Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  1/32

  MODUL PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN

  KD Mengidentifikasi desain produk dan pengeasan kar!a kera"inan #i$a% teksti# $erdasarkan

  konsep $erkar!a dengan pendekatan $uda!a setepat

  INDIKA&OR

  '()(* Mea%ai konsep kera"inan #i$a% teksti#

  '()(+ Mendeskripsikan aneka kera"inan #i$a% teksti#

  '()(' fungsi kera"inan #i$a% teksti#

  '()(, Mea%ai unsur estetika dan argonois kar!a kera"inan #i$a% tekti#

  KD Mendesain produk dan pengeasan kar!a kera"inan #i$a% teksti# $erdasarkan konsep

  $erkar!a dengan pendekatan $uda!a setepat

  INDIKA&OR

  ,()(* Mea%ai otif raga %ias kera"inan #i$a% teksti#

  ,()(+ Mea%ai teknik pe$uatan kera"inan $enda kera"inan #i$a% teksti#

  ,()(' Pengeasan kar!a kera"inan #i$a% teksti#

  &eksti# erupakan $a%an !ang sangat diper#ukan da#a ke%idupan se%ari-%ari. o#e%

  karena itu $an!ak pusat / pusat kera"inan atau industr! $ergerak di $idang perteksti#an( Ada

  teksti# !ang digunakan untuk eenu%i ke$utu%an praktis !aitu pakaian !ang erupakan

  ke$utu%an estetis !aitu keinda%an(

  Kera"inan teksti# nusantara $an!ak ragan!a dan setian daera% ei#iki keunikan

  kera"ina teksti#. 0onto% kera"inan $atik. tenun. "a%it. a0ra1. su#a d##( Pada kera"inan teksti#

  proses pe$uatann!a dengan teknik "a%it !aitu suatu peker"aan en!a$ung. ena$a# pada

  $enda / $enda !ang tidak keras atau #unak se%ingga dapat digunakan sesuai fungsin!a(

  2enis produk dari #i$a% teksti# dise$ut "uga dengan kri!a teksti#.kri!a teksti# ini ada#a%

  %asi# ide. gagasan anusia !ang ei#iki ni#ai estetik !ang di3u"udkan da#a $entuk $enda

  e#a#ui prose kreatif dengan enggunakan $a%an utaa dari teksti#(2enis produk kri!a teksti# ter$agi en"adi + !aitu

  a4 5enda %ias 0onto% 6 %iasan dinding. sarung $anta# kursi

  $4 5enda pakai 0onto% 6 $ad 0o7er. gorden. tap#ak e"a. 0e#eek

  Sa#a% satu kri!a teksti# !ang dapat di$uat dengan $a%an teksti# ada#a% per0a. per0a dise$ut

  "uga sisa potongan-potongan kain dari pakaian !ang suda% "adi( Per0a ini dianggap se$agian

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  2/32

  orang tidak $eranfaat dan tidak dapat #agi di$uat suatu produk tertentu( Produk / produk !ang

  dapat di$uat enggunakan per0a antara #ain keset kaki. tap#ak e"a. $anta# kursi. 0e#eek d##(

  &eknik / teknik peanfaatan kain per0a

  a4 Pat0%3ork !aitu seni angga$ungkan dua atau #e$i% kain dengan perpaduan 3arna

  $a%an !ang %aronis. senada dan kontras(

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  3/32

  $4 8ui#ting !aitu engga$ungkan dua kain diatasn!a dengan isian #a#u di"a%it tindas

  04 Ap#ikasi !aitu teknik eng%ias kain dengan e#ekatkan 9 e$entuk per0a sesuai

  otif !ang diinginkan. pena$a%an $a%an #ain untuk ap#ikasi per0a "uga ena$a%

  produk en"adi suatu !ang #e$i% enarik dan unik isa#n!a peasangan renda

  diseke#i#ing potongan $a%an dan pena$a%an kan0ing(

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  4/32

  Pei#i%an 3arna da#a produk per0a sangat penting. se$agus dan sekreatif apapun kar!a

  terse$ut akan en"adi tidak enarik "ika 3arna !ang digunakan tidak e!e0at0%ing

  a4 Warna gradasi9%aronis

  Da#a ke#opok iini enggunakan satu 3arna sa"a tetapi da#a tingkatan !ang

  $er$eda $aik otif aupun po#os(

  :onto% 6 %i"au. %i"au uda. %i"au sedang dan %i"au tua $aik po#os dan $erotif

  $4 Warna kontras

  Warna da#a ke#opok ini ada#a% 3arna !ang $erse$rangan 9 $er#a3anan

  :onto% 6 kuning / ungu. $iru / orange. era% / %i"au

  04 Warna doinan

  Ketika akan engga$ungkan $a%an po#os dan $erotif. sering ka#i un0u#

  ke$ingungan da#a pee#i%an 3arna. 0ara teuda% ada#a% dengan enggunakan

  $a%an otif se$agai dasar. #a#u #i%at 3arna apa !ang en"adi doinasi otif terse$ut.

  a$i# 3arna terse$ut se$agai 3arna po#osn!a(

  ;ungsi kar!a kera"inan #i$a% teksti#

  &eksti# ada#a% $a%an !ang $erasa# dari serat !ang di o#a% en"adi $enang atau kain

  se$agai $a%an pe$uatan $usana dan $er$agai produk kera"inan #ainn!a(

  ;ungsi kar"a kera"inan #i$a% teksti# ada#a% sesuai dengan fungsi $arang 9 produk !angdi%asi#kan dan einia#isir #i$a% teksti# "uga ena$a% in0oe atau pendapatan

  Unsure estetika dan argonois kar!a kera"inan teksti#

  Estetika dise$ut "uga dengan keinda%an. $entuk. fungsi( 2adi o$"ek estetika atau

  keinda%an ada#a% sesuatu !ang inda% dan en!enangkan. "adi sesuatu dikatakan inda%

  $i#a ada kesatuan $entuk dari unsure-unsure !ang $ersifat %aronis(

  Wu"ud estetika kar!a kera"inan ditentukan o#e% $e$erapa %a# !aitu $entuk. 3arna. fungsi

  dan ornaent

  *( 5entuk. kar!a kera"ina e#iputi + diensi 0onto% 3a!ang ku#it. %iasan dinding

  Dan ' diensi 0onto% e"a. kursi. kap #apu. patung dan 3ada%

  +( Warna. da#a kera"inan ada#a% se$agai penun"ang esetik kar!a kera"inan

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  5/32

  '( Ornaent atau raga %ias. ikut enentukan keinda%an dan identitas kera"ina

  terse$ut

  ,( ;ungsi

  2adi unsur !ang e$uat kar!a en"adi inda% ada#a%

  a4 Kesatuan

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  6/32

  Po#a %ias

  Agar raga %ias di atas dapat digunakan untuk eng%ias suatu $enda aka per#u

  diran0ang $entuk susunan raga %iasn!a !ang dise$ut dengan po#a %ias( Po#a %ias

  erupakan susunan raga %ias !ang disusun "arak dan ukurann!a $erdasarkan aturan-

  aturan tertentu( Po#a %iasan "uga %arus enerapkan prinsip-prinsip desain seperti

  kesei$angan. iraa. aksentuasi. dan kesatuan se%ingga terdapat otif %ias atau desain

  raga %ias !ang kita inginkan( Desain raga %ias !ang suda% $er$entuk po#a %ias suda%

  dapat kita gunakan untuk eng%ias sesuatu $enda(

  Po#a %ias ini ada , a0a !aitu6 po#a serak. po#a pinggiran. po#a engisi $idang dan

  po#a $e$as(

  *( Po#a serak atau po#a ta$ur !aitu raga %ias ke0i#-ke0i# !ang diatur "arak dan

  susunann!a engisi se#uru% perukaan atau se$a%agian $idang !ang di%ias(

  Raga %ias dapat diatur "arak dan susunann!a apaka% ke satu ara%. dua ara%. dua

  ara%

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  7/32

  +( Po#a pinggiran !aitu raga %ias disusun $er"a"ar engikuti garis #urus atau garis

  #engkung !ang sa#ing $er%u$ungan satu dengan !ang #ainn!a( Po#a pinggiran ini

  ada #ia a0a !aitu po#a pinggiran $erdiri. po#a pinggiran $ergantung. po#a

  pinggiran sietris. po#a pinggiran $er"a#an. dan po#a pinggiran ean"at(

  a( Po#a pinggiran $erdiri !aitu raga %ias disusun $er"a"ar $erat ke $a3a% atau

  disusun akin ke atas akin ke0i#( Po#a pinggiran ini sering digunakan untuk

  eng%ias pinggiran $a3a% rok. pinggiran $a3a% $#us. u"ung #engan dan #ain-

  #ain(

  $( Po#a pinggiran $ergantung !aitu ke$a#ikan dari po#a pinggiran $erdiri !ang

  ana raga %ias disusun $er"a"ar dengan susunan $erat ke atas atau akin ke

  $a3a% akin ke0i# se%ingga ter#i%at seperti enggantung( Po#a pinggiran ini

  digunakan untuk eng%ias garis #e%er pakaian. garis %ias %ori>onta# !ang

  ana u"ung otif eng%adap ke $a3a%

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  8/32

  0( Po#a pinggiran sietris !aitu raga %ias di susun $er"a"ar diana $agian atas

  dan $agian $a3a% saa $esar( Pinggiran ini digunakan untuk eng%ias

  pinggiran rok. pinggiran u"ung #engan. tenga% uka $#us. gaun ataupun rok(

  d( Po#a pinggiran $er"a#an !aitu susunan raga %ias !ang disusun $er"a"ar pada

  garis %ori>onta# dan di%u$ungkan dengan garis #engkung se%ingga otif

  seo#a%-o#a% $ergerak ke satu ara%( Po#a pinggiran $er"a#an ini digunakan untuk

  eng%ias $agian $a3a% rok. $a3a% $#us. u"ung #engan. dan garis %ias !ang

  %ori>onta#

  e( Po#a pinggiran ean"at !aitu susunan raga %ias !ang disusun $er"a"ar pada

  garis tegak #urus se%ingga seo#a%-o#a% otif $ergerak ke atas9ean"at( Po#a

  %iasan seperti ini digunakan untuk eng%ias $agian !ang tegak #urus seperti

  tenga% uka $#us. tenga% uka rok. garis prin0es dan #ain-#ain(

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  9/32

  '( Po#a engisi $idang

  Po#a engisi $idang !aitu raga %ias disusun engikuti $entuk $idang !ang akan

  di%ias( :onto%n!a $idang segi epat. $idang segi tiga. $idang #ingkaran dan #ain-

  #ain(

  a( Mengisi $idang segi epat. raga %ias $isa disusun di pinggir atau di tenga%

  atau pada sudutn!a sa"a se%ingga e$eri kesan $entuk segi epat( Po#a

  engisi $idang segi epat ini $isa digunakan untuk eng%ias $enda !ang

  $er$entuk $idang segi epat seperti a#as e"a. $#us dengan $e#a%an di tenga%

  uka seperti ke$a!a

  $( Mengisi $idang segi tiga. raga %ias disusun eenu%i $idang segi tiga atau

  di %ias pada setiap sudut segitiga( Po#a seperti ini digunakan untuk eng%ias

  tap#ak e"a. saku. pun0ak #engan. dan #ain-#ain(

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  10/32

  0( Po#a engisi $idang #ingkaran9setenga% #ingkaran. raga %ias dapat disusun

  engikuti pinggir #ingkaran. di tenga% atau eenu%i seua $idang

  #ingkaran( Po#a engisi $idang #ingkaran ini dapat digunakan untuk eng%ias

  garis #e%er !ang $er$entuk $u#at atau #e%er Sabrina. tap#ak e"a !ang

  $er$entuk #ingkaran. dan #ain-#ain

  ,( Po#a $e$as

  Po#a $e$as !aitu susunan raga %ias !ang tidak terikat susunann!a apaka%

  ara% %ori>onta# atau 7ertika#. akin ke atas susunann!a akin ke0i# atau

  se$a#ikn!a. d##( Yang per#u diper%atikan ada#a% susunann!a tetap sesuai

  dengan prinsip-prinsip desain dan penepatan %iasan pada $enda tidak

  engganggu "a%itan atau desain struktur $enda(

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  11/32

  KD Mengana#isis proses produksi kera"inan #i$a% teksti# di 3i#a!a% setepat e#a#ui

  pengaatan dari $er$agai su$er(

  INDIKA&OR

  '(?(* Mendeskripsikan Aneka "enis $a%an #i$a% !ang dapat digunakan

  '(?(+ Mea%ai odifikasi a#at dan $a%an !ang di$utu%kan

  '(?(' Mea%ai proses !ang digunakan pada pe$uatan kar!a kera"inan #i$a% teksti#

  KD Mendesain proses produksi kar!a kera"inan #i$a% teksti# $erdasarkan identifikasi

  ke$utu%an su$er da!a dan prosedur $erkar!a dengan pendekatan $uda!a setepat dan #ainn!a

  INDIKA&OR

  ,(@(* Mea%ai tentang desain produksi da#a kera"inan #i$a% teksti#

  ,(@(+ Mea%ai tentang po#a %iasan da#a kera"inan #i$a% teksti#

  Aneka "enis $a%an !ang dapat digunakan da#a kera"inan #i$a% teksti#6

  *( Per0a. #i#i% kain per0a "enis katun !ang seratn!a %a#us dan tidak uda% #untur. gunakan

  per0a po#os dan $erotif agar pat0%3ork !o!o !ang di%asi#akn #e$i% $er3arna

  +( 5enang su#a dan $enang "a%it $iasa

  '( Mani0 / ani0 se$agai eper0antik dan eperinda% $entuk pat0%3ork !o!o

  ,( Kan0ing. "uga untuk eper0antik pat0%3ork !o!o

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  12/32

  Aneka a#at !ang di$utu%kan da#a kera"inan #i$a% teksti#6

  *( 2aru. "aru !ang digunakan $entuk pan"ang. pipi% dan u"ungn!a ta"a

  +( Pu#pen. untuk 0etak ga$ar dari 0etakan $a%an !ang ge#ap

  '( Pensi#. untuk 0etak ga$ar dari 0etakan $a%an !ang terang

  ,( Kertas karton. untuk e$uat po#a

  )( unting. $edakan gunting untuk eotong kertas dan $a%an agar keta"aann!a ter"aga

  @( Meteran

  ?( 2angkar

  Langka% pertaa da#a e$uat produk ada#a% desain. !ang dise$ut "uga dengan desain

  produksi. desain !ang suda% di$uat di#akukan pen!epurnaan !ang dise$ut "uga dengan

  finis%ing dengan e3arnai se%ingg desain ke#i%atan #e$i% enarik(

  Po#a pat0%3ork !o!o dengan diaeter ke0i# @0. sedang B0. $esar *C0

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  13/32

  :onto% produk !ang di%asi#kan dari pat0%3ork !o!o antara #ain6

  *( A#as e"a

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  14/32

  +( Sarung $anta# kursi

  '( Pa"angan pintu

  ,( &opi

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  15/32

  )( orden

  KD 6 Mea%ai su$er da!a !ang di$utu%kan da#a endukung proses produksi kera"inan#i$a% teksti#(

  INDIKA&OR

  '(@(* engindentifikasi su$erda!a !ang di$utu%kan da#a proses kera"inan

  KD 6 Me$uat kar!a kera"inan #i$a% teksti# !ang $erke$ang di 3i#a!a% setepat dan #ainn!a

  sesuai teknik dan prosedur

  INDIKA&OR

  ,(?(* Mepraktekkan pe$uatan kera"inan #i$a% teksti# sesuai daera% setepat

  ,(?(+ epraktekkan pe$uatan kera"inan a#as e"a. $anta#an kursi. ka#ung dengan

  teknik pat0%3ork !o!o

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  16/32

  Untuk en0apai tu"uan !ang te#a% ditentukan diper#ukan a#at-a#at sarana

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  17/32

  @( Market atau pasar ada#a% tepat di ana organisasi en!e$ar#uaskan

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  18/32

  **( Keadi#an

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  19/32

  )( 2e#u"ur seke#i#ing kain !ang suda% dipotong dengan e#ipat pinggiran kain se$esar +

  @( Sete#a% di"e#u"ur seke#i#ing. tarik $enang "e#u"uran sapai seua kain engkerut dan

  e$entuk #o$ang ke0i# diatasn!a(

  7. Sete#a% e$uat $e$erapa pat0%3ork !o!o. satukan setiap pat0%3ork !o!o dengan

  tusuk $a#ut(

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  20/32

  B( Satukan seua pat0%3ork !o!o sesuai dengan desain !ang te#a% di$uat sapai

  e$antuk a#as e"a !ang diinginkan dengan enepatkan a0a / a0a otif

  raga %ias pada peasangan pat0%3ork !o!o

  KD 6 Mea%ai su$er da!a !ang di$utu%kan da#a endukung proses produksi kera"inan

  #i$a% teksti#(

  INDIKA&OR

  '(@(* Mengindentifikasi su$erda!a !ang di$utu%kan da#a proses kera"inan

  '(@(+ Mea%ai konsep dan prosedur e$uat po#a 0e#eek 9 apron

  '(@(' engindentifikasi a#at dan $a%an

  KD 6 Me$uat kar!a kera"inan #i$a% teksti# !ang $erke$ang di 3i#a!a% setepat dan #ainn!a

  sesuai teknik dan prosedur

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  21/32

  INDIKA&OR

  ,(?(* Mepraktekkan pe$uatan po#a 0e#eek

  ,(?(+ Mepraktekkan pe$uatan 0e#eek dengan teknik pat0%3ork dari #i$a% teksti#

  :e#eek atau apron erupakan #enan rua% tangga !ang sering diteukan. %arga

  "ua#n!a "uga asi% ter"angkau. e$uat 0e#eek dengan %asi# !ang unik dan $er$eda sa#a%

  satun!a enggunakan per0a. tanpa enge#uarkan $an!ak $ia!a $isa eng%asi#kan

  keuntungan !ang $er#ipat(

  Me$uat 0e#eek e$utu%kan po#a. ukuran $agian / $agian !ang diper#ukan untuk

  e$uat 0e#eek antara #ain6

  *( Pan"ang 0e#eek. diukur dari garis #e%er turun *+0 sapai $atas pa%a

  +( Le$ar uka. diukur dari $atas kerung #engan kanan sapai kiri

  '( Lingkar $adan uka. diukur dari sisi kanan di$a3a% ketiak e#e3ati dada %ingga

  sisi kiri

  A#at dan $a%an !ang di$utu%kan da#a e$uat 0e#eek dari per0a

  Kain Per0a aneka 3arna

  5enang 2a%it

  2aru 2a%it

  unting kain

  unting kertas

  A#at ukur eteran

  Pita untuk eper0antik

  Langka% ker"a e$uat 0e#eek6

  *( Siapkan a#at dan $a%an

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  22/32

  +( Mu#ai#a% en!atukan $a%an kain+ per0a terse$ut dengan di "a%it en"adi

  #e$aran kain #e$ar

  '( Sete#a% $a%an per0a di satukan %ingga en"adi #e$aran kain !ang #e$ar

  ,( &entukan po#a untuk e$uat 0e#eek !ang anda inginkan

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  23/32

  )( Sete#a% po#a ter$entuk. #a#u gunting $a%an per0a engikuti po#a !ang di$uat

  @( Sete#a% digunting "a%it#a% pinggiran kain terse$ut dengan pita !ang seukuran

  + 0 agar enutupi u"ung ak%ir guntingan

  ?( 5uat ta#i 0e#eek dari karung dengan ukurang kurang #e$i%

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  24/32

  2adi#a% 0e#eek 0antik untuk easak di dapur.

  KD 6 Mea%ai su$er da!a !ang di$utu%kan da#a endukung proses produksi kera"inan

  #i$a% teksti#(

  INDIKA&OR

  '(@(* Mengindentifikasi su$erda!a !ang di$utu%kan da#a proses kera"inan

  '(@(+ Mea%ai konsep dan prosedur tepat HP dengan teknik akrae

  '(@(' engindentifikasi a#at dan $a%an

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  25/32

  KD 6 Me$uat kar!a kera"inan #i$a% teksti# !ang $erke$ang di 3i#a!a% setepat dan #ainn!a

  sesuai teknik dan prosedur

  INDIKA&OR

  ,(?(* Mepraktekkan pe$uatan desain %iasan

  ,(?(+ Mepraktekkan pe$uatan tepat HP dengan teknik akrae

  Makrae ada#a% $entuk seni kera"inan sipu#-en!ipu# dengan enggarap rantaian $enang

  a3a# dan ak%ir suatu %asi# Makrae ada#a% sa#a% satu produk kera"inan !ang $erasa# dari

  kea%#ian erangkai ta#i( Makrae $erarti kera"inan sipu# ta#i. diana dengan kea%#ian

  en!ipu# ta#i $aik dua $ua% ta#i. epat $ua% ta#i. dan se$again!a se%ingga eng%asi#kan

  se$ua% kar!a kera"inan !ang se#ain $erfungsi se$agai $enda pakai "uga epun!ai seni !ang

  enarik(

  Sa#a% satu 0onto% seni akrae ada#a% ge#ang tangan !ang sangat enarik. dari ta#i tea#i !ang

  $er3arna-3arni . se%ingga eng%asi#kan produk atau $enda pakai !ang epun!ai ni#ai seni

  !ang tinggi(

  Suda% $an!ak produk !ang di%asi#kan dari kera"inan akrae !ang di"ua# di pasaran

  se$agai $enda pakai. k%ususn!a se$agai asesoris untuk ena$a% ke0antikan tenunan. dengan

  e$uat $er$agai sipu# pada rantai $enang terse$ut se%ingga ter$entuk aneka ru$ai dan

  "u$ai Da#a e$uat akrae. ada $e$erapa teknik !ang digunakan antara #ain teknikpi#in.sipu#.an!a. atau ra"ut( Perepuan dida#a penapi#ann!a. antara #ain sa$uk. ge#ang.

  ka#ung. kerudung. tas tangan. dopet d##(

  A( &EHNIK PEM5UA&AN MAKRAME

  A*( Dua &a#i !ang $er$eda 3arna(

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  26/32

  *( Siapkan dua ta#i !ang $er$eda 3arna

  +( &a#i !ang satu di#i#itkan ke ta#i #ainn!a(

  '( U"ung ta#i !ang di#i#itkan diasukkan e#ingkari ta#i !ang satu dan di#ingkarkan #agi dengan

  0ara diasukkankeda#a #ingkarann!a. se%ingga e$entuk sipu# !ang artistik(

  ,( Sipu# di$uat se$an!ak ungkin sesuai dengan $entuk !ang diinginkan(

  A+( Epat ta#i !ang $er$eda 3arna atau tidak(

  *( &a#i di$agi dua. ke#opok ta#i satu $erisi dua ta#i. dan ke#opok #ain $erisi dua ta#i(

  +( Masing-asing ke#opok $isa $er$eda 3arana atau tidak(

  '( Masing-asing ke#opok di#i#itkan se0ara $ergantian. antara ke#opok ta#i satu dan

  ke#opok ta#i #ainn!a(

  ,( Ke#opok ta#i satu di#i#itkan dengan 0ara di#ingkarkan dan diasukkan keke#opok ta#i

  #ainn!a. se#an"utn!a $ergantian ke#opopok ta#i !ang di#i#it. e#i#itkan ta#in!a keke#opok ta#i

  satu se%ingga e$entuk sipu#(

  )( Sipu# direkatkan dan dirapikan se%ingga enarik dan artistik(

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  27/32

  A'( 5an!ak ta#i. $aik $er$eda 3arna atau tidak(

  *( 5an!ak ta#i diikatkan pada se$ua% ka!u

  +( Satu ta#ii di#i#it $an!ak ta#i disapingn!a se%ingga asing-asing ta#i e$entuk sipu#(

  '( Sipu# di$entuk dengan 0ara ta#i di#i#it e#ingkar se#an"utn!a di#ingkarkan #agi dan dikun0i

  dengan easukkan keda#a #ingkaran. se%ingga e$entuk sipu#(

  ,( &a#i !ang di#i#it. $isa satu $er#iku#iku. atau dua se%ingga ter$entuk dou$e# #iku-#iku.

  Hasi# kar!a kera"inan akrae ei#iki kesesuaian fungsi. kekuatan. dan keinda%an !ang

  $er$eda-$eda( ;ungsi kar!a kera"inan dapat di#i%at dari penggunan $enda terse$ut( Kekuatan dari

  kar!a kera"inan ditentukan dari kua#itas $a%an dasar !ang digunakan( Apa$i#a $a%an dasar !ang

  digunakan kuat aka kua#itasn!a akan $agus( Keinda%an kar!a kera"inan akrae dapat di#i%at

  dari ode# $enda !ang di$uat. 0orak. %iasan atau aksesoris dari $enda terse$ut

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  28/32

  Cara untuk memulai Macrame

  untuk eu#ai e$uat a0ra1 $iasan!a ta#i !ang digunakan dikaitkan du#u ke pipa atau

  pensi#

  Untuk euda%kan eu#ai engan!a a0rae( Kaitkan ta#i kur9pita9kain atau

  $a%an !ang akan digunakan se$agai a0rae di pensi#9pipa9#ainn!a(

  5agi + saa rata ta#i kur terse$ut( Diana. ta#i kur !ang di#ipat kita se$ut ta#i kur a. dan

  u"ung ta#i kur !ang eru$ai kita se$ut ta#i kur $ dan 0

  Keudian. ta#i kur a

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  29/32

  2adi#a% sipu# a3a# untuk e$uat an!aan a0rae

  Dan a0a / a0a produk !ang ter$uat dari teknik a0ra1 antara #ain6

  *( e#ang tangan

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  30/32

  +( &as tangan

  '( Ikat pinggang

  KD 6 Mengana#isis sikap dan peri#aku 3irausa%a kera"inan #i$a% teksti# !ang dapat endukung

  ke$er%asi#an da#a en"a#ankan se$ua% usa%a

  INDIKA&OR

  '(B(* Mengindentifikasi sikap prri#aku seangat 3irausa%a dan faktor penun"angn!a

  '(B(+ Mengindentifikasi faktor penun"ang dan pendukung ke$er%asi#an 3irausa%a

  KD 6 Men!a"ikan %asi# ana#isa sikap dan peri#aku 3irausa%a kera"inan #i$a% teksti#

  INDIKA&OR

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  31/32

  ,(B(* Mea%ai penerapan peri#aku tepat 3aktu 3irasa%a

  ,(B(+ ea%ai penerapan koiten ter%adap pengenda#ian diri

  Wirausa%a !ang %anda# ada#a% 3irausa%a !ang ei#iki seangat. sikap . pri#aku

  dan keapuan 3irausa%a !ang 0ukup $aik untuk endirikan . ei#iki dan enge#o#a

  perusa%aan(

  Peri#aku usa%a da#a e$angun usa%a terdiri dari 6 ino7atif. kreati7itas. oti7asi. sikap

  eker"a efesian dan efektif

  a( Ino7atif. sikap ino7atif da#a e$angun usa%a. e$uat ino7asi / ino7asi ter$aru

  eng%asi#kan produk !ang ei#iki ni#ai "ua# tinggi. $eranfaat $agi as!arat

  $( Men0intai kegiatan usa%an!a dan perusa%aann!a se0ara #uas dan tanggu%

  0( Mau dan apu $eker"a keras dan enekuni $idang usa%a tanpa kena# en!era%

  d( Mau dan apu $erkounikasi dengan $aik dengan pi%ak interna# aupun eksterna#

  e( Mei#iki ino7asi dan kreati7itas tinggi. f#eksi$e# serta ei#iki "aringan $isnis !ang

  #uas

  *( ;aktor kegaga#an dan ke$er%asi#an 3irausa%a

  Seseorang ketika enga3a#i usa%an!a %arus siap dengan + %a# !aitu $er%asi# da#a

  enge$angkan usa%a atau gaga# saa seka#i da#a usa%an!a. adapun faktor

  pen!e$a$ 3irausa%a gaga# dan $er%asi# da#a en"a#ankan usa%an!a !aitu6

  a( Kepri$adian !ang negati7e. perasaan takut disaingi orang #ain. ke$iasaan

  enunda 3aktu. ke$iasaan $oros. 0epat puas diri. kurang epe#a"ari i#u

  odern(

  $( Kurang ke%anda#an SDM dan tidak kopeten da#a ana"eria# serta kurangn!a

  serta kurangn!a penga#aan ketika en"a#ankan strategi usa%a

  0( Kurang pea%aan $idang usa%a !ang dia$i# karena tidak dapat

  enge7a#uasikan dengan "e#as usa%a !ang dige#uti(d( Kurangn!a ke%anda#an pengo#a%an adinistrasi dan keuangan < oda# dan

  kenda#i kredit4( Pen0atatan adinistrasi dan keuangan se0ara se$arangan akan

  seakin eper$uruk kondisi usa%a karena tidak dapat e$a0a transaksi dan

  akti7itas !ang te#ag ter"adi(

 • 7/25/2019 Modul Prakarya Dan Kewirausahaan

  32/32

  e( &epat usa%a dan #okasi !ang kurang eadai. tepat usa%a dan #okasi sangat

  enentukan ke#an0aran $isnis !ang dige#uti

  f( Kurangn!aa pea%aan da#a pengadaan. pee#i%araan dan penga3asan $a%an

  $aku dan sarana pera#atan. apa$i#a tidak ei#iki keapuan da#a $idang ini

  akan e$uat $ia!a operasiona# seakin tinggi dan kerugan akan ter"adi

  g( &idak adan!a produk $aru. pengusa%a !ang tidak enapi#kan produk $aru !ang

  kreatif dan ino7atif akan eper0epat $er%enti usa%an!a(

  *( ;aktor 3irausa%a $er%asi# da#a en"a#ankan usa%an!a

  a( Peren0anaan !ang tpat dan atang serta dapat e#aksanakan dengan $aik

  $( isi. isi dan dedikasi !ang tinggi dari usa%an!a

  0( Koiten !ang tinggi da#a usa%a untuk en0apai tu"uan prestasi

  d( SDM !ang "anda#

  e( Mana"ean usa%a !ang $aik. tepat dan rea#istis

  f( ;aktor eksterna# dan interna# $erupa peningkatan $arang9 "asa

  g( Ke0o0okan konsuen !ang terpuaskan

  h. Sarana dan prasarana se$agai penun"ang usa%a