1
MEMPERTAHANKAN FEDERALISME MOJID. NlZARSUDIN T ANGGAL,16 September 2017 sambutan Hari Ma- laysia baru sahaja me- ninggalkan kita.' Tahun ini adalah ulang tahun ke-54 penubuhan Malaysia. Genaplah 54 tahun Malaysia di- tubuhkan melalui kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura (yang kemudiannya keluar pada 1965). Umum mengetahui Seme- nanjung terlebih dahulu menca- pai kemerdekaan iaitu awalenam tahun sebelum penubuhan Ma- laysia. , Namun, aspirasi pembentu- kan Malaysia telah dicanai sebe- lum 1963 lagi melalui Penubuhan Suruhanjaya Cobbold pada 17 lanuari 1962. Melalui suruhan- jaya ini, satu referendum memba - bitkan rakyat Sabah dan Sarawak dijalankan untuk melihat per- setujuan mereka menyertai Per- sekutuan Malaysia ketika itu. Hasilnya, melahirkan sebuah ne- gara yang dinamakan sebagai Ma- laysia melalui konsep federalisme ,- hasil gabungan 11 buah negeri Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Prinsip federalisme pemah di- kemukakan oleh P.l. Proudhon sekitar 1863 menerusi bukunya yang bertajuk Du Principe federa- tif et de la necessite de reconstituer le patti de la revolution. Dalam buku itu, beliau mengemukakan beberapa prinsip penting bagi sesebuah kerajaan yang bersifat federalisme. Harding & Chin (2014), dalam 50 Years of Malaysia Federalism Revisited menyatakan model fe- deralisme yang pertama sekali di- guna pakai dalamsejarah politik dunia adalah diamalkan di Negeri Sembilan sekitar 1774 di mana pada waktu itu di negara-negara Barat konsep berkenaan masih belum diamalkan. Perkara ini tu- rut dikongsi Wu Min Aun pada 1999 dalam Public Law in Contem- porary Malaysia. Sementara itu, sekitar 1895, melalui pemerintahan British, Per- ak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan digabungkan pemerin- tahannya di bawah Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang kemudi- annya menjadi asas kepada pem- UT USA N rn A LA '-I f. I A q!IOI~OI"'" r If) AMAT menyedlhkan sambutan Harl Malaysia Ke-54 dlbayangl gerakan memisahkan Sabah dan Sarawak darlpada SemenanJung oleh plhak tertentu yang mahu meruntuhkan slstem federalisme negara. - GAM BAR HIASANI UTUSAN ' , bentukan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 dan seterusnya Persekutuan Malaysia pada 1963. Sejarah pembentukan Malaysia tidaklah semudah sebagaimana Malaysia yang kita lihat pada hari ini. Ia melalui fasa-fasa genting. Antaranya, tindakan konfron- tasi daripada tentera Republik Indonesia pimpinan Presiden Sukamo melaluikempen 'Gan- yang Malaysia', sikap tidak se- nang Kerajaan Filipina terhadap pemgambilalihan Sabah yang didakwa adalah sebahagian dari- pada wilayah negara itu, tuntutan Brunei yang mahu melangkaui giliran menjadi Yang di-Pertuan Agong sebagai syarat kemasukan ke dalam Persekutuan Malaysia, di samping ancaman anasir ko- munis yang sememangnya se- dang berleluasa padaketika itu. Sifat kegigihan, kesabaran ser- ta toleransi pimpinan negara pada masa 'itu di samping sokongan padu rakyat membolehkan agen- da pembentukan Malaysia dapat ,direalisasikan biarpun dihalang pelbagai cabaran dalam dan luar negara. Namun, persoalan yang wujud adalah mengapa hampir kebanya- kan daripada rakyat tidak ambil kisah akan peri pentingnya tarikh 16September itu? ' Perkara ini berlaku berkemu- ngkinan daripada kurangnya pe- nghayatan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat khusus- nya golongan muda masa kini. Dalam konteks hubungan ma- syarakat antara kedua-dua wi- layah yang terpisah ini, masih ke- dengaran konotasi dan perkataan 'Orang Malaya', 'Orang Sabah' dan 'Orang Sarawak', sedangkan istilah yang lebih sesuai untuk menggambarkan kesemuanya adalah 'Orang Malaysia'. Dalam konteks politik, sifat saling bergantungan antara Pu- sat dan negeri-negeri amatlah ti- nggi lebih-lebih lagi bagi Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh da- lam konteks pertahanan dan ke- selamatan, negeri-negeri amat memerlukan sokongan Pusat. Penubuhan Zon Eastern Sabah Se- curity Command (Esscom) susulan daripada kes pencerobohan Lahad Datu pada 9 Februari 2013 adalah satu contoh utama. Dalam pada itu, negeri-negeri khususnya yang di bawah pimpi- nan pembangkang disaran agar tidak mendahulukan kepentingan dan ideologi politik lebih utama berbanding kepentingan rakyat. Banyak agenda membantu rakyat terutama yang disalurkan daripa- , da Pusat terbantut dek halangan kerajaan negeri lantaran perbe- zaan ideologi politik antara negeri dengan Pusat. Sikap konfronta- si yang ditunjukkan sebilangan negeri ini kelak akhimya merugi- kan rakyat keseluruhannya. Sementara itu, pergantungan Pusat kepada negeri 'dijelmakan dalam bentuk penggumpulan (akumulatif) majoriti kerusi De- wan Rakyat bagi membentuk Kerajaan Persekutuan. Dalam konteks ini, fix deposit dibantu dari kerusi Sabah dan Sarawak dengan kelebihan ,54 kerusi di PRU-2008 dan 47 kerusi di PRU-2013. Pembentukan kuasa majoriti ini jangan dilihat dari segi ke- untungan politik jangka singkat tetapi harus dihayati sebagai hubungan jangka panjang Pusat dan negeri serta kepentingan ber- sarna win-win situation, yang wu- jud melaluinya. ' Dewasa ini, pembentukan Malaysia sekali lagi diuji dengan satu kumpulan yang menamakan diri mereka sebagai 'Kumpulan Sabah-Sarawak Keluar Malay- sia' (SSKM)yang mencabar kon-, sep federalisme. Situasi sebegini boleh mengundang ketidaksta- bilan politik dan ekonomi, sekali ,gus mengancam keselamatan dalam negara jika gagal dari segi pengurusan polemik ini. Dalam memantapkan sistern federalisme dan hubungan antara negeri dan Pusat ini, disarankan beberapa langkah sepertimana yangberikut: , • Memupuk kefahaman rakvat mengenai pentingnya konsep dan fungsi federalisme dengan di- sulami penghayatan patriotisme yang dibentuk di peringkat paling' bawah iaitu individu dan keluarga. Mendidik rakyat mengenai Senarai Persekutuan, Senarai Ne- geri dan Senarai Bersama terma- suk Perjanjian Perkara 18 dan 20 ~ Sabah dan Sarawak. • Menyelesaikan isu jurang pembangunan, pendidikan dan ta- 'rafhidup rakyat antara setiap negeri di samping meningkatkan tahap ke- selamatan di setiap negeri. '_ Melahirkan tadbir urus 10- kal yang lebih efisien khususnya terhadap bajet negeri yang telah diperuntukkan oleh Pusat. • Menyediakan peluang yang sarna rata antara setiap negeri dan' menggalakkan bidang kelebihan danpenerokaan sektor baharu.' , Federalisme dalam konteks Per-~ sekutuan Malaysia dapat diperta-' han bahkan diperteguhkan melalui konsep federalisme itu yang disu-; larni dengan penghayatan patrio- tisme yang mendalam. Hanya melalui kefahaman serta. penghayatan sejarah dapat mem- bentuk rasa selJ of belonging yang, akhimya menelurkan rasa patrio- f tisme kepada negara yang kita cin- taiini. "" DATUK MOHD. NIZAR SUDIN ialah pe- nganalisis politik merangkap Pensyarah I<anan Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Ma- laysia (UPM),

MEMPERTAHANKAN FEDERALISMEpsasir.upm.edu.my/id/eprint/58404/1/Mempertahankan... · 2018. 1. 15. · Malaysia sekali lagi diuji dengan satu kumpulan yang menamakan diri mereka sebagai

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MEMPERTAHANKAN FEDERALISMEpsasir.upm.edu.my/id/eprint/58404/1/Mempertahankan... · 2018. 1. 15. · Malaysia sekali lagi diuji dengan satu kumpulan yang menamakan diri mereka sebagai

MEMPERTAHANKANFEDERALISME

MOJID.NlZARSUDIN

TANGGAL,16 September2017 sambutan Hari Ma-laysia baru sahaja me-ninggalkan kita.' Tahunini adalah ulang tahun

ke-54 penubuhan Malaysia.Genaplah 54 tahun Malaysia di-tubuhkan melalui kemasukanSabah, Sarawak dan Singapura(yang kemudiannya keluar pada1965). Umum mengetahui Seme-nanjung terlebih dahulu menca-pai kemerdekaan iaitu awalenamtahun sebelum penubuhan Ma-laysia. ,

Namun, aspirasi pembentu-kan Malaysia telah dicanai sebe-lum 1963 lagi melalui PenubuhanSuruhanjaya Cobbold pada 17lanuari 1962. Melalui suruhan-jaya ini, satu referendum memba -bitkan rakyat Sabah dan Sarawakdijalankan untuk melihat per-setujuan mereka menyertai Per-sekutuan Malaysia ketika itu.Hasilnya, melahirkan sebuah ne-gara yang dinamakan sebagai Ma-laysia melalui konsep federalisme,- hasil gabungan 11 buah negeriTanah Melayu, Sabah, Sarawakdan Singapura.

Prinsip federalisme pemah di-kemukakan oleh P.l. Proudhonsekitar 1863 menerusi bukunyayang bertajuk Du Principe federa-tif et de la necessite de reconstituerle patti de la revolution. Dalambuku itu, beliau mengemukakanbeberapa prinsip penting bagisesebuah kerajaan yang bersifatfederalisme.

Harding & Chin (2014), dalam50 Years of Malaysia FederalismRevisited menyatakan model fe-deralisme yang pertama sekali di-guna pakai dalamsejarah politikdunia adalah diamalkan di NegeriSembilan sekitar 1774 di manapada waktu itu di negara-negaraBarat konsep berkenaan masihbelum diamalkan. Perkara ini tu-rut dikongsi Wu Min Aun pada1999 dalam Public Law in Contem-porary Malaysia.

Sementara itu, sekitar 1895,melalui pemerintahan British, Per-ak, Pahang, Selangor dan NegeriSembilan digabungkan pemerin-tahannya di bawah Negeri-negeriMelayu Bersekutu yang kemudi-annya menjadi asas kepada pem-

UT USA N rn A LA '-I f. I A

q!IOI~OI"'" r If)

AMAT menyedlhkan sambutan Harl Malaysia Ke-54 dlbayangl gerakanmemisahkan Sabah dan Sarawak darlpada SemenanJung oleh plhak tertentuyang mahu meruntuhkan slstem federalisme negara. - GAM BAR HIASANIUTUSAN ' ,

bentukan Persekutuan TanahMelayu pada 1948 dan seterusnyaPersekutuan Malaysia pada 1963.Sejarah pembentukan Malaysiatidaklah semudah sebagaimanaMalaysia yang kita lihat pada hariini. Ia melalui fasa-fasa genting.

Antaranya, tindakan konfron-tasi daripada tentera RepublikIndonesia pimpinan PresidenSukamo melaluikempen 'Gan-yang Malaysia', sikap tidak se-nang Kerajaan Filipina terhadappemgambilalihan Sabah yangdidakwa adalah sebahagian dari-pada wilayah negara itu, tuntutanBrunei yang mahu melangkauigiliran menjadi Yang di-PertuanAgong sebagai syarat kemasukanke dalam Persekutuan Malaysia,di samping ancaman anasir ko-munis yang sememangnya se-dang berleluasa padaketika itu.

Sifat kegigihan, kesabaran ser-ta toleransi pimpinan negara padamasa 'itu di samping sokonganpadu rakyat membolehkan agen-da pembentukan Malaysia dapat,direalisasikan biarpun dihalangpelbagai cabaran dalam dan luarnegara.

Namun, persoalan yang wujudadalah mengapa hampir kebanya-kan daripada rakyat tidak ambilkisah akan peri pentingnya tarikh16September itu? '

Perkara ini berlaku berkemu-ngkinan daripada kurangnya pe-nghayatan semangat patriotismedalam kalangan rakyat khusus-nya golongan muda masa kini.

Dalam konteks hubungan ma-syarakat antara kedua-dua wi-layah yang terpisah ini, masih ke-

dengaran konotasi dan perkataan'Orang Malaya', 'Orang Sabah'dan 'Orang Sarawak', sedangkanistilah yang lebih sesuai untukmenggambarkan kesemuanyaadalah 'Orang Malaysia'.

Dalam konteks politik, sifatsaling bergantungan antara Pu-sat dan negeri-negeri amatlah ti-nggi lebih-lebih lagi bagi Sabahdan Sarawak. Sebagai contoh da-lam konteks pertahanan dan ke-selamatan, negeri-negeri amatmemerlukan sokongan Pusat.Penubuhan Zon Eastern Sabah Se-curity Command (Esscom) susulandaripada kes pencerobohan LahadDatu pada 9 Februari 2013 adalahsatu contoh utama.

Dalam pada itu, negeri-negerikhususnya yang di bawah pimpi-nan pembangkang disaran agartidak mendahulukan kepentingandan ideologi politik lebih utamaberbanding kepentingan rakyat.Banyak agenda membantu rakyatterutama yang disalurkan daripa-

, da Pusat terbantut dek halangankerajaan negeri lantaran perbe-zaan ideologi politik antara negeridengan Pusat. Sikap konfronta-si yang ditunjukkan sebilangannegeri ini kelak akhimya merugi-kan rakyat keseluruhannya.

Sementara itu, pergantunganPusat kepada negeri 'dijelmakandalam bentuk penggumpulan(akumulatif) majoriti kerusi De-wan Rakyat bagi membentukKerajaan Persekutuan.

Dalam konteks ini, fix depositdibantu dari kerusi Sabah danSarawak dengan kelebihan ,54kerusi di PRU-2008 dan 47 kerusi

di PRU-2013.Pembentukan kuasa majoriti

ini jangan dilihat dari segi ke-untungan politik jangka singkattetapi harus dihayati sebagaihubungan jangka panjang Pusatdan negeri serta kepentingan ber-sarna win-win situation, yang wu-jud melaluinya. '

Dewasa ini, pembentukanMalaysia sekali lagi diuji dengansatu kumpulan yang menamakandiri mereka sebagai 'KumpulanSabah-Sarawak Keluar Malay-sia' (SSKM)yang mencabar kon-,sep federalisme. Situasi sebeginiboleh mengundang ketidaksta-bilan politik dan ekonomi, sekali,gus mengancam keselamatandalam negara jika gagal dari segipengurusan polemik ini.

Dalam memantapkan sisternfederalisme dan hubungan antaranegeri dan Pusat ini, disarankanbeberapa langkah sepertimanayangberikut: ,

• Memupuk kefahaman rakvatmengenai pentingnya konsep danfungsi federalisme dengan di-sulami penghayatan patriotismeyang dibentuk di peringkat paling'bawah iaitu individu dan keluarga.

• Mendidik rakyat mengenaiSenarai Persekutuan, Senarai Ne-geri dan Senarai Bersama terma-suk Perjanjian Perkara 18 dan 20 ~Sabah dan Sarawak.

• Menyelesaikan isu jurangpembangunan, pendidikan dan ta-'rafhidup rakyat antara setiap negeridi samping meningkatkan tahap ke-selamatan di setiap negeri. '_

• Melahirkan tadbir urus 10-kal yang lebih efisien khususnyaterhadap bajet negeri yang telahdiperuntukkan oleh Pusat.

• Menyediakan peluang yangsarna rata antara setiap negeri dan'menggalakkan bidang kelebihandanpenerokaan sektor baharu.' ,

Federalisme dalam konteks Per-~sekutuan Malaysia dapat diperta-'han bahkan diperteguhkan melaluikonsep federalisme itu yang disu-;larni dengan penghayatan patrio-tisme yang mendalam.

Hanya melalui kefahaman serta.penghayatan sejarah dapat mem-bentuk rasa selJ of belonging yang,akhimya menelurkan rasa patrio- ftisme kepada negara yang kita cin-taiini. ""

DATUK MOHD. NIZAR SUDIN ialah pe-nganalisis politik merangkap Pensyarah I<ananFakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Ma-laysia (UPM),