of 36 /36
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE C.P. 114 of. Poştal 1 Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor Tel/fax: 0259 408439/0259 408766 www.uoradea.ro , www.socioumane.ro Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea prin concurs a posturilor didactice de asistent universitar şi lector universitar/ şef de lucrări la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Cuprins I. Aspecte generale ................................................................................................................. 3 II. Pregatirea concursurilor pe post la nivelul FSSU ............................................................4 III. Înscrierea la concurs ........................................................................................................ 4 IV. Desfasurarea concursurilor pe post ................................................................................ 6 V. Grilele pentru evaluarea candidatilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar si lector universitar/ sef de lucrari la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane................................................................................................................ 9 V.1. Grila de evaluare pentru ocuparea postului de asistent universitar.......................9 V.2. Grila de evaluare pentru ocuparea postului de lector/ şef de lucrări...................10 VI. Anexe la Metodologia privind organizarea, desfasurarea si ocuparea prin concurs a posturilor didactice de asistent universitar si lector universitar/ sef de lucrari la Facultatea de Stiinte Socio-Umane..........................................................................................................11 VI.1. Cererea de înscriere la concurs............................................................................11 VI.2. Opisul dosarului de documente necesare pentru concursul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare.............................................................................13 VI.3. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare..............................................................................16 VI.4. Lista referenţilor pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor universitar....................................................................................................................21 VI.5. Fişa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare............23

Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

  • Upload
    phamthu

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea...

Page 1: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocupareaprin concurs a posturilor didactice de asistent universitar şi

lector universitar/ şef de lucrări laFacultatea de Ştiinţe Socio-Umane

CuprinsI. Aspecte generale ................................................................................................................. 3II. Pregatirea concursurilor pe post la nivelul FSSU ............................................................4III. Înscrierea la concurs ........................................................................................................ 4IV. Desfasurarea concursurilor pe post ................................................................................ 6V. Grilele pentru evaluarea candidatilor la concursul pentru ocuparea posturilordidactice de asistent universitar si lector universitar/ sef de lucrari la Facultatea deŞtiinţe Socio-Umane................................................................................................................ 9

V.1. Grila de evaluare pentru ocuparea postului de asistent universitar.......................9

V.2. Grila de evaluare pentru ocuparea postului de lector/ şef de lucrări...................10

VI. Anexe la Metodologia privind organizarea, desfasurarea si ocuparea prin concurs aposturilor didactice de asistent universitar si lector universitar/ sef de lucrari laFacultatea de Stiinte Socio-Umane..........................................................................................................11

VI.1. Cererea de înscriere la concurs............................................................................11

VI.2. Opisul dosarului de documente necesare pentru concursul de ocupare a

posturilor didactice şi de cercetare.............................................................................13

VI.3. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea

posturilor didactice şi de cercetare..............................................................................16

VI.4. Lista referenţilor pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor

universitar....................................................................................................................21

VI.5. Fişa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare............23

Page 2: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

VI.6. Referat de apreciere asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi

de cercetare.................................................................................................................28

VI.7. Raport asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de

cercetare......................................................................................................................33

Page 3: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

I. Aspecte generale

Art. 1. La Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane (FSSU) din cadrul Universitatii din Oradea(UO), posturile didactice sau de cercetare vacante se ocupa, pe durata nedeterminata,numai prin concurs public, conform Legii nr. 1/2011, a H.G. nr. 457 privind aprobareaMetodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetarevacante din învatamântul superior (publicata în M.O. partea I, nr. 371/26.05.2011), aMetodologiei proprii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetarevacante Anexa 3 la Carta Universitatii din Oradea si a prezentei metodologii.Art. 2.

2.1. Scoaterea posturilor didactice la concurs. La Facultatea de Stiinşe Socio-Umane se scot la concurs posturile didactice si de cercetare vacante dinStatele de functiuni aprobate de Senatul Universitatii din Oradea în functie destrategia facultatii si cu respectarea piramidei posturilor didactice pentrufiecare departament.2.2. Posturile propuse a fi scoase la concurs se înainteaza de departamentele despecialitate Consiliului FSSU prin adresa însotite de xerocopii dupa pozitiiledin Statele de functii si calculul piramidei posturilor la nivel de departament.Acestea se vor centraliza si analiza în sedinta de Consiliu/Birou consiliu si vorfi înaintate (Adresa de înaintare, xerocopii State de functii) catre ConducereaUniversitatii din Oradea, însotite de justificarea caracterului unic al posturilorvacante pentru toate posturile scoase la concurs la nivel de facultate, semnatade Decan în vederea aprobarii în Senatul Universitatii din Oradea si alpublicarii în Monitorul Oficial al României.2.3. Înscrierea la concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de

cercetare cu personal titular. Dupa publicarea în Monitorul Oficial aposturilor scoase la concurs, înscrierea la concurs se face pe bazaMetodologiei proprii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si decercetare vacante Anexa 3 la Carta Universitatii din Oradea si pe bazaCalendarului desfasurarii concursurilor pentru posturile publicate în MonitorulOficial aprobat în sedinta de Senat si transmis facultatii care prevedetermenele de desfasurare a etapelor concursurilor pe post. Pe baza acesteimetodologii la nivelul FSSU se întocmeste Calendarul de desfasurare aconcursurilor pe post la nivel de FSSU, care se avizeaza în sedinta deConsiliu/Birou Consiliu si se afiseaza la avizierul Secretariatului stiintific si pesite-ul FSSU la sectiunea Angajare.

Page 4: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

2.4. Înscrierea la concurs pentru posturile didactice vacante se realizeaza prindepunerea dosarului de concurs la Departamentul de Resurse Umane dincadrul Universitatii din Oradea. Dosarul de concurs trebuie întocmit înconformitate cu Lista actelor necesare pentru înscrierea la concurs si acriteriilor pentru ocuparea functiilor didactice prevazute în Metodologiaproprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacanteAnexa 3 la Carta Universitatii din Oradea.

II. Pregătirea concursurilor pe post la nivelul FSSU

Art. 3. În urma publicarii în Monitorul Oficial, se solicita de la departamentele FSSUurmatoarele informatii referitoare la posturile scoase la concurs:- Descrierea postului scos la concurs;- Atributii/ activitati aferente postului scos la concurs, incluzând norma didacticasi tipurile de activitati incluse în fisa postului;- Salariul minim de încadrare în momentul angajarii;- Calendarul concursului;- Tematica probelor de concurs;- Bibliografia orientativa;- Descrierea procedurii de concurs;- Lista documentelor pe care candidatii trebuie sa le includa în dosarul de concurs;- Adresa la care trebuie depus dosarul de concurs.Aceste informatii se centralizeaza la nivelul FSSU si se înainteaza catre Conducerea UO.De asemenea aceste informatii sunt postate pe site-ul FSSU, sectiunea Angajari:www.socioumane.ro

Art. 4. Departamentele FSSU vor înainta catre Consiliul facultăţii/ Birou consiliucomisiile propuse pentru desfasurarea concursurilor pe post cu adresa de înaintare înformat electronic si format tiparit si semnat. Aceste propuneri vor fi centralizate, avizateîn sedinta de Consiliu/Birou consiliu. Pentru posturile de profesor si conferentiaruniversitar se va solicita aprobarea Senatului UO iar pentru posturile de lector siasistent se va solicita aprobarea rectorului (conform Metodologiei proprii de concurspentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante la nivelul UO). Ordinele denumire se întocmesc distinct pentru fiecare post de conferentiar si profesor universitar,împreuna cu Invitatiile pentru membrii comisiilor, iar pentru posturile de lector siasistent universitar se întocmeste un singur Ordin de numire.III. Înscrierea la concurs

Art. 5. Înscrierea la concurs pentru ocuparea postruilor didactice la Facultatea de StiinteSocio-Umane, se realizeaza conform prevederilor Metodologiei proprii de concurs pentru

Page 5: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante în Universitatea din Oradea, Art. 12 –14., prin depunerea dosarului de înscriere la Departamentul Resurse Umane din cadrulUniversitatii din Oradea. Astfel, în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unuipost didactic si de cercetare candidatul întocmeste un dosar care contine urmatoareledocumente:a) cererea de înscriere la concurs, semnata de candidat însotita de o declaratie peproprie raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate în dosar(Anexa 1 – Cerere de înscrire);b) opis dosar documente concurs pentru ocuparea posturilor didactice si decercetare (Anexa 2 – Opis dosar documente concurs pentru ocupareaposturilor didactice si de cercetare);c) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punctde vedere didactic cât si din punct de vedere al activitatilor de cercetarestiintifica; propunerea se redacteaza de catre candidat, cuprinde maxim 10 paginisi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor;d) curriculum vitae al candidatului în format scris/format electronic;e) lista de lucrari a candidatului în format scris/format electronic;

f) fisa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs si/sau deocupare a postului (Anexa 3 – Fisa de verificare a îndeplinirii standardelorminimale);g) copia legalizata a diplomei de doctor si în cazul în care diploma de doctororiginala a fost obtinuta în strainatate, atestatul de recunoastere sau echivalareaacesteia de catre statul român;h) rezumatul, în limba româna si limba engleza a tezei de doctorat sau, dupa caz, atezei de abilitare pe maxim o pagina;i) declaratie pe proprie raspundere a candidatului ca nu se afla în nicio situatie deincompatibilitate prevazuta în Legea 1/2011 (Legea Educatiei Nationale) siMetodologia-cadru emisa la nivel national;j) în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copia legalizata aatestatului de abilitare;k) copii ale altor diplome care atesta studiile candidatului: diploma de bacalaureatsau atestat de recunoastere, diploma de licenta sau atestat de recunoastere,diploma de master sau atestat de recunoastere;l) foile matricole, suplimente de diploma sau situatiile scolare eliberate pentrufiecare ciclu de studii;m) copia cartii de identitate;n) în cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii dupa documente careatesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbariinumelui;o) certificat medical din care rezulta ca este apt sa desfasoare activitate didactica;p) maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în formatelectronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentrurealizarile profesionale proprii.

Page 6: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

Daca exista lucrari care nu sunt disponibile în format electronic sau nu pot fi scanate(interpretari teatrale sau muzicale, tablouri etc.) se vor depune înregistrari saufotografii.La dosarul de concurs se ataseaza si un CD/DVD sau alt format electronic, cu întregcontinutul acestuia scanat, în vederea transmiterii catre comisia de concurs.IV. Desfasurarea concursurilor pe post

Art. 6. Postul de asistent universitar poate fi ocupat de absolventii cu diploma delicenta (4 ani) si cu diploma de master (sistem Bologna) cu media generala minima 9.00(formata din media aritmetica simpla între media din timpul anilor de studii si mediaexamenului de licenta / disertatie), care îndeplinesc criteriile prevazute în Grilele pentruevaluarea candidatilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la Facultatea deStiinte Socio-Umane. Probele de concurs pentru postul de asistent includ si proba scrisa-orala - practica.

6.1. Proba scrisa – se desfasoara la data stabilita prin Calendarul de desfasurarea concursurilor pe post la nivel de FSSU, la departamentul de specialitateprin întocmirea unei lucrari scrise de catre candidat. Candidatul va avea ladispozitie foi de examen cu colt negru si va extrage biletul de concurs.Biletele de concurs (minim 4 bilete), se vor întocmi de catre Comisia despecialitate, numita prin Ordin de numire, conform temeticii si bibliografieiafisate.6.2. Proba orala – se desfasoara la data stabilita prin Calendarul de desfasurarea concursurilor pe post la nivel de FSSU, Deparamentul de specialitate,dupa sustinerea probei scrise. Candidatul va sustine proba orala numai dacala proba scrisa a obtinut cel putin nota 8.00. Proba orala se desfasoara prinextragerea biletului de concurs, dintre biletele de concurs (minim 4 bilete),întocmite de catre Comisia de specialitate, numita prin Ordin de numire,conform temeticii si bibliografiei afisate.6.3. Proba practica - sustinerea unui seminar – tema seminarului se afiseazala avizierul departamentului de specialitate cu 48 de ore înainte dedesfasurarea concursului pe post si se posteaza pe pagina web a UO sipagina FSSU. Seminarul se sustine în fata comisiei de specialitate si astudentilor invitati. Aceasta proba contine în mod obligatoriu si o sesiune deîntrebari din partea comisiei si a publicului.6.4. În urma finalizarii probelor de concurs comisia de specialitate care vaîntocmi Fisa de evaluare; Raport de apreciere asupra concursrului pentruocuparea posturilor didactice si de cercetare si Raport asupra concursuuluipentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare în urma desfasurarii

Page 7: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

concursului pe post (Anexa nr. 4 Fisa de evaluare pentru ocupareaposturilor didactice si de cercetare; Anexa 5 Raport de apreciere asupraconcursrului pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare; Anexa6 Raport asupra concursuului pentru ocuparea posturilor didactice si decercetare). Aceste documente vor fi atasate la dosarul de concurs alcandidatului, dosar ridicat de prodecanul cu probleme de învăţămînt alFSSU de la Departamenul de Resurse Umane al UO si predat în ziuaconcursului presedintelui comisiei de specialitate.

Art. 7. Postul de lector universitar – Candidatii pentru postul de lector universitartrebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute în Metodologia proprie de concurs pentruocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante la nivelul UO – Art. 26.7.1. Candidatul va sustine o prelegere în fata comisiei de specialitate. Temaprelegerii didactice /stiintifice se stabileste de catre comisie si se anuntacandidatilor cu 48 de ore înainte de sustinere pe pagina web a UO si paginaFSE. Prelegerea publica este de minim 45 de minute. Aceasta va include oprezentare în care candidatul ilustrează cele mai semnificative rezultateprofesionale anterioare si planul de dezvoltare a carierei universitare.Aceasta proba contine în mod obligatoriu si o sesiune de întrebari din parteacomisiei si a publicului.7.2. Prelegerea se noteaza cu calificative: satisfacator, bine, foarte bine, excelent.Pentru a promova, candidatul trebuie sa obtina cel putin calificativul Bine.Calcularea punctajului în urma analizarii dosarului de concurs alcandidatului se realizeaza pe baza punctajului prevazut în Grilele pentru

evaluarea candidatilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice laFacultatea de Stiinte Socio-Umane.7.3. În urma finalizarii probelor de concurs comisia de specialitate care vaîntocmi Fisa de evaluare; Raport de apreciere asupra concursrului pentruocuparea posturilor didactice si de cercetare si Raport asupra concursuuluipentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare în urma desfasurariiconcursului pe post (Anexa nr. 4 Fisa de evaluare pentru ocupareaposturilor didactice si de cercetare; Anexa 5 Raport de apreciere asupraconcursrului pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare; Anexa6 Raport asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice si decercetare). Aceste documente vor fi atasate la dosarul de concurs alcandidatului, dosar ridicat de la Departamentul de Resurse Umane al UO sipredat în ziua concursului presedintelui comisiei de specialitate.

Art. 8. În urma desfasurarii concursurilor pe post se centralizeaza dosarele de lapresedintii comisiilor de specialitate, se centralizeaza rezultatele si se întocmesteRaportul asupra concursului în urma desfasurarii concursurilor pe post la nivel de

Page 8: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

facultate. Acest raport se prezinta de catre Decan în sedinta de Consiliu de validare aconcursurilor pe post prin solicitarea avizarii fiecarui rezultat obtinut de candidati.Aceste rezultate sunt consemnate în Procesul verbal al sedintei de consiliu.În urma avizarii în Consiliu a rezultatelor concursurilor pe post desfasurate le nivelulFacultatii de Stiinte Socio-Umane pe baza procesului verbal, secretarul stiintificîntocmeste extrasele din procesul verbal pentru fiecare concurs pe post, pe care leataseaza la dosarele de concurs ale candidatilor împreuna cu lista de prezenta amembrilor Consiliului FSSU prezenti la sedinta de avizare a rezultatelor concursului pepost.Dosarele astfel completate se înainteaza, conform Calendarului de desfasurare alconcursurilor pe post catre conducerea UO în vederea analizarii si avizarii în Senatul UO,conform Metodologiei proprii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si decercetare vacante la nivelul UO – Art. 34 – 36.

Page 9: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

V. Grilele pentru evaluarea candidatilor la concursul pentru ocupareaposturilor didactice de asistent universitar si lector universitar/ sef delucrari la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

1. Asistent universitar

Nr.Crt.

Criteriu de evaluare Indicator deperformanţă

Mediaminimă/

nr. minim1. Media generală de absolvire a studiilor delicenţă (4 ani) sau media aritmetică simplăîntre media de absolvire a studiilor de licenţă(3 ani) şi media de absolvire a studiilor demasteratValoarea mediei Minimum 9.00

2. Examen scris Nota obţinută Minimum 8.003. Examen oral Nota obţinută Minimum 9.004. Susţinerea unei activităţi de seminar Nota obţinută Minimum 9.005. Elaborarea de materiale didactice Număr de materialedidactice elaboratepentru seminarii încalitate deautor/coautor (culegeri,ghid de studiu, aplicaţii,teste de evaluare) înformat tipărit şi/sauelectronic.

Minimum 1

6. Cercetarea ştiinţifică Număr de lucrăriştiinţifice prezentate şipublicate la conferinţecu comitet de programMinimum 3

Page 10: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

2. Lector universitar

Nr.Crt.

Criteriu de evaluare Indicator de performanţă Mediaminimă/

nr. minim1. a. Susţinerea unei prelegerididactice/ştiinţifice în faţacomisiei de specialitate;b. Susţinerea unei prelegeripublice în faţa comisiei despecialitateCalificativ obţinut pe bazaurmătoarelor criterii:- Ţinuta academică;- Structura prelegerii;- Coerenţa şi logica prezentării;

Minimumcalificativulbine

2. Elaborarea de materiale didactice Număr de materiale didacticeelaborate pentru seminarii încalitate de autor/coautor (culegeri,ghid de studiu, aplicaţii, teste deevaluare) în format tipărit şi/sauelectronic.Minimum 2

Număr de lucrări ştiinţificeprezentate şi publicate la conferinţecu comitet de program. Minimum 53. Cercetarea ştiinţificăNumărul de cărţi, monografii,tratate de specialitate publicate înedituri recunoscute, cu referenţi şiISBN.

Minimum 1Calitatea de membru în societăţiştiinţifice şi/sau profesionale;Calitatea de membru în comisii lanivelul facultăţii;

4. Prestigiu profesionalMembru în comitete deorganizare/program alconferinţelor ştiinţifice;

Minimum 1

Activitatea desfăşurată în calitate deîndrumător de an, tutore;5. Activitatea cu studenţii Pregătirea studenţilor prin cercuriştiinţifice studenţeşti, olimpiade,concursuri profesionale etc.Minimum 1

Page 11: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

VI. Anexe la Metodologia privind organizarea, desfăşurarea şi ocupareaprin concurs a posturilor didactice de asistent universitar şi lector/ şefde lucrări la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Anexa nr. 1. Cerere de înscriere la concurs

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul…………...........…..…………..născut la data de (ziua, luna, anul)…………….în

localitatea………..…...………, domiciliat în localitatea………………….str………………….

Judeţul………..............bloc…....sc…..ap……etaj…..telefon….....………., cartea de identitate

seria........nr………….eliberat de Poliţia ……………….. la data de …………..........,absolvent al

Facultăţii ……………………………........,programul de studii …………………………., promoţia

…………., cu media generală………şi media la examenul de licenţă/masterat........., angajat al

………………………....…… în funcţia de ……….……………..........…., vă rog să binevoiţi a-mi

aproba înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ……………………,

poziţia………...........….................…......,disciplinele...........……….........................................................

..................................................................................…………….........................................la

Departamentul.....................................Facultatea...............................................................................

Menţionez că sunt doctor în ştiinţe din data de (Ordin MECTS) ………........................în

domeniul………….........…….....……….iar la disciplinele postului scos la concurs am obţinut

următoarele note în timpul facultăţii…………….................................………….......................

Concursul a fost publicat în Monitorul Oficial...............................................................şi în

ziarul..............................................................din.........................................

Notă:Candidaţii declaraţi admişi vor încheia cu universitatea un contract de muncă, cu normăîntreagă, pe perioadă nedeterminată.

Data……...………… Semnătura……….....………

Către,Rectoratul Universităţii din Oradea

Page 12: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

Certificăm legalitatea înscrierii la concurs

OFICIUL JURIDIC

Data…….........Semnătura………...........

Page 13: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

13

Anexa nr. 2. Opis dosar documente concurs pentru ocuparea posturilor didacticeşi de cercetare

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

OPISDOSAR DE CONCURS

pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare

DATE DESPRE CANDIDAT

NUME__________________PRENUME_________________CNP_____________________

Postul pentru care candidează_____________________Poziţia_________________________

Disciplinele_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Departamentul _______________________________________________________________

Facultatea __________________________________________________________________

1 În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare

candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:

Nr.crt. DOCUMENTE DEPUSE DA NU

1.Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat însoţităde o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitateainformaţiilor prezentate în dosar

2.

Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului,atât din punct de vedere didactic cât şi din punct de vedere alactivităţilor de cercetare ştiinţifică. Propunerea se redacteazăde către candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi este unuldintre principalele criterii de departajare a candidaţilor

3. Curriculum vitae în format scris/format electronic

Page 14: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

14

4. Lista de lucrări în format scris/format electronic

5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare laconcurs şi/sau de ocupare a postului

6.

Copia legalizată a diplomei de doctor în ştiinţe. În cazul încare diploma de doctor originală a fost obţinută în străinătate,se depune atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteiade către statul român

7. Rezumatul, în limba română şi limba engleză a tezei dedoctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maxim o pagină

8.

Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nicio situaţiede incompatibilitate prevăzută în Legea 1/2011 (LegeaEducaţiei Naţionale) şi Metodologia-cadru emisă la nivelnaţional

9. În cazul concursului pentru postul de profesor universitar,copia legalizată a atestatului de abilitare

10.

Pentru ocuparea posturilor din învăţământul superior medicalde şef de lucrări sau conferenţiar, cu excepţia posturilor de ladisciplinele care nu au corespondent în reţeaua MinisteruluiSănătăţii şi cele de la disciplinele preclinice, trebuieîndeplinită suplimentar condiţia de deţinere a titlului de medicspecialist

11.

Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului:diploma de bacalaureat sau atestat de recunoaştere, diplomăde licenţă sau atestat de recunoaştere, diplomă de master sauatestat de recunoaştere

12. Foaia matricolă/Suplimentul la Diplomă sau Situaţia şcolarăeliberate pentru fiecare ciclu de studii

13.Copia cărţii de identitate sau paşaport sau alt document deidentitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitatesau paşaport

14.În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii dupădocumente care atestă schimbarea numelui - certificat decăsătorie sau dovada schimbării numelui

15. Certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoareactivitate didactică

16.Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări în formatelectronic, selecţionate de către candidat şi considerate a ficele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

2 Dacă există lucrări care nu sunt disponibile în format electronic sau nu pot fi scanate

(interpretări teatrale sau muzicale, tablouri etc.) se vor depune înregistrări sau fotografii.

Page 15: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

15

3. La dosarul de concurs se ataşează şi un CD/DVD sau alt format electronic, cu întreg

conţinutul acestuia scanat, în vederea transmiterii către comisia de concurs şi încărcarea

dosarului pe site.

Verificat la depunerea dosarului Candidat

D.R.U.

_________________________ __________________________

Page 16: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

16

Anexa nr. 3- Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minumale pentru ocupareaposturilor didactice şi de cercetare

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

FIŞA DE VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare

I DATE DESPRE CANDIDAT

NUMELE______________PRENUMELE_________________CNP____________________

Postul pentru care candidează_____________________ Disciplina______________________

__________________________________________Poziţia în Statul de funcţii____________

Departamentul_______________________________________Facultatea________________

___________________________________________________________________________

Gradul didactic actual_________________Poziţia în Statul de funcţii____________________

Disciplina___________________________________________________________________

Departamentul_______________________________________________________________

Facultatea_________________________________Universitatea_______________________

___________________________________________________________________________

II DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE CONCURS

1. Studii universitare de licenţă şi masterat

Nr.crt. Instituţia de învăţământ superior Domeniul Perioada Titlul

acordat

2. Studii universitare de doctorat

Page 17: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

17

Nr.crt.

Instituţia organizatoare dedoctorat Domeniul Perioada

Titlulştiinţificacordat

3. Studii şi burse postdoctorale

Nr.crt. Instituţia organizatoare Domeniul Perioada Obs.

4. Grade didactice/profesionale

Nr.crt. Instituţia Domeniul Perioada

Titlul/funcţiadidactică/

gradulprofesional

III DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR SPECIFICE

1 Asistent universitar

deţine titlul ştiinţific de doctor;

a publicat minimum 3 lucrări (articole, studii), în extenso sau în rezumat, în reviste de

specialitate sau în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale;

Satisface alte cerinţe, specifice fiecărei facultăţi/departament/centru, prevăzute în

metodologiile proprii acestora, aprobate de Senatul universitar.

Realizat/nerealizat

2. Lector universitar/şef lucrări

deţine titlul ştiinţific de doctor;

îndeplineşte standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice,

Page 18: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

18

specifice funcţiei didactice de lector universitar/şef de lucrări, aprobate prin ordin al

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului potrivit art. 219 alin. (1) al Legii

Educaţiei Naţionale, legea 1/2011;

a publicat minimum 3 lucrări (în extenso sau în rezumat) în reviste de specialitate sau

în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale;

a elaborat cel puţin o carte de specialitate, publicată sub egida unor edituri

recunoscute naţional sau internaţional;

a elaborat, cel puţin în formă electronică, un material didactic de specialitate pentru

uzul studenţilor;

Satisface alte cerinţe, specifice fiecărei facultăţi/departament/centru, prevăzute în

metodologiile proprii acestora, aprobate de Senatul universitar, cerinţe care nu pot fi sub

nivelul standardelor minimale naţionale.

Realizat/nerealizat

IV. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE NAŢIONALE

Scor relativinfluenţă *

Csi

Scor relativinfluenţă

autor principal *Cps

Factor impactrelativ *

Cfi

Factor impactrelativ autorprincipal *

Cfp

Nr.crt.

Funcţiadidactică

pentru carecandidează

Minimal Calculat Minimal Calculat Minimal Calculat Minimal Calculat

1 Conferenţiaruniversitar

2 Profesoruniversitar

Notă:

Indicatorii menţionaţi sub simbolul * vor fi denumiţi şi calculaţi în

conformitate cu prevederile specifice fiecărui panel, elaborate la nivel naţional.

Page 19: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

19

V. DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE SPECIFICE

Proiecte de cercetare Cărţi de specialitate

Articole înextenso/rezumat în

reviste / proceedingsISI/B+/BDI

Realizat/Nerealizat

Realizat/Nerealizat

Realizat/Nerealizat

Nr.crt

Funcţiadidactică

pentru carecandidează

MinimalDirec

torMembru

Minimal Prim/unicautor

CoautorMinimal

Primautor Coautor

1 Conferenţiaruniversitar

Director a x1proiect/

proiecte saumembru în x2

proiecte

1 carteca primautor/unicautor

x3lucrări/x4 primautor

2 Profesoruniversitar

Director a x5proiect/proiecteinternaţionale

sau director a x6proiectenaţionale

2 cărţica primautor/unicautor

x7lucrări/x8 primautor

Notă:

1) Mărimile x1 - x8 au valori stabilite la nivelul fiecărei facultăţi, în concordanţă cu

cerinţele naţionale minimale.

2) În cazul postului de profesor universitar articolele trebuie să fie publicate în extenso

în reviste cotate ISI, B+/BDI.

Confirm prin prezenta că datele mai sus menţionate sunt reale şi se referă la propria

mea activitate profesională şi ştiinţifică.

Data___________________ Candidat______________________

Verificat:

Preşedinte comisie________________

Page 20: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

20

Membrii comisiei_________________

_________________

_________________

_________________

Page 21: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

21

Anexa nr. 4- Lista referenţilor pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesoruniversitar

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

LISTA REFERENŢILOR

pentru posturile de conferenţiar universitar şi profesor universitar

DATE DESPRE CANDIDAT

NUME_____________________________PRENUME_______________________________

CNP______________________________Postul pentru care candidează_________________

Poziţia____________Disciplina_________________________________________________

Departamentul_______________________________________________________________

Facultatea__________________________________________________________________.

Nr.crt.

Numele şiprenumele

Titluluniv.

Specializarea/Domeniul

Afiliereainstituţională(universitate,

facultate,departament)*

Adresa Adresaemail

1234.... .................

Page 22: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

22

* Pentru postul de profesor universitar, persoanele incluse în prezenta listă trebuie să

aibă afilierea instituţională la una dintre instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare din

lista aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului elaborat

conform art. 216, alin 2, pct. f din Legea 1/2011 -Legea Educaţiei Naţionale.

Page 23: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

23

Anexa nr. 5. Fişa de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FIŞA DE EVALUAREpentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare

DATE DESPRE CANDIDAT

NUME_____________________________PRENUME_______________________________

CNP______________________________Postul pentru care candidează_________________

Poziţia____________Disciplina_________________________________________________

Departamentul_______________________________________________________________

Facultatea__________________________________________________________________.

I. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICE

Nr.crt.

Punctajunitar

Autoevaluare(Total = Nr. x

punctaj unitar)

Evaluarecomisie(media

evaluărilor)

A. RELEVANŢA ŞI IMPACTUL REZULTATELOR ŞTIINŢIFICE

1 Articole publicate în extenso în reviste cotate ISI,prim-autor/coautor 20/19

2 Articole publicate în extenso în reviste B+/BDI,prim-autor/coautor 15/14

3 Articole publicate în extenso în reviste B, prim-autor/coautor 10/9

4 Număr de citări în sistemul ISI 55 Număr de citări în reviste B+/BDI 26 Deţinerea abilitatului 30

7 Articole publicate în extenso în Proceedings cucotare ISI - autor/coautor 15/14

Page 24: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

24

8 Articole publicate în extenso în Proceedings cuISBN - autor/coautor 10/9

9Articole publicate în rezumat la congreseinternaţionale, în suplimente de reviste indexate ISI- autor/coautor 14/13

10Articole publicate în rezumat la congreseinternaţionale, în volum rezumate cu ISBN -autor/coautor 9/8

11Articole publicate în rezumat la manifestărinaţionale, în volume rezumate sau supliment derevistă cu ISBN - autor/coautor

7/6

12 Conferinţe invitate la Congreseinternaţionale/naţionale – prezentări orale, în plen 10/9

Punctaj

B. CAPACITATEA DE A ÎNDRUMA STUDENŢI SAU TINERI CERCETĂTORI

1 Director/coordonator proiecte de cercetare 52 Teze de doctorat finalizate/coordonate 5/13 Coordonare cerc ştiinţific studenţesc 1/an4 Coordonator/îndrumător de stagiu rezidenţi 3/2/an5 Lucrări de licenţă/masterat coordonate 3

PunctajC. COMPETENŢELE DIDACTICE

1 Activităţi de predare (titular de curs) 5/curs/anuniv.

2 Curs pentru studenţi - prim-autor/coautor 10/9

3 Îndrumător de lucrări practice pentru studenţi – primautor/coautor 9/8

4 Cursuri postuniversitare - director/lector 5/4/curs

5 Participare în comisia centrală a examenului deadmitere (elaborare subiecte) 3/sesiune

6 Participare în comisiile examenului de licenţă(elaborare subiecte/comisie susţinere lucrare licenţă) 3/sesiune

7 Participare la examenul de admitere (supraveghetor,şef sală, secretar comisie) 1/sesiune

Page 25: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

25

8 Participare la examenul de licenţă (supraveghetor,şef sală, secretar comisie) 1/sesiune

9 Membru în comisii de concurs pentru ocupareaposturilor didactice

2/sesiuneconcurs

PunctajD. CAPACITATEA DE TRANSFER A REZULTATELOR CANDIDATULUI CĂTRE

MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ŞI DE POPULARIZARE A REZULTATELOR ŞTIINŢIFICE

1 Cărţi de specialitate apărute în edituri internaţionale-editor sau prim-autor/coautor 15/14

2 Cărţi de specialitate apărute în edituri recunoscuteCNCSIS, editor sau prim autor/coautor 10/9

3 Capitole în volume colective apărute în edituriinternaţionale, prim-autor/coautor 10/9

4 Capitole în volume colective apărute în editurirecunoscute CNCSIS – prim autor/coautor 5/4

5 Brevete de invenţie/inovaţie 20/10PunctajE. CAPACITATEA DE A LUCRA ÎN ECHIPĂ ŞI EFICIENŢA COLABORĂRILOR

ŞTIINŢIFICE

1 Expert în organisme naţionale (CNCSIS, ACPART,ARACIS), membru CNATDCU

10/organism

2 Redactor şef/Membru în colectivele redacţionalereviste A, ISI 15/10

3 Redactor şef/Membru în colectivele redacţionalereviste B, B+/edituri recunoscute CNCSIS 10/5

4 Preşedintele unor societăţi ştiinţificenaţionale/internaţionale 10/15

5 Membru în conducerea unor societăţi ştiinţificenaţionale/internaţionale 5/7

6Distincţii, premii, medalii acordate de instituţiiştiinţifice sau societăţi ştiinţificenaţionale/internaţionale

5/7

7 Întocmire dosare instituţionale deautorizare/acreditare 10

8 Membru în echipa proiectului de cercetare 3

Page 26: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

26

PunctajF. CAPACITATEA DE A CONDUCE PROIECTE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

1 Contract instituţional - coordonator/membru 10/5

2 Contract/grant internaţional/naţional–directorproiect/responsabil partener 10/5

3 Contract/grant internaţional/naţional – membru înechipa de cercetare 5/3

4Contract de cercetare/dezvoltare încheiat cu agenţieconomici/instituţii, derulat prin universitate, cuvaloare peste 25.000 EURO - director/membru

10/8

PunctajG. EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ÎN ALTE INSTITUŢII

1 Cadru didactic invitat/asociat la universităţi dinstrăinătate 10/15

2 Stagii de perfecţionare în instituţii din străinătate:sub 6 luni/peste 6 luni 20/30

PunctajPunctaj total (suma punctajelor intermediare)

Punctajul calculat de către candidat___________________Semnătura_______________________

Punctajul acordat de către comisie (media celor 4 evaluări)

II. PROBA SCRISĂ – ORALĂ – PRACTICĂ (numai pentru posturile de asistent

universitar) / PRELEGEREA DIDACTICĂ / ŞTIINŢIFICĂ

Puncte acordate: minim (obligatoriu de obţinut) – 8 puncte, maxim – 10 puncte

Punctaj (media celor 4 evaluări) ________________

III. PRELEGEREA PUBLICĂ

Conţinutul ştiinţific al temei prezentate, mijloace şi metode utilizate, abilităţi şi valenţe didacticeetc.

Page 27: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

27

Puncte acordate: minim (obligatoriu de obţinut) – 7 puncte, maxim – 10 puncte

Punctaj (media celor 4 evaluări) ________________

PUNCTAJUL FINAL_______________(suma punctajelor obţinute la evaluările I, II, III)

PREŞEDINTE COMISIE Membrii comisiei

______________________ _________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Obs. Prezenta fişă va fi adoptată specificului fiecărei facultăţi şi va fi partecomponentă a metodologiei proprie facultăţii, aprobată în Senatul universitar.

Page 28: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

28

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Anexa nr. 6 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice

şi de cercetare cercetare

REFERAT DE APRECIEREasupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice

şi de cercetare

(se completează pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi la concurs)

Subsemnatul____________________________, gradul didactic_________________,

Instituţia_______________________________, Departamentul________________________,

numit referent la concursul pentru ocuparea postului de_______________________________

poziţia________, Disciplina____________________________________________________

Departamentul_______________________________________________________________,

Facultatea____________________________________________________________în cadrul

Universităţii din Oradea, sesiunea____________________________, prin Decizia Rectorului

Universităţii din Oradea nr._________ din data de_________________, în urma evaluării

datelor prezentate în dosarul de concurs şi a probelor susţinute de către candidatul

_____________________________________________, am constatat următoarele:

I. ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR NAŢIONALE MINIMALE

ŞI A STANDARDELOR SPECIFICE

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Candidatul îndeplineşte/nu îndeplineşte criteriile pentru ocuparea postului.

Page 29: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

29

II. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICE

A. Relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Punctaj obţinut (conform fişei de evaluare)_____________.

B. Capacitatea de a îndruma studenţi sau tineri cercetători

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Punctaj obţinut (conform fişei de evaluare)_____________.

C. Competenţele didactice

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Punctaj obţinut (conform fişei de evaluare)_____________.

D. Capacitatea de transfer a rezultatelor candidatului către mediul socio-economic

şi de popularizare a rezultatelor ştiinţifice

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Punctaj obţinut (conform fişei de evaluare)_____________.

Punctaj total al probei______________________

E. Capacitatea de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţofice

Page 30: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

30

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Punctaj obţinut (conform fişei de evaluare)_____________.

Punctaj total al probei______________________

F. Capacitatea de a conduce proiecte de cercetare - dezvoltare

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Punctaj obţinut (conform fişei de evaluare)_____________.

Punctaj total al probei______________________

G. Experienţa profesională în alte instituţii

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Punctaj obţinut (conform fişei de evaluare)_____________.

Punctaj total al probei______________________

Candidatul are/nu are o activitate didactică/profesională şi ştiinţifică

corespunzătoare ocupării postului.

III. EVALUAREA PROBEI SCRISE - ORALE – PRACTICE (doar pentru postul deasistent universitar)/ PRELEGERII DIDACTICE / ŞTIINŢIFICE

Punctajul obţinut__________________

Candidatul deţine/nu deţine cunoştinţe necesare pentru ocuparea postului.

IV. EVALUAREA PRELEGERII PUBLICE

Page 31: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

31

a) Aprecieri asupra conţinutului temei prezentate, a metodelor şi mijloacelor

folosite în expunere (maxim 4 puncte).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Punctaj obţinut __________________

b) Abilităţi şi valenţe didactice ale candidatului (maxim 3 puncte)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Punctaj obţinut __________________

c) Aprecieri asupra răspunsului candidatului la întrebările adresate de către

membrii comisiei (maxim 3 puncte)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Punctaj obţinut __________________

Punctaj total al probei_____________

Candidatul deţine/nu deţine cunoştinţe necesare pentru ocuparea postului.

PUNCTAJUL FINAL (suma punctajelor de la evaluările II, III şi IV), obţinut de

către candidat este _____________________.

În urma evaluării candidatului__________________________________________,

înscris la concurs pentru postul de ________________________________, poziţia________,

Page 32: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

32

Departamentul_______________________________________________________________,

Facultatea_____________________________________________________, prin ierarhizarea

rezultatelor candidaţilor (dacă este cazul), acesta ocupă poziţia_______________şi propun

ocuparea/neocuparea postului pentru care a candidat.

Data_____________________

Semnătura____________________________________

Page 33: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

33

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Anexa nr. 7 la Metodologia de concurs

pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare

RAPORT

asupra concursului pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare

Sesiunea__________________________

Membrii comisiei de concurs (nume, prenume, titlu didactic, afiliere instituţională):

Preşedinte: ______________________________________________________

Membru: ______________________________________________________

Membru: ______________________________________________________

Membru: ______________________________________________________

Membru: ______________________________________________________

desemnată prin decizia Rectorului Universităţii din Oradea nr. __________din data

de__________________, pentru evaluarea candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea

postului vacant de _____________________________________, poziţia________________,

Disciplina __________________________________________________________________,

Departamentul_______________________________________________________________,

Facultatea____________________________________________, în urma derulării procedurii de

concurs în conformitate cu Metodologia proprie facultăţii, întocmesc următorul raport:

Page 34: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

34

I. DATE DESPRE CANDIDAŢII ÎNSCRIŞI

1. Candidaţi înscrişi:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Candidaţi prezenţi la concurs:

a. Proba scrisă – orală – practică/Prelegerea didactică/ştiinţifică:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b. Prelegerea publică:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

II. REZULTATE OBŢINUTE

(se vor trece candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut)

Îndeplinireastandardelornaţionale şi

specificeNr.crt. Candidaţi înscrişi

DA NU

Punctaj finalla evaluareacalităţilor

didactice şi aactivităţiiştiinţifice

Punctajproba

scrisă – orală– practică/Prelegereadidactică/ştiinţifică

Punctajprelegerea

publică

Punctajfinal

123

Page 35: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

35

45

.... ...................

III. REZULTATE OBŢINUTE

Rezultatele concursului au fost făcute publice în data de__________________, ora________,

prin _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

IV. CONTESTAŢII

Nu s-au înregistrat contestaţii / S-a depus contestaţia (contestatar, motivare):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Modul de soluţionare a contestaţiei_________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

La soluţionarea contestaţiei a participat, din partea conducerii facultăţii/universităţii D-

na/D-l__________________________în calitate de_______________________________.

V. DECIZIA COMISIEI DE CONCURS

Page 36: Metodologie privind organizarea, desfăşurarea şi ocuparea ...arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1… · UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

UNIVERSITATEA DIN ORADEAFACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

C.P. 114 of. Poştal 1Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax: 0259 408439/0259 408766www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

36

În urma evaluării activităţii profesionale, ştiinţifice şi a probelor de concurs susţinute,

comisia propune, cu ______voturi „pentru”, ______voturi „contra” şi ______ „abţineri”, ca D-

na/D-l _________________________________________să ocupe postul pentru care s-a

organizat concursul.

Data:___________.

Preşedinte comisie __________________________________________

Membrii comisiei __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________