of 38 /38
Academia de Studii Economice a Moldovei Facultatea „Economie Generală şi Drept” Catedra „Teorie şi Politici Economice” G H I D privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică (pentru studenţii specialităţii „Economie Generală”) Autori: dr., conf. A.Tomşa

GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

Embed Size (px)

Text of GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

Page 1: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

Academia de Studii Economice a Moldovei Facultatea „Economie Generală şi Drept”

Catedra „Teorie şi Politici Economice”

G H I Dprivind organizarea şi desfăşurarea

stagiului de practică (pentru studenţii specialităţii „Economie Generală”)

Autori: dr., conf. A.Tomşa dr., conf. Gh.Bejan

CHIŞINĂU, 2014

Page 2: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

Ghidul privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică (pentru studenţii specialităţii „Economie generală”)

a fost aprobat la şedinţa catedrei „Teorie şi Politici Economice”

Proces verbal nr. 5 din 24.02.2014 şi şedinţa Consiliului facultăţii „ Economie Generală şi Drept”

Proces verbal nr. 5 din 24.02.2014

2

Page 3: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

C U P R I N S

I. GENERALITĂŢI……………………………………………. 4

II. ORGANIZAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ………… 5

III. RESPONSABILITĂŢILE STUDENŢILOR STAGIARI.. 10

IV. CONŢINUTUL STAGIULUI DE PRACTICĂ………….. 12

V. FINALIZAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ ………….. 17

ANEXĂ………………………………………………………….. 21

3

Page 4: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

I. GENERALITĂŢI

Stagiul de practică constituie o parte integrantă a procesului de instruire a studenţilor la ciclul I (studii superioare de licenţă). Acesta este una din activităţile obligatorii prevăzute în planul de învăţămînt la orice specialitate, fiind o condiţie de admitere a studenţilor absolvenţi la susţinerea examenelor şi tezei de licenţă.

Pentru studenţii specialităţii „Economie Generală” planul de învăţămînt prevede două tipuri de stagii de practică: în producţie şi de licenţă. Acestea se desfăşoară la anul III, semestrul VI, şi au o durată, respectiv, de 6 săptămîni şi 2 săptămîni. Dat fiind faptul că stagiul de practică de licenţă urmează imediat după stagiul de practică în producţie, se desfăşoară în cadrul aceleiaşi unităţi economice, iar în final se preconizează întocmirea şi prezentarea unui raport unic, ele se examinează ca un singur stagiu de practică, un astfel de tratament fiind acceptat şi în prezentul Ghid.

Prin stagiul de practică se urmăreşte: familiarizarea studenţilor cu mediul economic real, problematica

complexă şi tendinţele în evoluţia acestuia; sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor acumulate la

disciplinele teoretice fundamentale şi cele de specialitate studiate în cadrul ASEM;

formarea deprinderilor de a îndeplini spectrul larg de funcţii ce ţin de activitatea analitică, organizatorică şi de gestiune;

formarea abilităţilor creatoare şi a capacităţii decizionale necesare în viitoarea activitate profesională;

dezvoltarea capacităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale în domeniul afacerilor;

formarea abilităţilor de a lucra în echipă, de a conduce diverse întruniri bazate pe comunicare şi schimb de informaţii;

dezvoltarea competenţelor de a formula opinii proprii cu privire la realitatea economică, de a înainta şi argumenta propuneri de îmbunătăţire a situaţiei constatate;

culegerea, prelucrarea şi sistematizarea materialelor pe care se va axa partea aplicativă a tezei de licenţă.

4

Page 5: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

II. ORGANIZAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

Stagiul de practică al studenţilor specialităţii „Economie Generală” se poate desfăşura în cadrul ministerelor, departamentelor, organelor administraţiei publice locale, instituţiilor bancare, companiilor de asigurări, organelor fiscale, întreprinderilor producătoare/prestatoare de servicii etc. (în continuare, pentru a unifica terminologia aplicată, le vom numi „unităţi economice”). De regulă, pentru desfăşurarea stagiului de practică se acceptă unităţile economice care: desfăşoară activităţi ce permit valorificarea cunoştinţelor teoretice

acumulate de către studenţii specialităţii „Economie Generală”; activează în domenii corespunzătoare tematicii tezelor de licenţă

pentru studenţii specialităţii respective; dispun de specialişti de înaltă calificare capabili să coordoneze

desfăşurarea stagiului de practică şi să evalueze activitatea studenţilor stagiari;

deţin o dotare suficientă pentru ca stagiul de practică să se desfăşoare în condiţii adecvate;

sînt dispuse să ofere studenţilor stagiari posibilitatea culegerii materialelor necesare pentru elaborarea tezei de licenţă. Studenţii îşi pot desfăşura stagiul de practică la una din unităţile

economice propuse de catedra „Teorie şi Politici Economice”. Totodată, se permite identificarea de sine stătător a unităţilor economice în cadrul cărora studenţii doresc să-şi desfăşoare stagiul de practică. Opţiunea a doua se prezintă mai rezonabilă, întrucît numai în aşa caz pot fi luate în consideraţie pe deplin interesele şi preocupările ştiinţifice individuale ale fiecărui student, devenind reale perspectivele culegerii materialelor practice la tema tezei de licenţă. Pe de altă parte, în urma negocierilor cu reprezentanţii unităţilor economice privitor la desfăşurarea stagiului de practică, studenţii vor acumula o anumită experienţă care ulterior, după absolvirea ASEM, le va facilita angajarea în cîmpul muncii. În situaţia în care studentul propune unitatea economică este necesară coordonarea prealabilă a acesteia cu şeful de catedră (responsabilul pentru organizarea stagiului de practică

5

Page 6: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

la nivel de catedră), iar studentului îi revine sarcina încheierii între ASEM şi unitatea economică respectivă a unui contract privind desfăşurarea stagiului de practică.

Repartizarea studenţilor la stagiul de practică se perfectează prin ordinul rectorului ASEM emis în baza demersului şefului catedrei „Teorie şi Politici Economice”. În ordinul respectiv, pentru fiecare student stagiar, se specifică unitatea economică desemnată (acceptată) pentru desfăşurarea stagiului de practică şi coordonatorul din partea catedrei. Drept temei pentru repartizarea studentului stagiar la о anumită unitate economică serveşte cererea acestuia şi contractul respectiv încheiat între ASEM şi unitatea economică. După emiterea ordinului nominalizat, modificarea locului de desfăşurare a stagiului de practică este posibilă doar în cazuri excepţionale (studentul va depune o cerere în care va argumenta motivul) printr-un nou ordin al rectorului ASEM.

Coordonarea generală a stagiului de practică al studenţilor specialităţii „Economie Generală” se efectuează de către şeful catedrei „Teorie şi Politici Economice” şi responsabilul pentru organizarea stagiului de practică la nivel de catedră. Acesta din urmă îndeplineşte următoarele funcţii: la începutul fiecărui an de învăţămînt aduce la cunoştinţa viitorilor

studenţi stagiari prevederile Ghidului privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică;

pentru fiecare an de învăţămînt identifică unităţile economice în cadrul cărora ar putea să se desfăşoare stagiul de practică şi organizează încheierea cu acestea a contractelor privind desfăşurarea stagiului de practică;

aduce la cunoştinţa studenţilor propunerile catedrei privind unităţile economice identificate pentru desfăşurarea stagiului de practică;

analizează unităţile economice propuse de către studenţi pentru desfăşurarea stagiului de practică şi prezintă şefului de catedră propuneri privind acceptarea sau neacceptarea acestora;

6

Page 7: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

verifică existenţa contractelor privind desfăşurarea stagiului de practică cu unităţile economice propuse de studenţi şi acceptate de către şeful de catedră;

repartizează la stagiul de practică studenţii care au acceptat unităţile economice propuse de catedră;

întocmeşte proiectul demersului şefului de catedră către rectorul ASEM în vederea emiterii ordinului privind repartizarea studenţilor la stagiul de practică şi desemnarea coordonatorului din partea catedrei;

asigură perfectarea şi distribuirea documentelor necesare pentru delegarea studenţilor la stagiul de practică (în primul rînd, a jurnalelor stagiului de practică);

organizează pentru studenţii stagiari şedinţa de instructaj referitoare la modul de desfăşurare şi perfectare documentară a stagiului de practică;

participă la susţinerea de către studenţi a colocviului de evaluare a rezultatelor stagiului de practică în calitate de membru al comisiei.Pentru fiecare unitate economică în cadrul căreia se desfăşoară

stagiul de practică, prin ordinul rectorului ASEM, se desemnează coordonatorul din partea catedrei care are următoarele atribuţii: pentru fiecare an de învăţămînt, în funcţie de numărul de ore

aferente stagiului de practică conform sarcinii didactice, propune unităţile economice pentru desfăşurarea stagiului de practică şi asigură încheierea cu acestea a contractelor privind desfăşurarea stagiului de practică;

asigură, de comun acord cu studenţii stagiari şi coordonatorii din partea unităţilor economice de care este responsabil, elaborarea planurilor calendaristice individuale ţinînd cont de prevederile prezentului Ghid şi particularităţile unităţii economice respective;

aprobă planurile calendaristice individuale ale studenţilor stagiari (compartimentul I din Jurnalul stagiului de practică);

acordă studenţilor stagiari consultaţii privind desfăşurarea stagiului de practică şi perfectarea documentară a acestuia;

7

Page 8: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

supraveghează în permanenţă desfăşurarea stagiului de practică (prin vizite periodice la unităţile economice, convorbiri telefonice cu coordonatorii din partea unităţilor economice, întîlniri cu studenţii în timpul orelor de serviciu la catedră etc.);

verifică respectarea de către studenţii stagiari a disciplinei de muncă, corespunderea activităţilor realizate planului calendaristic individual, plenitudinea reflectării acestora în Jurnalul stagiului de practică (compartimentul II), activitatea asupra întocmirii Raportului privind stagiul de practică, consemnînd observaţiile şi indicaţiile adresate studenţilor stagiari în compartimentul V din Jurnalul stagiului de practică;

întreprinde măsurile care se impun în vederea înlăturării deficienţelor depistate în organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică, informînd despre aceasta şeful de catedră şi responsabilul pentru organizarea stagiului de practică la nivel de catedră;

apreciază corespunderea jurnalelor stagiului de practică şi rapoartelor privind stagiul de practică prezentate de către studenţii stagiari cerinţelor în vigoare;

prezintă referinţa asupra rezultatelor stagiului de practică (compartimentul VI din Jurnalul stagiului de practică);

participă la susţinerea de către studenţi a colocviului de evaluare a rezultatelor stagiului de practică în calitate de membru al comisiei.Unităţile economice care au acceptat desfăşurarea în cadrul lor a

stagiului de practică al studenţilor specialităţii „Economie Generală” îşi asumă următoarele responsabilităţi: emiterea ordinului privind admiterea studenţilor la stagiul de

practică şi desemnarea coordonatorului din partea unităţii economice;

organizarea pentru studenţii stagiari, în prima zi a stagiului de practică, a instructajului cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă şi perfectarea acestuia în modul stabilit;

familiarizarea studenţilor stagiari cu actele normative cu caracter general care reglementează activitatea unităţii economice (statutul, regulamentul de ordine internă etc.);

8

Page 9: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

crearea studenţilor stagiari a unor condiţii adecvate pentru desfăşurarea stagiului de practică;

desfăşurarea stagiului de practică în toate subdiviziunile cu profil economic (nu doar în subdiviziunea al cărei conducător a fost desemnat în calitate de coordonator din partea unităţii economice);

asigurarea accesului liber al studenţilor stagiari la documentele normative si instructive, alte materiale care nu constituie secret comercial, oferindu-le posibilitatea culegerii informaţiilor practice la tema tezei de licenţă;

perfectarea documentară a stagiului de practică în conformitate cu prevederile prezentului Ghid.În calitate de coordonator al stagiului de practică din partea unităţii

economice poate fi desemnată una din persoanele cu funcţii de răspundere în domeniul economico-financiar (director, director adjunct, director economic, director financiar, şef serviciu sau birou etc.). Acesta este responsabil nemijlocit de organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică în cadrul unităţii economice, în sarcina lui punîndu-se următoarele: întocmirea de comun acord cu studentul stagiar şi coordonatorul

din partea catedrei a planului calendaristic individual ţinînd cont de prevederile prezentului Ghid şi particularităţile unităţii economice;

asigurarea desfăşurării stagiului de practică în strictă conformitate cu planul calendaristic individual;

monitorizarea în permanenţă a respectării de către studentul stagiar a disciplinei de muncă şi planului calendaristic individual, consemnînd periodic rezultatele monitorizării în compartimentul I din Jurnalul stagiului de practică;

acordarea ajutorului consultativ solicitat de către studentul stagiar în perioada stagiului de practică, inclusiv în ceea ce ţine de elaborarea compartimentelor aplicative ale tezei de licenţă;

informarea catedrei „Teorie şi Politici Economice” (responsabilului pentru organizarea stagiului de practică la nivel de catedră/coordonatorului din partea catedrei) despre cazurile de încălcare a disciplinei comise de către studentul stagiar (neprezentare la stagiul de practică, întîrzieri, plecări înainte de

9

Page 10: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

timp, realizarea activităţilor neconforme planului calendaristic, atitudini neadecvate faţă de personalul unităţii economice etc.);

verificarea Raportului privind stagiul de practică (sub aspectul corespunderii acestuia planului calendaristic individual, dezvăluirii în el a stării de lucruri în cadrul unităţii economice etc.) şi validarea acestuia prin semnătură pe foaia de titlu;

evaluarea generală a activităţii studentului stagiar în conformitate cu criteriile prevăzute în compartimentul IV din Jurnalul stagiului de practică.

III. RESPONSABILITĂŢILE STUDENTULUI STAGIAR

În prealabil, pînă la plecarea la stagiul de practică, studenţii specialităţii „Economie Generală” vor fi convocaţi într-o şedinţă de instructaj la care este obligatorie prezenţa tuturor studenţilor. În cadrul acesteia responsabilul pentru organizarea stagiului de practică la nivel de catedră îi va informa despre modul de desfăşurare şi perfectare documentară a stagiului, responsabilităţile unităţii economice şi a coordonatorului din partea acesteia, drepturile şi responsabilităţile studenţilor stagiari. Fiecărui student i se vor înmîna prezentul Ghid şi Jurnalul stagiului de practică. Totodată, studentul va concretiza coordonatorul din partea catedrei, adresa unităţii economice (în cazul celor propuse de catedră), data şi ora prezentării la stagiul de practică.

În prima zi a stagiului de practică, studentul se va prezenta la unitatea economică (serviciul personal sau altă subdiviziune similară), avînd asupra sa prezentul Ghid şi Jurnalul stagiului de practică. Imediat după emiterea ordinului conducătorului unităţii economice privind admiterea la stagiul de practică şi desemnarea coordonatorului, studentul stagiar va confirma la catedra „Teorie şi Politici Economice” începerea stagiului de practică, informînd şi despre coordonatorul desemnat (numele şi prenumele, funcţia, telefonul de contact) din partea unităţii economice.

10

Page 11: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

În aceeaşi zi studentul stagiar împreună cu coordonatorul din partea unităţii economice vor purcede la elaborarea planului calendaristic individual care va cuprinde activităţile care urmează a fi realizate de către student şi perioada rezervată fiecărei activităţi. Conţinutul şi complexitatea planului determină, în mare parte, competenţele profesionale care vor fi dobîndite de către student pe parcursul stagiului de practică şi din aceste considerente elaborării lui i se va acorda o atenţie deosebită. Rolul decisiv în aşa caz îi revine coordonatorului din partea unităţii economice. Cunoscînd particularităţile unităţii economice şi ţinînd cont de recomandările prezentate în compartimentul următor al Ghidului, el va propune varianta planului calendaristic individual. În caz de necesitate, se va solicita părerea coordonatorului din partea catedrei. Se recomandă rezervarea în planul calendaristic individual a 2-3 zile (la finele stagiului) pentru definitivarea Raportului privind stagiul de practică.

Planul calendaristic individual întocmit de către studentul stagiar şi coordonatorul din partea unităţii economice se va prezenta coordonatorului din partea catedrei care îl va accepta sau îl va modifica (completa). După aceasta planul calendaristic individual poate fi transcris în compartimentul I din Jurnalul stagiului de practică şi semnat de către ambii coordonatori.

Ţinem să subliniem că la elaborarea planului calendaristic studentul va insista asupra faptului că stagiul de practică trebuie să se desfăşoare în toate subdiviziunile cu profil economic (nu doar în subdiviziunea în care activează coordonatorul din partea unităţii economice). Astfel, chiar dacă în calitate de coordonator este desemnat contabilul-şef, nu se va accepta desfăşurarea stagiului de practică doar în contabilitatea unităţii economice.

În perioada stagiului de practică studentul stagiar este obligat: să desfăşoare stagiul de practică în cadrul unităţii economice

desemnate prin ordinul rectorului ASEM; să se convingă că a fost emis ordinul conducătorului unităţii

economice privind admiterea sa la stagiul de practică şi desemnarea coordonatorului;

să participe la instructajul cu privire la normele de securitate şi 11

Page 12: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

sănătate în muncă, confirmînd participarea prin semnătură în registrul respectiv;

să respecte cu stricteţe normele de securitate şi sănătate în muncă, regulile de protecţie antiincendiară, alte cerinţe similare;

să cunoască şi să respecte regulamentul intern şi programul de lucru al unităţii economice;

să realizeze activităţi în strictă conformitate cu planul calendaristic individual;

să consemneze sistematic (zilnic) în Jurnalul stagiului de practică activităţile desfăşurate;

să prezinte periodic, dar nu mai rar decît o dată în săptămînă, Jurnalul stagiului de practică coordonatorului din partea unităţii economice care, prin semnătură în compartimentul I, va confirma activităţile realizate şi corespunderea acestora planului calendaristic individual;

să informeze coordonatorii şi să justifice lipsa sa la stagiul de practică din motive obiective (în astfel de cazuri se va prelungi termenul de desfăşurare a stagiului de practică);

să nu divulge terţilor informaţiile care vizează activitatea unităţii economice şi la care are (a avut) acces în timpul stagiului de practică;

să întocmească Raportul privind stagiul de practică în conformitate cu prevederile prezentului Ghid;

să se încadreze activ în viaţa socială a unităţii economice.Responsabilităţile studentului la etapa finalizării stagiului de

practică sînt prezentate în compartimentul IV al Ghidului.

IV. CONŢINUTUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Activităţile, care urmează a fi realizate de către studenţii specialităţii „Economie Generală” în perioada stagiului de practică, se vor stabili în funcţie de unitatea economică la care se desfăşoară stagiul. Diversitatea unor astfel de unităţi face imposibilă prezentarea în Ghid a recomandărilor exhaustive privind conţinutul stagiului de practică pentru fiecare unitate economică. Dat fiind acest fapt, în

12

Page 13: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

continuare sînt expuse recomandări referitoare la unităţile economice în cadrul cărora se desfăşoară, cel mai frecvent, stagiul de practică al studenţilor specialităţii nominalizate.

În cazul în care stagiul de practică se desfăşoară la o întreprindere producătoare/prestatoare de servicii accentul se va pune pe următoarele aspecte: caracteristica generală a întreprinderii: locul şi rolul acesteia în

mediul economic al ţării, forma juridică de organizare, tipul de proprietate, domeniile de activitate, baza tehnico-materială, resursele utilizate;

structura organizaţională a întreprinderii: componenţa subdiviziunilor şi interacţiunile dintre acestea, funcţiile personalului subdiviziunilor de producţie şi de gestiune;

situaţia economico-financiară a întreprinderii: principalii indicatori ce caracterizează rezultatele activităţii, dinamica acestora în ultimii ani;

organizarea activităţii de bază şi a activităţilor auxiliare în cadrul întreprinderii;

componenţa şi clasificarea costurilor şi cheltuielilor întreprinderii, structura costurilor de producţie, metodele de calculaţie a costurilor utilizate;

pieţele cucerite de întreprindere: dimensiunile, structura şi evoluţia acestora, poziţia pe piaţă a întreprinderii, concurenţii principali, direcţiile principale de extindere a pieţei;

politica de preţuri a întreprinderii, obiectivele urmărite şi strategiile aplicate în stabilirea preţurilor;

riscurile şi incertitudinile în activitatea întreprinderii, măsurile care se impun în vederea diminuării riscurilor în afaceri;

externalităţile aferente activităţii întreprinderii; planificarea şi controlul activităţii întreprinderii: tipurile de planuri

(bugete), particularităţile elaborării lor, exercitarea controlului asupra îndeplinirii acestora;

organizarea contabilităţii la întreprindere: funcţiile şi structura serviciului contabilitate, principalele procedee şi metode de ţinere a

13

Page 14: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

contabilităţii; rapoartele financiare şi manageriale ale întreprinderii: componenţa

şi conţinutul acestora, periodicitatea întocmirii şi prezentării, destinatarii.Dacă stagiul de practică se desfăşoară la o bancă comercială, se

recomandă să se studieze următoarele: caracteristica generală a băncii, locul şi rolul acesteia în sistemul

bancar al Republicii Moldova, strategia de dezvoltare etc.; structura organizaţională şi organele de conducere ale băncii; structura funcţională şi interacţiunile dintre subdiviziunile băncii; situaţia economico-financiară a băncii, principalii indicatori ce

caracterizează rezultatele activităţii şi dinamica acestora în ultimii ani;

organizarea activităţii de decontare în cadrul băncii: actele normative care reglementează activitatea, principalele operaţiuni aferente deservirii persoanelor fizice şi juridice, modul de realizare şi perfectare documentară a acestora etc.;

organizarea activităţii de creditare în cadrul băncii: actele normative care reglementează activitatea, principalele tipuri de credite acordate persoanelor fizice şi juridice, condiţiile acordării şi modul de perfectare documentară a acestora, practica monitorizării creditelor şi determinării creditelor problematice, metodele de evaluare a gajului etc.;

organizarea activităţii valutare şi relaţiilor internaţionale în cadrul băncii: actele normative care reglementează activitatea, principalele operaţiuni valutare prestate clienţilor/realizate pe cont propriu, modul de realizare şi perfectare documentară a acestora, accesul la piaţa valutară internaţională, relaţiile externe şi operaţiunile documentare ale băncii, relaţiile corespondente ale băncii etc.;

organizarea activităţii cu valori mobiliare în cadrul băncii: actele normative care reglementează activitatea, principalele operaţiuni de cumpărare-vînzare a valorilor mobiliare, modul de realizare şi perfectare documentară a acestora, operaţiunile băncii cu valorile

14

Page 15: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

mobiliare proprii etc.; organizarea activităţii economico-financiare în cadrul băncii: actele

normative care reglementează activitatea, metodele aplicate de gestiune a lichidităţii şi riscului de lichiditate, particularităţile analizei şi planificării activităţii băncii (tipurile de prognoze/planuri/bugete, particularităţile elaborării şi exercitării controlului asupra îndeplinirii lor), tipurile de riscuri la care este expusă banca şi măsurile care se impun în vederea diminuării riscurilor în afaceri;

organizarea contabilităţii în cadrul băncii: actele normative care reglementează ţinerea contabilităţii, funcţiile şi structura direcţiei contabilitate, particularităţile efectuării decontărilor intra- şi interbancare, principalele procedee şi metode de evidenţă a activelor şi pasivelor băncii, gestiunea operaţiunilor cu numerar în casieria băncii etc.;

organizarea auditului intern şi controlului intern în cadrul băncii: actele normative în domeniu, procedeele şi modul de realizare a activităţilor nominalizate, dările de seamă privind rezultatele auditului intern şi controlului intern etc.;

rapoartele financiare ale băncii: componenţa şi conţinutul rapoartelor, periodicitatea întocmirii şi prezentării, destinatarii acestora.Se va accepta desfăşurarea stagiului de practică în cadrul uneia din

filialele băncii comerciale doar dacă filiala realizează activităţile de bază ale băncii (de decontare, creditară etc.) şi are propriile subdiviziuni cu profil economico-financiar. Conţinutul planului calendaristic individual şi, respectiv, al stagiului de practică se va stabili pornind de la recomandările de mai sus şi particularităţile filialei respective a băncii comerciale.

Stagiul de practică în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei va prevedea familiarizarea studentului stagiar cu aspectele generale ce ţin de activitatea BNM (în conformitate cu recomandările prezentate mai sus cu referinţă la băncile comerciale), studierea de către acesta a activităţilor realizate în departamentele funcţionale (Politică Monetară şi Cercetări, Operaţiuni de Piaţă, Reglementare şi Supraveghere

15

Page 16: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

Bancară, Operaţiuni Valutare şi Relaţii Externe, Balanţa de Plăţi etc.) şi de gestiune ale BNM.

Studenţii care îşi desfăşoară stagiul de practică la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau la unul din inspectoratele fiscale de stat teritoriale vor studia: actele legislative care reglementează sistemul fiscal al Republicii

Moldova; actele legislative şi normative care reglementează activitatea

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat/inspectoratului fiscal de stat teritorial;

structura organizaţională a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat/inspectoratului fiscal de stat teritorial, componenţa subdiviziunilor funcţionale şi de gestiune, interacţiunile dintre acestea, funcţiile subdiviziunilor;

organizarea activităţii de evidenţă a contribuabililor (modul de atribuire şi anulare a codului fiscal, Registrul fiscal de stat, modalitatea de înregistrare/anulare a înregistrării în calitate de plătitor de TVA şi/sau accize etc.);

organizarea activităţii de evidenţă a veniturilor şi de urmărire a plăţilor (evidenţa obligaţiilor fiscale, modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale, măsurile de asigurare a stingerii obligaţiilor fiscale etc.);

organizarea administrării fiscale (particularităţile administrării impozitelor directe, impozitelor indirecte, impozitelor şi taxelor locale);

organizarea controlului fiscal (principiile generale de efectuare, tipurile de controale, planificarea şi analiza eficienţei controalelor, procedura de examinare a cazurilor de încălcare fiscală, deciziile asupra cazurilor de încălcări fiscale);

procedee şi metode de analiză a riscurilor de fraudă şi de investigare preventivă a fraudelor;

organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili; organizarea activităţii economico-financiare în cadrul

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat/inspectoratului fiscal de stat

16

Page 17: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

teritorial.În cazul în care stagiul de practică se desfăşoară la un

minister/departament, studentul stagiar va studia particularităţile gestionării sectorului respectiv din economia naţională. De exemplu, stagiul de practică la Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova va prevedea familiarizarea studentului cu: actele legislative şi normative care reglementează activitatea

ministerului; funcţiile, atribuţiile şi drepturile ministerului; structura organizaţională a ministerului; organizarea activităţii ministerului; acţiunile principale ale ministerului planificate pentru anul 2014; activităţile ministerului în domeniul analizei, monitorizării şi

evaluării politicilor, sintezei bugetare, datoriilor publice, politicii şi legislaţiei fiscale şi vamale, reglementării contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, monitoringului şi analizei financiare etc.;

instituţiile subordonate ministerului, funcţiile şi atribuţiile acestora; organizarea activităţii economico-financiare în cadrul ministerului.

Dacă stagiul de practică se desfăşoară la un alt minister, el va avea un conţinut asemănător celui de mai sus, dar va cuprinde activităţile ministerului respectiv.

V. FINALIZAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

Stagiul de practică se finalizează cu susţinerea unui colocviu, conform graficului aprobat de către şeful catedrei „Teorie şi Politici Economice”. La colocviu studentul va prezenta: Jurnalul stagiului de practică; Raportul privind stagiul de practică.

În Raportul privind stagiul de practică se vor reflecta rezultatele activităţilor realizate de către student pe parcursul stagiului. Altfel spus, acesta va conţine o descriere a stării de lucruri în cadrul unităţii economice conform recomandărilor prezentate în compartimentul IV al Ghidului pentru unitatea economică respectivă.

17

Page 18: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

Raportul privind stagiul de practică se va elabora pe parcursul întregii perioade de desfăşurare a stagiului, pe măsura îndeplinirii compartimentelor planului calendaristic individual.

Raportul privind stagiul de practică va include următoarele elemente: foaia de titlu (conform modelului prezentat în Anexă); cuprinsul; copia ordinului conducătorului unităţii economice privind

admiterea studentului la stagiul de practică şi desemnarea coordonatorului din partea unităţii economice;

partea textuală; anexele; bibliografia.

Partea textuală a Raportului privind stagiul de practică va avea un volum de 30-40 pagini (fără a lua în consideraţie anexele şi bibliografia) şi va include: introducerea (în ea se va prezenta succint unitatea economică

respectivă, vor fi formulate obiectivele urmărite în perioada desfăşurării stagiului de practică etc.);

conţinutul de bază (poate fi structurat în conformitate cu planul calendaristic individual al studentului);

încheierea (va conţine concluziile şi sugestiile studentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică, situaţia economico-financiară a unităţii economice şi posibilităţile de ameliorare a acesteia etc.).Cît priveşte anexele, acestea vor cuprinde materiale concrete (copii

ale acestora) referitoare la activitatea unităţii economice şi care vor ilustra partea textuală a raportului: scheme, instrucţiuni, contracte, documente primare şi centralizatoare, rapoarte financiare etc., iar bibliografia va include sursele bibliografice studiate de către student în perioada stagiului de practică.

Raportul privind stagiul de practică se va întocmi în strictă conformitate cu cerinţele de redactare (editare) prevăzute în Ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă (Chişinău, ASEM, 2013). Atenţionăm asupra faptului, că în cazul în care la o unitate

18

Page 19: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

economică îşi desfăşoară stagiul de practică doi sau mai mulţi studenţi, nu se va accepta prezentarea unor rapoarte identice. Nu se va admite, de asemenea, reproducerea integrală sau parţială în Raportul privind stagiul de practică a materialelor normativ-instructive şi surselor bibliografice, fiind necesară sistematizarea şi generalizarea acestora.

La finele stagiului de practică, Raportul privind stagiul de practică se verifică şi se validează (prin semnătură pe foaia de titlu) de către coordonatorul din partea unităţii economice. Totodată, coordonatorul va evalua activitatea studentului în conformitate cu criteriile prevăzute în compartimentul IV din Jurnalul stagiului de practică.

În ultima zi a stagiului de practică, Raportul privind stagiul de practică întocmit în conformitate cu prevederile prezentului Ghid şi Jurnalul stagiului de practică completat în modul corespunzător (cu semnăturile persoanelor responsabile de la unitatea economică confirmate prin ştampila acesteia) se prezintă la catedra „Teorie şi Politici Economice”, se înregistrează şi se transmit coordonatorului din partea catedrei. În funcţie de faptul dacă acestea corespund sau nu cerinţelor în vigoare, coordonatorul va admite sau nu va admite studentul la susţinerea colocviului, prezentînd în Jurnalul stagiului de practică o referinţă asupra rezultatelor stagiului.

Colocviul se susţine în faţa unei comisii, constituite din cel puţin trei cadre didactice, desemnate de către şeful catedrei „Teorie şi Politici Economice”. Susţinerea colocviului presupune o prezentare succintă de către student a conţinutului Raportului privind stagiul de practică, accentul fiind pus pe propriile concluzii privind starea de lucruri în cadrul unităţii economice şi propuneri privind ameliorarea acesteia. Totodată, studentul va răspunde la întrebările membrilor comisiei, demonstrînd cunoaşterea problematicii prevăzute în planul calendaristic individual, dobîndirea de cunoştinţe şi competenţe relevante pentru practicarea viitoarei profesii.

19

Page 20: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

Principalele criterii de evaluare a activităţii studentului în perioada stagiului de practică vor fi: conţinutul şi modul de perfectare a Raportului privind stagiul de

practică şi Jurnalului stagiului de practică; evaluarea (nota) coordonatorului din partea unităţii economice; prezentarea făcută de către student în faţa comisiei, îndeosebi

relevanţa activităţilor desfăşurate, deprinderile şi cunoştinţele noi dobîndite de către student;

plenitudinea răspunsurilor la întrebările membrilor comisiei. Rezultatele susţinerii colocviului se apreciază cu calificativul

„admis/respins”. Studentului apreciat cu calificativul „admis” i se acordă numărul de credite ECTS prevăzute în planul de învăţămînt.

Studenţii, care nu au respectat prevederile prezentului Ghid privind conţinutul stagiului de practică, nu au îndeplinit planul calendaristic individual, au fost apreciaţi cu notă negativă de către coordonatorul din partea unităţii economice sau nu au fost admişi spre susţinere de către coordonatorul din partea catedrei, precum şi cei apreciaţi cu calificativul „respins” în cadrul susţinerii Raportului privind stagiul de practică, nu se admit la susţinerea examenelor şi tezei de licenţă.

20

Page 21: GHIDUL privind organizarea şi desfăşurarea Stagiului de practică

Anexă

Academia de Studii Economice a Moldovei Facultatea „Economie Generală şi Drept”

Catedra „Teorie şi Politici Economice”

R A P O R Tprivind stagiul de practică în cadrul

_______________________________________(denumirea unităţii economice)

Autor: student (ă) al (a) grupei ________ ___________________________

(semnătura, prenumele, numele)

Coordonator/catedră:___________________________

(semnătura, prenumele, numele)

Coordonator/unitate economică:___________________________

(semnătura, prenumele, numele)

CHIŞINĂU, 201421