of 25 /25
Molekulski sat i Molekulski sat i genealogija gena genealogija gena

Molekulski sat i genealogija gena - Биолошки факултет€¢ 457 nukleotidnih zamena u ev. liniji ka rezus majmunu • broj nukl. zamena u evolucionoj liniji ka čoveku

Embed Size (px)

Text of Molekulski sat i genealogija gena - Биолошки факултет€¢ 457 nukleotidnih zamena u...

 • Molekulski sat iMolekulski sat igenealogija genagenealogija gena

 • Molekulski satMolekulski sat

  geni evoluiraju dovoljno konstantnom stopom da se mogu koristiti pri proceni vremena divergencije populacija i drugih taksona

  ukoliko evolucione promene taksona vode njihovoj divergenciji i ukoliko se evolucione linije menjaju istom i konstantnom stopom broj razlika izmeu dva taksona (populacije, vrste, rodovi,...) direktan pokazatelj vremena odvajanja od zajednikog pretka

  opseg vremena divergencije

 • Slabosti molekulskogSlabosti molekulskogsatasata

  Razliite stope mutacija

  Vreme generacija razliitih vrsta Npr. molekulski sat glodara kuca 2-3 puta bre od

  molekulskog sata primata

 • lokalni molekulski satlokalni molekulski sat za grupu za grupu srodnih taksonasrodnih taksona

  Primer -globinskog pseudogena kod 5 vrsta primata (ovek, impanza, gorila, orangutan i rezus majmun) Prosena stopa zamene nukleotida u nekoj evolucionoj

  liniji moe se proceniti ukoliko imamo podatke o apsolutnom vremenu divergencije

  Najstariji fosil superfamilije Cercopithecoidea star 25 My- to je minimalno vreme divergencije Macaca i hominoidea

 • Primer:Primer: --globinskiglobinskipseudogenpseudogen

  sekvencirano 10 000 baza 457 nukleotidnih zamena u ev. liniji ka rezus majmunu broj nukl. zamena u evolucionoj liniji ka oveku =

  = 76+14+70+150 = 31076

  92

  14

  94

  70

  199

  150

  457

  Homo

  Pan

  Gorilla

  Pongo

  Macaca

 • Primer: Primer: --globinski pseudogenglobinski pseudogen

  - stopa zamene nukleotida u evol. liniji ka Macaca =

  = 457/10000bp/25My = 1.8310-3 na 1 My = 1.8310-9 po godini

  - stopa zamene nukleotida u evol. liniji koja je vodila ka Homo od zajednikog pretka svih Cercopithecoidea =

  = 310/10000bp/25My = 1.2410-3 na 1 My

  - prosena stopa nukleotidnih zamena u svakoj evolucionoj liniji

  r = (457+310)/2 = 383.5/10000/25My = 1.53410-3 na 1 My

  Vreme divergencije (t) na osnovu molekulskog sata (r) D = 2rt

  t = D / 2r

  Proporcija razlika u sekvenci

 • Evoluciona istorija polimorfizama- genealogija gena i teorija slivanja -

 • Genealogija genaGenealogija gena -- logikalogika

  Postupak vraanja unazad kroz vreme i pronalaenje predakih varijanti gena u prethodnim generacijama

  ispadanje gena ili ispadanje mutacija (engl. gene dropping, mutation dropping) unazad kroz vreme

  Linije gena e se spajati (slivati) uvek kada dve jedinke imaju istog roditelja

  DNK sekvence su nasleene od roditelja i bie identine u potomstvu ukoliko se nije desila mutacija

  Mutirana kopija potie od nekog predakog gena u prethodnoj generaciji n alela jednog gena u generaciji t potie od n-1 alela u generaciji t-1, oni od n-2 alela u generaciji t-2, itd.

 • Obrnuta priObrnuta priaa

  Na poetku bee 10 alela: A B C D E F G H J K

  Nosioci A ne ostave potomstvo, E mutira u E1 (nova varijanta): B C D E E1 F G H J K

  U narednim generacijama se sve to ponavlja, neki se gube, novi nastaju (ako je populacija konstantne brojnosti, postojae konstantan broj razliitih alela novi se generiu, stari eliminiu - ravnotea drifta i mutacija ).

  Nakon vie generacija: B B2 B4 E1 E3 K2 K3 K5 K7 K8

  Varijante od samo 3 poetna alela.

  Kako vreme odmie, sve je vea verovatnoa da ostanu varijante samo jednog originalnog tipa.

 • GenealogijaGenealogijagenagena

  Genealogija gena u sadanjoj populaciji se sliva (ukorenjuje, engl. coalesce) unazad do jednog zajednikog pretka (MRCA).

  populacija se u svakoj generaciji unazad sastoji od potomaka sve manjeg i manjeg broja originalnih predakih kopija gena.

  gledajui unazad kroz vreme, sve kopije gena u generaciji tpredstavljaju potomake kopije jednog jedinog gena.

 • TMRCA TMRCA

  -- TTime to ime to MMost ost RRecent ecent CCommon ommon AAncestor ncestor --

  broj generacija potreban za slivanje sekvenci do predake varijante gena

  1

  2 2

  11

  2

  1

  j

  NNjtP

  - k predakih alela iz jedne populacije vodi poreklo od k-1 alela prethodne generacije, a oni od k-2 predakih alela, itd. - Npr. 2 alela uzorkovano u populaciji veliine N (ukupno 2N alela)- verovatnoa da su 2 alela identina po poreklu (IBD) je- verovatnoa da 2 alela nisu IBD je

  - Verovatnoa da 2 alela imaju zajednikog pretka u j-toj generaciji je:

  Raspodela verovatnoa (t je promenljiva) ima oblik geometrijske raspodele (aprox

  eksponencijalnom), pa je E(t) ili TMRCA = 2N

  Nt

  NjtP

  2

  2 2

  1

  ili

  N2

  1

  N2

  11

 • TMRCA iznosi: 2Ne za bilo koje dve kopije gena kod diploidnih

  organizama

  4Ne generacija za multipne alele u populaciji diploidnih organizama,

  Ne generacija za mitohondrijske ili NRY gene koji su efektivno u haploidnom stanju i prenose se uniparentalno.

  TMRCA TMRCA druge procenedruge procene

 • Mitohondrijalna EvaMitohondrijalna Eva

  1987 Cann i sar. RFLP mtDNK na 147 ena iz 5 populacija (12 restr. enzima, 133 haplotipa). Genealoko stablo Vreme slivanja 200 000

  god. (pliocen) Predaki haplotip afrikog

  porekla

  Kasnije studije vreme slivanja 100 000 200 000 godina.

 • Kod oveka Y Adam TMRCA nekoliko hiljada godina posle Eve - manja stopa mutacija na Y markerima od mtDNK i vea reproduktivna varijansa.

  Autozomalni geni oekivano due vreme slivanja 4 puta vea Ne matematiki gura TMRCA unazad kroz

  vreme

  Neke studije - vreme nastanka polimorfizma od 500 000 godina, pa ak i vie od 2 miliona godina.

 • ZakljuZakljuci iz geneci iz geneaalogijalogija

  Potvrda out of Africa modela evolucije oveka

  Najvea genetika varijabilnost u Africi iz dva razloga: Najdue vreme za akumulaciju mutacija i

  diferencijaciju populacija Efekat osnivaa

 • Sa stanovita genetike varijabilnosti na veini lokusa, izgleda da smo svi mi Afrikanci, bilo da ivimo na tom kontinentu ili u skoranjem egzilu

  Svante Pbo

 • Drevna DNK (Drevna DNK (ancient DNAancient DNA))

  Pomiriti genetiku i paleontoloku perspektivu evolucije oveka

  analiza DNK iz fosila

  Fragmentisana - jumping PCR Potpuno unitena (do nukleotida) - neupotrebljiva Prljava (kontaminirana, modifikovana)

 • NeandertalacNeandertalac

  1997. Krings i sar. izolovali i mtDNK i sekvencirali hipervarijabilni segment iz neandertalca.

  Sekvence su van varijacije u ljudskim populacijama.

  Poslednji zajedniki predak oveka i neandertalca pre 500 000 god.

 • NeandertalacNeandertalac

  2 mogua odgovora:

  - nije bilo meusobnog ukrtanja

  - neandertalski mitohondrijalni uticaj je izgubljen usled drifta

 • ta se desilo neandertalcima?ta se desilo neandertalcima?

  1. SCENARIO: protok gena izmeu neandertalaca i starih populacija H. erectusavan Afrike oekivali bismo mnogo vee razlike izmeu savremenog oveka i neandertalca.

  2. SCENARIO: ukrtanja kasnih neandertalaca i populacija savremenih ljudi u zapadnoj Evropi i Aziji oekivali bismo najvee slinosti neandertalaca sa tim savremenim populacijama.

  3. SCENARIO: ukrtanja neandertalaca sa predakom populacijom svih ne-Afrikanaca oekivali bismo podjednaku slinost sa svim van-afrikim populacijama!

  1 4% genoma savremenih ne-Afrikanaca potie od neandertalaca!

  4. SCENARIO: substrukturiranost u Africi nakon odvajanja linije neandertalaca

 • ta se desilo ta se desilo neandertalcima?neandertalcima?

  70% savremenih ljudi nosi alele iz D haplogrupe (37 000 god)

  intenzivna selekcija

  MCPH1 gen

  Mogui scenario (Evans et al. 2006): -Dve izolovane populacije (vie od 1 milion god.) u jednoj fiksiran predaki alel D haplogrupe-Populacija u kojoj je fiksiran D alel pripada arhainim (ne savremenim) ljudima!

  -Zato?-Kod savremenih ljudi bi se uoio takav skoranji prolazak kroz usko grlo i na drugim lokusima.-Savremeni Afrikanci imaju najmanju uestalost D alela.-U to vreme savremeni ljudi su naseljavali evroazijski kontinent.

 • DenisovciDenisovci

  Peina Denisova u junom Sibiru

  Fosilni ostaci starosti od oko 40 000 godina,

  mtDNK: 385 bp razlika u odnosu na ljude i 376 bp razlika u odnosu neandertalce

  Vreme divergencije: 1 do 0.8 mil. god. od evol. linije ka savremenim ljudima

  Pitanja migracija drevnih vrsta!!!!

  Ukrtanja sa savremenim ljudima!!!! 4 6% genoma kod Melaneana

  ali i kod jo nekih grupa

 • UkrUkrtanja u Africitanja u Africi

  61 nekodirajua sekvenca u populacijama Biaka, San i Mandenka

  Kandidati za arhaine sekvence:

  Lokusi: 4qMB179, 13qMB107 i 18qMB60 (visok LD)

  Duboka filogenija TMRCA pre 700 000 god.

  Vreme introgresije 35 000 godina (na osnovu R)

  Mesto introgresije centralna Afrika

  Brojni fosili izmeu 200 000 i 12 000 god. sa meavinama fenotipskih karakteristika savremenih i arhainih ljudi.