Nama : Bunga Suryani NIM : C1011009 Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nama : Bunga Suryani NIM : C1011009 Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan...

 • iv

  PERNYATAAN

  Nama : Bunga Suryani

  NIM : C1011009

  Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi Klausa Verbal dalam

  Cerpen Uchibbuka kal-Ma>´i Karya Li>na Ki>lani : Analisis Sintaksis adalah betul-

  betul karya sendiri, bukan plagiat, dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal

  yang bukan karya saya, dalam skripsi ini ditunjukkan dalam daftar pustaka.

  Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya

  bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang

  diperoleh dari skripsi tersebut.

  Surakarta, 26 Januari 2016

  Yang membuat pernyataan,

  Bunga Suryani

 • v

  MOTTO

  (261ُقْل ِإفَّ َصََلِت َكُنُسِكي َكََمَْياَي َكََمَاِت لِّلِه َربِّ اْلَعاَلِمْْيَ )اْْلَنْػَعاـ:

  (Qul inna shala>ti> wa nusuki> wa machya>ya wa mama>ti> li’llahi rabbil-‘alami>n)

  Katakanlah, “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah

  untuk Allah, Rabb semesta alam.

  (QS. Al-An‟am: 162)

  (6: العنكبوت) ا ُُيَاِهُد لِنَػْفِسهِ نَّ اِ فَ دَ اهَ َكَمن جَ

  (wa man ja>hada fa innama> yuja>hidu li nafsihi>)

  Dan barangsiapa bersungguh-sungguh maka sesungguhnya kesungguhannya itu

  untuk dirinya sendiri.

  (QS. Al-„Ankabut: 6)

  “ Tak perlu menjelaskan tentang dirimu pada siapapun, karena yang menyukaimu

  tidak membutuhkannya dan yang membencimu tidak akan mempercayainya”

  (Ali bin Abi Thalib)

 • vi

  PERSEMBAHAN

  Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

   Ibunda dan Ayahanda tercinta : Winarni dan Suryanto

   Suami dan putraku tersayang: Ali Makhsum dan Auan Hanafi

   Para Pejuang Ilmu

   Teman-teman Sastra Arab

   Almamaterku

 • vii

  KATA PENGANTAR

  Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subcha>nahu wa Ta’a>la> atas

  berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

  skripsi dengan judul Klausa Verbal dalam Cerpen Uchibbuka kal-Ma>´i karya

  Li>na Ki>la>ni> (Analisis Sintaksis).

  Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

  Sastra Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas

  Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat

  diselesaikan karena mendapat bantuan, motivasi, dukungan, semangat, dan

  bimbingan dari banyak pihak. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan

  terima kasih kepada:

  1. Prof. Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya

  Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah berkenan memberikan

  kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

  2. M. Farkhan Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Sastra

  Arab Fakultas Ilmu Budaya, yang telah memberikan izin dan kemudahan

  dalam penelitian ini.

  3. Afnan Arummi, S.H.I., M.A., selaku pembimbing skripsi yang senantiasa

  memberikan arahan, inspirasi, serta motivasi kepada peneliti dengan penuh

  kesabaran.

  4. Arifuddin, Lc, M.A., sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang telah

  memberikan bimbingan dan semangat yang luar biasa kepada penulis.

 • viii

  5. Staf Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta atas pelayanan

  serta penyediaan buku-buku referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi

  ini.

  6. Staf Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya atas pelayanan serta penyediaan

  buku-buku referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

  7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya

  Arifuddin, Lc, M.A., Triyanti Nurul Hidayati S.S., M.A., Muhammad Ridwan

  S.S., M.A., Muhammad Yunus Anis, S.S., M.A., Rizqa Ahmadi,Lc.,M.A.,

  Afnan Arummi, S.H.I., M.A., Abdul Malik, S.S., M.Hum., Dr.Yoyo.,M.A.,

  Dr.Istadiyantha,M.S., Dr. Eva Farhah., M.A., Ph.D., Siti Muslifah, S.S., M.A.,

  Sidqon Maesur, Lc., M.A., Dr. Suryo Ediyono dan seluruh dosen Sastra Arab

  yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis

  dan juga kepada ibu Rita Hindrawati, S.S. yang telah memberikan kemudahan

  dalam administrasi pendidikan di program studi Sastra Arab.

  8. Ibunda Winarni dan Ayahanda Suryanto yang telah merawat dan mendidik

  penulis dengan kasih sayang yang luar biasa. Terimakasih untuk segala jerih

  payah, dukungan, dan do‟a selama ini.

  9. Suami dan putraku tersayang Ali Makhsum dan Auan Hanafi yang senantiasa

  menemani dan memberi kebahagiaan bagi penulis.

  10. Adik penulis Heni Puji Astuti yang selalu memberi keceriaan. Serta eyang

  penulis Sunarmi, Surati, dan eyang Samijo yang turut memberikan do‟a, air

  mata dan semangat tiada henti.

  11. Ayah dan ibu mertua Kandam Hanafi dan Sri Sulastri yang telah memberikan

  do‟a dan motivasi pada penulis.

 • ix

  12. Teman-temanku Sastra Arab 2011: Aenul Fadillah, Ahmad Efendi, Ahmad

  Latif, Aisyah Qori, Ani Choirunnisa, Astri Fahmilia, Bunga Suryani,

  Chofidatur Rahmah , Aisyah Agdani, Dani Prasetyo, Putri Puspitasari, Dian

  Ratnasari, Dita Kafabillah, Eka Safitri, Faisal Abdillah, Fathonah

  Qurata‟ayun, Fathiyaturrahmah, Hanifah Hikmawati, Hanif Fakhrunnisa,

  Hanik Arwanah, Irsyad Mukarrom, Khresnaya Pertiwi, Lukluk Rahmawati,

  Yusuf Canarisla, Naufal, Mar‟atus Sholikhah, Muflihana Dwi Faiqoh,

  Miftakhul Jannah, Muamar, Hasan, Fadhli, Nadziratul Munasirah, Nur Eko

  Ihsanto, Putri Cahyani , Rahmat Hidayat, Rani Dwi, Rifki, Sholihah , Sri

  Mulyati, Titik Yulianti, Ulfah Haniyatur, Zainul Arifin, Patimah, Ummu

  Athi‟ah, yang memberikan inspirasi kepada penulis.

  13. Teman-teman yang senantiasa memberikan informasi pada penulis: Titik,

  Muflihana, Hasan, Zainul, Ummu, dan Lukluk

  14. Sahabat terbaik, Sintha Wahyu Dian Sari, Safira Arifiani, Adam Wicaksono,

  Anang Wijayanto, Ita Lailatun Nisrokhah yang telah mengajarkan arti

  persaudaraan, serta motivasi terbaiknya kepada penulis.

  15. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

  Peneliti menyadari bahwa penulisan dan penelitian skripsi ini masih jauh

  dari sempurna, untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran

  yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

  mahasiswa Sastra Arab khususnya dan pembaca lain pada umumnya.

  Surakarta,26 Januari 2016

  Penulis

 • x

  PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

  Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam

  penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan

  bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

  Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987.

  Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan.

  Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan

  penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek

  transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika

  pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini

  dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk

  pembahasan ini.

  Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan

  beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang

  dilambangkan dengan (اؿ) adalah sebagai berikut:

  A. Penulisan Konsonan

  No Huruf

  Arab

  Nama Kaidah Keputusan

  Bersama Menteri Agama-

  Menteri Pendidikan dan

  Kebudayaan

  Perubahan

  Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا 1

  bā’ B B ب 2

  tā’ T T ت 3

 • xi

  tsā’ S Ts ث 4

  Jīm J J ج 5

  chā’ H Ch ح 6

  khā’ Kh Kh خ 7

  Dāl D D د 8

  Dzāl Z Dz ذ 9

  rā’ R R ر 10

  Zai Z Z ز 11

  Sīn S S س 12

  Syīn Sy Sy ش 13

  Shād S Sh ص 14

  Dhād D Dh ض 15

  thā’ T Th ط 16

  dzā’ Z Zh ظ 17

  „ „ ain‘ ع 18

  Ghain G Gh غ 19

  fā’ F F ؼ 20

  Qāf Q Q ؽ 21

  Kāf K K ؾ 22

  Lām L L ؿ 23

  Mīm M M ـ 24

  Nūn N N ف 25

  Wau W W ك 26

 • xii

  hā’ H H ق 27

  ' Hamzah ء 28 „ jika di tengah dan

  di akhir

  yā’ Y Y ي 29

  B. Penulisan Vokal

  1. Penulisan vokal tunggal

  No Tanda Nama Huruf Latin Nama

  Fatchah A A َـ 1

  Kasrah I I ِـ 2

  Dhammah U U ُـ 3

  Contoh:

  بَ تَ كَ : kataba َبَ سِ ح : chasiba َُكِتب : kutiba

  2. Penulisan vokal rangkap

  No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama

  fatchah/yā’ Ai a dan i ػَىْ 1 fatchah/wau Au a dan u ػَوْ 2

  Contoh:

  فَ يْ كَ : kaifa ََحْوؿ : chaula

  3. Pe