Metabolisme karbohidrat_2

Embed Size (px)

Text of Metabolisme karbohidrat_2

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  1/35

  METABOLISME KARBOHIDRAT

  (SIKLUS ASAM SITRAT& FOSFORILASI OKSIDATIF)

  Pertemuan Ke-3

  BIOKIMIA II

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  2/35

  SEJARAH SIKLUS ASAMSITRAT

  1. Siklus asam sitrat ertama kali !ikemukakan se"a#ai lintasoksidasi piruat !alam $arin#an %e&an a!a ta%un 1'3( )le%Hans Kre"s.

  *. Penelitiann+a men#enai aktiitas oksidati! !ari s"l otot #urun$%"rpati +an# men#)ksi!asi asam iru,at !en#an keeatanresirasi +an# amat tin##i.

  3. Al"ert Sent /i)r#+ !i H)n##aria tela% menemukan "a%&a ter!aat"e"eraa asa% or$anik dikar#oksilat #"rantai ato% 's"p"rti asam suksinat, fumarat, malat dan oksaloasetat+an# ter!aat !alam $arin#an %e&an !an meran#san# k)nsumsi O*

  )le% )t)t.

  0. Le"i% $au% la#i )ksi!asi asam iru,at !ien#aru%i $u#a )le% asamtrikar")ksilat "erkar")n 2 seerti asam sitrat!an asam isositrat

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  3/35

  Kesimulan Hans Kre"s

  Inku"asi iru,at !an)ksal)asetat !alamsusensi sel )t)t !anin%i"isi )le% mal)natmen#aki"atkan

  enumukan asamsitrat !alam me!iumse%in##a reaksi)ksi!asi asam iru,at"erun#si !alam suatu

  "entuk lin#karan ataumem"entuk suatuutaran enu% 4siklus5.

  Sir HansA!)l Kr"#s41'6671'815

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  4/35

  SIKLUS ASAM SITRAT 4PE9/HUBU9/SEMUAJALUR KATABOLISME

  KARBOHI:RAT;PROTEI9;LEMAK5

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  5/35

  Oksi!asi Asam Piru,at men$a!iAsetil K)A

  Oksidasi asa% piruat men$a!i as"til*KoAter$a!i !alammit)k)n!ria sel eukari)t se!an#kan a!a sel r)kari)t ter$a!i !i!alam sit)lasma.

  Oksi!asi asam iru,at !i"antu )le% enim piruatd"+idro$"nas" melalui r)ses !e%i!r)#enasi +an# meli"atkanemin!a%an #u#us kar")ksil se"a#ai m)lekul

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  6/35

  Mekanisme !ekar")ksilasi as iru,at !en#an"antuan K)mleks iru,at !e%i!r)#enase

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  7/35

  Karakteristik m)lekul AsetilK)A

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  8/35

  Ta%aan Siklus Asam Sitrat

  1. Pem"entukan asam sitrat !ari k)n!ensasiasetil-K)A !en#an )ksal)asetat !en#an"antuan sitrat sintase

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  9/35

  Ta%aan Siklus Asam Sitrat

  *. Pen#u"a%an asam sitrat men$a!iis)sitrat melalui sis-ak)nitat !en#anenim ak)nitase.Ak)nitase men#katalisis enam"a%an H*O seara !aat "alik

  kea!a ikatan #an!a a!a sis-ak)nitat +an# terikat )le% enim!alam !ua ara +an# "er"e!a +an# satu menu$u em"entukanasam sitrat !an +an# lainn+a ke em"entukan is)sitrat.

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  10/35

  Ta%aan Siklus Asam Sitrat

  3. :e%i!r)#enasi is)sitrat men$a!i -ket)#lutarat !an

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  11/35

  Ta%aan Siklus Asam Sitrat

  0. :ekar")ksilasi )ksi!ati -ket)#lutaratmen$a!i suksinil-K)A !an

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  12/35

  Ta%aan Siklus Asam Sitrat

  =. Pen#u"a%an suksinil-K)Amen$a!i asam suksinat

  Suksinil-K)A meruakan sala% satusen+a&a "erener#i tin##i +an# memiliki/)> +an# amat ne#ati "a#i %i!r)lisisikatan ti)estern+a. Akan tetai !i !alamsel %i!r)lsiis ikatan ti)ester suksinil-K)A

  "erkaitan lan#sun# !en#an )s)rilasi/:P men$a!i /TP

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  13/35

  Ta%aan Siklus Asam Sitrat

  2. :e%i!r)#enasi asam suksinat men$a!iasam umarat.

  Reaksi ini !ikatalisis )le% enim suksinat

  !e%i!r)#enase +an# men#an!un# ?A: +an#terikat seara k),alen.

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  14/35

  Ta%aan Siklus Asam Sitrat

  (. Pen#u"a%an asam umarat men$a!i asammalatHi!rasi asam umarat men$a!i asam malat !ikatalisis )le% fumarathidratase atau serin# !ise"ut enim fumarase. Mekanisme ker$a enimumarase "ersiat amat [email protected] !imana enim ini %an+a men#%i!rasi

  ikatan #an!a trans !ari asam umarat tetai ti!ak "eker$a a!a asammaleat +an# meruakan is)mer sis !ari asam umarat.

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  15/35

  Ta%aan Siklus Asam Sitrat

  8. :e%i!r)#ensi asam malat mem"entuk)ksal)asetat:i !alam sel reaksi "er$alan ke se"ela% kanan &alauun!en#an /)>+an# "ernilai )siti karena )ksal)asetat +an#meruakan r)!uk reaksi !en#an eat !iikat )le% sitrat sintase+an# men#u"a% asetil K)-Amen$a!i asam sitrat

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  16/35

  Reaksi T)tal Siklus Asam Sitrat

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  17/35

  T)tal ener#i er satu utaran siklus

  asam sitrat

  3 9A:H ?A:H*

  ATP1 9A:H 3 ATP1 ?A:H* * ATP

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  18/35

  ,"n$aturan k"-"patan siklus asa%sitrat

  1. Pen#aturan akti,itaspiruvat dehidrogenasemelaluim)[email protected] k),alen !an mekanisme enim al)sterik.

  *. Pen#)ntr)lan keeatan em"entukan asam sitrat)le% sitrat sintase. Akti,itas sitrat sintase!iatur

  melalui re#ulasi al)sterik )le% eru"a%an k)nsentrasisuksinil-K)A asetil-K)A !an 9A:H.

  3. Pen#aturan )ksi!asi is)sitrat men$a!i -ket)#lutarat!an

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  19/35

  ,"n$aturan (.) siklus asa% sitrat

  Pengaturan aktivitas enzimatik (piruvat dehidrogenase) melalui

  modifikasi kovalen dan inhibisi alosterik.

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  20/35

  Pen#aturan Siklus Asam Sitrat

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  21/35

  Modi/kasi Siklus Asa% Sitrat(Siklus 0lioksilat)

  Siklus $lioksilat 1an$t"r2adi pada tu%#u+an dan%ikroor anis%"

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  22/35

  M)[email protected] siklus AsamSitrat

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  23/35

  Siklus Asam Sitrat 4Lintas Pen#%u"un#

  Meta")lisme Kar")%i!rat Pr)tein !an Lemak5

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  24/35

  FOSFORILASI OKSIDATIF(SI3TESIS AT,)

  Semua ta%a enimatika!a !e#ra!asi )ksi!atikar")%i!rat lemak !anasam amin) !i !alam selaer)"ik men+atu ke !alam

  ta%a ak%ir resirasi sel+an# !ise"ut )s)rilasi)ksi!ati. Pa!a ta%aan initer$a!i en#aliran elektr)n!ari sen+a&a )r#anik

  9A:H;?A:H* menu$u)ksi#en men#%asilkanener#i untuk mem"uatATP !ari A:P !an #u#us)sat.

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  25/35

  ?OS?ORILASI OKSI:ATI? RESPIRASI SEL

  1. M)lekul "a%an "akar )r#anik seertikar")%i!rat asam lemak !an $u#a"e"eraa asam amin) !i)ksi!asimen#%asilkan asetil-K)A 4Sen+a&a *kar")n5.

  *. /u#us asetil K)-A masuk ke !alamsiklus asam sitrat +an# akanmen#uraikan m)lekul ini searaenimatik men#%asilkan at)m %i!r)#en"erener#i tin##i !an mem"e"askan

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  26/35

  Struktur mit)k)n!ria

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  27/35

  R"aksi p"%inda+an "l"ktron

  Elektr)n !iin!a%kan lan#sun# se"a#aielektr)n. Misaln+a a!a asan#an re!)ks ?e3-?e* +an# memin!a%kan elektr)nn+a keassan#an

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  28/35

  P)tensial re!uksi stan!ar !alam rantai resirasi sel

  Reaksi emin!a%an elektr)n !ari 9A:H ke O*

  /)> -n?4E)>5 -*4*362* kal;D.m)l546812 7 4-63*65 -=*2kkal;m)l.

  Ta%aan )s)rilasi )ksi!ati an# ter$a!i

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  29/35

  Ta%aan )s)rilasi )ksi!ati +an# ter$a!i!alam mit)k)n!ria

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  30/35

  K)m)sisi sen+a&a em"a&a elektr)n!alam mit)k)n!ria

  Struture )

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  31/35

  Rantai sen+a&a em"a&a elektr)n

  Rantai trans)rt elektr)n ter!iri !ari seran#kaian r)tein!en#an #u#us r)stetik +an# terikat kuat !an mamumenerima;meleaskan elektr)n.

  Setia an##)ta mamu menerima elektr)n !ari an##)tase"elumn+a !an memin!a%kan elektr)n ke m)lekulan##)ta "erikutn+a !alam urutan reaksi +an# [email protected].

  Pa!a saat asan#an elektr)n melalui rantai resirasi !ari9A:H menu$u )ksi#en ter$a!i sintesis ti#a m)lekul ATP !ariA:P !an #u#us )sat melalui fosforilasi oksidatif 4"a#ianen+imanan ener#i5.9A:H H F O* 3Pi 3A:P 9A:

  3ATP H*O

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  32/35

  Sintesis ATP 4M)!el kemi)sm)sis5

  '+"%ios%oti- %od"l 4

  In t%is simle reresentati)n )t%e %emi)sm)ti t%e)r+ alie!t) mit)%)n!ria eletr)ns r)m9A:H an! )t%er )i!ia"lesu"strates ass t%r)u#% a %ain) arriers arran#e! as+mmetri-all+ in t%e inner mem"rane.Eletr)n G)& is a)manie! "+r)t)n transer ar)ss t%emem"rane r)!uin# ")t% a%emial #ra!ient 4H5 an! an

  eletrial #ra!ient 45. T%e innermit)%)n!rial mem"rane isimermea"le t) r)t)ns r)t)nsan reenter t%e matri )nl+t%r)u#% r)t)n-sei@ %annels4?)5. T%e r)t)n-m)ti,e )ret%at !ri,es r)t)ns "ak int) t%ematri r),i!es t%e ener#+ )r

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  33/35

  Sintesis ATP

  Sintesis ATP +an# ter$a!i !alam mem"ran mit)k)n!riase"ela% !alam !i"antu )le% suatu k)mleks enim +an#!ise"ut !"P sintetase atau #o#1 !"Pase. ? menun$ukan

  akt)r !imana k)m)nen ?1 meruakan "a#ian +an#menuat ke !alam mem"ran !an !ilekatkan )le% suatu

  tan#kai kea!a ?) +an# meruakan sisi m)!ulat)r a!aenim terse"ut

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  34/35

  Lintas Fos!orilasi Oksidati! dan,"n$aturan ,roduksi AT,

  Pem"entukan ti#a m)lekul ATP selama r)ses trans)rt elektr)n!ari 9A:H menu$u O*!ise"ut reaksi )s)rilasi )ksi!ati.

  Lintas ?)s)rilasi )ksi!ati +an# ter$a!i selama r)ses resirasisel !iatur se!emikian rua !en#an enurunan %ar#a ener#i"e"as a!a setia ta%a rantai erin!a%an elektr)n.

  Keeatan em"entukan !an en#uraian ATP !iatur selamar)ses resirasi sel. Jika k)nsentrasi A:P !alam sit)s)l menurun+akni a!a saat ke"utu%an akan ener#i menurun 4kea!aanistira%at5 maka !en#an sen!irin+a r)!uksi ATP akan menurun.

  9amun !en#an enin#katan k)nsentrasi A:P !alam sit)s)l +aitu

  a!a saat keeatan reaksi "e"eraa r)ses meta")lisme +an#memerlukan ener#i menin#kat maka keeatan resirasiunsemakin menin#kat se%in##a !en#an !emikian akanmenin#katkan r)!uksi ATP !alam sel.

 • 7/24/2019 Metabolisme karbohidrat_2

  35/35

  Oksi!asi semurna m)lekul #luk)sa4aer)"ik5

  T%e rati) ) ATP s+nt%esie! er 1;*O* re!ue! t) H*O 4t%e P;Orati)5 is a")ut *.= &%en eletr)ns enter t%e resirat)r+ %ain at