of 26 /26
MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA 3157 Na temelju članka 23. stavka 3., članka 62. stavka 7. i članka 63. stavka 2. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 122/03., 158/03. i 60/04.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi PRAVILNIK O TELEKOMUNIKACIJSKIM USLUGAMA I. OPĆE ODREDBE Sadržaj i primjena Pravilnika Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti obavljanja te mjerila kakvoće telekomunikacijskih usluga, obvezni sadržaj i druge sastavne odredbe općih uvjeta poslovanja davatelja usluga, te načela cjenovnog sustava za određivanje cijena telekomunikacijskih usluga, koje obavlja samo jedan davatelj usluga u unutarnjem i međunarodnom telekomunikacijskom prometu, kao i davatelj usluga sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu. (2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na telekomunikacijske usluge iz članka 23. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakon): 1. javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, 2. javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, 3. davanje u najam telekomunikacijskih vodova, 4. davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova, 5. radiodifuzijske usluge, 6. usluge kabelske distribucije, 7. usluge s dodanom vrijednosti, 8. usluge davanja pristupa Internetu, 9. usluge prijenosa govora putem internetskog protokola (VoIP), 10. ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim javnih govornih usluga, iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona, 11. usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi, iz članka 23. stavka 2. točke 2. Zakona. Pojmovi i značenje Članak 2. U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 1. davatelj usluga: pravna ili fizička osoba koja pruža javne telekomunikacijske usluge na tržištu koristeći se telekomunikacijskom mrežom, 2. javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži: javno dostupne usluge prijenosa govora putem javne telekomunikacijske mreže, koje omogućuju obostranu govornu

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

Embed Size (px)

Text of MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju...

Page 1: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

3157 Na temelju članka 23. stavka 3., članka 62. stavka 7. i članka 63. stavka 2. Zakona o

telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 122/03., 158/03. i 60/04.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK O TELEKOMUNIKACIJSKIM USLUGAMA

I. OPĆE ODREDBE Sadržaj i primjena Pravilnika

Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti obavljanja te mjerila kakvoće

telekomunikacijskih usluga, obvezni sadržaj i druge sastavne odredbe općih uvjeta poslovanja davatelja usluga, te načela cjenovnog sustava za određivanje cijena telekomunikacijskih usluga, koje obavlja samo jedan davatelj usluga u unutarnjem i međunarodnom telekomunikacijskom prometu, kao i davatelj usluga sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na telekomunikacijske usluge iz članka 23. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakon):

1. javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, 2. javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, 3. davanje u najam telekomunikacijskih vodova, 4. davanje u najam telekomunikacijske mreže ili njezinih dijelova, 5. radiodifuzijske usluge, 6. usluge kabelske distribucije, 7. usluge s dodanom vrijednosti, 8. usluge davanja pristupa Internetu, 9. usluge prijenosa govora putem internetskog protokola (VoIP), 10. ostale usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog, osim

javnih govornih usluga, iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona, 11. usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog

telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi, iz članka 23. stavka 2. točke 2. Zakona.

Pojmovi i značenje Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 1. davatelj usluga: pravna ili fizička osoba koja pruža javne telekomunikacijske usluge na

tržištu koristeći se telekomunikacijskom mrežom, 2. javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži: javno dostupne usluge

prijenosa govora putem javne telekomunikacijske mreže, koje omogućuju obostranu govornu

Page 2: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

komunikaciju korisnika usluga, koja započinje u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, a završava u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ili u bilo kojoj drugoj telekomunikacijskoj mreži. Ove usluge moraju zadovoljavati mjerila iz članka 29. ovoga Pravilnika,

3. javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži: javno dostupne usluge prijenosa govora putem javne telekomunikacijske mreže, koje omogućuju obostranu govornu komunikaciju korisnika usluga, koja započinje u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, a završava u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži ili u bilo kojoj drugoj telekomunikacijskoj mreži. Ove usluge moraju zadovoljavati mjerila iz članka 29. ovoga Pravilnika,

4. javna telekomunikacijska mreža: nepokretna ili pokretna telekomunikacijska mreža koja se upotrebljava za javne telekomunikacije,

5. korisnik usluga: fizička ili pravna osoba koja se koristi javnim telekomunikacijskim uslugama ili ih zahtijeva,

6. obračunska jedinica: jedinični vremenski interval koji se upotrebljava za obračun i naplatu javnih govornih usluga u nepokretnoj i pokretnoj telekomunikacijskoj mreži,

7. operator: pravna osoba koja na temelju propisa i/ili ugovora raspolaže javnom telekomunikacijskom mrežom ili dijelovima povezanim s tom mrežom,

8. priključna točka: svi fizički priključci i njihova priključna tehnička specifikacija koji su dio telekomunikacijske mreže i koji su potrebni za priključenje na tu mrežu i za djelotvorno uspostavljanje telekomunikacijskih veza putem te mreže,

9. usluge davanja u najam telekomunikacijskih vodova: telekomunikacijske usluge koje se pružaju za određene prijenosne kapacitete između završnih točaka telekomunikacijske mreže, a ne obuhvaćaju telekomunikacijske vodove bez prijenosnih kapaciteta, niti komutacijske usluge na zahtjev i pod nadzorom korisnika usluga,

10. usluge s dodanom vrijednosti: bilo koje usluge koje zahtijevaju obradu podataka o telekomunikacijskom prometu ili podataka o lokaciji izvan opsega nužnog za komunikaciju putem telekomunikacijske mreže ili za obračun troškova,

11. usluge kabelske distribucije: telekomunikacijske usluge prijenosa radijskih i televizijskih programa i s njima povezanih podataka, odašiljanih iz jednog središta korisnicima kabelske distribucijske mreže, putem koje se mogu pružati i druge telekomunikacijske usluge,

12. zajednički pristup javne govorne i širokopojasne usluge na mjesnu pristupnu mrežu: tehnička mogućnost opreme ugrađene s obje strane lokalne petlje kojom se omogućuje istodobna uporaba lokalne petlje za javne govorne usluge i za širokopojasni prijenos podataka (xDSL), putem različitih davatelja usluga pristupa Internetu.

II. OPĆI UVJETI OBAVLJANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA Obveze davatelja telekomunikacijskih usluga

Članak 3. (1) Cijene usluga, koje obavlja davatelj usluga za kojeg je Vijeće Hrvatske agencije za

telekomunikacije (u daljem tekstu: Vijeće Agencije) utvrdilo da ima znatniju tržišnu snagu na mjerodavnom tržištu, moraju se temeljiti na načelima transparentnosti, troškovne usmjerenosti i nediskriminacije.

(2) Davatelj usluga mora, radi olakšavanja pristupa i dostupnosti telekomunikacijskih usluga, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, uvažavati posebne potrebe osoba s invaliditetom, u dogovoru sa specijaliziranim ustanovama.

(3) U slučaju prekida ili poremećaja u obavljanju telekomunikacijskih usluga, davatelj usluga mora poduzeti potrebne mjere za njihovo ponovno uspostavljanje u najkraćem mogućem roku, osobito kad se radi o uspostavi telekomunikacijskih veza za potrebe državnih

Page 3: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

tijela. O mjerama predviđenima za te svrhe i njihovoj provedbi davatelj usluga obavješćuje ministarstvo nadležno za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Hrvatsku agenciju za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija).

(4) Ako je davatelj usluga prinuđen, zbog razloga više sile, privremeno ukinuti ili ograničiti određeni broj ili vrstu telekomunikacijskih usluga, o tome mora bez odgode, a prema mogućnosti i unaprijed, pisanim putem izvijestiti Ministarstvo i Agenciju, a korisnike svojih usluga putem sredstava javnog priopćavanja.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka davatelj usluga obvezan je osigurati prednost u obavljanju telekomunikacijskih usluga u skladu s odredbama Zakona i posebnih propisa.

Obveze operatora sa znatnijom tržišnom snagom Članak 4.

(1) Operator sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu mora osigurati telekomunikacijski priključak na priključnoj točki svoje telekomunikacijske mreže, uz uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podnijela zahtjev za priključenje na području pokrivanja koncesije ili dozvole tog operatora, ako na tom području ima izgrađenu telekomunikacijsku mrežu, ako za to postoje tehničke mogućnosti i ako je s tom osobom sklopio odgovarajući ugovor.

(2) Operator iz stavka 1. ovoga članka mora omogućiti priključenje pretplatničke terminalne opreme u roku od najviše 30 dana od dana prihvaćanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

Obavješćivanje korisnika usluga Članak 5.

(1) Davatelj usluga obvezan je: 1. izvješćivati korisnike svojih usluga na jasan i prikladan način o telekomunikacijskim

uslugama koje pruža, a osobito o uvjetima i načinu obavljanja tih usluga, cijenama usluga, te uvjetima uz koje je opravdan prekid obavljanja tih usluga,

2. osigurati stalnu službu za pomoć korisnicima svojih usluga, 3. osigurati uslugu davanja obavijesti (informacija) koja omogućuje dobivanje obavijesti o

njegovim pretplatnicima, 4. davati na raspolaganje podatke o svojim pretplatnicima osobama koje su registrirane za

objavljivanje imenika pretplatnika i/ili za usluge davanja obavijesti o pretplatničkim brojevima.

(2) Davatelj usluga sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu mora podatke iz stavka 1. točke 4. ovoga članka davati na troškovno usmjeren i nediskriminirajući način.

Pristup mreži i međusobno povezivanje Članak 6.

(1) Operator sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu mora omogućiti drugim davateljima usluga pristup svojoj telekomunikacijskoj mreži u svrhu obavljanja telekomunikacijskih usluga u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o pristupu mreži i međusobnom povezivanju.

(2) Davatelj usluga, koji je operator i raspolaže telekomunikacijskom mrežom, može ostvariti međusobno povezivanje s operatorima koji imaju znatniju tržišnu snagu na temelju njihove standardne ponude međusobnog povezivanja, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o pristupu mreži i međusobnom povezivanju.

(3) Davatelj usluga, koji nije operator, ima pravo tražiti pristup telekomunikacijskoj mreži operatora sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu putem terminalne opreme,

Page 4: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

uz uvjete koji ovise o vrsti telekomunikacijskih usluga za koje se traži pristup, te o međusobnom ugovoru.

(4) Operator, ili davatelj usluga koji raspolaže unajmljenom telekomunikacijskom mrežom, odnosno unajmljenim dijelovima telekomunikacijske mreže, a kojemu je izdana dozvola, ima pravo zahtijevati povezivanje svoje telekomunikacijske mreže na javnu telekomunikacijsku mrežu operatora sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o pristupu mreži i međusobnom povezivanju.

(5) Pravna ili fizička osoba, koja obavlja djelatnost daljnje prodaje (preprodaje) telekomunikacijskih usluga, ne može se koristiti ponuđenim maloprodajnim uslugama drugih operatora ili davatelja usluga, kako bi pružala vlastite maloprodajne usluge na tržišnoj osnovi, ako time ugrožava funkcionalnu cjelovitost telekomunikacijske mreže putem koje se pružaju te maloprodajne usluge.

(6) Pravna ili fizička osoba iz stavka 5. ovoga članka može se koristiti ponuđenim maloprodajnim uslugama drugih operatora ili davatelja usluga na temelju posebnog ugovora s operatorom ili davateljem usluga.

(7) U slučaju pristupa davatelja usluga telekomunikacijskoj mreži putem terminalne opreme, odnosno međusobnog povezivanja telekomunikacijskih mreža, operator sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu mora omogućiti taj pristup, odnosno međusobno povezivanje u skladu s odredbama članka 54. Zakona, poštujući sljedeće rokove:

– za pristup telekomunikacijskoj mreži putem terminalne opreme – do dva mjeseca, – za međusobno povezivanje telekomunikacijskih mreža – do tri mjeseca, računajući od dana sklapanja ugovora između operatora i podnositelja zahtjeva za pristup,

odnosno međusobno povezivanje.

III. JAVNA TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA Funkcionalna cjelovitost telekomunikacijske mreže

Članak 7. (1) Prigodom pružanja telekomunikacijskih usluga putem telekomunikacijske mreže

operator mora osigurati neprekinutost i funkcionalnu cjelovitost svoje telekomunikacijske mreže.

(2) Na temelju prethodne suglasnosti Agencije operator može privremeno ograničiti ili prekinuti pružanje telekomunikacijskih usluga na bilo kojem dijelu telekomunikacijske mreže ili isključiti vodove za međusobno povezivanje s drugim operatorima, ako je to potrebno zbog očuvanja funkcionalne cjelovitosti telekomunikacijske mreže. U hitnim slučajevima operator može ograničiti ili prekinuti pružanje telekomunikacijskih usluga, uz obvezu naknadnog izvješćivanja i pribavljanja suglasnosti Agencije.

(3) Operator mora ukloniti kvarove u svojoj telekomunikacijskoj mreži u što je moguće kraćem roku.

Uporaba javnog dobra Članak 8.

Za potrebe postavljanja i/ili održavanja svoje telekomunikacijske infrastrukture i opreme koncesionari radiodifuzijskih usluga i operatori imaju pravo, uz pribavljenu suglasnost nadležnog tijela državne uprave koje upravlja javnim dobrima, koristiti se, u svrhu obavljanja svoje djelatnosti, javnim dobrima u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, te šumskim i drugim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i zračnim prostorom iznad njih.

Zajednička uporaba izgrađene telekomunikacijske infrastrukture i opreme

Page 5: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

Članak 9. (1) Operatori i koncesionari radiodifuzijskih usluga imaju pravo, ako postoje tehnički

uvjeti, koristiti se izgrađenom telekomunikacijskom infrastrukturom u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba uz naknadu stvarnih troškova, na temelju sklopljenog ugovora. Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga u svrhu obavljanja telekomunikacijskih usluga, obuhvaća slobodne dijelove kabelske kanalizacije u njegovu vlasništvu i slobodna mjesta za postavljanje antena na antenskom stupu u njegovu vlasništvu.

(2) Vlasnik telekomunikacijske infrastrukture može raskinuti ugovor iz stavka 1. ovoga članka, uz otkazni rok koji ne može biti kraći od šest mjeseci, ako dokaže da mu je iznajmljena telekomunikacijska infrastruktura iz stavka 1. ovoga članka potrebna za vlastitu uporabu.

(3) Ako vlasnik telekomunikacijske infrastrukture odbije sklopiti ugovor iz stavka 1. ovoga članka, Vijeće Agencije će, na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga, u roku od 60 dana od dana podnošenja tog zahtjeva utvrditi postoje li odgovarajući tehnički uvjeti, te u slučaju postojanja odgovarajućih tehničkih uvjeta donijeti rješenje koje u cijelosti zamjenjuje taj ugovor. Pri ocjenjivanju odgovarajućih tehničkih uvjeta Vijeće Agencije će osobito voditi računa o opravdanim potrebama vlasnika telekomunikacijske infrastrukture za uporabom dijelova vlastite kabelske kanalizacije, odnosno slobodnih mjesta za postavljanje antena na vlastitom antenskom stupu u razdoblju od sljedeće dvije godine.

(4) Ako vlasnik telekomunikacijske infrastrukture iz stavka 3. ovoga članka ne odgovori na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja tog zahtjeva, smatra se da je odbio sklopiti ugovor u smislu odredbe iz stavka 3. ovoga članka.

Vođenje tehničke dokumentacije Članak 10.

Operator javne telekomunikacijske mreže mora voditi urednu tehničku dokumentaciju o svojoj telekomunikacijskoj mreži i cjelokupnoj telekomunikacijskoj infrastrukturi, te je mora predočiti, odnosno dostaviti na uvid inspektoru telekomunikacija i ovlaštenom radniku Agencije, na njihov zahtjev.

Pregled pretplatničke terminalne opreme Članak 11.

(1) Davatelj usluga može zatražiti od pretplatnika, uz podrobno tehničko obrazloženje, obavljanje neposrednog pregleda ispravnosti pretplatničke terminalne opreme ako postoji osnovana sumnja da pretplatnička terminalna oprema uzrokuje štetne smetnje u telekomunikacijskoj mreži.

(2) Ako pretplatnik ne dopusti obavljanje neposrednog pregleda ispravnosti pretplatničke terminalne opreme u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva davatelja usluga, a i dalje postoje razlozi za osnovanu sumnju iz stavka 1. ovoga članka, davatelj usluga može pretplatniku izdati pisano upozorenje iz stavka 5. ovoga članka.

(3) Ako su smetnje, na koje se odnosi osnovana sumnja iz stavka 1. ovoga članka, osobito teške i štetne u smislu ugrožavanja funkcionalne cjelovitosti telekomunikacijske mreže i/ili osiguravanja primjerene kakvoće usluge drugim korisnicima usluga, davatelj usluga ima pravo zapisnički utvrditi takvo stanje i privremeno isključiti pretplatničku terminalnu opremu iz telekomunikacijske mreže, o čemu dostavlja obavijest pretplatniku.

(4) Ovlašteni radnik davatelja usluga, koji obavlja pregled pretplatničke terminalne opreme, obvezan je prije početka pregleda predočiti valjani dokument o ovlasti.

Page 6: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

(5) Ako ovlašteni radnik davatelja usluga prigodom pregleda utvrdi neispravnost pretplatničke terminalne opreme, koja uzrokuje štetne smetnje u telekomunikacijskoj mreži, obvezan je sastaviti pisano izvješće koje dostavlja pretplatniku, zajedno s upozorenjem da se utvrđena neispravnost mora ukloniti bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja tog upozorenja. Davatelj usluga ima pravo, na temelju pisanog izvješća ovlaštenog radnika davatelja usluga, privremeno isključiti pretplatničku terminalnu opremu iz telekomunikacijske mreže, dok se ne ukloni utvrđena neispravnost.

(6) Ako pretplatnik ne ukloni utvrđenu neispravnost na pretplatničkoj terminalnoj opremi u roku iz stavka 5. ovoga članka, ili ne dopusti pregled ispravnosti pretplatničke terminalne opreme ni nakon isteka roka od 30 dana od dana privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme, davatelj usluga ima pravo trajno isključiti pretplatničku terminalnu opremu, odnosno raskinuti pretplatnički odnos.

(7) Ako ovlašteni radnik davatelja usluga prigodom pregleda ispravnosti pretplatničke terminalne opreme utvrdi da je na javnu telekomunikacijsku mrežu neovlašteno priključena telekomunikacijska oprema, ili da pretplatnik ili treća osoba na drugi način, utvrđen općim uvjetima poslovanja davatelja usluga, zloupotrebljava javnu telekomunikacijsku mrežu, davatelj usluga ima pravo trajno isključiti pretplatničku terminalnu opremu, odnosno raskinuti pretplatnički odnos.

IV. ODNOSI S KORISNICIMA USLUGA Pretplatnički odnosi

Članak 12. (1) Prava i obveze iz pretplatničkog odnosa između davatelja usluga i pretplatnika tih

usluga uređuju se općim uvjetima poslovanja iz članka 62. stavka 1. Zakona. (2) Općim uvjetima poslovanja iz stavka 1. ovoga članka osobito se utvrđuju izgled i

sadržaj obrasca zahtjeva za priključenje pretplatničke terminalne opreme, način i uvjeti zasnivanja, prijenosa i raskidanja pretplatničkog odnosa, odredbe o održavanju, pregledu, premještaju i privremenom isključenju pretplatničke terminalne opreme, odredbe o utvrđivanju cijena telekomunikacijskih usluga i uvjetima plaćanja, osnovne odredbe o kakvoći usluge, o nadležnoj službi davatelja usluga za rješavanje prigovora korisnika usluga, o dodatnim uslugama ako ih davatelj usluga pruža, te odredbe o postupanju s osobnim podacima korisnika usluga.

(3) Vijeće Agencije može svojom odlukom utvrditi i dodatne sastavne odredbe, osim odredaba iz stavka 2. ovoga članka, koje moraju sadržavati opći uvjeti poslovanja iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za priključenje pretplatničke terminalne opreme Članak 13.

(1) Operator i davatelj usluga će, ako prihvati zahtjev fizičke ili pravne osobe za priključenje pretplatničke terminalne opreme, omogućiti priključenje te opreme na svoju javnu telekomunikacijsku mrežu.

(2) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, koji utvrđuje davatelj usluga, osobito mora sadržavati:

– naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,

– matični broj pravne osobe, – djelatnost pravne osobe, – adresu na kojoj se traži priključenje pretplatničke terminalne opreme, – adresu za dostavljanje obavijesti i adresu za dostavljanje računa za obavljene

Page 7: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

telekomunikacijske usluge. (3) Davatelj usluga mora se pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru identiteta

korisnika usluga. (4) Davatelj usluga može odbiti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u slučaju da, prema

razboritom mišljenju davatelja usluga, podnositelj zahtjeva neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljene telekomunikacijske usluge. Ako podnositelj zahtjeva pruži odgovarajuće osiguranje za plaćanje telekomunikacijskih usluga (npr. izvrši uplatu odgovarajućeg pologa, dostavi bankovno jamstvo i sl.), davatelj usluga mora prihvatiti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Davatelj usluga može u svojim općim uvjetima poslovanja utvrditi i druge razloge za neprihvaćanje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na zahtjev za pružanje novih usluga.

(7) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se zahtjevom za pristup mreži i na temelju tog zahtjeva ne može se ostvariti pristup mreži u smislu odredaba članka 6. ovoga Pravilnika.

Ugovor o priključenju na telekomunikacijsku mrežu i korištenju telekomunikacijskih usluga Članak 14.

(1) Pretplatnikom može postati pravna ili fizička osoba koja sklopi pisani ugovor s davateljem usluga o priključenju na njegovu telekomunikacijsku mrežu i korištenju njegovim javnim telekomunikacijskim uslugama. Ugovor se sklapa u skladu s općim uvjetima poslovanja davatelja usluga.

(2) Pisani ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora osobito sadržavati: – naziv i sjedište davatelja usluge, te naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresu

pretplatnika, – uslugu koja se ugovara, jasno i prikladno opisanu razinu kakvoće usluge koja se pruža,

kao i vrijeme uspostave priključka, – usluge održavanja koje se nude, – cijenu usluge ili naziv važećeg cjenika davatelja usluga, prema kojem će se naplaćivati

ugovorena usluga, – trajanje ugovora te uvjete obnavljanja i otkazivanja ugovora, – naknadu štete ili način povrata uplaćenih sredstava, ako nije zadovoljena ugovorena

razina kakvoće usluge, – način rješavanja sporova. (3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se sklopljenim u pisanom obliku i za

dodatne usluge koje su dostupne korisniku usluga putem javno objavljenih postupaka, koje utvrđuje davatelj usluga.

(4) Pravna ili fizička osoba obvezna je osigurati ispravnu pretplatničku instalaciju i nabaviti pretplatničku terminalnu opremu koje zadovoljavaju propisane tehničke uvjete i norme, a pretplatnička terminalna oprema mora imati propisanu izjavu o sukladnosti.

(5) Davatelj usluga ne smije odbiti povezivanje pretplatničke terminalne opreme koja je u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona, ako se ta oprema upotrebljava u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

(6) Prava i obveze iz pretplatničkog odnosa počinju teći od dana kad davatelj usluga priključi pretplatničku terminalnu opremu na telekomunikacijsku mrežu, odnosno od dana kad telekomunikacijska usluga postane dostupna pretplatniku.

Sklapanje ugovora putem Interneta

Page 8: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

Članak 15. (1) Ugovor sklopljen putem Interneta smatra se pisanim ugovorom iz članka 14. ovoga

Pravilnika uz sljedeće uvjete: 1. internetska stranica davatelja usluga, putem koje korisnik usluga sklapa ugovor, mora

osobito sadržavati podatke o: – uvjetima potrebnim za ispunjavanje zahtjeva za sklapanje ugovora, koji uključuju i rok

sklapanja ugovora, – obliku u kojem će ugovor biti dostupan korisniku usluga, – načinu identifikacije i ispravljanja pogrješaka prije slanja zahtjeva za sklapanje ugovora, – uvjetima za sklapanje ugovora, koji moraju biti dostupni korisniku usluga kako bi ih

mogao pohraniti i ispisati na svojem računalu, – ako je davatelj usluga potpisao kodeks ponašanja, podatke o načinu provjere te činjenice

elektroničkim putem, – pravnoj osobnosti davatelja usluga te, u slučaju ugovora koji se plaćaju unaprijed, adresu

davatelja usluga, – glavnim značajkama telekomunikacijskih usluga koje se ugovaraju, – cijeni telekomunikacijske usluge (uključujući propisane poreze), – uvjetima plaćanja (npr. u obrocima, putem kreditnih kartica i sl.) i rokovima plaćanja, – razdoblju valjanosti zahtjeva za sklapanje ugovora, – mogućnostima povlačenja dostavljenog zahtjeva za sklapanje ugovora od strane

korisnika usluga, u ograničenom razdoblju, – najkraćem roku važenja ugovora. 2. Korisniku usluga, koji želi poslati zahtjev za sklapanje ugovora, moraju se

elektroničkom poštom ili pisanim putem dostaviti podaci o: – pravnoj osobnosti davatelja usluga te, u slučaju ugovora koji se plaćaju unaprijed, adresu

davatelja usluga, – glavnim značajkama telekomunikacijskih usluga koje se ugovaraju, – cijeni telekomunikacijske usluge (uključujući propisane poreze), – uvjetima plaćanja (npr. u obrocima, putem kreditnih kartica i sl.) i rokovima plaćanja, – jamstvima ako postoje, – adresi na koju se mogu slati pritužbe i prigovori, – mogućnostima povlačenja dostavljenog zahtjeva za sklapanje ugovora od strane

korisnika usluga, u ograničenom razdoblju, – načinu raskida ugovora. (2) Nakon zaprimanja zahtjeva za sklapanje ugovora davatelj usluga mora bez odgode

poslati elektroničku potvrdu o njegovu zaprimanju. (3) Korisnik usluga ima pravo ispraviti pogrješke u zahtjevu za sklapanje ugovora u svako

doba do podnošenja konačnog zahtjeva za sklapanje ugovora. (4) Davatelj usluga mora se pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru identiteta

korisnika usluga. Cijena telekomunikacijske usluge

Članak 16. (1) Korisnik usluga plaća cijenu telekomunikacijske usluge prema cjeniku davatelja

usluga. (2) Cijena usluge iz stavka 1. ovoga članka sadrži cijenu instalacije, cijenu mjesečnog ili

Page 9: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

tromjesečnog pristupa telekomunikacijskom sustavu i cijenu ostvarenog telekomunikacijskog prometa.

Prigovor i traženje naknade Članak 17.

(1) Pretplatnik ili korisnik usluga može davatelju usluga podnijeti prigovor na iznos kojim je zadužen za obavljenu telekomunikacijsku uslugu, te prigovor na kakvoću obavljene telekomunikacijske usluge.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka pretplatnik ili korisnik usluga podnosi u pisanom obliku nadležnoj službi davatelja usluga, koja provodi postupak rješavanja prigovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

(3) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka pretplatnik ili korisnik usluga može podnijeti u roku od 30 dana od dana izdavanja računa za obavljene telekomunikacijske usluge, ako se radi o prigovoru na iznos kojim je zadužen za obavljenu telekomunikacijsku uslugu, odnosno u roku od 30 dana od dana obavljanja telekomunikacijske usluge, ako se radi o prigovoru na kakvoću obavljene telekomunikacijske usluge.

(4) U slučaju podnošenja prigovora iz stavka 1. ovoga članka, nadležna služba davatelja usluga mora provjeriti iznos zaduženja za obavljenu telekomunikacijsku uslugu, odnosno kakvoću obavljene telekomunikacijske usluge, i na temelju izvršene provjere potvrditi iznos zaduženja ili ga prilagoditi točnom iznosu.

(5) Pretplatnik ili korisnik usluga, koji je podnio prigovor iz stavka 1. ovoga članka na iznos kojim je zadužen za obavljenu telekomunikacijsku uslugu, plaća, do rješenja prigovora, prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor. Ako se taj prigovor odnosi na određene pozivne brojeve, odnosno na određenu vrstu odlaznih poziva u računu za obavljene javne govorne usluge, davatelj usluga će odmah nakon zaprimanja prigovora, bez naknade, zabraniti uporabu tih odlaznih poziva, do rješenja prigovora.

(6) Davatelj usluga izdaje pretplatniku ili korisniku usluga, koji je podnio prigovor iz stavka 1. ovoga članka, novi račun za obavljene telekomunikacijske usluge ako se provjerom utvrdi da je u razdoblju, na koje se odnosi prigovor, postojala tehnička ili koja druga neispravnost, prijevara ili zlouporaba za koju je utvrđeno da je uzrokovala povećano zaduženje za obavljenu telekomunikacijsku uslugu. Ako je račun telekomunikacijskih usluga već plaćen u cijelosti, pretplatniku ili korisniku usluga vraća se više zaračunani iznos, ili se za taj iznos umanjuje račun telekomunikacijskih usluga za prvo sljedeće razdoblje.

(7) Pretplatnik ili korisnik usluga, koji je podnio prigovor iz stavka 1. ovoga članka na kakvoću obavljene telekomunikacijske usluge, može tražiti naknadu štete od davatelja usluga, ako se utvrdi da je kakvoća obavljene telekomunikacijske usluge manja od razine kakvoće usluge utvrđene ovim Pravilnikom, općim uvjetima poslovanja davatelja usluga, odnosno ugovorom sklopljenim s davateljem usluga.

(8) Davatelj usluga nije obvezan platiti naknadu štete iz stavka 7. ovoga članka ako je razina kakvoće obavljene telekomunikacijske usluge manja od propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila).

(9) Ako zbog tehničke smetnje u djelokrugu odgovornosti davatelja usluga, koju davatelj usluga nije uklonio u roku od 24 sata od trenutka njezina utvrđivanja, pretplatniku ili korisniku usluga nije bio omogućen pristup ili korištenje telekomunikacijskim uslugama, umanjuje se njegova naknada za mjesečni ili tromjesečni pristup telekomunikacijskom sustavu, i to razmjerno broju dana trajanja tehničke smetnje. Tehničkom smetnjom iz ovoga stavka ne smatra se nepokrivanje određenog područja korisnim signalom operatora pokretne

Page 10: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

telekomunikacijske mreže, te pretplatnici i korisnici usluga, koji se zateknu na tom području, ne ostvaruju pravo na umanjenje naknade utvrđeno ovim stavkom.

(10) Davatelj usluga mora upoznati korisnike usluga, putem računa za obavljene telekomunikacijske usluge i na drugi prikladan način, s uvjetima podnošenja prigovora iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s općim uvjetima poslovanja, a osobito o rokovima i načinu podnošenja prigovora, nazivu i sjedištu te brojevima telefona i telefaksa nadležne službe davatelja usluga za rješavanje prigovora, te o mogućnostima pribavljanja obrasca za podnošenje prigovora.

(11) Davatelj usluga obvezan je dostaviti pisani odgovor pretplatniku ili korisniku usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora iz stavka 1. ovoga članka u roku od najviše 45 dana od dana podnošenja prigovora.

(12) U slučaju spora između pretplatnika ili korisnika usluga i davatelja usluga u vezi s iznosom zaduženja iz stavka 4. ovoga članka, ili u vezi s iznosom naknade štete iz stavka 7. ovoga članka, pretplatnik ili korisnik usluga može, prije podnošenja tužbe nadležnom sudu, podnijeti zahtjev za rješavanje spora Vijeću korisnika telekomunikacijskih usluga.

(13) Davatelj usluga mora voditi popis prigovora iz stavka 1. ovoga članka prema vrsti prigovora i prema vrsti telekomunikacijskih usluga, koji je prilagođen ustrojstvu davatelja usluga i ustrojstvu njegove telekomunikacijske mreže, te mora pohraniti podatke važne za statističku obradu prema vrsti telekomunikacijskih usluga, dijelovima telekomunikacijske mreže, razlozima prihvaćanja prigovora te skupinama tehničkih smetnji i njihovu trajanju. Dokumentaciju u vezi s provedenim postupcima rješavanja prigovora pretplatnika ili korisnika usluga davatelj usluga obvezan je čuvati najmanje godinu dana od dana dostave odgovora iz stavka 11. ovoga članka, odnosno od dana pravomoćnosti sudske odluke u slučaju spora iz stavka 12. ovoga članka.

(14) Na pitanja u vezi s potraživanjem i rokovima zastare potraživanja iz stavka 7. ovoga članka primjenjuju se odredbe općih propisa o obveznopravnim odnosima.

V. KAKVOĆA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA Opće odredbe o kakvoći usluge

Članak 18. (1) Operatori i davatelji usluga odgovorni su za osiguravanje kakvoće telekomunikacijskih

usluga koje obavljaju. (2) Operatori i davatelji usluga obavljaju poslove utvrđivanja mjesta i uzroka smetnji i

kvarova u svojem telekomunikacijskom sustavu te poduzimanja mjera za njihovo uklanjanje, pri čemu osobito moraju voditi računa o brzini i djelotvornosti uklanjanja smetnji i kvarova.

(3) Davatelji usluga, u skladu s općim uvjetima poslovanja, utvrđuju ustrojstvo, raspored i radno vrijeme svojih prodajnih mjesta za prodaju telekomunikacijskih usluga, vodeći pritom računa o potrebama korisnika usluga.

Objava podataka o kakvoći usluge Članak 19.

(1) Operatori i davatelji usluga moraju najmanje jedanput godišnje dostaviti Agenciji, u skladu s njezinim zahtjevom, pokazatelje razine kakvoće svojih telekomunikacijskih usluga.

(2) Pokazatelji kakvoće javnih govornih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži dani su u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. Vrstu i sadržaj pokazatelja kakvoće usluge te način i postupak njihova mjerenja za druge vrste telekomunikacijskih usluga utvrđuje Vijeće Agencije.

(3) Agencija će, najmanje jedanput godišnje, objaviti na prikladan način usporedne podatke o kakvoći usluge svih operatora i davatelja usluga, te pokazatelje kakvoće usluge iz

Page 11: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

stavka 2. ovoga članka, koje je utvrdilo Vijeće Agencije. (4) Agencija ima pravo provjeravati vjerodostojnost podataka dostavljenih u skladu sa

stavkom 1. ovoga članka.

VI. POSEBNI UVJETI ZA USLUGE DAVANJA U NAJAM TELEKOMUNIKACIJSKIH VODOVA Članak 20.

(1) Usluga davanja u najam telekomunikacijskih vodova je usluga uporabe iznajmljenih telekomunikacijskih vodova koju pruža operator korisniku usluge na njegov zahtjev i prema posebnom ugovoru, a na temelju pribavljene dozvole za obavljanje telekomunikacijskih usluga.

(2) Iznajmljeni telekomunikacijski vodovi osobito obuhvaćaju najmanji skup iznajmljenih telekomunikacijskih vodova, utvrđen u Pravilniku o pristupu mreži i međusobnom povezivanju. Cijeli vod između točke A i točke B smatra se jednim telekomunikacijskim vodom, bez obzira na broj spojnih putova i vrstu voda, te ima jedinstvenu oznaku i naplaćuje se kao cjelina.

(3) Telekomunikacijski vodovi operatora, koji se upotrebljavaju za priključivanje korisničke terminalne opreme i/ili sustava na komutacijske sustave tog operatora, ne smatraju se iznajmljenim telekomunikacijskim vodovima.

(4) Operator sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu iznajmljenih telekomunikacijskih vodova obvezan je, ako postoje tehničke mogućnosti, korisnicima usluga pružiti mogućnost iznajmljivanja telekomunikacijskih vodova na određeno i neodređeno vrijeme.

(5) Operator sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu iznajmljenih telekomunikacijskih vodova mora javno objaviti popise vrsta usluga iznajmljenih telekomunikacijskih vodova te pružiti svakoj osobi, na njezin zahtjev, podatke o:

– glavnim tehničkim značajkama telekomunikacijskih vodova, – cijenama davanja u najam telekomunikacijskih vodova, – uvjetima i rokovima pružanja usluge davanja u najam telekomunikacijskih vodova, – specifikaciji sučelja za terminalnu opremu, – postupku sklapanja ugovora, – uobičajenom roku izvršenja ugovora, unutar kojeg se korisniku usluga iznajmljuje 95%

ugovorenih telekomunikacijskih vodova, – uobičajenom vremenu uklanjanja kvarova, koje se računa od dana kad je obavijest o

kvaru zaprimljena do dana kad je na najmanje 80% iznajmljenih telekomunikacijskih vodova iste vrste uklonjen kvar, o čemu je dostavljena obavijest korisniku usluga,

– postupku za naknadu štete. (6) Izmjene u postojećim ponudama usluga iznajmljenih telekomunikacijskih vodova

moraju se objaviti najmanje 30 dana prije njihove primjene na postojeće korisnike usluga, u skladu s člankom 63. stavkom 8. Zakona.

(7) Operator, koji namjerava prekinuti ponudu usluga iznajmljenih telekomunikacijskih vodova, obvezan je o planu prestanka pružanja tih usluga postići dogovor s korisnicima svojih usluga, i to najkasnije šest mjeseci prije planiranog prestanka. Prekid ponude operatora ne smije ni na koji način uzrokovati diskriminaciju korisnika usluga. Ako se ne može postići dogovor između operatora i korisnika usluga, korisnici usluga mogu se obratiti Agenciji.

(8) Prigodom pružanja usluga iznajmljenih telekomunikacijskih vodova operator sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu iznajmljenih telekomunikacijskih vodova mora primijeniti jednake uvjete u usporedivim okolnostima na druge davatelje usluga, koji

Page 12: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

pružaju iste ili slične usluge, te mora pružiti usluge iznajmljenih telekomunikacijskih vodova drugim davateljima usluga uz iste uvjete i kakvoću usluge koju pruža za vlastite potrebe ili za potrebe svojih povezanih društava.

(9) Cijene usluga iznajmljenih telekomunikacijskih vodova, koje pruža operator sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu iznajmljenih telekomunikacijskih vodova, moraju biti utemeljene na načelima transparentnosti i troškovne usmjerenosti, te ne smiju ovisiti o vrsti namjene iznajmljenih telekomunikacijskih vodova.

(10) Za cijene usluga iz stavka 9. ovoga članka potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Vijeća Agencije. Vijeće Agencije nadzire cijene usluga iznajmljenih telekomunikacijskih vodova i može svojim rješenjem odrediti promjenu tih cijena, u skladu s odredbama članka 55. Zakona.

(11) Operator sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu iznajmljenih telekomunikacijskih vodova obvezan je, u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za iznajmljivanje telekomunikacijskih vodova, očitovati se o postojanju odgovarajućih tehničkih uvjeta za priključenje tih vodova. U slučaju postojanja odgovarajućih tehničkih uvjeta operator je obvezan, u roku od najviše 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za iznajmljivanje telekomunikacijskih vodova, priključiti te vodove.

(12) U slučaju odbijanja zahtjeva iz stavka 11. ovoga članka, podnositelj zahtjeva može zatražiti od Agencije utvrđivanje postojanja odgovarajućih tehničkih uvjeta za priključenje iznajmljenih telekomunikacijskih vodova. Ako Vijeće Agencije utvrdi postojanje odgovarajućih tehničkih uvjeta, u roku od 30 dana donijet će rješenje kojim će naložiti operatoru iz stavka 11. ovoga članka priključenje zatraženih iznajmljenih telekomunikacijskih vodova, i to u roku koji ne može biti dulji od 30 dana od dana dostave tog rješenja operatoru.

VII. POSEBNI UVJETI ZA USLUGE DAVANJA U NAJAM TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE ILI NJEZINIH DIJELOVA

Članak 21. (1) Usluga davanja u najam telekomunikacijske mreže ili dijelova telekomunikacijske

mreže je usluga koju pruža operator koji raspolaže tom mrežom, na temelju pribavljene dozvole za obavljanje telekomunikacijskih usluga.

(2) Na operatora iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 7. do 11. ovoga Pravilnika.

(3) Cijene usluga davanja u najam telekomunikacijske mreže ili dijelova telekomunikacijske mreže utvrđuju se posebnim ugovorom između operatora i korisnika usluga.

VIII. POSEBNI UVJETI ZA JAVNE GOVORNE USLUGE Dodjela i promjena pretplatničkih brojeva

Članak 22. (1) Prigodom zasnivanja pretplatničkog odnosa davatelj javnih govornih usluga dodjeljuje

pretplatniku pretplatnički broj (sekundarna dodjela) iz raspona brojeva koje je Agencija dodijelila davatelju javnih govornih usluga primarnom dodjelom.

(2) Sekundarna dodjela pretplatničkih brojeva iz stavka 1. ovoga članka mora se temeljiti na načelu nediskriminacije.

(3) U slučaju izmjene Plana numeriranja kojom se pretplatniku, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o adresiranju i numeriranju u javnim telekomunikacijama i plaćanju naknade, mijenja pretplatnički broj, pretplatnik nema pravo na nadoknadu troškova.

(4) U slučaju promjene pretplatničkog broja davatelji javnih govornih usluga moraju, u pisanom obliku, o toj promjeni obavijestiti pretplatnika čiji se broj mijenja, i to najmanje 60

Page 13: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

dana prije izvršene promjene ako je pretplatnik pravna osoba, odnosno najmanje 30 dana prije izvršene promjene ako je pretplatnik fizička osoba.

(5) U slučaju promjene pretplatničkog broja davatelji javnih govornih usluga moraju o toj promjeni obavješćivati pozivatelje dotadašnjeg pretplatničkog broja najmanje tri mjeseca od dana izvršene promjene.

(6) Operatori i davatelji javnih govornih usluga moraju omogućiti korisnicima svojih usluga, na njihov zahtjev, da neovisno o promjeni operatora ili davatelja usluga zadrže broj koji im je bio dodijeljen u telekomunikacijskoj mreži, u skladu s odredbama članka 72. Zakona i posebnog pravilnika kojim se pobliže propisuje raspored i dinamika uvođenja prenosivosti broja.

Imenik pretplatnika Članak 23.

(1) Davatelji javnih govornih usluga moraju redovito obnavljati javni imenik svojih pretplatnika, u skladu s odredbama članka 48. Zakona.

(2) Davatelji javnih govornih usluga moraju, na troškovno usmjeren i nediskriminirajući način, davati na raspolaganje podatke iz imenika pretplatnika osobama koje su registrirane za objavljivanje imenika pretplatnika i/ili za usluge davanja obavijesti o pretplatničkim brojevima.

(3) Davatelj osnovnih telekomunikacijskih usluga, kojeg je odredilo Vijeće Agencije, mora osigurati službu davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika svih javnih telekomunikacijskih mreža u Republici Hrvatskoj, koja je dostupna svim korisnicima usluga, uključujući i korisnike javnih telefonskih govornica.

Pozivi za hitne službe Članak 24.

(1) Davatelji javnih govornih usluga moraju omogućiti besplatno pozivanje brojeva za hitne službe (policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć, centar za obavješćivanje, pomoć na cestama i Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru), te besplatne pozive na jedinstveni europski broj za hitne službe 112.

(2) Pozivni brojevi za hitne službe iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni su u Planu numeriranja.

(3) Operatori pokretnih telekomunikacijskih mreža moraju omogućiti besplatne pozive na brojeve iz stavka 1. ovoga članka i korisnicima usluga koji nisu pretplatnici, kao i u slučaju poziva s terminalne opreme bez SIM-kartice (kartice za identifikaciju korisnika usluga i terminalne opreme).

(4) Operatori nepokretnih telekomunikacijskih mreža moraju omogućiti besplatne pozive na brojeve iz stavka 1. ovoga članka sa svih javnih telefonskih govornica.

Prijenos pretplatničkog odnosa Članak 25.

(1) Pretplatnički odnos može se prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu ako se ta osoba kao novi pretplatnik nastavi koristiti telekomunikacijskim uslugama putem istog priključka i pretplatničkog broja, uz promjenu imena u naslovu pretplatnika.

(2) Promjena imena u naslovu pretplatnika podrazumijeva promjenu imena i prezimena ili naziva obrta ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno promjenu naziva ako se radi o pravnoj osobi.

(3) U slučaju prijenosa prava na nekretninu (stana ili poslovnog prostora) pretplatnički odnos može se prenijeti na novog vlasnika ili korisnika nekretnine, ako ta osoba nastavi upotrebljavati postojeći priključak na istoj lokaciji.

Page 14: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

(4) U slučaju smrti pretplatnika, razvoda braka ili sličnih razloga, ili u slučaju prestanka pravne osobe pretplatnika, njegov nasljednik ili član obiteljskog kućanstva, ili pravni sljednik mora podnijeti zahtjev davatelju javnih govornih usluga za promjenu imena u naslovu pretplatnika.

(5) Davatelj javnih govornih usluga obvezan je, na zahtjev pretplatnika, prenijeti pretplatnički odnos na člana njegova obiteljskog kućanstva.

(6) U slučaju iznajmljivanja stana ili poslovnog prostora najmodavac može prava i obveze iz pretplatničkog odnosa, koja se odnose na pripadajući priključak i pretplatnički broj, privremeno prenijeti na najmoprimca, u skladu s njihovim međusobnim ugovorom. Na temelju tog ugovora i ugovora s davateljem javnih govornih usluga najmoprimac postaje privremeni pretplatnik. Prestankom valjanosti ugovora između najmodavca i najmoprimca, prava i obveze iz pretplatničkog odnosa ponovno se prenose na najmodavca.

(7) Cijena usluge prijenosa pretplatničkog odnosa, uz promjenu imena u naslovu pretplatnika, utvrđuje se cjenikom davatelja usluga, a mora se temeljiti na stvarnim troškovima.

Privremeno uključenje pretplatničke terminalne opreme Članak 26.

(1) Davatelj javnih govornih usluga može omogućiti privremeno uključenje pretplatničke terminalne opreme, zajedno s pripadajućim pretplatničkim instalacijama, te uporabu telekomunikacijskih usluga na zahtjev korisnika usluga, u slučaju posebnih ili izvanrednih događaja, a osobito prigodom većih i/ili važnijih javnih okupljanja privremenog trajanja (politička, gospodarska, kulturna i vjerska okupljanja i proslave, sportske priredbe i sl.).

(2) Korisnik usluga iz stavka 1. ovoga članka podnosi pisani zahtjev za privremeno uključenje pretplatničke terminalne opreme davatelju javnih govornih usluga, s podrobnim obrazloženjem.

(3) Cijena usluge privremenog uključenja pretplatničke terminalne opreme utvrđuje se cjenikom davatelja usluga, a mora se temeljiti na stvarnim troškovima.

Privremeno isključenje pretplatničke terminalne opreme Članak 27.

(1) Davatelj javnih govornih usluga može privremeno isključiti pretplatničku terminalnu opremu iz telekomunikacijske mreže ako utvrdi da je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

– da je utvrđena neispravnost pretplatničke terminalne opreme, u skladu s odredbama članka 11. ovoga Pravilnika,

– da pretplatnik nije dopustio obavljanje neposrednog pregleda ispravnosti pretplatničke terminalne opreme i pripadajuće pretplatničke instalacije, za koju postoji osnovana sumnja da uzrokuje štetne smetnje u telekomunikacijskoj mreži, o čemu je pretplatnik upozoren pisanim putem, u skladu s odredbama članka 11. ovoga Pravilnika,

– da se obavljaju radovi u telekomunikacijskoj mreži, na koju je priključena pretplatnička terminalna oprema, u trajanju kraćem od tri dana – do završetka tih radova,

– da pretplatnik nije podmirio dospjelo dugovanje za obavljene telekomunikacijske usluge, a nije podnio prigovor na iznos kojim je zadužen, u skladu s odredbama članka 17. ovoga Pravilnika, uz uvjet da je pretplatniku prethodno dostavljena opomena s naznakom privremenog isključenja u slučaju nepodmirivanja dugovanja u primjereno određenom roku,

– na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda – do 60 dana. (2) Davatelj javnih govornih usluga ima pravo u svojim općim uvjetima poslovanja

utvrditi i druge razloge, osim razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, zbog kojih se može privremeno isključiti pretplatnička terminalna oprema iz telekomunikacijske mreže.

Page 15: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

(3) Ako pretplatnik nije podmirio dospjelo dugovanje za obavljene telekomunikacijske usluge, davatelj javnih govornih usluga dostavit će pretplatniku pisanu opomenu s upozorenjem da će po isteku 30 dana od dana izdavanja te opomene, ako se u tom roku ne podmiri ukupno dugovanje, pretplatnička terminalna oprema biti privremeno isključena iz telekomunikacijske mreže.

(4) Pretplatnik mora podmiriti ukupno dugovanje iz stavka 3. ovoga članka najkasnije u roku od 30 dana od dana privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme.

(5) Privremeno isključenje pretplatničke terminalne opreme mora se, u skladu s tehničkim mogućnostima, ograničiti samo na telekomunikacijske usluge za obavljanje kojih nije bilo podmireno dugovanje.

(6) Davatelj javnih govornih usluga mora pretplatniku, na njegov zahtjev, privremeno isključiti pretplatničku terminalnu opremu iz telekomunikacijske mreže najmanje jedanput godišnje, u trajanju od najviše tri mjeseca. U općim uvjetima poslovanja davatelja usluga može se utvrditi i dulji rok privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme prema zahtjevu pretplatnika.

(7) Za vrijeme privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme iz stavka 6. ovoga članka pretplatnik ne plaća mjesečnu ili tromjesečnu naknadu za pristup telekomunikacijskoj mreži.

(8) Cijena usluge ponovnog uključenja privremeno isključene pretplatničke terminalne opreme utvrđuje se cjenikom davatelja usluga.

Raskidanje pretplatničkog odnosa Članak 28.

(1) Pretplatnički odnos između pretplatnika i davatelja javnih govornih usluga može se raskinuti u sljedećim slučajevima:

1. ako pretplatnik pisanim putem zatraži raskid pretplatničkog odnosa, 2. u slučaju podnošenja zahtjeva za prijenos pretplatničkog broja u skladu s posebnim

propisom, 3. ako pretplatnik ne ukloni utvrđenu neispravnost na pretplatničkoj terminalnoj opremi u

roku iz članka 11. stavka 5. ovoga Pravilnika, 4. ako pretplatnik ne dopusti pregled ispravnosti pretplatničke terminalne opreme ni nakon

isteka roka od 30 dana od dana privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme iz telekomunikacijske mreže,

5. ako pretplatnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene telekomunikacijske usluge u roku od 30 dana od dana privremenog isključenja pretplatničke terminalne opreme iz telekomunikacijske mreže,

6. na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda. (2) Davatelj javnih govornih usluga ima pravo u svojim općim uvjetima poslovanja

utvrditi i druge razloge, osim razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, zbog kojih se može raskinuti pretplatnički odnos, odnosno trajno isključiti pretplatnička terminalna oprema iz telekomunikacijske mreže.

(3) Prije trajnog isključenja pretplatničke terminalne opreme mora se osigurati razdoblje u trajanju od najmanje 30 dana, u kojem pretplatnik ima pravo primati samo dolazne pozive.

Mjerila za određivanje javnih govornih usluga Članak 29.

(1) Javnom govornom uslugom smatra se telekomunikacijska usluga koja istodobno zadovoljava sljedeća četiri mjerila:

– javna govorna usluga mora biti predmet komercijalne ponude, odnosno usluga koja se

Page 16: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

pruža na tržišnoj osnovi, sa svrhom ostvarivanja dobiti; – javna govorna usluga mora biti javno ponuđena, odnosno mora biti raspoloživa svima na

temelju jednakih i javno objavljenih uvjeta; – javna govorna usluga mora se pružati prema i od završnih točaka javne

telekomunikacijske mreže, pri čemu je govorna komunikacija uspostavljena između dviju krajnjih točaka javne komutirane mreže u isto vrijeme. Te krajnje točke predstavljaju korisnike usluga koji upotrebljavaju brojeve u skladu s Planom numeriranja;

– javna govorna usluga mora uključivati izravan prijenos i komutaciju govora u stvarnom vremenu, odnosno mora osigurati ograničena i zajamčena vremena kašnjenja signala.

(2) Ispunjavanje mjerila iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Agencija. Agencija će prema potrebi, u slučaju postojanja dvojbi u vezi s ispunjavanjem bilo kojega od mjerila iz stavka 1. ovoga članka, utvrditi ispunjavanje sljedećih dodatnih mjerila za javnu govornu uslugu:

– oglašava li se usluga kao zamjena za javnu govornu uslugu u javnoj komutiranoj mreži, – izgleda li usluga korisnicima usluga kao zamjena za javnu govornu uslugu u javnoj

komutiranoj mreži, – jamči li davatelj usluga jednaku razinu pouzdanosti i kakvoće govora kao i kod javne

govorne usluge, – predstavlja li usluga jedini način na koji korisnici usluga mogu ostvariti pristup javnoj

komutiranoj mreži. Obveze davatelja javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži

Članak 30. (1) Davatelji javnih govornih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži sa

znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu moraju izvijestiti Agenciju i na prikladan način objaviti vrste raspoloživih sučelja, podroban opis sučelja te možebitne promjene koje mogu nastati u razdoblju od sljedećih šest mjeseci.

(2) Davatelji javnih govornih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži moraju, u slučaju kad pretplatnik nije podmirio dospjelo dugovanje za obavljene telekomunikacijske usluge, osigurati razdoblje za primanje dolaznih poziva u skladu s člankom 28. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(3) Davatelji usluga iz stavka 2. ovoga članka moraju omogućiti korisnicima svojih usluga, bez naknade, podroban ispis računa za obavljene telekomunikacijske usluge, u skladu s odredbama članka 44. Zakona, koji osobito mora sadržavati vrijeme početka i trajanje svakog poziva, izraženo u minutama i sekundama, pozvani broj, cijenu poziva po minuti i ukupnu cijenu svakog poziva.

(4) Vijeće Agencije može svojom odlukom utvrditi i dodatne podatke, osim podataka iz stavka 3. ovoga članka, koje davatelj usluga iz stavka 2. ovoga članka mora, bez naknade, uključiti u podroban ispis računa.

(5) Davatelji usluga iz stavka 2. ovoga članka moraju omogućiti svakom pretplatniku jednostavno i besplatno preusmjeravanje poziva na bilo koji pretplatnički broj, u skladu s odredbama članka 47. Zakona. Pretplatnik, koji je preusmjerio svoj dolazni poziv, plaća cijenu preusmjerenog poziva prema cjeniku davatelja usluga.

Cijene javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži Članak 31.

(1) Davatelj javnih govornih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži naplaćuje usluge svojim korisnicima prema tarifnom sustavu utvrđenom u cjeniku usluga.

(2) Tarifni sustav za javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži može sadržavati sljedeće elemente:

Page 17: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

1. jednokratnu naknadu koja odgovara cijeni instalacije, 2. mjesečnu ili tromjesečnu naknadu koja odgovara cijeni pristupa telekomunikacijskoj

mreži, 3. cijenu ostvarenog telekomunikacijskog prometa. (3) Cijena ostvarenog telekomunikacijskog prometa izražava se po minuti, a naplaćuje se

korisniku usluga prema ostvarenom telekomunikacijskom prometu u obračunskom razdoblju, uz primjenu obračunskih jedinica.

(4) Cijena javnih govornih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži određuje se prema vrsti poziva (unutar vlastite telekomunikacijske mreže, prema drugoj nepokretnoj ili pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, prema međunarodnim nepokretnim ili pokretnim telekomunikacijskim mrežama), vremenu uspostave poziva (u vrijeme jakog ili slabog telekomunikacijskog prometa) i primijenjenoj obračunskoj jedinici. Davatelj usluga obračunava i naplaćuje cijele obračunske jedinice. Načela cjenovnog sustava za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži koje obavlja davatelj

usluga sa znatnijom tržišnom snagom Članak 32.

(1) Davatelj javnih govornih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu mora pribaviti prethodnu suglasnost Vijeća Agencije za cijene svojih usluga.

(2) Cijene usluga iz stavka 1. ovoga članka određuju se prema tarifnom sustavu koji se sastoji od sljedećih elemenata:

1. jednokratne naknade koja odgovara cijeni instaliranja pretplatnikove pristupne linije, 2. mjesečne ili tromjesečne naknade koja odgovara cijeni pristupa na nepokretnu

telekomunikacijsku mrežu putem pretplatnikove pristupne linije, 3. cijene ostvarenog telekomunikacijskog prometa. (3) Jednokratna naknada iz stavka 2. točke 1. ovoga članka može se djelomično

amortizirati kroz dulje razdoblje i uračunati u mjesečnu ili tromjesečnu naknadu iz stavka 2. točke 2. ovoga članka.

(4) Mjesečna ili tromjesečna naknada iz stavka 2. točke 2. ovoga članka mora za pretplatnike, koji su fizičke osobe, uključivati cijenu određenog dijela ostvarenog telekomunikacijskog prometa unutar vlastite nepokretne telekomunikacijske mreže davatelja usluga u pripadajućem obračunskom razdoblju. Mjesečna ili tromjesečna naknada može uključivati i određeni broj dodatnih usluga u pripadajućem obračunskom razdoblju (npr. određenu količinu tekstualnih poruka i sl.), elektroničko izdanje imenika pretplatnika najmanje jedanput godišnje te druge pogodnosti za pretplatnike, u skladu s općim uvjetima poslovanja davatelja usluga.

(5) Dio ostvarenog telekomunikacijskog prometa u mjesečnoj ili tromjesečnoj naknadi iz stavka 4. ovoga članka može odrediti Vijeće Agencije u slučajevima iz članka 63. stavka 11. Zakona.

(6) Prigodom obračuna ostvarenog telekomunikacijskog prometa iz stavka 2. točke 3. ovoga članka primjenjuju se sljedeća načela:

1. cijena ostvarenog telekomunikacijskog prometa utvrđuje se na temelju vrste telekomunikacijskog prometa, vrste telekomunikacijske usluge, vrste telekomunikacijske mreže, zone zemlje s kojom je veza uspostavljena, te vremena u kojem je veza ostvarena;

2. trajanje telekomunikacijske veze izražava se u minutama i sekundama, a cijena je izražena po minuti;

3. ostvareni telekomunikacijski promet obračunava se i naplaćuje primjenom obračunskih

Page 18: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

jedinica; 4. ako davatelj usluga iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje tarifni sustav s obračunskom

jedinicom duljom od jedne sekunde, mora ponuditi korisnicima svojih usluga dodatni tarifni sustav ili sustave s obračunskom jedinicom u trajanju od jedne sekunde. Za dodatne tarifne sustave potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Vijeća Agencije;

5. obračun ostvarenog telekomunikacijskog prometa započinje u trenutku javljanja pozvanog pretplatnika.

Načela cjenovnog sustava za telekomunikacijske usluge koje obavlja samo jedan davatelj usluga

Članak 33. Na cijene telekomunikacijskih usluga, koje obavlja samo jedan davatelj usluga u

unutarnjem i međunarodnom telekomunikacijskom prometu, primjenjuju se načela cjenovnog sustava iz članka 32. ovoga Pravilnika.

Cijene javnih govornih usluga u pokretnoj mreži Članak 34.

(1) Davatelj javnih govornih usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži naplaćuje usluge svojim korisnicima prema svojem tarifnom sustavu i cjeniku usluga.

(2) Tarifni sustav za javne govorne usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži može sadržavati sljedeće elemente:

1. jednokratnu naknadu koja odgovara cijeni instalacije, 2. mjesečnu ili tromjesečnu naknadu koja odgovara cijeni pristupa telekomunikacijskoj

mreži, 3. cijenu ostvarenog telekomunikacijskog prometa. (3) Cijena ostvarenog telekomunikacijskog prometa izražava se po minuti, a naplaćuje se

korisniku usluga prema ostvarenom telekomunikacijskom prometu u obračunskom razdoblju, uz primjenu obračunskih jedinica.

(4) Cijene usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži, koje nisu javne govorne usluge, izražavaju se i naplaćuju u jedinicama prilagođenima za tu vrstu usluge.

Obveze davatelja javnih govornih usluga u pokretnoj mreži Članak 35.

(1) Davatelj usluga iz članka 34. ovoga Pravilnika mora, u slučaju kad pretplatnik nije podmirio dospjelo dugovanje za obavljene telekomunikacijske usluge, osigurati razdoblje za primanje dolaznih poziva u skladu s člankom 28. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(2) Davatelj usluga iz članka 34. ovoga Pravilnika mora omogućiti korisnicima svojih usluga, bez naknade, podroban ispis računa za obavljene telekomunikacijske usluge, u skladu s odredbama članka 44. Zakona, koji osobito mora sadržavati vrijeme početka i trajanje svakog poziva, izraženo u minutama i sekundama, pozvani broj, cijenu poziva po minuti i ukupnu cijenu svakog poziva.

(3) Vijeće Agencije može svojom odlukom utvrditi i dodatne podatke, osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, koje davatelj usluga iz članka 34. ovoga Pravilnika mora, bez naknade, uključiti u podroban ispis računa.

IX. POSEBNI UVJETI ZA RADIODIFUZIJSKE USLUGE Članak 36.

(1) Radiodifuzijske usluge obavljaju se na temelju koncesije za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije koja se daje uz uvjete i prema postupku propisanom posebnim zakonom

Page 19: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

kojim je uređeno područje elektroničkih medija. (2) Operator javne telekomunikacijske mreže sa znatnijom tržišnom snagom na tržištu

javnih govornih usluga ne može obavljati radiodifuzijske usluge iz stavka 1. ovoga članka, već radi obavljanja tih usluga mora osnovati posebnu pravnu osobu.

X. POSEBNI UVJETI ZA USLUGE KABELSKE DISTRIBUCIJE Obavljanje usluga kabelske distribucije

Članak 37. (1) Usluge kabelske distribucije obavljaju se na temelju pribavljene dozvole za obavljanje

telekomunikacijskih usluga. (2) Sustavi kabelske distribucije moraju se projektirati, graditi, upotrebljavati i održavati

na način da ne ometaju rad drugih telekomunikacijskih sustava i opreme, kao ni prijam radijskih i televizijskih programa za korisnike usluga koji nisu priključeni na sustav kabelske distribucije.

(3) Operator sustava kabelske distribucije, koji pruža usluge kabelske distribucije radijskih i/ili televizijskih programa, ne može isključiti postojeći zajednički antenski sustav u stambenoj ili poslovnoj zgradi, niti ga uključiti u vlastiti sustav kabelske distribucije, osim uz uvjete uređene propisima o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

(4) Operator sustava kabelske distribucije ne može nametnuti obvezu prihvaćanja svoje ponude za priključenje na sustav kabelske distribucije. Neprihvaćanjem te ponude ne stvara se nikakva obveza u vezi s podmirivanjem troškova izgradnje i/ili održavanja sustava kabelske distribucije.

(5) Operator sustava kabelske distribucije ne može odbiti razuman zahtjev korisnika usluga za priključenje na svoj sustav kabelske distribucije, unutar područja na kojemu ima izgrađen taj sustav, ako za to postoje tehničke mogućnosti u okviru tehnologije koju primjenjuje taj operator.

(6) Ako korisnik usluga otkaže svoj priključak na sustav kabelske distribucije, ima pravo zahtijevati ponovno priključenje, pri čemu je obvezan podmiriti samo stvarne troškove ponovnog priključenja, kao i druga dospjela i nepodmirena dugovanja.

Posebne obveze operatora sustava kabelske distribucije Članak 38.

(1) Operator sustava kabelske distribucije mora u ugovoru, koji sklapa s korisnikom usluga, utvrditi tehničke značajke pretplatničke terminalne opreme, radi nesmetanog prijama ugovorenih radijskih i/ili televizijskih programa, te zatražiti, prije početka pružanja usluga, obavljanje tehničkog pregleda iz članka 25. stavka 6. Zakona, i to u roku određenom u dozvoli za obavljanje telekomunikacijskih usluga.

(2) Operator sustava kabelske distribucije odgovoran je za ispravan i nesmetan rad svojeg sustava i opreme, te za uklanjanje kvarova i smetnji u svojem sustavu.

(3) Operator sustava kabelske distribucije odgovoran je za obračun i naplatu svojih usluga, kao i za rješavanje prigovora korisnika usluga u skladu s odredbama članka 17. ovoga Pravilnika, te mora ustrojiti odgovarajuću službu za korisnike svojih usluga.

Opći uvjeti poslovanja operatora sustava kabelske distribucije Članak 39.

(1) Operator sustava kabelske distribucije obvezan je izraditi i na prikladan način objaviti opće uvjete poslovanja iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Opći uvjeti poslovanja iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti na uvid Agenciji najmanje sedam dana prije njihove objave.

Page 20: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

(3) Operator sustava kabelske distribucije sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu mora za svoje opće uvjete poslovanja, prije njihove objave, pribaviti prethodnu suglasnost Vijeća Agencije.

(4) Vijeće Agencije može, prije ili nakon objave općih uvjeta poslovanja, rješenjem odrediti izmjenu pojedinih odredaba iz tih uvjeta, ako je to nužno potrebno u svrhu zaštite korisnika usluga i tržišnog natjecanja, ili radi rješenja određenog spora.

(5) Operator sustava kabelske distribucije obvezan je izraditi cjenik svojih usluga i objaviti ga u sredstvima javnog priopćavanja, a može ga objaviti i na drugi prikladan način.

(6) Operator sustava kabelske distribucije može u okviru svojih tehnoloških mogućnosti obavljati i druge telekomunikacijske usluge u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, na temelju pribavljene dozvole za obavljanje telekomunikacijskih usluga, odnosno podnesene pisane prijave za obavljanje telekomunikacijskih usluga.

XI. POSEBNI UVJETI ZA USLUGE S DODANOM VRIJEDNOSTI Obavljanje usluga s dodanom vrijednosti

Članak 40. (1) Telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti obavljaju operatori samostalno ili

davatelji usluga s dodanom vrijednosti putem terminalne opreme priključene na telekomunikacijsku mrežu operatora, na temelju ugovora između operatora i davatelja usluga.

(2) Usluge iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se na temelju podnesene pisane prijave Agenciji.

(3) Operator sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu mora osigurati pristup svojoj telekomunikacijskoj mreži za fizičko i logičko povezivanje terminalne opreme davatelja usluga iz stavka 1. ovoga članka, kao i tehničke i tarifne uvjete za pristup korisnika uslugama s dodanom vrijednosti.

Odnosi operatora sa znatnijom tržišnom snagom i davatelja usluga s dodanom vrijednosti Članak 41.

(1) Operator sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu mora uključiti ponude za usluge s dodanom vrijednosti u svoju standardnu ponudu pristupa mreži, na koju prethodnu suglasnost daje Vijeće Agencije, u skladu s odredbama članka 56. Zakona.

(2) Ugovor, koji operator iz stavka 1. ovoga članka sklapa s davateljem usluga s dodanom vrijednosti, osobito mora sadržavati sljedeće:

a) u slučaju kad operator omogućuje davatelju usluga s dodanom vrijednosti samo fizičko i logičko povezivanje njegove terminalne opreme na telekomunikacijsku mrežu (pristup mreži) i osnovno telekomunikacijsko povezivanje:

– tehničke i komercijalne uvjete pristupa mreži prema standardnoj ponudi operatora, ili prema posebnoj komercijalnoj pogodbi ako davatelj usluga s dodanom vrijednosti zahtijeva posebno sučelje ili poseban pristup mreži;

b) u slučaju kad operator omogućuje, uz pristup mreži, i uslugu telekomunikacijskog povezivanja s cjelovitom podrškom davatelju usluga s dodanom vrijednosti:

– tehničke i komercijalne uvjete pristupa mreži prema standardnoj ponudi operatora, ili prema posebnoj komercijalnoj pogodbi ako davatelj usluga s dodanom vrijednosti zahtijeva posebno sučelje ili poseban pristup mreži,

– način davanja podataka u svrhu međusobnog obračuna i naplate krajnjim korisnicima usluga, te odnos svake ugovorne strane s korisnicima usluga,

– uvjete za poseban program za automatsko upravljanje telekomunikacijskim prometom kod telekomunikacijskog povezivanja, prema izboru davatelja usluga s dodanom vrijednosti.

Page 21: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

(3) Korisnici usluga pristupaju uslugama s dodanom vrijednosti putem posebnih brojeva dodijeljenih u skladu s Planom numeriranja.

(4) Davatelj usluga s dodanom vrijednosti plaća operatoru, u skladu s ugovorom iz stavka 2. ovoga članka, najam telekomunikacijskih kapaciteta, cijenu pristupa mreži i osnovnog telekomunikacijskog povezivanja korisnika usluga s davateljem usluga, ili cijenu telekomunikacijskog povezivanja korisnika usluga s davateljem usluga prema posebnom postupku usmjeravanja telekomunikacijskog prometa, kao i bilježenje podataka o ostvarenom dolaznom telekomunikacijskom prometu. Davatelj usluga s dodanom vrijednosti može ugovoriti s operatorom, na tržišnoj osnovi, i usluge obračuna i naplate svojih usluga od korisnika usluga s kojima operator ima zasnovan pretplatnički odnos, a operator mora, na zahtjev davatelja usluga s dodanom vrijednosti, pružiti te usluge. U slučaju pružanja usluga obračuna i naplate, operator ima pravo naplatiti od davatelja usluga s dodanom vrijednosti i stvarnu vrijednost rizika naplate, povezanog s uporabom usluga s dodanom vrijednosti.

(5) Operator iz stavka 1. ovoga članka mora, prigodom pružanja pristupa mreži davatelju usluga s dodanom vrijednosti, poštovati načela nediskriminacije, transparentnosti i troškovne usmjerenosti, te načelo strukturnog odvajanja i zasebnog obračunavanja usluga pristupa mreži davateljima usluga od drugih usluga koje pruža.

(6) Davatelj usluga s dodanom vrijednosti ima pravo ugovoriti s operatorom i cjenovne skupine za usluge s dodanom vrijednosti izvan standardne ponude operatora. Operator mora pregovarati o tom zahtjevu s davateljem usluga s dodanom vrijednosti, pri čemu ima pravo od davatelja usluga s dodanom vrijednosti zahtijevati posebne uvjete za ugovaranje i pružanje usluga te dodatna financijska i druga jamstva, izvan uvjeta utvrđenih u standardnoj ponudi pristupa mreži, osobito u slučaju zaštite komercijalnih interesa operatora i interesa njegovih korisnika usluga, a u vezi s prirodom i načinom pružanja tih usluga.

(7) Ako se ne može postići dogovor između operatora i davatelja usluga s dodanom vrijednosti izvan standardne ponude operatora iz stavka 6. ovoga članka u roku od 45 dana od dana zaprimanja zahtjeva davatelja usluga, davatelj usluga s dodanom vrijednosti može se s tim zahtjevom obratiti Agenciji.

(8) Cijene usluga s dodanom vrijednosti u svim cjenovnim skupinama tih usluga, koje plaćaju krajnji korisnici usluga, određuje operator s kojim je povezan davatelj usluga s dodanom vrijednosti. U slučaju kad je korisnicima jednog operatora omogućena uporaba usluga s dodanom vrijednosti, koje pruža davatelj usluga povezan s drugim operatorom, cijene usluga s dodanom vrijednosti za krajnje korisnike usluga određuje operator s kojim je povezan davatelj tih usluga, pri čemu se raspodjela prihoda od prodaje tih usluga između dvaju operatora i davatelja usluga s dodanom vrijednosti uređuje ugovorom o međusobnom povezivanju između dvaju operatora, odnosno ugovorom o pristupu mreži između operatora, s kojim je povezan davatelj usluga s dodanom vrijednosti, i tog davatelja usluga.

Cijene usluga s dodanom vrijednosti Članak 42.

(1) Na početku pružanja usluge s dodanom vrijednosti davatelj usluga mora obavijestiti korisnika usluga o cijeni usluge s dodanom vrijednosti. Cijena usluge mora biti izražena po minuti trajanja poziva, ili po ostvarenom pozivu, te mora sadržavati porez na dodanu vrijednost.

(2) Davatelj usluga s dodanom vrijednosti mora osigurati da se cijena usluge iz stavka 1. ovoga članka jasno navede prigodom svakog oglašavanja tih usluga.

Usluge s dodanom vrijednosti koje pruža operator Članak 43.

(1) Operator, koji u svojoj telekomunikacijskoj mreži namjerava pružati usluge s dodanom

Page 22: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

vrijednosti, mora podnijeti Agenciji pisanu prijavu za obavljanje tih usluga, i to uz iste uvjete koje pruža drugim davateljima usluga s dodanom vrijednosti, koji su povezani na telekomunikacijsku mrežu tog operatora.

(2) Usluge s dodanom vrijednosti, koje se pružaju putem terminalne opreme priključene na telekomunikacijsku mrežu operatora, operator može, uz suglasnost davatelja usluga s dodanom vrijednosti, ponuditi kao dodatne usluge drugim operatorima s kojima ima ugovor o međusobnom povezivanju, pri čemu se primjenjuju odredbe članka 41. stavka 8. i 9. ovoga Pravilnika.

Sadržaj usluga s dodanom vrijednosti Članak 44.

(1) Davatelj usluga s dodanom vrijednosti odgovoran je za sadržaj koji se proizvodi, prenosi i/ili objavljuje pružanjem tih usluga, a na koji se na odgovarajući način primjenjuju odredbe posebnog zakona kojim je uređeno područje elektroničkih medija.

(2) Davatelj usluga s dodanom vrijednosti može s drugim pravnim ili fizičkim osobama, koje proizvode sadržaje, ugovoriti davanje sadržaja tih usluga, pri čemu za sadržaj odgovara proizvođač sadržaja.

(3) Davatelj usluga s dodanom vrijednosti može s drugim pravnim ili fizičkim osobama ugovoriti davanje sadržaja tih usluga u humanitarne svrhe. U tom slučaju operator, s kojim je povezan davatelj usluga s dodanom vrijednosti, ima pravo zadržati dio prihoda od prodaje tih usluga u iznosu koji ne može prijeći iznos stvarnih troškova operatora iz članka 41. stavka 4. ovoga Pravilnika.

XII. POSEBNI UVJETI ZA USLUGE DAVANJA PRISTUPA INTERNETU Članak 45.

(1) Usluge davanja pristupa Internetu iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona obavljaju davatelji usluga na temelju podnesene pisane prijave Agenciji, putem svojeg čvora koji je priključen na javnu nepokretnu telekomunikacijsku mrežu i povezan na javnu internetsku mrežu.

(2) Korisnici usluga mogu pristupati uslugama iz stavka 1. ovoga članka na način koji nudi operator sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu, putem stalnog zakupljenog telekomunikacijskog voda, putem javne komutirane telekomunikacijske mreže uporabom brojeva dodijeljenih u skladu s Planom numeriranja, putem širokopojasnog pristupa preko xDSL priključka na nepokretnu telekomunikacijsku mrežu, putem bežičnih pristupnih točaka na nepokretnu telekomunikacijsku mrežu ili na koji drugi način.

(3) Davatelj usluga pristupa Internetu ima pravo zahtijevati od operatora iz stavka 2. ovoga članka, koji ima mjesnu pristupnu mrežu u xDSL tehnologiji, zajednički pristup u svrhu omogućivanja širokopojasnog pristupa korisnicima svojih usluga.

(4) Operator iz stavka 2. ovoga članka obvezan je izraditi i objaviti tehničke, tehnološke i komercijalne uvjete pristupa davatelja usluga pristupa Internetu na svoju telekomunikacijsku mrežu, poštujući načela nediskriminacije, transparentnosti i troškovne usmjerenosti.

(5) Za uvjete pristupa iz stavka 4. ovoga članka potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Vijeća Agencije.

XIII. POSEBNI UVJETI ZA USLUGE PRIJENOSA GOVORA PUTEM INTERNETSKOG PROTOKOLA (VoIP)

Članak 46. (1) Usluge prijenosa govora putem internetskog protokola (VoIP) obuhvaćaju sve vrste

prijenosa govora putem Interneta, koje mogu upotrebljavati internetski protokol pretvaranjem analognog govornog signala u digitalni signal pogodan za paketni prijenos podataka, te

Page 23: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

njegov prijenos i usmjeravanje putem terminalne opreme priključene na javnu nepokretnu telekomunikacijsku mrežu.

(2) Usluge iz stavka 1. ovoga članka, koje obavlja davatelj usluga, smatra se javnom govornom uslugom u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži ako Agencija utvrdi ispunjavanje svih mjerila iz članka 29. ovoga Pravilnika.

(3) Vijeće Agencije može, u slučaju spora između davatelja usluga, na zahtjev zainteresirane strane ili po službenoj dužnosti, odlučiti radi li se o usluzi prijenosa govora putem internetskog protokola u skladu s odredbama ovoga članka, ili o javnoj govornoj usluzi u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži iz članka 29. ovoga Pravilnika.

(4) Davatelji usluga iz stavka 1. ovoga članka, koje nisu javne govorne usluge, pružaju svojim korisnicima govorne usluge putem terminalne opreme priključene na telekomunikacijsku mrežu operatora na temelju podnesene pisane prijave Agenciji za obavljanje telekomunikacijskih usluga iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona.

(5) Pretplatnici u javnoj nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, koji se koriste uslugama prijenosa govora putem Interneta, uz primjenu internetskog protokola, mogu pristupiti tim uslugama putem javne komutirane telekomunikacijske mreže uporabom brojeva dodijeljenih u skladu s Planom numeriranja.

(6) Operator javne telekomunikacijske mreže sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu obvezan je izraditi i objaviti tehničke, tehnološke i komercijalne uvjete pristupa davatelja usluga iz stavka 1. ovoga članka na svoju telekomunikacijsku mrežu.

(7) Za uvjete pristupa iz stavka 6. ovoga članka potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Vijeća Agencije.

(8) Davatelj usluga iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je za ispravan i nesmetan rad svoje terminalne opreme te za uklanjanje kvarova i smetnji u svojem dijelu telekomunikacijskog sustava.

(9) Davatelj usluga iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je za obračun i naplatu svojih usluga, kao i za rješavanje prigovora korisnika usluga u skladu s odredbama članka 17. ovoga Pravilnika, te mora ustrojiti odgovarajuću službu za korisnike svojih usluga.

(10) Davatelj usluga iz stavka 1. ovoga članka obvezan je prigodom oglašavanja svojih usluga jasno naznačiti razliku u kakvoći usluge između usluge prijenosa govora putem Interneta, uz primjenu internetskog protokola, i javne govorne usluge.

XIV. POSEBNI UVJETI ZA USLUGE U NEPOKRETNOJ I POKRETNOJ SATELITSKOJ SLUŽBI Članak 47.

Usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog telekomunikacijskim kapacitetima u nepokretnoj i pokretnoj satelitskoj službi, iz članka 23. stavka 2. točke 2. Zakona, obavljaju se na temelju podnesene pisane prijave Agenciji.

Članak 48. (1) Za obavljanje usluga u nepokretnoj satelitskoj službi uz uporabu VSAT terminalnih

radijskih postaja (Very Small Aperture Terminal) potrebno je prethodno pribaviti propisanu dozvolu za radijsku postaju, koju izdaje Agencija.

(2) Korisnik usluga ima mogućnost izbora poslova u vezi s pružanjem usluga iz stavka 1. ovoga članka od osoba koje obavljaju te usluge, što obuhvaća izgradnju, postavljanje i puštanje u rad satelitske radijske postaje, poslove izrade, upravljanja i usklađivanja projekata, određivanje lokacije satelitske radijske postaje i slično.

Članak 49. (1) Satelitska pokretna telekomunikacijska mreža obuhvaća sljedeće:

Page 24: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

– pokretne satelitske terminalne radijske postaje, – satelitski segment, tj. transponder na satelitu u Zemljinoj orbiti, i – zemaljsku satelitsku postaju koja omogućuje međusobno povezivanje pokretnih

terminalnih radijskih postaja te njihovo povezivanje s javnom nepokretnom telekomunikacijskom mrežom.

(2) Poslove u vezi s održavanjem odnosa s korisnicima usluga, aktiviranjem pokretnih terminalnih radijskih postaja u Republici Hrvatskoj te obračuna i naplate usluga obavlja ovlaštena pravna osoba koju je ovlastio operator satelitske pokretne telekomunikacijske mreže.

(3) Telekomunikacijske usluge u satelitskoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži mogu se pružati korisnicima usluga na kopnu, moru ili u zraku.

(4) Cijene usluga iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje vlasnik zemaljske satelitske postaje. (5) Prigodom dodjele pozivnih brojeva za pokretne terminalne radijske postaje, davatelj

usluga mora se pridržavati načela dodjele brojeva u satelitskom sustavu kojemu pripada njegova satelitska pokretna telekomunikacijska mreža.

(6) Korisnik usluga mora se pridržavati uputa vlasnika satelitske pokretne telekomunikacijske mreže i proizvođača terminalnih radijskih postaja u vezi s načinom uporabe radijskih postaja, kako bi se osigurao nesmetani rad telekomunikacijske mreže.

(7) Korisnik usluga mora svoju terminalnu radijsku postaju održavati u ispravnom stanju, kako bi se osigurao nesmetani rad telekomunikacijske mreže. Ako davatelj usluga utvrdi neispravnost terminalne radijske postaje, koja uzrokuje smetnje u telekomunikacijskoj mreži, narušava njezin nesmetani rad ili ometa rad drugih korisnika uluga, ima pravo privremeno ili trajno isključiti terminalnu radijsku postaju u skladu s odredbama članka 11. ovoga Pravilnika.

(8) Korisnik usluga mora redovito i pravodobno izvješćivati davatelja usluga o promjenama u svojem nazivu ili adresi.

(9) Korisnik usluga ima pravo zahtijevati da se njegov pozivni broj ne objavljuje. (10) U slučaju nepodmirivanja dospjelih dugovanja za obavljene telekomunikacijske

usluge iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 27. ovoga Pravilnika.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Obveze operatora i davatelja usluga

Članak 50. (1) Operatori i davatelji usluga, koji obavljaju telekomunikacijske usluge na dan stupanja

na snagu ovoga Pravilnika, moraju uskladiti svoje opće uvjete poslovanja s odredbama ovoga Pravilnika u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Davatelji usluga sa znatnijom tržišnom snagom na tržištu javnih govornih usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju javne govorne usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži, moraju u roku od najviše 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti Vijeću Agencije zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na dodatni tarifni sustav ili sustave, koje su obvezni ponuditi u skladu s člankom 32. stavkom 6. točkom 4. ovoga Pravilnika.

(3) Operatori sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu moraju izraditi i dostaviti na prethodnu suglasnost Vijeću Agencije standardne ponude pristupa mreži u skladu s odredbama članka 41. ovoga Pravilnika, te uvjete pristupa mreži iz članka 45. i 46. ovoga Pravilnika najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Standardne ponude i uvjeti pristupa mreži iz stavka 3. ovoga članka ne mogu

Page 25: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

sadržavati manji opseg i manje vrsta ponuđenih usluga u odnosu na opseg i vrste usluga koje su uspostavljene do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Propis koji prestaje važiti Članak 51.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga (»Narodne novine«, broj 84/95., 101/96., 105/96. i 2/97.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 52. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 011-01/04-02/42 Urbroj: 530-10-04-1 Zagreb, 17. prosinca 2004.

Ministar Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

DODATAK 1.

POKAZATELJI KAKVOĆE USLUGE Davatelji javnih govornih usluga moraju obavljati mjerenja svih pokazatelja kakvoće

usluge navedenih u ETSI uputi EG 201 769-1. Mjerenja pokazatelja kakvoće usluge obavljaju se na način i prema postupku utvrđenom ETSI uputom EG 201 769-1, u skladu s tablicom 1. Mjerenja pokazatelja kakvoće usluge obuhvaćaju:

– vrijeme priključenja – broj kvarova po pristupnom vodu – vrijeme uklanjanja kvara – omjer neuspješnih poziva – vrijeme uspostave poziva – odzivno vrijeme za usluge operatora – odzivno vrijeme za pristup popisu korisnika javne govorne usluge – udio broja javnih telefonskih govornica u ispravnom stanju, u odnosu na ukupan broj

javnih telefonskih govornica – pritužbe u vezi s ispravnosti računa.

Tablica 1. Naziv pokazatelja Opis pokazatelja Metoda kakvoće usluge kakvoće usluge mjerenja Vrijeme priključenja ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 Broj kvarova po ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 pristupnom vodu

Vrijeme uklanjanja ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 kvara

Omjer neuspješnih ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 poziva

Vrijeme uspostave ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Page 26: MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA o... · Telekomunikacijska infrastruktura, koju vlasnik mora iznajmiti na zahtjev operatora ili koncesionara radiodifuzijskih usluga

poziva

Odzivno vrijeme za ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 usluge operatora

Odzivno vrijeme za ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 pristup popisu korisnika

javne govorne usluge

Udio broja javnih ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 telefonskih govornica

u ispravnom stanju

Pritužbe u vezi s ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1 ispravnosti računa