of 46 /46
MIŞCAREA ECOLOGISTĂ DIN MOLDOVA Monitorizarea politicilor publice Îndrumar de replicare a experienţei

Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

  • Upload
    dangque

  • View
    219

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

Page 1: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

MIŞCAREA ECOLOGISTĂ DIN MOLDOVA

Monitorizarea politicilor publice

Îndrumar de replicare a experienţei

Page 2: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

MIŞCAREA ECOLOGISTĂ DIN MOLDOVA

Monitorizarea politicilor publice

Îndrumar de replicare a experienţei

Această lucrare este elaborată în cadrul proiectului „Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu”, implementat de Mişcarea Ecologistă din Moldova în cadrul Programului „Consolidarea

guvernării ecologice prin formarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale(ONG)”, finanțat de Uniunea Europeană, Implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și livrat de Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu. Viziunile, opiniile, pozițiile sau

strategiile care se includ în această publicație nu neapărat reflectă opinia donatorilor

Page 3: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

3

Cuprins

Glosar ............................................................................................................................................... 4

Necesitatea unui manual privind monitorizarea politicilor publice de mediu ....................................... 7

Aspecte generale privind politicile publice.......................................................................................... 8

Diferenţa dintre politică şi politici publice ....................................................................................... 9

Tipuri de politici publice în R. Moldova ........................................................................................... 9

Etapele de bază ale unei politici publice ........................................................................................ 10

Noțiuni generale privind monitorizarea politicilor publice ................................................................ 13

Monitorizarea elaborării politicilor publice ................................................................................... 16

Monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice .................................................... 20

Monitorizarea politicilor publice de mediu ....................................................................................... 22

Studiu de caz: Consiliul Naţional pentru Participare ...................................................................... 23

Activitatea Grupului Mediu şi principalele probleme abordate şi parţial soluţionate ...................... 25

Replicarea experienţei CNP:Consiliul Regional/Local pentru Participare ........................................ 30

Transparenţa decizională locală nu poate fi neglijată .................................................................... 32

Metodologia de organizare a procesului de monitorizare a politicilor publice de mediu ................. 33

Beneficiile monitorizării ............................................................................................................... 36

Anexe .............................................................................................................................................. 37

Page 4: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

4

Glosar Analiza de impact ex-ante a politicii publice (Ex-ante impact assessment) - activitate care

are loc la începutul procesului de formulare a politicii publice, atunci când experţii în politici publice şi cei implicaţi în planificarea lor, cu ajutorul unor metode de studiu calitativ şi cantitativ, încearcă să facă previziuni privind impactul care ar putea fi exercitat asupra societăţi în urma implementării politicii publice. Analiza de impact, precum şi tehnicile corespunzătoare utilizate reprezintă un instrument prin care sunt evaluate costurile probabile, consecinţele sociale, precum şi posibilele efecte asupra mediului înconjurător pe care o anumită soluţie ar putea să le aibă. Scopul utilizării analizei de impact este de a oferi, prin informaţiile pe care le furnizează, posibilitatea de a compara diferitele tipuri de soluţii identificate în termeni de efecte economice, sociale sau ecologice.

Analiza de impact ex-post a politicii publice (Ex-post impact assessment) – activitate derulată pe parcursul sau la sfârşitul etapei de implementare a politicii publice. Aceasta evaluează rezultatele obţinute şi identifică devierile efective de la obiectivul planificat, timpul suplimentar şi costurile suplimentare privind resursele şi altele asemenea.

Ciclul politicilor publice - constituie totalitatea etapelor pe care le parcurge politica publică, având ca rezultat final rezolvarea unei probleme de politici publice.

Consultare publică – comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi, pe de altă parte, în rezultatul căreia ambele părţi sunt informate şi pot influenţa procesul decizional.

Dezbatere publică – modalitate de consultare a opiniei publice, în cadrul căreia este argumentată necesitatea de a adopta proiectul de decizie supus consultării şi sunt prezentate opiniile divergente, iar cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot prezenta recomandări pe marginea proiectului de decizie

Document de politici publice - un instrument de reflectare a rezultatelor planificării politicilor publice. În dependenţă de amploare, documentele de politici publice sunt divizate în trei tipuri: naţionale, intersectoriale şi sectoriale. În dependenţă de forma pe care o iau, documentele de politici publice pot fi de cinci tipuri: concepţia, strategia, programul şi planul şi propunerea de politici publice.

Document de politici publice naţionale - documentul care include obiectivele majore pentru dezvoltarea ţării pe termen mediu sau lung.

Document de politici publice intersectoriale - derivă din documentul de politici publice naţionale şi abordează concomitent câteva sectoare importante din punct de vedere strategic;

Document de politici publice sectoriale - poate deriva atât din documente de politici publice intersectoriale cât şi din documente de dezvoltare naţională, integrând obiective şi politici publice relevante unui anumit sector.

Evaluarea politicii publice - analiza informaţiilor colectate la etapa de monitorizare pentru formularea unor concluzii finale cu privire la rezultatele politicii publice implementate.

Factorii interesaţi – persoane, grupuri de persoane, instituţii, organizaţii care au un interes în implementarea politicii publice sau sunt afectate de aceasta.

Formularea/elaborarea politicilor publice - etapa în care se realizează analiza problemei de politică publică sau se definesc principalele direcţii de dezvoltare şi se generează variantele de soluţionare.

Impactul politicii - schimbările în plan social, economic şi altele asemenea generate de politica publică respectivă. Impactul poate apărea pe o perioadă îndelungată după implementarea politicii publice.

Page 5: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

5

Instrument de politici publice – mecanismul utilizat pentru realizarea politicii publice. Există patru tipuri de instrumente de politici publice – informative, financiare, administrative şi regulatorii.

Monitorizarea politicii publice – activitatea de culegere a informaţiei despre modul în care se realizează etapele cheie ale politicii şi identificarea problemelor legate de implementare care trebuie corectate pentru a atinge obiectivele formulate.

Parte interesată – cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, persoane juridice de drept privat, care vor fi afectaţi, ar putea fi afectaţi de adoptarea deciziei şi care pot influenţa procesul decizional.

Planificarea strategică - procesul de îmbinare a planificării politicilor publice, bugetării şi planificării organizaţionale într-un singur cadru de gestionare.

Problema de politici publice - o situaţie socială, economică sau ecologică care necesită intervenţia administraţiei publice centrale de specialitate, în măsură să identifice şi să asigure cadrul juridic necesar implementării unei anumite soluţii.

Politicile publice - reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate în scopul soluţionării problemelor de politici publice identificate şi pentru asigurarea dezvoltărilor necesare într-un anumit domeniu.

Planificarea politicilor publice - procesul prin care sunt planificate măsurile generale, politicile publice sectoriale şi intersectoriale care urmează a fi implementate, folosindu-se o serie de instrumente care să permită prioritizarea şi ierarhizarea acestora, stabilindu-se totodată calendarul de implementare.

Priorităţile guvernamentale - politicile considerate prioritare la un anumit moment de către Guvern.

Planul - document de planificare a politicilor publice pe termen scurt şi mediu în care sunt explicate în detaliu activităţile de implementare ale unui anumit program, strategie sau propunere de politică publică. Planul are de obicei o structură tabelară, fiind utilizat la orice nivel de implementare a unei politici publice (poate detalia strategia, programul sau propunerea de politici publice).

Planul strategic - document de planificare care asigură planificarea pe termen mediu în cazul instituţiilor în acele domenii de politici publice care, conform legilor şi regulamentelor în vigoare, intră sub competenţa acestora. Planurile strategice nu reprezintă documente de politici publice în sine, ci instrumente de management şi planificare care oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor ce urmează a fi promovate la nivelul unei anumite instituţii publice.

Procesul decizional - procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice care conduce

la identificarea unor decizii politice dintr-o serie de opţiuni existente. Procesul decizional este

caracteristic întregului ciclu al politicii publice începând cu elaborarea şi până la evaluarea

impactului.

Program bugetar - o acţiune sau un ansamblu coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care sunt stabiliţi indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obţinute, în limitele de finanţare aprobate.

Propunerea de politici publice - document de politici publice destinat rezolvării unor probleme de politici publice specifice în cazul în care există mai multe variante posibile de rezolvare sau dacă este necesar un acord conceptual privind fondul reglementării normative. Propunerea de politici publice conţine informaţii despre variantele de politici publice identificate, o fundamentare a acestora, fiind un instrument care să faciliteze luarea deciziei.

Page 6: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

6

Recomandare – orice sugestie, propunere sau opinie cu caracter consultativ, exprimată verbal sau în scris de cetăţeni, de asociaţiile constituite în corespundere cu legea, de alte părţi interesate pe marginea proiectelor de decizii elaborate.

Rezultatele acţiunilor - rezultatele concrete previzionate, urmărite ca urmare a implementării activităţilor. Acestea sunt specifice, având un grad de generalitate redus (outputs). Aceste rezultate se află în controlul direct al instituţiilor implementatoare.

Rezultatele politicii - rezultatele urmărite prin implementarea politicii. Acestea sunt generale şi corespund obiectivului major al politicii publice (outcomes). Factori externi pot influenţa aceste rezultate.

Sistemul de planificare strategică - sistem care reuneşte planificarea politicilor publice, bugetarea, stabilirea priorităţilor şi planificarea organizaţională într-un singur cadru de gestionare.

Sistemul politicilor publice - ansamblul instrumentelor, procedurilor şi arhitecturii instituţionale, dezvoltat în scopul de a îmbunătăţi în ansamblu calitatea şi eficienţa procesului de luare a deciziei.

Strategia - un document de politici publice pe termen mediu şi lung care defineşte, în principiu, politica Guvernului cu privire la un anumit domeniu de politici publice în care se impune luarea unor decizii privind o gamă largă de aspecte.

Transparenţă – oferirea, în vederea informării în mod deschis şi explicit, de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi a tuturor informaţiilor privind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor.

Page 7: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

7

Necesitatea unui manual privind monitorizarea politicilor publice de mediu Monitorizarea autorităţilor publice duce la responsabilizarea lor. Or, realitatea ne arată că

de multe ori este nevoie de o „supraveghere” independentă din partea societăţii civile, ca „paznici ai democrației”. Prin monitorizare, organizațiile societăţii civile îşi consolidează expertiza cu care vin către autorităţi, înţeleg în toată complexitatea problemele abordate şi dau credibilitate soluţiilor propuse.

Evident, prin monitorizare sunt detectate neregulile, ilegalităţile care se răsfrâng asupra beneficiarilor politicii publice monitorizate sau asupra întregii comunităţi.

Cunoaşterea problemelor de mediu la nivel local, naţional, cunoaşterea

politicilor publice în domeniu şi participarea la întreg ciclul de viaţă al acestora, ne oferă şansa de a fi parte şi a contribui la luarea deciziilor în favoarea naturii şi a cetăţenilor.

Cunoaşterea problemelor de mediu la nivel local, naţional, cunoaşterea politicilor publice

în domeniu şi participarea la întreg ciclul de viaţă al acestora, ne oferă şansa de a fi parte şi a contribui la luarea deciziilor.

Pornind de la experienţa acumulată de-a lungul a 25 de ani de existenţă şi activitate, dar și făcând referire la literatura de specialitate privind politicile publice, Mişcarea Ecologistă din Moldova vine cu un îndrumar către membrii societăţii civile care se pot implica în monitorizarea politicilor publice, inclusiv de mediu, întru determinarea unei schimbări la nivelul sistemului de luare a deciziilor, întru creşterea participării publice la luarea deciziilor de mediu şi influenţarea comportamentului la nivelul comunităţii.

Problemele de mediu, pe care le identificăm cu uşurinţă pentru că ne afectează, îşi vor găsi rezolvare dacă vor fi setate în documente de politici publice. Când se va întâmpla acest lucru, depinde de implicarea părţii active a societăţii, de organizaţiile „câine de pază” la nivel local şi naţional, de grupurile de iniţiativă, de presiunea cetăţenilor activi. Cert este că Guvernul trebuie să ia în considerare problemele publice atunci când lucrează la o politică publică. Depinde de noi dacă vom aduce problema din agenda publică, pe agenda guvernamentală.

Page 8: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

8

Aspecte generale privind politicile publice Există mai multe tipuri de politici: politici substanțiale, politici procedurale, politici

distributive, regulatorii, politici de stânga, politici de dreapta. Vorbind de politici publice, înţelegem politica guvernamentală. Adică, acel set de acţiuni care este autorizat de către Guvern, cu scopul de a atinge anumite ţinte, rezultate. Politicile publice pot fi structurate în forme diferite – strategii, legi,programe -, fiind un rezultat al deciziei de a acţiona, prin măsuri bine definite şi eşalonate în timp, întru rezolvarea unei probleme de interes pentru întreaga societate.

Încă în 1951 politica publică a fost apreciată ca fiind ca o revoluție în domeniul științelor sociale contemporane. Woodrow Wilson, tatăl administrației publice moderne (cel de-al 28-lea președinte al Statelor Unite (1913-1921), autor al primului eseu de administrație publică în SUA), afirma că „politicile publice sunt legile și reglementările făcute de către legislativ și puse în aplicare de personalul administrației publice”. Această definiție este, însă, una îngustă, or, la timpul formulării ei, venea să facă diferenţa dintre „politică și administrație”. Astăzi se cunoaşte că politica publică nu include numai legi și regulamente, dar, de asemenea, şi planuri ale Guvernului, programe, concepţii şi strategii, hotărâri şi dispoziţii. Iar la realizarea de politici publice pot participa nu doar actorii statali, dar și reprezentanți ai cetățenilor, experți și cercetători. 1

Orice politică publică este generată de existenţa în societate, la un moment

dat, a unei probleme.

Pentru o cât mai bună clarificare a noţiunii de politici publice, câteva definiţii sunt

formulate în literatura de specialitate:

Politicile publice sunt „tot ceea ce un guvern decide să facă sau să nu facă”. Thomas Dye

Politicile publice sunt „un set de decizii interrelaţionate, luate de un actor politic sau de un grup de actori, privind o serie de scopuri şi mijloacele necesare pentru a le atinge într-o situaţie dată”. William Jenkins

Politicile publice sunt „un curs al acţiunii urmat de un actor sau mai mulţi actori politici, cu un scop, în încercarea de a rezolva o problemă”. James Anderson

Widrow Wilson spunea, acum mai bine de un secol, despre „dansul legislaţiei”, menţionând că un proces legislativ are un ciclu de viaţă foarte complex, un document de politici iniţial acceptat putând fi modificat de multiple ori, ba chiar şi abrogat.

O politică publică nu apare din senin, aşa „pur şi simplu”, dar este un rezultat al apelurilor la acţiune, presiunii venite din partea cetăţenilor, reprezentanților comunităţilor, în adresa actorilor guvernamentali. O politică publică nu înseamnă doar decizia de a elabora un document anume, ci şi deciziile care duc la implementarea, aplicarea documentului adoptat.

Astfel, orice politică publică este generată de existenţa în societate, la un moment dat, a unei probleme.

Page 9: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

9

Diferenţa dintre politică şi politici publice De la bun început ar trebui să facem distincţia dintre doi termeni – politică şi politici

publice. Dacă politica poate fi definită ca un set de reguli şi proceduri, care, graţie democraţiei participative, asigură reprezentarea legală a intereselor cetăţenilor, atunci politica publică reprezintă un alt set de reguli şi proceduri stabilite la nivelul executiv al administraţiei publice, pentru a asigura realizarea obiectivelor concepute la nivel politic. Principalii actori ai politicii sunt partidele politice şi politicienii, membrii aleşi ai Parlamentului şi ai administraţiei publice locale. Actorii politicii publice sunt politicienii care iau decizii (aprobă politicile publice), dar şi funcţionarii publici care pregătesc aceste decizii (elaborează politicile publice). Astfel, elaborarea de politici publice presupune o activitate complexă, tehnică şi profesională, realizată de funcţionarii publici, ce are menirea de a sprijini nivelul politic în procesul de luare a deciziilor.

Vorbim de politici publice, atunci când o autoritate publică, centrală sau locală intervine în mediul social, economic, cultural printr-un set de reglementări şi un program coordonat de acţiune care urmăreşte rezolvarea problemelor apărute într-un anume sector. Politicile publice includ procese de luare a deciziilor coordonate şi implementate de către autorităţile publice.

Politica publică include un set de activităţi, reflectate într-un set de documente, care trebuie să aducă schimbări „măsurabile” pentru cetăţeni.

Tipuri de politici publice în R. Moldova Conform Hotărârii de Guvern nr. 33 din 11.01.2007, documentele de politici descriu şi

analizează problemele existente, identifică obiectivele aferente problemei vizate, definesc instrumentele de soluţionare a acestei probleme şi impactul aşteptat asupra statului şi societăţii. Adiţional, documentele de politici trebuie să identifice riscurile posibile ale implementării acestor politici.

Documentele de politici se elaborează sub forma de concepţii, strategii, programe, planuri.

Concepţie Strategie Program Plan

• Concepţia este documentul de politici publice care stabileşte viziunea de ansamblu şi principiile de bază ale dezvoltării ţării pe termen lung. De obicei, concepţia este urmată de o strategie, deşi poate fi succedată şi de un program.

• Strategia este documentul de politici publice pe termen mediu (3-5 ani) şi pe termen lung (6 şi mai mulţi ani) care defineşte politica Guvernului într-un sector sau în mai multe sectoare sau domenii de politici publice şi descrie mecanismul de realizare a acesteia. Strategia se elaborează atunci când sunt necesare politici publice noi în unul sau mai multe domenii sau când politicile publice existente necesită modificări substanţiale. În mod obligatoriu, strategia este însoţită de un plan de acţiuni.

• Programul reprezintă documentul de politici publice pe termen mediu sau lung care descrie politica Guvernului într-un singur domeniu de politici publice. Programul este o alternativă a strategiei şi are o structură similară acesteia. În acelaşi timp, programul poate fi elaborat în baza unei strategii pentru a detalia anumite politici publice.

Page 10: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

10

• Planul de acţiuni înseamnă un document de implementare a politicilor publice. Planul de acţiuni poate fi pe termen mediu şi pe termen scurt (1-2 ani). Planul se întocmeşte după elaborarea celorlalte documente de politici publice. Spre deosebire de strategie şi program, unde costurile sunt estimate în general, planul trebuie să includă costuri exacte, detaliate pe acţiuni.

Această listă este completată de Propunerea de politici publice (PPP) - documentul de politici publice destinat rezolvării unor probleme de politici publice specifice care necesită o analiză ex ante a impactului şi, dacă este necesar, un acord conceptual privind forma reglementării normative. PPP se elaborează înainte de elaborarea proiectelor de acte legislative sau normative şi în rezultatul analizei se poate ajunge la necesitatea de a elabora unul sau mai multe acte legislative şi/sau normative.

Documentele de politici se aprobă prin hotărâre de Guvern sau prin lege ori hotărâre a Parlamentului, când se implică alte autorităţi administrative decât cele aflate în subordinea Guvernului. În conformitate cu Strategia de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1402 din 30 decembrie 2005, regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici. Documentele de politici de nivel local se aprobă prin decizie a autorităţii reprezentative a unităţii administrativ teritoriale.

Potrivit proiectului de lege cu privire la actele normative, documentele de politici nu fac parte din categoria actelor normative şi sunt instrumente de decizie care abordează probleme existente într-un anumit domeniu, definesc căile de soluţionare a acestora şi descriu impactul aşteptat asupra statului şi societăţii.

Etapele de bază ale unei politici publice În mod tradiţional, se consideră că ciclul de viaţă al unei politici publice ar trebui să fie

împărțit în cinci etape majore: setarea /stabilirea/ agendei publice; definirea și analiza problemei, formularea propunerii de politică publică; adoptarea politicii publice; implementarea politicii publice; monitorizarea implementării și evaluarea politicii. În mod simplist, prima etapă este cea de iniţiere, cu alte cuvinte de luare a deciziei că porneşti la drum. Cea de-a doua etapă este cea de formulare, moment în care politica publică se dezvoltă şi ia urma unei propuneri concrete. A treia etapă este cea a în timpul căreia se ia o decizie. Cea de-a patra etapă constă în punerea în practică a politicii publice. Ultima etapă – a cincea - este reprezentată de urmărirea modului în care se realizează politica publică și evaluarea consecinţelor şi a succesului sau insuccesului unei politici publice.

În mod grafic, etapele politicii publice pot fi reprezentate astfel:

Page 11: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

11

Stabilirea agendei publice Agenda publică reprezintă toate problemele percepute de membrii unei comunităţi.

Stabilirea agendei înseamnă procesul prin care actorii politici decid care dintre problemele ajunse în atenţia lor vor întra pe agenda politică. Din păcate, nu întotdeauna problemele pe care le percepe comunitatea se regăsesc în agenda instituțională/guvernamentală, care conţine toate problemele pe care factorii de decizie îşi propun să le rezolve într-un anumit interval de timp. Astfel, doar atunci când problema publică intră pe agenda guvernamentală, ea are şanse să se regăsească într-un document de politici publice.

De regulă, problemele de pe agenda publică sunt luate în calcul în setarea agendei guvernamentale/ instituționale dacă:

afectează un număr semnificativ de persoane;

au impact ridicat;

se menţin în timp. Evident, am putea enumera o serie de probleme care nu sunt incluse în agenda

guvernamentală. Cauze pot fi găsit multe, în intenţia de a sparge toate oalele de capul autorităţilor. Totuși, interese importante nu ajung in atenţia autorităţilor pentru că cei afectaţi nu sunt capabili să le exprime public, iar dacă le exprimă public nu ştiu să le argumenteze suficient. Multe din problemele care totuşi ajung pe masa autorităţilor, nu sunt bine structurate, astfel încât nu sunt înţelese şi nu li se acordă importanţa cuvenită. Câteodată o cauza a ignorării unor probleme este chiar mesagerul, căruia nu i se recunoaşte legitimitatea de reprezentare a intereselor.

Definirea şi analiza problemei Această etapă ar trebui să includă identificarea şi consultarea cu actorii interesaţi,

guvernamentali şi neguvernamentali, colectarea de date statistice care să fundamenteze şi argumenteze definirea problemei, analiza cauzelor problemei şi a consecinţelor în situaţia în care problema nu este rezolvată, sau rezolvarea este amânată, inclusiv cu estimarea costurilor nerezolvării.

La această etapă este fundamentală consultarea cu factorii interesaţi. Din păcate, anume această activitate este făcută superficial, sau mai rău, de multe ori lipseşte cu desăvârşire.

Page 12: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

12

Formularea propunerii de politică publică Această etapă include o serie de analize şi procese de decizie cu privire la scopul şi

obiectivele politicii publice cu definirea clară a beneficiarilor, identificarea şi formularea variantelor pentru soluţionarea problemei şi alegerea variantei optime, în conformitate cu analiza ex-ante a impactului social, economic şi de mediu, si analize cost-beneficiu şi cost-eficacitate. Toate aceste analize presupun consultări cu actori guvernamentali, experţi şi actori neguvernamentali.

Adoptarea politicii publice Teoretic, această etapă include negocieri între actorii guvernamentali şi politici şi

selectarea propunerii pe baza criteriilor obiective şi a argumentelor furnizate de analize, şi adoptarea propunerii prin acte legislative. Pentru pregătirea implementării însă, în această etapă ar trebui pregătite resursele financiare, instituţionale şi umane necesarii implementării variantei alese.

Implementarea politicilor Este etapa de realizare a politicii adoptate. Uneori, însă, un document elaborat, menit să

determine schimbări pe termen mediu sau lung, rămâne doar pe hârtie. Sunt câteva cauze: - Nu se elaborează în realitate un plan de implementare detaliat, care să clarifice

planificarea în timp a activităţilor, roluri şi responsabilităţi când autoritatea de decizie şi implementare este împărţită între mai multe autorităţi;

- Capacitate instituţională redusă, inerţia la schimbare, cultura birocratică a instituţiilor, lipsa personalului specializat;

- Implementarea unor politici locale nu ţine cont de contextul local. Monitorizare şi evaluare Monitorizarea este activitatea de colectare de informaţii în legătură cu modul în care este

implementată politica publică. Evaluarea reprezintă formularea unor concluzii pe baza rapoartelor de monitorizare şi a analizelor suplimentare care stabilesc, în special, impactul politicilor asupra grupurilor ţintă. Monitorizarea constantă şi evaluarea politicilor publice asigură informaţii despre modul în care:

Activităţile realizate pe durata procesului de implementare a politicii publice corespund cu cele planificate în funcţie de criteriile de selecţie, dar şi de obiectiv,

Activităţile realizate pe durata procesului de implementare a politicii publice au dus la soluţionarea problemei pentru care a fost formulată acea politică,

Cei care trebuiau să beneficieze de aceasta au beneficiat cu adevărat. Evaluarea este procesul de analiză a efectelor politicii publice implementată şi arată

eficacitatea, eficienţa, relevanţa, durabilitatea, impactul acesteia.

Page 13: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

13

Noțiuni generale privind monitorizarea politicilor publice Monitorizarea reprezintă o activitate cu caracter permanent, de la adoptarea

documentului de politică publică, pe întreaga durată a implementării acestuia, precum şi după finalizare.

Scopul monitorizării este de evalua corect realitatea şi efectele implementării politicii publice, de a identifica la timp erorile de implementare sau efectele neprevăzute ale politicii publice şi a reevalua politica publică implementată.

Datele obţinute din monitorizare pot fi folosite în procesul de evaluare. Cumulativ, aceste două etape – monitorizarea şi evaluarea - asigură informaţii despre modul de realizare a activităţilor planificate şi corespunderea celor desfăşurate cu cele stabilite iniţial; despre modul în care activităţile realizate pe durata implementării politicii publice contribuie la soluţionarea problemei abordate de respectiva politică publică, despre beneficiari şi modul de acţiune a politicii publice asupra lor.

Monitorizarea reprezintă o activitate cu caracter permanent, de la adoptarea

documentului de politică publică, pe întreaga durată a implementării acestuia, precum şi după finalizare.

Monitorizarea politicilor înseamnă strângerea continuă de probe privind modul în care

sunt puse în aplicare documentele de politici, acumularea de date şi influenţarea deciziilor politice.

Principiile de bază ale monitorizării sunt:

- Participarea: implicarea membrilor comunităţii în luarea deciziilor. - Învăţarea:de a identifica priorităţile, obiectivele şi indicatorii, de a

planifica acţiunile, de a utiliza instrumente de colectare a datelor, de a soluţiona probleme şi a participa la luarea deciziilor.

- Negocierea: diferenţele de viziuni, opinii, necesităţi, priorităţi sunt un element frecvent, astfel că negocierea cu membrii comunităţii, cu factorii de decizie devine o necesitate.

- Flexibilitatea: în selectarea priorităţilor, indicatorilor de bază, organizarea procesului de monitorizare, fiind un element foarte important în monitorizare.

Odată iniţiat, procesul de monitorizare se poate sprijini pe câteva întrebări de bază:

Cum decurge implementarea politicii/planului/activităţii?

În ce măsură corespunde mersul implementării cu graficul stabilit iniţial pentru

realizarea politicii/planului/activităţii?

Cum sunt utilizate resursele planificate pentru implementarea

politicii/planului/activităţii? Care sunt costurile implementării politicii/planului/activităţii?

Ce probleme au intervenit și pot împiedica bunul mers al implementării și al

obținerii rezultatelor așteptate ale politicii/planului/activităţii?

Cum influențează factorii externi în implementarea politicii/planului/activităţii?

Page 14: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

14

Care sunt efectele și perspectivele implementării politicii/planului/activităţii?

Sunt realizare toate activitățile planificate?

Răspunsurile la aceste întrebări ne vor ajuta să înțelegem situația reală a derulării politicii/planului/activităţii, să identificăm dacă se respectă termenii, dacă contextul implementării este același ca la momentul aprobării politicii/planului/activităţii, să identificăm problemele și oportunitățile existente. Datele acumulate ne vor permite să formulăm concluzii, să venim cu mesaje către responsabili pentru redresarea lucrurilor. Dacă un grup de inițiativă a inițiat procedura de monitorizare, răspunzând la aceste întrebări și venind cu concluzii către autorități, aceștia din urmă vor putea utiliza datele pentru a lua decizii corecte privind redresarea situației și derularea ulterioară a politicii/planului/activităţii.

Înainte de a iniția un proces de monitorizare este necesară elaborarea unui anume plan, care va fi urmat pe parcursul monitorizării propriu-zise. Acest plan include, de regulă, câteva aspecte:

- Indicatorii de monitorizare ai progresului;

- Modalitatea de colectare a datelor/Sursele de informare;

- Instituția/ grupul/persoana care va colecta datele;

- Periodicitatea/frecvența colectării datelor și modul de stocare a acestora;

- Modalitatea de analiză a datelor;

- Modul de prezentare a datelor obținute.

Indicatorii de monitorizare ai progresului se referă la informaţiile care ne vor ajuta să determinăm dacă progresul în atingerea obiectivelor a avut sau nu loc. Indicatorul trebuie

să definească clar unitatea de măsură (număr, proporţie), să fie relevant şi independent pentru a putea demonstra dacă obiectivele proiectului au fost atinse. Altfel spus, indicatorii de monitorizare arată ce anume necesită a fi monitorizate.

Modalitatea de colectare a datelor/Sursele de informare se referă la tipul de colectare a

datelor: prin măsurare, prin discuții de grup, chestionare, observare și la sursele acestor informații: surse directe sau indirecte, datele fiind obținute direct pe teren, prin cereri de solicitare a informațiilor, analiza rapoartelor de progres etc.

Instituția/ grupul/persoana care va colecta datele este indicat să aibă cunoștințe privind

procedura de monitorizare, să urmeze planul de monitorizare și să nu se abată de la scopul monitorizării.

Periodicitatea/frecvența colectării datelor ține de stabilirea frecvenței corectării datelor

– săptămânal, lunar, trimestrial, dar și modalitatea de obținere și arhivare a lor: prin notițe, imagini sau video, tabele etc. De asemenea, urmează să stabilim cine va stoca și cine va avea acces la aceste date.

Modalitatea de analiză a datelor include tipurile de analiză a datelor colectate, fie analiza

statistică – numere, cifre, procente etc., fie analiza de conţinut, fie ambele.

Page 15: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

15

Modul de prezentare a datelor obținute reprezintă punctul cheie al planului de monitorizare și rostul acesteia. Astfel, este important să fie aleasă o metodă eficientă de prezentare a concluziilor și recomandărilor, de la demersuri către implementatorii politicii/planului/activităţii, la întâlniri și ședințe comune sau Conferințe de presă.

Monitorizarea este un proces de durată, implicând consum de resurse umane și

materiale. De aceea, este important să stabilim care sunt materialele, resursele financiare de care avem nevoie – transport, rechizite, dar și abilitățile, cunoștințele pe care trebuie să le posede echipa de monitorizare. La fel, trebuie să stabilim dacă în monitorizarea pe care vrem să o inițiem avem nevoie de resurse externe – colaborarea cu experți independenți în domeniu, cu alte grupuri de inițiativă/ONG-uri, alte persoane interesate de domeniul monitorizat, sau poate de spații pentru ședințe, discuții în grup, sau va trebui să rambursăm cheltuielile de drum.

Planul de monitorizare trebuie, de asemenea, să fie încadrat într-un cadru temporar real estimat, să fie stabilită data de început și de finisare a monitorizării și intervalul necesar de timp pentru fiecare etapă.

Pot exista situații în care în procesul de colectare/obținere a datelor să fim rugați să asigurăm confidențialitatea sursei. Este bine să fim pregătiți pentru astfel de situații și să stabilim de la bun început cum vom proceda întru asigurarea confidențialității datelor.

De asemenea, specialiştii identifică mai multe tipuri de implicare în procesul de

monitorizare a politicilor: - monitorizarea ca parte activităţii de advocacy, - monitorizarea ca etapă în procesul politicilor publice, - monitorizare ca mijloc de supraveghere şi responsabilizare a autorităţilor

publice. Monitorizarea ca parte activităţii de advocacy Privită din perspectiva activităţii de advocacy, monitorizarea ne oferă înţelegerea

problemei de referinţă în toată complexitatea ei. Sunt trei etape distincte ale procesului în acest sens:

1. Colectarea de informaţii – o activitate cvasi-permanentă, care ne oferă premise pentru identificarea problemei, formularea de obiective, analizarea factorilor interesaţi şi înţelegerea soluţiilor alternative. La etapa de colectare a informaţiilor pot fi identificaţi susţinătorii şi adversarii, pot fi create coaliţii.

2. Comunicarea internă – activitate ce se referă la scurte negocieri periodice sau temporare în cadrul grupului/coaliţiei susţinătoare, pentru ca toţi membrii/susținătorii să se plaseze pe aceiași poziţie, generând soluţii acceptate de comun acord şi promovând la unison problema pe agendă.

3. Persuasiunea externă –activitatea care reprezintă întâlnirea decisivă cu factorii de decizie, adică momentul propice pentru influenţarea deciziei.

Acest tip de monitorizare este extrem de util pentru organizaţiile care dispun de resurse limitate, astfel că prin evaluarea iniţială a realităţilor şi a mecanismelor mediului politico-administrativ îşi pot structura demersul şi direcţiona eforturile.

Monitorizarea ca etapă în procesul politicilor publice Din perspectiva procesului politicilor publice, monitorizarea îndeplineşte următoarele

roluri: 1. Concordanţă – determinarea faptului dacă acțiunile celor care pun în aplicare

politica publică sunt în conformitate cu standardele şi normele stipulate de legislaţia existentă;

Page 16: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

16

2. Auditare – determinarea faptul dacă resursele sau mijloacele care vizau un anume grup au ajuns la destinaţie;

3. Contabilizare – determinarea schimbărilor economice şi sociale care rezultă de pe urma implementării politicii publice;

4. Explicare – determinarea şi explicarea diferenţelor efectelor diferitor politici publice.

Acest tip de monitorizare se bazează pe stabilirea indicatorilor de monitorizare. La nivel

internaţional, indicatorii sunt clasificaţi în: - Indicatori de rezultate imediate, ce măsoară rezultatele fizice; - Indicatori de rezultat, ce măsoară beneficiul real al indicatorilor de rezultat imediat

asupra grupului ţintă; - Indicatori de impact, ce măsoară rezultatele în timp. Chiar dacă în ciclul politicilor publice monitorizarea este o etapă care este precedată de

adoptarea politicii publice, totuși, este cunoscută și aplicată și monitorizarea elaborării politicii publice (respectarea principiului transparenţei decizionale), urmată de monitorizarea implementării politicii publice.

Implicarea reprezentanţilor societăţii civile poate avea loc atât în procesul elaborării documentelor de politici, cât şi la etapa implementării acestora.

Monitorizarea elaborării politicilor publice Procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor

autorităţi publice este reglementat prin Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.

Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative stabileşte modul de iniţiere, elaborare, avizare, expertiză, redactare, interpretare şi ieşire din vigoare a actelor legislative, precum şi mijloacele, metodele şi tehnicile utilizate în acest sens. Legea aprobă regulile de iniţiere, elaborare, expertiză, redactare şi emitere a actelor normative ale Guvernului, dar și a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, de asemenea, stabileşte regulile de iniţiere, elaborare, avizare, consultare publică, expertiză, redactare şi emitere a actelor normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. Totodată, prezenta lege nu se aplică la elaborarea actelor individuale, a celor cu caracter politic sau de alt ordin ce nu conţin norme de drept, nici a actelor organelor de lucru ale Guvernului.

Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în

Page 17: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

17

corespundere cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării la procesul decizional.

Ne vom referi în continuare în special la prevederile Legii nr. 239 privind transparenţa în procesul decizional, unde găsim obligațiunile pozitive generice ale instituțiilor executivului.

Din art.1 al aflăm că aceasta stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării la procesul decizional.

Potrivit Legii nr.239 privind transparenţa în procesul decizional, autorităţile publice vor consulta cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în privinţa proiectelor de acte normative, administrative care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice).

Conform aceleași legi, transparenţa în procesul decizional se bazează pe următoarele principii:

a) informarea, în modul stabilit, a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi despre consultarea publică pe marginea proiectelor de decizii respective;

b) asigurarea de posibilităţi egale pentru participarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate la procesul decizional.

Sub incidenţa Legii cad următoarele autorităţi publice care elaborează proiecte de decizii: a) autorităţile publice centrale:

Parlamentul şi autorităţile create de acesta (Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Electorală Centrală, Comisia Naţională a Pieţei Financiare etc.),

Preşedintele Republicii Moldova,

Guvernul,

Ministerele,

Serviciile publice desconcentrate ale acestora,

alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi de reglementare (Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică etc.);

b) autorităţile administraţiei publice locale:

consiliile locale (săteşti, comunale, orăşeneşti,municipale, raionale),

primarii satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor),

preşedinţii raioanelor,

serviciile publice descentralizate şi instituţiile de interes local. (3) persoanele juridice de drept public şi privat care gestionează şi utilizează mijloace

financiare publice. Totodată, prevederile prezentei legi nu se aplică în procesul de elaborare a deciziilor şi de

desfăşurare a şedinţelor din cadrul autorităţilor publice la care sunt examinate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată în condiţiile legii.

Legea nr. 239 din 13.11.2008 stipulează cinci etape distinctive ale transparenţei procesului decizional:

a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;

Page 18: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

18

b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;

c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;

d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;

e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate. Astfel, pe paginile oficiale ale fiecărei instituţii sus-menționate, ar fi trebuit să fie creată

rubrica „Transparenţa decizională” (datele mai multor monitorizări arată că nu toate instituțiile s-au conformat acestei prevederi), unde sunt plasate informaţii cu privire la procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, precum:

a) regulile interne privind procedurile de informare, consultare şi participare în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor;

b) numele şi informaţia de contact ale coordonatorului procesului de consultare publică în procesul decizional în cadrul autorităţii publice;

c) programele anuale  (trimestriale) de elaborare a proiectelor de acte normative, cu indicarea proiectelor de decizii care urmează a fi supuse consultării publice;

d) anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei; e) anunţurile privind organizarea consultării publice; f) proiectele de decizii şi materialele aferente acestora, precum şi deciziile adoptate; g) rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice consultative,

sinteza recomandărilor); h) raportul anual al autorităţii publice privind transparenţa procesului decizional; i) alte informaţii. Conform Legii nr. 239 privind transparenţa în procesul decizional, au fost stabilite

termene aplicabile în procesul transparenţei procesului decizionale. Astfel, autoritatea publică are la dispoziţie:

cel mult 15 zile lucrătoare pentru a plasa pe pagina web oficială anunţul despre iniţierea unui proces de elaborare deciziei şi de a-l expedia imediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, de a-l afişa la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau de a-l difuza în mass-media centrală sau locală, după caz.

cel puţin 15 zile lucrătoare pentru a face publice anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente.

cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei pentru a plasa pe pagina web anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice, a expedia anunţul prin intermediul poştei electronice către părţile interesate, a-l afişa la sediul autorităţii publice într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau a-l difuza în mass-media centrală sau locală, după caz, indicând data, ora şi locul desfăşurării şedinţei publice, precum şi ordinea de zi a acesteia.

Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot monitoriza inclusiv respectarea de către autorităţi a termenilor prevăzute de lege. Totodată, în cazul proiectelor de decizii aceştia au la dispoziţie:

cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau organizarea consultărilor public pentru prezentarea recomandărilor asupra proiectelor de decizii.

Ca membri ai societăţii civile, grupuri de iniţiativă, cetăţeni activi, asociaţii constituite în corespundere cu legea, persoane juridice de drept privat, care vor fi afectaţi sau ar putea fi afectaţi de adoptarea deciziei şi care pot influenţa procesul decizional, ne putem implica la orice etapă a procesului decizional. De asemenea, cetăţenii, asociaţiile constituite în

Page 19: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

19

corespundere cu legea, alte părţi interesate au dreptul să propună autorităţilor publice iniţierea elaborării şi adoptării deciziilor.

Conform Hotărârii de Guvern Nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, art. 14, pentru ca o persoană interesată să fie informată privind procesul decizional din cadrul autorităţilor publice, este nevoie de a expedia o solicitare în scris, în forma unei cereri în care se consemnează: doleanţa de a recepţiona informaţii despre procesul decizional al autorităţii şi despre iniţierea consultărilor publice, numele, prenumele cetăţeanului sau denumirea, în cazul asociaţiilor constituite în corespundere cu legea sau altor părţi interesate, modalitatea preferabilă de recepţionare a informaţiei (adresa poştală, poşta electronică). În cazul interesului pentru un anume proiect de decizie, se indică denumirea proiectului de decizie elaborat de autoritatea publică şi supus consultării publice.

Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, cetăţenilor li se asigură cadrul de participare directă la procesul decizional, prin instrumente puse la dispoziţie de autorităţi, fapt ce duce la creşterea gradului de răspundere al autorităţilor publice faţă de cetăţeni şi societate.

În efortul de monitorizare a transparenței în procesul decizional, monitorizare a elaborării politicii publice, puncte de sprijin găsim și în prevederile Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie. Trebuie de menționat că dreptul cetățenilor de a solicita și de a primi informația de interes public este consfințit în art. 34 al Constituției Republicii Moldova. Ca și Legea privind transparența în procesul decizional, Legea privind accesul la informație consacră reglementări conforme standardelor și bunelor practici europene și, în același timp, adaptate realităților naționale2. Accesul la informațiile de interes public si transparenta decizională reprezintă doua dintre cele mai importante elemente ale unei democrații funcționale. Legea nr. 982 ne oferă cadrul de a solicita informaţii oficiale – adică informaţiile aflate în posesia şi la dispoziţia furnizorilor de informaţii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile legii de către alţi subiecţi de drept. În sensul prezentei legi, drept documente purtătoare de informaţii sunt considerate a fi următoarele:

- orice hârtie sau alt material pe care există un înscris; - o hartă, un plan, un desen, o fotografie; - orice hârtie sau alt material pe care sunt marcaje, figuri, simboluri sau perforări care au

un sens pentru persoanele calificate să le interpreteze; - orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini sau înscrisuri cu sau

fără ajutorul unui alt articol sau mecanism; - orice alt înregistrator de informaţie apărut ca rezultat al progresului tehnic; - orice copie sau reproducere a purtătorilor de informaţii menţionaţi mai sus; - orice parte a unei copii sau reproduceri menţionate mai sus. Trebuie de menţionată că, în conformitate Legea privind accesul la informaţii, accesul la

informaţiile oficiale nu poate fi îngrădit, cu excepţia:

a) informaţiilor atribuite la secret de stat, reglementate prin lege organică, a căror

divulgare neautorizată sau pierdere poate aduce atingere intereselor şi/sau securităţii

Republicii Moldova;

b) informaţiilor confidenţiale din domeniul afacerilor, prezentate instituţiilor publice cu

titlu de confidenţialitate, reglementate de legislaţia privind secretul comercial, şi care ţin de

Page 20: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

20

producţie, tehnologie, administrare, finanţe, de altă activitate a vieţii economice, a căror

divulgare (transmitere, scurgere) poate atinge interesele întreprinzătorilor;

c) informaţiilor cu caracter personal, a căror divulgare este considerată drept o

imixtiune în viaţa privată a persoanei, protejată de legislaţia privind protecţia datelor cu

caracter personal;

d) informaţiilor ce ţin de activitatea operativă şi de urmărire penală a organelor de

resort, dar numai în cazurile în care divulgarea acestor informaţii ar putea prejudicia urmărirea

penală, interveni în desfăşurarea unui proces de judecată, lipsi persoana de dreptul la o

judecare corectă şi imparţială a cazului său, ori ar pune în pericol viaţa sau securitatea fizică a

oricărei persoane - aspecte reglementate de legislaţie;

e) informaţiilor ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor investigaţii

ştiinţifice şi tehnice şi a căror divulgare privează autorii investigaţiilor de prioritatea de

publicare sau influenţează negativ exercitarea altor drepturi protejate prin lege.

Focusându-ne pe elaborarea politicilor publice de mediu, prevederi privind accesul la

informaţia de mediu, participarea publică la luarea deciziilor de mediu găsim în Convenția de la

Aarhus din 25 iunie 1998 privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei

si accesul la justiție in probleme de mediu, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 346-

XIV din 7.04.1999. Prevederile Convenţiei obligă autoritățile publice să de a răspuns cererilor de

informaţie privind probleme de mediu şi să pună informația de mediu la dispoziția publicului,

respectând prevederile legislației naționale. În cererea de informaţie de mediu în baza

Convenţiei de la Aarhus, la fel cum prevede şi Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la

informaţie, nu este necesară declararea interesului, scopului pentru care este solicitată

informaţia.

Monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice După aprobarea politicii publice următoarea etapă este de implementarea, care constă în

totalitatea activităţilor prin care o opţiune de politici publice este pusă în aplicare, conform planului de acţiuni aprobat odată cu documentul de politici.

De obicei, un Plan de acţiuni include un număr redus de activităţi, printre care pot fi: adoptarea actelor normative, realizarea unor activităţi concrete. După caz, activităţile pot fi realizate de către minister, autorităţile subordonate sau pot fi contractate pe extern sectorului privat sau organizaţiilor non-profit.

Monitorizarea, ca activitate absolut indispensabilă ciclului de politici publice, se poate realiza atât pe parcursul, cât şi la sfârșitul implementării politicii publice. În cadrul procesului de monitorizare se urmăreşte dacă şi cum se realizează activităţile formulate în planul de implementare a politicii publice. Monitorizarea pe parcursul implementării este utilă şi pentru identificarea unor posibile deviaţii de la scopurile stabilite iniţial şi corectarea politicii publice. De rând cu activităţile întreprinse şi rezultatele obţinute trebuie să se monitorizeze şi resurse consumate pentru implementarea politicii publice.

Monitorizarea se face de către autoritatea care implementează politica publică, dar poate fi iniţiată şi de către societatea civilă.

Page 21: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

21

În cadrul autorităţilor, monitorizarea se face de către subdiviziunile care au elaborat politica respectivă.

Rapoartele de monitorizare se prezintă direcţiilor/secţiilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice care le examinează şi, după caz, informează conducătorul autorităţii despre progresul insuficient în realizarea politicii publice sau fac propuneri pentru modificarea politicii publice.

Se recomandă ca rapoartele de monitorizare a politicilor publice să se elaboreze cel puţin o dată pe an şi să se publice pe pagina internet a autorităţii.

Pentru anumite politici publice (cele incluse în planul de acţiuni anual al Guvernului) monitorizarea se face şi la nivelul Cancelariei de Stat care primeşte şi analizează semestrial informaţia despre realizarea acestor politici publice.

Monitorizarea urmăreşte respectarea planului anual şi identifică motivele eventualelor insuccese, precum şi va propune acţiunile corective necesare pentru îmbunătăţirea performanţei operaţionale.

Page 22: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

22

Monitorizarea politicilor publice de mediu Procesul de elaborare a politicilor publice de mediu nu diferă de alte domenii şi respectă

reglementările Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și a Hotărârii Guvernului nr. 96 din 16 februarie 2010.

Proiectele de documente de politici elaborate de Ministerul Mediului sunt plasate pe site-ul oficial al Ministerului www.mediu.gov.md, în directoriul „transparenta decizională”. La această rubrică web găsim Anunţuri privind iniţierea elaborării deciziilor, Anunţuri privind consultările publice, Proiectele în discuţii. De asemenea, la aceeaşi rubrică sunt făcute publice rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decizional şi liste ale deciziilor adoptate. Proiectele de acte decizionale sunt publicate și pe site-ul www.partcip.gov.md.

În afară de faptul că proiectele de decizii sunt plasate pentru consultare pe site, acestea sunt examinate şi discutate, după necesitate, în cadrul ședințelor grupurilor de lucru create în acest scop, în cadrul ședințelor publice și seminarelor naţionale. În cadrul acestor grupuri participă şi reprezentaţi ai organizaţiilor neguvernamentale de mediu.

Conform Rapoartelor Ministerului Mediului, numărul deciziilor elaborate creşte în fiecare an – 647 decizii elaborate în anul 2011, 692 decizii elaborate în anul 2012, 744 - în anul 2013. Odată elaborare, proiectele de decizii ar trebui să fie şi aprobate. Şi la acest capitol numărul este în creştere – 291 decizii adoptate în 2011, 652 - în 2012 şi 710 - în 2013.

Analizând structura acestor decizii, observăm că cele mai multe se referă la ordine privind activitatea de bază a ministerului şi ordine privind personalul, care nu au fost supuse procedurii de transparenţă decizională pentru că nici nu cad sub prevederile Legii nr. 239-VI din 13.11.2008 şi HG nr. 96 din 16.02.2010.

Consultând numărul de Proiecte de Decrete ale Preşedintelui, Proiecte de legi şi Proiecte

de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului observăm că numărul acestora este mult mai mic şi că nu toate documentele elaborate sunt şi adoptate. Odată plasate pe pagina web, proiectele de decizie trebuie să fie însoţite de note informative, argumentări şi sinteze şi de un termen limită pentru expedierea comentariilor.

Dacă în termenul indicat (anunţul de organizare a consultării publice este făcut public cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de iniţierea procedurii de întocmire a variantei finale a proiectului deciziei) nu parvin nici un fel de recomandări din partea societăţii civile, responsabilii din cadrul instituţiei pot consideră că societatea civilă nu are obiecţii la proiectul

Page 23: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

23

de decizie supus consultărilor publice. După consultarea publică, conţinutul proiectului de decizie este definitivat şi înaintat spre aprobare.

Studiu de caz: Consiliul Naţional pentru Participare

Transparenţa decizională a autorităţilor publice centrale a fost monitorizată multi-

sectorial, într-un mod sistemic şi organizat, de către Consiliul Naţional Pentru Participare, creat la iniţiativa Guvernului Republicii Moldova, în calitate de organ consultativ şi activează în baza Hotărârii de Guvern Nr. 11 din 19.01.2010.

Până în prezent (2015), au activat două mandate ale CNP: 2010 – 2012 şi 2012-2014. Concursul pentru selectarea noilor membri ai CNP, pentru mandatul 2015-2017 a fost anunţat, de către Cancelaria de Stat, la mijlocul lunii mai 2015, iar termenul limită a expirat la 5 iunie 2015. Prin organizarea unui nou concurs de selectare a membrilor CNP, Guvernul a declarat că îşi continuă angajamentul de a edifica și consolida un dialog viabil cu societatea civilă în procesul de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor publice.

În componenţa CNP intră 30 de reprezentanţi ai societăţii civile, alese pe o durată de doi ani. Consiliul Naţional pentru Participare are menirea de a facilita participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică. Misiunea CNP este de a contribui la adoptarea deciziilor de politici publice care să răspundă intereselor societăţii.

Membrii CNP au activat, în cel mai recent mandat, 2012-2014, în cadrul a cinci 5 grupuri de lucru, fiecare dintre care a avut un coordonator şi un asistent:

1. Justiţie şi drepturile omului 2. Economie, finanțe și mediu antreprenorial 3. Securitate și politica externă 4. Social, sănătate și educație 5. Mediu și dezvoltare durabilă. Fiecare grup a activat conform aceloraşi principii, iar activităţile cu referire la evaluarea,

revizuirea şi formularea recomandărilor de politici au fost materializate în patru produse, după cum urmează:

- Produs A. Cartare Politici Cartarea de Politici reprezintă un sistem de cartare şi facilitarea accesului la toate

procesele decizionale guvernamentale referitoare la proiecte de politici, legislaţie şi grupurile de lucru. Astfel, lunar, erau elaborate şi diseminate câte două buletine informative, care conţineau toate procesele decizionale din instituţiile guvernamentale, cu indicarea statutului acestora – iniţiere, elaborare, consultare sau adoptare. Ulterior, în baza buletinelor de Cartare Politici, se verifica dacă subiectul inclus în Agenda Şedinţei Guvernului a fost sau nu supus transparenţei decizionale.

- Produs B. Intervenţii Politici Realizarea intervenţiilor, avizelor şi participarea la cele mai importante şi critice procese

decizionale. Avizele erau elaborate de către membrii grupurilor de lucru sau membrii constituenți şi conţineau, de regulă, opinii, comentarii şi îmbunătăţiri la proiectele de decizii supuse consultărilor publice de către autorităţi. De asemenea, membrii CNP veneau cu propuneri şi promovau includerea subiectelor pe agenda guvernamentală. Întâlnirile pe subiecte de politici se făceau cu cabinetul de miniştri şi cu ministerele, pentru a promova şi influenţa procesele decizionale relevante.

- Produs C. Evaluare Implementare

Page 24: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

24

Este vorba de producerea rapoartelor specializate de către organizaţiile strategic poziţionate şi cu expertiza necesară şi valorificarea acestor rapoarte de platforma CNP.

- Produs D. Intervenţii Agenda Este vorba de iniţierea de către CNP sau grupurile de lucru în cadrul CNP a acţiunilor de

advocacy, de prezenţă în media, în întâlniri instituţionale cu reprezentanţii autorităţilor publice sau cu persoanele decizionale, pentru a promova şi influenţa procesele decizionale relevante.

Prin Strategia operațională proprie, CNP-ul s-a angajat să contribuie la procesele de

politici instituţionale ciclice: - Procesul de planificare anual (Planul de acţiuni integrat al Guvernului şi planurile de

activitate ale autorităţilor publice centrale), - Procesul de planificare bugetară (Cadrul de bugetare pe termen mediu , Politica bugetar

fiscală, Strategiile sectoriale de cheltuieli şi bugetul de stat). Totodată, CNP este parte a procesului de evaluare a principalelor documente de

planificare strategică (SND, Reforma descentralizarea, Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile, etc.).

CNP, ca platformă de advocacy a agendei guvernamentale pentru cauzele publice şi pentru organizaţiile membre, are următoarea abordare tactică:

1) consolidarea capacităţilor organizaţiilor membre, întărirea expertizei sectoriale ale organizaţiilor membre ale CNP şi a organizaţiilor sectoriale de a influenţa politicile, dacă organizaţiile membre ale CNP vor fi puternice, atunci CNP are şanse de a deveni un actor mai influent în societate.

2) CNP este platformă de facilitare şi de amplificare a eforturilor organizaţiilor societăţii civile şi nu este un construct de concurenţă cu aceştia,

3) Vizibilitatea publică a CNP este crucială pentru acţiuni de succes de advocacy, CNP ca acţiona decisiv prin intermediul paginii www.cnp.md, prin presa audiovizuală şi prin mas-media electronică pentru a asigura cunoaşterea de către societatea a poziţiei sale vizavi de subiectele discutate, se va asigura prezenţa săptămânală care va acoperi în substanţă subiectele tematice şi de procedura în care CNP are o poziţie importantă pentru societate,

4) Interesul public este mai important decât interesele organizaţiilor membre, la rândul său interesele acestora sunt mai importante decât vizibilitatea CNP;

5) Atunci când o organizaţie membră sau organizaţiile membre nu pot realiza o schimbare prin acţiuni de advocacy, CNP le poate crea o platformă de influenţă,

În cadrul grupurilor de lucru, CNP a evaluat din perspectiva transparenței subiectele

incluse în ordinea de zi a ședințelor Cabinetului de Miniștri. Rezultatele, precum și comentariile privind conţinutul obiectului de reglementare au fost prezentate în Opiniile CNP, o bună parte din ele inclusiv prin Conferinţe de presă. Studiile CNP privind carențele transparenței decizionale a Guvernului Republicii Moldova pot fi consultate pe www.cnp.md.

Experiența CNP poate fi replicată la nivel regional/local acolo unde au fost create

premisele pentru funcționarea unui grup local interesat de monitorizarea autorităților publice locale.

Page 25: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

25

Activitatea Grupului Mediu şi principalele probleme abordate şi parţial soluţionate

Problemele de mediu au fost abordate de la bun început în cadrul Consiliului Naţional

pentru Participare, iniţial ca parte a activităţilor Grupului de lucru Politici sociale, educaţionale, de tineret şi mediu (2010-2012), apoi în cadrul Grupului de lucru Mediu (2012-2014).

De la constituirea ca grup separat, focusat exclusiv pe aspecte de mediu, membrii grupului au fixat drept activităţi de scurtă durată , medie şi lungă durată:

- Întâlniri cu Comisia Parlamentară de Mediu, pentru a discuta subiecte precum promulgarea Legii Apelor, Strategiei Moldova 2020, restaurarea institutului experţilor obștești pe lângă Comisie;

- Întâlniri cu Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor la tema proiectului Legii transportului naval intern;

- Avize privind revizuirea Regulamentului privind arenda Fondului Forestier Naţional;

- Recomandări privind promovarea transportului auto hibrid în R. Moldova; - Recomandări privind restructurarea şi eficientizarea Fondului Ecologic Naţional; - Monitorizarea proceselor decizionale de mediu; - Participare în procesul de elaborare a proiectelor de acte legislativ-normative şi

expertizarea acestora sub formă de Avize.

În cadrul activităţii Grupului de lucru Mediu mai multe subiecte au fost continuu pe agenda priorităţilor. Este vorba de arenda fondului forestier, extragerea de nisip şi prundiş din fluviul Nistru şi râul Prut, interzicerea vânătorii în ariile protejate.

Focus nr. 1 - Legea „Cu privire la transportul naval intern” Subiectul transportului naval a fost tot timpul în atenţia Grupului de lucru Mediu, fiind

discutat atât în cadrul şedinţelor de grup, cât şi a întrunirilor, şedinţelor de lucru cu Ministerele Mediului, Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, promovat la multe emisiuni radio şi tv, în presa scrisă. Opinia membrilor Grupului de lucru Mediu a fost tot timpul aceeași, menţinută de la etapa de consultare a proiectului de lege, şi anume că: nu poate fi admisă extragerea nerambursabila a sedimentelor (nisip, prundiş etc.) din lunca minora ale râurilor navigabile în scopul curăţirii şenalului navigabil. În toate demersurile a fost menţinută aceeași solicitare, formulată astfel:

„în Art. 6 al Legii „Cu privire la transportul naval intern”, trebuie să fie incluse două aliniate (5) şi (6), cu următorul conţinut (în redacţie susţinută în unanimitate de către Comisia de Mediu şi Schimbările Climatice a Parlamentului şi de către comunitate academică şi ONG-uri):

(5) Nisipul şi prundişul extrase din albia minoră a râurilor, inclusiv în cadrul lucrărilor de

amenajare sau de menţinere a şenalului navigabil, urmează a fi returnate integral în albia minoră a râurilor, în amonte de la locul extragerii, pentru formarea boiştilor, conform proiectului aprobat de autoritatea centrală de mediu.

(6) Comercializarea nisipului şi prundişului extrase din albia minoră a râurilor este interzisă”.

Din păcate, opinia ecologiştilor, membri ai Grupului de lucru Mediu, a fost ignorată

constant în perioada 2012-2013, şi ulterior, până în 2015.

Page 26: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

26

Iată un succint traseul al intervenţiilor CNP şi Grupului de lucru Mediu pe subiectul proiectului de lege privind transportul naval intern al Republicii Moldova:

- Intervenţii în cadrul şedinţelor de lucru şi întrevederilor pe subiect în timpul etapei de consultare a proiectului de lege;

- Opinia CNP pentru şedinţa Cabinetului de Miniştri din 21.06.2012 - Aviz negativ proiectului de lege privind transportul naval intern al Republicii Moldova, transmis prim-ministrului Vlad Filat

- Legea „Cu privire la transportul naval intern” a fost aprobată de Guvernul Republicii Moldova la data de 21.08.2012, cu nr. 1894, fără a lua în considerare opinia ecologiştilor.

- Scrisoare deschisă către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, expediată la data de 21 decembrie 2012. La 22 decembrie 2012, Scrisoarea Deschisă a fost expediată şi către 101 deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova. Fiecare deputat a primit nominal plicul cu copia documentului. Acţiunea a fost desfăşurată cu scopul informării şi atragerii atenţiei deputaţilor asupra încălcărilor care pot fi admise prin susţinerea în varianta actuala a proiectul Legii transportului naval intern.

- Ședința CNP cu prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat din 25 ianuarie 2013 - în cadrul discuţiilor, în lista subiectelor abordate fiind şi introducerea în proiectului Legii transportului naval intern a prevederilor de mediu adecvate.

- Demers prim-ministrului Republicii Moldova, Vlad Filat - 29 ianuarie 2013, nr. 13/08, din partea Consiliului Naţional pentru Participare. Demersul readuse în atenţie problema prevederilor Proiectului Legii „Cu privire la transportul naval intern” nr. 1894 din 21.08.2012. Semnatarii atrag atenţia că planificata adoptare în lectura a doua a Legii „Cu privire la transportul naval intern” şi "punerea ei în aplicare, în forma în care acest proiect este propus de Guvern, va cauza daune irecuperabile ecosistemelor principalelor râuri - Nistru şi Prut. Proiectul nominalizat va genera nu doar distrugerea ecosistemelor râurilor noastre, dar şi va favoriza şi încuraja corupţia în sistem".

- Conferinţă de presă la 9 iulie 2013 - membrii Grupului de Lucru Mediu din cadrul Consiliului Naţional pentru Participare au susţinut conferinţa de presă pentru a adresa un nou Apel către parlamentari subliniind că Legea transportului naval, în varianta promovată de legiuitori, va genera nu doar distrugerea ecosistemelor râurilor noastre, dar va favoriza economia tenebră şi va încuraja corupţia în sistem..

- Parlamentul a aprobat la 12 iulie 2013 Legea cu privire la transportul naval intern nr. 1894 din 21.08.2012. Legea a intrat în vigoare fără a fi luate în considerare cerințele ecologiştilor.

Deşi în perioada 2012-2013, din partea Grupului de lucru Mediu al Consiliului Naţional

pentru Participare, dar în special al membrilor acestui grup, Asociaţiei Internaţionale Ecologice a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras”, a Mişcării Ecologiste din Moldova, au fost depuse eforturi uimitoare (o parte dintre ele expuse mai sus), deşi specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile au participat la mai multe discuţii, au explicat impactul extragerii nerambursabile a nisipului şi prundişului, autorii Legii (Ministerul Transporturilor şi Comisia Economie a Parlamentului) au promovat un proiect antiecologic, care prevede curăţarea traseului pentru viitoare nave (şenalul navigabil), scoaterea şi vinderea nisipului din principalele noastre râuri, Nistru şi Prut. Ecologiştii au propus ca nisipul, pietrişul şi prundişul extrase să fie reîntoarse în sectoarele din amonte, pentru ca râurile să-şi păstreze capacitatea de autopurificare şi boiştile de reproducere a peştilor.

Page 27: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

27

La data de 19 iulie 2013, 31 de organizaţii neguvernamentale din R. Moldova, la care s-au alăturat 10 ONG-uri din Transnistria şi regiunea Odessa a Ucrainei, au expediat un Apel către Preşedintele Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti, cu îndemnul de a nu promulga Legea „Cu privire la transportul naval intern” nr. 1894 din 21.08.2012, aprobată de Parlament în data de 12 iulie 2013.

În textul Apelului se reiterează faptul că: "punerea în aplicare a Legii „Cu privire la transportul naval intern” va cauza daune irecuperabile ecosistemelor principalelor râuri - Nistru şi Prut. Legea va genera nu doar distrugerea ecosistemelor râurilor noastre, dar şi va favoriza şi încuraja corupţia în sistem".

Preşedintele Nicolae Timofti a promulgat Legea privind transportul naval intern al

Republicii Moldova, prin Decretul prezidenţial nr. 826 din 11 octombrie 2013 (Monitorul Oficial Nr. 238-242, art. Nr: 671, publicat la 25.10.2013. Decretul). Astfel, Preşedintele R. Moldova a ignorat demersul societăţii civile, ecologiştilor (inclusiv membri ai Grupului de Lucru Mediu CNP). Membrii Grupului de Lucru Mediu CNP şi-au exprimat regretul faţă de adoptarea şi promulgarea Legii privind transportul naval intern - o lege antiecologică, cu consecinţe directe asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

Chiar dacă ecologiştii, la acre s-a alăturat societatea civilă, au pierdut bătălia, după

promulgare, aplicarea Legii nr. 176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova a fost monitorizată de către membrii Asociaţiei Internaţionale Ecologice a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras”, precum şi a Mişcării Ecologiste din Moldova, inclusiv prin participarea la grupuri de lucru dintre Ministerul Mediului şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. La aproape doi ani de la promulgare, o primă victorie a fost obţinută.

La 28 septembrie 2015, Ministerul Mediului, condus de ministrul Valeriu Munteanu, a

prezentat spre examinare Guvernului proiectul Hotărârii Guvernului în legătură cu modificarea și completarea Legii nr. 176/2013 privind transportul naval intern.

Completarea adusă se referă la completarea cu noi alineate (5 și 6) a articolului nr. 6, care reglementează depozitarea în aval a „sedimentelor solide obținute în rezultatul efectuării lucrărilor de amenajare și menținere (întreținere, curățire) a șenalului navigabil” și pune sub interdicție comercializarea materialelor sus-menționate.

Ministerul Mediului a prezentat, tot la 28 septembrie 2015, un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede sancționarea penală pentru extragerea ilegală și comercializarea ilicită a nisipului, pietrișului și prundișului din albele minore ale râurilor Nistru și Prut prin completarea art. 228 din Codul Penal al Republicii Moldova. Aceste modificări au fost justificate prin faptul că activitățile de extragere și comercializare a sedimentelor aduc prejudicii atât economice (peste 250 mii de m3 de sedimente extrase în perioada 2002-2014 care au provocat pierderi bugetare de 2 milioane de lei), cât și naturale (curățarea albiilor fără repunerea înapoi în circuit a nisipului duce la micșorarea considerabilă a locurilor în care peștii își depun icrele).

În Conferinţa de presă din 8 octombrie 2015, Mişcarea Ecologistă a declarat că se solidarizează cu toate demersurile conducerii actuale a Ministerului Mediului, inclusiv privind extragerea ilegală a nisipului din râurile noastre transfrontaliere şi sancţionarea penală a extragerii şi comercializării ilicite a nisipului, pietrişului şi prundişului din albiile minore ale Nistrului şi Prutului.

La 29 octombrie 2015, Guvernul condus de prim-ministrul Valeriu Streleţ, votat de

Parlament la 30 iulie 2015, a primit vot de neîncredere din partea deputaţilor. Astfel, cele două proiecte de Hotărâre a Guvernului au rămas neexaminate.

Page 28: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

28

Focus nr. 2 - Regulamentul privind arenda fondului forestier Grupul de lucru Mediu a promovat în perioada 2010-2014 necesitatea unui management

forestier eficient, bazat pe gestionarea durabilă a pădurilor, pe conservarea biodiversităţii forestiere, pe aplicarea tehnologiilor moderne în gestionarea fondului forestier, pe sporirea potenţialului de rezistenţă a pădurilor faţă de influenţa activităţilor antropice, pe respectarea responsabilităţilor asumate de Republica Moldova faţă de prevederile convenţiilor internaţionale.

În cadrul Grupul de lucru Mediu, Mişcarea Ecologistă din Moldova a militat pentru abrogarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere (Hotărârea de Guvern nr. 187 din 20.02.2008).

În Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 18.05.2012 Consiliul Naţional pentru Participare, în

baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru din CNP şi cu membrii CNP, a susţinut proiectul de modificare a punctului 48 al Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.187 din 20 februarie 2008. Susţinerea a fost motivată prin faptul că propunerea vine ca urmare a condiţiilor înaintate de Comitetul de Supraveghere a Convenţiei Aarhus, fiind una din mai multe cerinţe către Guvernul R. Moldova la a 4-lea ediţie a Reuniunii Părţilor Convenţiei Aarhus din 2011. Proiectul de hotărâre venea să desecretizeze contracte privitor la fondul forestier.

La 20 februarie 2013 un Demers al Grupului de lucru Mediu către prim-ministrul Vlad Filat

solicita ca toate elementele de mediu să fie gestionate într-un singur sistem instituțional – Ministerul Mediului, făcându-se referinţă că locul pădurilor şi a vegetaţie din afara fondului forestier este tot în cadrul unui sistem unitar. Ideea ecologiştilor era ca odată gestionat de Ministerul Mediului, în privinţa fondului forestier vor fi revăzute prevederile Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere.

O scrisoare deschisă către prim-ministru a fost expediată la 19 iulie 2013. Tot cu 2014 datează şi Hotărârea Parlamentului nr. 254 din 31.10.2013 „Cu privire la

Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea gestiunii fondului forestier a zonelor de protecţie a apelor râurilor şi ale bazinelor de apă a parcurilor", precum şi porunca Guvernului nr. 1469-937 din 04.12.2013, care au fost ca bază pentru acţiunile ulterioare ale societăţii civile.

La 3 februarie 2014, zeci de oameni de ştiinţă, profesioniștilor din silvicultură, precum și

reprezentanţi ai societății civile din R. Moldova au semnat un Apel în adresa Primului ministru al R. Moldova, dl Iurie Leancă, cu rugămintea de a se implica în salvarea Fondul Forestier Național. Prima din cele trei solicitări ale semnatarilor este anularea, prin abrogare, a Regulamentului privind arenda fondului forestier (HG nr.187 din 20.02.2008).

La 28 februarie 2014, a avut loc masa rotundă „Salvaţi Fondul Forestier Naţional”

organizată de către Ministerul Mediului, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Mişcarea Ecologistă din Moldova şi cu organizaţiile neguvernamentale de mediu. Dintre recomandări evidenţiem:

- Constatarea şi recunoaşterea oficială a faptului că Regulamentul Tarlev-Voronin privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008, a fost compromis

Page 29: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

29

definitiv prin aplicarea în practică într-o manieră nefuncţională, contrară politicilor de protecţie a mediului asumate şi nerentabilă pentru economia naţională;

- Abrogarea de urgenţă a Regulamentului pentru a stopa extinderea dezastrului spre alte păduri din Fondul forestier naţional;

- Elaborarea unui nou Regulament privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică;

- Alcătuirea unei Comisii guvernamentale, în componenţa căreia să fie incluşi şi reprezentanţi ai societăţii civile, ai organizaţiilor ecologice şi academice, care să facă pe teren o evaluare a tuturor contractelor de arendă încheiate până în prezent şi a modului de respectare a prevederilor contractuale;

- Anularea, cu respectarea legilor în vigoare, a contractelor în care se va dovedi că prevederile contractuale au fost încălcate şi acţionarea în instanţă a celor vinovaţi, cu solicitarea de daune. Şi în continuare, problema arendei fondului forestier a fost menţinută pe agenda publică,

în conferinţe, mese rotunde, şedinţe, materiale de presă. Urmare a Apelului pentru salvarea Fondului Forestier Naţional, a materialelor de presă tot

mai frecvente privind arenda fondului forestier (publicaţiile NATURA, TIMPUL, Ziarul de Gardă etc.), în Ședința Guvernului din 2 aprilie 2014, Prim-Ministrul Iurie Leancă a solicitat Agenţiei "Moldsilva" prezentarea informaţiei ample privind situaţia fondului forestier naţional.

La 9 aprilie 2014, de ex., Agenţia "Moldsilva" difuza o informaţie privitor la situația în

sectoarele fondului forestier național atribuit în arendă. Aici se spune că responsabilii de acest compartiment din cadrul Agenției "Moldsilva" au venit cu informații suplimentare, inclusiv pentru a transmite un mesaj opiniei publice despre distorsionarea realității referitoare la arenda fondului forestier național. Distorsionare erau considerate datele făcute public de Alecu Reniţă, preşedintele MEM, într-un interviu acordat ziarului TIMPUL (publicat pe pagina web pe 31 Martie 2014) în care declară că statul a pierdut cel puțin un miliard de lei numai din arendarea pădurilor.

Urmare a solicitării de informaţie pentru şedinţa Cabinetului de Miniştri, Grupul de lucru

Mediu a solicitat să cunoască conţinutul raportului. Solicitările, conform Legii accesului la informaţie, au fost expediate la data de 8 aprilie şi la data de 23 aprilie 2014. Grupul de lucru Mediu nu a primit nici un răspuns la solicitări. În plus, raportul aşa şi nu a fost audiat nici la Guvern.

O scrisoare deschisă către prim-ministru a fost expediată, din nou, la 17 noiembrie 2014. În 2015, mai multe informaţii au fost difuzate de către Agenţia "Moldsilva" privind starea

fondului forestier arendat. În plus, la 10 februarie 2015 deja fusese remis spre examinare către ministere şi alte autorităţi publice, proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de recreere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.187 din 20 februarie 2008".

Chiar dacă epopeea arendei fondului forestier părea fără capăt, în 2015 presiunile din

partea societăţii civile, şi, în primul rând ale Mişcării Ecologiste din Moldova, susţinută de presa din R. Moldova, au început a da rezultate.

Page 30: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

30

După repetate atenționări făcute asupra situației fondului forestier național (conferințele de presă din mai 2015 („Pădurile Moldovei – între dezastru, neputință și reforme”) și iulie 2015 („Abuzul din fondul forestier național”), Scrisoare Deschisă către Guvernul Gaburici – 27 mai 2015), Mișcarea Ecologistă din Moldova s-a bucurat de o victorie în domeniu - Agenția Moldsilva a trecut în subordinea Ministerului Mediului.

La 31 iulie 2015, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat proiectul de Lege cu privire la

modificarea art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern, prin care Agenţia „Moldsilva” a fost transferată în subordinea Ministerului Mediului.

În Conferinţa de presă din 8 octombrie 2015, Mişcarea Ecologistă din Moldova a adus din

nou în atenţie darea în arendă a pădurilor, pe care Alecu Reniţă, preşedintele MEM, a calificat-o drept „hoţie ordinară”, prin care s-a urmărit, de fapt, „privatizarea fondului forestier”.

La această dată ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, deja expediase spre aprobare Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărie cinegetică şi/sau recreere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008. Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, scopul primordial al proiectului constă în interzicerea pe viitor a arendei pădurilor de către nababii care şi-au însuşit hectare întregi din patrimoniul forestier al Republicii Moldova3. La fel, proiectul prevede şi majorarea de circa 5 ori a preţului arendei, astfel încât plata pe termen de un an pentru un hectar de terenuri forestiere va constitui 19092,37 lei. Prin proiect Hotărârii Guvernului se interzice expres şi transmiterea dreptului de arendă în scop de recreere către alte persoane fizice sau juridice, indiferent de forma organizatorico-juridică.

Ca şi în cazul propunerilor de modificare a Legii privind transportul naval intern, aceste

propuneri nu au reuşit a fi examinate şi adoptate. La 29 octombrie 2015, Guvernul condus de prim-ministrul Valeriu Streleţ, votat de

Parlament la 30 iulie 2015, a primit vot de neîncredere din partea deputaţilor. Astfel, proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărie cinegetică şi/sau recreere a rămas neexaminat.

Chiar dacă aceste două studii de caz încă nu au ajuns la o finalitate benefică mediului şi

aşteptată de comunitatea neguvernamentală de mediu, ambele sunt exemple de consecutivitate în promovarea unui subiect la nivel naţional, iar metodele folosite pot fi replicate la nivel regional sau local.

Replicarea experienţei CNP:Consiliul Regional/Local pentru Participare Replicarea experienței Consiliului Naționale pentru Participare la nivel local ar putea avea

loc prin crearea și funcționarea Consiliilor Regionale/Locale pentru Participare (CRP/CLP), organizate sub forma unor Grupuri de inițiativă, care vor monitoriza transparența și procesele decizionale la nivel local și implementarea politicilor/planurilor/activităţilor la nivel regional/local.

Page 31: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

31

Şapte pași în funcționarea CRP/CLP: Pasul 1: Constituirea Consiliului Regional/Local pentru Participare, format din

reprezentanţii mai multor tipuri de instituţii: a) Societatea civilă − organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii culturale, sociale, religioase, unităţi de cult etc.); − persoane fizice, grupuri de persoane neînregistrate oficial. b) Instituţii private − sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată etc.); − sector financiar (bănci, instituţii de credit etc.); − sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.); − organizaţii de întreprinzători; − societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-culturale etc.). Pasul 2: Elaborarea strategiei operaționale (poate fi urmat modelul CNP – vedeţi în

Anexe) cu stabilirea misiunii, obiectivelor strategice, tipul de organizare și funcționare, produsele elaborate, modalitatea luării deciziilor și conlucrării cu autoritățile locale.

Pasul 3: Organizarea primei şedinţe de lucru cu reprezentanţii APL şi anunţarea scopului

CRP/CLP - şedinţa poate fi facilitată de actori ai societăţii civile cu influenţă la nivel naţional, cu experienţă în domeniul monitorizării politicilor publice

Pasul 4: Definirea sectorului/sectoarelor de monitorizare (în dependență de numărul și

pregătirea membrilor grupului) și demararea procedurii de monitorizare a planurilor locale /activităților APL.

Pasul 5: Ședințe de consolidare a grupului și de discutare a problemelor locale; realizarea

de produse ale CRP/CLP: - Produs A. Cartare Politici. - Produs B. Intervenţii Politici. - Produs C. Evaluare Implementare. - Produs D. Intervenţii Agenda.

Pasul 6: Influențarea politicilor locale prin difuzarea datelor monitorizării:

- Avize către APL, Rapoarte ale monitorizării etc. - Conferinţe de presă.

Pasul 7: Cooperarea cu actorii societăţii civile la nivel naţional. Un actor local care doreşte să participe într-un CCRP/CLP trebuie să fie pregătit pentru o

implicare permanentă, pe durata întregului proces de realizare a strategiei operaționale aprobate, urmând:

- să participe în cadrul întâlnirilor grupului (şi, dacă este cazul, să organizeze unele din aceste întâlniri);

- să respecte și să participe la stabilirea mecanismelor de decizie în cadrul grupului; - să contribuie activ la propunerea unor obiective de dezvoltare şi a unor proiecte care oferă soluţii pentru problemele teritoriului definit, acestea urmând să fie

Page 32: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

32

integrate în strategia de dezvoltare locală; - să contribuie la identificarea surselor de finanţare (fonduri europene, naţionale, buget

local, investiţii private, parteneriate public-privat) pentru proiectele de monitorizare asumate de grup;

- să coopereze cu ceilalţi parteneri (publici, privaţi, societate civilă) în identificarea punctelor comune care necesită soluţii luate de comun acord; - să ia în considerare întreaga gamă a problemelor sectoriale, întru asigurarea unor

măsuri coerente, cu efecte sinergice şi care nu provoacă noi probleme în alte sectoare; - să participe în procesul de selecţie a domeniilor/planurilor/activităților supuse

monitorizării.

Transparenţa decizională locală nu poate fi neglijată

Un articol cu titlul „Transparenţa decizională: mai puţin respectată la nivel local” a fost

tipărit în Ediția Specială „Monitorizare pentru o bună guvernare de mediu” din numărul 9/2015 al revistei NATURA. Acesta arată faptul că transparenţa decizională la nivel local nu este respectată.

În rezultat, Mișcarea Ecologistă din Moldova a înaintat un demers către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova pentru a atrage atenția asupra acestei probleme. Demersul în adresa domnului Sergiu Palihovici, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova, atrage atenția asupra unei probleme care, deși pare minoră, pune în umbră conceptul de „transparență decizională” și afectează reputația instituțiilor de stat în privința transparenței în mediul virtual.

„Conform Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, autoritățile publice sunt obligate să anunțe inițierea procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative prin intermediul mai multor mijloace, inclusiv website-ul propriu. Dacă acest lucru este îndeplinit la nivel de administrații centrale, atunci la nivel de consilii raionale aplicarea legii se face fragmentar. Așa cum am putut observa din propriile noastre cercetări on-line, doar câteva consilii raionale aplică prevederile Legii, publicând în măsura posibilităților anunțuri referitor la organizarea consultărilor publice și a inițierii proiectelor de decizii. Din păcate, paginile web ale 22 de consilii raionale sunt caracterizate de o proastă reflectare a procesului decizional, iar 7 consilii raionale nu au pagină oficială funcțională (accesate la data de 07.09.2015) ”, se arată în demers.

Prin urmare, Mișcarea Ecologistă din Moldova a solicitat atragerea atenției administrațiilor publice locale în privința necesității respectării întocmai a prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, pentru a asigura ulterior, așa cum cere litera legii, implicarea și participarea colectivă în procesul decizional.

Page 33: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

33

Metodologia de organizare a procesului de monitorizare a politicilor publice de mediu

În organizarea monitorizării este necesar, de la bun început, să răspundem la câteva

întrebări esenţiale:

Cum determinăm ce monitorizăm?

Pe cine monitorizăm?

Cum monitorizăm?

Cum ne asigurăm că monitorizarea va aduce rezultate?

Care sunt paşii post-monitorizare? Cum determinăm ce monitorizăm? Ca orice alte documente de politici, şi politicile de mediu presupune două elemente

distincte: conţinut şi proces. O monitorizare calitativă ar trebui să combine ambele aspecte. Când vorbim de conţinutul politicilor publice de mediu ne referim la: - obiectivele de mediu stabilite la nivel naţional/local - rezultatele aşteptate - planurile de acţiuni. Ca proces, monitorizarea include urmărirea etapelor (ciclului de viaţă) prin care trece

documentul de politici: stabilirea agendei, formularea politicii, luarea deciziei, implementarea politicii, monitorizarea şi evaluarea politicii.

Atât în monitorizarea de conţinut, cât şi de proces, urmează a ne stabili obiectivele monitorizării. De fapt, obiectivele ar trebui să fie deduse chiar din problemele pe care organizația doreşte să le soluţioneze sau pe care le identifică în relaţia cu beneficiarii.

Pe cine monitorizăm? Planificarea unui proces de monitorizare include, de la bun început, determinarea

obiectului monitorizării, adică stabilirea clară a faptului pe cine monitorizăm. Obiectul sau grupul ţintă al monitorizării trebuie ales cu atenţie, ţinând cont de resursele umane, financiare şi de timp de care dispunem.

În determinarea obiectului monitorizării putem ţine cont de două criterii: 1. Tipul de politică (naţională sau locală) şi 2. Instituţia responsabilă.

Astfel, subiectul monitorizării ar putea fi:

instituţie sau o direcţie/un departament al instituţiei

categorie de instituţii (de ex. Inspecţiile ecologice sau Consiliile Locale)

Diferite instituţii care sunt responsabile de implementarea unei anumite politici

Instituţiile private (de ex., agenţii economici din raza localităţii) privind respectarea şi aplicarea prevederilor legale.

După ce am determinat subiectul monitorizării, alegem o perioadă sau o arie (regiune) a monitorizării, pentru a putea face comparaţii în funcţie de gradul implementării politicii sau de regiune.

Page 34: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

34

Cum monitorizăm? În procesul de monitorizare este recomandat să urmăm un plan de acţiuni, bine stabilit

de la bun început, în funcţie de timpul şi bugetul disponibil. Specialiştii recomandă un anume algoritm, prezentat în continuare, dar care poate fi

adaptat în funcţie de fiecare organizaţie şi scopul monitorizării:

Etapele elaborării şi desfăşurării procesului de monitorizare

Pasul 1: Analiza preliminară

Colectarea tuturor datelor privind politica publică care ne interesează – analiza legislaţiei în vigoare cu referinţă la domeniul politicii publice vizate, analiza rapoartelor şi altor sinteze/dosare pregătite de instituţiile publice, analiza rapoartelor de control emise de instituţiile statului abilitate cu acest drept, analiza unor monitorizări anterioare, dacă ele există.

Pasul 2: Stabilirea obiectivului monitorizării

Obiectivul monitorizării îl putem formula lesne, răspunzând la întrebarea anterioară Cum determinăm ce monitorizăm? Un exemplu de obiectiv al monitorizării este acesta: evaluarea gradului de transparenta al autorităţilor publice centrale si locale în ceea ce tine de furnizarea informației de interes public.

Pasul 3: Planificarea activităţilor monitorizării

Activitatea de monitorizare trebuie să conţină subiectul monitorizării, planul general de acţiuni al politicii monitorizate (sub formă de tabel, pentru a putea fi urmărit mai uşor, cu indicarea obiectivului, activităţilor, rezultatelor aşteptate, responsabililor, termenului limită, resurselor alocate) de formularea unor alternative/soluţii.

Pasul 4: Metodologia de monitorizare

Metodologia de monitorizare reprezintă nucleul monitorizării. Putem alege o monitorizare în funcţie de:

Indicatori Indicatorii pot fi evaluaţi din următoarele perspective:

Indicatorilor de resurse (input) Indicatori de produse (output) Indicatori de rezultat (outcome) Indicatori de impact.

Sursele de informaţie Informaţia poate fi obţinută din rapoarte, registre locale, din

formularele completate de diferiţi actori, din şedinţele comunităţii, din interviuri, observaţii, hărţi, alte tipuri de documente scrise, electronice etc.

Metodelor de monitorizare

Metodologia de lucru în colectarea datelor, analiza datelor, în raportarea datelor obţinute.

Pasul 5: Monitorizarea propriu-zisă

Documentare şi colectare date Stocarea de date Procesarea datelor: compararea cu datele monitorizărilor anterioare;

analiza intermediară a datelor Raportare, prezentare publică Setarea unei strategii de utilizare a datelor obţinute

Pasul 6: Evaluarea

Stabilirea lecţiilor învăţate, măsurarea impactului prin analiza reacţiilor (scrisori de răspuns ale autorităţilor, materiale media, mesaje din partea

Page 35: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

35

rezultatelor monitorizării

comunităţii etc.)

Pasul 7: Utilizarea rezultatelor monitorizării

Sesizarea neregulilor constatate Diseminarea informaţiilor şi rezultatelor Formularea de recomandări, propunerea de soluţii alternative Planificarea unor activităţi de advocacy pentru a asigura presiunea

necesară remedierii disfuncţionalităţii identificate Punct de început al unei următoare activităţi de monitorizare.

Cum ne asigurăm că monitorizarea va aduce rezultate? De rezultatele imediate pe care le va aduce monitorizarea unei politici publice putem

înţelege chiar pe parcursul desfăşurării monitorizării, analizând dacă resursele alocate sunt cele preconizate, dacă activitatea de monitorizare s-a desfăşurat conform planului şi comparând dacă ceea ce am planificat s-a şi realizat, dacă au fost sau nu deschise autorităţile în furnizarea de informaţii, dacă a fost sau nu deschisă presa faţă de datele intermediate furnizate.

În prima fază a implementării activităţii de monitorizare putem considera că avem succes dacă am fost acceptaţi ca parteneri de dialog ai autorităţilor responsabile de implementarea politicilor publice pe care le monitorizăm. De asemenea, un adevărat succes este faptul dacă autorităţile ne-au recunoscut capacitatea de expertiză şi ne invită la şedinţele de grup sau la consultările deschise, pentru a ne susţine punctul de vedere, nu doar pentru a bifa prezenţa. Următorul indicator al reuşitei este includerea propunerilor în documentul de politici elaborat sau implementat.

Practic, aici este şi începutul recunoaşterii publice a rolului organizaţiei în influenţarea procesului decizional la nivelul autorităţii vizate.

Pe termen lung, rezultatele bune ale unei monitorizări se reflectă în implementarea corectă a politicii monitorizate.

Care sunt paşii post-monitorizare? O monitorizare finalizată cu succes implică şi o etapă de post-monitorizare, care poate

include:

Diseminarea rezultatelor obţinute: - Publicarea analizelor efectuate, recomandărilor, concluziilor; - Scrierea unor comunicate de presă şi remiterea către jurnaliştii din baza de date a

organizaţiei; - Plasarea rezultatelor monitorizării pe pagina web a organizaţiei.

Prezentarea rezultatelor la diferite evenimente – întruniri, mese rotunde, instruiri etc.;

- Formularea de propuneri şi expedierea lor către autorităţile vizate. Activităţi de advocacy cu scopul modificării politicii publice;

Remedierea neregulilor constatate: - Acţiuni în instanţă; - Petiţii; - Scrisori deschise.

Creare premise pentru noi monitorizări, cu aplicarea lecţiilor învăţate.

Page 36: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

36

Beneficiile monitorizării

Desfăşurarea unui proces de monitorizare de către societatea civilă, comunitatea, Grupurile de

iniţiativă aduce beneficii pentru comunităţile în care se desfăşoară, responsabilizează autorităţile, creşte

gradul de responsabilitate al autorităţilor.

Putem enumera o serie de beneficii ale monitorizării, ca un proces care:

- Contribuie la creşterea gradului de participare a membrilor comunităţii,

constituiţi în grupuri de iniţiativă, Consilii Regionale/Locale de Participare;

- Contribuie la gradul de informare a comunităţii privind activitatea

administraţiilor publice şi a consecinţelor acesteia;

- Contribuie la creşterea gradului de responsabilitate a APL – a primăriilor,

instituţiilor publice din comunitate;

- Promovează schimbări în atitudinea populaţiei faţă de procesele decizionale şi

participarea la luarea deciziilor;

- Sporeşte durabilitatea planurilor/activităţilor organizaţiilor monitorizate;

- Sporeşte responsabilitatea actorilor implicaţi în monitorizare şi a presiunii

pentru implementarea anumitor măsuri, cu supravegherea realizării angajamentelor

asumate de autorităţi;

- Promovează relaţiile de parteneriat la nivelul comunităţii, între autorităţi

şi societatea civilă;

- Contribuie la înţelegerea problemelor din cadrul comunităţii şi la

identificarea celor mai adecvate soluţii;

- Contribuie la adoptarea unor decizii mai bune;

- Contribuie la mobilizarea umană şi a resurselor;

- Îmbunătăţeşte performanţele şi contribuie la excluderea activităţilor

neperformante/inutile, redundante;

- Contribuie la colectarea de date multi-dimensionale, utile pentru viitoare

monitorizări.

Implicarea societăţii civile într-un proces de monitorizare a autorităţilor centrale/locale nu

ar trebui să fie privită ca un eveniment sezonier sau să fie aplicată în situaţii excepţionale. La

monitorizarea proceselor decizionale şi participarea la luarea deciziilor avem dreptul să

participăm tot timpul, iar legea ne oferă acest drept, chiar dacă autorităţile pot fi mai deschise

pentru aceasta în perioada alegerilor, când aşteaptă votul cetăţenilor.

Page 37: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

37

Anexe

Cerere

de includere în lista părţilor interesate de procesul decizional

Către: _________________________________

(Denumirea autorităţii sau instituţiei publice)

_______________________________________

(Adresa autorităţii sau instituţiei publice)

De la: __________________________________

_______________________________________

Data: __________________________________

Cerere

Prin prezenta, formulez o cerere conform Hotărârii Guvernului nr. 96 din 16.02.2010cu privire

la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în

procesul decizional.

Doresc să fiu inclus/inclusă în lista părţilor interesate de procesul decizional din cadrul

autorităţilor publice______________________şi să fiu informat despre procesul decizional al

autorităţii şi despre iniţierea consultărilor publice.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format fizic / electronic (la alegere), la

următoarea adresă poştală ______________________ şi / sau de e-mail (opţional): ______________ .

Vă mulţumesc .

Numele şi prenumele solicitantului______________________

Numele Asociaţiei (opţional) ______________________

Adresa______________________

Telefon (opţional)______________________

Fax (opţional) ______________________

Data ______________________

______________________

(semnătura solicitantului)

Page 38: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

38

Cerere de acces la informaţie

Către: _________________________________

(Denumirea autorităţii sau instituţiei publice)

_______________________________________

(Adresa autorităţii sau instituţiei publice)

De la: __________________________________

_______________________________________

Data: __________________________________

Cerere

În conformitate cu Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din11.05.2000, vă rog să-mi

eliberaţi copiile următoarelor documente:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

(Lista documentelor sau informaţiilor oficiale solicitate)

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în scris la următoarea

adresă:_____________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________ sau pe adresa

electronică (opţional) ____________ sau fax (opţional) ____________ .

Vă mulţumesc.

Data ____________

____________

(semnătura solicitantului)

Page 39: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

39

Tabel de cartare a procesului decizional la nivel local

Numele instituţiei monitorizate________________

Persoana de contact ________________

Numărul de telefon ________________

Adresa de e-mail ________________

Pagina web ________________

Denumire/Link Statutul documentului (Iniţiere, elaborare, consultare)

Perioada Responsabil

http://singerei.md/proiecte-de-decizii.html

Consultare 13.07.2015-5.08.2015

Scopul deciziei: 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 6 luni ale anului 2015. 2. Cu privire la rectificarea bugetului raional, aprobat la 18.12.2014. 3. Cu privire la operarea modificărilor la bugetul raional aprobat prin Decizia nr.6/2 din

18.12.2014 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015, în a doua lectură”. 4. Cu privire la operarea modificării la decizia nr.1/17 din 19.03.2015 “Cu privire la înfiinţarea

Centrului de creaţie şi Agrement din s. Răzălăi.

Page 40: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

40

Tabel de monitorizare a respectării angajamentelor asumate

Planul de acțiuni

al Ministerului Mediului pentru anul 2015 (exemplu)

Acţiuni Respectarea procedurii de

transparenţa decizională

Termenul indicat

spre realizare

(trimestre)

Statutul la data

monitorizării

1 2 3 4

Obiectivul nr. 1. Asigurarea condiţiilor de bună guvernare şi eficientizare a potenţialului

instituţional şi managerial în domeniul protecţiei mediului pentru atingerea obiectivelor

de mediu

1.1. Elaborarea și promovarea spre aprobare/adoptare a proiectelor de acte legislative de

mediu:

Proiectul Legii

solurilor

Consultat public

http://maia.gov.md/ro/proiect

ul-legea-solului

Trimestrul II Neaprobat,

întârziere

Proiectul Legii

privind introducerea

deliberată în mediu a

organismelor

modificate genetic

(Directiva

2001/18/CE)

În consultare

http://www.particip.gov.md/p

roiectview.php?l=ro&idd=25

66,

data limită 09.10.2015

Trimestrul IV

Neaprobat

Page 41: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

41

Tabel de monitorizare a prevederilor transparenţei decizionale asupra actelor adoptate

Data

şedinţei

Nr. de

subiecte în

ordinea de zi

Nr. de

subiecte care

nu au trecut

procedura de

transparenta

Nr. de

subiecte

include pe OZ

în timpul /ziua

şedinţei

Tipul

document

ului NT,ZS

Impactul Opiniilor

SC/GL

10.02.2015 14 10 1 NT:

Planul

local de

acţiuni….

NT - documente importante care nu au fost supuse transparenței

ZS - materiale expediate în ziua ședinței

SC – Societate civilă

GL – Grup de Lucru

Page 42: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

42

Strategia operaţională a CNP: 2012-13

Misiunea. CNP va deveni cea mai vizibilă şi facilă platforma de susţinere a acţiunilor de advocacy

desfăşurate de organizaţiile membre ale CNP sau de organizaţiile specializate pentru cauzele publice

propuse.

Beneficiarii CNP sunt organizaţiile membre, grupurile de expertiză în favoarea promovării

interesului public. Instituţiile ţintă sunt: instituţiile şi autorităţile executive. CNP doreşte să devină un

partener valoros şi viabil pentru Guvernul Republicii Moldova. CNP reprezintă interesul public prin

intermediul constituenţilor organizaţiilor membre.

Principiile de activitate a CNP sunt: imparţialitatea şi profesionalism, pragmatism şi oportunitatea

intervenţiei, echidistanţa de interese politice, responsabilitatea civică, evitarea conflictelor de interese.

Produsele generice CNP in baza activităţii grupurilor de lucru:

CNP este organizat în grupurile de lucru: 1) justiţie şi drepturile omului, 2) social, sănătate şi

educaţie, 3) economie şi finanţe, 4) mediu şi dezvoltarea durabilă. CNP este gazda a cîteva grupuri

tematice: e-guvernare. Se preconizează mai multe grupuri tematice pe viitor. Grupurile de lucru

găzduiesc principalele activităţi cu referire la evaluarea, revizuirea şi formularea recomandărilor de

politici.

Obiective strategice:

1) Agenda, deciziile strategice şi importante guvernamentale sunt subiectul de influenţă a CNP în scopul exclusiv de promovare a interesului public (organizaţiile membre şi de expertiză angajate şi participă, subiecte noi create pe agenda şi agenda decizională a guvernului, CNP un actor şi partener viabil şi important pentru executiv),

2) Expertiza sectorială a organizaţiilor membre este consolidată pentru a influenţa deciziile guvernamentale critice (active 2-4 organizaţii sectoriale cu capacităţi de influenţă a politicilor).

Obiectivul strategic 1 va fi realizat prin valorificarea produselor externe ale CNP.

Obiectivul strategic 2 este realizat prin valorificarea produselor interne ale CNP.

Produse externe (ţinta autorităţile publice şi societatea):

- Produs A.CartarePolitici. Cartarea şi facilitarea accesului la toate procesele decizionale guvernamentale referitoare la proiecte de politici, legislaţie şi grupurile de lucru (specificând iniţiere, elaborare, consultare şi adoptare), se vor aloca cel puţin 15% din resursele disponibile.

- Produs B. IntervenţiiPolitici. Realizarea intervenţiilor, avizelor şi participarea la cele mai importante şi critice procese decizionale. Promovarea subiectelor pe agenda guvernamentală, prezenţa activă în şi la colegiile ministeriale. Întâlnirile pe subiecte de politici cu cabinetul de miniştri şi cu ministerele în parte pentru a promova şi influenţa procesele decizionale relevante. se vor aloca cel puţin 40% din resursele disponibile.

- Produs C. EvaluareImplementare. Producerea rapoartelor specializate de către organizaţiile strategic poziţionate şi cu expertiza necesară şi valorificarea acestora de platforma CNP. se vor aloca cel puţin 20% din resursele disponibile.

- Produs D. IntervenţiiAgenda. CNP sau grupurile de lucru în cadrul CNP vor iniţia acţiuni de advocacy de prezenţă în media, în întâlniri instituţionale cu reprezentanţii autorităţilor publice sau cu persoanele decizionale. Se vor aloca cel puţin 15% din resursele disponibile.

Page 43: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

43

Produsul A este realizat de către coordonatorul de grup şi asistentul de grup. Produsul B este

realizat de organizaţiile membre, grupurile de lucru sau CNP (asigurat pluralismul de intervenţie, însă

facilitat de CNP). Produsul C este realizat de organizaţiile membre, grupurile de lucru sau CNP (asigurat

pluralismul de intervenţie, însă încurajat un produs sintetizat al CNP).

CNP-ul se angajează să contribuie la procesele de politici instituţionale ciclice: Procesul de

planificare anual (Planul de acţiuni integrat al Guvernului şi planurile de activitate ale autorităţilor

publice centrale), Procesul de planificare bugetara (Cadrul de bugetare pe termen mediu , Politica

bugetar fiscală, Strategiile sectoriale de cheltuieli şi bugetul de stat). Totodată, CNP va participa în

procesul de evaluare a principalelor documente de planificare strategică (SND, Reforma

descentralizarea, Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile, etc.).

Produse interne (pentru organizaţiile membre a CNP şi părţile cooperante, 10% din resurse):

- Produs 1. BazaDate. Accesul la baza de date şi experienţa contactele persoanelor şi proceselor decizionale relevante guvernamentale,

- Produs 2. FondExpertiză. Facilitarea susţinerii financiara a organizaţiilor de referinţă pe domenii de expertiză, membre CNP (granturi instituţionale), şi susţinerea directă din fondul de expertiză a CNP pentru proiecte de acte legislative şi de politici (regim de urgenţă – 2-5 zile),

- Produs 3. AgendaCabMin. Accesul la informaţii relevante şedinţei cabinetului de miniştri în timp util şi cu toate documentele şi materialele necesare pentru intervenţie.

Indicatorii de performanţă pentru produsele externe:

- Produs A. CartarePolitici – toate procesele decizionale identificate, date cu privire la transparenţa proceselor generate, procesele sunt identificate la etapa cea mai incipientă, 5 tabele de procese decizionale săptămânale la nivelul unui grup de lucru sau 5x40 (săptămâni de lucru pe an)x2 ani=400 (cel puţin) tabele de procese decizionale anual pentru întregul CNP.

- Produs B. IntervenţiiPolitici - CNP reacţionează şi contribuie la cele mai importante şi critice procese decizionale la nivelul ministerelor şi la şedinţa Cabinetului de miniştri, creşterea ratei de intervenţie de la 3% până la cel puţin 15-20% anual, întâlniri cheie şi oportune cu factorii decizionali, cel puţin câte 5 intervenţii de substanţă pe grup de lucru săptămânal, 5x5(grupuri de lucru)x20(săptămâni)x2 ani=400 intervenţii în 2 ani,

- Produs C. EvaluareImplementare - CNP produse evaluări de implementare a celor mai critice procese decizionale, 5 evaluări anuale pe un grup de lucru, 5x5(grup de lucru)x2ani = 50 evaluări în 2 ani,

- Produs D. IntervenţiiAgenda – CNP este vizibil în mas-media pentru intervenţiile sale, creşterea reputaţiei CNP, crearea subiectelor pe agenda decizională a Guvernului, mediatizarea intensivă a opiniilor sale privitor la procesele decizionale, câte 5 intervenţii pentru fiecare grup de lucru pentru a crea subiecte noi pe agenda a autorităţilor, în total 25 de subiecte pe agenda guvernamentală, prezenţa săptămânală în presa electronică şi scrisă pe marginea poziţiilor CNP (peste 100 de referinţe unice pe subiecte unice).

Abordarea tactică în activitatea CNP:

CNP este o platformă de advocacy a agendei guvernamentale pentru cauzele publice şi pentru

organizaţiile membre ale CNP:

Page 44: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

44

1) consolidarea capacităţilor organizaţiilor membre, întărirea expertizei sectoriale ale organizaţiilor membre ale CNP şi a organizaţiilor sectoriale de a influenţa politicile, dacă organizaţiile membre ale CNP vor fi puternice, atunci CNP are şanse de a deveni un actor mai influent în societate.

2) CNP este platformă de facilitare şi de amplificare a eforturilor organizaţiilor societăţii civile şi nu este un construct de concurenţă cu aceştia,

3) Vizibilitatea publică a CNP este crucială pentru acţiuni de succes de advocacy, CNP ca acţiona decisiv prin intermediul paginii www.cnp.md, prin presa audiovizuală şi prin mas-media electronică pentru a asigura cunoaşterea de către societatea a poziţiei sale vizavi de subiectele discutate, se va asigura prezenţa săptămânală a care va acoperi în substanţa subiectele tematice şi de procedura în care CNP are o poziţie importantă pentru societate,

4) Interesul public este mai important decât interesele organizaţiilor membre, la rândul său interesele acestora sunt mai importante decât vizibilitatea CNP;

5) Atunci când o organizaţie membră sau organizaţiile membre nu pot realiza o schimbare prin acţiuni de advocacy, CNP le poate crea o platformă de influenţă,

CNP conlucrează cu autorităţile executive centrale

1) Grupurile de lucru prin intermediul coordonatorilor şi asistentelor construiesc modalităţi de lucru şi de interacţiune cu autorităţile executive centrale responsabile de domeniile respective de politici în vederea oferirii contribuţiilor relevante,

2) Conducerea CNP prin intermediul preşedintelui, vice-preşedintelui şi asistenţilor construiesc modalităţi de conlucrare cu membrii Cabinetului de miniştri, aparatul cabinetului premierului, Cancelaria de stat şi consilierii cancelariei.

Eficientizarea deciziilor CNP

Competenţele cu referire la acţiunile externe:

1) Conducerea CNP (preşedintele şi vice-preşedintele) îşi asumă deciziile tactice de punere în aplicare a Strategiei operaţionale, reprezintă CNP în relaţiile cu părţile terţe, îşi asumă responsabilitatea pentru activităţile de colectare a fondurilor,

2) Biroul permanent: responsabil de aplicarea şi modificarea strategiei operaţionale a CNP, supraveghează implementarea strategiei operaţionale a CNP, convine asupra opiniilor şi poziţiilor publice (cu excepţia cazurilor de lipsă de consens în acest caz e nevoie de ratificare a deciziei de majoritatea membrilor CNP)

3) Coordonatorii grupurilor de lucru şi grupurile de lucru: decid asupra poziţiei pe marginea subiectelor pe domenii de expertiză.

4) Adunarea generală a CNP adoptă poziţiile principale.

Modalitatea luării deciziilor:

1) Folosirea uneia din cele propuse: a) prezenţa la şedinţele biroului permanent sau a adunării CNP, b) skype-conferinţa pentru oricare decizie a biroului permanent sau a adunării generale a CNP

2) Folosirea mesajelor, poşta electronică pentru consemnare, platformelor de comunicare.

Page 45: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

45

Bibliografie

Cărți și publicații

1. Ghid metodologic cu privire la procesul decizional, Cancelaria de Stat, 2009

2. On the Nature of Public Policy Renzong Huang, Peking University, Beijing 3. Raport Drepturile Omului în Moldova, Retrospectiva Anului 2014, Promo Lex

Acte legislative și normative

1. Hotărârea Guvernului nr. 96 din 16 februarie 2010 cu privire la acțiunile de implementare a

Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional

2. Hotărârea Guvernului nr. 96 din 16 februarie 2010 cu privire la acțiunile de implementare a

Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional

3. LEGE Nr. 176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova

4. Rapoartele anuale privind datele despre transparenţa în procesul decizional în aparatul central

al Ministerului Mediului în anul 2011, 2012 şi 2013

Resurse web

1. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=319904&lang=1

2. http://fpdl.ro/public/training_manuals/ADVOCACY/EN%20ADVOCACY.pdf

3. http://mediu.gov.md/index.php/transparenta-in-procesul-decizional/rapoarte-anuale

4. http://www.cnp.md/ro/despre-cnp/prezentarea-generala

5. http://mediu.gov.md/index.php/transparenta-in-procesul-decizional/rapoarte-anuale

6. http://www.cnp.md/en/working-groups/environment/news/item/1705-parlamentul-a-permis-

extragerea-nerambursabila-a-nisipului-din-nistru-si-prut

7. http://cnp.md/ro/sedinte-de-guvern/item/1184-opinia-cnp-21062012

8. http://cnp.md/ro/produse/avize-propuneri/mediu/item/1463-proiectul-legii-transportului-

naval-intern-poate-fi-adoptat-doar-cu-modificarile-in-favoarea-mediului

9. http://cnp.md/ro/produse/avize-propuneri/mediu/item/1519-proiectul-de-lege-privind-

transportul-naval-intern-a-fost-adus-din-nou-in-atentia-prim-ministrului

10. http://cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/mediu/evenimente/item/1687-proiectul-legii-privind-

transportul-naval-intern-parlamentul-intentioneaza-s%C4%83-adopte-legea-care-va-distruge-

ecosistemele-nistrului-si-prutului

11. http://cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/mediu/stiri/item/1810-legea-privind-transportul-naval-

intern-a-fost-promulgata-presedintele-tarii-a-ignorat-opinia-societatii-civile

12. http://www.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2271-raspundere-penala-

pentru-extragerea-ilegala-de-nisip-si-prundis-din-albiile-raurilor-nistru-si-prut

13. http://cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/mediu/stiri/item/1721-apel-catre-presedintele-nicolae-

timofti-nu-permiteti-distrugerea-raurilor-nistru-si-prut

14. http://mem.md/events/dosarele-ecologice-ale-tarii-discutate-intr-o-conferinta-de-presa/

15. http://cnp.md/ro/sedinte-de-guvern/item/1134-opinia-cnp-18052012

16. http://cnp.md/ro/produse/initierea-reformelor/mediu/item/1555-scrisoare-catre-prim-

ministru-elementele-de-baza-ale-mediului-trebuie-gestionate-de-un-singur-sistem-institutional-

%E2%80%93-ministerul-mediului

Page 46: Monitorizarea politicilor publice – Îndrumar de replicare a experienţei

46

17. http://cnp.md/ro/produse/initierea-reformelor/mediu/item/1555-scrisoare-catre-prim-

ministru-elementele-de-baza-ale-mediului-trebuie-gestionate-de-un-singur-sistem-institutional-

%E2%80%93-ministerul-mediului

18. http://ecopresa.md/index.php/ro/campanii-media/sos-padurile-republicii-moldova/item/359-

apel-pentru-salvarea-fondului-forestier-na%C5%A3ional

19. http://mem.md/wp-content/uploads/2015/03/2014-Rezolu--ia-participan--ilor-la-masa-rotund--

----Salva--i-Fondul-Forestier-Na--ional---.pdf

20. http://ecopresa.md/index.php/ro/campanii-media/sos-padurile-republicii-moldova/item/366-

dezastrul-din-p%C4%83duri-o-problem%C4%83-de-dezinteres-na%C5%A3ional

21. http://ecopresa.md/index.php/ro/campanii-media/sos-padurile-republicii-moldova/item/498-

%C3%AEncotro?-taie-p%C4%83duri-ca-s%C4%83-%C8%99i-fac%C4%83-vile-de-

vacan%C8%9B%C4%83

22. http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=660&t=/Comunicare/Comunicate-

de-presa/Arenda-fondului-forestier-discutata-la-edinta-directorilor-intreprinderilor-silvice/

23. http://timpul.md/articol/statul-a-pierdut-cel-puin-un-miliard-de-lei-numai-din-arendarea-

padurilor-56844.html

24. http://cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/mediu/stiri/item/1902-membrii-grupului-de-lucru-mediu-au-

solicitat-raportul-preg%C4%83tit-de-agen%C5%A3ia-moldsilva

25. http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=789&t=/Comunicare/Comunicate-

de-presa/Informatii-privind-starea-fondului-forestier-arendat/

26. http://mem.md/events/12434/

27. http://mem.md/events/miscarea-ecologista-din-moldova-atrage-atentia-asupra-abuzului-

forestier-din-tara/

28. http://mem.md/wp-content/uploads/2015/03/2014-ARENDA-P--DURILOR-Demers-Mi--carea-

Ecologist---din-Moldova.pdf

29. http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2275-padurile-nu-trebuie-arendate-

ci-protejate

30. http://mem.md/wp-content/uploads/2015/03/NATURA-Octombrie-2015-Editie-speciala-II-

tipar.pdf

31. http://mediu.gov.md/index.php/activitate/planuri-de-activitate