of 12 /12

Mukadimah - kpwkm.gov.my · penderaan serta pengabaian dalam keluarga terhadap wanita, kanak-kanak dan warga emas. DASAR KELUARGA NEGARA 8 vii. Peningkatan komitmen dan tanggungjawab

 • Author
  dokhanh

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mukadimah - kpwkm.gov.my · penderaan serta pengabaian dalam keluarga terhadap wanita, kanak-kanak...

 • DASAR KELUARGA NEGARA5

  DasarKeluargaNegarainiyangmenyokongdanmelengkapidasar-dasaryangsediaadasepertiDasarSosialNegara,DasarWanitaNegaradanDasarKanak-kanakNegaraturutberteraskankepadaPerlembagaanPersekutuan,RukunNegaradanmatlamatWawasan2020.Disampingitu,dasariniturutmerujuksecarakhususkepadatanggungjawabantarabangsaMalaysiasepertidibawahConvention on the Elimination of All Forms of discrimination Against Women(CEDAW)danConvention on the Rights of the Child(CRC).

  DKNturutdilengkapidenganPelanTindakanKeluargaNegara(PTDKN)bagimemperincikantindakanyangperludiambilolehkementerian,jabatandanagensikerajaan,NGO,ahliakademik,sektorswastadananggotamasyarakat.Sehubunganitu,DKNditerjemahkandalambentukprogramdanaktivitiuntukmemudahkanpihakyangberkepentinganmelaksanakannyadenganberkesan.PTDKNmengandugi3TerasStrategikyangmeliputisektor-sektorutamanegarasertamelibatkan40agensipelaksana.

  MukadimahKeluargaadalahsebuahunitasassosialyangmembekalkansumbermanusiauntukpembangunansertamenjaminkesinambunganinsansebagaigenerasiakandatang.MengikutperuntukandalamDeklarasiHakAsasiManusiaSejagat(1948),institusikeluargaadalahsatuunitterpentingdalammasyarakat.Sehubunganitu,adalahwajarinstitusikeluargadiberiperlindunganolehmasyarakatdanKerajaan.Justeru,institusi keluarga perlu diperkukuh, diperkaya dan diperkasakandenganilmu,pengetahuandankemahiranyangterkini.

 • DASAR KELUARGA NEGARA6

  RasionalDKNPenggubalanDKNdanPTDKNmembolehkanlangkah-langkahyanglebihmenyeluruhdansistematikdapatditumpukankepada:

  i. Arah tuju kesejahteraan keluarga yang totaldanmenyeluruh,merangkumipembangunanfizikal,mental,ekonomi,sosial,psikologidankerohanianbagisetiapperingkatdalamkitaranhidupkeluarga.

  ii. Keluargasebagaiunityangpalingasas,menyediakan landasan untuk pembangunan modal insanbagimenggerakpembangunansesebuahnegara.Justerudasar,program,perkhidmatan,perlindungandaninfrastruktursokonganuntukmendayaupayakankeluargamelaluikekuatanyangsediaada(inherentstrengths)dalamdirimerekaperludibangundandisebarluaskanbagimelahirkanmodalinsanyangbermaruah,berkualititinggidanberperibadimulia.

  iii. Pembentukan dan pengukuhan institusi keluargadimanasetiapahlikeluargadapatdiperkasauntukmelaksanakanperanandantanggungjawabbersamadansaksamadalamaspekkekeluargaan,ekonomi,kerjayadankehidupandemimeningkatkankestabilan,keharmoniandankesejahteraanhidup.

  iv. Usahamembimbingdanmemupukkemahiranuntukkeluarga menyemai, menghayati, dan mengamal nilai murni dan nilai kekeluargaan.Nilai-nilaimurnibolehdijadikanpemangkinuntukmencapaikejayaandanbentengpertahanandiriahlikeluarga.Amalannilaimurnibagisetiapinsandalamkeluargaperludisebarluasdandiperkukuhkan(reinforce)dalaminstitusipendidikan,komunitidanditempatkerja.

 • DASAR KELUARGA NEGARA7

  v. Usahamengeratkan perhubungan antara generasidimanawargaemasdapatmemelihara(preserve)danmemperturunkanwarisan,nilaimurnidanciri-ciriakhlakmuliakepadagenerasiakandatang.Makabudayakeluargapenyayangyangakrab,prihatin,hormat-menghormati,adildansaksama,salingbantu-membantu,danmelindungiwargayanglemah,lanjutusiadandaifbolehdiwujudkan,diperkukuhkandandisebarluaskan.

  vi. Hak asasi kemanusiaan dan kesaksamaan di mana penumpuan akan diberi kepada undang-undang dan dasar yang menjamin perlindungan dan keselamatan serta membudayakan kesaksamaan gender dalam keluarga.Kesedarandanilmupengetahuanakandipertingkatkankepadaahlikeluargauntukmenghormatihakkeluarga,hakindividudalamkeluargasupayadihormatisebagaiinsanyangmemilikidarjatdanmaruahdiri(self-dignity).Amalanpositifdigalakkanuntukmembudayakankeharmonian,keadilandankesaksamaangenderdalamkehidupankeluargatanpamengiraperbezaanjantinadanumur.Jaminanperludiberiuntukmendapatmaklumatdanhakperlindunganundang-undang,penyertaansosial,perkongsiansumbersecarasaksamadalamkeluargadanperlindungandaripadakeganasan,penderaansertapengabaiandalamkeluargaterhadapwanita,kanak-kanakdanwargaemas.

 • DASAR KELUARGA NEGARA8

  vii. Peningkatan komitmen dan tanggungjawab sosialsemuapihakuntukmelaksanakandasardanprogrammesrakeluarga.Usahaperludiperhebatkanuntukmengarusperdanakanimplikasikesejahteraankeluargadalamperancangan,pelaksanaan,pemantauandanpenilaianprogrampembangunanekonomi,politik,kesihatan,sosial,kerohanian,persekitaran,sainsdanteknologisertaperundangan.Melaluidasarini,komitmenbolehdipertingkatkanuntukmenyemakdanmenyusunsemuladasar,objektif,strategidanprogrampembangunandanpemantauansupayalebihmesrakeluarga.

  viii. Peningkatanpelaksanaan program kesejahteraan keluargauntukkeluargayangberbezastrukturdanmudahterancam.KomitmendantanggungjawabsosialsemuapihakakandipertingkatkanselarasdenganbudayapenyayangmasyarakatMalaysia.Programpelbagaipihakakandisusun,diselarasdandiperluaskandenganperkhidmatan,kemudahandaninfrastruktursokongan

 • DASAR KELUARGA NEGARA9

  untukkeluargayangberbezastruktursepertikeluargayangdiketuaiolehibutunggalataubapatunggal,keluargamiskintegar,keluargamudahterancam(terabaiataudaif),keluargayangmempunyaianakistimewa,keluargayangdianggotaiolehorangkurangupayadansebagainya.

  ix. Pembangunan modal insan dan K-Keluarga:Komitmendantanggungjawabsosialsemuapihakakandipertingkatdandiperluaskanuntukmenyediakanperkhidmatandankemudahandariaspekteknologimaklumatdankomunikasi(ICT)sertamenyediakansokonganmesrakeluargadanpeluangbagiahlikeluargamemajudanmemahirkandiri.

 • DASAR KELUARGA NEGARA10

  PernyataanDasar& MatlamatDKN

  Satudasaruntukmengutamakanperspektifkeluargadalamsegalausahapembangunansosio-ekonomibagimelahirkangenerasiberkualiti.

  Dasarinibermatlamatuntukmembangunkankeluargayangsejahtera,sihatdanresilienuntukmemastikankestabilansosial.Dasarinijugamenjadipemangkinkepadakesedarandankomitmensemuapihakyangberkepentingan,termasuksetiapanggotamasyarakatuntukmencapaimatlamatyangdihasratkan.

  PERNYATAAN DASAR

  MATLAMAT

 • DASAR KELUARGA NEGARA11

  PrinsipDKN

  Keluargamemilikikekuatantersendiri(inherent strengths),bertanggungjawabuntukkelangsungangenerasikegenerasi.

  Kepelbagaianstrukturkeluargamewujudkankeperluanyangberbeza.

  Ilmudanmaklumatsebagaiasaskeluargasejahtera(K-Keluarga).

  Ahlikeluargamempunyaihakasasidanperlindunganbagimenjaminmaruahdiri.

  Keluargabertanggungjawabmemupukdanmenghayatinilai-nilaimurni.

  Hubunganmesra,budayaperkongsiansumberdantanggungjawabbersamadansaksamamenjaminkesejahteraankeluarga.

  Perundangan,dasardanprogramperlumesrakeluarga.

  Komitmenmajikanmenjaminkesejahteraankeluarga.

  Prinsip 1

  Prinsip 3

  Prinsip 5

  Prinsip 7

  Prinsip 2

  Prinsip 4

  Prinsip 6

  Prinsip 8

 • DASAR KELUARGA NEGARA12

  Teras Strategi Pelan Tindakan DKN

  i. Meningkatkankomitmendanpenglibatanpelbagaipihakuntukmengutamakanperspektifkeluargadalamsegalausahapembangunansosio-ekonomi;

  ii. Memastikanundang-undang,dasar,prosedursertapenguatkuasaanundang-undangdanperaturanmengutamakanperspektifkeluarga;dan

  iii. Menyediadanmemastikanprogram,perkhidmatandankemudahan mesrakeluargamudahdiaksesataudicapai.

 • DASAR KELUARGA NEGARA13

  BagimencapaimatlamatDasarKeluargaNegara,sebanyakenam(6)strategitelahdirangka.Menerusistrategiini,hasratKerajaanuntukmengukuhkaninstitusikeluargadapatdirealisasikan.Strategi-strategitersebutadalahsepertiberikut:

  i. Penyelidikan dan Pembangunan dalam Kesejahteraan Keluarga Menggalakkanpenyelidikandanpembangunandalambidangkesejahteraan

  keluarga,dimanahasilnyadapatdigunakansebagaiinputkepadapenggubalandasardanundang-undangsertaperancanganprogram.

  ii. Advokasi Mengutamakan Kesejahteraan Keluarga Promosi,keprihatinandaniltizamuntukmengutamakankesejahteraankeluarga

  dalamdasardanprogrampembangunanbagiparapemimpin,penggubaldasar,pembuatkeputusandalamsektorawam,swasta,pemimpinmasyarakatsivildankeluargasendiridapatdipertingkatkanmelaluiadvokasi.

  iii. Latihan dan Pendidikan Sepanjang Hayat untuk Pembangunan Modal Insan dan Keluarga Sejahtera

  Menyediakanpeluangdanprasaranauntukkeluargamenyertaiprogramlatihandanpendidikansepanjanghayatsecaraformaldantidakformaluntukmenggalakkankeluargamemilikiilmudankemahiranyangrelevanbagimembangunkaninsanyangmempunyainilai-nilaimurnidanberakhlakmulia.

  Strategi Pelaksanaan DKN

 • DASAR KELUARGA NEGARA14

  iv. Penyediaan Kemudahan Sumber dan Persekitaran yang Mendayaupayakan Keluarga

  Melaluistrategiini,usahauntukmeningkatkanaksespelbagaisumbermelaluiperkongsian,pertukaran,pengumpulandanpeningkatanpelbagaisumberuntukmengendalikanprogram,perkhidmatandansistemsokongansertakemudahanmesrakeluargadapatdilaksanakan.

  v. Perundingan dan Perkongsian Pintar dalam Pelbagai Agensi Kerajaan, Swasta, Pertubuhan Bukan Kerajaan, Institusi Pengajian Tinggi dan Komuniti

  KerjasamayangstrategikdanbersepaduantarasemuapihakyangterlibatdalampelaksanaanDKNmelaluiperkongsianmaklumat,pakarrujuk,sumberteknikaldankejurulatihan.

  vi. Pemantauan dan Penilaian Melaluistrategiini,maklumbalasdan

  keberkesananprogramhasildaripadaprosespemantauandanpenilaianpelaksanaanPelanTindakanKeluargaNegaradapatdikumpuldandigunakansebagaiinputbaruuntukmerangka/memindadasardanperundangansertamenambahbaikprogramsusulan.

 • DASAR KELUARGA NEGARA15

  Dasar Keluarga Negaramerupakandasarutamayangmemfokuskankepadaaspekkesejahteraandanpembangunankeluarga.Dasarinijugamemberihalatujukepadaprogramdanperkhidmatanyangmesrakeluargabagimembangunkankeluargayangsejahterasupayaanggotamasyarakatmenghayatinilai-nilaimurnisejajardenganaspirasiWawasan2020.PelaksanaanDKNperludiberipenekananolehpelbagaipihakyangberkepentingandemipembangunanmodalinsanyangberperibadimuliadankeluargayangsejahtera.

  Penutup