Click here to load reader

MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU MARKETING - Poč · PDF filePojam marketing okruženja Marketing okruženje podrazumeva skup faktora koji na direktan i indirektan način utiču na poslovanje

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU MARKETING - Poč · PDF filePojam marketing okruženja...

 • MARKETING

  MAINSKI FAKULTET U NIU

  prof.dr MILO D. MILOVANEVI

 • Pojam marketing okruenja

  Marketing okruenje podrazumeva

  skup faktora koji na direktan i

  indirektan nain utiu na poslovanje

  organizacije.

  Utiu na efikasnost i efektivnost

  poslovanja organizacije.

  Marketing okruenje se sastoji od

  mikrookruenja i makrookruenja.

 • Marketing okruenje

  Makro-okruenje

  Mikro-okruenje

  organizacija

  Internacionalni faktori

  - Ekonomski faktori

  - Pravna regulativa

  - Kulturoloki faktori

  Lokalni faktori

  (specifinosti odreene ekonomije)

  - Ekonomski faktori

  - Pravna regulativa

  - Kulturoloki faktori

  Drutveni

  Faktori

  - Javno mnjenje

  - Moralne norme

  - Etika

  Tehnoloki

  Faktori

  - Inovacije

  - Trendovi

  Dobavljai Konkurencija Posrednici Potroai

 • Makrookruenje

  Makrookruenje predstavlja skup izvesnog broja sila koje utiu na kompaniju i na druge faktore u okruenju.

  Makrookruenje stvara anse i opasnosti za kompanije (koje su nekontrolisane varijable) i zbog toga im se kompanije trebaju i moraju prilagoditi.

  Na marketing, kompanije i potroae veliki uticaj imaju globalni faktori i potrebno je njihovo poznavanje od strane donosilaca marketing odluka.

 • Makrookruenje

  Na njemu svoje delovanje ispoljavaju razliiti

  faktori - tzv. SLEPT faktori :

  Socijalni (i kulturoloki),

  Legislativni (pravni, regulatorni, zakonski),

  Ekonomski,

  Politiki i

  Tehnoloki

 • Makrookruenje

  EKONOMSKO

  DRUTVENO

  POLITIKO PRAVNO

  FIZIKO (PRIRODNO)

  TEHNOLOKO

 • Makrookruenje

  Na marketing, kompanije i potroae veliki

  uticaj imaju globalni faktori i potrebno je njihovo

  poznavanje od strane donosilaca marketing

  odluka.

  Globalni faktori su:

  Hirovi

  Trendovi

  Megatrendovi

  Metatrendovi

 • Makrookruenje i trendovi

  F. Kotler razlikuje tri vrste trendova na tritu:

  Modni krik (eng. fad) nepredvidiv, kratkoroni trend, koji nema naroiti socijalni, ekonomski, politiki znaaj niti uticaj na tritu;

  Trend smer ili redosled dogaaja koji ima trajnost, kao i odreenog uticaja na dogaanja u organizaciji i na tritu;

  Megatrendovi velike socijalne, ekonomske, politike i tehnoloke promene, koje se sporo formiraju, ali kada se jednom dogode, utiu na na nas tokom dueg vremenskog perioda, izmeu sedam i deset godina, pa ak i due (John Naisbitt).

 • Veliki makroekonomski uticaji I

  Znaajan rast meunarodnog transporta, komunikacija i finansijskih transakcija, to je naroito uticalo na rast investicija i trgovine u Sev. Americi, Zap. Evropi i Dalekom Istoku.

  Prebacivanje proizvodnih kapaciteta u zemlje sa niskim trokovima radne snage.

  Rast ekonomske moi mnogih azijskih zemalja na svetskom tritu.

  Rast moi trgovinskih blokova, kao to su EU i NAFTA.

  Problemi zaduivanje zemalja, kao i osetljivost meunarodnog finansijskog sistema (kriza!).

 • Veliki makroekonomski uticaji II

  Porast korienja barter aranmana kao

  podrka obavljanju meunarodnih transakcija.

  Pomeranje ekonomskog teita ka bivim

  socijalistikim zemljama, zajedno sa procesima

  ubrzane privatizacije javnih preduzea u ovim

  zemljama.

  Rapidno irenje globalnih ivotnih stilova i

  trendova.

  Postepeno otvaranje novih velikih trita, kao

  to su Kina, Indija, Istona Evropa, arapske

  zemlje i Latinska Amerika.

 • Veliki makroekonomski uticaji III

  Rast tendencije multinacionalnih kompanija da

  prerastu u transnacionalne kompanije (irei

  svoj nacionalni i lokalni uticaj).

  Rast broja stratekih poslovnih alijansi, kao to

  su British Telecom, Orascom ili Telenor.

  Rastui etniki i religiozni konflikti u odreenim

  zemljama i regionima.

  Rast globalnih brendova u auto-industriji,

  industriji hrane i pia, tekstilnoj i elektronskoj

  industriji.

 • Socijalni (drutveni) faktori

  Socijalni (drutveni) faktori karakteriu

  socijalno okruenje nacionalne ekonomije.

  Tu spadaju:

  promene u demografskom sastavu populacije,

  kulturoloki faktori i kulturoloke razlike,

  drutvena odgovornost i etika,

  uticaj pokreta potroaa.

 • Drutveno okruenje

  Promene u demografskom sastavu populacije: Rastui broj stanovnika u svetu (po pravilu rast broja stanovnika

  ne znai porast trita sve dok kupovna mo na tim tritima ne dostigne odreeni nivo; neravnomeran prirodni prirataj)

  Polna struktura i rastui broj zaposlenih ena u svetu

  Nivo obrazovanja (vei novo obrazovanja znai i vea primanja i drutveni status, a izdvajanja potroaa vie su usmerena na zadovoljavanje ne osnovnih ve dopunskih potreba; obrazovaniji potroai su zahtevniji i izbirljiviji)

  Globalni trend starenja stanovnitva na koji utie niska stopa fertiliteta kojim bi se nadoknadio broj umrlih

  Efekat kohorte-mlai starosni segment ne mora da sledi ponaanja, navike ni stil ivota aktuelnog starosnog segmenta kada po godinama dostigne njohovo starosno doba.

  Broj porodica tj.domainstava i tendencija formiranja netradicionalnih domainstava

  Unutranje migracije i migracije u inostranstvo

  Promene u nacionalnom sastavu stanovnitva

 • Promene u strukturi populacije u EU

 • Drutveno okruenje

  Razlike u kulturi (Kultura predstavlja kombinaciju vrdnosti, ubeenja i stavova koji su zajedniki za jednu nacionalnu grupu ili podgrupu) Primarna verovanja i vrednosti se prenose sa jedne na

  drugu generaciju i imau podru u vodeim institucijama kao to su kole, crkve.

  Sekundarna verovanja i vrednosti su podlonije promenama.

  Supkulturu ine segmenti ljudi koji dele iste vrednosti, koji su rezultat specifinog ivotnog iskustvau kojima ive i rade. Pripadnici supkulture imaju zajednika verovanja, preferencije i modele ponaanja.

 • Drutveno okruenje

  Drutvena odgovornost i etika marketinga

  Drutvena odgovornost odnosi se na etiki

  princip po kome su osoba ili organizacija

  odgovorni za to kako njihove aktivnosti utiu na

  fiziku okolinu i optu javnost.

  Etika predstavlja skup moralnih vrednosti i

  principa koji upravljaju postupcima i odlukama

  pojedinaca ili grupe; sadri pravilne i pogrene

  principe ponaanja individua ili grupa

 • Drutveno okruenje

  Razliita shvatanja konzumerizma tj. pokreta za zatitu

  potroaa:

  Ue shvatanje konzumerizam definie kao drutveni

  pokret koji nastoji da povea prava i uticaj potroaa u

  odnosu na prodavce.

  ire shvatanje se manifestuje u organizovanom naporu

  potroaa koji trae ispravljanje i nekanadu za

  nepravde i nezadovoljstvo koji su se akumulirali u

  sticanju atrubuta ivotnog standarda.

 • Drutveno okruenje

  Osnovna prava potroaa:

  Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba

  Pravo na sigurnost

  Pravo na informisanost

  Pravo izbora izmeu vie proizvoda i usluga

  Pravo da se uje glas potroaa

  Pravo na obeteenje

  Pravo na obrazovanje

  Pravo na zdravu ivotnu sredinu

 • Politiki i zakonski faktori

  Odreuju, usmeravaju, oblikuju pravila

  poslovanja.

  Tu spada niz uticaja na marketing aktivnosti:

  Monopoli i spajanja (spreavanje zloupotrebe

  dominantne pozicije na tritu monopolske

  pozicije)

  Restriktivne prakse (zabrana praksi koje

  naruavaju konkurenciju)

  Kodeks ponaanja (kako bi se zatitili interesi

  potroaa)

 • Politiko-pravno okruenje

  Dva trenda politiko-pravnog okruenja:

  1. Zakonski propisi o poslovanju i

  2. Rast broja grupa sa posebnim interesima

 • Ekonomsko okruenje (faktori)

  Vezuju se za trina zbivanja u jednoj ekonomiji.

  Tu spadaju: ekonomski rast,

  nezaposlenost,

  bruto drutveni proizvod (GDP),

  postojanje i funkcionisanje sistema taksi i poreza,

  regulisanost uvoza i izvoza,

  stabilnost trita,

  stopa inflacije,

  stabilnost nacionalne valute,

  nabavna mo potroaa, pregovaraka mo potroaa,

  politika unutranje trgovine itd.

 • Ekonomsko okruenje (faktori)

  Ekonomski rast i nezaposlenost (Nizak ekonomski rast=>visoka stopa nezaposlenosti=>smanjena kupovna mo potroaa=>smanjenje tranje!)

  tednja, kamatne stope i devizni kursevi (nivo kamatne stope utie na odnos ponude i tranje;devizni kursevi i promenljivost stopa utiu na profitabilnost meunarodnih operacija preduzea)

 • Ekonomsko okruenje (faktori)

  Raspodela dohotka (Trita se razlikuju prema nivou dohotka, raspodeli dohotka i strukturi privrede) Podela trita prema raspodeli dohotka:

  Veoma niski;

  Uglavnom niski;

  Veoma niski i veoma visoki;

  Niski, srednji i visoki;

  Uglavnom srednji.

  Tipovi privrednih struktura: Privrede na ivici egzistencije

  Zemlje izvoznice sirovina

  Privrede u fazi industrijalizacije

  Industrijski razvijene privrede

 • Tehnoloko okruenje (faktori)

  Smatraju se glavnim pokretaima promena u koncipiranju i sprovoenju marketing aktivnosti.

  Imaju uticaja kako na poslovanje kompanija, tako i na ivote ljudi.

  Tu spadaju:

  stepen tehnolokog razvoja u jednoj ekonomiji,

  razvoj i primena informacionih sistema,

  stepen prihvatanja inovacija,

  p