of 177 /177
Multivarijatna analiza podataka Statističko modeliranje, prediktivna analitika Doc. dr.sc. Vesna Lužar-Stiffler CAIR Centar d.o.o. – “The House of Statistics” i Sveučilište u Zagrebu Zagreb, Hrvatska e-mail: [email protected] URL: www.cair-center.hr Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Doktorski studij Prosinac 2010

Multivarijatna analiza podataka · STATISTIČKO MODELIRANJE, PREDIKTIVNA ANALITIKA 4. Metode za klasifikaciju Diskriminativna analiza (Fisherova) Kanonička diskriminativna analiza

 • Upload
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Multivarijatna analiza podataka · STATISTIČKO MODELIRANJE, PREDIKTIVNA ANALITIKA 4. Metode za...

 • Multivarijatna analiza podatakaStatističko modeliranje, prediktivna analitika

  Doc. dr.sc. Vesna Lužar-StifflerCAIR Centar d.o.o. – “The House of Statistics”iSveučilište u ZagrebuZagreb, Hrvatska

  e-mail: [email protected]: www.cair-center.hr

  Medicinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuDoktorski studij Prosinac 2010

  mailto:[email protected]://www.cair-center.hr/

 • SadržajMULTIVARIJATNA ANALIZA PODATAKA 1. Uvod i primjeri metoda multivarijatne analize 2. Metode za redukciju podataka, ekstrakciju važnih faktora i

  grafičke prikaze◼ Komponentna analiza◼ Faktorska analiza◼ Multidimenzionalno skaliranje (MDS), Biplot, CoPlot

  3. Metode za analizu veza među skupovima varijabli◼ Multivarijatna regresijska analiza◼ Kanonička korelacijska anali

  STATISTIČKO MODELIRANJE, PREDIKTIVNA ANALITIKA 4. Metode za klasifikaciju

  ◼ Diskriminativna analiza (Fisherova)◼ Kanonička diskriminativna analiza◼ Logistička regresija◼ Stabla za odlučivanje

  5. Metode za grupiranje podataka: Klaster analiza◼ Metoda k sredina (k-means)◼ Hijerarhijske metode

  2

 • 3

  Preporučena literatura

  Sharma, S., 1996. Applied Multivariate Techniques. John Wiley & Sons, Inc.

  Dillon W.R., M.Goldstein, 1984. Multivariate Analysis: Methods and Applications. John Wiley & Sons, Inc.

  A. K. Jain and R. C. Dubes. Algorithms for

  Clustering Data. Printice Hall, 1988.

 • 4

  Dio 1.

  Pregled i primjeri multivarijatne analize

 • 5

  Dio 1.1

  Uvod i primjeri multivarijatnih statistika

 • 6

  Cilj

  ◼ Prepoznati i odabrati prikladan tip analize za traženje odgovora na pojedina (tipična) pitanja u multivarijatnim istraživanjima.

 • 7

  Univarijatne imultivarijatne statistike

  Univarijatne statistike

  ◼ Analizira se svaka zavisna variabla (ZV)zasebno.

  Primjeri: srednja vrijednost, t-test, ANOVA

  Multivarijatne statistike

  ◼ Analizira se više zavisnih varijabli odjednom.

  Primjeri: vektor srednjih vrijednosti, Hotelling’s T2, MANOVA (multivarijatna ANOVA)

 • 8

  Prednosti multivarijatnih metoda

  Univarijatne statistike◼ Sa porastom broja ZV raste rizik pogreške I.

  reda (tj. odbacivanja istinite nulte hipoteze) ◼ Razmatraju se samo veze nezavisnih varijabli

  (NV) sa ZV, a ne i veze između ZV.

  Multivarijatne statistike◼ Pogreška I. reda se kontrolira tako što se čitav

  skup zavisnih varijabli razmatra zajedno u višedimenzionalnom prostoru.

  ◼ Razmatraju se veze

  između ZV i između ZV i NV.

 • 9

  Primjene multivarijatnihstatistika

  Multivarijatne statistike se mogu koristiti za traženje odgovora na razna pitanja u istraživačkim projektima.

  Razmotrimo nekoliko primjera primjene multivarijatnih statistika u

  znanstvenim istraživanjima.

 • 10

  Usporedba učinkovitosti lijekova

  Farmaceutska tvrtka želi usporediti učinkovitost◼ Dvaju različitih formulacija (standardne i nove)

  lijeka za liječenje depresije i obs.-komp. ponaš.

  Kako mjeriti učinkovitost? ◼ Rezultat na testu depresivnosti

  ◼ Rezultati na 2 različita testa obsesivno-kompulsivnog ponašanja.

  U ovom primjeru:

  2 kategorije JEDNE nezavisne varijable (2 lijeka),

  3 zavisne varijable.

 • 11

  Usporedba učinkovitosti lijekova

  Farmaceutska tvrtka želi usporediti učinkovitost◼ Dvaju različitih formulacija (standardne i nove)

  lijeka za liječenje depresije i obs.-komp. ponaš.

  ◼ 3 različite doze (50, 100, 200 mg).

  Kako mjeriti učinkovitost? ◼ Rezultat na testu depresivnosti

  ◼ Rezultati na 2 različita testa obsesivno-kompulsivnog ponašanja.

  U ovom primjeru

  2 nezavisne varijable (2 3 faktorijalni dizajn),

  3 zavisne varijable.

 • 12

  Multivarijatna analiza varijance: MANOVA

  Proširenje ANOVA-e na više varijabli.

  Testira se značajnost ◼ razlika između grupa

  ◼ istovremeno po više zavisnih varijabli

  ◼ uzimajući u obzir korelacije između zavisnih varijabli.

  Pitanje u istraživanju: “Postoje li signifikantne razlike između 2 ili više grupa na skupu zavisnih varijabli?”

 • 13

  Primjer korporacijskog treninga

  Tvrtka želi usporediti učinkovitost 3 metode za obučavanje zaposlenika u studiji sa ponovljenim mjerenjima.

  Učinkovitost je definirana kao:

  ◼ Rezultat na testu poznavanja korporacijskih pravila

  ◼ Rezultat na testu vještina potrebnih za radno mjesto.

  Zaposlenici su testirani u 3 vremenska intervala

  ◼ Nakon 2 tjedna

  ◼ Nakon 4 tjedna

  ◼ Nakon 6 tjedana

 • 14

  Dijagnostička korisnost /primjenjivost instrumenta

  Kako se ponaša novi psihološki instrument u usporedbi sa standardnim instrumentom?▪ Standardni instrument je sastavljen od 12

  pitanja (na osnovu dijagnostičkih kriterija) i mora ga administrirati educirani ispitivač.

  ▪ Novi (testirani) instrument sadrži 20 pitanja i ispunjava se bez ispitivača.

  Primjer sa▪ 12 kvantitativnih prediktora (nezavisnih

  varijabli) i

  ▪ 20 kvantitativnih zavisnih varijabli.

 • 15

  Multivarijatna multipla regresija

  Testira se značajnost linearnih veza između skupa prediktora i skupa zavisnih varijabli uzimajući u obzir korelacije između zavisnih varijabli.

  Pitanje u istraživanju:

  “Da li varijabilitet skupa kvantitativnih prediktora na adekvatan način opisuje/ predviđa skup kvantitativnih zavisnih varijabli?”

 • 16

  Kanonička korelacijska analiza

  ◼ U kanoničkoj korelacijskoj analizi se testira ista hipoteza kao i u multivarijatnoj regresiji, ali se još

  ◼ Interpretiraju veze prediktora sa kanoničkim varijablama zavisnih varijablama,

  ◼ Interpretiraju veze zavisnih varijabli sa kanoničkim varijablama prediktora,

  ◼ Istražuje koliko dimenzija međusobno dijele skupovi zavisnih i nezavisnih varijabli.

 • 17

  Primjer patološkog kockanja

  Istraživači žele koristiti odgovore na pitanja u upitniku za klasifikaciju ljudi u 3 grupe:

  ◼ Opsesivne kockare,

  ◼ Osobe koje igraju na sreću (“bingo”) i

  ◼ Osobe bez afiniteta prema kockanju (kontrolna skupina)

  3 skupine učesnika je odgovorilo na upitnik sa 12 pitanja.

  Pitanje: Koje linearne kombinacije (12) odgovora objašnjavaju većinu varijabiliteta između 3 grupe kockara?

 • 18

  Profiliranje i predviđanje

  Kartičarska tvrtka želi (prije izdavanja kreditne kartice) iskoristiti financijske informacije za odlučivanje da li će potencijalni klijent biti rizičan (napr. neuredan platiša) ili ne.

  Kardiolog želi razumjeti koja kombinacija varijabli (sist./dijast. tlak, dob, spol, težina, laboratorijski nalazi, …) najbolje predviđa rizik od infarkta.

 • 19

  Diskriminativna analiza

  Diskriminativna analiza (DA) je metoda za redukciju dimenzija (varijabli) koja se može primijeniti za određivanje linearne kombinacije varijabli na kojoj su kategorije tj grupe najviše udaljene. DA je konceptualno slična logističkoj regresiji za multivarijatne podatke, a MANOVI po računalnom pristupu.

 • 20

  Primjer: bol lica i vilice (TMJ)

  Istraživači žele razumjeti simptome bolesti temporomandibular jaw disorder (TMJ). 120+ pacijenata je odgovorilo na 14 pitanja o simptomima. Mnogo od tih odgovora je u međusobnoj asocijaciji (vezi).

  Istraživač želi ◼ reducirati ukupan broj varijabli sa 14 na neki

  manji broj i ◼ eliminirati potencijalne probleme vezane uz

  kolinearnost (visoke korelacije među varijablama).

 • 21

  Komponentna analiza

  Metoda za redukciju dimenzija (ukupnog broja varijabli)

  ◼ Kreiraju se nove varijable koje su linearne kombinacije skupa početnih, koreliranih varijabli,

  ◼ Nove varijable su nekorelirane (“ortogonalne”)

  ◼ Ne pretpostavlja se postojanje latentne (skrivene) faktorske strukture.

  Praktično pitanje:

  “Kako reducirati skup od 14 koreliranih varijabli na manji skup nekoreliranih varijabli?”

 • 22

  Primjer: bol lica i vilice (TMJ)

  Istraživači žele otkriti da li percepcije simptoma pacijenata odražavaju nekoliko “latentnih” (skrivenih) faktora bolesti ili jedan jedini.

  Prikupljeni su odgovori od 120+ pacijenata na 14 pitanja vezana uz simptome bolesti TMJ◼ Eksplorativnom se analizom identificiraju mogući

  “latentni” faktori bolesti. ◼ Konfirmativnim se analizom testiraju postavljene

  hipoteze o faktorima bolesti.

 • 23

  Faktorska analiza

  Eksplorativna faktorska analiza je tehnika za traženje “latentnih” varijabli. Često se pogrešno brka sa komponentnom analizom.

  Metode faktorske analize se koriste kada se pretpostavlja da postoji “skrivena” faktorska struktura, tj. da se sa malim brojem latentnih dimenzija može jednostavnije opisati mjereni proces ili ponašanje.

 • 24

  Pitanja u istraživanjima faktorskom analizom

  ◼ “Jesu li percepcije matematike rezultat jednog jedinog stava-mišljenja ili ima više skrivenih sustava koji svi zajedno doprinose percepcijama o matematici?”

  ◼ “Da li je rast nekog živog organizma rezultat jednostavnog procesa rasta ili postoji više latentnih sustava koji zasebno pridonose rastu organizma?”

  ◼ “Da li je ekonomski rast jednostavan sustav ili je rezultat nekoliko latentnih varijabli koje su u međusobnoj vezi i zajednički pridonose ekonomskom okruženju?”

 • 25

  Morfološki tipovi

  Istraživački tim nastoji istražiti da li se na osnovu morfoloških karakteristika mlađih osoba muškog spola iz RH može identificirati manji broj homogenih grupa -morfoloških tipova.

 • 26

  Klaster analiza

  Klaster: skup objekata (entiteta/ opservacija) koji su

  ◼ međusobno slični ako pripadaju istom klasteru,

  ◼ međusobno različiti ako pripadaju različitim klasterima.

  Klaster analiza

  ◼ Traženje sličnosti među objektima na osnovu izmjerenih karakteristika i grupiranje sličnih objekata u klastere.

 • 27

  Bogatstvo informacija u odnosu na jednostavnost

  Multivarijatna analiza uzima u obzir kompleksne, višedimenzionalne odnose među varijablama. MV statistike mogu biti složene za interpretaciju. ◼ Razlog zašto se univarijatne metode češće

  koriste – lakše ih je razumjeti

  ◼ Ulaganje vremena i truda u razumijevanje višedimenzionalnih veza može biti profitabilno, vrijedno truda. Ali …

  ◼ Katkada je priroda problema tako kompleksna da se treba vratiti na univarijatnu analizu radi razumijevanja.

 • 28

  Treba imati na umu da analiza nikada ne može biti bolja od podataka na kojima se primjenjuje

  ◼ Navesti pitanja koja će se istraživati.

  ◼ Dizajnirati studiju kojom će se moći istražiti navedena pitanja.

  ◼ Definirati i dokumentirati plan istraživanja.

  ◼ Izmjeriti varijable u skladu sa planom.

  ◼ Oprezno pregledati podatke (pogreške i neobične opservacije – “outlier”-e ).

  Ne može biti “Garbage In, Roses Out.” (Tabachnik and Fidell 2001)

 • 53

  Dio 2

  Metode za redukciju podataka, ekstrakciju važnih faktora i grafičke prikaze

  ◼ 2.1 Metoda glavnih komponenata

  ◼ 2.2. Faktorska analiza

  ◼ 2.3. Grafičke metode

 • 54

  2.1 Metoda glavnih komponenata (PCA)

  Ciljevi:

  ◼ Objasniti ključne koncepte PCA metode

  ◼ Opisati strategije za određivanje broja glavnih komponenata

  ◼ Demo na primjeru: PAIN podaci (Jmp i SAS)

 • Suviše varijabli

  55

  Systolic

  blood

  pressure

  Diastolic

  blood

  pressure

  Diet

  Exercise

  LDL Cholesterol

  HDL Cholesterol

  Medication

 • Moguća rješenja

  ◼ Eliminacija nekih redundantnih varijabli. Može dovesti do gubitka važnih informacija koje

  su na jedinstven način sadržane u eliminiranim varijablama.

  ◼ Kreiranje kompozitnih skorova iz varijabli (sume ili prosjeci). Gubitak varijabiliteta među varijablama Više kompozitnih skorova može i nadalje biti

  kolinearno◼ Kreiranje ponderiranih linearnih kombinacija

  varijabli uz zadržavanje većine varijabiliteta Manje varijabli; mali ili nikakav gubitak

  varijabiliteta Nove varijable (lin. kombinacije) nisu

  kolinearne.

  56

 • Metoda glavnih komponenata (PCA)

  ◼ Je metoda za redukciju dimenzija (ulaznih varijabli), kojom se kreiraju nove varijable koje se zovu glavne komponente

  ◼ Kreira se onoliko komponenata koliko ima ulaznih varijabli.

  ◼ Problemi

  Komponente nisu uvijek direktno iterpretabilne

  Odabir malog broja “važnih” komponenata

  57

 • Glavne komponente (PC)

  ◼ Su ponderirane linearne kombinacije ulaznih varijabli

  ◼ Su međusobno ortogonalne i nezavisne

  ◼ generiraju se tako da se sa prvom komponentom izvuće najveći dio varijabiliteta sadržan u ulaznim varijablama (x1,x2,…xp), sa slijedećom komponentom najveći preostali dio varijabiliteta itd.

  58

 • Geometrijska svojstva Sa LS regresijom se

  minimizira suma kvadrata vertikalnih udaljenosti do (regresijskog) pravca(okomitih na x os)

  Se PCA se minimizira suma kvadrata udaljenosti okomitih na PC os.

  59y1

  y2

  ..

  .

  ..

  ...

  .

  ..

  ..

  ...

  ..

  y2

  ..

  .

  ..

  ...

  .

  ..

  ..

  ...

  ..

  PC os

  Regresijskipravac

 • Detalji PCA metode

  60

  j glavnih komponenata su LS rješenje (po metodi najmanjih kvadrata) slijedećeg modela:

  Y = XB

  gdje

  Y n x p matrica skorova na komponentama

  X n x j matrica standardiziranih (ili centriranih) ulaznih varijabli

  B j x p matrica svojstvenih vektora korelacijske (ili kovarijančne) matrice ulaznih varijabli.

 • Koliko komponenata zadržati?

  61

  ◼ “Scree plot” svostvenih vrijednosti (eng. eigenvalues):

  ◼ Proporcija varijanceobjašnjena svakomkomponentom:

  ◼ Kumulativna varijancaobjašnjena komponentama:

  ◼ Svoj. vrijednost i > 1

  1 2

  1 2

  or .. ( )

  ..

  ( )

  i i

  p

  k

  tr

  tr

  + + +

  + + +

  R

  R

  **

  * * * *

 • Koliko komponenata zadržati?

  PB kriterij (Momirović i sur., 1971)

  Intenzivno računarske metode

  ◼ simulacijske metode,

  ◼ randomizacijske metode,

  ◼ bootstrap

  Statistički testovi

  ◼ Samo za komponentnu analizu na matrici kovarijanci (centriranim podacima)

  62

 • Skorovi glavnih komponenata

  Skorovi glavnih komponenata mogu se kreirati

  ◼ za svaku observaciju u X (matrici ulaznih podataka)

  ◼ na svakoj glavnoj komponenti

  ◼ na standardiziranim ili originalnim ulaznim varijablama.

  63

 • Grafička eksploracija PC-a

  64

  Outlier?

 • Pretpostavke za PCA

  Podaci koji nedostaju – nedostaju na slučajan način (missing at random)

  Nema outliera (stršećih podataka)

  Singularnost - nije matematički problem (jer nema invertiranja matrica, kao npr. u regresiji)

  65

 • PRIMJER: “PAIN” PODACI TEMPOROMANDIBULARJAW DISORDER (TMJ)

  66

  http://www.deardoctor.com/img/inthisissue/issue6/jaw_pain.jpghttp://drhamiltonoc.com/images/jaw-pic1.jpghttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dentalinsurancecare.com/images/jaw-pain-21278873.jpg&imgrefurl=http://www.dentalinsurancecare.com/jaw-pain.html&usg=__eEEBDq-KiyIGMckj3IShXBrwqu8=&h=400&w=300&sz=12&hl=en&start=16&zoom=1&itbs=1&tbnid=tfQEquHoyO6ZWM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Djaw%2Bpain%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dentalinsurancecare.com/images/jaw-pain-21278873.jpg&imgrefurl=http://www.dentalinsurancecare.com/jaw-pain.html&usg=__eEEBDq-KiyIGMckj3IShXBrwqu8=&h=400&w=300&sz=12&hl=en&start=16&zoom=1&itbs=1&tbnid=tfQEquHoyO6ZWM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Djaw%2Bpain%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1http://www.dentalinsurancecare.com/images/jaw-pain-21278873.jpghttp://i24.ebayimg.com/05/s/08/0e/77/13_2.JPGhttp://www.physicalsense.biz/treatment/whatwetreat/images/jaw-pain.jpg

 • Ulazne varijable

  hurtchew Does it hurt when you chew?

  hurtwide Does it hurt when you open wide or take a big bite?

  noise Does your jaw make a noise so that it bothers you or others?

  stiffjaw Stiff jaw (in the morning)?

  cracking Locking/cracking of jaw joint (in the morning)?

  painslp Does the pain or discomfort disturb your sleep?

  painrout Does the pain or discomfort interfere with your daily routine or other activities?

  paintab Do you take tablets for pain or discomfort?

  amhdache Headache (in the morning)?

  earpain Do you have ear pain or pain in front of the ears?

  grind Has anyone ever heard you grinding your teeth in your sleep, or are you aware of it yourself?

  clampset Are you aware that you clamp or set your jaw?

  sorejaw Sore jaw or teeth (in the morning)?

  facepain Do you have pain in the face, jaw, eyes, throat, neck, or temples?

  67

 • Distribucije

  68

  Mean 4,4958678

  Std Dev 1,0418251Mean 5,4793388

  Std Dev 1,0731509

  Mean 5,0082645

  Std Dev 1,076227

  hurtchew hurtwide noise

 • Matrica korelacija

  69

  hurtchew hurtwide noise stiffjaw cracking painslp painrout paintab amhdach earpain grind clampset sorejaw facepain dayslost

  hurtchew 1,0000 0,9186 0,7395 0,8335 0,7467 0,0601 0,0481 0,1070 0,0136 0,1459 0,2000 0,1874 0,0907 0,3428 0,4090

  hurtwide 0,9186 1,0000 0,7541 0,8474 0,7022 0,0438 0,0003 0,0819 -0,0015 0,0918 0,1579 0,1311 0,0308 0,3561 0,3418

  noise 0,7395 0,7541 1,0000 0,7420 0,5986 0,0946 0,0773 0,1199 0,0635 0,0998 0,1605 0,1426 0,0178 0,2799 0,2382

  stiffjaw 0,8335 0,8474 0,7420 1,0000 0,6755 -0,0232 -0,0575 0,0116 -0,0675 0,1090 0,1477 0,1054 0,0496 0,2244 0,2860

  cracking 0,7467 0,7022 0,5986 0,6755 1,0000 0,0751 0,0723 0,1820 0,0372 0,1565 0,2230 0,1275 0,1279 0,1766 0,3441

  painslp 0,0601 0,0438 0,0946 -0,0232 0,0751 1,0000 0,7594 0,7860 0,8634 0,1667 0,0664 0,1925 0,1521 0,3490 0,4497

  painrout 0,0481 0,0003 0,0773 -0,0575 0,0723 0,7594 1,0000 0,6806 0,7415 0,1261 0,1411 0,1335 0,1000 0,1980 0,4205

  paintab 0,1070 0,0819 0,1199 0,0116 0,1820 0,7860 0,6806 1,0000 0,7548 0,1426 0,0849 0,1315 0,1682 0,2964 0,5102

  amhdach 0,036 -0,0015 0,0635 -0,0675 0,0372 0,8634 0,7415 0,7548 1,0000 0,1310 0,0413 0,1232 0,1545 0,2853 0,3845

  earpain 0,1459 0,0918 0,0998 0,1090 0,1565 0,1667 0,1261 0,1426 0,1310 1,0000 0,7299 0,7663 0,7646 0,0917 0,3975

  grind 0,2000 0,1579 0,1605 0,1477 0,2230 0,0664 0,1411 0,0849 0,0413 0,7299 1,0000 0,6943 0,6795 0,1438 0,3690

  clampset 0,1874 0,1311 0,1426 0,1054 0,1275 0,1925 0,1335 0,1315 0,1232 0,7663 0,6943 1,0000 0,6541 0,1773 0,3844

  sorejaw 0,0907 0,0308 0,0178 0,0496 0,1279 0,1521 0,1000 0,1682 0,1545 0,7646 0,6795 0,6541 1,0000 0,1545 0,4024

  facepain 0,3428 0,3561 0,2799 0,2244 0,1766 0,3490 0,1980 0,2964 0,2853 0,0917 0,1438 0,1773 0,1545 1,0000 0,3977

  dayslost 0,4090 0,3418 0,2382 0,2860 0,3441 0,4497 0,4205 0,5102 0,3845 0,3975 0,3690 0,3844 0,4024 0,3977 1,0000

 • Matrica korelacija – “color map”

  70

 • Svojstvene vrijednosti i “scree plot”

  71

  Number Eigenvalue Percent CumPercent

  1 5,1183 34,122 34,1222 3,4912 23,275 57,3973 2,6600 17,733 75,1314 0,8332 5,555 80,6855 0,5646 3,764 84,4496 0,4058 2,706 87,1557 0,3809 2,539 89,6948 0,3091 2,061 91,7559 0,2813 1,875 93,63110 0,2245 1,497 95,12811 0,1924 1,283 96,41012 0,1865 1,243 97,65313 0,1608 1,072 98,72514 0,1190 0,794 99,51815 0,0722 0,482 100,000

  Prve 3 komponente sadržavaju 75% ukupnog varijabiliteta= (5.1 + 3.5 + 2.7)/15

  Lakat?

 • 72

  2.1 Faktorska analiza (FA)

  Ciljevi:

  ◼ Objasniti razlike između PCA i FA (metode zajedničkih faktora)

  ◼ Opisati nekoliko metoda za ekstrakciju faktora

  ◼ Objasniti razliku između ortogonalne i kose (oblique) rotacije faktora

  ◼ Demo na primjeru: PAIN podaci (Jmp i SAS)

 • Zašto FA?

  Očekujemo da su ulazne/ opservirane/ manifestne varijable funkcije varijabli koje ne možemo direktno opservirati (latentne varijable)

  ◼ Da identificiramo latentne varijable kako bi naučili nešto interesantno o ponašanju naše populacije.

  ◼ Da identificiramo odnose među pojedinim latentnim varijablama.

  ◼ Da pokažemo da je mali broj latentnih varijabli odgovoran za proces ili ponašanje koje smo izmijerili (da bismo pojednostavili teoriju).

  ◼ Da opišemo korelacije među opserviranim varijablama.

  73

 • Osnovna podjela FA

  Metode za eksplorativnu FA

  ◼ Cilj: eksploracija

  Konfirmativna FA

  ◼ Cilj: potvrda neke unaprijed postavljene hipoteze

  Ovdje: samo eksplorativna FA

  74

 • 75

  Eksplorativna FA

  F1:Consumer

  confidence

  F2: Buying

  power

  New Home

  Buys

  Durable

  Goods Buys

  Borrowing

  Income

  Import

  Purchases

  u1

  u2

  u3

  u4

  u5

  ?

 • 76

  Components versus Factors, Revisited

  Glavne komponente –

  simptomi

  Latentni faktori –

  bolest

 • 77

  Model zajedničkih faktora

  Y = X + E

  gdje

  Y manifestne varijable

  X zajednički faktori

  ponderi (koeficijenti)

  E unikni faktori + varijanca pogreške

 • 78

  Pretpostavke za metodu zajedničkih faktora

  ◼ Unikni faktori (reziduali) su međusobno nekorelirani.

  ◼ Unikni faktori (reziduali) su nekorelirani sa zajedničkim (latentnim) faktorima.

  Uz ta ograničenja, mogu se naći rješenja (za danu korelacijsku matricu R):

  or R = β β+U R -U = β β

 • 79

  PCA vs FA

  PCA FA

  Sve komponente zajedno

  sadrže ukupno 100%

  varijance (svih ulaznih

  varijabli).

  Svi faktori zajedno ne

  sadrže nužno ukupno 100%

  varijance (svih ulaznih

  varijabli).

  Komponente se izvode iz

  varijabli i opisuju 100%

  varijabiliteta podataka.

  Faktori su procjene latentnih

  varijabli i opisuju samo

  zajednički dio varijabiliteta

  manifestnih varijabli.

 • 80

  Ograničenja eksploratorne FA

  Faktorski skorovi nisu linearne kombinacije ulaznih varijabli. Oni su procjene latentnih faktora. Treba izbjegavati “namještanje rezultata”:◼ Pažljivim izborom manifestnih varijabli.

  ◼ Primjenom rotacije za interpretaciju faktora.

  ◼ Izvođenjem konfirmativne analize za testiranje hipoteze o adekvatnosti faktorskog rješenja

 • 81

  Pregled metoda za ekstrakciju faktora

  Analiza glavnih faktora (Principal Factor Analysis - PFA)◼ Računarski efikasna◼ Najčešće se koristi.

  Maximum Likelihood FA (FA najveće vjerodostojnosti – MLFA)◼ Manje računarski efikasna (iterativna procedura)◼ Bolje procjene nego sa PFA na velikim uzorcima.◼ Mogu se testirati hipoteze o broju faktora.

  Priorne procjene komunaliteta su obično kvadrati multiplih korelacija svake pojedine varijable sa svim ostalim varijablama.

 • 82

  Koliko faktora?

  ◼ Proporcija varijance opisana sa Minimalnim brojem faktora potrebnih da opišu

  100% zajedničke varijance.

  ◼ Scree test Točka gdje se nalazi “lakat” u krivulji

  ◼ Kriteriji bazirani na interpretabilnosti Barem 3 varijable imaju visoke koeficijente

  (loading) na svakom faktoru Varijable na pojedinom faktoru dijele zajedničko

  konceptualno značenje Varijable na različitim faktorima mjere različite

  konstrukte (latentne faktore) Rotirani faktori demonstriraju “jednostavnu

  strukturu”.

 • DEMO: “PAIN” PODACI TEMPOROMANDIBULARJAW DISORDER (TMJ)

  83

  http://www.deardoctor.com/img/inthisissue/issue6/jaw_pain.jpghttp://drhamiltonoc.com/images/jaw-pic1.jpghttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dentalinsurancecare.com/images/jaw-pain-21278873.jpg&imgrefurl=http://www.dentalinsurancecare.com/jaw-pain.html&usg=__eEEBDq-KiyIGMckj3IShXBrwqu8=&h=400&w=300&sz=12&hl=en&start=16&zoom=1&itbs=1&tbnid=tfQEquHoyO6ZWM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Djaw%2Bpain%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dentalinsurancecare.com/images/jaw-pain-21278873.jpg&imgrefurl=http://www.dentalinsurancecare.com/jaw-pain.html&usg=__eEEBDq-KiyIGMckj3IShXBrwqu8=&h=400&w=300&sz=12&hl=en&start=16&zoom=1&itbs=1&tbnid=tfQEquHoyO6ZWM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Djaw%2Bpain%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1http://www.dentalinsurancecare.com/images/jaw-pain-21278873.jpghttp://i24.ebayimg.com/05/s/08/0e/77/13_2.JPGhttp://www.physicalsense.biz/treatment/whatwetreat/images/jaw-pain.jpg

 • Komunaliteti (priorni)

  84

  Prior Communality Estimates: SMC

  hurtche

  w

  hurtwid

  e

  noise stiffjaw crackin

  g

  painslp painrou

  t

  paintab amhdac

  he

  earpain grind clamps

  et

  sorejaw facepai

  n

  0.878 0.878 0.628 0.775 0.612 0.823 0.657 0.673 0.782 0.738 0.650 0.658 0.652 0.308

  SMC: Na dijagonalu reducirane matrice R-U se na početkupostavljaju (Rj

  2) kvadrati multiplih korelacija j-te varijable sa svim ostalim varijablama (j=1,p).

 • Svojstvene vrijednosti reducirane matrice (R-U)

  85

  Preliminary Eigenvalues: Total = 42.2227014

  Average = 3.01590724

  Eigenvalue Difference Proportion Cumulative

  1 22.1866011 8.8566626 0.5255 0.5255

  2 13.3299385 5.4335408 0.3157 0.8412

  3 7.8963977 7.3961789 0.1870 1.0282

  4 0.5002189 0.2362913 0.0118 1.0400

  5 0.2639276 0.0650434 0.0063 1.0463

  6 0.1988841 0.1909592 0.0047 1.0510

  7 0.0079249 0.0792444 0.0002 1.0512

  8 -0.0713195 0.1620991 -0.0017 1.0495

  9 -0.2334186 0.0273054 -0.0055 1.0440

  10 -0.2607240 0.0411412 -0.0062 1.0378

  11 -0.3018652 0.0570478 -0.0071 1.0306

  12 -0.3589130 0.0828409 -0.0085 1.0221

  13 -0.4417539 0.0514436 -0.0105 1.0117

  14 -0.4931974 -0.0117 1.0000

  3 faktora na osnovu “proportion”kriterija

 • Scree plot

  86

 • Test značajnosti za broj faktora (3)

  87

  Significance Tests Based on 121 Observations

  Test DF Chi-Square Pr > ChiSq

  H0: No

  common

  factors

  91 1356.7888

 • Matrica sklopa (factor pattern)

  88

  Factor Pattern

  Factor1 Factor2 Factor3

  hurtchew 0.94910 -0.11071 -0.04773

  hurtwide 0.94297 -0.14657 -0.10148

  noise 0.78511 -0.05376 -0.08561

  stiffjaw 0.86188 -0.19845 -0.05177

  cracking 0.75905 -0.04229 -0.01028

  painslp 0.16230 0.90769 -0.21114

  painrout 0.11640 0.77729 -0.17748

  paintab 0.19416 0.78821 -0.19268

  amhdache 0.10793 0.87939 -0.22613

  earpain 0.23652 0.32783 0.82067

  grind 0.27884 0.21407 0.74109

  clampset 0.26239 0.31251 0.72470

  sorejaw 0.16759 0.32315 0.74447

  facepain 0.38357 0.27465 -0.0576

  Korelacije faktora imanifestnih varijabli

  Variance Explained by Each Factor

  Factor Weighted Unweighted

  Factor1 29.9257685 4.19235839

  Factor2 18.4760420 3.33128063

  Factor3 10.4227732 2.49250606

  Pomicanjevilice

  Utjecajboli naživot

  Stiskanje iškripanjezubima

 • Matrica sklopa (factor pattern):grafikon

  89

 • 90

  Dali su faktori u korelaciji?

  Buying

  Power

  Consumer

  Confidence

  Buying

  Power

  Consumer

  Confidence

  Orthogonalna

  Oblique

  Metode za rotaciju faktora

 • 91

  Metode za rotaciju faktora

  Varimax-Orthogonalna:

  ◼ Maksimizira se varijanca kolona matrice sklopa.

  Promax-Oblique – u 2 koraka:

  ◼ 1. Varimax rotacija

  ◼ 2. Relaksiraju se uvijeti ortogonalnosti i dalje se rotira.

  U SAS-u je moguće koristiti još niz drugih metoda za rotaciju

 • 92

  Rezultati faktorske analize

  Svojstvene vrijednosti (1, 2,… p)

  U FA se ispisuju svojstvene vrijednosti reducirane matrice korelacija (R-U).

  ◼ U PCA, svojstvene vrijednosti matrice R.

  ◼ Pravilo i> 1 ima manje smisla primijeniti u FA.

  ◼ Scree plot svojstvenih vrijednosti je koristan u FA.

 • 93

  Rezultati faktorske analize

  Matrica sklopa (Factor Pattern Matrix)

  ◼ Matrica standardiziranih regresijskih koeficijenata za Y = XB + E

  ◼ Jednaka je matrici korelacija između početnih varijabli i ekstrahiranih (ortogonalnih) zajedničkih faktora.

 • 94

  Rezultati faktorske analize

  Rotirana matrica sklopa

  ◼ Matrica standardiziranih regresijskih koeficijenata za rotirane faktore

  ◼ Jednaka je matrici korelacija između početnih varijabli i rotiranih zajedničkih faktora (za ortogonalne rotacije).

 • 95

  Rezultati faktorske analize

  Matrica strukture

  ◼ Kreira se samo za oblique (kose) rotacije

  ◼ To je matrica korelacija ulaznih varijablii i rotiranih zajedničkih faktora.

 • 96

  Rezultati faktorske analize

  Matrica referenčne strukture

  ◼ Kreira se samo za oblique (kose) rotacije

  ◼ To je matrica semiparcijalnih korelacija između ulaznih varijabli i zajedničkih faktora, nakon eliminacije efekata ostaih faktora iz svakog pojedinog faktora.

 • 97

  Rezultati faktorske analize

  Korelacije između faktora◼ generiraju se samo za oblique (kose)

  rotacije

  Grafikoni faktora

  Konačne procjene komunaliteta◼ R2 za predviđanje varijabli iz faktora

  ◼ Zovu se kvadrati kanoničkih korelacija (squared canonical correlations) (u ML metodi)

  Varijance objašnjene svakim faktorom

 • DEMO: “PAIN” PODACI TEMPOROMANDIBULARJAW DISORDER (TMJ)

  98

  http://www.deardoctor.com/img/inthisissue/issue6/jaw_pain.jpghttp://drhamiltonoc.com/images/jaw-pic1.jpghttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dentalinsurancecare.com/images/jaw-pain-21278873.jpg&imgrefurl=http://www.dentalinsurancecare.com/jaw-pain.html&usg=__eEEBDq-KiyIGMckj3IShXBrwqu8=&h=400&w=300&sz=12&hl=en&start=16&zoom=1&itbs=1&tbnid=tfQEquHoyO6ZWM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Djaw%2Bpain%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.dentalinsurancecare.com/images/jaw-pain-21278873.jpg&imgrefurl=http://www.dentalinsurancecare.com/jaw-pain.html&usg=__eEEBDq-KiyIGMckj3IShXBrwqu8=&h=400&w=300&sz=12&hl=en&start=16&zoom=1&itbs=1&tbnid=tfQEquHoyO6ZWM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Djaw%2Bpain%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1http://www.dentalinsurancecare.com/images/jaw-pain-21278873.jpghttp://i24.ebayimg.com/05/s/08/0e/77/13_2.JPGhttp://www.physicalsense.biz/treatment/whatwetreat/images/jaw-pain.jpg

 • Ortogonalna rotacija

  99

 • Rotirana matrica sklopa

  100

  Rotated Factor Pattern

  Factor1 Factor2 Factor3

  hurtchew 0.95158 0.03084 0.09422

  hurtwide 0.95904 0.01259 0.03239

  noise 0.78672 0.07526 0.04504

  stiffjaw 0.88236 -0.06184 0.05018

  cracking 0.74922 0.05982 0.11462

  painslp 0.02799 0.94176 0.08435

  painrout 0.00150 0.80258 0.07133

  paintab 0.07747 0.82742 0.07400

  amhdache -0.01810 0.91270 0.05254

  earpain 0.06377 0.08949 0.90821

  grind 0.13556 0.01174 0.80887

  clampset 0.10451 0.10757 0.81805

  sorejaw 0.00754 0.09952 0.82267

  facepain 0.33392 0.32564 0.09137

 • 101

  2.3 Grafičke metode

  Ciljevi:

  ◼ Objasniti i demonstrirati metodu multidimenzionalnog skaliranja (MDS)

  ◼ Opisati i demonstrirati grafičku metodu CoPlot

  ◼ Opisati i demonstrirati grafičku metodu BIPLOT

  ◼ Demo na primjerima: PAIN, CARS i Anthrax kod djece (Jmp i SAS)

 • MDS

  primarni cilj multidimenzionalnog skaliranja je mapiranje objekata (opservacija, pacijenata, događaja) iz više- u nižedimenzionalni (napr dvodimenzionalni) prostor tako da njihov relativni položaj u tom prostoru odražava stupanj izmjerene sličnosti među objektima.

  Sličnosti među opservacijama u podacima se transformiraju u udaljenosti na mapi (zemljovidu) tako da su slične opservacije međusobno bliže nego što su one koje su manje slične.

  102

 • MDS analiza zračnih udaljenosti između 10 američkih gradova

  103

 • MDS analiza zračnih udaljenosti između 10 američkih gradova

  104

 • MDS za CARS podatke

  105

  Varijablekoje su uvisokojkorelaciji

 • Nedostatci MDS metode

  Iako opservacije čine ključnu ulogu u određivanju udaljenosti na MDS mapi, one se ne prikazuju na konačnom grafičkom prikazu. (Ne mogu se na istoj mapi prikazati istodobno i varijable i opservacije)

  Osi MDS mape nemaju neko inherentno značenje (što ograničana interpretabilnost)

  106

 • CoPlot

  Je novija metoda za grafičku analizu multivarijatnih podataka koja omogućuje simultanu analizu opservacija i varijabli

  CoPlot-om se mapiraju opservacije ivarijable na takav način da njihovi odnosi ostaju sačuvani, što omogućuje bogatiju interpretaciju.

  107

 • Neke primjene CoPlot-a

  Evaluacija učinkovitosti banaka,

  Socioekonomske razlike među gradovima,

  Karakteristike uspješnih spajanja i akvizicija,

  Karakteristike automobila,

  U medicini (antraks u dječjoj populaciji, D.M. Bravata i sur.)

  108

 • Koraci u generiranju CoPlot-a*

  109

  Original Data Matrix (Y)

  Variable 1 Variable 2 Variable 3

  Observation 1 y11 y 12 y 13

  Observation 2 y 21 y 22 y 23

  Observation 3 y 31 y 32 y 33

  Observation 4 y 41 y 42 y 44

  Step 1: Standardize the data so that all the variables are on the same scale where .

  Standardized Data Matrix (Z)

  Variable 1 Variable 2 Variable 3

  Observation 1 z11 z 12 z 13

  Observation 2 z 21 z 22 z 23

  Observation 3 z 31 z 32 z 33

  Observation 4 z 41 z 42 z 43

  s

  yyz

  j

  ij

  jij−

  =

  Step 2: Create a distance matrix that describes the distance between each of the observations where. zzD qrk

  rprpq−=

  =1

  Distance Matrix (D)

  Observation 1 Observation 2 Observation 3 Observation 4

  Observation 1 0 d 12 d 13 d 14

  Observation 2 d 21 0 d 23 d 24

  Observation 3 d 31 d 32 0 d 34

  Observation 4 d 41 d 42 d43 0

  /* Prema D.M. Bravata i sur., Statistics in Medicine, 2007

  Originalna matricapodataka (nxp)

  Standardizirana matricapodataka (sredine=0,st.dev=1)

  Matrica udaljenosti(nxn)

 • Koraci u generiranju CoPlot-a*

  110

  Step 4: Add projections of vectors representing the variables.

  Step 3: Generate map of distances among observations.

 • Alternativan prikaz CARS podataka

  111

  Variables Only Observations Only

  BOJA (zemlja porijekla): bijela=US, siva=Europa, crna=Japan)

 • Podatci o Antraksu u djece

  demographic information (e.g., age, gender, nationality),

  symptom and disease progression information (e.g., source of infection such as inhalational or gastrointestinal, symptoms when patient first presented for treatment, whether the patient developed secondary meningoencephalitis, survival information), and

  treatment information (e.g., whether the patient received antibiotics or anti-serum)

  112

 • Podatci o Antraksu u djece:varijable

  Source of infection (such as inhalational vsgastrointestinal)

  Age (years) Year of publication of case report Gender U.S. versus non-U.S. cases Any antibiotics Penicillin-based antibiotics Any serum (either anthrax-specific or general

  anti-serum) Died Developed meningoencephalitis

  113

 • Inicijalna CoPlot mapa djece s antraksom

  114

  Gender i age suNajmanje važne(najkraći vektori),pa ih je bolje eliminirati

 • CoPlot mapa djece s antraksom, boja: izvor infekcije

  115

  BOJA:bijela: kožat.siva=gastrotestinals.siva=udisanjecrna=ostalo

  Bez gender i age

  Outlier: 2.5 god djevojčica(udisanje, preživjela,Serum)

 • CoPlot mapa djece s antraksom, boja: preživjeli/umrli

  116

  BOJA:Bijela=preživjeliCrna=umrli

 • BIPLOT

  Kao i CoPlot omogučuje simultani prikaz opservacija i varijabli

  Baziran je na (SVD) dekompoziciji matrice podataka:

  X = G H’

  U BIPLOTu se retci nx2 matrice G prikazuju kao točke, koje odgovaraju opservacijama, a retci p x 2 matrice se prikazuju kao vektori, koji odgovaraju varijablama.

  117

 • BIPLOT za PAIN podatke

  118

 • BIPLOT za podatke PROTEIN CONSUMPTION IN EUROPE

  119

 • SadržajMULTIVARIJATNA ANALIZA PODATAKA 1. Uvod i primjeri metoda multivarijatne analize 2. Metode za redukciju podataka, ekstrakciju važnih faktora i

  grafičke prikaze◼ Komponentna analiza◼ Faktorska analiza◼ Multidimenzionalno skaliranje (MDS), Biplot, CoPlot

  3. Metode za analizu veza među skupovima varijabli◼ Multivarijatna regresijska analiza◼ Kanonička korelacijska anali

  STATISTIČKO MODELIRANJE, PREDIKTIVNA ANALITIKA 4. Metode za klasifikaciju

  ◼ Diskriminativna analiza (Fisherova)◼ Kanonička diskriminativna analiza◼ Logistička regresija◼ Stabla za odlučivanje

  5. Metode za grupiranje podataka: Klaster analiza◼ Metoda k sredina (k-means)◼ Hijerarhijske metode

  147

 • 148

  Dio 4

  Metode za klasifikaciju:

  ◼ 4.1 Diskriminativna analiza (Fisherova) i kanonička diskriminativna analiza

  ◼ 4.2 Logistička regresija

  ◼ 4.3 Stabla za odlučivanje

 • 4.1 Diskriminativna analiza (Fisherova) i kanonička diskriminativna analiza

  Ciljevi◼ Razumijeti ciljeve diskriminativne

  analize (DA).◼ Identificirati sličnosti između DA i

  multivarijatnih generalnih linearnih modela.

  ◼ Objasniti kako se izvodi kanonička DA.

  ◼ Demo: PIZZA podaci. Interpretirati rezultate kanoničke diskriminativne analize (SAS, SAS/EG).

  149

 • 150

  Pitanja u istraživanjima

  ◼ Kardiolog želi razumjeti koja kombinacija varijabli (sist./dijast. tlak, dob, spol, težina, laboratorijski nalazi, …) najbolje predviđa rizik od infarkta.

  ◼ Kartičarska tvrtka želi (prije izdavanja kreditne kartice) iskoristiti financijske i demografske informacije o klijentu u odlučivanju da li budući klijent predstavlja potencijalni rizik za tvrtku.

  ◼ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa želi koristiti rezultate testova/ispita i varijable ponašanja u razredu za identifikaciju učenika kojima je potreban dodatni program učenja.

  ◼ Osiguravajuće društvo želi razumjeti koje demografske varijable i varijable ponašanja karakteriziraju različite tipove vozača.

 • 151

  Zašto DA?

  Sa DA možemo

  ◼ Interpretirati rezultate kroz identifikaciju varijabli na kojima se grupe najviše razlikuju

  ◼ Koristiti linearnu kombinaciju varijabli za predviđanje pripadnosti pojedinoj grupi.

  ◼ Provjeriti (validirati) model na “novim” podacima

 • 152

  “Vođena” analiza podataka

  Ima niz metoda za klasifikaciju observacija na osnovu danog skupa varijabli. No,

  ◼ Diskriminativna analiza NIJE KLASTER analiza

  ◼ Za provođenje diskriminativne analize potrebno je imati informaciju o pripadnosti grupi (za razliku od klaster analize)

  ◼ Diskriminativnom se analizom pronalazi linearna kombinacija prediktora koja najbolje diferencira grupe

  ◼ Te se linearne kombinacije mogu primijeniti u budućnosti (tj. kada grupna pripadnost NIJE poznata) za predviđanje pripadnosti grupi.

 • 153

  Ciljevi DA

  1. Interpretacija: “Kako se grupe razlikuju?”

  Naći i interpretirati linearne kombinacije varijabli koje optimalno predviđaju grupne razlike.

  2. Klasifikacija: “Koliko se točno mogu observacije klasificirati u grupe?”

  Primjenom funkcija varijabli predviđa se pripadnost pojedinoj grupi i procjenjuje pogreška.

 • 154

  Podjela metoda diskriminativne analize

  Klasična Fisherova diskriminativna analiza (FDA)◼ Linearni model (za jednake matrice

  kovarijanci po grupama)

  ◼ Kvadratni model (za nejednake matrice kovarijanci po grupama)

  Kanonička diskriminativna analiza (KDA)

  Neparametarske metode

 • 155

  Usporedba FDA i KDA(uz pretpostavku da je br.varijabli > br. grupa)

  FDA (linearna)

  Br.funkcija = br.grupa

  Opservacije se skoriraju prema sličnosti sa centroidima grupa. Skorovi se transformiraju u vjerojatnosti pripadnosti grupama

  Primjenjuje se kada je primarni cilj klasifikacija

  PROC DISCRIM

  KDA

  Br.funkcija = br.grupa – 1

  Traže se funkcije koje maksimalno razdvajaju centroide grupa

  Primjenjuje se kada je primarni cilj interpretacija (kako se grupe razlikuju)

  PROC CANDISC i PROC DISCRIM

 • 156

  Fisherova diskriminativna analiza(linearni model, jednake matrice varijanci i kovarijanci)

  2 2

  2(x) (x) ( )t tD d g t= +

  Mahalanobisova

  udaljenost-2(ln(prior))

  Posteriornavjerojatnostpripadnostigrupi j

  Kvadrat udaljenostiopservacije x do grupe t

  Klasifikacija: Opservacija x se klasificira u grupu za koju je(posteriorna) vjerojatnost da joj pripada najveća

 • Mahalanobisova udaljenost

  Neka su xi i xj dvije multivarijatne opservacije (i-ti i j-ti redak nxp matrice X). Zbog jednostavnosti pretpostavimo da su podaci centrirani.

  Neka je S kovarijančna matrica (S=X’X/n)

  Tada se Euklidska udaljenost između xi i xjmože izraziti kao dE (xi , xj ) = (xi - xj )’ (xi - xj )

  = (xik - xjk )2

  a Mahalanobisova udaljenost kaodM (xi , xj ) = (xi - xj )’ S

  -1(xi - xj )

  157

 • Mahalanobisova udaljenost

  U usporedbi sa običnom Euklidskom udaljenosti (i nekim drugim udaljenostima), prednost Mahalanobisove udaljenosti je u tome što eksplicitno uzima u obzir eventualne korelacije između varijabli.

  158

 • DEMO: PIZZA PODACIVarijable: mois prot fat ash sodium carb calGrupa: Brand (g=10)

  159

  http://www.yorkblog.com/onlyyork/Pizza-Capricciosa.jpghttp://www.magmapizza.com/wp-content/uploads/2010/02/3_pizzas.jpghttp://www.finestchef.com/Mexican Pizza.jpghttp://www.correllconcepts.com/Encyclopizza/01_Intro/pizza_pepperoni_pizza.jpg

 • 164

  Preliminarna eksploracija

  Brandovi (marke) pizze se razlikuju po količini vlage (MOIS)

  Isto semožeprovjeritiza ostalevarijable

 • 167

  Rezultati DA

  Multivarijatni testovi

  Testira se hipoteza (Ho) da su svi centroidi (multivarijatne sredine) jednaki

  Ho se odbacuje

 • 168

  Rezultati: Posteriorne vjerojatnosti pripadnosti grupama (brandovima)

  Klasificiranjeu grupu sanajvećomvjerojatnostipripadnosti

 • 169

  Rezultati DA (zbirni): Mjere točnosti klasifikacije (na podacima za razvoj modela )

  Od ukupno 32observacije pizze D 30 (93.75%)ihje na (osnovu DA)klasificiranou D, a 2 u C

 • 170

  Rezultati

  pogreške klasifikacije

  2/32 = 0.0625

  Procjena ukupne pogreške = 10.33%

  Napomena: da je procjena pogreške suviše “optimistička”,Treba je procjeniti na neovisnim podacima

 • 178

  Kanonička diskriminativna analiza: Multivarijatni linearni model

  Linearni model u KDA je ustvari isti kao i u MANOVA-i: Y = X + E

  ◼ Pretpostavke su iste kao i u MANOVA-i

  ◼ Ako podaci nisu multivarijatno normalno distribuirani, tada je obično bolje

  primijeniti neparametarski model ili

  transformirati varijable.

 • 179

  Ključni rezultati KDA

  Kanoničke diskriminativne funkcije/varijable (CAN)

  ◼ Odredjivanje broja značajnih CAN varijabli (multivarijatni testovi)

  Korelacije izmedju početnih varijabli (prediktora) i CAN varijabli

  ◼ Interpretacija CAN varijabli

  Centroidi grupa na kanoničkim varijablama

  Grafički prikaz opservacija/grupa u prostoru prvih 2 CAN varijabli

 • 180

  Kako se prikazuju rezultati KDA?- u prostoru prvih 2 CAN varijabli

 • 181

  Broj kanoničkih diskriminativnih varijabli/funkcija

  ◼ Broj kanoničkih diskriminativnih varijabli je minimum broja prediktora i broja grupa - 1: k=min(p,g-1).

  ◼ U primjeru sa promotivnim strategijama broj varijabli je 4, a strategija 3, pa je br. kan.diskr. funkcija = min(4,3-1) =2.

  ◼ Na osnovu multivarijatnih testova se odredjuje koliko CAN varijabli treba zadržati

 • 183

  Kanonička diskriminativna analiza (CAN) i spremanje CAN varijabli u dataset CAN (out=can)

  Insert code➔ispod “proc discrim” upisati: can ncan=4 out=can

 • DEMO: PIZZA PODACIVarijable: mois prot fat ash sodium carb calGrupa: Brand (g=10)

  184

  http://www.yorkblog.com/onlyyork/Pizza-Capricciosa.jpghttp://www.magmapizza.com/wp-content/uploads/2010/02/3_pizzas.jpghttp://www.finestchef.com/Mexican Pizza.jpghttp://www.correllconcepts.com/Encyclopizza/01_Intro/pizza_pepperoni_pizza.jpg

 • 185

  Rezultati CAN

  Canonical

  Correlation

  Adjusted

  Canonical

  Correlation

  Approximate

  Standard

  Error

  Squared

  Canonical

  Correlation

  Eigenvalues of Inv(E)*H

  = CanRsq/(1-CanRsq)

  Eigenvalue

  Differenc

  e Proportion Cumulative

  1 0.997704 0.997599 0.000265 0.995414 217.0622 177.6426 0.7689 0.7689

  2 0.987552 . 0.001431 0.975260 39.4196 15.3281 0.1396 0.9085

  3 0.979870 . 0.002305 0.960146 24.0914 22.5183 0.0853 0.9939

  4 0.781906 0.775787 0.022475 0.611376 1.5732 1.4462 0.0056 0.9995

  5 0.335722 0.308307 0.051313 0.112710 0.1270 0.1047 0.0004 0.9999

  6 0.147726 . 0.056569 0.021823 0.0223 0.0172 0.0001 1.0000

  7 0.071200 . 0.057538 0.005069 0.0051 0.0000 1.0000

  Kanoničke korelacije mjere jakost veze između početnih varijabli i grupa

 • 186

  Rezultati CAN:odredjivanje koliko CAN varijabli treba zadržati

  Test of H0: The canonical correlations in the current row and all that follow are zero

  Likelihood

  Ratio

  Approximate

  F Value Num DF Den DF Pr > F

  1 0.00000152 249.60 63 1605.6

 • 187

  Rezultati CAN

  Zatvoriti i ponovno izvesti (RUN)

  Matrica struktura(korelacije kanoničkih varijablisa početnim varijablama):CAN1: -carb, protCAN2: -mois,cal,fat….

 • 188

  Rezultati CAN: grafički prikaz

  Grafički prikazati CAN varijable:

  ◼ Odabrati view➔server list➔

  kliknuti na CAN

  ◼ Graph➔line plot➔ odabrati

 • 189

  Line plot: Task roles TAB

 • 190

  Line plot: Appearance>Interpolations TAB

  OdabratiScatter za sveGrupe (A-J)

 • 191

  Opservacije/grupe u prostoru prvih 2 kanoničkih varijabli/dimenzija

  Grupe (brandovi pizze) prikazani u prostoru prvih 2 kanoničkih dimenzija

  Manjeugljikohidrata(carb)

  Više vlage (moist),manje kalorijai masti

  manje vlage (moist),viče kalorijai masti

  Višeugljikohidrata(carb)

 • 192

  4.2 Logistička regresija

  Logistička

  Regresijska

  Analiza

  Linearna

  Regresijska

  Analiza

  Zavisna var. Analiza

  Kategorijska

  Kvantitativna

 • 193

  Tipovi logističkih regresija

  Zav.

  varijabla

  Tip

  Logističke Regresije

  Two

  Categories

  Three

  or More

  CategoriesOrdinalna

  Binarna

  Nominalna

  Binary

  YES NO

  Nominal

  Ordinal

 • 194

  Logistic Regression Curve

  x

  0.0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1.0

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  Pro

  babili

  ty

 • 195

  Logit Transformacija

  Logističkom regresijom se modelira transformacija vjerojatnosti, koja se zove LOGIT transformacija

  Gdje je

  i indeks opservacije.

  pi je vjerojatnost da se neki događaj (napr. prodaja) dogodi za opservaciju (napr. osobu) i.

  log je prirodni log (sa bazom e).

  −=

  i

  ii

  p

  pp

  1log)logit(

 • 196

  Pretpostavka

  Logit

  Transform

  pi

  Predictor

  Logit (pi)

  Predictor

 • 197

  Model logističke regresije

  logit (pi) = 0 + 1X1 + εigdje

  logit (pi) je logit transformacija vjerojatnosti događaja za opservaciju i

  0 intercept (koeficijent – slobodni član) regresijskog pravca

  1 koeficijent nagiba regresijskog pravca

  εi pogreška (residual) za opservaciju i

 • DEMO: MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE HRVATA(ROČNICI HRVATSKE VOJSKE)

  198

  Anja Habus-Korbar, Mag.rad, PMF – Biologija/Toksikologija

  http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.walydesign.com/imagethumb.php%3Fs%3Dimages/mements.jpg%26w%3D495&imgrefurl=http://www.walydesign.com/measurements/&usg=__uuCA9fFzJoeZL86kWFA9Qq7o1Lc=&h=409&w=495&sz=35&hl=en&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=2VdHx0n6WnCMGM:&tbnh=107&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbody%2Bmeasurements%2Bfor%2Bmen%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1

 • 199

  Primjeri

  Marketing: Pronalaženje odvojenih grupa klijenata radi kreiranja ciljanih marketinških programa

  Osiguranje: identifikacija grupa osiguranika sa visokim iznosima šteta

  Maloprodaja: pronalaženje grupa trgovina sa sličnim karakteristikama prodaje

  Antropometrija: identifikacija različitih morfoloških tipova

 • Podaci

  38 morfoloških karakteristika

  5 regija:

  ◼ Jastrebarsko (1),

  ◼ Koprivnica (2)

  ◼ Pula (3),

  ◼ Sinj (4) i

  ◼ Požega (6)

  n= 4200 ročnika

  200

  Područje A (sjeverozapad)

  Područje B (jugoistok)

 • Rezultati kanoničke diskriminativne analize

  201

  regije

 • Rezultati logističke regresije

  202

  Varijabla DFProcjenakoeficijenta

  St.grješka Wald 2 Pr >2

  Stand.procjenakoef.

  Omjerrizika

  Slobodni

  član

  1 35.2716 6.27080 31.64

 • Predviđena vjerojatnost i najvažnije prediktorske varijable

  203

  Prikaz odnosa vjerojatnosti pripadnosti području A i mjera SL i SZ

 • 204

  4.3 Klasifikacijska stabla ilistabla za odlučivanje

  Data mining metoda (metoda statističkog učenja) koja se može koristiti za klasifikaciju (predikciju (predviđanje) pripadnosti klasi (kategoriji))

  Vrlo popularna u računarstvu, statistici i raznim područjima primjene.

  Metoda za “nadzirano učenje” (u terminologiji data mining-a)

  Alternativne metode:

  ◼ Neuralne mreže

  ◼ Logistička regresija

  ◼ SVM

  ◼ Nearest Neighbors, etc.

  Računarski intenzivne metode

 • 205

  Primjer: Rizik za infarkt (MI)Obs smoking obese hypertension mi

  1 prev yes no yes

  2 prev no no no

  3 prev no yes no

  4 prev no yes no

  5 prev yes yes yes

  6 current no no yes

  7 current yes yes yes

  8 current yes no yes

  9 current yes yes yes

  10 never no no no

  11 never yes no no

  12 never no yes yes

  13 never no yes yes

  14 never no yes yes

 • 206

  Klasifikacijsko stablo

  smoking

  obesehypertension

  prev

  current

  never

  yesyesno no

  MI=yes

  MI=yes

  MI=noMI=yesMI=no

 • 207

  Pravila klasifikacijskog stabla

  Smoking=prev

  ◼ and obese=yes ➔MI

  ◼ and obese=no➔not MI

  Smoking=current➔MI

  Smoking=never

  ◼ and hypertension=no➔not MI

  ◼ and hypertension=yes➔MI

 • 208

  Primjer: Telekomunikacijski “churn”

  Moguće pred.varijable (“inputs”)

  ◼ x1= promjena # poziva

  ◼ x2= dob

  ◼ …..

  Izlaz (Response) (“target”)

  ◼ Y = 1 ako “churner”,

  ◼ 0 ako “nonchurner”

 • 209

  Klasifikacijsko stablo

  31/100

  X1 >-5 X1= 30

  0

  1/50

  1

  14/20

  Npr. Telcox1= promjena # pozivax2= dobY = 1 ako “churner”,

  0 ako “nonchurner”Napomena:16/30 na training uzorku14/32 na validation uzorku

  R1: 16/30(14/32)

  R3: 14/20R2: 1/50

  15/70

  split on variable values

  “leaves” are classifications

  (e.g., 0/1)

 • 210

  Primjer klasifikacijskog stabla iz SAS Enterprise Miner-a

 • DEMO: MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE HRVATA(ROČNICI HRVATSKE VOJSKE)

  211

  http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.walydesign.com/imagethumb.php%3Fs%3Dimages/mements.jpg%26w%3D495&imgrefurl=http://www.walydesign.com/measurements/&usg=__uuCA9fFzJoeZL86kWFA9Qq7o1Lc=&h=409&w=495&sz=35&hl=en&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=2VdHx0n6WnCMGM:&tbnh=107&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbody%2Bmeasurements%2Bfor%2Bmen%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1

 • Stablo za klasifikaciju u područje A ili B

  212

 • Interpretacija/ opis stabla

  Prvo je razdvajanje na temelju širine lica: ◼ ako su novaci užeg lica, vjerojatnost pripadnosti

  području A je 95%.◼ ako imaju šire lice, vjerojatnost za područje A je

  manja i iznosi 22% (odnosno vjerojatnost za pripadnost području B je 78%).

  Navedeni se čvor ponovno grana na temelju širine zdjelice te je za one ročnike koji su šireg lica, a uže zdjelice procijenjeno s 91% da pripadaju području B, dok su oni šireg lica i šire zdjelice većinom procijenjeni kao pripadnici područja A (69%).

  Itd.

  213

 • 214

  Dio 5

  Klaster analiza

 • 215

  Ciljevi

  ◼ Definirati klastering i “ne-vođenu”analizu podataka.

  ◼ Objasniti različite tipove klaster analize .

  ◼ Objasniti nekoliko ključnih mjera udaljenosti koje se koriste za procjenu sličnosti između eksperimentalnih jedinica.

 • 216

  Definicija

  “Klaster analiza je skup metoda za kreiranje smislene i informativne klasifikacije prethodno neklasificiranih podataka, na osnovu vrijednosti varijabli opserviranih/izmjerenih na svakoj eksperimentalnoj jedinici.”

  B. S. Everitt (1998), “The Cambridge Dictionary of Statistics”

 • 217

  …još definicija

  Klaster: skup objekata (entiteta/ opservacija) koji su

  ◼ međusobno slični ako pripadaju istom klasteru,

  ◼ međusobno različiti ako pripadaju različitim klasterima.

  Klaster analiza

  ◼ Traženje sličnosti među objektima na osnovu izmjerenih

  karakteristika i grupiranje sličnih objekata u klastere.

  U data miningu: “nevođeno učenje” (klase nisu definirane)

  Tipične primjene:

  ◼ Dobivanje uvida u distribucije podataka

  ◼ Segmentacija

  ◼ Početan korak za daljnje analize

 • 218

  Kvaliteta: Što je dobar klastering?

  Dobra klaster metoda će proizvesti kvalitetne klastere

  sa

  ◼ Visokim intra-klasnim sličnostima (unutar klastera)

  ◼ Niskim inter-klasnim sličnostima (između klastera)

  Kvaliteta rezultata klasteringa ovisi o

  ◼ Primijenjenoj mjeri sličnosti i

  ◼ Načinu implementacije/metodi.

  Kvaliteta klaster metode se takodjer mjeri

  sposobnošću metode da otkrije neke ili sve skrivene

  oblike u podatcima.

 • 219

  Sličnost/različitost: matrica udaljenosti između objekata

  npx...

  nfx...

  n1x

  ...............ip

  x...if

  x...i1

  x

  ...............1p

  x...1f

  x...11

  x

  Matrica podataka (nxp)

  0...)2,()1,(

  :::

  )2,3()

  ...ndnd

  0dd(3,1

  0d(2,1)

  0

  Matrica različitosti (nxn)Između n objekata

  Za mjerenje sličnosti/različitosti se obično koriste udaljenosti

 • 220

  Tipovi klaster metoda

  Hijerarhijsko klasteriranje

  Optimizacijsko (partitivno) klasteriranje◼ K-means (k-sredina)

  ◼ K-medoids

  Kombinacije k-means i hijerarhijskog klasteriranja

  Metode bazirane na funkcijama gustoće vjerojatnosti

 • 221

  Agglomerative DivisiveIteration

  1

  2

  3

  4

  Hijerarhijsko klasteriranje

 • 222

  Optimizacijsko (Partitivno) klasteriranje: k-sredina

  k “Seeds” Opservacije

  XX

  X

  X

  Početno stanje Konačno stanje

  Stara lokacija

  X

  XX X

  X

  XX

  X

  Nova lokacija

 • 223

  Heuristička iteracija

  1. Nađi inicijalnu particiju n objekata u g grupa.

  2. Izračunaj promjenu pogreške nastalu premještanjem svake observacije iz svog klastera u drugi.

  3. Odaberi one promjene pri kojima se pogreška najviše umanji.

  4. Ponavljaj korake 2 i 3 sve dok više nije moguće pomacima umanjiti pogrešku.

 • 224

  Mjere sličnosti - ciljevi

  ◼ Definirati sličnost i što čini “dobru” mjeru sličnosti.

  ◼ Opisati nekoliko mjera sličnosti.

 • 225

  Što je sličnost?

  Iako konceptualno jasan pojam, često ga je teško precizno kvantificirati.

  Što je sličnije patki: vrana ili pingvin?

  Varijable i metrika koje koristimo za “izračunavanje” sličnosti (napr. Euklidska ili Pearsonov korelacijski koeficijent) bitno utječu na klastere koje ćemo dobiti.

 • 226

  Što čini dobru mjeru sličnosti

  1. simetrija: d(x,y) = d(y,x)

  2. Ako je d(x,y) 0 tada je x y

  3. Ako je d(x,y) = 0 tada je x = y

  Neke od popularnih mjera sličnosti (napr. korelacija) ne zadovoljavaju sva navedena svojstva.

 • 227

  Mjere sličnosti/udaljenosti

  Ovisno o skali mjerenja (binarna, nominalna, ordinalna, intervalna, kvocjentna)

  Za intervalne su najpopularnije◼ Udaljenosti Minkowskog:

  ◼ Za q=1 ➔ Manhattan

  ◼ Za q=2 ➔ Euklidska

  qq

  pp

  qq

  jx

  ix

  jx

  ix

  jx

  ixjid )||...|||(|),(

  2211−++−+−=

 • 228

  Euklidska udaljenost kao mjera sličnosti za kvantitativne varijable

  Pitagorin teorem: Kvadrat nad hipotenuzom = sumi kvadrata nad katetama.

  ( )=

  −=d

  i

  iiE wxD1

  2

  x1

  x2

  (x1,

  x2)

  (0, 0)

  =

  =2

  1

  22

  i

  ixh

 • 229

  City block (Manhattan) udaljenost je udaljenost između 2 točke mjerena po ortogonalnim koord. osima.

  =

  −=d

  i

  iiM wxD1

  1

  “City Block” udaljenost kao mjera sličnosti za kvantitativne varijable

  (w1,w2)

  (x1,x2)

 • 230

  1 2 3 4 5 … 17

  Gene A 01100100100111001

  Gene B 01110000111111011

  DH = 00010100011000010 = 5

  Gene expression levels under 17 conditions

  (low=0, high=1)

  =

  −=d

  i

  iiH wx D1

  Hamming udaljenost kao mjera sličnosti za binarne varijable

 • 231

  Hijerarhijske metode:mjere udaljenosti između klastera

  Single linkage: najmanja udaljenost između jednog objekta u

  jednom klasteru i jednog u drugom:

  dis(Ki, Kj) = min(tip, tjq)

  Complete linkage: najveća udaljenost između jednog objekta u

  jednom klasteru i jednog u drugom:

  dis(Ki, Kj) = max(tip, tjq)

  Average linkage: prosječna udaljenost između jednog objekta u

  jednom klasteru i jednog u drugom:

  dis(Ki, Kj) = avg(tip, tjq)

  Centroid: udaljenost između centroida dvaju klastera

  dis(Ki, Kj) = dis(Ci, Cj)

  Ward: suma kvadrata između klastera po svim varijablama

 • 232

  Hijerarhijske metode – prema metodi združivanja klastera

  Average Linkage

  Centroid Linkage

  Complete Linkage

  Density Linkage

  Single Linkage

  Ward’s

  itd

 • 233

  Primjer: Poverty

  Varijable:

  ◼ Birth rate

  ◼ Death rate

  Objekti:

  ◼ 97 zemalja (1995.god)

  Metoda:

  ◼ Hijerarhijska, average linkage

 • 234

  Koraci

  Pridružite dataset poverty

  Odaberite analyze➔multivariate➔cluster

  analysis

  Task

  roles TAB

 • 235

  Koraci

  options

 • 236

  Rezultati: dendogram

 • 237

  Varijable:birth ratedeath rateinfant death rate

 • 238

  Primjer: Croatian coast beach sand

  Rad: Tracing compositional variability and source rocks of beach sands along the Croatian coast using cluster analysis(B.Lužar-Oberiter, V.Lužar-Stiffler,et.al.)

  varijable ◼ 20tak minerala mjerenih kao kompozitne

  varijable (udio)

  Metoda:◼ Hijerarhijska, average

  ◼ Standardizacija varijabli: raspon

 • 239

 • Prikaz klastera na prve 2 kanoničke dimenzije

  240

 • Prikaz klastera na prve 2 kanoničke dimenzije

  241

 • Interpretacija uz pomoč stabla

  242