MEKANISME DEFORMASI MIZAN

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MEKANISME DEFORMASI MIZAN

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  1/18

  MEKANISME DEFORMASI

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  2/18

  • Secara makroskopis, deformasi dapat dilihat sebagai perubaha be tuk da ukura !

  • "erubaha be tuk #a g ter$adi dapat

  dibedaka atas deformasi elastis da deformasi plastis!

  • "roses pembe tuka logam adalah me gusahaka deformasi #a g terko trol, tetapi dalam berbagai hal pe garuh deformasi elastis cukup besar sehi gga tidak dapat diabaika begitu sa$a!

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  3/18

  • Deformasi aka me gubah sifat logam, u tuk itu aka dibahas meka isme deformasi secara mikroskopis sehi gga diharapka agar meka isme perubaha be tuk i i dapat digu aka u tuk

  me $elaska perubaha sifat khusus #a sifat meka ik!

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  4/18

  • "erubaha be tuk dapat dipisahka me $adi dua, #aitu % &! Deformasi elastis '! Deformasi plastis

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  5/18

  • (ila suatu material dibeba i sampai daerah plastis, maka perubaha be tuk #a g saat itu ter$adi adalah gabu ga a tara deformasi plastis de ga deformasi elastis )pe $umlaha i i seri g disebut

  deformasi total*! • (ila beba ditiadaka maka

  deformasi elastis aka hila g pula,

  sehi gga perubaha be tuk #a g

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  6/18

  Secara mikro, perubaha be tuk, baik deformasi elastis maupu deformasi plastis,

  disebabka oleh bergeser #a keduduka ato+atom dari tempat #a #a g semula! "ada deformasi elastis ada #a tega ga aka me ggeser atom+atom ke tempat keduduka #a g baru da atom+atom tersebut aka kembali ke tempat #a #a g semula bila tega ga tersebut

  ditiadaka !

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  7/18

  • "ergesera atom secara elastis, $arak pergesera #a relatif kecil! Kare a itulah deformasi elastis biasa #a

  $uga relatif kecil, #aitu kura g dari ,-.!

  • "ada deformasi plastis, atom+atom #a g bergeser me empati keduduka #a #a g baru #a g stabil!

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  8/18

  • Secara mikroskopis, perubaha be tuk #a adalah perma e

  • /empat keduduka #a g baru #a g stabil tersebut disebabka kare a mema g tempat tersebut adalah posisi atom pada sel satua #a!

  • "ergesera tersebut dapat $uga ter$adi pada $arak 0 b! (ahka secara makroskopis deformasi baru

  aka terlihat bila pergesera #a cukup besar, misal #a ratusa atau ribua 0 b ) orde besara b adalah dalam A gstrom 1 & +2o m! Model pergesera atom+atom tersebut disebut slip!

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  9/18

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  10/18

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  11/18

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  12/18

  • "erlu dicatat, bah3a be tuk sel satua logam #a g telah me galami slip adalah tetap!

  • Deformasi de ga meka isme slip tidak me gubah sel satua !

  • Deformasi dapat pula disebabka oleh meka isme kembara )t3i i g*

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  13/18

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  14/18

  • Akibat ada #a tega ga geser, sedereta bida g atom aka berpi dah tempat!

  • /empat keduduka atom+atom #a g baru adalah posisi+posisi #a g simetris terhadap keduduka #a #a g lama! (ida g simetri i i disebut bida g kembara )t3i pla e*! (e tuk sel satua atom+atom #a g

  tela bergeser de ga meka isme

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  15/18

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  16/18

  • Atom+atom logam tersusu secara teratur me gikuti pola geometris #a g terte tu!

  • "ola geometris #a g terkecil da #a g sama sekali berula g )repetiti4e* i ilah #a g disebut sel satua !

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  17/18

  • Suatu model pertambaha dislokasi )atau bahka dapat disebut sebagai perba #aka atau multiplikasi dislokasi dikemukaka oleh Fra k da Read!

 • 8/18/2019 MEKANISME DEFORMASI MIZAN

  18/18