23
Mechanika vedení Mechanika vedení Literatúra: Literatúra: Otčenášová, A.: Otčenášová, A.: Mechanika vonkajších silových vedení Mechanika vonkajších silových vedení , ŽU v Žiline, , ŽU v Žiline, EDIS, 2010 EDIS, 2010 Varga, L.: Varga, L.: Vonkajšie vedenia, návody na cvičenia Vonkajšie vedenia, návody na cvičenia , ES VŠT Košice, 1989 , ES VŠT Košice, 1989 Varga, L. a kol: Varga, L. a kol: Výpočet mechanických pomerov vonkajších silových vedení Výpočet mechanických pomerov vonkajších silových vedení , , EVS, FEI TU Košice, 2002 EVS, FEI TU Košice, 2002 Fecko, Š. a kol.: Fecko, Š. a kol.: Vonkajšie elektrické vedenia Vonkajšie elektrické vedenia , Renesans, s.r.o. , Renesans, s.r.o. Bratislava 2010, Bratislava 2010, ISBN 80-89402-35-9 ISBN 80-89402-35-9 STN 33 3300, 1983: STN 33 3300, 1983: Stavba vonkajších silových vedení Stavba vonkajších silových vedení , od 1.4.2006 , od 1.4.2006 platná len platná len pre napätia do 45 kV pre napätia do 45 kV STN EN 50341-1 (33 3300), 2006: STN EN 50341-1 (33 3300), 2006: Vonkajšie el. vedenia so striedavým Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím napätím nad 45 kV nad 45 kV . Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné . Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie špecifikácie STN EN 50341-2 (33 3300), 2006: STN EN 50341-2 (33 3300), 2006: Vonkajšie el. vedenia so striedavým Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím napätím nad 45 kV nad 45 kV . Časť 2: . Časť 2: Zoznam národných normatívnych hľadísk (NNA Zoznam národných normatívnych hľadísk (NNA). STN EN 50341-3 (33 3300), 2004: STN EN 50341-3 (33 3300), 2004: Vonkajšie el. vedenia so striedavým Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím napätím

Mechanika vedení

  • Upload
    seth

  • View
    536

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mechanika vedení. Literatúra: Otčenášová, A.: Mechanika vonkajších silových vedení , ŽU v Žiline, EDIS, 2010 Varga, L.: Vonkajšie vedenia, návody na cvičenia , ES VŠT Košice, 1989 Varga, L. a kol : Výpočet mechanických pomerov vonkajších silových vedení , EVS, FEI TU Košice, 2002 - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Mechanika vedení

Mechanika vedení Mechanika vedení Literatúra:Literatúra:

Otčenášová, A.: Otčenášová, A.: Mechanika vonkajších silových vedeníMechanika vonkajších silových vedení, ŽU v Žiline, EDIS, 2010 , ŽU v Žiline, EDIS, 2010

Varga, L.: Varga, L.: Vonkajšie vedenia, návody na cvičeniaVonkajšie vedenia, návody na cvičenia, ES VŠT Košice, 1989, ES VŠT Košice, 1989

Varga, L. a kol: Varga, L. a kol: Výpočet mechanických pomerov vonkajších silových vedeníVýpočet mechanických pomerov vonkajších silových vedení, EVS, FEI , EVS, FEI TU Košice, 2002TU Košice, 2002

Fecko, Š. a kol.: Fecko, Š. a kol.: Vonkajšie elektrické vedeniaVonkajšie elektrické vedenia, Renesans, s.r.o. Bratislava 2010, , Renesans, s.r.o. Bratislava 2010, ISBN 80-89402-35-9ISBN 80-89402-35-9

STN 33 3300, 1983: STN 33 3300, 1983: Stavba vonkajších silových vedeníStavba vonkajších silových vedení, od 1.4.2006 platná len , od 1.4.2006 platná len pre napätia do 45 kVpre napätia do 45 kV

STN EN 50341-1 (33 3300), 2006: STN EN 50341-1 (33 3300), 2006: Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím nad 45 kVnad 45 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie

STN EN 50341-2 (33 3300), 2006: STN EN 50341-2 (33 3300), 2006: Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím nad 45 kVnad 45 kV. Časť 2: . Časť 2: Zoznam národných normatívnych hľadísk (NNAZoznam národných normatívnych hľadísk (NNA)..

STN EN 50341-3 (33 3300), 2004: STN EN 50341-3 (33 3300), 2004: Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím nad 45 kVnad 45 kV. Časť 3: . Časť 3: Súbor národných normatívnych hľadísk Súbor národných normatívnych hľadísk

www.kves.uniza.sk Katedra výkonových elektrotechnických systémov Katedra výkonových elektrotechnických systémov

doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD.doc. Ing. Alena Otčenášová, PhD.

Page 2: Mechanika vedení

Rozvod elektrickej energieRozvod elektrickej energieElektrická energia vyrobená v elektrárňach sa k spotrebiteľom dostáva Elektrická energia vyrobená v elektrárňach sa k spotrebiteľom dostáva

pomocou elektrických vedení (sietí) a elektrických staníc.pomocou elektrických vedení (sietí) a elektrických staníc.

Elektrárne (výroba el. energie), siete, elektrické stanice a spotrebiče spolu Elektrárne (výroba el. energie), siete, elektrické stanice a spotrebiče spolu tvoriatvoria elektrizačnú sústavuelektrizačnú sústavu..

RozvodRozvod elektrickej energie zabezpečuje elektrickej energie zabezpečuje prenos prenos,, premenu premenu, , elektroinštaláciuelektroinštaláciu a a napájanie napájanie elektrickou energiou. elektrickou energiou.

Tieto úlohy je možné zabezpečiť: Tieto úlohy je možné zabezpečiť: vonkajším vedením ─ vzdušným, vonkajším vedením ─ vzdušným, káblovým vedením, káblovým vedením, vnútorným vedením.vnútorným vedením.

Na prenos a rozvod elektrickej energie slúžia normalizované trojfázové Na prenos a rozvod elektrickej energie slúžia normalizované trojfázové napäťové sústavy s frekvenciou 50 Hz a menovitým (združeným) napätím:napäťové sústavy s frekvenciou 50 Hz a menovitým (združeným) napätím: vedenia ultra vysokvedenia ultra vysokého napätia (nad 800 kV),ého napätia (nad 800 kV), vedenia zvn – vedenia zvlášť vysokého napätia, vedenia zvn – vedenia zvlášť vysokého napätia, od 300od 300 kV kV do 750 kVdo 750 kV (750(750 kV, 400 kV),kV, 400 kV), vedenia vvn – veľmi vysokého napätia, vedenia vvn – veľmi vysokého napätia, od 45od 45 kV kV do 300 kVdo 300 kV (220 (220 a 110 a 110 kkV),V), vedenia vn – vedenia vysokého napätia, vedenia vn – vedenia vysokého napätia, od 1 kVod 1 kV do do 4545 kV (35, 22, 10,6 kV (35, 22, 10,6 a 3 kV),a 3 kV), vedenia nn – vedenia nízkeho napätiavedenia nn – vedenia nízkeho napätia do 1 kV do 1 kV (660, 500, 400 a 230 V).(660, 500, 400 a 230 V).

Page 3: Mechanika vedení

Rozvoj elektrizRozvoj elektrizáácie na území cie na území ČR a SRČR a SR

1. etapa – do roku 1919 – vznik malých obecných elektrární,1. etapa – do roku 1919 – vznik malých obecných elektrární,

2. etapa – 1919 – 1945 – vznik všeužitočných elektrárenských spoločností 2. etapa – 1919 – 1945 – vznik všeužitočných elektrárenských spoločností (1930 – prvé 110 kV vedenie Žilina – Třebovice(1930 – prvé 110 kV vedenie Žilina – Třebovice),),

3. etapa – 1945 – 1954 – prechod od miestnych sústav k jednotnej 3. etapa – 1945 – 1954 – prechod od miestnych sústav k jednotnej celoštátnej elektrizačnej sústave celoštátnej elektrizačnej sústave (výstavba 220 kV vedení),(výstavba 220 kV vedení),

4. etapa – 1954 – 1963 – ďalší rozvoj elektrizačnej sústavy (ES) a začiatky 4. etapa – 1954 – 1963 – ďalší rozvoj elektrizačnej sústavy (ES) a začiatky medzinárodnej spolupráce ( medzinárodnej spolupráce (1959 – 400 kV vedenie Sučany-Prosenice),1959 – 400 kV vedenie Sučany-Prosenice),

5. etapa – 1963 – 1990 – ES CDO (centrálna dispečerská organizácia) 5. etapa – 1963 – 1990 – ES CDO (centrálna dispečerská organizácia) so sídlom v Prahe, so sídlom v Prahe,

6. etapa – po roku 1990 – prechod elektrárenských spoločností od štátnych 6. etapa – po roku 1990 – prechod elektrárenských spoločností od štátnych podnikov na akciové spoločnosti a začlenenie ES Slovenska podnikov na akciové spoločnosti a začlenenie ES Slovenska do UCTE do UCTE ((Union for the Coordination of the Transmission of Union for the Coordination of the Transmission of Electricity)Electricity)..

Page 4: Mechanika vedení

Podľa významu sa elektrické vedenia delia:

Distribučné (rozvodné) vedenieDistribučné (rozvodné) vedenie s rozvodnými s rozvodnými (distribučnými) stanicami, odbočkami a pripojenými (distribučnými) stanicami, odbočkami a pripojenými oodberateľmi, vedenie 110, 22 a 6,3 kV dberateľmi, vedenie 110, 22 a 6,3 kV

–– zzabezpečuje prenášanie elektrickej energie po oblastiach (mestá, abezpečuje prenášanie elektrickej energie po oblastiach (mestá, dediny) až po napájaciu stanicu (transformovňu). Je realizované ako dediny) až po napájaciu stanicu (transformovňu). Je realizované ako vonkajšie silové vedenievonkajšie silové vedenie (AlFe laná) alebo (AlFe laná) alebo káblové vedeniekáblové vedenie (CYKY). (CYKY). Závisí to od zložitosti terénu a zasahovania inžinierskych sietí. Závisí to od zložitosti terénu a zasahovania inžinierskych sietí.

Distribučná sústava – Distribučná sústava – v transformačnej stanici sa veľmi vysoké v transformačnej stanici sa veľmi vysoké napätie 400 a 220 kV napätie 400 a 220 kV transformuje transformuje na napätie 110 kV, časť elektrickej na napätie 110 kV, časť elektrickej energie sa privádza do veľkých podnikov ťažkého priemyslu a energie sa privádza do veľkých podnikov ťažkého priemyslu a do trakčných transformovní zaisťujúcich napájanie elektrifikovaných do trakčných transformovní zaisťujúcich napájanie elektrifikovaných železničných tratí. Zvyšná časť sa distribuuje k ďalším spotrebiteľom železničných tratí. Zvyšná časť sa distribuuje k ďalším spotrebiteľom (ľahký priemysel, mestá, obce), kde sa transformuje na napätie 22 kV. (ľahký priemysel, mestá, obce), kde sa transformuje na napätie 22 kV. K poslednej transformácii na nízke napätie 230 V a 400 V dochádza K poslednej transformácii na nízke napätie 230 V a 400 V dochádza v samotných podnikoch, obciach a mestských štvrtiach. Do domácností v samotných podnikoch, obciach a mestských štvrtiach. Do domácností tak prichádza elektrický prúd nízkeho napätia, ktorý rozsvieti žiarovku tak prichádza elektrický prúd nízkeho napätia, ktorý rozsvieti žiarovku alebo poháňa elektromotor vysávača.alebo poháňa elektromotor vysávača.

Page 5: Mechanika vedení

Miestne vedeniaMiestne vedenia –– zabezpečujú rozvod vn alebo nn na území zabezpečujú rozvod vn alebo nn na území mesta alebo obcemesta alebo obce..

Napájacie vedenie (prípojky)Napájacie vedenie (prípojky) –– je to vedenie, ktoré odbočuje od je to vedenie, ktoré odbočuje od miestneho vedenia – verejného rozvodu k odberateľovimiestneho vedenia – verejného rozvodu k odberateľovi. . Zabezpečuje Zabezpečuje napájanie bytového a priemyselného rozvodu napätím 400 V/230 V. napájanie bytového a priemyselného rozvodu napätím 400 V/230 V. Realizované je Realizované je káblovým vedenímkáblovým vedením (CYKY). (CYKY).

Ukážka rozvodu elektrickej energieUkážka rozvodu elektrickej energie

Page 6: Mechanika vedení

Prenosové vedeniePrenosové vedenie – – zabezpečuje prenášanie veľkých výkonov zabezpečuje prenášanie veľkých výkonov na veľké vzdialenosti – vvn (400 kV, 220 kV). na veľké vzdialenosti – vvn (400 kV, 220 kV). Je realizované ako Je realizované ako vonkajšie silové vedenievonkajšie silové vedenie pomocou AlFe pomocou AlFe (hliník, železo) lán. (hliník, železo) lán.

Prenosová (elektrizačná) sústava – Prenosová (elektrizačná) sústava – diaľkový prenos energie diaľkový prenos energie zaisťuje prenosová sieť vedenia veľmi vysokého napätia. zaisťuje prenosová sieť vedenia veľmi vysokého napätia. Vedenia prepájajú jednotlivé zdroje a transformačné stanice, aby Vedenia prepájajú jednotlivé zdroje a transformačné stanice, aby bolo možno operatívne riadiť prenos energie v závislosti od bolo možno operatívne riadiť prenos energie v závislosti od okamžitej spotreby elektrickej energie v rôznych oblastiach i v okamžitej spotreby elektrickej energie v rôznych oblastiach i v prípade poruchy na niektorej časti siete. prípade poruchy na niektorej časti siete.

1995 – naša prenosová sieť prepojená so západoeurópskou sústavou 1995 – naša prenosová sieť prepojená so západoeurópskou sústavou UCTEUCTE ((Union for the Coordination of the Transmission of Electricity), prepojenýchprepojených 29 oper29 operátorov z 24 krajín Európy),átorov z 24 krajín Európy),

1.7.2009 – Združenie európskej siete prevádzkovateľov prenosových 1.7.2009 – Združenie európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav - ENTSO-E sústav - ENTSO-E ((European Network of Transmission System Operators for European Network of Transmission System Operators for ElectricityElectricity), ), združenie 41združenie 41 oper operátorov z 34 krajín Európy.átorov z 34 krajín Európy.

Page 7: Mechanika vedení
Page 8: Mechanika vedení
Page 9: Mechanika vedení
Page 10: Mechanika vedení

Podľa uloženia vodičov sa elektrické vedenia deliaPodľa uloženia vodičov sa elektrické vedenia delia::

na vonkajšie vedeniana vonkajšie vedenia – – sú vedenia postavené nad zemou, sú vedenia postavené nad zemou, mimo budov, môžu byť holé, alebo izolované,mimo budov, môžu byť holé, alebo izolované,káblové vedeniakáblové vedenia – – sú to vodiče úplne izolované a príslušne sú to vodiče úplne izolované a príslušne chránené, obyčajne uložené v zemi v káblových kanáloch, chránené, obyčajne uložené v zemi v káblových kanáloch, alebo na podperách nad zemou,alebo na podperách nad zemou,vnútorné vedeniavnútorné vedenia – sú to inštalácie v budovách a v – sú to inštalácie v budovách a v prevádzkach, obyčajne s izolovanými vodičmi pod omietkou prevádzkach, obyčajne s izolovanými vodičmi pod omietkou alebo na omietke.alebo na omietke.

Podľa počtu vedení na jednej Podľa počtu vedení na jednej podpere na: podpere na:

jednoduché,jednoduché,dvojité,dvojité,viacnásobnéviacnásobné..

Page 11: Mechanika vedení

HLAVNÉ ČASTI VONKAJŠIEHO SILOVÉHO VEDENIAHLAVNÉ ČASTI VONKAJŠIEHO SILOVÉHO VEDENIA

stožiar, stožiar, základy, základy, uzemnenia, uzemnenia, pracovné vodiče, pracovné vodiče, izolátory, izolátory, uzemňovacie laná. uzemňovacie laná.

StožiarStožiar –– nosná konštrukcia, na ktorej sú nosná konštrukcia, na ktorej sú umiestnené vodiče. umiestnené vodiče.

Časti stožiaraČasti stožiara:: základ, driek, hlava, most, základ, driek, hlava, most, priečky, konzoly, vzpery, zakotvenie. priečky, konzoly, vzpery, zakotvenie.

Výška stožiaraVýška stožiara – – dĺžka stožiara vrátane časti v zemi až po zemndĺžka stožiara vrátane časti v zemi až po zemniaceiace lano. Výška závisí od usporiadania vodičov na hlave stožiara, od priehybu lano. Výška závisí od usporiadania vodičov na hlave stožiara, od priehybu vodičov, od dĺžky izolátorových reťazcov a od výšky zemného lana vodičov, od dĺžky izolátorových reťazcov a od výšky zemného lana nad vodičmi.nad vodičmi.

Page 12: Mechanika vedení

Typy stožiarovTypy stožiarov:: N – nosné, N – nosné, R – rohové, R – rohové, V – výstužné (kotevné – aspoň každé V – výstužné (kotevné – aspoň každé 3 km vedenia), 3 km vedenia), odbočné, odbočné, Ko – koncové, Ko – koncové, Rz – rozvodné, Rz – rozvodné, K – križovatkové. K – križovatkové.

Page 13: Mechanika vedení

VodičeVodiče

Ako vodiče pre vonkajšie silové vedenia sa používajú: Ako vodiče pre vonkajšie silové vedenia sa používajú: drôty, drôty, laná, laná, závesné káble. závesné káble.

LanáLaná sú výhodnejšie ako drôty. Sú ohybnejšie a bezpečnejšie.sú výhodnejšie ako drôty. Sú ohybnejšie a bezpečnejšie.LanoLano má rovnomernú konštrukciu jednotlivých tenších drôtov. má rovnomernú konštrukciu jednotlivých tenších drôtov.

Pri Pri drôtochdrôtoch jediná materiálová chyba znehodnotí celý vodič. jediná materiálová chyba znehodnotí celý vodič.

Materiál,Materiál, ktorý sa na vodiče používa: tvrdá meď, polotvrdá meď, ktorý sa na vodiče používa: tvrdá meď, polotvrdá meď, mäkká vyžíhaná meď, hliník, zliatiny hliníka.mäkká vyžíhaná meď, hliník, zliatiny hliníka.

SR: AlFe laná – hliníkové lano s oceľovou dušou.SR: AlFe laná – hliníkové lano s oceľovou dušou.

Page 14: Mechanika vedení

IzolátoryIzolátory –– pre bezpečný chod siete vn a vvn veľmi dôležité pre bezpečný chod siete vn a vvn veľmi dôležité

– – zabezpečujú odizolovanie vodičov od kovovej konštrukcie stožiara,zabezpečujú odizolovanie vodičov od kovovej konštrukcie stožiara,– – pre napätie 110 kV a viac musia mať ochranné armatúry.pre napätie 110 kV a viac musia mať ochranné armatúry.

MateriálMateriál – keramika (porcelán), ušľachtilé sklo a umelé hmoty (epoxid, – keramika (porcelán), ušľachtilé sklo a umelé hmoty (epoxid, silikón, EVA materiál – tzv. kompozitné izolátory).silikón, EVA materiál – tzv. kompozitné izolátory).

Tvary a druhy: Tvary a druhy: podpernépodperné – musia vydržať 2,5-násobok sily vyvodenej ťahom vodiča. Používajú – musia vydržať 2,5-násobok sily vyvodenej ťahom vodiča. Používajú sa väčšinou do 35 kV. Sú lacné, majú ľahkú montáž, môžu sa používať nižšie sa väčšinou do 35 kV. Sú lacné, majú ľahkú montáž, môžu sa používať nižšie stožiare, izolátory možno upevniť pomocou hákov,stožiare, izolátory možno upevniť pomocou hákov,závesnézávesné – musia vydržať trojnásobok najväčšieho ťahu vodiča. Používajú sa – musia vydržať trojnásobok najväčšieho ťahu vodiča. Používajú sa pre vedenia s napätím 22 kV a viac. Dajú sa ľahko skladať na reťazce a pridaním pre vedenia s napätím 22 kV a viac. Dajú sa ľahko skladať na reťazce a pridaním ďalšieho článku – taniera možno zvýšiť ich izolačnú pevnosť. ďalšieho článku – taniera možno zvýšiť ich izolačnú pevnosť. Pri poškodení sa vymení len konkrétny tanier. Nevýhoda – sú menej odolné voči Pri poškodení sa vymení len konkrétny tanier. Nevýhoda – sú menej odolné voči prierazu, a preto sú v znečistených oblastiach (priemyselné) veľmi poruchové. prierazu, a preto sú v znečistených oblastiach (priemyselné) veľmi poruchové. Sú tam časté preskoky.Sú tam časté preskoky.

Page 15: Mechanika vedení

Poveternostné vplyvy na vodičePoveternostné vplyvy na vodiče

Pri navrhovaní a výpočte vodičov nás zaujíma:Pri navrhovaní a výpočte vodičov nás zaujíma:

maximálna a minimálna teplotamaximálna a minimálna teplota – vplyvom teploty sa mení namáhanie – vplyvom teploty sa mení namáhanie vo vodiči a priehyb vodiča. Pri vyšších teplotách sa zmenšuje pevnosť vo vodiči a priehyb vodiča. Pri vyšších teplotách sa zmenšuje pevnosť materiálu, preto pre návrh vedení musíme poznať maximálnu a minimálnu materiálu, preto pre návrh vedení musíme poznať maximálnu a minimálnu hodnotu teploty daného terénu, hodnotu teploty daného terénu,

vietorvietor – jeho vznik je spôsobený nerovnomerným zahrievaním zemského – jeho vznik je spôsobený nerovnomerným zahrievaním zemského povrchu a nadzemných vrstiev vzduchu. Pri pôsobení vetra je rozhodujúci povrchu a nadzemných vrstiev vzduchu. Pri pôsobení vetra je rozhodujúci tlak vetra na kolmú plochu vodiča, tlak vetra na kolmú plochu vodiča,

námraza námraza – na zavesený vodič pôsobia rozličné prídavné zaťaženia, ako – na zavesený vodič pôsobia rozličné prídavné zaťaženia, ako napr. námraza. Pre vznik námrazy je potrebný teplotný zvrat (inverzia). napr. námraza. Pre vznik námrazy je potrebný teplotný zvrat (inverzia). Znamená to, že je teplejšie vo vyšších polohách a chladnejšie v nižších Znamená to, že je teplejšie vo vyšších polohách a chladnejšie v nižších polohách. Pre zabezpečenie prevádzky je najdôležitejšia hmotnosť námrazy. polohách. Pre zabezpečenie prevádzky je najdôležitejšia hmotnosť námrazy. Námraza spôsobí previs vodiča a po jej náhlom opadnutí (prechodom prúdu Námraza spôsobí previs vodiča a po jej náhlom opadnutí (prechodom prúdu sa vodič zahrieva) dochádza k prudkému rozkmitaniu vodiča, sa vodič zahrieva) dochádza k prudkému rozkmitaniu vodiča,

búrkybúrky, ,

súčasné pôsobenie javov: teplota + vietor, teplota + námraza, teplota + vietor súčasné pôsobenie javov: teplota + vietor, teplota + námraza, teplota + vietor + námraza, teplota + búrka. + námraza, teplota + búrka.

Page 16: Mechanika vedení

Základné údaje prenosovej sústavy

Vonkajšie elektrické vedenia – dĺžky vedení

Napätie(kV)

Dĺžka trasy vedenia (km)Rozvinutádĺžka (km)jednoduché dvojité celkom

400 1 338,915 288,403 1 645,996 1 953,078

220 543,66 141,113 684,773 825,886

110 0,254 21,093 40,025 79,796

Spolu  1 882,829 450,609 2 370,794 2 858,760

Napätie(kV)

Jednoduché(ks)

Dvojité(ks)

Celkom(ks)

400 3 865 908 4 837

220 1 693 456 2 149

110 1 81 82

Spolu  5 559 1 445 7068

- počet stožiarov

Page 17: Mechanika vedení

Vybrané údaje o prenosovej sústave za rok 2014

Page 18: Mechanika vedení

NÁVRH VONKAJŠÍCH SILOVÝCH VEDENÍNÁVRH VONKAJŠÍCH SILOVÝCH VEDENÍ

NÁZVOSLOVIE A TRIEDENIE PRE ELEKTRICKÝ ROZVODNÁZVOSLOVIE A TRIEDENIE PRE ELEKTRICKÝ ROZVOD

Základné pojmy pre vedeniaZákladné pojmy pre vedenia

Page 19: Mechanika vedení

Vonkajšie silové vedenie (VSV)Vonkajšie silové vedenie (VSV) – zariadenie na prenos elektrickej energie – zariadenie na prenos elektrickej energie postavené nad zemou (s výnimkou základov a uzemnenia) mimo budov a postavené nad zemou (s výnimkou základov a uzemnenia) mimo budov a bez ochranného obloženia. bez ochranného obloženia.

Oznamovacie vedeniaOznamovacie vedenia – vedenia určené na prenos informácií akéhokoľvek – vedenia určené na prenos informácií akéhokoľvek druhu elektrickou cestou. druhu elektrickou cestou.

NámrazaNámraza – všetky druhy námrazovej vrstvy, ako mráz, inovať, sneh, – všetky druhy námrazovej vrstvy, ako mráz, inovať, sneh, poľadovica a pod., ktoré pôsobia ako prídavné zaťaženia na vodič a ostatné poľadovica a pod., ktoré pôsobia ako prídavné zaťaženia na vodič a ostatné časti VSV. časti VSV.

NámrazokNámrazok – hmotnosť námrazovej vrstvy – hmotnosť námrazovej vrstvy na 1 m vodiča, udáva sa v kgna 1 m vodiča, udáva sa v kgmm–1–1. .

PolePole – časť VSV medzi dvoma susednými – časť VSV medzi dvoma susednými podperami. podperami.

Rozpätie poľaRozpätie poľa – vodorovná vzdialenosť – vodorovná vzdialenosť aa závesných bodov vodiča. závesných bodov vodiča.

Priehyb vodičaPriehyb vodiča – vzdialenosť – vzdialenosť ff medzi medzi spojnicou závesných bodov vodiča a vodičom. spojnicou závesných bodov vodiča a vodičom.

Kotevný úsekKotevný úsek – časť vonkajšieho vedenia medzi dvoma najbližšími – časť vonkajšieho vedenia medzi dvoma najbližšími kotevnými stožiarmi, t. j. stožiarmi, na ktorých je vodič upevnený pomocou kotevnými stožiarmi, t. j. stožiarmi, na ktorých je vodič upevnený pomocou kotevného izolátorového závesu. kotevného izolátorového závesu.

Page 20: Mechanika vedení

Výstužný úsekVýstužný úsek – časť VSV medzi dvoma najbližšími výstužnými (príp. – časť VSV medzi dvoma najbližšími výstužnými (príp. rohovými výstužnými alebo odbočnými) stožiarmi, ktoré vyhovujú rohovými výstužnými alebo odbočnými) stožiarmi, ktoré vyhovujú podmienkam pre výstužné (rohové výstužné, odbočné) stožiare. podmienkam pre výstužné (rohové výstužné, odbočné) stožiare.

Bežná trať, bežná trasaBežná trať, bežná trasa – časť vedenia bez špeciálnych úsekov (napr. – časť vedenia bez špeciálnych úsekov (napr. križovatiek). križovatiek).

KrižovatkaKrižovatka – priestor, v ktorom sa VSV nachádza nad alebo – priestor, v ktorom sa VSV nachádza nad alebo pod križovaným objektom. pod križovaným objektom.

Pole križovatkyPole križovatky – pole VSV, v ktorom sa nachádza aspoň jeden – pole VSV, v ktorom sa nachádza aspoň jeden križovaný objekt. križovaný objekt.

Križovatkový úsekKrižovatkový úsek – časť VSV medzi dvoma najbližšími kotevnými – časť VSV medzi dvoma najbližšími kotevnými stožiarmi okrem vložených stožiarov, ktoré obsahujú aspoň jedno pole stožiarmi okrem vložených stožiarov, ktoré obsahujú aspoň jedno pole križovatky. križovatky.

Vložený stožiarVložený stožiar – nosný alebo rohový kotevný stožiar v križovatkovom – nosný alebo rohový kotevný stožiar v križovatkovom úseku. úseku.

SúbehSúbeh – priblíženie VSV alebo viacerých VSV k trase iných vedení, – priblíženie VSV alebo viacerých VSV k trase iných vedení, pri ktorom môžu pôsobením VSV vzniknúť v týchto vedeniach pri ktorom môžu pôsobením VSV vzniknúť v týchto vedeniach nebezpečné alebo rušivé vplyvy. nebezpečné alebo rušivé vplyvy.

Page 21: Mechanika vedení

PodperyPodpery, podpern, podperný bodý bod – všeobecný názov konštrukcie, ktorá nesie – všeobecný názov konštrukcie, ktorá nesie vodiče VSV, napr. stožiar, konzola, hák a pod. vodiče VSV, napr. stožiar, konzola, hák a pod.

StožiarStožiar – konštrukcia, ktorá nesie vodič a zemné lano s výstrojom; – konštrukcia, ktorá nesie vodič a zemné lano s výstrojom; drevený, železobetónový, oceľový, zo zliatin hliníka a pod. drevený, železobetónový, oceľový, zo zliatin hliníka a pod.

ArmatúryArmatúry – kovové prvky izolačného zariadenia: – kovové prvky izolačného zariadenia:

- - spojovaciespojovacie, ktoré slúžia na trvalý alebo prechodný prenos síl, , ktoré slúžia na trvalý alebo prechodný prenos síl, prípadne na udržanie vzdialenosti medzi paralelnými prípadne na udržanie vzdialenosti medzi paralelnými izolátorovými reťazcami, izolátorovými reťazcami,

- - ochrannéochranné, ovplyvňujúce elektrický oblúk, ktorý vznikne , ovplyvňujúce elektrický oblúk, ktorý vznikne pri skrate na izolačnom závese tak, aby sa čo najviac zabránilo pri skrate na izolačnom závese tak, aby sa čo najviac zabránilo jeho škodlivým účinkom. jeho škodlivým účinkom.

Nosný izolátorový závesNosný izolátorový záves – izolátorový záves, na ktorom vodiče nie sú – izolátorový záves, na ktorom vodiče nie sú zakotvené, možno ho použiť v priamej i zalomenej trati. Izolátorové zakotvené, možno ho použiť v priamej i zalomenej trati. Izolátorové reťazce v zostave nosných izolátorových závesov sú usporiadané reťazce v zostave nosných izolátorových závesov sú usporiadané spravidla zvislo alebo šikmo. spravidla zvislo alebo šikmo.

Kotevný izolátorový závesKotevný izolátorový záves – izolátorový záves, na ktorom sú vodiče – izolátorový záves, na ktorom sú vodiče ukotvené a zachycujú jednostranný ťah vodičov. Izolátorové reťazce ukotvené a zachycujú jednostranný ťah vodičov. Izolátorové reťazce v zostave kotevných izolátorových závesov sú usporiadané spravidla v zostave kotevných izolátorových závesov sú usporiadané spravidla vodorovne alebo šikmo. vodorovne alebo šikmo.

Page 22: Mechanika vedení

VodičeVodiče – všeobecne všetky laná a drôty na podperných bodoch VSV, – všeobecne všetky laná a drôty na podperných bodoch VSV, ako napr. fázové vodiče, uzemňovacie laná, ochranné laná, vodiče ako napr. fázové vodiče, uzemňovacie laná, ochranné laná, vodiče energetických oznamovacích vedení, miestneho rozhlasu; v užšom energetických oznamovacích vedení, miestneho rozhlasu; v užšom význame len vodiče fázové. význame len vodiče fázové.

Závesný kábelZávesný kábel – kábel zavesený na nosné lano pomocou páskových – kábel zavesený na nosné lano pomocou páskových príchytiek alebo samostatný kábel, kde nosné lano tvorí s káblom príchytiek alebo samostatný kábel, kde nosné lano tvorí s káblom jeden konštrukčný celok.jeden konštrukčný celok.

Zväzkový vodičZväzkový vodič – sústava dvoch alebo viacerých mechanicky a – sústava dvoch alebo viacerých mechanicky a elektricky paralelne spojených jednoduchých lán, pričom konštantná elektricky paralelne spojených jednoduchých lán, pričom konštantná vzdialenosť medzi jednotlivými lanami, ktoré tvoria zväzok, je vzdialenosť medzi jednotlivými lanami, ktoré tvoria zväzok, je vytvorená pravidelne rozmiestnenými rozperkami. vytvorená pravidelne rozmiestnenými rozperkami.

ZákladZáklad – súčasť podperného bodu, ktorý prenáša sily pôsobiace na – súčasť podperného bodu, ktorý prenáša sily pôsobiace na stožiar do zeme.stožiar do zeme.

Súčasti drevených stožiarovSúčasti drevených stožiarov – drevený stĺp, priečka, podvaly, svorník, – drevený stĺp, priečka, podvaly, svorník, bočná konzola, horná konzola.bočná konzola, horná konzola.

Súčasti oceľových stožiarovSúčasti oceľových stožiarov – rohový uholník, priečka kolmá alebo – rohový uholník, priečka kolmá alebo šikmá na rohový uholník, styková doska, rám horný a dolný, šikmá na rohový uholník, styková doska, rám horný a dolný, uzemňovacia príchytka a pod. uzemňovacia príchytka a pod.

Page 23: Mechanika vedení

Izolátorový reťazecIzolátorový reťazec – niekoľko závesných izolátorov (článkov) – niekoľko závesných izolátorov (článkov) spojených za sebou; podľa počtu spojených článkov je reťazec spojených za sebou; podľa počtu spojených článkov je reťazec dvojčlánkový, trojčlánkový, atď. dvojčlánkový, trojčlánkový, atď.

Izolačný závesIzolačný záves – izolačné zariadenie používajúce izolátory, resp. – izolačné zariadenie používajúce izolátory, resp. izolátorové reťazce; podľa počtu izolátorových reťazcov je izolačný izolátorové reťazce; podľa počtu izolátorových reťazcov je izolačný záves jednoduchý, dvojitý, atď.záves jednoduchý, dvojitý, atď.

Uzemňovacie lanoUzemňovacie lano – lano upevnené na najvyššom mieste stožiara – lano upevnené na najvyššom mieste stožiara na ochranu VSV pred účinkami blesku a spojené priamo alebo na ochranu VSV pred účinkami blesku a spojené priamo alebo cez iskrište na viacerých miestach so zemou. cez iskrište na viacerých miestach so zemou.

Výbehové lanoVýbehové lano – uzemňovacie lano, ktoré vybieha od rozvodne – uzemňovacie lano, ktoré vybieha od rozvodne na vedenie do určitej vzdialenosti; na vedenie do určitej vzdialenosti; chráni vedenie pred priamym chráni vedenie pred priamym zásahom blesku do vodičov zásahom blesku do vodičov v blízkosti rozvodne. v blízkosti rozvodne.