Metropolitan Skateboards

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projet pro de BTS. Campagne pub fictive pour la marque de skate Metropolitan.

Text of Metropolitan Skateboards

 • r

 • H_L!9H[PVULSYLSH[PVUULS

  7VuZPL\YIHPULK\ZRH[L3LSVNVKL4L[YVWVSP[HU]PLU[THYX\LYKLZaVULZZRH[HISLZLUW\PZZHUJL"PS]PLU[H[[PYLYSLYLNHYKZ\YKLZKt[HPSZKLSH]PSSLL[YLUV\]LSLYSPTHNPUHPYLK\ZRH[L4HYX\LYTVU[YLYSLZLZWHJLZSLZ]VS\TLZL[SLZ[L_[\YLZHW[LZnYLJL]VPYSHWYH[PX\LKLZZRH[L\YZ

 • (_L!9H[PVULSYLSH[PVUULS

  4PZLLUZP[\H[PVU:RH[LWHYRKL)LYJ`L[ZWV[SLZ]HN\LZK0]Y`

 • 3LZRH[LJVTTLZL\SQL\X\PZLWYH[PX\LLU]PSSL9HWOHwSAHYRHSHJVUQVUJ[PVUPU[LYKP[L5V[LZZ\YSLZRH[LIVHYK

  6IZLY]LYSLZMVYTLZL[SLZ[L_[\YLZX\PMH]VYPZLU[SHWYH[PX\LK\ZRH[L0ZVSLYKLZtSuTLU[ZK\TVIPSPLY\YIHPUKLSH]PSSLHUKLUMHPYLKLZMVYTLZYLJVUUHPZZHISLWHYSLZZRH[L\YZ

  (_L!9H[PVULSYLSH[PVUULS

 • (_L!9H[PVULSYLSH[PVUULS

  i[HISPY\U]VJHI\SHPYLKLMVYTLZ

 • curb ledgefullpipe

  (_L!9H[PVULSYLSH[PVUULS

 • t extures

  I.

  t extures

  II.

  t extures

  III.

  t extures

  V III.

  t extures

  VI .

  t extures

  V.

  t extures

  IV .

  t extures

  IX.

  t extures

  V II.

  (_L!9H[PVULSYLSH[PVUULS

 • (_L!9H[PVULSYLSH[PVUULS

 • (_L!9H[PVULSYLSH[PVUULS

 • textures

  II.

  t extures

  III.SHTHUPuYLK(SILY[,_LYNPHUZ`U[Ot[PZLYSLZtSuTLU[ZKLSH]PSSLWV\YLUMHPYLKLZMVYTLZNYHWOPX\LZYLJVUUHPZZHISLZWHYSLZZRH[L\YZ

  (_L!9H[PVULSYLSH[PVUULS

  (SILY[,_LYNPHU

 • (_L!0KVSLZ

  (WWVY[LY\ULKPTLUZPVUPU[LSLJ[\LSSLH\ZRH[LLUMHPZHU[PU[LY]LUPYKLZYtMtYLU[ZLUHYJOP[LJ[\YLL[LUZJ\SW[\YL(MYTLYK\ZRH[LX\PSLZ[\ULWYH[PX\LLZZLU[PLSSLTLU[TVKLYULL[\YIHPULnTL[[YLLUYLSH[PVUH]LJSL[YH]HPSKHYJOP[LJ[LZKLWSHZ[PJPLUZKH]HU[NHYKL

  7L[LY2VNSLY

  3L*VYI\PZLY*OHYSLZ+H\KLSPU

  *SH\KL7HYLU[9HWOHLSAHYRH

  >HS[LY.YVWP\Z

 • (_L!0KVSLZ

  (UHSVNPLJVUMYVU[H[PVU(Y[HYJOP[LJ[\YLZRH[LIVHYK(]VPY\UYLNHYKKLZRH[L\YZ\YS\YIHPUH]VPY\UYLNHYKKHYJOP[LJ[LZ\YSLZRH[LV\\UYLNHYKKLZRH[L\YZ\YSHYJOP[LJ[\YL

 • (_L!0KVSLZ

  :\WWVY[ZTHYRL[PUNZSHTHUPuYLKLZZPNUH[\YLZKLZKLJRZWYVTVKLSTL[[YLLUH]HU[\UHYJOP[LJ[LKH]HU[NHYKL0JP3L*VYI\ZPLY

  3HZPNUH[\YLJYLH[LZRH[LLUYtMtYLUJLH\ZRH[LKLZ[YV`K\ZRH[LW\URKLZHUUtLZ

 • (_L!0KVSLZ

  JYLH[LZRH[L

  JYLH[LZRH[L

  :[VY`IVHYKZ+t[V\YULYKLZPU[LY]PL^ZKLZRH[L\YZYLUVTTtZWHYSLIPHPZKLZV\Z[P[YLZ[PYtZKLSLZZHP9HWOHwSAHYRHSHJVUQVUJ[PVUPU[LYKP[L9\W[\YLLU[YLSPTHNLYPLW\URK\ZRH[L\YL[SLJVU[LU\PU[LSSLJ[\LSK\KPZJV\YZ*OHUNLYUV[YLYLNHYKK\ZRH[LHMYTLYSHWYVMVUKL\YKLJL[[LWYH[PX\L

 • (_L!0KVSLZ

  9LUKYLLUUOVTTHNLH\_JYtH[L\YZKLZNYHUKZZWV[ZWHYPZPLUZL[HWWVY[LYKLSO\THPUnSHYJOP[LJ[\YL

 • (_L!0KVSLZ

  )V^SK\ZX\HYL9VILY[)HQHJWVY[LK0[HSPL

  3L+TLWHSHPZKL;VR`V

 • (_L!0KVSLZ

 • (_L!4VK\SLZPTWVZZPISLZ

  4VU[YLYSLZRH[LJVTTL\ULoULYPLKHUZSH]PSSL-HPYLK\ZRH[LJLZ[JOHUNLYKLYLNHYKZ\YSH]PSSL7VY[LY\UYLNHYKKLZRH[L\YZ\YSH]PSSL

 • (_L!4VK\SLZPTWVZZPISLZ

 • (_L!4VK\SLZPTWVZZPISLZ

  nWHY[PYKLKPMMuYLU[LZWYPZLZKL]\LVI[LUPYWHYJVTIPUHPZVUKLZTVK\SLZPTWVZZPISLZ

 • (_L!4VK\SLZPTWVZZPISLZ

  7YVWVZLY\UL]PZPVUWVu[PX\LL[VUPYPX\L5V\YYPYSPTHNPUHPYL

 • (_L!4VK\SLZPTWVZZPISLZ

 • (_L!4VK\SLZPTWVZZPISLZ

  3L+TLWHSHPZKL;VR`V

  )LYJ ` )HZ[PSSL