Click here to load reader

MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU - Poč · PDF filekupaca je model reakcije na podražaje, pri čemu je zadatak marketera da spozna šta se događa u svesti kupaca tokom celog procesa

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU - Poč · PDF filekupaca je model reakcije na...

 • MAINSKI FAKULTET U NIU

  prof.dr MILO D. MILOVANEVI

 • PONAANJE U KUPOVINI

  Trita potroaca ine svi pojedinci i domainstva koja kupuju ili dolaze u posed roba i usluga za potronju.

  Potroai se svakako razlikuju po starosti, polu, dohotku, stepenu obrazovanja, ukusima, mobilnosti i sl.

  Neki trendovi koji svakako utiu na ponaanje u kupovini:

  Liberalizacija trita i rast konkurencije

  Integracija preduzea su sve vea, brendovi se spajaju, nestaju

  Rast koliine informacija,

  Rast koliine proizvoda i usluga koji se nude

  Rast imitacija

 • PONAANJE POTROAA

  Ponaanje potroaa predstavlja proces

  pribavljanja i konzumiranja proizvoda,

  usluga i ideja od potroake jedinice.

  Ono ukljuuje i postkupovne procese koji

  obuhvataju vrednovanje i poskupovno

  ponaanje.

 • PONAANJE POTROAA

  Ponaanje potroaa je primarni fokus svake marketing aktivnosti preduzea.

  Traga se za odgovorom na pitanja:

  Zato?

  ta?

  Gde?

  Koliko esto potoai kupuju?

  Ponaanje kupaca ponaanje potroaa

 • PONAANJE POTROAA

  Prouava se ukupan proces potronje koji

  obuhvata pitanja koja utiu na potroae pre,

  za vreme kupovine i posle kupovine.

  : Dinamika interakcija izmeu

  razmiljanja, ponaanja i dogaaja u okruenju

  na osnovu koje ljudska bia upravljaju

  aspektom razmene u svom ivotu

  ponaanje potroaa je dinamino

  ponaanje potroaa obuhvata interakciju

  ponaanje potroaa obuhvata razmenu

 • PONAANJE POTROAA

  Podruje ponaanja potroaa istrauje

  kako pojedinci, grupe ili organizacije biraju,

  kupuju, koriste i gospodare dobrima,

  uslugama, idejama ili iskustvima kojima

  zadovoljavaju svoje potrebe i elje

  Polazna taka za razumevanje ponaanja

  kupaca je model reakcije na podraaje, pri

  emu je zadatak marketera da spozna ta

  se dogaa u svesti kupaca tokom celog

  procesa

 • FAZE PROCESA PONAANJA

  POTROAA

  Faza kupovine

  Faza konzumiranja

  Faza odlaganja

 • Istraivanje potroaa

  Bihejvioristike teorije

  RAZUMEVANJE POTROAA

  Marketinka strategija

  zadovoljiti potrebe potroaa

  Regulativna politika

  zatititi potroaa

  Informisanje interes drutva i

  potroaa

  Funkcije ponaanja potroaa

 • OSNOVNA NAELA PONAANJA

  POTROAA

  1. Potroa je suveren

  2. Motivi ponaanja potroaa se mogu identifikovati

  3. Na ponaanje potroaa se moe uticati

  4. Uticaji moraju biti drutveno prihvatljivi

  5. Ponaanje potroaa je dinamian proces

 • KLJUNA OBELEJA PONAANJA

  POTROAA

  Ponaanje potroaa je motivisano

  Obuhvata vei broj aktivnosti

  Razlikuje se u vremenu i kompleksnosti

  Ponaanje potroaa ukljuuje vei broj uloga

  Ponaanje potroaa je proces

  Ponaanje potroaa je pod uticajem veeg

  broja inilaca

  Ponaanje potroaa se razlikuje meu ljudima

 • SLABOSTI PONAANJA POTROAA

  Nespecifian cilj ponaanja

  Miljenje o uticaju jednog inioca na

  ponaanje potroaa

  Mentalitet usmerenosti prema sebi

  Prouavanje ponaanja na osnovu

  neposredne primene u praksi

 • CILJEVI PROUAVANJA PONAANJA

  POTROAA

  1. Razumevanje i predvianje ponaanja

  potroaa

  2. Donoenje regulativne politike u cilju zatite

  potroaa u drutvu

  3. Otkrivanje uzrok - efekat relacije koja

  uslovljava informisanje potroaa i

  obrazovanje mladih

 • Uticaj kulture

  Drutveni inioci

  Lini iinioci

  Uticaj porodice

  Psiholoki procesi

  Prepoznavanje problema

  Traenje informacije i vrednovanje

  Proces kupovine

  Poslijekupovno ponaanje

  Pro

  ce

  s d

  on

  oe

  nja

  od

  luk

  e

  Uticaj na proces donoenja odluke potroaa

 • FAKTORI PONAANJA POTROAA

  1. Drutveni inioci

  2. Lini inioci

  3. Psiholoki procesi

 • MODEL FAKTORA KOJI UTIU NA

  PONAANJE KUPACA

  Kultura

  Subkultura

  Drutveni sloj

  KULTURNI

  Referentne grupe

  Porodica

  Uloga i status

  DRUTVENI

  Godine i faza ivotnog

  veka

  Zanimanje

  Ekonomske okolnosti

  Nain ivota

  Specifinost i predstava o samom sebi

  LINI

  Motivacija

  Percepcija

  Uenje

  Verovanja i

  stavovi

  PSIHOLOKI

  KUPAC

 • PONAANJE POTROAA

 • PONAANJE POTROAA

  Pre planiranja marketing aktivnosti,

  kompanija mora identifikovati ciljne

  potroae i faktore koji determiniu njihovo

  ponaanje pre, u toku i po obavljenoj

  kupovini, odnosno proces njihovog

  odluivanja o kupovini proizvoda i usluga

 • PONAANJE POTROAA

  Svrha istraivanja ponaanja potroaa

  jeste identifikovanje:

  potreba,

  motiva i

  determinanti ponaanja potroaa pre, za

  vreme i posle kupovine

  (na osnovu Kotler, 2000).

 • POTREBE

  Potrebe se izraavaju putem zahteva

  potroaa za proizvodima i uslugama, koji

  su posledica nezadovoljstva koje potroa

  osea zbog nezadovoljene potrebe za istim.

  Primarna podela potreba se odnosi na:

  uroene i

  steene

 • MOTIVI

  Motivi su unutranji podsticaji na

  zadovoljenje odreene potrebe.

  Motivi se dele na racionalne i emocionalne.

  Racionalni motivi potiu iz razuma, a

  emocionalni motivi su rezultat oseanja i

  karaktera linosti potroaa (npr. u kupovini

  automobila preovlauju racionalni motivi, a

  u kupovini deijih igraaka i garderobe

  emocionalni motivi).

 • PONAANJE POTROAA

  Ponaanje potroaa je pod uticajem:

  demografskih,

  geografskih,

  ekonomskih,

  sociolokih i

  psiholokih faktora

  (na osnovu Kotler,2000; Marii, 1998).

 • DEMOGRAFSKI, GEOGRAFSKI,

  EKONOMSKI FAKTORI

  Deluju obino podjednako na sve pojedince

  kao potroae, ali mogu manje ili vie

  determinisati razliito njihovo ponaanje u

  kupovini.

  Primera radi, razliito ponaanje u kupovini

  automobila moe da ispoljava vie

  obrazovan potroa i potroa iz urbanog

  podruja no manje obrazovan potroa i

  potroa iz ruralnog podruja, koji pritom

  ima vei, odnosno manji nivo kupovne moi.

 • SOCIOLOKI I PSIHOLOKI FAKTORI

  Pod snanim uticajem sociolokog i psiholokog faktora, uticaji prethodnih faktora na ponaanje potroaa se mogu pojaati ili ublaiti.

  To vai u sluaju kada ponaanje potroaa opredeljuju priblino jednake demografske, geografske i ekonomske performanse, a potroa bira jeftiniji proizvod, iako moe skuplji, jer mu se izabrani proizvod vie dopada.

  Dominanti u strukturi faktora koji determiniu ponaanje potroaa

 • SOCIOLOKI FAKTORI

  kultura i supkultura drutva u kome potroa

  ivi,

  drutveni sloj, referentna grupa i porodica,

  drutvena uloga i status, ivotni stil i dr.

  Nijedan od ovih inilaca nije presudan za

  ponaanje potroaa, ve je ono

  determinisano svim iniocima u njihovoj

  kombinaciji

 • PSIHOLOKI FAKTORI

  Ukoliko izuzmemo uticaj intenziteta nezadovoljstva koje potroa osea, potrebe koju izraava na tritu i karakter motiva koji ga pokree na njeno zadovoljenje, u psiholoke faktore ponaanja potroaa moemo ubrojati:

  nivo steenog iskustva i intenzitet kumuliranja iskustva tokom ivota,

  stepen opaanja i osetljivosti prefinjenosti u opaanju i

  karakter linosti potroaa, uverenja i stavove koje ima u poimanju sebe, drugih, pojava i stvari oko sebe, u ivotu i drutvu uopte

 • TIPOVI KUPOVINE

  Kompanija mora da zna kom tipu kupovine pripada kupovina njenih proizvoda i usluga, jer tip kupovine determinie manju ili veu ulogu pojedinih instrumenata marketinga u njihovoj kombinaciji.

  etiri tipa ponaanja u kupovini:

  1. Sloeno ponaanje

  2. Ponaanje koje smanjuje nesklad

  3. Uobiajeno ponaanje

  4. Ponaanje koje trai raznovrsnost

 • SLOENO PONAANJE U KUPOVINI

  Odnosi se na situaciju visoke ukljuenosti u

  nabavku i kada su potroaci svesni da

  postoji znaajna razlika izmeu marki

  Obicno je proizvod skup, retko se kupuje i

  postoji visoki rizik, pa kupac prikuplja puno

  informacija o proizvodu

 • SLOENO PONAANJE U KUPOVINI

  Potroa ispoljava sloeno ponaanje u kupovini:

  kada je znaajno angaovan na kupovini proizvoda i usluga (troi svoj napor),

  kada troi mnogo vremena da bi je obavio,

  kada treba mnogo informacija da bi doneo odluku o kupovini,

  kada je kupovina rizina,

  kada je frekvencija (uestalost) kupovine mala,

  kada je cena proizvoda visoka i

  kada je kvalitet proizvoda visok.

 • Interno pretraivanje

  Memorija

  Stimulansi Trino

  orijentisani

  Spoljno traenje

  Sloeni model ponaanja potroaa

  Ulaz podataka

  Prerada informacija Proces donoenja odluke

  Varijable koje utiu na donoenje odluke

  Individualne razlike Potroaevi resursi Motivacija i ukljuenost Znanje Stavovi Obeleja linosti Vrednosti i stil ivota

  Uticaj okruenja Kultura Socijalne grupe Lini uticaji Porodica Situacija

  Spoznaja potrebe

  Traenje

  Alternativno vrednovanje

  Kupovina

  Rezultati

  Nezadovoljstvo Zadovoljstvo

  Izloenost

  Panja

  Razumevanje

  Prihvatanje