39
Î Î nvă nvă ţ ţ are are ş ş i memorie i memorie Dr. Dr. Radu Radu BRAGA BRAGA radu.braga@univermed radu.braga@univermed - - cdgm.ro cdgm.ro

Memorie si invatare

  • Upload
    dinhdat

  • View
    338

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Memorie si invatare

ÎÎnvănvăţţare are şşi memoriei memorie

Dr. Dr. RaduRadu [email protected]@univermed--cdgm.rocdgm.ro

Page 2: Memorie si invatare

EvoluEvoluţţiaia comportamentuluicomportamentului

Page 3: Memorie si invatare

ÎÎNVĂNVĂŢŢAREAAREA

AdaptareAdaptareSensibilizareSensibilizare

CondiCondiţţionare clasicăionare clasicăCondiCondiţţionare operantăionare operantă

NeasociativăNeasociativă AsociativăAsociativă

Page 4: Memorie si invatare

ÎÎnvănvăţţarea area neasociativăneasociativă

AdaptareaAdaptareaStimuliStimuli indiferenindiferenţţi repetai repetaţţiiNU se datorează adaptării receptorilor sau NU se datorează adaptării receptorilor sau oboselii musculare.oboselii musculare.

Depinde de:Depinde de:Intensitatea stimululuiIntensitatea stimululuiOrdinea prezentării Ordinea prezentării stimulilorstimulilorIntervalul dintre Intervalul dintre stimulistimuli

SensibilizSensibilizareaarea

Page 5: Memorie si invatare

InfluenInfluenţţată deată de::ContiguitateaContiguitatea temporală a temporală a stimulilorstimulilorIntensitatea stimululuiIntensitatea stimululuiFrecvenFrecvenţţa de aparia de apariţţieieSimilaritate Similaritate –– asociabilitateasociabilitateSuprapunereSuprapunere

ÎÎnvănvăţţarea asociativăarea asociativă

CondiCondiţţionarea clasicăionarea clasică

Page 6: Memorie si invatare

ÎÎnvănvăţţarea asociativăarea asociativă

Legea efectuluiLegea efectuluiComportamentul este o funcComportamentul este o funcţţie a ie a consecinconsecinţţelor saleelor sale

CondiCondiţţionarea operantăionarea operantă

InfluenInfluenţţată deată de::StimulenStimulenţţiiFactori punitiviFactori punitivi

stimulare +, pedeapstimulare +, pedeapsă să --, p, pedeapsă edeapsă +, stimulare +, stimulare --

Page 7: Memorie si invatare

Circuitele de Circuitele de dopaminergicedopaminergiceNigrostriatalNigrostriatal –– coordonare micoordonare mişşcare care -- recompensă recompensăMezolimbicMezolimbic –– legături memorie legături memorie -- afectafectMezocorticalMezocortical –– legături memorie legături memorie -- cognicogniţţieie

Mecanismele de recompensăMecanismele de recompensă

Page 8: Memorie si invatare

DonaldDonald HebbHebb (1949): (1949): whenwhen thethe axon of axon of neuron A "neuron A "repeatedlyrepeatedly or or persistentlypersistently takestakespart in part in firingfiring ((CellCell B), B), somesome growthgrowth processprocessor metabolic or metabolic changechange takestakes place in place in oneone or or bothboth cellscells" " thatthat increasesincreases thethe subsequentsubsequent

abilityability of axon A of axon A toto excite excite cellcell B B

Page 9: Memorie si invatare

PotenPotenţţare de lungă duratăare de lungă durată

Page 10: Memorie si invatare

Circuite hipocampiceCircuite hipocampice

Page 11: Memorie si invatare

LTPLTP

Page 12: Memorie si invatare

LTP LTP ((LongLong TermTerm PotentationPotentation))PotenPotenţţare de lungă duratăare de lungă durată

Page 13: Memorie si invatare

AplysiaAplysia

Page 14: Memorie si invatare

SensibilizareaSensibilizarea

Page 15: Memorie si invatare

LTP LTP ((LongLong TermTerm PotentationPotentation))PotenPotenţţare de lungă duratăare de lungă durată

Se produce la toate nivelurile, Se produce la toate nivelurile, dar mai ales dar mai ales îîn n hipocampushipocampusAre loc Are loc îîntre celulele ntre celulele piramidalepiramidaleFacilitarea Facilitarea sinapticăsinaptică poate poate dura ziledura zileRolRol controversat controversat îîn n producerea memorieiproducerea memorieiImplicată Implicată îîn mecanisme de n mecanisme de activare.activare.

Page 16: Memorie si invatare

Circuite Circuite hipocampicehipocampice

Page 17: Memorie si invatare

Rolul hipocampuluiRolul hipocampului

Implicat Implicat îîn formarea memoriei de scurtă duratăn formarea memoriei de scurtă duratăRealizează facilitarea legăturilor Realizează facilitarea legăturilor interneuronaleinterneuronaleParticipă la transferul datelor Participă la transferul datelor îîn memoria de lungă n memoria de lungă duratădurată

Rol fundamental Rol fundamental îîn formarea memoriei span formarea memoriei spaţţialeiale

Page 18: Memorie si invatare

Memorie de lungă duratăMemorie de lungă durată

Memorie de scurtă duratăMemorie de scurtă durată

H.M.H.M.

Page 19: Memorie si invatare
Page 20: Memorie si invatare

H.M. (1953) – Brenda Millner

Page 21: Memorie si invatare
Page 22: Memorie si invatare

Amnezie anterogradă severă

Amnezie retrogradă uşoară

Page 23: Memorie si invatare

Memoria explicităMemoria explicităInformaInformaţţii legate de oameni, locuri ii legate de oameni, locuri şşi lucruri obi lucruri obţţinute inute

îîn urma comparăriin urma comparării, e, evaluăriivaluării, inferen, inferenţţei ei şşi prelucrării i prelucrării cognitive, cognitive, şşi poate fi apelată deliberati poate fi apelată deliberat..

Aptitudini motorii Aptitudini motorii şşi i perceptualeperceptuale care nu sunt care nu sunt accesibile conaccesibile conşştientului.tientului.

Memoria implicităMemoria implicită

Page 24: Memorie si invatare

5 5 sistemesisteme majoremajore aale le memorieimemoriei umaneumane

MemMemorieorie episodicepisodicăăMemMemorieorie semanticsemanticăăSistemulSistemul de de reprezentarereprezentare perceptualperceptualăă

Compartiment vizualCompartiment vizualCompartiment auditivCompartiment auditivCompartiment structuralCompartiment structural

MemorieMemorie proceduralproceduralăăMemorieMemorie de de lucrulucru (de (de scurtscurtăă duratduratăă))

Page 25: Memorie si invatare

Clasificarea memorieiClasificarea memoriei

Page 26: Memorie si invatare

MemoriaMemoria

Este stocată Este stocată îîn arii largi din tot creierul n arii largi din tot creierul îîn ren reţţele ele neuronaleneuronaleSe formează prin facilitarea Se formează prin facilitarea ((îîntărireantărirea) l) legăturilor egăturilor sinapticesinaptice îîntre anumite celule ntre anumite celule şşi slăbirea sau i slăbirea sau eliminarea altor legături eliminarea altor legături Este stocată acolo unde Este stocată acolo unde este reprezentatăeste reprezentată!!Când ne reamintim un obiect se activează aceleaCând ne reamintim un obiect se activează aceleaşşi i reprezentări neuronale ca atunci când reprezentări neuronale ca atunci când îîl vedeml vedem

Page 27: Memorie si invatare

ÎÎnvănvăţţarea area şşi memoriai memoria

ÎÎn formarea reprezentărilor neuronalen formarea reprezentărilor neuronale, re, reţţelele elele prezintă următoarele calităprezintă următoarele calităţţi:i:

Realizează hărRealizează hărţţi topografice i topografice

PlasticitatePlasticitate

Au legături strânse cu arii primare Au legături strânse cu arii primare şşi de asociai de asociaţţie ie ale altor simale altor simţţuriuri

Page 28: Memorie si invatare

Realizarea hărRealizarea hărţţilor topograficeilor topografice

Page 29: Memorie si invatare

Realizarea hărRealizarea hărţţilor topograficeilor topografice

Page 30: Memorie si invatare

Realizarea hărRealizarea hărţţilor topograficeilor topografice

Page 31: Memorie si invatare
Page 32: Memorie si invatare

Smart neuronsSmart neurons

Page 33: Memorie si invatare

FormaFormaţţiuni neuronale implicate iuni neuronale implicate îîn n formarea memorieiformarea memoriei

AmigdalaAmigdalaImplicată Implicată îîn formarea memoriei n formarea memoriei afectiveafectiveParticipă la formarea memoriei Participă la formarea memoriei implicite implicite şşi explicitei explicite

Page 34: Memorie si invatare
Page 35: Memorie si invatare

Cortex Cortex prefrontalprefrontalPrimePrimeşşte te aferenaferenţţee de la talamus de la talamus, , amigdală amigdală şşi i hipocampushipocampusLocul de formare Locul de formare şşi organizare al i organizare al memoriei episodice memoriei episodice şşi de lucrui de lucru

Cortex posterior parietal de asociaCortex posterior parietal de asociaţţieieImplicat in memoriile declarative, episodice Implicat in memoriile declarative, episodice şşi semanticei semantice

FormaFormaţţiuni neuronale implicate iuni neuronale implicate îîn n formarea memorieiformarea memoriei

Page 36: Memorie si invatare

Cerebel Cerebel şşi ganglioni bazalii ganglioni bazaliStochează memorii proceduraleStochează memorii proceduraleActivităActivităţţi reflexe, stereotipiii reflexe, stereotipiiMiMişşcări voluntare complexecări voluntare complexe

FormaFormaţţiuni neuronale implicate iuni neuronale implicate îîn n formarea memorieiformarea memoriei

Page 37: Memorie si invatare

Cortex inferotemporal & occipital Recunoaştere

Cortex posterior parietal Experienţă anterioară

Sistem limbic Cortex frontal

Foame Circuite de recompensă - dopamină

Planificare

Cortex motor - acţiune

Page 38: Memorie si invatare

Place CellsPlace Cells

Page 39: Memorie si invatare

Rolul hipocampuluiRolul hipocampului