ME¤¯UNARODNA - me¤¯unarodna ekonomija Prema Pravilniku o odgovornosti studenata i drugih polaznika Fakulteta

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ME¤¯UNARODNA - me¤¯unarodna ekonomija Prema Pravilniku o odgovornosti...

 • www.referada.hr

  MEĐUNARODNA

  EKONOMIJA

  Kolokviji i ispiti

  http://www.referada.hr/

 • www.referada.hr

  Bok,

  Drago nam je što si odabrao/la upravo Referadu za pronalazak materijala koji će ti

  pomoći u učenju!

  Materijali koje si skinuo/la s naše stranice nisu naše autorsko djelo,

  već samo sažeti prikazi obvezne literature koji služe za ponavljanje

  gradiva.

  P.S. Pomozite svojim kolegama ocjenjivanjem predmeta prema kategorijama,

  ocjenjivanjem skripti i korisnim savjetima u komentarima.

  Također, kako bismo što prije napravili dobru bazu skripti za ponavljanje,

  pošaljite nam na mail svaku skriptu koju niste vidjeli na stranici

  (skripte@referada.hr).

  Želimo ti puno sreće s učenjem!

  http://www.referada.hr/ mailto:skripte@referada.hr

 • www.referada.hr

  Ime i prezime studenta: _____________________ Grupa A Broj indeksa studenta: ______________

  Datum: ____________; Dvorana: ___

  Predmetni profesor: prof. dr. sc. Ljubo Jurčić

  1. KOLOKVIJ MEĐUNARODNA EKONOMIJA

  Prema Pravilniku o odgovornosti studenata i drugih polaznika Fakulteta svako

  prepisivanje, došaptavanje i korištenje nedozvoljenih pomagala bit će

  sankcionirano sukladno Članku 5 spomenutog Pravilnika.

  1. Dana je tablica tehničkih koeficijenata u proizvodnji:

  L/Q X Y

  A 10 25

  B 5 10

  a) odredite apsolutne i komparativne prednosti zemalja A i B (10b)

  b) odredite apsolutne i komparativne prednosti zemalja A i B ukoliko zemlja A devalvira

  200% (10b)

  2. Grafički prikažite i objasnite teorem Rybczynskog ukoliko u zemlji dođe do

  smanjenja raspoložive količine kapitala, ceteris paribus! (10b) Definirajte spomenuti

  teorem i objasnite kako se relociraju proizvodni faktori! (10b)

  3. Definirajte Teorem o izjednačavanju cijena proizvodnih faktora! Navedite najvažnije

  pretpostavke teorema. (10b) Grafički ga prikažite i objasnite grafikon! (10b)

  4. Nabrojite barem 3 novije teorije vanjske trgovine (10b) Detaljnije objasnite samo

  jednu od njih (po izboru) (10b)

  5. Koristeći model parcijalne ravnoteže grafički prikažite i objasnite uvođenje uvozne

  carine u maloj zemlji. (10b) Analizirajte efekte na: proizvođača, potrošača, državu te

  neto društveno blagostanje zemlje (koristite grafikon). (10b)

  http://www.referada.hr/

 • www.referada.hr

  Ime i prezime studenta: _____________________ Grupa B Broj indeksa studenta: ______________

  Datum: ____________; Dvorana: ___

  Predmetni profesor: prof. dr. sc. Ljubo Jurčić

  1. KOLOKVIJ MEĐUNARODNA EKONOMIJA

  Prema Pravilniku o odgovornosti studenata i drugih polaznika Fakulteta svako

  prepisivanje, došaptavanje i korištenje nedozvoljenih pomagala bit će

  sankcionirano sukladno Članku 5 spomenutog Pravilnika.

  1. Dana je tablica tehničkih koeficijenata u proizvodnji:

  L/Q X Y

  A 10 25

  B 5 10

  a) odredite apsolutne i komparativne prednosti zemalja A i B (10b)

  b) odredite apsolutne i komparativne prednosti zemalja A i B ukoliko nadnice u zemlji B

  porastu 100% (10b)

  2. Grafički prikažite i objasnite efekte na faktorske cijene ako zemlja uvodi carinu na

  uvozno dobro. Pretpostavite da je riječ o maloj zemlji i da ista relativno obiluje radom. U

  analizi koristite Lernerov dijagram. (10b) Koji teorem iz međunarodne razmjene najbolje

  ovo objašnjava? Definirajte ga! (10b)

  3. Definirajte Hecksher-Ohlinov teorem vanjske trgovine! Navedite najvažnije

  pretpostavke teorema. (10b) Grafički ga prikažite i objasnite grafikon! (10b)

  4. Što govori Leontijevljev paradoks? Objasnite ga! (20b)

  5. Koristeći model opće ravnoteže (krivulje transformacije i krivulje indiferencije)

  grafički prikažite i objasnite uvođenje uvozne carine u maloj zemlji koja ima

  komparativnu prednost u proizvodnji dobra X (10b) Analizirajte efekte na uvjete

  razmjene te neto društveno blagostanje zemlje. (10b)

  http://www.referada.hr/

 • www.referada.hr

  http://www.referada.hr/

 • www.referada.hr

  Ime i prezime studenta: _____________________ Grupa C Broj indeksa studenta: ______________

  Datum: ____________; Dvorana: ___

  Predmetni profesor: prof. dr. sc. Ljubo Jurčić

  1. KOLOKVIJ MEĐUNARODNA EKONOMIJA

  Prema Pravilniku o odgovornosti studenata i drugih polaznika Fakulteta svako

  prepisivanje, došaptavanje i korištenje nedozvoljenih pomagala bit će

  sankcionirano sukladno Članku 5 spomenutog Pravilnika.

  1. Dana je tablica produktivnosti rada u proizvodnji:

  Q/L A B

  X 6 8

  Y 3 2

  a) Odredite apsolutne i komparativne prednosti zemalja A i B (10b)

  b) Odredite uvjete razmjene te ih grafički prikažite. Označite područje autarkije te

  međusobno probitačne razmjene. (10b)

  2. Koristeći mikroekonomsku aparaturu pokažite da je slobodna međunarodna

  razmjena uvijek superiorna autarkiji. Grafički prikažite slučaj za zemlju koja ima

  komparativnu prednost u proizvodnji dobra Y! (10b) Objasnite navedeni grafikon! (10b)

  3. Mogu li zemlje s različitim krivuljama transformacije i jednakim društvenim

  krivuljama indiferencije profitirati od slobodne međunarodne razmjene? (10b) Grafički

  prikažite navedeni slučaj te objasnite svoje razloge za ili protiv! (10b)

  4. Koja je razlika između pojmova inter i intra sektorska razmjena? (10b) Kako

  mjerimo stupanj intra sektorske razmjene? Navedite primjer! (10b)

  5. Zemlja Utopia proizvodi automobile koristeći svega 10% inputa iz uvoza. Ako je

  carinska stopa na uvozne inpute visokih 60% odredite za koje vrijednosti carinske stope

  na uvozne automobile bi efektivna zaštita domaćeg proizvoda bila pozitivna. (20b)

  http://www.referada.hr/

 • www.referada.hr

  Ime i prezime studenta: _____________________ Grupa D Broj indeksa studenta: ______________

  Datum: ____________; Dvorana: ___

  Predmetni profesor: prof. dr. sc. Ljubo Jurčić

  1. KOLOKVIJ MEĐUNARODNA EKONOMIJA

  Prema Pravilniku o odgovornosti studenata i drugih polaznika Fakulteta svako

  prepisivanje, došaptavanje i korištenje nedozvoljenih pomagala bit će

  sankcionirano sukladno Članku 5 spomenutog Pravilnika.

  1. Dana je tablica tehničkih koeficijenata u proizvodnji:

  L/Q X Y

  A 4 2

  B 8 8

  a) Odredite apsolutne i komparativne prednosti zemalja A i B (10b)

  b) Odredite uvjete razmjene te ih grafički prikažite. Označite područje autarkije te

  međusobno probitačne razmjene. (10b)

  2. Testirajte teorem Rybczynskog ukoliko dođe do povećanja raspoložive količine

  kapitala, ceteris paribus (koristite Lerner-Pearce dijagram) (10b) Definirajte spomenuti

  teorem i objasnite u kojem smjeru se relociraju proizvodni faktori. (10b)

  3. Definirajte Heckscher-Ohlinov teorem vanjske trgovine! (10b) Navedite

  pretpostavke na kojima se bazira! (10b)

  4. Odredite stupanj intra sektorske razmjene za zemlju koja se nalazi u autarkiji (10b)

  Ukoliko bi zemlja samo izvozila jedan proizvod, a isti ne bi uvozila je li takva razmjena

  više inter ili intra sektorskog karaktera? (10b)

  5. Ponuda i potražnja za finalnim proizvodom u maloj zemlji dane su funkcijama

  P(Q)=100+Q i P(Q)=500-2Q. Ako je svjetska cijena proizvoda Pw=200 izračunajte

  promjenu neto društvenog blagostanja ukoliko mala zemlja uvede uvoznu carinu od

  10%. (10b) Grafički prikažite navedeni slučaj i objasnite je li uvođenje uvozne carine

  povećalo ili smanjilo neto društveno blagostanje zemlje! (10b)

  http://www.referada.hr/

 • www.referada.hr

  Ime i prezime studenta: _____________________ Grupa E Broj indeksa studenta: ______________

  Datum: ____________; Dvorana: ___

  Predmetni profesor: prof. dr. sc. Ljubo Jurčić

  1. KOLOKVIJ MEĐUNARODNA EKONOMIJA

  Prema Pravilniku o odgovornosti studenata i drugih polaznika Fakulteta svako

  prepisivanje, došaptavanje i korištenje nedozvoljenih pomagala bit će

  sankcionirano sukladno Članku 5 spomenutog Pravilnika.

  1. Dana je tablica produktivnosti rada u proizvodnji:

  Q/L A B

  X 5 2

  Y 3 2

  a) Odredite apsolutne i komparativne prednosti zemalja A i B (10b)

  b) Odredite uvjete razmjene te ih grafički prikažite. Označite područje autarkije te

  međusobno probitačne razmjene. (10b)

  2. Mogu li zemlje s identičnim krivuljama transformacije i identičnim preferencijama

  ostvariti veću razinu blagostanja? Ako da, kada? (10b) Grafički to prikažite i objasnite!

  (10b)

  3. Definirajte termine inter i intra sektorska razmjena. (10b) Navedite primjer za svaki

  pojedini pojam. (10b)

  4. Ako mala zemlja uvodi carinu na uvozno d