Metamorfne stene - uvod

 • View
  234

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Metamorfne stene - uvod

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  1/82

  METAMORFNE STENE

  Prof. Nada Vaskoviã

  Rudarsko-geološki fakultet  – Univerzitet u Beogradu

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  2/82

  • Gr èki: metá=promena

  • morphé=oblik

  Podrazumeva fizièkohemijske procese pri kojima je izvr šeno

  preobražavanje prvobitnog sastava ili/i sklopa stene

  • Glavni faktori koju utièu na promene u primarnim stenama su:

  a) TEMPERATURA

  b) PRITISAK c) PRISUTNOST FLUIDA

  d) VREME PROVEDENO U NOVONASTALIM USLOVIMA

  DEFINICIJA METAMORFIZMA

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  3/82

  Skup procesa koji dovode do strukturnih, mineralnih ili hemijskih promena u primarnoj steni (protolitu), a

  odvijaju se u èvrstom stanju

  Metamorfizam

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  4/82

  Metamorfizam je subsolidusni proces koji dovodi do

  promene mineralnog sastava i/ili promene strukture stene

  (npr. velièina zrna) i/ili promene hemijskog sastava stene.

  Nastale promene predstavljaju odgovor sistema na fizièke

  i/ili hemijske uslove koji se razlikuju od onih u kojima je

  sistem formiran

  IUGS - definicija metamorfizma

  Subsolidus - poluè vrsto

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  5/82

  Protolit (prekursor) - ishodna – pimarna stena èijom

  metamorfozom nastaje metamorfna stena

  Protolit može biti:

  magmatska stena sedimentna stena starija metamorfna

  stena

  orto porekla para- porekla Para/orto porekla

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  6/82

   Ako je stena samo delimièno preobražena onda

  se nazivu prvobitne stena dodaje samo prefiks

  meta: na primer :

  Metapešè ar 

  Metagabro

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  7/82

  OSNOVNI PRINCIPI METAMORFIZMA

  Izofazni metamorfizam - ako se u steni vr še samopromene sklopa

  Alofazni metamorfizam - ako se menja i mineralni

  sastav i sklop stene

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  8/82

  Metamorfni procesi pri kojima se menja samo struktura ili/i

  mineralni sastav (rekristalizacija ili premineralisavanje), a

  ne menja hemizam stene nazivaju se  –   izohemijski

  metamorfni procesi

   Ako se pri metamorfizmu menja i hemijski sastav "#$%$

  usled privoðenja ili odovðenja nekih komponenti iz sistema

  onda se takvi procesi nazivaju – alohemijski metamorfni

  procesi

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  9/82

  Mineralni sastav metamorfnih stena

  Kvarc

  Talk

  GrafitMinerali Epidotske grupe

  DolomitKordijerit

  KalcitStaurolit

  MagnetitAl-silikati:Disten, Silimanit, Andaluzit

  HematitGranati

  LavsonitMinerali serpentinske grupe

  ZeolitiOlivini

  KorundLiskuni: Muskovit, Biotit, Hlorit, Sericit

  PrenitPirokseni:

  Monoklini è ni: Diopsid-Hedenbergit, Omfacit

  Rombi è ni : Enstatit, Hipersten

  VolastonitAmfiboli: Aktinolit, Tremolit, Hornblenda, Glaukofan VezuvijanFeldspati: Mikroklin, Ortoklas, Plagioklasi

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  10/82

  ALUMOSILIKATI:

  DISTEN SILIMANIT

  ANDALUZIT

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  11/82

  •   DISTEN - triklinièan

  • Svijetloplav, plavozelena do plavosiv

  • Sjaj: staklast do sedefast

  • tipièan za: srednji stupanj

  regionalnog metamorfizma glinovitih

  sedimenata

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  12/82

  ANDALUZIT - rombièan

  • siv, zelen, ružièast; sjaj

  staklast, • tipièan za: srednji stupanj

  regionalnog i kontaknog

  metamorfizma glinovitih

  sedimenata

  • dolazi sa distenom, staurolitom, granatom i dr.

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  13/82

  •   SILIMANIT - rombièan

  • sivobela do žuta

  • Srednji dovisokotemperaturni regionalni

  metamorfizam glinovitih

  sedimenata

  • dugoprizmatièni kristali ili

  vlaknasti agregati

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  14/82

  Disten

  Silimanit

  Andaluzit

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  15/82

  • dobro oblikovani kristali, zrnasti

  i masivni agregati

  • dva niza: piralspiti i ugranditi

  • sjaj staklast do dijamantan

  • boja crvena (pirop, almandin ),

  žuta (spessartin, andradit), bela

  (grossular), zelena (uvarovit)

  • dominantno metamorfni

  minerali, a pojavljivanje zavisiod P-T

  GRANATI - teseralni

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  16/82

  GRANATI - teseralni

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  17/82

  GRANATI - teseralni

  uvarovit andradit

  almandin almandin grosular 

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  18/82

  Boja crveno - crnosme ða

  • kristali su stubasti, prizmatièni, èesti blizanci

  • sjaj staklast do mastan;

  • tipièan produkt regionalnog metamorfizma

  STAUROLIT - monoklinièan

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  19/82

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  20/82

  Škriljava tekstura - paralelni raspored minerala (listastih i

  izdu ž enih) u ravni koja je upravna na smer pritiska (stres)

  •Lako se deli u ploèe ili listove zbog paralelne graðe

  •deljivost u ploèe može biti i posledica prisustva finih

  tankih pukotina u steni  –

  takvu deljivost nazivamo kliva ž 

  Teksture metamorfnih stena

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  21/82

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  22/82

  ŠKRILJAVA TEKSTURA

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  23/82

  Ubrana tekstura   – varijetet škriljave teksture, kada su

  nabori sitni za teksturu kažemo da je plisirana

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  24/82

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  25/82

  Okcasta tekstura – grupisanje

  minerala (kvarc, feldspat) u gnezda soèivastog ili ovalnog oblika.

  Okce može biti izgraðeno i samo od

   jednog krupnog zrna

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  26/82

  Okcasta tekstura

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  27/82

  Bobièava tekstura – to je sitnookcasta tekstura kod koje bobice

  predstavljaju ili  porfiroblaste (krupan metamorfni mineral) ili

  grupe porfiroblasta koji leže u sitnizrnoj osnovi

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  28/82

  Injekciona tekstura – nastaje ubrzgavanjem aplitoidnih

  rastopa nastalih parcijalnim stapanjem u okolne stene.Rastop može biti ubruzgavan po povr šini škriljavosti ili

  nepravilno

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  29/82

  Injekciona tekstura

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  30/82

  Injekciona tekstura

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  31/82

  Masivna tekstura – &'( &')$ "* "+"#'),- "#$%$

  rasporeðeni bez ikakve orijentacije  – kažemo i stena jehomogenog sklopa

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  32/82

  Masivna tekstura

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  33/82

  Masivna tekstura

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  34/82

  Masivna tekstura

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  35/82

  DEFORMACIJA STENA - pri povišenom pritisku stena prolazi kroz

  nekoliko FAZA DEFORMACIJA:

  a) KRTA DEFORMACIJA ( T

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  36/82

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  37/82

  FOLIJACIJA

  Diferencijalni stres –veliki utjecaj na strukturu stene a) preferirana orijentacija-npr.

  minerali iz grupe filosilikata ãe se orijentisati upravno na smjer maksimalnog pritiska b)

  okrugla zrna postaju eliptièna-smer izduženosti ovisi od smera maksimalnog stresa

  maksimalni stres

  sluèajna orijentacija minerala

  preferirana orijentacija minerala

  smjer maksimalnog stresa

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  38/82

  FOLIJACIJA

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  39/82

  Strukture metamorfnih stena

  Karakteristike sklopa koje proizilaze iz naèina srastanja,odnosa velièina, oblika i idiomorfizma nazivamo strukturom

  metamorfne stene

 • 8/20/2019 Metamorfne stene - uvod

  40/82

  Strukture metamorfnih stena nastale su na dva naèina:

  1. Procesom prekristalizacije i premineralisavanja sastojaka i rašãenjem minerala u èvrstoj ili delimièno èvrstoj masi

  stene

  • Rast minerala u toku metamorfizm

Search related