Click here to load reader

Matematica - Clasa 3 - Pregatirea pentru concursuri ... - Clasa 3 - Pregatirea pentru... · PDF fileo cifra miilor este impitritul cifrei unitililor; cifra sutelor este dublul cifrei

 • View
  128

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of Matematica - Clasa 3 - Pregatirea pentru concursuri ... - Clasa 3 - Pregatirea...

 • PREGATTnEA

  CO}ICURSURI

  }IATE

  Closo

  --.#

  PEIITRU

  fcomnE

  JEANATITALIDIA COSTACHE

  DANIETA BERECHETFLORIAN BERECHET

  I

  o}IATICE

  a III-o

  [email protected]

 • CUPRINS

  Capitolul 1. Numerele 0 - 10 000........ ..............5Egti pregdtiUpregdtitd pentru concurs? ................ ....................10

  Capitolul 2. Scrierea numerelor cu cifre romane... ....,............ I 1Egti pregdtit/pregdtitd pentru concursT ................ ....................1 4

  capitolul 3. Adunarea gi sciderea numerelor naturale in concentrul o - l0 000(fdri trecere peste ordin).... .................................15

  ESti pregAtit/pregdtitd pentru concurs?................ ....................20

  Capitolul 6. lmpdrlirea in concentrul O - 1 00.............. ............32

  Capitolul 7. Ordinea efectuirii opera!iilor. Aflarea unui termen necunoscut........................37Egti pregdtiUpregdtitd pentru concu rc?

  Capitolul 8. Metoda figurativdE$ti prcgdtit/pregdtitd pentru concurs?

  Capitolul 9. Fraclii

  capitolul 4. Adunarea gi scdderea numerelor naturale in concentrul 0 - r o ooo(cu trecere peste ordin)

 • Capitolul 13. Probleme... mozaicE ti ptegAtit/prcgdtitd pentru concurs?

  Evaluare finali

  Rdspunsuri

 • tQ Coloreaza triqnghiul pe care este scris cel mai mare numirpar de patru cifre consecutive,

  r cel mai mic numir impar de patru cifre:o cel mai mare numir impar de patru cifre:o cel mai mic numir par de patrtr cifre:o cel mai mare numir par de patru cifre:

  crescitor.

  ,n., \;7,/e zss\ \o/oo \ \r/

  @ fotoslna cifrele6, O 3 gi S,scrie:

  @ Cat. dintr" numerele de pe cisute se pot rotunji la 6 000?

  [email protected]: l-_l numere

  @ Descopere numirul natural de forma obcd care indeplinegte simultan condiliile:o are unititile de ordinul,4 egale cu cea mai mare cifrd impari;o cifra zecilor este o treime din cifra miilor;o are 7 unitili de ordinul trei;o suma cifrelor este 21.

  @ Compteteazi girurile cu atetea nurnere cu cAt ili este indicat!a) 5 005, 5 015, 5 025, _,

  -

  _;b) 3 500,3 510,3 610,4610,4620,4720,_c) 1 999i 2, 2 OO1, 4, 2 999, 6; 3 001,

  -, -

 • (l Cat" nut"re de 4 cifre consecutive impare sunt mai mari dec6t 1 000 5i mai mici decAt 4 000?n,L--] numere

  @ lnrr" 1 000 9i 4 000 sunt[- ] numere formate din doui cifre identice pare gi doud cifreimpare identice.

  @ a) Vecinii, numere pare, ai celui mai mare numir de forma o79b sunt 5rb) Vecinii, numere impare, ai celui mai micnumirdeforma a79b sunt sr

  @ ciup"r.ule cu numere!o Pe ciupercuta ..... . este scris numirul mai mic.o Pe ciupercuta ..... . este scris numirul cu 48 de sute.. Pe ciupercuta ..... . este scris numirul 480 de zeci.. Pe ciupercuta ...... este scris numirul cu 40 de sute.o Pe ciupercuta ..... . este scris numirul mai mare.

  Cdte numere frEE existi, astfel inc 6t m - c = 7?Diferenla dintre oricare doui numere consecutive aflate anterior este 1 1 l 1?

  @ Scrie numerele impare cuprinse intre I 025 gi 1 041 . Ordoneazi-le in ordinea descrescitoarea sumei cifrelor lor.

  @ nru cel mai micqi cel mai mare numirdeforma abfc,unde: b este impar,a*b, a-c=3.

  Gl Scade din cel mai mare numir de forma abcd, in care: c= 3 xa,b=2xa,d

 • @ S" a; girul: 104, \os, 114, 11s,... .Rispunde cerinfelor:a) scrie urmitorul numdr ca sumi a doui numere egale;b) cu cdt este mai mic al treilea numdr decat suma dintre primul gi al doilea?c) al optulea num;r din tir este:

  c 124i o 129; c 134; o 139.d) dubleazi suma cifrelor celui de-al 5aptelea numir. Ai oblinut f--_-l

  @ Su.."rorul succesorului celui mai mare numer impar de patru cifre distincte este numdrul

  @ nna succesorul numirului de formadbcd care indeplinegte simultan condiliile:o b este succesorul succesorului lui a;. c este predecesorul lui b;. d este triplul celui de-al doilea numir par;r d este o treime din suma celorlalte cifre.

  Suma cifrelor acestui num;r est" l-Tl.

  @ Scrle + serii de cite 4 numere consecutive pare, unul dintre ele fiind 1 248.

  @ C"f mai mic numdr de 4 cifre cu suma cifrelor 4 este iar cel mai mare numir,respectand condilia, este

  Suma cifrelor unui numdr natural obcd poate fi cel mult egald cu 37?Dar cel pulin 1 ?

  @ onruu

  @ enumer; cinci numere naturale mai mari decat 5 OOO, care se citesc la fel gi de la sfAr;it spreinceput, suma cifrelor fieciruia dintre ele fiind 18.

  @ tu ce numere ne referim?. cel mai mare numir MSZU, cu suma cifrelor 30;. cel mai mic numdr, suma celor 4 cifre ale lui fiind 10;o cel mai mic numdr impa r, de forma aobb;o numirul al cirui predecesor gi succesor si fie 5069 gi 571;. resturnatul celui mai mic numer de 4 cifre nenule, diferite.

  Scrie toate numerele de forma abcd cu cifre pare consecutive.

 • @

  @

  Afli numirul mnop, Stiind cd n este triplul lui m, m este dublul lui o, iar suma cifrelor este 9.

  Determind numirul de forma yxyz, $tiind c5:vx = cel mai mic numir par mai mare dec6t 8;yx = incincitul lui vx.

  InIi-tL-!L__.i

  357 5i risturnatul acestuia?c) ;ase; d) trei.

  Trebuie si gesesc toate numerele de forma abcct ,cu cifre distincte care indeplinesc simultan conditiile:

  o = cea mai mare cifr5, mai micd decdt 2;d = cifrit nesemnificativi;af = pitrimea lui 48.

  llh Giseste cel mai mic, apoi cel mai mare numir de 4 cifre care poate fi scris folosind cel putino alati fiecare dintre cifrele 1 , 8, 7.

  b Scrie num;rul abcd care are 4unit5[i deordinulintdi gi 5 unit;ti deordinul patru, iarS=Z== cifra nuli.

  @ Cur".nur"re respecti conditiile?- . miile reprezinti cel mai mare numdr par de unit5ti;o sutele sunt doimea sumei M + Z;o zecile semnifici sfertul cifrei de ordinul 4;. unitetile inseamnd cifri cu sol, cel putin egali cu 4.

  6P eifeazi ce reprezinti numirul 9 998:a) cel mai mare numir impar;b) cel mai mic num6r de cifre diferite;

  c) cel mai mare numir par de 4 cifre;d) predecesorul lui 1 0 000, numir cu so!;e) numir de 4 cifre identice.

  CAte numere din 4 cifre egale, sunt intre 1a) patru; b) cinci;

  l Rotunje5te-l pe 3 845 la ordinul:o sute ___ J .m

 • dtl lntregeSte seriile numerice:l.__,7 000,5 000,3 000,_;|.123,4005,6785,36,_ 5004,321;lll. 570, 1 570, 1 420, 2 420, 2 470, _, _;

  7 999, 7 998, 6 998, 6 997 , 5 997 .

  S Scrie numerele conform cerinlelor:o Cel mai mic numir de patru cifre distincte impare -+_;r Cel mai mare numir de patru cifre distincte impare -+_;r Cel mai mic numir de patru cifre distincte pare -+.-;o Cel mai mare numir de patru cifre distincte pare -)o Cel mai mic numir impar de patru cifre -+ _;o Cel mai mare numir impar de patru cifre -+_;r Cel mai mic numir par de patru cifre +_;r Cel mai mare numir par de patru cifre -+o Cel mai mic numir par de patru cifre consecutive crescitor -+_ -_i. Cel mai mic numdr de patru cifre pare consecutive crescdtor -+o Cel mai mic numir par de patru cifre consecutive descresc;tor -+r Cel mai mic numir de patru cifre pare consecutive descrescitor -+o Cel mai mic numir impar de patru cifre consecutive crescetor -)r Cel mai mic numdr de patru cifre impare consecutive crescitor -)o Cel mai mic numir impar de patru cifre consecutive descrescdtor -+ _;o cel mai mic numir de patru cifre impare consecutive descrescdtot ) _ ;o Cel mai mare numdr par de patru cifre consecutive crescAtor -+o cel mai mare numdr de patru cifre pare consecutive crescdtor -+_;r Cel mai mare numdr par de patru cifre consecutive descrescitor -+. Cel mai mare numdr de patru cifre pare consecutive descrescdtor -+. Cel mai mare numir impar de patru cifre consecutive cresc;tor -+_;o cel mai mare numir de patru cifre impare consecutive crescitor + _;o Cel mai mare numir impar de patru cifre consecutive descrescitor + __;. Cel mai mare numir de patru cifre impare consecutive descrescitor -+_;. Cel mai mic numdr impar de patru cifre diferite +_;. Cel mai mare numir impar de patru cifre diferite -+. Cel mai mic numir par de patru cifre diferite -+_;r Cel mai mare numer par de patru cifre diferite -+o Cel mai mic numir par de patru cifre identice ->o Cel mai mare numir par de patru cifre identice -+_;o Cel mai mic numir impar de patru cifre identice -+

  tv.

  o Cel mai mare numir impar de patru cifre identice -+

 • @ a) Cet mai mic numir format din patru cifre pare distincte este:A. 1 000; B.'t 246; C.2046;

  c.7 900;b) Rotunjit la mii, numirul 7 853 este:

  A.8 000; 8.7 000;c) C6te zeci are numirul 1 480?

  A. 1 480; B. 148;

  D. 1 020.

  D.7 860.

  [email protected] fnumer; toate numerele formate din cifre egale care sunt cuprinse intre 5 208 5i risturnatulsau.

  tFB i:l ltE .l ]til [email protected] Scrie numerele care indeplinesc simultan condiliile:

  a) sunt cuprinse intre 1 230 gi 1 380;b)7> 5;c) U =0.

  ir-rg ...;l

  @ nm n u mi ru I d e f or m a -a b cd, res pect6 n d ce ri n !e I e:

  o suma cifrelor numirului este l5;o cifra miilor este impitritul cifrei unitililor;. cifra sutelor este dublul cifrei unitatilor;r cifra unitSlilor este cea mai mici cifri pari semnificativi.

  c.14;

  tFB .... _.l {t -. I tsl_l

  Autoevaluare Evaluare cadru didactic

  Calificativul final:

 • Q Veclnii mei sunt:

  @ c,'

  ,R.utv

  ? lncercuir

  rn2(xt tx ,R.xl tx ,R,xvt xtv ,R.xlx xxt

  Cum este corect?

  6 Fiecalculul:Xxlll -l=

  __]+X=XVlll +ll.

  Ce trebuie scris in casetS?

  @ C"f mai mic numir impar de doui cifre consecutive, in ordine descresc;toare, este:a) Xlll; b) xxxr; c) XXI; d) xil.

  ln scrierea cu cifre romane a numerelor de la XXI pdnS la XXXIX, semnul,,X"se folosegte de:a) 47 oril; b) 48 ori; c) 49 ori; d) 50 ori.

  CalculeazS:

  lX+lX=X+Xl =XXXIX - XXVII =XXIV - XIX =lX x lll =Vll xV=X

Search related