Mapei Svijet 38 steena na osnovi praktinog iskustva – prof. dr. Vlatko Bosiljkov U nastavku objavljujemo sa¾etak pre- ... otpornosti zidanih konstrukcija na

 • View
  261

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of Mapei Svijet 38 steena na osnovi praktinog iskustva – prof. dr. Vlatko Bosiljkov...

 • [ ]SvijetMAPEI

  38Godina XI

  II

  broj

  38

  pr

  osin

  ac 2

  017

  no

  vost

  i, te

  hni

  ka rj

  een

  ja, k

  ultu

  raTi

  skan

  ica,

  po

  tarin

  a pl

  aen

  a u

  pot

  ansk

  om u

  redu

  104

  31 S

  veta

  Ned

  elja

 • BBBRRRRRROOOOOOJJEEEEEVVVVI GGRUPPEE MAPEI

  novih formulacija proizvoda Grupe Mapei

  vie od

  vie od

  vie od

  vie od

  proizvodna pogona na 5 kontinenata u 34 zemlje

  tona smanjene emisije CO2

  partnera diljem svijeta

  profesionalaca iz sektora ukljuenih u Mapei seminare i radionice

  tona proizvoda distribuiranih svakog dana

  milijarde eura konsolidiranog prometa u 2016. godini

  zaposlenih od kojih 12 % radi u laboratorijima za

  proizvoda za graevinsku industriju

  vie od

  vie od

  centara u 18 zemalja

  tona manje emitiranog CO2 zahvaljujui Mapei dodacima za proizvodnju cementa

  vie od

  vie na www.mapei.com

 • SAETAK

  REVIJA MAPEI SVIJETGodina XIII broj 38 prosinac 2017.

  DIREKTOR MAPEI CROATIA d.o.o. I ODGOVORNI UREDNIKJozo Grgi

  NASLOVNICA: Hotel Olympia izgraen je 1972. godine kao dio nekadanje Vodianke. Od samih poetaka rada hotel je kao simbol vodikog turizma postavio standard dalmatinskom hotelijerstvu te je vrlo brzo postao prepoznatljiv u turistikim krugovima irom Europe. Rat zaustavlja razvoj turizma u Vodicama i tek od 2000. godine poinje njegov ponovni razvoj. Najvea

  [ ]SvijetMAPEI

  38Godina XI

  II

  broj

  38

  pr

  osin

  ac 2

  017

  no

  vost

  i, te

  hni

  ka rj

  een

  ja, k

  ultu

  raTi

  skan

  ica,

  po

  tarin

  a pl

  aen

  a u

  pot

  ansk

  om u

  redu

  104

  31 S

  veta

  Ned

  elja

  POMONIK UREDNIKA ZA STRUNO PODRUJENenad Karalija

  UREDNITVOPo.svet, d.o.o.

  TEHNIKO UREENJEMajda Luki tampalija

  LEKTORICABojana Milovski

  KONTAKTMapei Croatia d.o.o.Purgarija 1410 431 Sveta Nedeljatel.: 01 3647-790faks: 01 3647-787e-mail: mapei@mapei.hrwww.mapei.hr

  GRAFIKA PRIPREMAMultigraf d.o.o.

  TISAKTiskara Zelina d.d.

  NAKLADARevija izlazi 3 puta godinje u nakladi od 7500 primjeraka, besplatno. Ako ne elite primati asopis, obavijestite nas telefonom, faksom ili e-mailom.

  U pripremi broja tekstove, fotografi je i vijesti pribavili su: Severin amdi, Kreimir Dobrani, Fausto Ferlin, Nenad Karalija, Saa Kerep, Majda Luki tampalija, Blaenka Rukavina, Pero Smoljenovi, Tatjana Bizjak, Samo Mlinari; snimke iz foto arhiva: Mapei Croatia d.o.o. Kerestinec, Sveta Nedelja, Mapei S.p.A. Milano, Mapei, d.o.o. Novo mesto

  PREDSJEDNIK I GLAVNI IZVRNI DIREKTORGiorgio Squinzi

  ODGOVORNA UREDNICAAdriana Spazzoli

  DIREKTOR MAPEI, d.o.o. I GLAVNI UREDNIKRobert Poar

  KOORDINACIJAMetella Iaconello

  lanci ili njihovi pojedini dijelovi, objavljeni u ovom broju, mogu se reproducirati samo nakon dobivanja dozvole od izdavaa i navoenja izvora.

  www.mapei.comMapei web stranica sadri sve informacije o radu grupe, njezinoj organiziranosti u Italiji i u svijetu, njezinu sudjelovanju na glavnim sajamskim manifestacijama te jo mnogo toga.

  AKTUALNO 2 Konstrukcijska i protupotresna

  ojaanja zidanih graevina

  INTERVJU 14 Davide Bandera: Projekti sanacije

  MILJENJE STRUNJAKA 19 Energetska obnova ovojnice i krova

  graevina

  PREDSTAVLJAMO PRO IZVODE

  6 Napredna rjeenja za konstrukcijska ojaanja

  11 Mapewrap EQ System 16 Mape-Antique, tradicija poboljana

  inovacijama 39 Mapecoat TNS

  VIJESTI 40 Mapei i sport, godine neprekinutog

  entuzijazma 41 Mapei na sajmu Saso 2017

  investicija zapoela je 2015. godine gradnjom novog dijela kompleksa hotela Olympia Sky koji je prve goste primio u lipnju ove godine. Gradnja hotela jedinstvene arhitekture poela je 2015. godine prema projektu tvrtke Vulin i Ilekovi te splitske graevinske tvrtkeA3. Odjel tehnike tvrtke Mapei predloio je rjeenja za hidroizolaciju podzemnih dijelova objekta, bazena, svih mokrih vorova te krova. Vie proitajte u lanku na stranici 34.

  REFERENCE 8 Rjeenja za ojaanje zidanih objekata

  kompozitnim materijalima 12 Sanacija terase i garae

  viestambenog objekta 26 Travel & Technology HUB Gacka16 28 Hotel Excelsior Dubrovnik 30 Kip Gospe od Loreta 32 Valamar Girandella Adults Only 34 Hotel Olympia Sky 37 Igralite u Koprivnici

  8

  30

  12

  32

  26

  34

  28

  37

  MS br. 38/2017 1

 • AKTUALNO

  Konstrukcijska i protupotresna ojaanja zidanih graevinaKad je rije o kvaliteti stanovanja, si-gurnost je zasigurno na prvom mjestu, pogotovo danas kada su prirodne kata-strofe postale uestale. Mapei se stoga ve niz godina posveuje rjeenjima i su-stavima za ojaanje i obnovu graevina, posebno onih od povijesne vanosti.Zbog aktualnosti ove teme Mapei je u suradnji s domaim i stranim eminen-tnim strunjacima organizirao struna predavanja pod nazivom Konstrukcijska i protupotresna ojaanja zidanih gra-evina. Predavanja su se odrala ovog proljea u Splitu te na Fakultetu graevi-narstva i geodezije u Ljubljani. Temeljna znanja i brojna iskustva iznijeli su prof. dr. sc. Vlatko Bosiljkov s Fakulteta graevinarstva i geodezije Sveuilita u Ljubljani, Hrvoje Vuki s Arhitektonskog

  fakulteta Sveuilita u Zagrebu, Edvard tok iz projektnog ureda Konstat biro te Miljenko Vui iz tvrtke Spegra ine-njering, vodee u Hrvatskoj na podruju sanacija. Predavanje je zakljuio Giulio Morandini iz Mapei S.p.A. koji je pred-stavio kljune meunarodne reference Grupe Mapei. Bio je to dogaaj na kojem su se okupili brojni arhitekti, projektanti konstrukcija, izvoai, voditelji projekata, nadzorni inenjeri, graevinski inspekto-ri te konzervatori, a na predavanjima se trailo mjesto vie.

  Mnoge nepoznanice i velika odgovornostNa predavanjima su predstavljena istra-ivanja na temu ojaanja zidanih kon-strukcija pomou kompozita te saznanja

  steena pokusima kojima se simulira po-tres. Posebnu su, pak, teinu nosila ona dobivena analizama uinaka potresa koji su pogodili Italiju u zadnjih deset godina. Zbog kakvoe materijala koritenih u prolosti, a ponekad i neodgovarajue gradnje otpornost na potrese pojedinih graevina nije zadovoljavajua. Tako se i nedostaci konstrukcija uglavnom naje-e pokau prilikom prirodnih katastrofa. Uz svijest o tome da ivimo na podruju sa znaajnim rizikom od potresa, najma-nje to moemo uiniti je da zgrade u kojima boravimo uinimo to otpornijima na seizmiko djelovanje. injenica je da je ova tema vrlo zanimlji-va, struno zahtjevna, a istovremeno jo uvijek puna nepoznanica, pri emu projektanti snose najveu odgovornost. Produljivanje ivotnog vijeka zgrada i konstrukcija mogue je samo s cjelo-vitim tehnikim pristupom problemu te poznavanjem i odabirom inovativnih na-prednih tehnologija i sustava.

  Stanje u HrvatskojSeizmolozi su vrlo oprezni oko mogue opasnosti koja prijeti Hrvatskoj. U svibnju 2009. godine Dravna uprava za zati-tu i spaavanje predstavila je dokument naziva Procjena ugroenosti Republike Hrvatske od prirodnih i tehniko-teh-nolokih katastrofa i velikih nesrea, a jedan dio tog dokumenta bavi se i ugro-enou od potresa. Podruje Hrvatske, navodi se u toj procjeni, odlikuje se izra-enom seizmikom aktivnou, a po-daci o snanim potresima biljee se jo od 4. stoljea. Dva snana potresa bila

  SLIKA 1: Karta potresnih podruja Hrvatske.

  Karte s tumaem sastavni su dio Nacionalnog dodatka HRN EN 1998-1:2011/NA:2011, Eurokod8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opa pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade.

  1

  2 MS br. 38/2017

 • su intenziteta 10 po Mercalli-Cancani-Siebergovoj ljestvici. Prvi je 361. godine potopio grad Cissu (danas Caska) na otoku Pagu, a drugi je 1667. prouzroio gotovo potpuno ruenje Dubrovnika i smrt oko 3000 ljudi. Od 361. godine do danas zabiljeen je 21 potres intenzi-teta 9 po MCS ljestvici. Najpoznatiji od njih prouzroio je ozbiljna razaranja u Zagrebu 1880. godine, a najnoviji, 1996. godine pogodio je podruje izmeu Stona i Slanoga te prouzroio jo 2000 manjih potresa. Ako govorimo o kom-pletnom opsegu potresa zabiljeenih od 361. godine, onda govorimo o brojci od nekoliko stotina tisua potresa.Po karti oekivanih maksimalnih in-tenziteta potresa MSK-64 (Medvedev-Sponheuer-Karnik), za povratno raz-doblje 500 godina, u Hrvatskoj se svih 20 upanija kao i Grad Zagreb nalaze u seizmikom podruju u rasponu od VI. do IX. stupnja. Takoer se navo-di u procjeni da se na podruju koje je u opasnosti od pustonih potresa nalazi devet upanija Grad Zagreb, Zagrebaka, Krapinsko-zagorska, Si sa-ko-moslavaka, Splitsko-dalmatinska, Dubrovako-neretvanska, Brodsko-po-sav ska, Poeko-slavonska i Bje lo var-sko-bilogorska upanija. U podrujima u kojima je mogu potres intenziteta 10 po MCS ljestvici ivi gotovo milijun ljudi, odnosno 21% stanovnitva Hrvatske.

  Saznanja steena na osnovi praktinog iskustva prof. dr. Vlatko BosiljkovU nastavku objavljujemo saetak pre-davanja koje je na osnovi svog bogatog iskustva odrao prof. dr. Vlatko Bosiljkov. Predavanje je bilo podijeljeno na etiri glavne teme: svojstva zidanih konstruk-cija, vaei propisi prilikom obnove zgra-da, raunski modeli za izraunavanje ot-

  pornosti na potrese zidanih konstrukcija te, na kraju, eksperimentalni sluajevi ojaanje zidanih konstrukcija FRP-om.

  Svojstva zidanih konstrukcija U prvom dijelu predavanja predstavljene su smjernice za odreivanje i prepozna-vanje mehanikih svojstava postojeih starih zidova ovisno o njihovoj tekstu-ri, morfologiji i sastavnim dijelovima. Problem kod projektiranja je i preveliko pojednostavljivanje i zanemarivanje