupni izvedbi naroila, s katerim mora biti
opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naroila in doloen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih
ponudnikov nastopal v razmerju do naronika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naroila neomejeno
solidarno.
Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predloiti priloge 8 kot del razpisne dokumentacije.
Stran 21 od 32
PONUDBA OZNAKA PONUDBE:_______________
1. Skupna ponujena cena za predvideni letni obseg blaga brez DDV: _____________________________ EUR.
Skupna ponujena cena za predvideni letni obseg blaga z DDV: _____________________________ EUR.
2. Garancijski rok: _________________ mesecev (najmanj 24 mesecev od dneva dobave).
3. Rok plaila znaša 60 dni od dneva uradnega prejema rauna.
4. Veljavnost ponudbe: _________________ dni (najmanj 120 dni od roka doloenega za predloitev ponudbe).
5. Rok dobave: ______________________ dni (najve 90 dni od pisnega naroila naronika).
6. Posebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik: _____________________________________________________________
V _______________, dne _______________ ___________________
Skupna vrednost v EUR brez DDV
1. 0010000S VILIASTI KLJUI SET 12-KOS 6-32 MM NEISKREI 2
2. 0117100S OBRONI KLJUI SET 8-KOS 1/4''-1'' NEISKREI 2
3. 0130000S KOMBINIRANI KLJUI SET 26-KOS 6-32 MM NEISKREI
2
2
6. 0137100S KOMBINIRANI KLJU SET 12-KOS 1/4''-1.1/4'' NEISKREI
2
9. 0430010S SET NATINIH KLJUEV 25 KOS ½" 10-32MM NEISKREI
2
11. 0250066C IMBUS KLJUI SET 8-KOS 2-10 MM NEISKREI 2
12. 0483000C NASTAVLJIVI KLJU 36 NEISKREI 2
13. 1032500S KLADIVO 2500g NEISKREI 2
14. 1851000S ZAGOZDA NEISKREI 2
15. 113000 REZALEC CEVI CORSO ST 1/8'' - 2'' ali enakovredni 2
16. 113835 ROLLER RONDO 10-54E ali enakovredni 2
17. 115000 ROLLER'S CONTROL ali enakovredni 2
18. 832375 POSTAJA ZA SPAJKANJE IN RAZPAJKANJE ST804 230 V/AC STARTEC ali enakovredna
1
1
20. 600542000 AGA KRONA KS 66 METABO 1400 W ali enakovredna
1
21. 220370100 MAZALICA RONA PRELIX PRO ali enakovredna 1
22. 128440104 PILE SET 5 KOS KRINI NASEK GROBE 250 mm 1
23. 131550303 NAVOJNI SVEDER 1/4 NPT NO2 5
24. 131550501 NAVOJNI SVEDER 3/8 NPT NO2 5
25. 131550709 NAVOJNI SVEDER 1/2 NPT NR2 5
26. 131550907 NAVOJNI SVEDER 3/4 NPT NO2 5
27. 619200000 BRUSILNIK NAMIZNI DVOKOLUT. METABO DS 200 600 W ali enakovredni
1
1
1
30. 41711410007 NAV. SVEDER BIT VLOEK 7KOS M3-M10 3
31. 43001500020 DRALO ZA NAV. SVEDER DIN 1814 NR. 2 / M 4 - M 12
1
32. 43001500040 DRALO ZA NAV. SVEDER DIN 1814 NR. 4 / M 11 - M 27
1
33. 1.26/2HYD REZALEC MATIC HIDRAVLINI SW 22-36, M14-M24 1.26/2 HYD ali enakovredni
1
1
36. 615468 KLJU Z RAGLJO KOMPLET 160CT 1
37. 165-171-06 IZVIJAI MINI KOMPLET 165-171-06 2
38. 165TX-06 IZVIJAI TORX MINI KOMPLET 165TX-06 ali enakovredni
2
39. 1-83-069 PRIME MODELARSKI NASTAVLJIVI STANLEY 1-83- 069 ali enakovredni
1
40. 19EMU-10 SET NATINIH KLJUEV 19EMU-10 ali enakovredni 1
41. 212 652-KK ZABOJ ALUMINIJASTI 70L 600 X 400 X 410MM 1
42. 2-122ISO OBRONI KLJUI 2 - 122 ISO 1
43. 2160PHZ-06 IZVIJAI SET 6-KOS 2160PHZ-06 KRINI 1
44. 23E-2000 KLADIVO BAKRENO 23E-2000 1
45. 26150687JA VENAMENSKI 24-DELNI SET BRUSOV 687 ZA BRUSILNIK DREMEL 300-30 ali enakovredni
1
1
48. 4E-1000 KLADIVO 4E-1000 1
49. 4E-500 KLADIVO 4E-500 1
50. 60P6 FRANCOZ 60 P 6 1
51. 6-100 VILIASTI KLJUI 6 - 100 1
52. 669905 00 IZVIJA ZA ELEKTRONIKO PH 00 WERA ali enakovredni
1
53. 669910 0 IZVIJA ZA ELEKTRONIKO PZ 0 WERA ali enakovredni
1
54. 500-181-21 DIGITALNO POMINO MERILO MITUTOYO 150MM DIN862 ali enakovredno
1
55. 615468 KOMBINIRANI KLJUI Z RAGLJO SET 6-KOS 8-19 mm 160CT
2
57. 8140-02 MODUL ZA IZOLIRANE KABEL EVLJE 8140-02 1
58. 8140-03 MODUL ZA NEIZOLIRANE KABEL EVLJE 4-6-10MM2 8140-03
1
59. 8140-04 MODUL ZA NEIZOLIRANE KABEL EVLJE 0,75-1,5- 2,5MM2 8140-04
1
61. 8140-06 MODUL ZA ZAKLJUNE PUŠE 8140-06 1
62. 8140-07 MODUL ZA ZAKLJUNE PUŠE 16-25MM2 8140-07 1
63. 8140-17 MODUL ZA ZATISKANJE RJ-11 AWG 6/6, 6/4, 6/2 ali enakovredni
2
65. 8305-7 KLEŠE ZA ELEKTRONIKE ESD 8305-7 ali enakovredne
3
66. DCL040 DE WALT PRENOSNA SVETILKA AKUMULATORSKA 18V ali enakovredna
6
67. DCD985M2 AKUMULATORSKI UDARNI VRTALNIK VIJANIK DE WALT DCD985M2 ali enakovredni
3
Skupna ponujena cena za predvideni letni obseg blaga v EUR brez DDV:
Opomba:
- Ponudnik mora izpolniti vse postavke iz obrazca predrauna. - Ponudnik mora nuditi neelektrina rona orodja proizvajalcev Unior, Gedore ali Stahlwile. - Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene koliine le informativne in da jih ima naronik pravico spreminjati. - Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost. - Neiskrea rona orodja v obrazcu predrauna od poz. 1 do 14 morajo biti izdelana iz materialov ustreznih za delo v
potencialno eksplozivni atmosferi za cone 0 do 20 skladno z direktivo 1999/92/EC.
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da sprejemamo navedeni obseg blaga in ostale pogoje.
V _______________, dne _______________ ___________________
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo: – da v celoti sprejemamo pogoje naronika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; – da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpololjivo razpisno dokumentacijo; – da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naroila; – da bomo izvajali javno naroilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni,
pravilniki, standardi, tehninimi soglasij), tehninimi navodili, priporoili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naroila;
– da ne bomo imeli do naronika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, e ne bomo izbrani za izvedbo javnega naroila; – da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; – da smo podali samo resnine oziroma verodostojne izjave za oddajo naroila za nabavo drobnega inventarja za obdobje štirih let in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del okvirnega sporazuma, ki ne more biti kontradiktoren tem pogojem.
V _______________, dne _______________ ___________________
PRILOGA 12
Priloeni vzorec okvirnega sporazuma mora ponudnik izpolniti (velike tiskane rke ali izpisano na pisalni stroj), parafirati in igosati vse strani ter podpisati, s imer potrjuje, da se strinja z vzorcem okvirnega sporazuma!
Stran 26 od 32
sklenjen med:
Marjan Eberlinc, univ.dipl.in.str.
matina številka: 1954288000
odprt pri banki NLB d.d.
in
Dobaviteljem:
Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da sklepata ta okvirni sporazum na podlagi izvedenega postopka oddaje
naroila za nabavo drobnega inventarja za obdobje štirih let, št. P/JNMV/30/2015/TP-SV, v katerem je naronik izbral
dobavitelja za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma na podlagi pogojev in meril, doloenih v razpisni dokumentaciji z
dne 06.11.2015, ter na podlagi ponudbe dobavitelja št. _______ z dne ____________.
II. PREDMET IN OBSEG OKVIRNEGA SPORAZUMA
2. len
Predmet naroila je nabava drobnega inventarja za obdobje štirih let.
Okvirni sporazum je sklenjen na podlagi ponudbe dobavitelja št. _______ z dne ____________, ki je sestavni del okvirnega
sporazuma. Podrobneje je predmet in obseg del okvirnega sporazuma doloen v ponudbeni dokumentaciji št.: ____________
z dne ____________, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma.
Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da je predmet tega sporazuma zaveza dobavitelja, da bo na podlagi danih ponudb na
posamezen poziv naronika, izvajal dobavo posameznega blaga, v kolikor bo v posameznem primeru najugodnejši ponudnik.
Naronik se s tem sporazumom zavezuje, da bo oddal posamezno naroilo, ki je predmet tega sporazuma, na podlagi pogojev
poslovanja, dogovorjenih s tem okvirnim sporazumom, na podlagi prispelih ponudb in medsebojnih usklajevanj z vsakim
dobaviteljem, hkrati le enemu dobavitelju po tem okvirnem sporazumu.
V kolikor pride do prenehanja potrebe za dobavo blaga po tem sporazumu ali do spremembe poslovnega narta ali v kolikor
za dobavo posameznega blaga ne bi bil izbran noben od dobaviteljev, naronik lahko odstopi od naroila po tem sporazumu.
Naronik lahko v roku 30 dni z obvestilom brez obveznosti ali kakršne koli odškodnine iz naslova nastale škode ali
izgubljenega dobika prekine ta okvirni sporazum.
Dobavitelj, kateremu bo oddano posamezno naroilo po tem sporazumu, se zavezuje, da bo prejeto naroilo izvedel v skladu
z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi, veljavno prakso in da bo upošteval vse splošne in posebne pogoje, ki jih bo
opredelil naronik ob oddaji naroila. V primeru kršitve te dolobe sme naronik takoj preklicati oddano naroilo, dobavitelj
pa ni upravien do nikakršnih plail iz tega naslova in se izrecno odpoveduje vsakemu plailu.
Dobavitelj se bo pred dobavo konkretnega blaga, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, z naronikom usklajeval o vseh
bistvenih elementih naroila in na podlagi takšnega usklajevanja oblikoval konno ceno. Dogovorjena cena je dokonna in
fiksna ter vsebuje vse potrebne stroške in dajatve.
III. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN NARONIKA
3. len
prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravoasno,
skladno z zahtevami naronika in obsegom v okvirnem sporazumu navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno
zakonodajo in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom okvirnega sporazuma,
sproti obvešal naronika o tekoi problematiki in nastopu okolišin, ki bi lahko vplivale na pravoasno izvedbo
prevzetih obveznosti,
podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,
v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta okvirnega sporazuma ter spoštovanje predvidenih rokov
izvedbe predmeta okvirnega sporazuma ne glede na to ali opravi oziroma izvede dobavo blaga sam ali jo opravijo
oziroma izvedejo njegovi podizvajalci,
sodeloval z naronikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzeta dobava blaga izvede pravoasno in v
obojestransko zadovoljstvo.
Naronik se obvezuje, da bo:
sodeloval z dobaviteljem z namenom, da se prevzeta dobava blaga izvede pravoasno in v obojestransko
zadovoljstvo,
tekoe obvešal dobavitelja o vseh spremembah in nastopu okolišin, ki bi lahko vplivale na dobavo blaga.
Stran 28 od 32
dobavitelj prevzema odgovornost za morebitne napake in pomanjkljivosti v dobavi blaga, ki bi bile ugotovljene
naknadno po prevzemu blaga,
dobavitelj odgovarja za vso škodo, ki bi nastala zaradi napak in pomanjkljivosti pri dobavi blaga ali kot posledica le
teh.
Dobavitelj pooblaša naronika, da na podlagi potrjenega rauna oz. situacije neposredno plauje podizvajalcem in sicer:
dobavitelj se zavezuje, da bo podizvajalec predloil soglasje, na podlagi katerega naronik namesto dobavitelja
poravna podizvajalevo terjatev do dobavitelja,
dobavitelj se zavezuje, da bo priloga k okvirnemu sporazumu vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka
vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, koliina, vrednost, kraj ter rok
izvedbe del ali dobave blaga,
dobavitelj se zavezuje, da bo k svojemu raunu oz. situaciji obvezno priloil raune oz. situacije podizvajalcev, ki
jih je predhodno potrdil,
dobavitelj se zavezuje, da bo podizvajalec naroniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim
naronikom (dobaviteljem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe,
dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru, e se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali e bo sklenil pogodbo
z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predloil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu
podizvajalcu, e je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plailo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno
novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plailu.
Opomba: V kolikor dobavitelja dobavo blaga opravlja brez podizvajalcev, se navedeni len rta iz okvirnega sporazuma.
V. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
5. len
V skladu s 14. lenom Zakona o integriteti in prepreevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in
69/2011) je okvirni sporazum, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge stranke iz okvirnega sporazuma naroniku oziroma pri
njem zaposlenim osebam, ki so imele odloujo vpliv na izbiro dobavitelja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist
za:
opustitev dolnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroniku povzroena škoda ali je omogoena pridobitev nedovoljene
koristi naroniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku;
6. len
Naronik je v skladu s toko 2.3 razpisne dokumentacije z izbranimi ponudniki sklenil okvirne sporazume, katerih skupna
vrednost za predmetno naroilo znaša najve 80.000,00 EUR brez DDV (z besedo osemdesettiso evrov 00/100). V ceno ni
vkljuen DDV, ki se plaa posebej.
Naronik si pridruje pravico ne oddati naroila do celotne vrednosti okvirnega sporazuma.
Dobava se bo izvajala po dejansko opravljenih in priznanih koliinah, tako da bo konna cena odvisna od dejanskega obsega
dobavljenega blaga, vendar najve do skupne vrednosti okvirnega sporazuma.
VII. OBRAUN DEL
7. len
Naronik bo dobavo blaga, ki je predmet okvirnega sporazuma, plaeval na osnovi raunov, ki jih bo dobavitelj izstavil po posamezni dobavi blaga.
Stran 29 od 32
Cene morajo biti izraene v evrih (EUR) brez DDV in morajo vkljuevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (ponujeno blago, morebitne trošarine, ostale dajatve, takse, stroške prevoza in zavarovanja prevoza ter druge stroške, morebitne popuste in rabate), vse v skladu z veljavno zakonodajo.
Naronik bo raune plaal dobavitelju v roku 60 dni po prejemu posameznega rauna na transakcijski raun dobavitelja št.
_______________________ pri banki ____________________________.
e se naronik ne strinja v celoti z izstavljenim raunom, je dolan nesporni znesek plaati v zgoraj navedenem roku, za
sporni znesek pa poslati dobavitelju pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema rauna. e dobavitelj v dogovorjenem
roku ne prejme naronikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je raun v celoti potrjen.
VIII. ROK IZVEDBE
8. len
Rok dobave posameznega blaga znaša najve ____________ dni od pisnega naroila naronika.
e je dobavitelj po svoji krivdi v zamudi glede na rok dobave, bo za vsak zamujeni dan naroniku plaal pogodbeno kazen v
višini 0,5% skupne vrednosti posameznega naroila, vendar najve 15% skupne vrednosti posameznega naroila.
IX. GARANCIJSKI ROK
9. len
Garancijski rok dobavljenega blaga mora znašati najmanj ______ mesecev od dneva dobave.
X. PREDSTAVNIKI
10. len
Predstavnik naronika za dobavo blaga po tem okvirnem sporazumu je
- g. Dušan Razpotnik, tel.: 01 5820 778, el. pošta: [email protected] .
Predstavnik dobavitelja za dobavo blaga po tem okvirnem sporazumu je
- g./ga.___________________, tel.: ____________________, el. pošta: ___________________________.
11. len
Dobavitelj je dolan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na
podroju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred poarom.
12. len
Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi strank okvirnega sporazuma ter prepreujejo
pravoasno izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št.
97/2007).
Stranka okvirnega sporazuma, pri kateri je višja sila nastala, je dolna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju
višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predloitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju
višje sile. Roki okvirnega sporazuma se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno
med strankami okvirnega sporazuma.
13. len
Za morebitne spore, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma in jih predstavniki okvirnega sporazuma ne bodo uspeli rešiti
sporazumno, je pristojno Okrono sodiše v Ljubljani. Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita tudi, da bosta pri
tolmaenju posameznih dolob okvirnega sporazuma uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007).
Stran 30 od 32
14. len
Okvirni sporazum je napisan v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka stranka okvirnega sporazuma prejme
po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le v pisni obliki.
Okvirni sporazum je sklenjen in prine veljati, ko ga podpišeta pooblašena predstavnika obeh strank okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum se sklene za obdobje štirih let oziroma do porabe sredstev v višini skupne vrednosti okvirnega sporazuma
pod pogojem skladnosti vrednosti okvirnega sporazuma s finannim nartom drube PLINOVODI d.o.o. v letih 2016, 2017,
2018 in 2019.
DOBAVITELJ: NARONIK:
_______________________ PLINOVODI d.o.o.
PRILOGA 13
OBRAZEC PRIJAVE
OPOMBA: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti z velikimi tiskanimi rkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!
Stran 32 od 32
-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- (naronik)