Manual Utilizare Fiat Punto Classicohj

 • Published on
  27-Dec-2015

 • View
  24

 • Download
  1

DESCRIPTION

xdx ybmnu

Transcript

 • Stimate client,Vq mul]umim pentru cq a]i ales marca FIAT [i vq felicitqm pentru alegerea unui Fiat Punto. Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amqnun]itq [i o exploatare optimq a noului Fiat Punto.Vq recomandqm citirea sa \n \ntregime \nainte de a porni pentru prima oarq la drum.Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel \nc`t sq pute]ibeneficia la maxim de calitq]ile sale tehnologice. Acest manual con]ine sfaturi extrem de importante cu privire lacondi]iile de siguran]q \n trafic, \ntre]inerea automobilului [i protejarea mediului \nconjurqtor.

  Mai mult, fiecare componentq a Fiat Punto este complet reciclabilq. Dupq o duratq de via]q lungq [i lipsitq de problemea ma[inii dvs., orice Reprezentan]q Fiat va face cu plqcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cuurmqtoarele consecin]e benefice : absen]a poluqrii \n urma aruncqrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primq.

  Vq recomandqm citirea cu aten]ie a avertismentelor [i indica]iilor marcate cu simbolurile respective, de la sf`r[itulpaginii.

  siguran]a personalq

  starea bunq de func]ionare

  protec]ia mediului

  Caietul de service FIAT ata[at prezintq lista serviciilor pe care FIAT le oferq clien]ilor sqi : certificatul de Garan]ie cu termenii [i condi]ile de pqstrarea a garan]iei ; gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT.

  Lecturq placutq [i sigurq la volanul ma[inii dvs !

  |n acest manual de utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Punto. |n consecin]q vq rugqm sq lua]i \n consideraredoar informa]iile referitoare la tipul motorului [i versiunea de caroserie ale vehiculului dvs.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 1

 • FOARTE IMPORTANT!

  COMBUSTIBIL

  Motoare pe baza de benzinq: folosi]i doar benzinq fqrq plumb cu cifra octanicq mai mare de 95.Motoare diesel: folosi]i doar combustibil Diesel care \ndepline[te cerin]ele Specifica]iei Europene EN590.

  PORNIREA MOTORULUI

  Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq; pune]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq; apqsa]i p`nq la capqt pedala deambreiaj fqrq sq atinge]i accelera]ia, din acest moment:

  Motoare pe bazq de benzinq roti]i cheia de contact la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul

  Motoare diesel: Roti]i cheia de contact la MAR [i astepta]i stingerea semnalelor luminoase , ; roti]i cheiala AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul.

  PARCAREA DEASUPRA MATERIALELOR INFLAMABILE

  |n condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Nu parca]i vehiculul pesteiarbq, frunze uscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu.

  PROTEC}IA MEDIULUI

  Vehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continuq a componentelor sistemului de e[apa-ment asigur`nd \n acest fel o protec]ie mai eficientq a mediului \nconjurqtor.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 2

 • ACCESORII ELECTRICE

  Dacq dupq cumpqrarea vehiculului hotqr`]i sq adquga]i accesorii electrice (care implicq riscul descqrcqriitreptate a bateriei), vizita]i o Reprezentan]q Fiat pentru a vi se calcula consumul de electricitate [i verificadacq sistemul electric existent \l poate suporta.

  CARDUL CODE

  Pqstra]i acest card \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. Vq recomandqm sq ave]i \ntotdeauna asupradvs. codul electronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile \n care ve]i avea nevoie de pornireade urgen]q.

  PLANUL DE |NTRE}INERE

  |ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stqri bune de func]ionare,pqstrarea eficacitq]ii mijloacelor de siguran]q, protejarea mediului \nconjurator [i reducerea cheltuielilor de\ntre]inere de-a lungul timpului.

  MANUALUL DE |NTREBUIN}ARE CON}INE...

  Informa]ii, sfaturi [i avertismente importante \n ceea ce prive[te conducerea sigurq [i corectq a ma[inii dvs.[i \ntre]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebitq simbolurilor (siguran]a personalq), (protec]ia mediului),(buna stare a vehiculului).

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 3

 • BBOORRDD {{II CCOOMMEENNZZII

  BORDUL.............................................................. 5TABLOUL DE BORD........................................... 6SIMBOLURI......................................................... 11SISTEMUL DE COD FIAT................................... 11CHEILE................................................................ 13DISPOZITIVUL DE PORNIRE............................. 16INSTRUMENTE DE BORD ................................ 18DISPLAY-UL DIGITAL......................................... 22DISPLAY MULTIFUNC}IONAL.......................... 24DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONALREPROGRAMABIL............................................. 28SCAUNELE......................................................... 56TETIERE.............................................................. 59REGLARE VOLAN.............................................. 60REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE.............. 60CONTROLUL SISTEMULUIDE |NCQLZIRE/ CLIMATIZARE.......................... 62SISTEM DE |NC~LZIRE {I VENTILA}IE........... 65SISTEMUL DE CONTROLCLIMATIC BIZONAL........................................... 71LUMINILE EXTERIOARE.................................... 78SPQLAREA GEAMULUI...................................... 81CRUISE CONTROL............................................ 86

  LUMINI DE INTERIOR........................................ 89COMENZI............................................................ 91ECHIPAMENT INTERIOR.................................. 93TRAPA GLISANTQ ACOPERIS.......................... 96U{ILE.................................................................. 98GEAMURILE AC}IONATE ELECTRICE ........... 100PORTBAGAJUL.................................................. 101CAPOTA MOTOR............................................... 107SUPORT SCHIURI ACOPERI{.......................... 109FARURILE........................................................... 111SISTEMUL ABS.................................................. 113SISTEMUL ESP.................................................. 115SISTEMUL ASR.................................................. 116SISTEMUL EOBD............................................... 119SISTEMUL AUDIO................................................ 120SETAREA TELEFONULUI MOBIL..................... 123ACCESORII ACHIZI}IONATEDE PROPRIETAR............................................... 125SISTEMUL DE DIRECTIE SERVOASISTATQELECTRIC - DUALDRIVE................................ 126SENZORII DE PARCARE................................... 128SENZORII DE PARCARE................................... 130PROTEC}IA MEDIULUI NCONJURATOR........ 133

  4

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 4

 • BORDUL

  Prezen]a [i pozi]ia instrumentelor [i lampilor de avertizare poate diferi, \n func]ie de versiune

  1. Aerator lateral reglabil [i orientabil - 2. Aerator fix spre geamurile laterale - 3. Maneta de comandq lumini externe -4. Claxon - 5. Indicatoare de bord si lumini de avertizare - 6. Aerator central reglabil [i orientabil - 7. Aerator centeralfix - 8. Comenzi centrale - 9. Compartimentul inferior pt. mqnu[i - 10.Intrerupator lumini de avarie - 11. Controlul\ncqlzirii, ventila]iei [i al climatizqri - 12.Bricheta - 13. Scrumiera - 14. Contactul de pornire - 15. Levierul pentrureglarea \nql]imii volanului - 16 Air bag pasager - 17.Clapeta de deschidere a capotei motorului ;

  5

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 5

 • TABLOUL DE BORD

  6

  Punto 1.28v 1.3 Multijet

  (A) - indicatorul nivel combustibil cu lampa indicatoare a rezervei

  (B) - vitezometru(C) - indicatorul temperaturi lichidului de

  rqcire [i lampa avertizare temperaturq criticq

  (D) - display multifunc]ional

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 6

 • Versiunile ACTIVE, SOUND,DYNAMIC, CLASS

  (A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de com-

  bustibil cu lampa indicatoare a rezervei

  (C) - indicatorul temperaturi lichiduluide rqcire [i lampa avertizaretempeaturq criticq

  (D) - tahometru(E) - display multifunc]ional

  semnale de avertizare pen-tru versiunile diesel.

  7

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 7

 • Versiunea EMOTION

  (A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de combustibil

  cu lampa indicatoare a rezervei(C) - indicatorul temperaturi lichidului de

  rqcire [i lampa avertizare tempertu-rq criticq

  (D) - tahometru(E) - display multifunc]ional reconfigurabil

  Semnal de avertizare pentru versiunile Speedgear sau Dualtronic

  Semnal de avertizare pentr ver-siunile diesel.

  8

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 8

 • Versiunea SPORTING

  (A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de combustibil

  cu lampa indicatoare a rezervei(C) - indicatorul temperaturi lichidului de

  rqcire [i lampa avertizare temper-atura criticq

  (D) - tahometru(E) - display multifunc]ional reconfigurabil

  Semnal de avertizare pentru versiu-nile Speedgear sau Dualtronic

  9

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 9

 • 10

  Versiunea HGT

  (A) - vitezometru(B) - indicatorul nivelului de combustibil

  cu lampa indicatoare a rezervei(C) - indicatorul temperaturi lichidului de

  rqcire [i lampa avertizare temper-aturq criticq

  (D) - tahometru(E) - display multifunc]ional reconfigurabil

  Semnal de avertizare pen-tru versiunile diesel.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 10

 • SIMBOLURI

  Ve]i gqsi etichete specifice, colorate, l`ngq sau chiar pe suprafa]a unorcomponente Fiat Punto. Ele poartq simboluri pentu a vq reaminti mqsurilecare trebuie luate cu privire la piesele respective.

  Plqcu]a reprezintq o legendq pentru simbolurile care pot fi gqsite subcapotq.

  SISTEMUL DE COD FIAT

  Pentru a proteja vehiculul mpotriva furturilor, acesta a fost dotat cu un sis-tem electronic de blocare a motorului (sistemul FIAT CODE) care seactiveazq automat, atunci c`nd cheia de contact e scoasq.|n fiecare portcheie al cheii de contact se gqse[te un dispozitiv electronic.C`nd motorul este pornit, acesta transmite un semnal de radiofrecven]qunei antene speciale montatq n contact. Semnalul modulat care se schim-bq ori de c`te ori este pornit motorul constituie parola prin care unitatea decontrol recunoa[te cheia [i permite pornirea motorului.

  OPERARE

  De fiecare datq c`nd ma[ina este pornitq prin rotirea chei de contact \npozi]ia MAR, unitatea de control Fiat CODE trimite un semnal derecunoa[tere cqtre unitatea de control a motorului pentru a dezactiva imobi-lizarea motorului.

  Semnalul este trimis doar dacq unitatea sistemului de contol Fiat CODE arecunoscut codul transmis de la cheie.

  De fiecare datq c`nd cheia de contact este \n pozi]ia STOP, sistemul FiatCODE dezactiveazq func]iile electronice de control ale motorului.

  11

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 11

 • La pornire , dacq nu a fost recunoscut codul se vaaprinde lumina de avertizare .

  |n acest caz, roti]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din noula MAR; dacq motorul rqm`ne imobilizat, \ncerca]i [i cucelelalte chei primite.Dacq totu[i nu pute]i porni motorulfolosi]i procedura de pornire de urgen]q (consulta]i " ncaz de urgen]q " ) [i contacta]i urgent o Reprezentan]qFiat.

  IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care tre-buie introdus n memoria unitq]ii de control a sistemului.Pentru memorarea de noi chei, maxim 8, contacta]i oReprezentan]q Fiat.

  Aprindera semnalului luminos de avertizare \n timpuldeplasarii.

  1. Dacq semnalul se aprinde n timp ce vehiculul sedeplaseazq, aceasta nseamnq cq sistemul face unautotest. (ex. datoritq unei cqderi de tensiune) la primaoprire, roti]i cheia de contact la STOP [i apoi la MAR:dacq defec]iunea este detectatq lumina de avertizare

  nu va reapqrea.

  2. Dacq semnalul luminos rqm`ne aprins, repeta]iprocedura descrisq anterior lqs`nd cheia \n pozi]iaSTOP timp de 30 de secunde.Dacq defec]iunea persistqcontacta]i o Reprezentan]q Fiat.

  3. Dacq lumina de avertizare rqm`ne aprinsq\nseamnq cq respectivul cod nu a fost recunoscut. |nacest caz, muta]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou\n pozi]ia MAR; dacq blocajul persistq, ave]i posibilitateade a \ncerca [i cu celelalte chei primite. Dacq totu[i nupute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire deurgen]q (consulta]i " n caz de urgen]q " ) [i contacta]iurgent o Reprezentan]q Fiat.

  IMPORTANT Compontele electronice ale cheii pot fi afectate dacq cheia suferq lovituri puternice.

  12

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 12

 • CHEILE

  SISTEMUL DE PROTEC}IE FIAT CODE

  Odatq cu vehiculul vi se furnizeazq [i cheia acestuia n douq exemplare [icardul CODE care con]ine urmqtoarele date.

  A. - codul electronic pentru pornirea de urgen]q (vezi " Pornire de urgen]q nsec]iunea " n caz de urgen]q ").

  B. - codul cheii mecanice ce va fi furnizat Reprezentan]ei Fiat atunci c`ndcomanda]i un duplicat de cheie.

  Este bine sq ave]i \ntotdeauna numqrul de cod electronic (A) n eventuali-tatea n care va trebui sq efectua]i o pornire de urgen]q.

  IMPORTANT Pentru a asigura o func]ionare eficientq a componentelor elec-tronice ale cheii, nu trebuiesc expuse direct la lumina razelor solare

  Toate cheile [i cardul CODE trebuie sq fie nm`nate noului proprietar la v`nzarea vehiculului.

  13

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 13

 • 14

  CHEIE FARQ TELECOMANDQ

  Cheia (A) livratq \n douq exemplare c`nd ma[ina nu este dotatq cu teleco-manda, opereazq:- contactul de pornire;- \ncuietorile u[ilor;- \ncuietoarea portbagajului;- \ncuietoare bu[onului de combustibil;-dezactivarea air bag-ului pasagerului;

  CHEIE CU TELECOMANDQ (unde este prevqzutq)

  Cheia (B) livratq \mpreunq cu cheia (A) c`nd ma[ina este dotatq cu teleco-mandq ac]ioneazq:- contactul de pornire;- \ncuietorile u[ilor;- \ncuietoarea portbagajului;- \ncuietoare bu[onului de combustibil;- dezactivarea air bag-ului pasagerului;- butonul (C) pentru \nchidere/deschidere u[i.

  Ledul (C) care semnaleazq trimiterea codului la receptorul sistemului de alar-mq.

  C`nd u[ile sunt deschise luminile interne se vor aprinde pentru o perioadqscurtq de timp.

  IMPORTANT Anumite unde radio din exteriorul ma[inii ( telefoane mobile)pot disturba frecven]a telecomenzii. |n acest caz telecomanda poatefunc]iona incorect.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 14

 • nlocuirea bateriilor cheilor cu telecomandq

  Dacq, atunci c`nd apqsa]i butoanele, ledul clipe[te o singurq datq scurt, tre-buie \nlocuitq bateria cu una nouq de acela[i tip.

  nlocuirea bateriei

  Deschide]i capacul de plastic inser`nd o [urubelni]q n (A)

  Introduce]i noile baterii (B) respect`nd polaritatea

  |nchide]i capacul de plastic.

  Cererea pentru telecomenzii adi]ionale

  Receptorul poate recunoa[te p`nq la 8 telecomenzi. Dacq ave]i nevoie detelecomenzi suplimentare, merge]i la o Reprezentan]q Fiat lu`nd cu dvs.toate cheile primite [i cardul CODE, actele peronale [i cele ale ma[inii.

  Bateriile folosite sunt dqunqtoare mediului \nconjurqtor. Ele trebuie aruncate \n conformitate cu normele \nvigoare, \n recipiente speciale, ori duse la un dealer Fiat care se va ocupa de acestea.

  15

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 15

 • 16

  DISPOZITIVUL DE PORNIRE

  Cheia poate fi rotitq n 4 pozi]ii diferite astfel:- STOP: oprire motor, cheia poate fi scoasq, este posibilq blocarea volanului.Unele dispozitive electronice pot fi activate ncq (ex: sistemul audio,deschizqtoarele electrice de geamuri).

  - MAR: pozi]ia de mers. Toate instala]iile electrice sunt alimentate.

  - AVV: pornirea motorului.

  - PARK: oprire motor, luminile de parcare pornite,blocarea coloanei volanului.Pentru a \ntoarce cheia la PARK apqsa]i butonul (A).

  Dispozitivul de pornire este dotat cu un mecanism care, \n cazul \n caremotorul nu porne[te, rote[te cheia \napoi pe pozi]ia STOP \nainte de a oreporni.

  ATEN}IE Dacq dispozitivul de aprindere prezintq urme de for]are (ex.: tentativq de furt), apela]i la un DealerFiat pentru a-l verifica.

  ATEN}IE La cobor`rea din ma[inq, \ntotdeauna ave]i grijq sq scoate]i cheia din contact pentru a preveniiactivarea din gre[ealq a contactului de unul din ocupan]i rqma[i \n ma[inq. Nu uita]i sq trage-]i fr`na dem`nq. Dacq ma[ina este parcatq \n pantq cupla]i viteza \nt`i. Daca ma[ina este parcatq cu fa]a in josul pan-tei cuplati mar[arierul. Nu lqsa]i niciodatq copii nesupraveghea]i \n ma[inq.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 16

 • 17

  BLOCAREA COLOANEI VOLANULUI

  Blocarea: C`nd cheia este n pozi]ia STOP sau PARK scoate]i cheia [irqsuci]i volanul p`nq c`nd se blocheazq.

  Deblocarea: |nv`rti]i volanul u[or n timp ce pozi]iona]i cheia n pozi]ia MAR.

  ATEN}IE Nu \ndepqrta]i niciodatq cheia din contact \n timpul deplasqrii. volanul se va bloca automat cand ve-]i incerca sq-l roti]i. Acest lucru se aplicq [i \n momentul remorcqrii.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 17

 • 18

  INSTRUMENTE DE BORD

  TUROMETRUTurometrul indicq numqrul de rota]ii pe minut ale motorului. Por]iunea pericu-loasq (ro[ie) indicq supraturarea motorului.Nu cqlqtori]i mult timp cu acul indi-cator n aceastq por]iune.

  IMPORTANT Sistemul electronic de injec]ie reduce treptat cantitatea de com-bustibil cu care e alimentat motorul atunci c`nd acesta este supraturat, ceeace duce la o pierdere treptatq de putere a motorului.

  C`nd motorul merge n gol, turometrul poate indica o cre[tere treptatq saubruscq a tura]iei.Acest fenomen fiind normal [i put`nd apqrea atunci c`nd este activat sis-temul de climatizare sau ventilatorul. Schimbarea lentq a vitezei de mersprevine descqrcarea bateriei.

  NIVEL COMBUSTIBIL

  C`nd semnalizatorul rezervei de combustibil A se aprinde, nseamnq cq maisunt aprox. 5-7 litri de combustibil rqma[i n rezervor.E - rezervor gol.F - rezervor plin.Nu cqlqtori]i cu rezervorul aproape gol: golurile \n alimentarea cu combustibil

  pot distruge catalizatorul.

  IMPORTANT Pentru a indica o eroare n sistem, ve]i fi avertizat cq rezervorule gol [i semnalul @ se va aprinde, iar acul va ajunge la (E). Contacta]i oReprezentan]q Fiat.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 18

 • INDICATOR TEMPERATURQ LICHID DE RQCIRE MOTORAcesta indicq temperatura lichidului de rqcire a motorului [i intrq nfunc]iune atunci c`nd temperatura depq[e[te 50O C.|n condi]ii normale, acul ar trebui sq oscileze la jumqtatea scalei.

  C - temperaturq scqzutq

  H - temperaturq ridicatq

  Aprinderea semnalului luminos (B) (la unele modele \mpreunq cu mesajulde pe display-ul reconfigurabil) indicq faptul cq temperatura lichidului derqcire e prea ridicatq; n acest caz , opri]i motorul [i contacta]i oReprezentan]q Fiat.

  IMPORTANT Dacq acul ajunge la (C) iar semnalul luminos (B) este aprins,aceasta \nseamna ca existq o eroare \n sistem. Contacta]i o Reprezentan]qFiat.

  Dacq acul atinge zona ro[ie, opri]i motorul imediat [i contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

  19

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 19

 • BUTOANE DE CONTROL

  Pentru accesarea informa]iilor pe care vi le oferq display-ul digital (cu cheia de contact la MAR), trebuie mai \nt`i sqvq familiariza]i cu butoanele de comandq de pe panoul din partea lateralq a volanului, folosindu-le a[a cum se descrien paragrafele urmqtoare. |nainte de a \ncepe sq selecta]i func]iile, vq recomandqm citirea integralq a acestui capitol.

  20

  DISPLAY-UL DIGITAL ( anumite versiuni)

  Butonul de selectie TRIP

  Arata pe display total km sau kilometraj pentru deplasare adi]ional.

  Butonul h

  Afi[eazq ceasul ( ore - minute).

  DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL

  Butoanele +/-

  Regleazq ceasul (ore - minute)(Butonul TRIP (vezi pagina urmatoare)

  Apqsa]i pentru mai pu]in de o secundq (scurt) butonul pentru a activa display-ul TRIP, indicat cu .

  Apqsa]i lung butonul pentru a \nchide display-ul TRIP pentru a \ncepe o nouqfunc]ie, indicat cu .

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 20

 • 21

  DISPLAY MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABIL

  Butoanele +/-

  Pentru accesarea display-ul [i op]iunilor sale, sus/jos sau cre[te/descre[tevaloarea afi[atq [i pentru a regla intensitatea (dacq este apqsat \n timp cesetup menu este dezactivat.

  Butonul MODE

  Apqsa]i mai putin de douq secunde , ceea ce vom descrie cupentru a confirma alegerea fqcutq [i/sau pentru a vq muta la display-ulurmqtor sau pentru a accesa meniul principal.

  Apqsa]i mai mult de douq secunde , ceea ce vom descrie cupentru a reveni la display-ul anterior.

  Butonul TRIP

  Apqsa]i pentru mai pu]in de o secundq (scurt) butonul indica cu pentru aactiva display-ul TRIP.Apqsa]i mai mult de 2 secunde pentru a reseta display-ul TRIP \n scopulde a \ncepe o nouq func]ie.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 21

 • 22

  DISPLAY-UL DIGITAL

  Display-ul digital afi[eazq informa]ii cu privire la computerul TRIP: kilometraj[i kilometraj pentru deplasare adi]ional.

  DISPLAY INFO

  -Ceas (B) (este \ntotdeauna afi[at chiar [i cu cheia scoasq [i cu u[ile fa]q\nchise).-Pozi]ia fascicolului luminos ( numai cu farurile aprinse) (A).-Informa]iile computerului TRIP: \nregistrarea kilometrilor parcur[i (C) sau kilo-metrajul deplasare adi]ional (D).

  Func]ia de testare a semnalului luminos

  Instrumentul testeazq urmqtoarele semnale luminoase:-Fr`na de m`nq activatq/nivel scqzut al lichidului de fr`nq.-Sisteme ABS [i EBD.-Activare/dezactivare sistem ESP.-Dualdrive defec]iune la sistemul de direc]ie.Testul ncepe automat c`nd cheia este pe pozi]ia MAR [i c`nd se semna-lizeazq o eroare n timpul unei operqri normale.La sf`r[itul avertizqrii ini]iale luminoase, mesajul Led Error va clipi pentru 10secunde dacq una sau mai multe avarii luminoase vor fi gqsite.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 22

 • 23

  CEASUL DIGITAL

  Apqsa]i butonul h: reglarea va fi posibilq la c`teva secunde dupq apqsareabutonului. Fiecare apqsare a butonului va ob]ine o cre[tere cu o unitate.Apqsa]i butonul [i ]ine]i-l a[a pentru c`teva secunde pentru a avansaautomat, mai rapid.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 23

 • 24

  DISPLAY MULTIFUNC}IONAL (unde este prevqzut)

  Display-ul multifunc]ional reprogramabil prezintq toate informa]iile necesare [iutile n timpul deplasqrii [i permite urmqtoarele setqri [i/sau reglqri:

  INFORMATII DESPRE ECRANUL STANDARD

  - |nregistrarea kilometrilor (A)- Ceas (B)

  Cu cheia de contact scoasq [i u[ile din fa]q \nchise display-ul este oprit.Cu cheia de contact scoasq, c`nd deschide]i una dintre u[ile din fa]q display-ul apare afi[`nd ceasul [i contorul de parcurs.Dacq func]ia Follow me home este activatq ( vezi paragraful Follow mehome din aceastq sec]iune), display-ul va afi[a timpul de c`nd este activatqaceasta func]ie \n locul \nregistrqrii kilometrilor.

  INFORMA}II DESPRE STAREA MA{INII

  - Informatii afi[ate de TRIP computer.- Pozi]ia fascicolului luminos.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 24

 • 25

  TRIP COMPUTER(COMPUTER PENTRU DEPLASARE)

  Apqs`nd butonul trip, functia Trip computer oferq informa]ii cu privire lastare de func]ionare a ma[inii. Aceastq func]ie este resetabilq.Valorile afi[ate sunt: kilometrii de parcurs p`nq la golirea rezervorului, dis-tan]a parcursq, consumul mediu, consumul actual, viteza medie, timpul dedeplasare. Valoarea selectatq va fi afi[atq p`nq se solicita o alta informa]ie.

  (*) C`nd este afi[atq valoarea consumului actual cuv`ntul TRIP nu va fiafi[at.

  Procedura de \ncepere a unei noi cqlqtorii.

  Pentru a \ncepe o nouq cqlqtorie, cu cheia \n pozi]ia MAR apqsa]i butonultrip cu mode (vezi paragraful Butoane de control).

  IMPORTANT informa]iile kilometrii de parcurs p`nq la golirea rezervoruluisi consumul actual nu pot fi resetate.

  distan]a p`nq la golire

  distan]a parcursq

  media de consum

  viteza medie

  timpul cqlqtoriei

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 25

 • 26

  Kilometrii de parcurs p`nq la golirea rezervorului

  Este distan]a estimatq (n km) care poate fi parcursqcu combustibilul din rezervor n condi]ii neschimbatede consum.Display-ul va arqta - - - -\n urmatoarele cazuri:- consum mediu pentru 50 km;- ma[ina parcatq cu motorul pornit peste 5 minute.

  Distan]a parcursq= indicq kilometri parcur[i de la ulti-ma resetare.

  Consumul mediu = indicq consumul mediu calculat dela \nceputul noi cqlqtorii (*); aceastq valoare este expri-matq \n km/l, l/100 km.

  Comsumul actual = indicq varia]iile de consum,aceastq informa]ie este actualizatq la aproximativ 5secunde. Dacq ma[ina este parcatq cu motorul pornitdisplay-ul va arqta - - - -.

  Viteza media. = indicq viteza medie a ma[inii \n rela]iecu timpul total scurs de la ultima resetare (*).

  Timpul parcurs = timpul scurs de la \nceperea ultimeiresetari (*).

  IMPORTANT Lipsa disponibilitq]ii de informa]ii face cadisplay-ul sq arate - - - -. La revenirea, dupq un e[ec,la condi]iile normale de operare, calcularea vare\ncepe regulat fqrq resetarea valorilor afi[ate anteriorsau \nceperea unei noi operqri.

  (*) O nouq operare = \ncep`nd cu ultima resetare:- manual resetarea este efectuatq de conducqtor prinapqsarea butonului respectiv ( vezi paragrafulButoane de control).- automatic resetarea este efectuatq c`nd distan]aparcursq ajunge la 399,9 km sau c`nd timpul de cqlq-torie ajunge la 99:59 (99 ore [i 59 minute).- dupq reconectarea bateriei.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 26

 • 27

  VERIFICAREA FUNC}IONQRII SEMNALELOR LUMINOASE

  Panoul central efectueazq o verificare asupra urmqtoarelor lumini de averti-

  zare (unde este cazul):

  - fr`na de m`nq activatq/nivel scqzut al lichidului de fr`nq;- sistemele ABS si EBD;- activare/ dezactivare sistem ESP;

  - Dualdrive defec]iune la sistemul de direc]ie.

  Testul ncepe automat c`nd cheia este pe pozi]ia MAR [i c`nd se semna-lizeazq o eroare n timpul unei operqri normale.La sf`r[itul avertizqrii ini]iale luminoase, mesajul Led Error va clipi pentru 10secunde dacq una sau mai multe avarii luminoase vor fi gqsite.

  CEASUL DIGITAL

  Proceda]i astfel:- apqsa]i butonul h +: fiecare apqsare a butonului va ob]ine o cre[tere cu ounitate.- apqsa]i butonul h -: fiecare apqsare a butonului va ob]ine o scqdere cu ounitate.

  Apqsa]i butonul [i ]ine]i-l a[a pentru c`teva secunde pentru a avansaautomat, mai rapid.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 27

 • 28

  DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABIL(unde este cazul)

  DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL special aratq informa]iile necesare con-dusului:

  INFORMA}II DESPRE DISPLAY-UL STANDARD

  - Data (A).- Inregistrarea kilometrilor (B).- Ceas (C).- Temperatura exterioarq (D).- Speedgear sau Dualtronic (c`nd este cazul) (F).

  Cu cheia de contact scoasq [i u[ile din fa]q \nchise display-ul este oprit.Cu cheia de contact scoasq, c`nd deschide]i una dintre u[ile din fa]q display-ul apare afi[`nd ceasul [i contorul de parcurs.Dacq func]ia Follow me home este activatq ( vezi paragraful Follow mehome din aceastq sec]iune), display-ul va afi[a timpul de c`nd este activatqaceastq func]ie \n locul \nregistrqrii kilometrilor ( vezi capitolul Mesaje [iaten]ionqri luminoase).

  INFORMA}II DESPRE CONDI}IILE FUNC}IONALE ALE MA{INII

  - Intervalele programate de revizii.- Informa]ii privind computerul de bord.- Pozi]ia farurilor [i a fasciculului luminos [i sistemul de control al climatizarii

  bizonal.- Afi[area mesajelor de avertizare/eroare.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 28

 • - Pozi]ia fascicolului luminos ( numai cu farurileaprinse) (E).- Afi[area mesajelor func]ionale.- Repetarea informa]iilor audio.

  Existq de asemenea un meniu capabil sq efectuezeurmqtoarele reglqri folosind butoanele de control ( vezipaginile urmqtoare ):

  MENIUL SET-UP

  |n meniul SET-UP este posibilq ajustarea [i/sausetarea folosind urmqtoarele comenzi (vezi paginileurmqtoare):

  - SETAREA LIMITEI DE VITEZQ- TRIP B ACTIVARE/DEZACTIVARE A FUNC}IEI

  CORESPUNZQTOARE (ON/OFF)- SETARE CEAS- MOD CEAS- SETARE DATQ- RADIO (UNDE ESTE CAZUL)()

  - BLOCAREA VITEZEI- KILOMETRAJUL- CONSUM- TEMPERATURA- LIMBA- VOLUM BUZZER- BUTON DE VOLUM- SERVICE- MENIU DE IE{IRE()Audio Rpt este prezent numai dacq ma[ina este

  dotatq standard cu sistem audio.

  29

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 29

 • TESTUL INI}IAL

  C`nd cheia este pozi]ionatq la MAR, display-ul multifunc]ional reprogramabil aratq mesajul Checking: aceasta estefaza de verificare/diagnosticare a tuturor sistemelor electronice ale ma[inii; procesul dureazq c`teva secunde: dacq nusunt depistate erori, c`nd motorul a pornit display-ul aratq mesajul CHECK OK.Dacq sunt gqsite erori consulta]i para-graful lumini [i mesaje de avertizare.

  Planul de \ntre]inere programeazq revizia vehiculului la ficare 20.000 km sau \n fiecare an;Mesajul apare automatatunci c`nd este la MAR \ncep`nd cu 2 000 de kilometri sau 30 de zile de la data limitq [i repet`nd la fiecare 200de kilometri sau la trei zile. Pentru versiunile 1.3 Multijet vezi |ntre]inerea autovehicolului \n sec]iunea Programulde \ntre]inere pentru schimbarea filtrului [i uleiului de motor, [i filtrului de aer.C`nd men]inerea intervalului progra-mat se apropie, \ntorc`nd cheia la MAR, va apqrea Mesajul service urmat de numqrul kilometrilor, sau numqrulzilelor rqmase p`nq la data urmqtoarei revizii. Mesajul Scheduled servicing este afi[at \n kilometri, mile sau zile \nfunc]ie de intervalul urmqtor de revizie. Contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru a efectua orice opera]ie de serviceoferitq de Programul de revizie sau Planul de inspec]ie anual [i pentru a reseta display-ul.

  30

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 30

 • DESCRIEREA MENIULUI

  Meniul include o serie de func]ii dispuse n mod circular, care pot fi selectate prin intermediul butoanelor [i cuscopul accesqrii diverselor func]ii de selectare [i setqri (vezi exemplele LIMBQ [I DATQ de mai jos); pentru mai multedetalii, consulta]i [i pasajul "Accesarea meniului principal" din pagina urmqtoare.

  31

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 31

 • ACCESUL LA FERESTRELE MENIULUI

  Dupq TESTUL INI}IAL, este posibilq accesarea ferestrelor meniului: apqsa]i .Pentru a vq deplasa n meniu, folosi]i butoanele [i .IMPORTANT Dacq dupq intrarea \n meniu nu se efectueazq nici o opera]ie timp de 60 de secunde, sistemul se va\ntoarce automat la ecranul standard. |n acest caz ultimul selectat dar nu confirmat prin intermediul butonului nu estememorat [i opera]ia se va repeta.

  C`nd vehiculul se deplaseazq este posibil sq fie accesat numai meniul redus (pentru Limita de vitezq)Cqnd vehiculul este sta]ionat este posibil accesul la \ntregul meniul.Urmqtoarea diagramq aratq cazurile descrise.

  32

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 32

 • 33

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 33

 • LIMITAREA VITEZEI ( Speed limit)

  Aceastq func]ie face posibilq stabilirea unei limite a vitezei de deplasare care, dacq este depa[itq, activeazq automatun buzzer [i fac [q clipeascq lumina de avertizare cu un mesaj special afi[at pe display (vezi lumini si mesaje deavertizare) pentru a-l alerta pe [ofer. Pentru a stabili limita de vitezq, proceda]i n felul urmqtor:

  34

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 34

 • TRIP B ON/OFF

  Aceastq op]iune face posibilq activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) func]iei TRIP B (deplasare par]ialq) careafi[eazq valorile de la rubricile CONSUM MEDIU B, VITEZA MEDIE B, TIMP CQLQTORIE, DISTAN}A CQLQTORIEB referitoare la o "deplasare par]ialq" inclusq n cea generalq. Pentru mai multe informa]ii consulta]i "General trip -Trip (B).

  35

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 35

 • SETARE CEAS (Clock adjustment)

  Pentru a seta ceasul (ore - minute) proceda]i dupq cum urmeazq:

  36

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 36

 • MODUL CEAS (Clock mode)

  Aceastq func]ie se utilizeazq pentru a seta ceasul n modul 12 ore sau 24 ore. Pentru reglare, proceda]i n felul urmq-tor:

  37

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 37

 • SETARE DATQ (Date adjustment)

  Pentru a potrivi data (zi - lunq - an) proceda]i n felul urmqtor:

  38

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 38

 • REPETARE AUDIO (Audio Rpt) (unde este prevqzutq)

  |n aceastq func]ie display-ul repetq informa]ii referitoare la Radio (frecven]a radio selectatq sau mesaj RDS sau AutoStore), audio CD (numqrul melodiei), MP 3 card (numqrul pistei), CD Changer (Numqr CD [i melodie), casetofon ( \nmod opera]ional).

  39

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 39

 • SPEEDLOCK( blocarea u[ilor) (Door Lock)

  Aceastq opereazq:- cqnd este activatq(ON) blocheazq automat toate u[ile cqnd viteza cu care se circulq este mai mare de 20 km/h;- c`nd este dezactivatq(OFF) nu blocheazq automat toate u[ile c`nd viteza cu care se circulq este mai mare de 20km/h.

  40

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 40

 • UNITQ}I DE DISTAN}Q (distance unit)

  Display-ul oferq informa]ii cu privire la unitatea de mqsurq (km sau mile). Pentru a selecta unitatea de distan]q doritqproceda]i astfel:

  41

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 41

 • UNITQ}I DE CONSUM (consuption unit)Aceastq func]ie face posibilq selectarea unitq]ii de mqsurq a combustibulului consumat (km/l, l/100km saumpg) cu privire la ultima unitate de distan]q setatq ( kilometru sau mile). Pentru a accesa aceastq func]ie,proceda]i astfel:

  42

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 42

 • UNITQ}I DE TEMPERATURQ (TEMPERATURE UNIT)

  Pentru a selecta unitatea de temperaturq ( OC sau OF) proceda]i dupq cum urmeazq:

  43

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 43

 • LIMBQ (LANGUAGE)

  Afi[area mesajelor poate fi \n diferite limbi ( italianq, englezq, germanq, portughezq , spaniolq ,francezq, danezq)Pentru a selecta limba n care dori]i sq fie afi[ate textele [i mesajele, proceda]i dupq cum urmeazq:

  44

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 44

 • VOLUM BUZZER (BUZZER VOLUM)

  Volumul semnalului sonor care \nso]e[te comenzile vehiculului [i orice fel de mesaje de eroare poate fi reglat n func]iede 8 nivele.Pentru reglarea volumului, proceda]i n felul urmqtor:

  45

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 45

 • BUTON VOLUM (vol key)Volumul beep-ului ce \nso]e[te activarea diverselor butoane poate fi adjustat la comandq pe 8 niveluri.Acesta poate fi adjustat sau eliminat. Ca sq reseta]i volumul proceda]i dupq cum urmeazq:

  46

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 46

 • SERVICE ( Service)

  Func]ia SERVICE face posibilq primirea informa]iilor privitoare la \ntre]inerea corectq a vehiculului.

  47

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 47

 • 48

  Planul de \ntre]inere programeazq revizia vehiculului la ficare 20.000 km sau \n fiecare an;Mesajul apare automatatunci c`nd este la MAR \ncep`nd cu 2 000 de kilometri sau 30 de zile de la data limitq [i repet`nd la fiecare 200 dekilometri sau la trei zile. Pentru versiunile 1.3 Multijet vezi |ntre]inerea autovehicolului \n sectiunea Programul de\ntre]inere pentru schimbarea filtrului [i uleiului de motor, [i filtrului de aer.C`nd men]inerea intervalului programat seapropie, \ntorc`nd cheia la MAR, va apqrea mesajul service urmat de numqrul kilometrilor, sau numqrul zilelorrqmase p`nq la data urmqtoarei revizii. Mesajul Scheduled servicing este afi[at \n kilometri, mile sau zile \n func]iede intervalul urmqtor de revizie. Contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru a efectua orice opera]ie de service oferitq deProgramul de revizie sau Planul de inspec]ie anual [i pentru a reseta display-ul.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 48

 • IE{IRE MENIU ( Exit Menu)

  Aceasta este ultima func]ie, cea care \ncheie lista dispusq n mod circular de pe ecranul ini]ial care prezintq meniul.

  49

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 49

 • GENERAL TRIP

  Computerul TRIP furnizeazq informa]ii privitoare la starea de func]ionare a vehiculului pe display-ul multifunc]ionalreprogramabil. Aceastq func]ie con]ine GENERAL TRIP ce prive[te deplasare totalq a ma[inii [i TRIP B ce prive[tedeplasarea par]ialq. Aceastq func]ie ( ca n figura de mai jos) este con]inutq n deplasare generalq. Ambele func]ii suntresetabile.GENERAL TRIP afi[eazq informa]iile privitoare la CONSUMUL INSTANTANEU, CONSUMUL MEDIU, AUTONOMIE,VITEZA MEDIE, TIMP DEPLASARE (timpul de conducere), DISTAN}A DEPLASARE.TRIP B (cu resetare automatq la cel pu]in 2 ore scurse de la oprirea motorului) afi[eazq informa]ii referitoare la CON-SUMUL MEDIU B, VITEZA MEDIE B, TIMPUL DEPLASQRII B, (timpul de conducere), DISTAN}A DEPLASQRII B.Pornirea unei proceduri (reset)Pentru a monitoriza o nouq cqlqtorie cu General trip, cu cheia la MAR, apqsa]i butonul de la dreapta coloanei dedirec]ie cu modul (vezi Comenzi)

  Opera]ia de resetare cu ecranul |n GENERAL TRIP face de asemenea posibilq resetarea TRIP B. opera]ia deresetare cu ecranul \n TRIP B face posibilq doar a informa]iilor asociate acestei func]ii.

  IMPORTANT Informa]iile RANGEnu pot fi resetate

  50

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 50

 • Informatiile asupra cqlqtoriei sunt afi[ate dupq diagrama urmqtoare:

  51

  Cele douq afi[qri ale unui articolal cqlqtoriei alterneazq de 3 ori,

  apoi cel de-al 2-lea rqmqne afi[atpe display.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 51

 • 52

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 52

 • 53

  Dupq resetarea Trip prin apqsarea butonului cu , urmqtoarele func]ii sunt afi[ate

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 53

 • 54

  Kilometrii de parcurs pana la golirea rezervorului

  Este distan]a estimatq (n km) care poate fi parcursqcu combustibilul din rezervor n condi]ii neschimbatede consum.Display-ul va arqta - - - -\n urmqtoarele cazuri:- consum mediu pentru 50 km- ma[ina parcatq cu motorul pornit peste 5 minute.

  Distan]a parcursq= indicq kilometri parcur[i de la ulti-ma resetare (*).

  Consumul mediu = indicq consumul mediu calculat dela \nceputul noii cqlqtorii (*); aceasta valoare esteexprimata in km/l, l/100 km sau mpg.

  Comsumul actual = indicq varia]iile de consum,aceastq informa]ie este actualizatq la aproximativ 5secunde. Dacq ma[ina este parcatq cu motorul pornitdisplay-ul va arqta - - - -.

  Viteza media. = indicq viteza medie a ma[inii \n com-para]ie cu timpul total scurs de la ultima resetare (*)

  Timpul parcurs = timpul scurs de la \nceperea ultimeiresetqri.

  IMPORTANT Lipsa disponibilitq]ii de informa]ii face cadisplay-ul sq arate - - - -. La revenirea, dupq un e[ec,la condi]iile normale de operare calcularea va re\nceperegulat fqrq resetarea valorilor afi[ate anterior sau\nceperea unei noi operqri.

  (*) O nouq operare = \ncep`nd cu ultima resetare:- manual resetarea este efectuatq de conducqtor prinapqsarea butonului respectiv ( vezi paragrafulButoane de control)- automatic" resetarea este efectuatq c`nd distan]aparcursq ajunge la 399,9 km sau c`nd timpul de cqlq-torie ajunge la 99:59 (99 ore si 59 minute)- dupq reconectarea bateriei.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 54

 • REOSTAT BORD

  Cu aceastq func]ie este posibilq reglare luminozitq]ii (diminuare/intensificare) instrumentelor de bord, kilometrajulului ,afi[ajul pozi]iei farurilor, display-ul radioului,[i controlul climatizqrii bizonale.

  Pentru a regla proceda]i dupq cum urmeazq:

  55

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 55

 • 56

  SCAUNELE

  SCAUNELE DIN FA}

  Reglarea scaunului \nainte [i \napoi

  Ridica]i maneta (A) din interiorul scaunului [i \mpinge]i scaunul n fa]q sau \nspate; pozi]ia optimq pentru condus este atunci c`nd m`inile stau pe margin-ea volanului, iar bra]ele sunt u[or \ndoite.

  Reglarea \n \nl]ime ( unde este prevqzutq)Trage]i maneta (B) n sus sau \n jos, apoi ac]iona]i aceastq manetq p`nqc`nd ajunge]i la nql]imea doritq.

  IMPORTANT Pentru efectuarea acestor modificqri trebuie sq sta]i a[ezat pescaunul [oferului.

  Reglarea sptarului

  Roti]i de (C) p`nq c`nd ajunge]i la pozi]ia doritq.

  Reglarea sptarului \n zona lombar (unde este prevqzutq)

  Roti]i (D) p`nq c`nd ob]ine]i cea mai confortabilq pozi]ie.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 56

 • 57

  |NC~LZIREA SCAUNELOR ( unde este prevqzutq)

  Op]iunea de nclzire a scaunelor, este operatq cu ajutorul comutatorului(A).

  Pornirea acestei func]ii e indicatq de aprinderea ledului de pe comutator.

  AVERTISMENT Face]i reglaje doar cu autovehiculul sta]ionat.

  AVERTISMENT Odatq levierul eliberat, verifica]i dacq scaunul este ferm fixat \n ghidaje \ncerc`nd sq \lmi[ca]i \n fa]q [i \n spate. O fixare incorectq poate conduce la mi[cqri bru[te cu posibile pierderi ale con-trolului vehiculului.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 57

 • 58

  ACCESAREA SCAUNELOR DIN SPATE (VERSIUNILE CU 3 U{I)

  Pentrul accesul la scaunele din spate tragei de maneta (A) \n sus [i lqsa]ispqtarul scaunului \n fa]q.

  Dupq revenirea spqtarului, scaunul revine \n pozi]ia originalq (memoriemecanicq).

  |ntotdeauna verifica]i dacq spqtarul este bine fixat \ncercqnd sq-l mi[ca]i\nainte [i \napoi.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 58

 • 59

  TETIERE

  Pe locurile din fa]q

  n func]ie de modelul ma[inii, tetierele pot fi fixe sau reglabile n nql]ime.Pentru reglare, apqsa]i butonul (A) [i mi[ca]i tetiera \n sus sau \n jos p`nqc`nd auzi]i clicul de fixare. Asigura]i-vq ca tetierele sunt fixate pe pozi]ie.

  Pe locurile din spate ( unde este prevqzut )

  |n func]ie de versiune, ma[ina este dotatq cu douq sau trei tetiere.Pentru a scoate tetierele, ndepqrta]i raftul din spate (consulta]i "Extindereaportbagajului") apqsa]i butoanele A [i trage]i n sus tetierele.

  Modelele cu scaune separate n spate pot fi echipate cu trei tetiere [i cuscaun central cu trei puncte de fixare a centurii [i cu mecanism de derulare.

  ATEN}IE De re]inut cq tetierele tebuie adjustate \n a[a fel \nc`t sq sprijine capul [i nu g`tul. Numai \naceastq pozi]ie tetierele pot oferi o protec]ie optimq.

  ATEN}IE Pentru a putea beneficia de protec]ia tetierei, trebuie sq regla]i spqtarul cqt mai drept [i tine]i capulc`t mai aproape posibil de tetierq.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 59

 • 60

  REGLARE VOLAN

  |n func]ie de versiune, volanul poate fi reglat \n \nql]ime.

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  Ac]iona]i maneta A n pozi]ia 1;

  Ajusta]i volanul;

  Aduce]i maneta napoi n pozi]ia 2 pentru a fixa volanul.

  REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE

  OGLINDA INTERIOARQ

  Oglinda, este prevqzutq cu un dispozitiv de siguran]q care o elibereazq n cazulunei ciocniri violente.Oglinda poate fi reglatq prin intermediul levierului (A) n douq pozi]ii diferite:normal [i antiorbire.

  ATEN}IE Orice adjustare a volanului trebuie sq se efectueze cu ma[ina sta]ionatq [i cu motorul oprit

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 60

 • 61

  OGLINZI U{I

  Ajustare manualq

  Ac]iona]i butonul A din interiorul vehiculului pentru reglarea oglinzii. La nevoie(de exemplu n cazul n care oglinzile fac imposibilq trecerea vehiculului prinspa]ii \nguste), este posibilq plierea oglinzilor mut`ndu-le din pozi]ia (1) npozi]ia (2).

  Reglare electricq (unde este prevqzutq)

  Reglarea e posibilq doar c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR.

  Proceda]i dupq cum urmeazq:- folosi]i butonul (B) pentru selectarea oglinzii dorite (dreapta sau st`nga);

  - prin apqsarea butonului (A) \ntr-una din cele patru pozi]ii;

  Dezaburirea oglinzii \ncepe automat odatq cu cea a lunetei.

  IMPORTANT Orice reglare a oglinzii se face cu ma[ina sta]ionatq [i fr`na dem`nq angajatq.

  C`nd conduce]i oglinda trebuie sq se afle \n pozi]ia (1).

  Din cauza formei oglinzii care este curbatq, obiectele par mai aproape dec`t sunt.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 61

 • Model cu consolq

  A.-Aerator lateral fix - B.Aerator lateral ajustabil -C.Aerator central reglabil.D.Aerator superior fixE.Aerator ventila]ie frontal pentru zona picioarelor.

  Model cu tunel

  A.-Aerator lateral fix - B.Aerator lateral ajustabil -C.Aerator central reglabil.D.Aerator superior fixE.Aerator ventila]ie frontal pentru zona picioarelor FAerator ventila]ie spate.

  62

  CONTROLUL SISTEMULUI DE |NCQLZIRE/ CLIMATIZARE

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 62

 • 63

  AERATOARE CENTRALE

  Pentru versiunile cu sistem automat bizonal de climatizare

  (A) - Aerator fix(B) - Aerator reglabil(C) - Pentru reglarea fluxului de aer:

  \nchisdeschis

  (D) - Aerator pentru direc]ionare a fluxului de aer.

  Pentru fqrq versiunile cu sistem automat bizonal de climatizare

  (A) Sistem de control \nchis/deschis pentru aeratorul central.

  AERATOARE LATERALE

  (A)- Aerator reglabil apqsa]i dupq cum aratq sqgeata [i direc]iona]i cumdori]i.

  (B)- Aerator fix fereastrq.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 63

 • 64

  AERATOARE DIN PARTEA INFERIOARQ A BORDULUI

  (C) - (D) Aerator ventila]ie frontal pentru zona picioarelor.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 64

 • SISTEM DE |NCQLZIRE {I VENTILA}IE

  BUTOANEA - buton temperaturq aer (combina]ie cald/rece)

  B - buton pornit/oprit recirculare aer

  C - buton ventila]ie

  D - distribu]ie aer

  COMFORT CLIMA

  Butonul (D)direc]ioneazq aerul din compartimentulpasagerilor pe 5 nivele:

  Aduce aerul de la aeratoarele centrale [i lat-erale asupra corpului ;

  Aduce aer mai cald la aeratoarele de jos [i aermai rece la cele centrale (sistem cu douqnivele);

  Asigurqnd \ncqlzirea rapidq a habitaclului;

  Asigurq \ncqlzirea habitaclului [i \mpiedicq \nacela[i timp [i aburirea geamurilor

  Tot aerul este adus pe parbriz [i geamuri lat-erale pentru opera]iunile de dezghe] [i dez-aburire rapide.

  |NCQLZIRE

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  - roti]i butonul (A) (acul la. .) complet cqtre dreapta;

  - Buton ventila]ie (C) cu acul la viteza cerutq.

  - Buton (D) distribu]ie aer la:

  pentru a ncqlzi picioarele [i pentru a dezaburi par-brizul n acela[i timp;

  pentru a aduce aerul la picioare [i aer mai rece n aer-atoarele centrale [i cele de la bord;

  pentru ncqlzire rapidq

  65

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 65

 • ncqlzire rapidq

  Proceda]i dupq cu urmeazq:nchide]i aeratoarele de pe bord.

  buton A : acul la

  buton A , acul la 4 .

  buton D acul la .

  Dezghe]are [i dezaburire rapidq parbriz [i geamuri lat-erale fa]q

  Proceda]i dupq cu urmeazq:

  Buton A: acul la

  Buton ventila]ie C: acul la 4 .

  Buton D : acul la .

  Buton B n pozi]ia .

  Dupq opera]iunile de dezghe] / dezaburire, opera]ibutoanele pentru a ob]ine confortul dorit.

  Pentru a \mpiedica \nghe]area geamurilor:

  Dacq aerul de afarq e umed, dacq plouq [i/sau existq odiferen]q considerabilq \ntre temperatura de afarq [i ceadin interiorul ma[inii, \mpiedica]i ferestrele sq \nghe]eproced`nd astfel:- butonul B n pozi]ie

  - butonul A: acul la

  - buton C , acul la 2.

  - buton D : acul la : sau la dacq ferestrele \ncepsq se abureascq.

  Dezghe]area [i dezaburirea geamurilor din spate [i aoglinzilor exterioare

  Apqsa]i butonul . pentru a-l pune \n func]iune.

  Aceastq func]ie se va opri automat dupq 30 de minute.Pentru a opri func]iade dezaburire [i dezghe]are apqsa]idin nou butonul .

  IMPORTANT Nu lipi]i ab]ipilduri de pe interiorul geamu-lui din spate pentru a nu deteriora filamentele sistemuluide dezaburire.

  66

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 66

 • VENTILA}IE

  Proceda]i dupq cu urmeazq:

  Ventila]ie centralq/lateralq: complet deschise.

  Buton A : acul n sectorul albastru.

  Buton B la

  Buton C de ventila]ie: acul la viteza doritq.

  Buton D distribu]ie aer: acul la

  Recirculare

  Muta]i comutatorul B la

  Aceastq func]iune e utilq n special atunci c`nd aerul deafarq e poluat (n aglomerqri, tunele, etc.).Sunte]i sfqtuit sq nu utiliza]i acest sistem pe perioadelungi, mai ales dacq se aflq mai multe persoane nautovehicul.

  IMPORTANT Sistemul de recirculare face posibilq atin-gerea condi]ilor de cqldurq sau rqcoare mai repede. Nuutiliza]i acest sistem \n zilele ploioase/reci deoarece s-arputea produce aburirea geamurilor, reduc`ndu-se astfelvizibilitatea [i eficien]a conducerii.

  67

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 67

 • BUTOANEA - buton temperaturq aer (combina]ie cald/rece)

  B - buton on/off recirculare, aer

  C - buton ventila]ie [i sistem de climatizare pornit/oprit

  D - distribu]ie aer

  COMFORT CLIMA

  Butonul (D)direc]ioneazq aerul din compartimentul pasagerilorpe 5 nivele:

  Aduce aerul de la aeratoarele centrale [i laterale asupra corpului ;

  Aduce aer mai cald la aeratoarele de jos [i aer mai rece la cele centrale (sistem cu douq nivele);

  Asigurqnd \ncqlzirea rapidq a habitaclului;

  Asigurq \ncqlzirea habitaclului [i \mpiedicq \n acela[i timp [i aburirea geamurilor

  Tot aerul este adus pe parbriz [i geamuri lateralepentru opera]iunile de dezghe] [i dezaburire rapide.

  |ncqlzireProceda]i dupq cum urmeazq:

  - roti]i butonul (A) (acul la ) complet cqtre dreap-ta;- Buton ventila]ie (C) cu acul la viteza cerutq.- Buton (D) distribu]ie aer: la:

  pentru a ncqlzi picioarele [i pentru a dezaburiparbrizul n acela[i timp;

  pentru a aduce aerul la picioare [i aer mai rece n aeratoarele centrale [i cele de la bord;

  pentru ncqlzire rapidq.

  CONTROLUL MANUAL AL SISTEMULUI DE CLIMATIZAERE ( unde este prevqzut)

  68

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 68

 • ncqlzire rapidq

  Proceda]i dupq cu urmeazq:nchide]i aeratoarele de pe bord.

  buton A : acul la

  buton C , acul la 4 .

  buton D acul la .

  Dezghe] [i dezaburire rapidq parbriz [i geamuri lat-erale fa]q

  Proceda]i dupq cu urmeazq:

  Buton A: acul la

  Buton ventila]ie C: acul la 4 .

  Buton D : acul la .

  Buton B n pozi]ia .

  Dupq opera]iunile de dezghe] / dezaburire, opera]ibutoanele pentru a ob]ine confortul dorit.

  IMPORTANT Sistemul de control climatic este foarteutil pentru a cre[te viteza de dezaburire [i reduceriiumiditq]ii aerului. Selecta]i func]ia de dezaburiredescrisq anterior [i porni]i sistemul de control al clima-tizqrii apqsqnd butonul (C).

  Pentru a \mpiedica \nghe]area geamurilor:

  Dacq aerul de afarq e umed, dacq plouq [i/sau existqo diferen]q considerabilq \ntre temperatura de afarq [icea din interiorul ma[inii, \mpiedica]i ferestrele sq\nghe]e proced`nd astfel:

  - butonul B n pozi]ie

  - butonul A: acul la

  - buton C , acul la 2.

  -buton D : acul la : sau la dacq ferestrele \ncepsq se abureascq.

  Dezghe]area [i dezaburirea geamurilor din spate [i aoglinzilor exterioare

  Apqsa]i butonul . pentru a-l pune \n func]iune.

  Aceastq func]ie se va opri automat dupq 30 de minute.Pentru a opri func]iade dezaburire [i dezghe]areapqsa]i din nou butonul .

  IMPORTANT Nu lipi]i ab]ibilduri de pe interiorul gea-mului din spate pentru a nu deteriora filamentele sis-temului de dezaburire.

  69

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 69

 • VENTILA}IE

  Proceda]i dupq cu urmeazq:

  Ventila]ie centralq/lateralq: complet deschise.

  Buton (A): acul n sectorul albastru.

  Buton (B) la

  Buton (C) de ventila]ie: acul la viteza doritq.

  Buton (D) distribu]ie aer: acul la

  Recirculare

  Muta]i comutatorul (B) la

  Aceastq func]iune e utilq n special atunci c`nd aerul deafarq e poluat (n aglomerqri, tunele, etc.).Sunte]i sfqtuit sq nu utiliza]i acest sistem pe perioadelungi, mai ales dacq se aflq mai multe persoane nautovehicul.

  IMPORTANT Sistemul de recirculare face posibilq atin-gerea condi]ilor de caldurq sau rqcoare mai repede. Nuutiliza]i acest sistem \n zilele ploioase/reci deoarece s-arputea produce aburirea geamurilor, reduc`ndu-se astfelvizibilitatea [i eficien]a conducerii.

  Controlul climatic (rqcire)

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  Butonul A temperaturq aer: acul n sectorul albastru

  Butonul C 4: acul la 4 .

  Butonul B la .

  Buton D : acul la .

  Sistem control climq: apqsa]i C

  Reglare sistemului de rqcire

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  Comutatorul B la

  Roti]i butonul A spre dreapta pentru a cre[te temperatu-ra.

  Roti]i butonul C spre st`nga pentru a reduce viteza ven-tilatorului.

  |NTRE}INEREA SISTEMULUI

  Pe timp de iarnq, sistemul de climatizare trebuie deschiscel pu]in o datq pe lunq pentru aproximativ 10minute.Verifica]i sistemul [i filtrele \nainte de venireaverii la o Reprezentan]q Fiat.

  70

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 70

 • ASPECTE GENERALE

  Autoturismul este echipat cu un sistem de climati-zare cu douq zone de control, comandat de o unitatecentralq electronicq ce face posibilq reglarea inde-pendentq a temperaturii aerului pentru zona [oferului[i cea a pasagerului.

  COMENZI

  (A) Comenzi pentru distribu]ia aerului

  (B) Display temperaturq interioarq

  (C) Senzor de temperaturq pentru compartimentulpasagerilor

  (D) Func]ia MAX-DEF ( dezghe]/dezaburire rapidqgeamuri laterale fa]q

  (E)Buton pornit/oprit recirculare aer

  (F)Buton pentru a aduce temperatura din parteapasagerului la aceea[i valoare cu cea a [oferuluiMONO

  (G) Buton pornit/oprit sistemul de climatizare bizonal

  (H) Buton reglare vitezq ventilator

  (I) Buton pornit/oprit compresor

  (L) Buton pentru selectarea modului automat AUTO [i butonpentru reglarea temperaturii pe partea [oferului.

  SISTEMUL DE CONTROL CLIMATIC BIZONAL (unde este cazul)

  71

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 71

 • PORNIREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE

  Sistemul poate fi pornit n mai multe feluri, dar este depreferat ca \nt`i sq potrivi]i temperaturile dorite peafi[aje, dupq care sq apqsa]i butonul AUTO.

  Pentru a putea fi acceptatq de sistem, diferen]a de tem-peraturq (dintre partea conducqtorului [i cea apasagerului) nu trebuie sq fie mai mare de 7oC.

  Compresorul sistemului de climatizare func]ioneazqnumai cu motorul pornit [i la temperaturi exterioare depeste 4oC.

  CUM SQ FOLOSI}I FUNC}IA PENTRU OPERAREAUTOMATQ (AUTO)

  Apqsa]i butonul AUTO; sistemul va ac]iona automatastfel:

  - regleazq automat cantitatea de aer \n compartimentulpasagerilor

  - regleazq distribu]ia aerului introdus n habitaclu,anul`nd toate setqrile manuale fqcute anterior.

  C`nd sistemul de control al climatizarii fuc]ioneazqautomat, FULL AUTO este afi[at. Este posibil sq per-sonaliza]i alegerea fqcutq automat de sistem inter-venind manual asupra butoanelor:

  - de reglare a vitezei ventilatorului

  - butonului pentru distribuirea aerului

  - buton pornit/oprit recirculare aer

  - buton pornit/oprit compresor.

  ATEN}IE Nu este recomandat sq folosi]i sistemul de recirculare a aerului atunci c`nd temperatira exterioarqeste scqzutq pentru a preveni aburirea geamurilor

  72

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 72

 • SELECTARE VITEZ VENTILATOR

  Apqsa]i butonul pentru a selecta viteza ventilatoru-lui.

  Cele 12 viteze posibile sunt indicate de liniu]e afi[atepe display:- viteza maximq = toate liniu]ele afi[ate;- viteza minimq = o singurq liniu]q afi[atq .Ventilatorul poate fi oprit (toate linu]ele stinse) doardacq [i compresorul a fost oprit prin apqsarea butonu-lui .Pentru a reseta controlul automat al vitezei ventilatoru-lui, apqsa]i butonul AUTO.

  REGLARE TEMPERATUR AER

  Prin rotirea rozetelor (L) sau (F) n sensul acelor deceasornic sau n cel invers, se ob]in temperaturi mai\nalte, respectiv mai joase ale aerului n zona [oferului( buton L) sau cea a pasagerului (buton F).Temperaturile selectate sunt arqtate pe afi[aj.

  Prin rotirea inelelor rozetelor n sensul acelor de cea-sornic sau invers p`nq c`nd se ating extremele HI sauLO, se activeazq func]iile maxime de rqcire saunclzire:

  Func]ia HI (putere de \nclzire maxim)

  Aceasta se activeazq c`nd pe display este selectatq otemperaturq peste 320C [i poate fi pornitq independentpentru partea [oferului sau a pasagerului sau ambele;aceastq setare aduce sistemul la modul monozonal [ie prezentatq pe display.

  Func]ia poate fi activatq atunci c`nd se urmqre[te\ncqlzirea c`t mai rapidq a habitaclului, exploat`nd lamaxim poten]ialul sistemului. Toate setqrile manualepot fi posibile c`nd func]ia e activq.Func]ia HI face ca distribu]ia aerului sq fie [i vitezaventilatorului selectatq n func]ie de setqrile sistemului.

  IMPORTANT Nu vq recomandqm folosirea acesteifunc]ii atunci c`nd motorul e rece pentru cq devineposibilq pqtrunderea aerului insuficient de cald nhabitaclu.Pentru oprire, butonul (L) sau (F) la o temperaturq sub32o C; display-ul va arqta 320 C.

  Prin apqsarea butonului AUTO se ob]ine afi[area uneitemperaturi de 320C [i revenirea la condi]ia de operarecu reglare automatq a temperaturii.

  73

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 73

 • Func]ia LO (putere maxim de rcire )

  Aceastq func]ie se activeazq prin setarea unei temper-aturi mai mici de16o C; Mesajul LO apare pe display.

  Func]ia poate fi activatq atunci c`nd e necesarqrqcirea c`t mai rapidq a habitaclului, prin exploatareamaximq a poten]ialului de rqcire.

  Func]ia \ntrerupe \ncqlzirea aerului, porne[te recircu-larea aerului (pentru a mpiedica pqtrunderea aeruluicald n habitaclu) [i compresorul, selecteazq pozi]ia pentru distribu]ia aerului [i viteza ventilatorului.

  Toate setqrile manuale pot fi posibile c`nd func]ia eactivq.

  Pentru oprire, roti]i butonul (L) sau (F) la o temperaturqpeste 16o C; display-ul va aratq 16o C.

  Prin apqsarea butonului AUTO se ob]ine afi[area uneitemperaturi de 16o C [i revenirea la condi]ia de ope-rare cu reglare automatq a temperaturii.

  BUTON PENTRU DEZGHE} {I DEZABURIRERAPID GEAMURI FA}Q (func]ia MAX-DEF )

  C`nd butonul este apqsat, se activeazq automatoperarea temporizatq a tuturor func]iilor necesaredezghe]ului/dezaburirii rapide a parbrizului [i gea-murilor laterale din fa]q, dupq cum urmeazq.

  - pornire compresor dacq temperatura exterioarq estemai mare de 4o C;- oprire func]ie de recirculare a aerului dacq aceastaera activq ( ledul butonului stins);- porne[te func]ia de nclzire a lunetei (ledul butonului

  aprins) [i, a oglinzilor retrovizoare.- selectare temperaturq maximq a aerului - activeazq fluxul de aer potrivit- selecteazq viteza maximq a ventilatorului;

  IMPORTANT Apqsa]i butonul pentru a permiteaerului din exterior sq pqtrundq \n habitaclu.

  74

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 74

 • RECIRCULARE AER

  Apqsa]i butonul

  Recircularea aerului din interiorul vehiculului e contro-latq n func]ie de trei moduri de operare

  - control automat, indicat de ledul de pe buton stins; - angajare for]atq ( recircularea aerului activq per-manent), indicatq de aprinderea ledului de pe buton ;- oprire for]atq ( recircularea aerului opritq perma-nent, lqs`nd sq pqtrundq aerul din exterior), indicatq deledul de pe buton stins;

  IMPORTANT Sistemul de recirculare a aerului faceposibilq atingerea mai rapidq a condi]iilor de nclziresau rqcire. Cu toate acestea, nu vq recomandqmfolosirea sa pe vreme rece/ploioasq \ntruc`t ar cre[teconsiderabil riscul abuirii geamurilor n interior, n spe-cial dacq sistemul de climatizare este oprit. Vq reco-mandqm activarea func]iei de recirculare a aeruluiatunci c`nd vq afla]i n blocaje rutiere sau tunele, pen-tru a evita pqtrunderea n habitaclu a aerului poluat dinexterior. Cu toate acestea, evita]i folosirea \ndelungatqa acestei func]ii, mai ales atunci c`nd n vehicul se aflqmai multe persoane, pentru a preveni aburirea gea-murilor.

  75

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 75

 • BUTON MONO PENTRU OB}INEREA UNEI SIN-GURE TEMPERATURI

  Prin apqsarea butonului MONO se ob]ine automataducerea temperaturii de pe partea pasagerului laacela[i nivel cu cea de pe partea conducqtorului.

  Roti]i butonul AUTO sau MONO pentru acre[te/descre[te temperatura \ntre douq zone cu ace-lea[i valori.

  Apqsa]i din nou MONO sau roti]i butonul pentru adezactiva func]ia.

  BUTON PORNIT/OPRIT COMPRESOR

  Apqsa]i butonul pentru a porni compresorul

  Compresorul pornit

  Ledul de pe buton pornitSimbolul afi[at pe display.

  Compresorul oprit

  Ledul de pe buton opritSimbolul nu este afi[at pe display.

  Cu compresorul oprit, n habitaclu nu poate fi admisaer cu o temperaturq mai scqzutq dec`t cea exte-rioarq; n acest caz, lumina de avertizare clipe[tepe display.

  Dezactivarea compresorului rqm`ne n memorie chiar[i dupq oprirea motorului. Pentru a restabili controlulautomat pentru pornirea compresorului, apqsa]i dinnou butonul , ledul de pe buton se aprinde, sauapqsa]i butonul AUTO; n acest caz, totu[i, celelaltesetqri manuale se vor anula.

  76

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 76

 • SELECTARE DISTRIBU}IE AER

  Apqs`nd unul sau mai multe butoane // devineposibilq selectarea manualq a uneia dintre cele 5 con-figura]ii posibile de distribu]ie a aerului n habitaclu:

  Flux de aer \nspre parbriz [i aeratoare geamurilaterale pentru dezghe]/dezaburire.

  Flux de aer direc]ionat \nspre pqr]ile inferioaredin fa]q [i spate ale habitaclului. Acest tip dedistribu]ie permite \mcqlzirea compartimentuluipasagerilor \n cel mai scurt timp.

  Flux de aer prin aeratoarele din centrul bordu-lui, [i cele laterale (asupra corpului pasager-ilor).

  |mpqr]irea fluxului de aer \ntre aeratoarele dedezghe]/dezaburire ale parbrizului [i geamurilorlaterale [i partea inferioarq a vehiculului. Acesttip de distribu]ie permite \ncqlzirea suficientq ahabitaclului \mpiedic`nd n acela[i timp posibilaaburire a geamurilor.

  |mpqr]irea fluxului de aer \ntre aeratoarele dinpartea inferioarq a habitaclului (aerul mai cald)[i aeratoarele centrale laterale, din spate [i dincentrul bordului (aerul mai rece).

  IMPORTANT Pentru func]ionarea sistemului de controlal climatizqrii, cel pu]in unul din butoanele // tre-buie sq fie activate. Dezactivarea tuturor acestorbutoanele // nu este permisq de sistem.IMPORTANT Pentru a reactiva sistemul apqsa]ibutonul OFF ; aceastq opera]ie anuleazq setqrile dupqoprire.

  Pentru a reveni la controlul automat al distribu]iei aeru-lui dupq o operare manualq, apqsa]i butonul AUTO.

  OPRIRREA SISTEMULUI DE CONTROL AL CLIMA-TIZQRII

  Apqsa]i butonul OFF. Cu sistemul de control al clima-tizqrii oprit, butonul OFF [i butonul au ledurilestinse.

  77

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 77

 • LUMINILE EXTERIOARE

  Maneta st`nga opereazq cele mai multe dintre luminile exterioare [i luminilede direc]ie.Luminile externe pot fi deschise numai c`nd cheia e pe MAR.

  Lumini pozi]ie

  Acestea se aprind c`nd butonul e rqsucit de la O la .Semnalul luminos se va aprinde pe panoul central.

  Luminile de \nt`lnire

  |ntoarce]i butonul la pentru aprinderea luminilor.

  Luminile de \nt`lnire vor fi oprite automat la punerea n func]iune a luminilorde drum [i atunci c`nd luminile de cea]q sunt activate.

  Luminile de drum

  |mpinge]i tija din pozi]ia \nspre bord pentru a aprinde luminile de drum(pozi]ie stabilq).

  Semnalul luminos se va aprinde pe panoul central.

  |mpinge]i tija cqtre volan atunci c`nd dori]i sq stinge]i luminile de drum [i serevine la luminile de \nt`lnire.

  78

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 78

 • 79

  Clipirea farurilor

  Trage]i tija \nspre volan (pozi]ie temporarq) pentru a face farurile sq cli-peascq.

  Semnalizatoarele de direc]ie

  Mi[ca]i tija dupq cum urmeazq:|n sus ( pozi]ia 1) - pentru activarea semnalizatoarelor din dreapta.|n jos (pozi]ia 2) - pentru activarea semnalizatoarelor din st`nga.Luminile de avertizare sau vor clipi pe panoul central \n acela[i timp.

  Semnalizatoarele de direc]ie se vor stinge automat atunci c`nd vehicululeste \ndreptat.

  Dacq dori]i sq semnaliza]i o schimbare de bandq pentru care e nevoie de omi[care foarte u[oarq a volanului mi[ca]i tija n sus sau n jos fqrq a oapqsa suficient sq se aude sunetul (clic). Tija va reveni n pozi]ie neutrqimediat ce \i da]i drumul.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 79

 • 80

  FUNC}IA "DU-MQ ACASQ"

  Aceastq func]ie poate fi folositq pentru iluminarea zonei din fa]a vehiculului.

  Activare

  C`nd cheia de contact e fie n pozi]ie STOP fie scoasq, ac]iona]i tija la maipu]in de 2 minute dupq oprirea motorului.

  Lumina se va aprinde pentru 30 de secunde de fiecare datq c`nd tija esteac]ionatq, cel mult 3,5 minute, iar apoi se va stinge automat.

  De ficare datq cqnd tija este ac]ionatq lumina de avertizare se aprindeodatq cu mesajul apqrut pe display-ul multifunc]ional sau pe display-ul multi-func]ional reprogramabil.

  Dezactivarea

  Men]ine]i tija apqsatq n direc]ia volanului mai mult de douq secunde pentru aopri aceastq func]ie.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 80

 • 81

  SPQLAREA GEMULUI

  Splare-[tergtoare parbriz

  Acest dispozitiv poate func]iona numai cu cheia de contact la MAR.

  Levierul poate fi mi[cat n 5 pozi]ii diferite:A - {tergqtor oprit.B - Intermitent: la anumite versiuni dacq roti]i spre dreapta inelului (F) seob]in 4 patru viteze intermitente( de la cel lent p`nq la cea mai rapidq).Cu levierul n pozi]ia(B), sunt posibile 4 viteze prin rotirea inelului (F)

  - intermitent foarte lent.- intermitent lent.- intermitent mediu.- rapid intermitent.

  C - Continuu, lent.D - Continuu, rapid.E - Rapid, temporar ( pozi]ie instabilq).

  Func]ionarea n pozi]ia (E) este limitatq de durata timpului de re]inere alevierului n aceastq pozi]ie. C`nd i se dq drumul, acesta revine automat npozi]ie (A) oprind [tergqtoarele.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 81

 • 82

  FUNC}IA SPQLARE INTELIGENTQ"

  Tragerea levierului \nspre volan (pozi]ie temporarq) activeazq func]ia despqlare a parbrizului; [tergqtoarele de parbriz vor fi ac]ionate automat dacq]ine]i levierul ac]ionatq mai mult de jumqtate de secundq.

  {tergqtoarele de parbriz se vor mai mi[ca de trei ori dupq ce maneta esteeliberatq.La anumite versiuni un ciclu de curq]are completeazq dupq c`tevasecunde opera]ia de [tergere.

  Ac]ion`d comanda repetat [i rapid (mai pu]in de jumqtate de secundq) esteposibilq stropirea parbrizului de mai multe ori fqrq activarea [tergqtoarelor deparbriz.

  Nu folosi]i nicodatq [tergqtoarele pentru a \nlqtura zqpada sau ghea]a de pe lunetq. |n aceste condi]ii,datoritq efortului excesiv \nt`lnit protec]ia motorului rezult`nd anularea comenzii c`teva secunde. Dacq nurevine aceastq opera]ie adresa]i-vq unei Reprezentan]e Fiat

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 82

 • 83

  Senzorul de ploaie

  Senzorul de ploaie, care se aflq \n spatele oglinzii retrovizoare [i \n contactcu parbrizul, are scopul de a regla automat, n timpul func]ionqrii intermi-tente, frecven]a mi[cqrilor n func]ie de intensitatea ploii.Senzorul de ploaie este activat automat c`nd levierul din dreapta estemi[cat n pozi]ia [i are o gamq de reglaje merg`nd de la sta]ionare ([tergq-toarele nu se mi[cq) atunci c`nd parbrizul e uscat, p`nq la viteza constantq(continuu, lent) atunci c`nd plouq abundent.

  Activare

  Muta]i levierul din partea dreaptq in jos cu o pozi]ie.

  Activarea senzorului de ploaie este semnalat prin mi[care [tergqtoarelor.IMPORTANT Pqstra]i curat geamul \n zona senzorului de ploaie.

  Prin rotirea inelului (F) este posibilq cre[terea sensibilitq]ii senzorului deploaie, pentru a ob]ine o trecere mai rapidq de la modul de sta]ionare([tergqtoarele nu se mi[cq), atunci c`nd parbrizul e uscat, la prima vitezqcontinuq de [tergere (continuu, lent).La punerea n func]iune a spqlqtorului de parbriz atunci c`nd senzorul deploaie este activat, se va efectua ciclul normal de spqlare, dupq care sen-zorul de ploaie \[i va relua func]ia automatq.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 83

 • 84

  Dezactivarea

  Rotirea cheii de contact la STOP.

  La urmqtoarea pornire a motorului (pozi]ie MAR) aces-ta nu se va reactiva chiar dacq levierul a rqmas npozi]ia (B). Pentru activarea senzorului de ploaiemuta]i levierul la (A) sau (C) [i apoi \napoi la (B).

  C`nd senzorul este reactivat ncq o datq acest fel,[tergqtoarele efectueazq cel pu]in o mi[care, chiardacq parbrizul e uscat.

  Senzorul de ploaie este capabil sq recunoascq [i sq seadapteze automat urmqtoarelor condi]ii care necesitq osensibilitate diferitq:

  -impuritq]i pe suprafa]a de control (sare, mizerie, etc.)-urme de apq cauzate de lamela uzatq a [tergqtorului;-diferen]a \ntre zi [i noapte.

  Nu activa]i senzorul de ploaie c`nd spqla]i ma[ina \ntr-o spqlqtorie automatq.

  |n cazul \n care pe parbriz este ghea]q, asigura]i-vq cq dispozitivul este deconectat.

  ATEN}IE Asigura]i-vq cq dispozitivul este deconectat c`nd spqla]i parbrizul.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 84

 • 85

  Spltor-[tergtoare lunet

  Mecanismul poate fi activat numai atunci c`nd cheia de contact se gqse[te\n pozi]ia MAR.

  Pentru a activa [tergqtorul de lunetq, roti]i inelul de la O la .

  |mpinge]i maneta spre bord pentru a activa spqlarea lunetei.

  La unele versiuni [tergqtoarele parbriz [i lunetq sunt sincronizate.

  FUNC}IA SPQLARE INTELIGENTQ"

  Cu levierul tras, este posibil ca dintr-o singurq mi[care sq fie ac]ionatesimultan at`t jetul de lichid c`t [i [tergqtoarele; acestea din urmq intrq nfunc]iune automat dacq levierul este apqsat mai mult de jumqtate desecundq.

  {tergqtoarele de parbriz se mai mi[cq de c`teva ori dupq eliberarea levieru-lui. Dupq c`teva secunde [tergqtoarele se mai mi[cq o datq pentru a\ncheia ciclul.

  Spltor faruri

  Spqlqtorul va intra n func]iune odatq cu spqlqtorul de parbriz dacq farurilesunt aprinse n faza lungq sau fazq scurtq.

  Nu utiliza]i niciodatq [tergqtorul pentru a \ndepqrta ghea]a sau zqpada de pe lunetq. |n aceste condi]iidatoritq efortului excesiv intervine protec]ia motorului rezult`nd anularea comenzii c`teva secunde. Dacq nurevine aceastq opera]ie adresa]i-vq unei Reprezentan]e Fiat

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 85

 • 86

  CRUISE CONTROL (unde este prevqzut)

  Sistemul de men]inere constantq a vitezei de deplasare este controlat elec-tronic [i poate fi ac]ionat numai la viteze mai mari de 30 km/h pe [oseledrepte [i uscate (autostrazi), la viteza doritq, fqrq a apqsa pedala de accel-era]ie. Nu este sugerat sq folosi]i sistemul pe [o[ele aglomerate, sau \n ora[.

  ACTVAREA SISTEMULUI

  Pune]i inelul (A) n pozi]ia ON.

  Sistemul poate fi activat numai \n vitezele a 4- a, a 5- a, sau a 6-a.Deplasarea n pantq cu sistemul n func]iune poate duce la cre[terea vitezeipeste cea memoratq.C`nd sistemul este n func]iune, semnalul luminos de pe panoul centralse aprinde \mpreunq cu mesajul pe display-ul multifunc]ional reprogramabil(vezi sec]iunea Mesaje [i luminide avertizare).

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 86

 • REVENIREA LA VITEZA MEMORATQ

  Dacq sistemul a fost dezactivat, de exemplu prinapqsarea pedalei de fr`nq sau a ambreiajului, vitezamemoratq poate fi resetatq dupq cum urmeazq:

  -accelera]i treptat p`nq ajunge]i la o vitezq apropiatqde cea care a fost memoratq;

  -selecta]i treapta de vitezq ac]ionatq atunci c`nd s-aprodus memorarea (a patra, a cincea sau a [asea);

  - apqsa]i butonul RES (C).

  CRE{TEREA VITEZEI MEMORATE

  Viteza memoratq poate fi crescutq n douq feluri:

  1) Apqs`nd pedala de accelera]ie [i apoi introduc`ndn memorie noua vitezq atinsq;

  sau

  2) Rotirea inelului (B) la +

  Fiecare ac]ionare va corespunde unei cre[teri u[oare avitezei (aproximativ 1 km/h), n timp ce apqsarea con-tinuq va corespunde unei cre[teri continue a vitezei.

  CUM SE MEMOREAZQ VITEZA

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  Pune]i inelul (A) n pozi]ia ON [i apqsa]i pedala deaccelera]ie p`nq la viteza doritq.Roti]i inelul (B) la + pentru cel pu]in 3 secunde [i elib-era]i-l. Viteza a fost memoratq [i este posibilq eliber-area pedalei de accelera]ie.

  La nevoie (de exemplu c`nd depq[i]i) accelerarea esteposibilq prin apqsarea pedalei de accelera]ie; dupqaceea, dacq elibera]i pedala de accelera]ie vehicululva reveni la viteza memoratq anterior.

  87

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 87

 • SCQDEREA VITEZEI MEMORATE

  Viteza memoratq poate fi scqzutq n douq feluri:

  1) dezactivarea sistemului [i apoi memorarea unei noiviteze;sau2) men]in`nd apqsat inelul (B) la (-) p`nq c`nd seajunge la viteza doritq care va fi memoratq automat.Fiecare apqsare va corespunde unei scqderi u[oare avitezei (aproximativ 1 km/h), n timp ce apqsarea con-tinuq va corespunde unei scqderi continue a vitezei.

  RESETAREA VITEZEI MEMORATE

  Viteza memoratq se va reseta automat odatq cu oprireamotorului sau rotirea inelului (A) la OFF.Sistemul va fi automat dezactivat \n una din cazurileurmqtoare:

  -apqsarea pedalei de fr`nq;-apqsarea pedalei de ambreiaj;-interven]ia sistemului ASR sau ESP (acolo unde esteprevqzut);-schimbarea treptei de vitezq Selespeed;-trecerea accidentalq a levierului Selespeed n pozi]ia N.

  ATEN}IE Dacq apar erori n sistem sau acesta nu func]ioneazq, roti]i inelul (A) la OFF [i contacta]i oReprezentan]q Fiat dupq ce a]i verificat dacq siguran]a de protec]ie este intactq.

  ATEN}IE C`nd vq deplasa]i cu sistemul Cruise Control activat, nu muta]i schimbqtorul de viteze n pozi]ie neu-trq [i nu muta]i selectorul Dualtronic (unde este prevqzut) la N.

  88

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 88

 • 89

  LUMINI DE INTERIOR

  Lumina plafonierq fa]q

  CU LENTILQ

  Lumina se va aprinde automat cqnd u[a din fa]q se va deschide [i se vastinge c`nd u[a se va \nchide.Apqsa]i partea scurtq a lentilei pentru a aprinde sau stinge lumina c`nd u[aeste \nchisq, a[a cum se aratq \n figurq.

  LUMINI DE CITIRE A HQR}ILOR

  Apqsa]i butonul A pentru a aprinde sau stinge luminile.

  Apqsa]i butonul B pentru a citi hqr]i. .- apqs\nd A \n pozi]ie centralq, luminile C [i D vor sta aprinse/stinse c`ndu[ile sunt deschise/\nchise.- apqs\nd A st`nga, luminile C [i D vor sta stinse indiferent de pozi]iau[ilor.chiar dacq acestea se vor deschide.- apas\nd A dreapta, luminile C [i D vor sta aprinse, indiferent de pozi]iau[ilor.

  La unele versiuni, luminile se vor stinge/aprinde treptat.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 89

 • C`nd lumina din plafon e stinsq, butonul B stingeurmqtoarele lumini:- lumina C de citire a hqr]ilor dacq e apqsat n st`nga.

  - lumina D de citire a hqr]ilor c`nd e apqsat n dreapta.

  IMPORTANT Asigura]i-vq cq ambele butoane sunt npozi]ie centralq \nainte de a pqrqsi vehiculul. Aceastapentru cq luminile plafoniere sq se stingq atunci c`nd\nchide]i u[ile, prevenind astfel descqrcarea bateriei.

  TEMPORIZARE LUMINII PLAFONIERE

  Unele modele sunt prevqzute cu douq strategii de tem-porizare pentru a facilita intrarea [i ie[irea din autove-hicul, n special pe timp de noapte n zone\ntunecoase.

  Temporizare c`nd se intrq n vehicul

  Luminile plafoniere se vor aprinde dupq cum urmeazq:

  - 10 secunde c`nd se deschid u[ile din fa]q;- 3 minute c`nd se deschide o u[q lateralq- 10 secunde c`nd se \nchide o u[q( \n intervalul de 3min)Temporizarea va fi opritq atunci c`nd cheia e pe MAR.

  Temporizare c`nd se iese din vehicul

  Luminile din plafon se vor aprinde astfel atunci c`ndcheia e scoasq din contact:

  - 10 secunde \n intervalul a 2 min. dupq ce se opre[temotorul.- 3 minute c`nd se deschide o u[q lateralq- 7 minute c`nd se \nchide o u[q( \n intervalul de 3min).

  Temporizarea va fi opritq cqnd u[ile vor fi \nchise.

  90

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 90

 • 91

  COMENZI

  LUMINI DE AVARIE

  se vor aprinde apqs`nd comutatorul indiferent depozi]ia cheii.

  C`nd luminile de avarie sunt aprinse, butonul [i sem-nalul de pe panou vor clipi.

  Apqsa]i din nou butonul pentru a stinge luminile.

  LUMINI CEA}

  Se aprind c`nd este apqsat butonul farurile fiinddeja aprinse.Apqsa]i din nou butonul pentru pentru a stinge luminile

  STOPURI DE CEA}

  Se aprind c`nd este apqsat butonul [i farurile suntdeja aprinse.Apqsa]i din nou butonul pentru oprire.

  DEZABURIRE LUNETQ

  Apqsa]i butonul pentru a porni dezaburirea.Sistemul se va opri automat dupq 20 de minute.

  ATEN}IE Folosirea luminilor de avarie este reglementatq de codul rutier al ]qrii n care vq afla]i. Respecta]i reg-ulile.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 91

 • 92

  COMUTATOR DE |NTRERUPERE A ALIMENTQRII CU COMBUSTIBIL

  Acesta este un buton de siguran]q, localizat sub bord \n partea dreaptq npartea proeminentq , [i ac]ioneazq n cazul unui accident pentru a bloca ali-mentarea cu combustibil prin oprirea motorului.

  Verifica]i cu grijq ma[ina pentru a descoperi scurgerile de benzinq, la motor,sub ma[inq [i \n apropierea rezervorului de combustibil.Dacq nu se observq scurgeri, vehiculul poate fi pornit din nou apqs`nd butonul(A) pentru a fi reluatq alimentarea cu combustibil.Dupq un accident, aminti]i-vq sq pune]i cheia de contact la STOP pentru aevita deteriorarea bateriei.

  ATEN}IE Dacq n urma unui accident sim]i]i miros de combustibil sau observa]i scurgeri, nu reseta]i butonulpentru a evita riscul de incendiu.

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 92

 • ECHIPAMENT INTERIOR

  TORPEDO

  Ac]iona]i m`nerul A dupq cum aratq sqgeata pentru a deschide comparti-mentul.

  COMPARTIMENTUL DE MONEZI

  Compartimentul de monezi se gqse[te \n bord pe tunelul central \n func]iede versiune.

  COMPARTIMENTUL PENTRU CARDURI MAGNETICE {I BILETE

  |n partea centralq pe tunel se poate gqsi compartimentul pentru cardurimagnetice (cartele telefonice, etc.) .

  93

  1:1.qxd 22.07.2008 12:16 Page 93

 • BRICHETA

  Apqsa]i butonul A cu cheia de contact la MAR.Dupq aproximativ 15 secunde va reveni \n pozi]ia normalq fiind gata de uti-lizare.

  IMPORTANT Asigura]i-vq de fiecare datq cq bricheta a revenit la pozi]ie ini-tialq dupq ce a fost \mpinsq \nquntru.

  IMPORTANT Bricheta atinge temperaturi ridicate. Ave]i grijq la manevrareaei [i asigura]i-vq cq nu este folositq de copii: pericol de incendiu sau arsuri.

  SCRUMIERA

  Pentru pasagerii din fa]q

  Trage]i clapa \nspre dvs. Pentru golire, scoate]i scrumiera B trqg`nd-o \nsus a[a cum indicq sqgeata.

  Pentru pasagerii din spate

  O scrumierq rabatabilq pentru ocupan]ii locurilor din spate este amplasatqpe consola centralq.

  IMPORTANT Nu folosi]i scrumiera pentru depozitarea de h`rtie: este posibilsq ia foc \n contact cu scrumul.

  Trageti-o precum indicq sqge]ile din pentru o \ntrebuin]are [i extragerecorectq.

  Nefumqtorii pot \ndeparta scrumiera \n scopul folosirii compartimentuluirespectiv pentru depozitarea de lucruri mqrunte.

  94

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 94

 • 95

  PARASOLARELE

  Acestea sunt situate de o parte [i de alta a oglinzii interioare. Pot fideplasate lateral \n sus [i \n jos.

  O oglindq se gqse[te \n partea din spate a parasolarului de pe loculpasagerului.

  La unele modele poate fi aplicatq o oglindq cu apqrqtoare \n partea dinspate a parasolarului de pe locul [oferului. Apqrqtoarea A trebuie glisatqpentru folosirea oglinzii.

  GEAMURILE LATERALE DIN SPATE (la modelele cu trei u[i)

  Geamurile se deschid \n exterior.

  1. Deplasa]i levierul precum se aratq \n figurq.

  2. |mpinge]i levierul \n exterior pentru a deschide complet geamul.

  3. Trage]i levierul \napoi p`nq face clic.

  Pentru a \nchide geamurile, trage]i levierul \n direc]ia opusq p`nq se audeun clic.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 95

 • 96

  TRAPA GLISANTQ ACOPERI{

  Este controlatq electric [i func]ioneazq doar cu cheia de contact \n pozi]ieMAR.

  Comutatorul controleazq toate func]iile trapei glisante.C`nd elibera]ibutonul, trapa este imobilizatq \n pozi]ia din acel moment.

  Pentru a o deschide

  Apqsa]i comutatorul \n pozi]ia A (desen).

  Pozi]ie spoiler

  Apqsa]i comutatorul la B; aceasta este posibil doar c`nd trapa e \nchisq.

  Pentru a o \nchide

  Apqsa]i comutatorul \n pozi]ie B; apqsa]i la A (desen) c`nd trapa e \n pozi]iespoiler.

  O apqrqtoare de soare glisantq este montatq pentru a diminua efectulrazelor solare \n habitaclu

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 96

 • 97

  OPERA}IUNE DE URGEN}Q

  Dacq comutatorul nu func]ioneazq, trapa poate fi ac]ionatq manual dupqcum urmeazq :

  |nlqtura]i A ac]ion`nd din punctul B indicat de sqgeatq.

  Introduce]i [urubelni]a din dotare [i roti]i-o \n locasul C.

  C`nd trapa s-a deschis complet, roti]i [urubelni]a \napoi o jumqtate de turqp`nq face clic apoi scoate]i [urubelni]a.

  Nu deschide]i trapa glisantq dacq e acoperitq de ghea]q sau zqpadq: se poate deteriora.

  ATEN}IE Scoate]i \ntotdeauna cheia din contact c`nd pqrqsi]i vehiculul pentru a impiedica operarea acciden-talq a trapei glisante [i punerea \n pericol a pasagerilor rqma[i \n ma[inq.Folosirea incorectq a trapei glisantepoate fi periculoasq. |nainte [i dupq operarea asigura]i-vq ca trapa mobilq nu va dquna nici unui pasager, fie prin lovirea directq a acestuia sau prin antrenarea obiectelor personale \n mecanism.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 97

 • 98

  U{ILE

  SISTEMUL DE |NCHIDERE CENTRALIZATQ

  Din exterior

  Cu toate u[ile \nchise, introduce]i [i roti]i cheia \ntr-unadin u[ile din fa]q.

  Din interior

  Cu u[ile \nchise, apqsa]i (pentru a bloca) sau ridica]i(pentru a descuia) unul din butoanele de \nchidere dela u[ile din fa]q.

  Butoanele de la u[ile din spate vor bloca sau descuianumai u[a respectivq.

  IMPORTANT Dacq una din u[ile din fa]q nu este bine\nchisq sau dacq existq o defec]iune \n sistem,\nchiderea centralizatq a u[ilor nu va func]iona [i, dupqc`teva \ncercqri, dispozitivul se va opri pentru aproxi-mativ 2 minute. |n timpul acestor 2 minute u[ile pot fi\ncuiate sau descuiate manual, fqrq interven]ia sis-temului electric. Dupq ce s-au scurs cele 2 minute, uni-tatea de control e gata sq primeascq din nou comenzi.

  Dacq a fost rezolvatq problema responsabilq pentruproasta func]ionare, sistemul va fi din nou eficient, dar\n caz contrar se va opri din nou.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 98

 • 99

  DISPOZITIV DE SIGURAN}Q "COPIL"(pentru versiunile cu 5 usi)

  Previne deschiderea u[ilor spate din interior.

  Se ac]ioneazq numai cu u[ile deschise:

  Pozi]ia 1 cuplat (u[a blocatq).

  Pozi]ia 2 -decuplat (u[a poate fi deschisq din exterior)

  Dispozitivul va fi activ chiar dacq u[ile sunt descuiate electric.

  IMPORTANT Activa]i \ntotdeauna acest dispozitiv c`nd la bord se aflq copii.

  IMPORTANT Dupq ac]ionarea dispozitivului, verifica]i-l prin \ncercarea de adeschide o u[q din spate din interior.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 99

 • 100

  GEAMURILE ELECTRICE ( unde este prevqzut)

  Butoane

  Geamurile electrice sunt controlate de douq butoane amplasate \n pozi]iecentralq pe bord ele nu func]ioneazq dec`t atunci c`nd cheia de contacteste \n pozi]ia MAR:

  A - pentru a deschide/\nchide geamul frontal din st`ngaB - pentru a deschide/\nchide geamul frontal din dreapta

  La unele versiuni este de asemenea posibil:

  Pentru a deschide/\nchide sunt permise timp de douq minute dupq rotireacheii de contact de la MAR la STOP, doar dacq u[ile sunt \nchise.

  Tine]i butonul (A) apqsat mai mult de o secundq pentru activa opera]iuneaautomatq de la geamul conducqtorului. Geamul se va opri c`nd este \nchistotal sau atunci c`nd butonul e apqsat din nou.

  Folosirea neadecvatq a comenzilor electrice ale geamurilor poate fi periculoasq. |nainte [i \n timpul operqriilor asigura]i-vq cq nici unul din pasagerii vehiculului nu va fi afectat de mi[carea geamului, fie prin antrenarea\n mecanism a unor obiecte personale sau prin lovirea lor directq. Scoate]i \ntotdeauna cheia din contact c`nd vq da]i jos din ma[ina pentru a evita operarea accidentalq a geamurilor electrice [i a-i proteja pe pasagerii rqma[i \n ma[inq.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 100

 • 101

  PORTBAGAJUL

  DESCHIDEREA HAYONULUI

  Pentru a deschide hayonul din exterior, roti]i cheia \n yalq

  Pentru a deschide hayonul din interior, trage]i levierul (A) de l`ngq scaunul[oferului.

  IMPORTANT Nu activa]i deschiderea hayonului c`nd vehiculul sedeplaseazq.

  Deschiderea capotei este facilitatq de amortizoare cu gaz.

  La unele versiuni, deschiderea portbagajului, este \nso]it de aprinderealqmpii din interiorul portbagajului.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 101

 • |NCHIDEREA HAYONULUI

  Pentru \nchidere, cobor`]i hayonul p`nq c`nd \ncuietoarea face clic.

  Montarea de obiecte (difuzoare, spoilere, etc.) pe raftul din spate sau pe placa portbagaj except`nd celea[ezate de producqtor poate compromite buna func]ionare a cilindrilor cu gaz.

  ATEN}IE C`nd folosi]i portbagajul, asigura]i-vq cq greutatea transportatq nu o depq[e[te pe cea permisq(consultati SPECIFICATII TEHNICE). De asemenea, asigura]i-vq cq obiectele din portbagaj sunt ancoratecorespunzqtor pentru a preveni aruncarea lor peste pasageri \n cazul fr`nqrii bru[te.

  ATEN}IE Nu cqlqtori]i niciodatq cu obiectele a[ezate pe raftul din spate; pot fi propulsate \n fa]q \n cazulfr`nqrii bru[te duc`nd la rqnirea pasagerilor.

  102

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 102

 • MQRIREA PORTBAGAJULUI

  Bancheta spate

  1) Fixa]i \ncuietorile centurilor de siguran]q \n carcasele lor de pe spqtarulscaunului ( a[a cum indicq sqgeata).

  2) Trage]i m`nerul A din centrul banchetei spate \nspre \n fa]q a[a cumindicq sageata.

  3) Verifica]i ca centurile de siguran]q laterale A sq fie introduse \n loca[urilelor B.

  4) Rabata]i spqtarul banchetei, mut`nd supor]ii laterali C a[a cum indicqsqgeata. |mpinge]i-l \n fa]q pentru a forma o suprafa]q de \ncqrcare unicq \nprelungirea hayonului.

  Bancheta spate din douq pqr]i

  Porbagajul poate fi extins total sau par]ial.

  ATEN}IE Fixa]i \ncuietorile centurilor de siguran]q \n carcasele lor \naintede plierea scaunului.Pentru extindere par]ialq plia]i numai partea din dreapta a spqtaruluibanchetei din spate:- repozitionati raftul ( vezi paragraful urmqtor)- ridica]i bancheta din partea dreaptq cu ajutorul m`nerului special A- apqsa]i butonul \n cele douq pqr]i ale supor]ilor [i scoate]i tetierele prinridicarea lor.- verifica]i ca centurile de siguran]q laterale C sq fie introduse \n lqca[urilelor D.- rabata]i spqtarul banchetei, mut`nd supor]ii laterali C a[a cum indicqsqgeata. |mpinge]i-l \n fa]q pentru a forma o suprafa]q de \ncqrcare unicq \nprelungirea porbagajului.

  103

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 103

 • 104

  Pentru a plia \ntreaga banchetq, ridica]i ambele pqr]i cu ajutorul m`nerelor,apoi \mpinge]i spqtarul complet urm`nd acelea[i indica]ii ca pentru o sin-gurq parte.Centura de siguran]q centralq cu fixare \n trei puncte [i mecanism de rulare(acolo unde existq) poate fi \nlqturatq dupq cum urmeazq:

  1) Apqsa]i butonul negru de pe \ncuietoarea dacq centura de siguran]q estecuplatq.

  2) Direc]iona]i \ncet centura centralq \n loca[ul B de pe partea superioarq aspqtarului [i scoate]i limba de zqvorare C din acest loca[.

  3) Scoate]i prima limbq de zqvor`re D din loca[ul centurii [i fixa]i-o de dis-pozitivul special E de pe panoul din spate.

  Pentru a reveni la condi]iile de \ntrebuin]are (pozi]ia ini]ialq):

  1) Elibera]i limba de zqvor`re D din dispozitivul E.

  2) Introduce]i prima limbq de zqvor`re D \n loca[ul B fqrq a rqsuci centura.Asigura]i-vq cq semnul F de pe limba centurii coincide cu cel de pe loca[ [iintroduce]i a doua limbq de zqvor`re C \n acest loca[.3) Trage]i u[or centura prin dispozitivul B [i fixa]i prima limba de zqvor`re D\n \ncuietoarea A (gri cu buton negru). Asigura]i-vq cq cele douq puncte gal-bene (unul pe limbq, celqlalt pe centurq) coincid.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 104

 • Pentru \nlqturarea raftului din spate

  1) Elibera]i capetele de sus A ale celor douq tije de fixare prin scoatereasiguran]elor.

  2) Elibera]i siguran]ele B din compartimentele lor C

  3) Trage]i raftul \n interior [i roti]i-l precum se aratq \n figura pentru a-lscoate.

  Odatq scos, raftul poate fi plasat \ntr-o parte, \ntre spqtarele scaunelor dinfa]q [i bancheta rabatatq din spate.

  IMPORTANT Dacq \ncqrcqtura din portbagaj este foarte grea [i circula]i petimp de noapte, vq recomandqm sq verifica]i [i sq ajusta]i \nql]imea luminilorde \ntqlnire (consulta]i sec]iunea FARURI).

  105

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 105

 • 106

  Pentru a reveni la condi]iile de \ntrebuin]are

  Versiunile cu bancheta nefrac]ionatq

  Efectua]i opera]iile anterior descrise \n ordine inversq. Pentru a evita ca\ncuietorile sq rqm`nq pozi]ionate sub perna, verifica]i dacq acestea suntcuplate cu limbile respective pozi]ionate pe spqtarul scaunului.

  Versiunile cu bancheta spate din doua pqr]i

  Efectua]i opera]iile anterior descrise \n ordine inversq. Pentru a evita ca\ncuietorile sq rqm`nq pozi]ionate sub perna,cupla]i \ncuietoarele cu respec-tivele centuri de siguran]q.

  Atunci c`nd monta]i la loc raftul din spate, fixa]i cele douq tije (A) trec`ndu-le prin partea interioarq a cilindrilor.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 106

 • CAPOTA MOTOR

  Pentru a deschide capota:

  1) Trage]i de levierul ro[u A \n direc]ia sqge]ii.

  2) Apqsa]i levierul B a[a cum indicq sqgeata.

  3) Deschide]i capota sco]`nd \n acela[i timp tija de sus]inere (C) din loca[ulsqu. Introduce]i capqtul tijei \n orificiul (D) de pe capotq.

  IMPORTANT |nainte de a deschide capota, asigura]i-vq cq bra]ele [tergq-toarelor nu sunt ridicate de pe parbriz.

  107

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 107

 • 108

  Pentru a \nchide capota:

  1.Men]ine]i capota ridicatq cu o m`nq, \n timp ce cucealaltq \ndepqrta]i tija de sus]inere C din orificul D [i ofixa]i \n suportul squ.

  2. Cobor`]i capota p`nq la aproximativ 20 cm dea-supra compartimentului motorului. Lqsa]i capota sqcadq, si asigura]i-vq cq este \nchisq corect. Dacq nueste \nchisq corect nu o apqsa]i, ci deschide]i-o [irepeta]i procedura de mai sus.

  IMPORTANT Asigura]i-vq de fiecare datq cq a]i \nchisbine capota astfel \nc`t aceastq sq nu se deschidqaccidental \n timpul deplasqrii vehiculului.

  ATENTIE Capota poate cqdea cu putere dacq tija de sus]inere nu este bine fixatq.

  ATENTIE Aceastq opera]ie se realizeazq doar cu vehiculul sta]ionat.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 108

 • 109

  SUPORT SCHIURI ACOPERI{

  LEGQTURI

  Modele cu trei u[i:

  Muta]i capacul lateral \n punctele arqtate \n figura pentru a ajunge la legqturi.

  Legqturile din spate se gqsesc \n zonele indicate de punctele de referin]q de pe geamurile laterale din spate.

  Pentru a putea folosi sistemul de prindere, scoate]i suportul (A) cum indicqfigura.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 109

 • 110

  Modele cu cinci u[i

  Muta]i capacul lateral \n punctele arqtate \n figurq pentru a ajunge la legq-turi.Legqturile din spate se gqsesc \n zonele indicate de punctele de referin]q de pe geamurile laterale din spate. Fixa]i barele suportului de pe acoperi[ de legqturi.Pentru a putea folosi prinderile standard, scoate]i siguran]a (A) cu este indi-cat \n figurq.

  Dupq ce a]i parcurs c`tiva kilometri, verifica]i dacq [uruburile de fixare suntbine str`nse.

  IMPORTANT Urma]i cu stricte]e instruc]iunile pentru modelul dvs. (cu treisau cinci usi).Montarea suportului trebuie realizatq de un personal autorizat.

  Nu depq[i]i niciodatq greutatea maximq admisq (consulta]i SPECIFICA}IITEHNICE).

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 110

 • 111

  FARURILE

  REGLAREA FARURILOR

  Pozi]ionarea corectq a farurilor din fa]q este extrem de importantq pentruconfortul [i siguran]a nu doar a persoanei care conduce vehiculul ci [i atuturor ceilal]i participan]i la trafic.

  Pentru a vq asigura ca at`t dvs. c`t [i ceilal]i conducqtori auto ave]i celemai bune condi]ii de vizibilitate atunci c`nd cqlqtori]i cu luminile frontaleaprinse, reglarea farurilor trebuie fqcutq corect.Mergeti la o Reprezentan]qFiat pentru a verifica [i eventual regla pozi]ionarea luminilor.

  AJUSTAREA |NCLINQRII FARURILOR

  Dispozitivul poate fi operat numai cu cheia \n pozi]ia MAR [i farurileaprinse.C`nd vehiculul este \ncqrcat, partea din spate coboarq. Aceasta\nseamnq cq spotul farurilor frontale se ridicq. |n acest caz, e necesarqreglarea \n pozi]ie corectq.

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  - ]ine]i apqsat butonul B pentru a ridica farurile cu o pozi]ie ;

  - ]ine]i apqsat butonul A pentru a cobor\ farurile cu o pozi]ie

  Ecranul afi[eazq pozi]iile \n timpul opera]iei de reglare.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 111

 • 112

  Pozi]ia corectq \n func]ie de \ncqrcare

  0 - una sau douq persoane pe locurile din fa]q.

  1 - cinci persoane.

  2 - cinci persoane + bagaje \n portbagaj

  3 - [oferul + \ncqrcarea maximq \n portbagaj.

  IMPORTANT Verifica]i \nclinarea farurilor de fiecare datq c`nd schimba]i\ncarcqtura.

  REGLAREA FARURILOR |N STRINATATE

  Luminile de \nt`lnire sunt reglate pentru a fi folosite n ]ara n care vehiculula fost v`ndut. |n ]qrile cu circula]ie pe celqlat sens, pentru a evita orbirea[oferilor care se apropie din sens opus, este necesarq acoperirea por]iunilorfarurilor indicate mai jos; n acest scop folosi]i banda adezivq opacq.

  Ilustra]ia se referq la trecerea de la circula]ia pe banda dreaptq la cea pebandq st`ngq.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 112

 • 113

  IMPORTANT Pentru a avea o eficien]q maximq a sis-temului de fr`nare, este necesarq o perioadq dea[ezare de 500 km: \n aceastq perioadq este depreferat sq evita]i fr`nqrile bru[te [i repetate.

  INTERVEN}IA ABS

  |n timpul fr`nqrii o pulsa]ie u[oarq \nso]itq de un zgo-mot poate fi sim]itq pe pedala de fr`nq datoritq inter-ven]iei sistemului ABS.

  SISTEMUL ABS ( unde este prevqzut)

  Vehiculul este dotat cu un sistem de fr`nare ABS care\mpiedicq blocarea ro]ilor \n timpul fr`nqrii, optimiz`ndastfel aderen]a la carosabil [i ajut`ndu-vq sq pqstra]icontrolul asupra vehiculului \n cazul unei fr`nqri bru[te\n condi]ii dificile de drum.

  Sistemul este prevqzut [i cu EBD (un distribuitor elec-tronic al for]ei de fr`nare) care ajutq la distribuireafor]ei de fr`nare \ntre ro]ile din fa]q [i cele din spate

  C`nd sistemul ABS intervine aceasta \nseamnq cqaderen]a la drum este la limita minimq: a[adar e nece-sarq reducerea vitezei pentru ca vehiculul sq seadapteze la condi]iile de aderen]q existente.

  ATEN}IE Sistemul ABS prezintq avantajul pqstrqrii controlului asupra direc]iei vehiclului, \nsq nu are cum sq\mbunqtq]eascq aderen]a la drum; a[adar trebuie sq conduce]i cu grija pe suprafe]e alunecoase [i sq nu vq asuma]i

  ATEN}IE C`nd intrq \n ac]iune sistemul ABS [i sim]i]i pedala de fr`nq puls`nd, nu vq retrage]i piciorul ci continua]i sqapqsa]i. Proced`nd astfel ve]i opri \n timpul cel mai scurt posibil \n condi]iile respective de drum.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 113

 • 114

  Defec]iune sistem EBD

  Dacq semnalul luminos [i se aprind \mpreunqcu mesajul de avertizare de pe diplay-ul multifunctionalreprogramabil (vezi sec]iunea Lumini [i mesaje deavertizare ) \nseamnq cq s-a detectat o defec]iune lasistemul EBD. |n acest caz fr`narea violentq poate cauza blocareaprematurq a ro]ilor din spate, cu posibilitatea derapaju-lui. Conduc`nd extrem de atent, merge]i la cea maiapropiatq reprezentan]q FIAT pentru verificarea sis-temului.

  MESAJE DE AVERTIZARE

  Defec]iune sistem ABS

  Dacq semnalul luminos se aprinde \mpreunq cumesajul de avertizare de pe diplay-ul multifunc]ionalreprogramabil (vezi sec]iunea Lumini [i mesaje deavertizare) \nseamnq cq s-a detectat o defec]iune lasistemul ABS.

  |n acest caz fr`narea e \ncq eficientq, de[i fqrq dispoz-itivul antiblocare.Conduce]i cu aten]ie p`nq la cea maiapropiata Reprezentan]q FIAT pentru o verificare a sis-temului.

  ATEN}IE Dacq semnalul luminos se aprinde \mpreunq cu mesajul de avertizare de pe diplay-ul multifunc-tional reprogramabil (vezi sectiunea Lumini [i mesaje de avertizare), opri]i autovehiculul imediat [i contacta]icea mai apropiatq Reprezentan]q FIAT .Orice pierdere de lichid din sistemul hidraulic va afecta negativfunc]ionarea sistemului de fr`nare at`t de tip conven]ional c`t [i cu ABS.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 114

 • 115

  ATEN}IE Calitq]ile sistemului ESP \n termen de securitate activq nu trebuie sq vq asuma]i riscuri inutile. Stilulde condus trebuie adaptat \n orice caz condi]iilor de drum, vizibilitate [i trafic. Siguran]a \n trafic este \ntotdeau-na responsabilitatea conducqtorului.

  SISTEMUL ESP(Sistemul Electronic de Stabilitate)(unde este prevqzut)

  Sistemul ESP este un sistem de control electonic alstabilitq]ii autovehiculului \n cazul derapqrii unei ro]ii.

  Sistemul ESP este cu precqdere folositor c`ndcondi]iile de drum sunt schimbqtoare.

  INTERVEN}IA ABS

  Este semnalatq prin clipirea pe bord , pentru ainforma [oferul cq ma[ina se aflq la limita minimq deaderen]q.

  OPERAREA SISTEMULUI ESP

  Sistemul ESP este automat activat c`nd autovehicululeste pornit [i nu poate fi dezactivat.

  DEFEC}IUNEA SISTEMULUI

  |n cazul unei defec]iuni, sistemul ESP este automatoprit [i pe bord va apqrea lumina de avertizare ,\mpreunq cu mesajul pe display-ul multifunc]ionalreconfigurabil ( vezi sec]iunea Mesaje [i lumini deavertizare). |n acest caz merge]i la o Reprezenta]qFiat c`t mai cur`nd posibil.

  SISTEMUL HILL HOLDER ( unde este prevqzut)

  Sistemul Hill holder este o parte integrantq din sistemulESP [i ajutq pornirea \n pantq. Lucreazq c`nd motoruleste pornit, pedalele de ambreiaj [i fr`nq sunt apqsate[i prima vitezq angajatq. |n pante unitatea de controlESP ]ine fr`nele angajate pentru aproximativ douqsecunde facilit`nd astfel pornirea. Dupq douq secundesistemul va fi dezactivat.

  Avertismente \n caz de defect

  Defec]iunea sistemului va fi indicatq de aprinderealqmpii [i un mesaj clar pe display-ul multifunc]ional( vezi sec]iunea Lumini de avertizare [i mesaje).

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 115

 • 116

  IMPORTANT Sistemul de Sta]ionare \n pantq nu esteo fr`nq de parcare,deci nu pqrqsi]i ma[ina fqrq sqtrage]i fr`na de m`nq, sq opri]i motorul [i sq cupla]itreapta \nt`i de vitezq.

  SISTEMUL ASR(controlul trac]iunii)

  Func]ia ASR controleazq mi[carea vehiculului [i inter-vine automat atunci c`nd una sau ambele ro]i din fa]qpatineazq.

  |n condi]ii de patinare sunt activate douq sisteme decontrol diferite:

  1) Dacq patinarea se produce la ambele ro]i din fa]q,din cauza puterii excesive care se transmite, dispozi-tivul ASR intervine reduc`nd puterea transmisq demotor.

  2) Dacq intervine alunecarea unei singure ro]i, sistemulASR se activeazq automat fr`n`nd roata care alunecq.

  ATENTIE |n timpul utilizqrii ro]ii de rezervq, sistemul ESP func]ioneazq \n continuare. Totu[i, trebuie sq ]ine]i seama de fap-tul cq roata de rezervq are dimensiuni mai reduse dec`t roata standard, [i datoritq acestui fapt aderen]a sa este mai redusqdec`t a celorlalte ro]i.

  ATENTIE Pentru corecta func]ionare a sistemului ESP, pneurile trebuie sq fie neapqrat de aceea[i marcq [i tip la toatero]iile, \n condi]ii perfecte [i mai presus de toate de tipul marca [i mqrimea specificate.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 116

 • 117

  Ac]iunea ASR este extrem de utilq n urmqtoarele circumstan]e:

  - patinarea ro]ii interioare n timpul unui viraj, din cauza schimbqrii \ncqrcqriidinamice sau a accelerqrii excesive.

  - prea multq putere transmisq ro]ilor n rela]ie cu starea carosabilului.

  - accelerarea pe suprafe]e alunecoase, acoperite de zqpadq sau ghea]q.

  - n cazul pierderii aderen]ei pe suprafe]ele acoperite de apq (acvaplanare).

  .ACTIVAREA/DEZACTIVAREA FUNC}IEI ASR

  Func]ia ASR se activeazq automat ori de c`te ori este pornit motorul.Activarea/ dezactivarea este indicata de mesajul corespunzator de pediplay-ul multifunc]ional reprogramabil (vezi sec]iunea Lumini [i mesaje deavertizare)|n timpul deplasqrii, dispozitivul poate fi dezactivat [i activat prin apqsareabutonului ASR OFF de pe consola centralq.

  ATENTIE Performan]a acestui sistem, n ceea ce prive[te siguran]a la volan, nu trebuie sq-l determine pe [ofersq-[i asume riscuri inutile. Stilul de condus trebuie ntotdeauna adaptat n func]ie de condi]iile de drum, vizibi-litate [i trafic. Siguran]a rutierq este ntotdeauna o responsabilitate a conducqtorului.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 117

 • 118

  C`nd dispozitivul este dezactivat aceasta se indicq prinaprinderea ledului de pe butonul ASR OFF [i prinmesajul de pe diplay-ul multifunc]ionalreprogramabil(vezi sec]iunea Lumini [i mesaje deavertizare).

  Dacq func]ia ASR este dezactivatq n timpul deplasqrii,ea se va activa automat la urmqtoarea pornire amotorului.

  C`nd cqlqtori]i cu lan]uri de zapadq, poate fi util sqdezactiva]i func]ia ASR: de fapt, n aceste condi]ii,alunecarea ro]ilor din fa]q n timpul deplasqriifaciliteazq conducerea vehiculului.

  Defec]iune la sistemul ASR

  |n cazul unei defec]iuni, sistemul ASR se dezactiveazqautomat [i semnalul luminos de pe tabloul de bordse aprinde. |n acest caz contacta]i o Reprezentan]qFIAT c`t mai repede.

  ATEN}IE Atunci c`nd folosi]i roata de rezervq, func]ia ASR este dezactivatq iar semnalul luminos de petabloul de bord rqm`ne aprins, \nso]it de un mesaj pe display-ul multifunc]ional. (vezi sec]iunea Lumini [imesaje de avertizare)

  ATEN}IE Pentru func]ionarea corectq a sistemului ASR pneurile trebuie sq fie de aceea[i marcq [i tip pen-tru toate ro]ile, n stare perfectq [i, mai presus de orice, de tipul, marca [i dimensiunile specificate.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 118

 • 119

  SISTEMUL EOBD (doar la modelele pe bazq de benzinq)

  Sistemul EOBD (European On Bord Diagnosis) permitediagnosticarea continuq a componentelor vehiculului nceea ce prive[te emisiile.De asemnea \l alerteazq pe [ofer, prin aprindereasemnalului (la unele modele cu un text \nso]itor pedisplay) de pe tabloul de bord atunci c`nd aceste com-ponente [i-au pierdut din eficien]q.

  Obiectivele sunt:

  -pqstrarea eficien]ei sistemului sub control;

  - avertizarea [oferului atunci c`nd o defec]iunecauzeazq depq[irea nivelului de emisii toxice stabilit delegile europene;

  - avertizarea atunci c`nd unul din componente trebuie\nlocuit;

  Sistemul e prevqzut [i cu un dispozitiv de diagnosti-care care face posibilq citirea codurilor de eroare mem-orate de cqtre unitatea de control, \mpreunq cu un setde parametri specifici pentru operararea [i diagnosti-carea motorului.Aceasta verificare este posibil de efec-tuat [i de agen]ii de trafic.

  IMPORTANT Dupq remedierea problemei, pentru a vqasigura de eficien]a sistemului, reprezentan]a FIAT tre-buie sq efectueze un test la fa]a locului sau, dacq estenecesar, chiar un test la drum lung.

  Dacq atunci c`nd cheia e rotitq la MAR semnalul luminos nu se aprinde sau dacq se aprinde cu luminq fixqsau intermitentq n timpul deplasqrii (la unele modele \mpreunq cu un mesaj pe display-ul multifunc]ional) con-tacta]i urgent o reprezentan]q FIAT.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 119

 • 120

  SISTEMUL AUDIO ( unde este prevqzut)

  Torpedourile si compartimentele de depozitare de pebord si portiere care fac [i mai comfortabil habitaclul segqsesc doar la vehiculele care nu sunt echipate cu unsistem audio.

  |n cadrul gamei Fiat Lineaccessori poate fi gqsit un setspecial pentru montarea unui sistem audio \n vehicululdvs.

  Sistemul este compus din radiocasetofon sau CompactDisc/MP3 CD Player (unde este cazul) vezi suplimentulmanualului de utilizare.

  SETAREA SISTEMULUI AUDIO(sistem op]ional)

  Sistemul constq din cabluri de alimentare cu energie,cabluri pentru boxele fa]q [i spate, antena [i cabluaferent, patru boxe u[i (douq pentru frecven]e \nalte [idouq pentru frecven]e joase), douq boxe spate debandq largq.

  BOXELE

  - douq boxe pentru frecven]e \nalte, putere maximq40 W fiecare.

  - doua boxe fa]q pentru frecven]e joase, diametru165 mm, putere maximq 40 W fiecare.

  - douq boxe spate de bandq largq, diametru 100 mm,putere maximq 30 W fiecare.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 120

 • 121

  Instalarea sistemului audio

  |nlocui]i compartimentul arqtat \n figurq cu plqcu]a livratq \n cadrul setuluipentru INSTALAREA SISTEMULUI AUDIO op]ional.

  Pentru a \nlqtura compartimentul din figurq.care este fixat, introduce]i m`na\n compartiment, apqsa]i \n jos [i trage]i-l afarq \n interiorul ma[inii. Fixa]icompartimentul furnizat \n acest loc. Apoi conecta]i cablurile electrice de ali-mentare.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 121

 • Diagrama pentru instalarea cablurilor[i a legqturilor suplimentare

  A. Cutie de siguran]eB. Difuzor frecven]e \nalte pe u[afa]q st`ngaC. Difuzor frecven]e \nalte pe u[afa]q dreaptaD. Difuzor frecven]e joase pe u[afa]q st`ngqE. Difuzor frecvente joase pe u[a fa]qdreaptaF. RadioG. Difuzor de bandq largq spatedreaptaH. Difuzor de bandq largq spatest`ngaI. AntenaL. Conector pe u[a fa]q st`ngaM. Conector pe u[a fa]q dreapta.

  BN = alb/negruCN = portocaliu/negruCV = portocaliu/verdeNZ = negru/violetRN = ro[u/negruSN = roz/negru

  Coduri culoare cabluri:

  B = albN = negruR = ro[uAG = albastru deschis/galbenAR = albastru deschis/ro[u

  122

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 122

 • SETAREA TELEFONULUI MOBIL(unde este prevqzut)

  Sistemul, combinat cu un sistem audio radiocasetofon,CD player, MP3 CD plyer sau Navigator, constq \n:

  - o antenq cu func]ie dublq (sistem de sunet + telefonmobil 900/1800 MHz) montatq pe acoperi[ul ma[inii;

  - cabluri de legqturq cu func]ie dublq [i un conector cu10 contacte;

  Conectorul este amplasat \ntre coloana volanului [iconsola centralq.

  Sistemul, combinat cu un sistem audio, consta in:

  - o antenq cu func]ie dublq (sistem de sunet + telefonmobil 900/1800 MHz) montatq pe acoperi[ul ma[inii;

  - un difuzor cu func]ie dublq (sistem audio + telefoncelular) pe u[a pasagerului.

  - cabluri de legqturq cu func]ie dublq [i conector cu 10contacte;

  Conectorul este amplasat \ntre coloana volanului [iconsola centralq.

  ATEN}IE Puterea maxima aplicabilq antenei este de 20W.

  Setul hands-free pe care il cumparati trebuie sa fie compatibil cu telefonul dvs. mobil.

  123

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 123

 • 124

  Diagrama pentru conectarea cablurilor este:

  1 Func]ia MUTE sistem audio.2 Rezerva.3 Legqtura la pqm`nt (-) INPUT a telefonului mobil (*).4 Legqtura la pqm`nt (+) INPUT a telefonului mobil (*).5 Difuzor cu func]ie dublq pe u[a pasager fa]q (+) (**).6 Difuzor cu func]ie dublq pe u[a pasager fa]q (-) (**)7 Comutator pornire (+15).8 Rezerva.9 Baterie (+).10 |mpqm`ntare.

  (*) Sistem audio radiocasetofon, CD player, MP3 CD plyer sau Navigator.(**) Setarea sistemului audio.

  Recomandqm instalarea microfonului l`ngq lumina plafonierei fa]q.

  Telefonul celular [i conexiunile la sistem trebuie instalate doar la o Reprezentan]q Fiat. Astfel se asigurq celemai bune rezultate [i se previn probleme care ar putea afecta siguran]a vehiculului.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 124

 • 125

  Accesorii achizi]ionate de proprietar

  Dacq dupq cumpqrarea autovehiculului, hotqr`]i sqinstala]i accesorii electrice ce necesitq curent continuu(alarmq) sau alte accesorii electrice, contacta]i oReprezentan]q Fiat, [i cere]i pqrerea persoanelorautorizate ce vq pot sfqtui ce sistem este mai potrivitde instalat apar]in`nd Lineaccessori Fiat, pentru amqsura puterea electricq absorbitq de acesta [i \ncazul \n care este nevoie sq se opereze schimbareabateriei cu una mai puternicq.

  TRANSMI}QTOARE RADIO {I TELEFOANELECELULARE

  Telefoanele mobile [i alte emi]qtoare radio (de exem-plu, sistemul radio HAM) pot fi folosite \n interiorulma[inii numai \n cazul \n care o antenq separatq a fostmontatq pe acoperi[.

  IMPORTANT Utilizarea telefoanelor mobile, atransmi]qtoarelor radio HAM sau a altor dispozitivesimilare (fqrq antenq exterioarq) \n interiorul comparti-mentului pentru pasageri produce crearea de c`mpurielectromagnetice care, amplific`nd rezonan]a din inte-riorul habitaclului, pot cauza proasta func]ionare a sis-temului electric al ma[inii. Folosirea lor compromitesiguran]a \n circula]ie [i constituie un risc poten]ialpentru pasageri.

  |n plus, calitatea transmisiei [i a recep]iei este alteratqde efectul de ecranare al caroseriei autovehiculului.

  ATEN}IE Ave]i grijq c`nd monta]i spoilare adi]ionale, sau capace de roti neomologate: ele pot reduce venti-larea fr`nelor, fapt ce poate duce la scqderea eficien]ei la fr`nare, la cobor`ri abrupte sau prelungite [i lafr`nqri repetate. Asigura]i-vq ca nimic ( covora[e etc.) sq nu \mpiedice cursa pedalelor.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 125

 • 126

  SISTEMUL DE DIREC}IE SERVOASISTATQELECTRIC - DUALDRIVE (unde este prevqzut)

  Acest sistem func]ioneazq numai c`nd motorul este pornit [i cheia de con-tact se aflq \n pozi]ie MAR.Un nou sistem de direc]ie asistatq electric numitDUALDRIVE face parte din componen]a Fiat Punto, sistemul DUALDRIVEpoate fi setat de cqtre [ofer \n func]ie de condi]iile de drum.

  ACTIVARE/DEZACTIVARE (func]ia CITY)

  Pentru a conecta/deconecta func]ia CITY apqsa]i butonul aflat pe consolacentralq.Conectarea acestei func]ii este indicatq pe panoul central prin cuv`ntulCITY.

  Cu func]ia CITY activatq, volanul se rote[te mai u[or [i necesitq un efortmai mic \n timpul parcqrii: acest lucru este de ajutor \n timpul deplasqriiurbane.

  Suplimentar, la modelele Sport, aceastq func]ie asigurq o manevrabilitatemai bunq fiind func]ie de pozi]ia pedalei de accelera]ie, calibratq \n modcorespunzqtor pentru accelerare sau decelerare.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 126

 • 127

  Avertizare defec]iune a sistemului

  Orice defec]iune este indicatq prin clipirea mesajului deavertizare [i prin apari]ia mesajului pe display-ulmultifunc]ional reconfigurabil (vezi sec]iunea Mesaje [ilumini de avertizare).

  |n cazul apari]iei unei defec]iuni la sistemul electric dedirec]ie pute]i continua cqlqtoria cu direc]ia mecanicq.

  IMPORTANT |n unele \mprejurqri neav`nd legqturq cusistemul electric de asisten]q a direc]iei se poateaprinde pe bord semnalul de avertizare .

  Vq sugerqm sq opri]i imediat ma[ina [i motorul pentru20 de secunde [i apoi reporni]i ma[ina. Dacq luminade avertizare rqm`ne aprinsq ( \mpreunq cumesajul pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil)contacta]i o Reprezentan]a Fiat.

  IMPORTANT Pentru manevrele de parcarefunc]ionarea direc]iei poate fi mai greoaie. Acest lucrueste normal pentru a preveni supra\ncqlzirea motorului.Nu este necesarq contactarea unui service. Sistemulde asistare a direc]iei va reveni la normal c`nd ve]ifolosi din nou autovehiculul.

  ATEN}IE |ntotdeauna opri]i motorul, scoate]i cheia din contact [i bloca]i volanul \n timpul unor opera]iuni de\ntre]inere, \n special c`nd ro]ile sunt ridicate de la sol. |n caz cq nu este posibil (ex. dacq cheia trebuie sq seafle \n pozi]ia MAR sau motorul pornit) scoate]i siguran]a electricq a sistemului de asistare a direc]iei \nainte de orice opera]ie de \ntre]inere.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 127

 • 128

  SENZORII DE PARCARE (unde este prevqzut)

  Sistemul pentru parcare detecteazq [i informeazq conducqtorul (printr-unsemnal acustic intermitent) despre prezen]a obstacolelor \n partea din spatea autovehicolului.

  ACTIVAREA

  Senzorii sunt automat activa]i c`nd este selectatq treapta de mers \napoi.

  Sunetul produs de semnalul acustic devine mai puternic pe masurq ce dis-tan]a dintre obstacol [i autovehicul scade.

  AVERTIZARE SONORQ

  C`nd treapta de mers \napoi este ac]ionatq un scurt semnal acustic esteautomat activat.C`nd un obstacol este detectat un sunet intermitent se va auzi dupq cumurmeazq:

  - semnalul devine mai puternic pe mqsurq ce obstacolul se aproprie;

  - cqnd obstacolul se gqse[te la o distan]q mai micq de 30 cm fa]q deautovehicul sunetul emis va fi continuu.

  - sunetul este constant dacq distan]a dintre autovehicul [i obstacol esteneschimbatq.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 128

 • 129

  Distan]e de detectare:

  Raza de ac]iune centralq........................120 cmRaza de ac]iune lateralq.......................... 60 cm

  Dacq mai mul]i senzori detecteazq c`te un obstacol,unitatea de control l va semnala pe cel mai apropiat devehicul.

  ATEN}IONARE EROARE SISTEM

  |n cazul \n care senzorul de parcare nu func]ioneazq,[oferul este aten]ionat atunci c`nd selecteazq treaptade mers \napoi printr-un sunet \nalt de avertizare (timpde 3 secunde).

  C`nd tracta]i o remorcq

  Sistemul este dezactivat automat \n momentul \n carefixa]i cablul electric \n priza sistemului de tractare.

  Senzorii sunt reactiva]i c`nd cablul electric estedeconectat.

  Pentru o pozi]ionare corectq, senzorii de parcare trebuie sq fie curq]a]i de noroi, praf, zqpadq sau ghea]q.C`nd curq]a]i senzorii, fi]i extrem de aten]i pentru a nu-i deteriora; nu folosi]i p`nzq uscatq sau asprq. Vortrebui curq]a]i cu apq curatq [i detergent de ma[inq dacq este necesar. |n spqlqtoriile auto nu apropia]i mai mult de 10 cm jetul pompei de \naltq presiune.

  ATEN}IE Manevrele de parcare sunt \ntotdeauna responsabilitatea conducqtorului. Acesta trebuie sq verificeabsen]a oamenilor ( \n special copii) sau animale \n spa]iul de manevrq. Acest sistem este doar un ajutorpentru conducqtor [i nu trebuie sq-[i diminueze aten]ia \n efectuarea manevrelor periculoase, chiar la vitezqredusq.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 129

 • AVERTISMENTE GENERALE

  C`nd parca]i, ave]i grijq la obstacolele exis-tente deasupra sau sub raza de ac]iune a sen-zorilor.

  |n anumite circumstan]e obiectele a[ezate aproape de fa]q sau spatele ma[inii, nu sunt detectate [i prin urmare, pot cauza avarii asupra autovehiculului.

  Indica]iile trimise de senzori pot fii afectate de noroi, zqpadq sau ghea]q depozitate pe senzorii sau de emisiile de ultrasunete (fr`nele pneumatice ale camioanelor sau sau ciocanului pneumatic) existente \n apropierea ma[inii.

  LA STA}IA DE ALIMENTARE

  MOTOARELE CU BENZINQ

  Folosi]i numai benzinq fqrq plumb

  Pentru prevenirea gre[elilor, orificiul de alimentareeste special proiectat ca sq nu se potriveascq pom-pelor de benzinq cu plumb.Cifra octanicq (R.O.N.) nutrebuie sq fie mai scqzutq de 95.

  IMPORTANT Un convertor catalitic ineficient va per-mite emiterea gazelor nocive contribuind astfel la polu-area aerului.

  IMPORTANT Nu folosi]i niciodatq benzinq cu plumb,oric`t de micq ar fi cantitatea, la vehiculul dvs, nicichiar n caz de urgen]q. Aceasta ar cauza deteriorareairemediabilq a convertorului catalitic.

  130

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 130

 • 131

  MOTOARELE DIESEL

  Fluiditatea combustibilului diesel descre[te la tempera-turi joase din cauza parafinei pe care o con]ine, put`ndastfel sq cauzeze \nfundarea filtrului de combustibil.

  Pentru a evita astfel de probleme, sta]iile de alimentarev`nd de obicei combustibil de iarnq (la munte sau \nzonele reci) sau de varq, n func]ie de anotimp.

  Dacq realimentarea cu motorinq nu este potrivitq pen-tru temperartura exterioarq adquga]i n combustibilDIESEL MIX , n propor]iile specificate pe ambalajturn`nd aditivul n rezervor naintea combustibilului.

  Aditivul DIESEL MIX este eficient doar atunci c`nd eadqugat nainte cq frigul sq fi afectat combustibilul.Adqugarea aditivului ulterior nu va mai avea nici unefect.

  Folosi]i doar combustibil diesel n concordan]q cu specifica]iile europene EN590. Folosirea altor produse sau mixturi arputea cauza defec]iuni iremediabile ale motorului [i anularea garan]iei. Dacq se produce alimentarea n mod accidentalcu alte tipuri de combustibil, nu porni]i motorul [i goli]i rezervorul. Dacq motorul a fost pornit, chiar [i pentru un timp foarte scurt, va fi necesar sq goli]i [i circuitul de alimentare cu combustibil.

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 131

 • BU{ONUL REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL

  Bu[onul rezervorului se nchide cu cheia [i are o legqturq (B) care l fixeazqde capacul rezervorului, astfel nc`t sq nu poatq fi pierdut.

  Pentru a-l deschide

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  ]ine]i bu[onul nemi[cat [i roti]i cheia de contact \n sensul invers acelor de ceasornic.

  roti]i bu[onul cu aproximativ jumqtate de turq \n sensul invers acelor de ceasornic dupq care scoate]i bu[onul.

  |nchiderea ermeticq a rezervorului cauzeazq uneori formarea unei presiuniu[oare n interior. Este normalq producerea unui f`[`it u[or n timpulde[urubqrii bu[onului.

  |n timpul alimentqrii, fixa]i bu[onul de capac a[a cum se aratq \n imagine.

  ATEN}IE Nu apropia]i flacqri sau ]igqri aprinse \n vecinqtatea pompei de benzinq: pericol de incendiu! Nu vqapropia]i cu fa]a de pompq pentru a evita inhalarea vaporilor toxici.

  132

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 132

 • Pentru a-l \nchide

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  intoduce]i bu[onul (cu cheia) roti]i bu[onul n sensul acelor de ceasornic p`nq c`nd auzi]i unul sau mai multe clicuri;

  apoi roti]i cheia \n sensul invers acelor de ceasor-nic pentru a-l ncuia. |nchide]i capacul.

  PROTEC}IA MEDIULUI NCONJURQTOR

  Dispozitivele pentru reducerea emisiilor motorului cubenzinq sunt urmqtoarele:

  un convertor catalitic pe trei cqi senzori Lambda (senzori de oxigen) sistem de recuperare a vaporilor

  |n plus, nu lqsa]i motorul sq meargq, nici chiar pentruun test, sq func]ioneze cu una sau mai multe bujiideconectate.

  Dispozitivele cu acest rol pentru motoarelor dieselsunt:

  un convertor catalitic oxidant; sistem de recirculare a gazelor de ardere (EGR).

  ATEN}IE Deoarece \n timpul func]ionqrii catalizatorul poate atinge temperaturi foarte \nalte, vehiculul nu tre-buie parcat peste materiale u[or inflamabile (h`rtii, carburan]i, iarbq, frunze uscate, etc.): pericol de incendiu.

  133

  2:2.qxd 22.07.2008 12:23 Page 133

 • SSIISSTTEEMMEE DDEE SSIIGGUURRAANN}}QQ

  CENTURI DE SIGURAN}................................................... 135SISTEM DE PRETENSIONARE............................................ 141TRANSPORTUL COPIILOR |N SIGURAN}Q....................... 144AIRBAG-URILE FRONTALE {I LATERALE......................... 150AIR-BAGURILE LATERALE(SIDE BAG -WINDOW BAG)................................................ 167

  134

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 134

 • CENTURI DE SIGURAN}

  Folosirea centurilor de siguran]q

  Centura ar trebui sq fie purtatq st`nd cu spatele sprijinit de spqtar [i pieptuldrept.

  Pentru a fixa centura, trage]i de nchizqtorul A [i introduce]i-l n lqca[ul Bp`nq se aude sunetul (clic) de nchidere. Dacq centura nu este bine fixatq,se va auzi un sunet de avertizare (unde e prevqzut) [i se va aprinde luminade avertizare ( vezi Primul ciclu de avertizare din acest capitol ).

  Atunci c`nd o scoate]i, dacq se blocheazq, lqsa]i-o sq se deruleze pu]in [iapoi trage]i-o din nou fqrq sq o smuci]i.

  Pentru scoaterea centurilor de siguran]q, apqsa]i pe butonul C. Direc]iona]icentura cu m`na n timp ce se deruleazq pentru a mpiedica rqsucirea ei.

  Mecanismul centurii de siguran]q asigurq autoreglarea centurii n func]ie dedimensiunile purtqtorului, permi]`nd libertatea de mi[care.

  C`nd vehiculul este parcat n pantq e posibil ca mecanismul sq seblocheze, aceasta fiind normal. Mecanismul blocheazq centurile atunci c`ndvehiculul fr`neazq, circulq cu vitezq \n viraje sau intrq ntr-o coliziune.

  ATEN}IE Niciodatq nu apqsa]i butonul (C) n timpul deplasqrii.

  135

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 135

 • 136

  Bancheta din spate este echipatq cu centuri de siguran]q iner]iale cu treipuncte de fixare [i mecanism la nivelul umqrului pentru cele douq locuri lat-erale [i centura de mijloc cu douq puncte de fixare pentru locul central.

  La unele versiuni locul central din spate este dotat cu centuri de siguran]qiner]iale cu trei puncte de fixare.

  Pentru a evita fixarea necorespunzqtoare, nchizqtoarele centurilor lateralesunt incompatibile cu orificiile din partea centralq.

  Pentru a asigura cel mai nalt grad de protec]ie, centurile din spate trebuiefixate a[a cum se aratq n figurq. Pentru a plia bancheta spate, vezi para-graful Extinderea portbagajului din capitolul Bordul [i butoane.

  Re]ine]i cq n cazul unei coliziuni puternice, pasagerii de pe locurile dinspate care nu poartq centuri de siguran]q reprezintq un pericol sporit pentrucei de pe locurile din fa]q.

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 136

 • REGLAREA NL}IMII CENTURILOR FA}

  Regla]i ntotdeauna nql]imea centurii pentru persoana care o poartq. Aceastqprecau]ie reduce substan]ial riscul de rqnire n cazul unei coliziuni.

  Reglarea corectq se face astfel nc`t centura sq se plaseze la jumqtatea dis-tan]ei dintre umqr [i g`t.Sunt disponibile patru nql]imi.Pentru reglare: apqsa]i butonul (A) [i lqsa]i sau ridica]i dispozitivul (B).

  ATEN}IE Reglarea centurii se face doar n timpul sta]ionqrii automobilului.

  ATEN}IE Dupq ce a]i fqcut ajustarea, asigura]i-vq cq inelul e bine fixat ntr-una din pozi]iile prevqzute. Pentru a faceaceasta, fqrq sq ac]iona]i butonul (A), apqsa]i din nou inelul de ancorare pentru a-i permite mecanismului sq se fixeze ncazul n care aceasta nu s-a produs ntr-una din pozi]iile disponibile.

  137

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 137

 • PRIMUL CICLU DE AVERTIZARE(lumina de avertizare aprinsq pe bord)

  Lumina de avertizare indicq montajul incorect/lipsacenturii de siguran]q, [i se va aprinde \n urmqtoarelecazuri:

  cu luminq fixq dupq rotirea chei la MAR, dacq una din centuri NU este prinsq

  cu luminq fixq dupq rotirea chei la MAR dacq una din centuri nu este prinsq corect (except`nd

  una din condi]iile descrise \n paragraful urmqtor Ciclul indica]iei de avertizare ia locul: \n acest caz lumi-na de avertizare va clipi).

  Lumina de avertizare se stinge \n timpul deplasqriidacq centura este fixatq corect [i va rqm`ne stinsqdacq toate centurile vor fi bine fixate \n momentul rotirichei la MAR.

  CICLUL INDICA}IEI DE AVERTIZARE(lumina de avertizare [i buzzer-ul pornite)(unde existq)

  Dacq, centura nu este fixatq iar cheia \n pozi]ia MAR,cel pu]in una din urmqtoarele situa]ii se vor manifesta:

  la 1 minut dupq desfacerea centurii [i cu viteza depeste 10km/h (2,5 km/h pentru ma[ini fqrq ABS); viteze peste 25 km/h ; distan]a parcursq cu centura nefixatq mai mare de

  500 m (125 m pentru ma[inile fqrq ABS); pentru aproximativ 90 de secunde, un ciclu de averti-zare const`nd \n clipirea lumini de avertizare pe bord (pentru a indica o fixare improprie a unei centuri de siguran]q fa]q) [i buzzer-ul va porni.

  Ciclul de avertizare se va opri imediat (semnalul lumi-nos de avertizare ) \n unul din urmqtoarele cazuri:

  fixarea centuri de siguran]q pozi]ionarea chei la STOP

  138

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 138

 • Ciclul de avertizare va fi complet \n 90 de secundechiar dacq nu se \ndeplinesc nici una din condi]iile deeliminare

  Dupq aceastq perioadq, dacq centura nu este fixatq,buzzer-ul \nceteazq sq mai sune iar lumina de averti-zare de bord va rqm`ne aprinsq continuu.

  Ciclul de avertizare va fi realizat o singurq datq: dacqcentura de siguran]q nu va fii fixatq, ciclul de avertizarenu se va repeta.

  Ciclul de avertizare se va repeta numai dacq centuraeste scoasq [i una din cele trei condi]ii de activare auloc.

  IMPORTANT Ciclul de avertizare nu va avea loc c`ndse activeazq excludere temporarq sau excluderepermanentq (vezi paragraful urmqtor).

  EXCLUDERA CICLULUI DE ATEN}IONARE

  Excluderea temporarq

  Pentru a exclude temporar ciclul de avertizare.

  Urma]i instruc]iunile:

  fixa]i centura de siguran]q a conducqtorului [i a pasagerului (dacq existq) (aceastq opera]iune poate fi \ndeplinitq \nainte de a rotii cheia la MAR)

  }ine]i centura de siguran]q fixatq pentru cel pu]in 20 de secunde (cheia \n pozi]ia MAR)

  desface]i centura de siguran]q a conducqtorului

  C`nd opri]i motorul, ciclul de avertizare, se va reactivaautomat, pentru urmqtoarea pornire (rotirea chei \npozi]ia MAR)

  Excludere permanentq

  Contacta]i o Reprentan]q Fiat pentru a efectua aceastqopera]iune.

  139

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 139

 • 140

  FOLOSIREA CENTURII CENTRALE DIN SPATE

  Centura de siguran]q fqrq mecanism de rulare

  Pentru fixarea centurii: introduce]i limba A \n \ncuietoarea B p`nq c`ndauzi]i un clic.

  Pentru a desface centura: apqsa]i butonul C.

  Reglarea centurii: trece]i banda prin cadrul D. Trage]i de partea E pentru astr`nge centura [i de partea F pentru a o slqbi.

  IMPORTANT Centura e bine reglatq atunci c`nd e fixatq \n jurul [oldurilor.

  Centura de siguran]q cu mecanism de rulare

  Centura prezintq douq benzi [i o \ncuietoare dublq.

  Fixarea centurii: trage]i u[or banda din mecanismul de rulare. Trece]i-o cuaten]ie prin cadrul de pe tetierq fqrq a o rqsuci. Apoi fixa]i capqtul A \n \ncu-ietoarea B (gri cu buton negru) fqc`nd sq coincidq cele douq puncte gal-bene (cel de pe capatul centurii cu cel de pe \ncuietoare).

  Trage]i [i mai mult de bandq pentru a introduce limba C \n \ncuietoarea D(gri cu buton ro[u).

  Desfacerea centurii: apqsa]i butonul E [i directiona]i cu m`na centura \n\ncuietoarea B. Apoi apqsa]i butonul F (negru).

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 140

 • Sistemul de pretensionare este activat numai dacqcenturile locurilor din fa]q sunt corect introduse \n\ncuietoare.

  Este posibilq producerea unei cantitq]i mici de fum.Acest fum nu este toxic [i nu prezintq pericol deincendiu.

  Sistemul de pretensionare nu necesitq \ntre]inere spe-cialq sau lubrifiere. Orice modificare a stqrii ini]iale vaduce la pierderea eficien]ei sale. Dacq sistemul a intratn contact cu apq sau noroi n urma unor catastrofenaturale inunda]ii, furtuni, etc.) va trebui neapqrat\nlocuit.

  SISTEM DE PRETENSIONARE

  Pentru a spori eficien]a centurilor de siguran]q FiatPunto este dotat [i cu un sistem de pretensionare.Acest sistem "simte" prin intermediul unui senzor atun-ci c`nd se produce o coliziune puternicq [i trage cen-turile de siguran]q \napoi cu c`]iva centimetri. Astfel seasigurq cq centurile vor adera pe corpul purtqtorului\nainte de \nceperea propriu-zisq a ac]iunii de re]inere.

  Centura se blocheazq, indic`nd faptul cq sistemul afost activat; centura de siguran]q nu mai poate fi trasqnici chiar atunci c`nd e ghidatq cu m`na.

  IMPORTANT Pentru ca protec]ia sq fie maximq, centu-ra trebuie sq fie bine fixatq n jurul pieptului [i al[oldurilor purtqtorului.

  ATEN}IE Acest dispozitiv este de unicq folosin]q. Dacq a fost declan[at n timpul unei coliziuni, chiar fqrq cacenturile de siguran]q sq fi fost cuplate, va trebui \nlocuit la o Reprezentan]q Fiat. Durata de via]q a senzo-rilor este de 10 ani de la datq fabrica]iei \nlocui]i-l la o Reprezentan]q Fiat atunci c`nd se apropie acest termen.

  Opera]iunile care implicq lovituri, vibra]ii sau temperaturi nalte (peste 100 de grade C timp de maxim 6 ore)n zona din jurul senzorilor, pot cauza declan[area sau defectarea acestora. Vibra]iile produse n timpuldeplasqrii pe teren accidentat nu au nici un efect asupra senzorilor. Dacq totu[i ave]i nevoie de ajutor contac-ta]i o reprezentan]q Fiat.

  141

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 141

 • LIMITATORI DE SARCINQ

  Pentru cre[terea siguran]ei pasive, dispozitivele de rulare ale centurilor dinfa]q [i spate(unde este prevqzut) sunt prevqzute cu un sistem de reducerea sarcinii care permite dozajul for]ei ce ac]ioneazq asupra umerilor n timpulpretensionqrii centurii n caz de accident.

  INSTRUC}IUNI GENERALE CU PRIVIRE LA FOLOSIREA CENTURILORDE SIGURAN}Q

  Conducqtorul auto ([i to]i ceilal]i pasageri) trebuie sq se supunq reglemen-tqrilor locale n ceea ce prive[te folosirea centurilor de siguran]q.

  Centurile de siguran]q trebuie purtate [i de femeile \nsqrcinate: riscul rqnirii\n caz de accident e mult mai mare at`t pentru ele c`t [i pentru copilul loratunci c`nd nu se folose[te centura. Desigur, partea inferioarq a centurii tre-buie pozi]ionatq foarte jos, astfel \nc`t sq treacq pe sub abdomen (a[a cumeste indicat \n figurq).

  IMPORTANT Asigura]i-vq cq centura nu este rqsucitq. Partea de sus tre-buie sq treacq peste umqr [i n diagonalq peste torace.Partea de jos trebuiesq treacq peste [olduri [i nu peste abdomenul pasagerului (a[a cum esteindicat \n figurq).Nu folosi]i nici un obiect care sq \ndepqrteze centura decorp.

  ATEN}IE Pentru a asigura protec]ie maximq, vq recomandqm sq ]ine]i spqtarul scaunului n pozi]ie verticalq[i centura bine fixatq n jurul pieptului [i al [oldurilor. Asigura]i-vq ca pasagerii, at`t din fa]q c`t [i din spate,trebuie sq poarte centurile de siguran]q tot timpul. Deplasarea fqrq a purta centurile de siguran]q spore[te riscul rqnirii grave sau al decesului n urma unui accident.

  142

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 142

 • IMPORTANT Nu transporta]i copii n bra]e folosind o singurq centurq pentruprotec]ia am`ndurora.

  ATEN}IE |n nici o \mprejurare componentele centurilor de siguran]q [i ale sistemului de pretensionare nu potfi schimbate sau modificate. Orice opara]ie asupra sistemului trebuie efectuatq de cqtre un personal calificat.|ntotdeauna contacta]i o Reprezentan]q Fiat

  ATEN}IE Dacq centura a fost solicitatq intens, de exemplu n cazul unui accident, va trebui \nlocuitq completzqvoare, [uruburi, pretensionatoare. Chiar [i atunci c`nd centura nu prezintq defec]iuni vizibile, e posibil sq-[i fi pierdut rezisten]a.

  143

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 143

 • CUM SE PSTREAZ CENTURILE EFICIENTE |NPERMANEN}Q

  Re]ine]i urmqtoarele :

  Ave]i grijq ca centura sq fie ntotdeauna bine \ntinsq, niciodatq rqsucitq; verifica]i dacq rularea se poate face fqrq impedimente.

  Dupq un accident, centura de siguran]q va tre-bui \nlocuitq complet, chiar dacq centura nu prezintq defec]iuni vizibile. |ntotdeauna \nlocui]i centura de siguran]q dacq sistemul de preten-sionare a fost activat;

  Pentru curq]area centurilor, folosi]i un sqpun neutru [i spqla]i-le cu m`na. Lqsa]i-le sq se usuce la umbrq. Nu folosi]i niciodatq detergen]i puternici, \nqlbitori, vopsele sau alte substan]e chimice care ar putea slqbi ]esqtura;

  Nu lqsa]i apa sq pqtrundq n mecanismul de rulare: func]ionarea lor eficientq e garantatq numai dacq nu au fost niciodatq udate.

  nlocui]i centura dacq prezintq semne de uzurq sau tqieturi.

  TRANSPORTUL COPIILOR |N SIGURAN}Q

  Pentru protec]ie maximq n cazul unei ciocniri, to]ipasagerii trebuie sq fie a[eza]i [i sq poarte sisteme dere]inere adecvate.

  Acest lucru este deosebit de important n cazul copiilor.

  Capul unui copil este mai mare [i mai greu dec`t cel alunui adult n raport cu greutatea corporalq, n timp cestructura sa muscularq [i osoasq nu este \ncq pedeplin dezvoltatq. Acestea sunt motivele pentru carecopiii necesitq sisteme de re]inere speciale, diferite decele ale pasagerilor adul]i.

  Rezultatele cercetqrilor cu privire la sistemele dere]inere cele mai eficiente pentru copii sunt descrise nStandardul European ECE-R44. Acest Standard reco-mandq folosirea sistemelor de re]inere clasificate npatru grupe:

  Grupa 0 greutate 0 - 10 kg

  Grupa 0+ greutate 0 - 13 kg

  Grupa 1 greutate 9 - 18 kg

  Grupa 2 greutate 15 -25 kg

  Grupa 3 greutate 22 - 36 kg

  IMPORTANT Vezi pagina 289 sistemul de re]inereIsofix pentru copii.

  144

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 144

 • Dupq cum pute]i observa, aceste grupe se suprapunpar]ial, [i aceasta din cauza faptului cq existq sistemecare acoperq mai mult dec`t o singurq grupq de greu-tate.Toate sistemele de re]inere trebuie sq prezinte datele deomologare [i control pe o etichetq fixatq solid pesuprafa]a lor [i care nu poate fi \nlqturatq.

  Copiii care c`ntqresc mai mult de 36 de kg [i sunt mai\nal]i de 1.50 m sunt, n ceea ce prive[te sistemele dere]inere, considera]i adul]i, put`nd purta centuri de sigu-ran]q obi[nuite.

  Pentru orice grupq de greutate, recomandqm sistemelede re]inere pentru copii din gama Lineaccessori Fiat,aceste sisteme fiind special concepute [i testate pentruvehiculele Fiat.

  ATEN}IE PERICOL MARE Nu plasa]i niciodatq scaunul de copil pe locul din fa]q, ntruc`t declan[areaairbag-ului ar putea cauza rqni grave sau chiar moartea. Vq recomandqm sq transporta]i ntotdeauna copiiipe locul din spate, aceasta fiind pozi]ia cu cea mai mare protec]ie n cazul unui accident. |n orice caz,scaunele speciale pentru copii nu trebuie niciodatq fixate pe locul din fa]q la vehiculele prevqzute cu airbagfiindcq, indiferent de gradul de gravitate al coliziunilor, declan[area airbag-ului poate cauza rqni grave sauchiar moartea. Copiii pot sta pe locul din fa]q n vehiculele la care airbag-urile pot fi dezactivate. n acest caz,e absolut necesar sq verifica]i dacq semnalul luminos este aprins pe bord pentru a vq asigura cq dezactivarea a avut loc (consulta]i paragraful " AIRBAG-URI FRONTALE [i LATERALE ", aliniatul " AIRBAG-UL FRONTAL AL PASAGERULUI ". Scaunul pasagerului din fa]q va fi mpins c`t mai n spate posibil pentru a preveni contactul dintre copil [i bord.

  145

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 145

 • GRUPA 0 [i 0+

  Copiii care au p`nq n 13 kg trebuie transporta]i cu fa]a n direc]ia inversqmersului, pe un scaun special (leagqn) care sq le sprijine capul, dar sq nuexercite presiune pe g`t n cazul unei decelerqri bru[te.

  Leagqnul trebuie sq fie restr`ns de centura de siguran]q ca n figurq [i, lar`ndul squ, trebuie sq re]inq copilul cu centurile lui.

  GRUPA 1

  Copiii cu greutate ntre 9 [i 18 kg pot fi transporta]i pe locul din fa]q nscaune prevqzute cu tqblie capitonatq protectoare, prin care sq poatq fi tre-cutq centura de siguran]q a vehiculului, astfel nc`t sq re]inq at`t scaunulc`t [i copilul.

  ATEN}IE Figura reprezintq doar un exemplu. Tine]i cont de instruc]iunile de fixare a leagqnului care trebuie sq nso]eascqsistemul de re]inere.

  ATEN}IE Existq scaune destinate at`t grupei 0 c`t [i 1 cu ancorare n spate pentru a fi fixate de centurile vehiculului [i cupropriile lor centuri de siguran]q pentru copil. Datoritq mqrimii, pot fi periculoase dacq nu sunt instalate corespunzqtor.Urma]i instruc]iunile pentru instalare.

  146

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 146

 • GRUPA 2

  Pentru copii cu greutate cuprinsq \ntre 15 kg [i 25 kg se pot folosi directcenturile de siguran]q ale vehiculului. Singurul rol al scaunului special estede a pozi]iona corect copilul fa]q de centurq, astfel \nc`t aceasta sq treacqn diagonalq peste piept, niciodatq peste g`tul copilului, iar por]iunea orizon-talq sq fie fixatq peste [olduri, [i nu peste abdomen.

  GRUPA 3

  Pentru copii cu greutate cuprinsq \ntre 22 kg [i 36 kg pieptul copilului estedestul de mare ca sq nu mai solicite un sprijin pentru spate.

  Ilustra]ia indicq pozi]ia optimq pentru copilul pozi]ionat pe locul din spate.Copiii mai \nal]i de 1.5 m pot purta centuri de siguran]q la fel ca adul]ii.

  Figura reprezintq doar un exemplu. }ine]i cont de instruc]iunile de fixare a leagqnului care trebuie sq nso]eascq sistemulde re]inere.

  147

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 147

 • PREDISPOZI}IA SCAUNELOR PASAGER CU REGULAMENTELE REFERITOARE LA FOLOSIREA SCAUNULUIDE COPII

  Fiat Punto se supune directivei 2000/3/EC cu privire la sistemelor de re]inere pentru copii dupq cum urmeazq \ntabelul urmqtor

  LOCURILE FA}Q {I SPATE ( versiunea cu 3 sau 5 u[i)

  Legenda :

  U = compatibil cu categoria Universalq a sistemelor de re]inere pentru copii conform standardelor europene ECE -R44 pentru grupurile specificate.(*)= \n coresponden]q cu locul central al banchetei din spate cu centuri pentru bazin (fqrq sistem de rulare), nici un tipde scaun nu poate fi asamblat.

  148

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 148

 • Pentru a nsuma precau]iile de siguran]q pentru trans-portul copiilor:

  1) Locul recomandat pentru instalarea scaunului copilu-lui este n spate, aceasta fiind cea mai protejatq pozi]ie.

  2) Dacq airbag-ul pasagerului e dezactivat verifica]isemnalul luminos de pe bord pentru a vq asigura deacest lucru.

  3) Tine]i cont de instruc]iunile pentru protec]ie care tre-buie sq nso]eascq sistemul de protec]ie a copilului.Aceste instruc]iuni trebuie furnizate de fabricant. Nufolosi]i sistemul fqrq instruc]iuni.

  4) ntotdeauna verifica]i dacq centura de scaun estebine ntinsq, trqg`nd u[or de ea.

  5) Fiecare sistem de siguran]q este destinat unui singurpasager copil.

  6) ntotdeauna verifica]i ca centurile sq nu str`ngq g`tulcopilului.

  7) C`nd cqlqtori]i, nu lqsa]i copilul sq stea incorect saufqrq centuri.

  8) Pasagerii nu trebuie sq transporte copiii n bra]e.Nimeni, oric`t de puternic, nu poate proteja un copil nmomentul unui accident cu aceea[i eficien]q pe care oconferq un sistem special destinat acestui scop.

  9) nlocui]i sistemul de protec]ie dacq s-a produs unaccident.

  ATEN}IE n vehiculele dotate cu airbag-uri, nu plasa]i niciodatq scaunele speciale pentru copii pe locul din fa]q.

  149

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 149

 • AIRBAG-URILE FRONTALE {I LATERALE

  Vehiculul este dotat cu air bag pentru conducqtor.Op]ional poate fi dotat cu air bag pentru pasager, air baglateral [i air bag lateral pentru cap ( I.T.S. sistem tubu-lar).

  Airbag-ul frontal (pentru [ofer [i pasager) au fost conce-pute pentru protejarea pasagerilor fa]q n cazul unoraccidente de severitate medie-naltq. Sistemul a fostconceput pentru a mpiedica rqnirea cauzatq de cioc-nirea corpului pasagerilor cu volanul sau bordul.

  Airbag-urile frontale sunt proiectate pentru a protejapasagerii ma[inii \n cazul coliziunilor frontale [i deaceea neactivarea lor \n alte tipuri de coliziuni (laterale,din spate sau rqsturnqri) nu reprezintq o func]ionareincorectq a sistemului.

  n cazul unui accident, o unitate electronicq de controlproceseazq semnalele primite de la senzorul de dece-lera]ie [i, atunci c`nd e necesar, declan[eazq umflareaairbag-ului.Airbag-ul se umflq instantaneu [i ac]ioneazqca o barierq protectoare ntre ocupan]ii scaunelor dinfa]q [i structurile din fa]a lor, care le-ar putea cauzarqnirea. Airbag-urile se desumflq imediat dupq aceea.

  Airbag-ul frontal ([ofer [i pasager) este prin urmare omqsurq n plus [i nu o alternativq pentru folosirea cen-turilor de siguran]q, care trebuie purtate ntotdeauna,precum specificq legile din Europa [i din majoritatea]qrilor non-europene.

  |n cazul unor coliziuni o persoanq care nu poartq cen-tura de siguran]q este propulsatq \nainte [i poate intra\n contact cu perna de aer \n tip ce aceasta \ncq seumflq. |n aceste circumstan]e protec]ia oferitq de airbag este redusq.

  Air bag-ul frontal poate fi inactiv \n urmqtoarele situa]ii:

  n coliziunile cu obiecte mobile sau deformabile (indicatoarele rutiere, mormane de pietri[ sau zqpadq, vehicule parcate).

  |n cazul pqtrunderii sub alte vehicule sau bariere protectoare (sub un camion sau o barierq de pazq) deoarece nu oferq nici o protec]ie adi]ionalq fa]q de centurile de siguran]q [i ar putea fi chiar nedoritq.A[adar, nedeclan[area airbag-urilor n astfel de circumstan]e nu nseamnq cq sistemul nu func]ioneazq corect.

  ATEN}IE Nu aplica]i autocolante sau alte obiecte pe volan sau pe compartimentul rezervat airbag-ului de pe loculpasagerului sau pe air bag-urile laterale ,de l`ngq acoperi[ul ma[inii. Nu cqlqtori]i niciodatq purt`nd obiecte pe bord npartea pasagerului deoarece acestea pot impiedica declan[area corectq a air bag-ului.

  150

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 150

 • AIR BAG-ul FRONTAL AL {OFERULUI

  Constq dintr-o pernq care se umflq instantaneu, con]inutq ntr-o carcasqspecialq n centrul volanului pentru [ofer.

  AIR BAG-ul FRONTAL AL PASAGERULUI (unde este prevqzut)

  Constq dintr-o pernq care se umflq instantaneu, con]inutq ntr-o carcasqspecialq n bord (o pernq mai mare) pentru pasager.

  Airbag-urile frontale ale [oferului [i al pasagerului a fost concepute [i dez-voltate pentru a spori protec]ia oferitq de centura de siguran]q.

  C`nd este umflatq maxim, perna de aer umple spa]iul dintre pasager [ibord.

  ATEN}IE PERICOL GRAV: Vehiculul este prevqzut cu airbag pe locul pasagerului. Nu monta]i sca une spe-ciale pentru copii pe acest loc deoarece activarea air bag-ului poate cauza rqni grave, chiar mortale. |n caz denevoie, dezactiva]i ntotdeauna airbag-ul pasa gerului atunci c`nd transporta]i copii pe locul din fa]q. Scaunulpasagerului va fi reglat \n cea mai depqrtatq pozi]ie fa]q de bord pentru a evita un contact \ntre scaunul copilu-lui [i bord. Chiar dacq nu este impus de lege, vq recomandqm sq reactiva]i imediat airbag-ul dupq ce trans-portul unui copil pe acest loc nu mai e necesar.

  151

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 151

 • 152

  DEZACTIVAREA MANUALQ A AIRBAG-ULUI DIN FA}Q AL PASAGERULUI

  Dacq transportul unui copil pe locul din fa]q este absolut necesar, airbag-ulfrontal al pasagerului poate fi dezactivat.

  Dezactivarea/activarea se realizeazq prin introducerea cheii de contact norificiul special din partea dreaptq a bordului . Accesul la acest comutatoreste posibil doar c`nd u[a e deschisq.C`nd u[a e deschisq, cheia poate fiintrodusq [i rotitq n oricare din cele douq pozi]ii.

  IMPORTANT Opera]i comutatorul numai c`nd motorul este oprit [i cheia decontact scoasq.

  Acest comutator are douq pozi]ii:

  1) Airbag frontal pasager activat (pozi]ia ON ), semnalul luminos de pepanoul central e stins; n aceste condi]ii e absolut interzis transportul unuicopil pe locul din fa]q.

  2) Airbag frontal pasager dezactivat (pozi]ia OFF ), semnalul luminos de pe panoul central e aprins ; pute]i transporta copii pe scaune protectoarespeciale instalate pe locul din fa]q.

  Semnalul luminos de pe panoul central rqm`ne aprins permanent p`nqla reactivarea airbag-ului frontal al pasagerului.

  Dezactivarea airbag-ului frontal al pasagerului nu afecteazq func]ionareaairbag-ului lateral.

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 152

 • 153

  AIR-BAGURILE LATERALE (SIDE BAG -WINDOW BAG)(unde este prevqzut)

  SIDE BAG

  Ele se compun din douq tipuri de perne cu umflare instantanee side bag-ul(pernq lateralq) ce se aflq n spqtarul locurilor din fa]q. Scopul airbag-urilorlaterale este de a mqri protec]ia ocupan]ilor n cazul unei coliziuni lateralede severitate medie-gravq.

  WINDOW BAG

  Window bag-ul este format din perne protectoare de tip perdea, situate ncarcase speciale din pqr]ile laterale ale capitonajului, aceastq dispunerepermi]`nd desfq[urarea pernelor n jos pentru a proteja capul. Astfel, ocu-pan]ilor li se oferq protec]ie maximq n cazul unei coliziuni laterale.

  |n cazul coliziunilor minore (pentru care este suficientq ac]iunea de re]inereoferitq de centurile de siguran]q) airbag-urile nu se declan[eazq.

  De asemenea, \n acest caz este de o importan]q vitalq purtarea centurilorde siguran]q deoarece \n caz de loviturq lateralq ele garanteazq pozi]ionarecorectq a ocupantului [i previne aruncarea ocupan]ilor din ma[inq \n cazulunor coliziuni violente.

  A[adar, airbag-urile laterale nu trebuie considerate o alternativq ci un com-plement al centurilor de siguran]q, care trebuie ntotdeauna purtate, dupqcum este obligatoriu prin lege n Europa [i majoritatea ]qrilor neEuropene.

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 153

 • IMPORTANT Dacq semnalul luminos se aprinde-sau lumina de avertizare \ncepe sqclipeascq n timpul deplasqrii, indic`nd o eroare, con-tacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat pentru remediereaei. Valabilitatea airbag-urilor este de 10 ani. C`nd seapropie expirarea acestei perioade, contacta]i oreprezentan]q Fiat pentru \nlocuirea lor.

  IMPORTANT Dacq n timpul unui accident airbag-ul afost declan[at, contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru\nlocuirea \ntregului mecanism de protec]ie [i verifi-carea sistemului electric.

  IMPORTANT |n eventualitatea unei coliziuni laterale,pute]i ob]ine cea mai bunq protec]ie din partea sis-temului printr-o pozi]ie corectq pe scaun, permi]`nddesfacerea corectq a window bag-ului.

  IMPORTANT Airbag-urile frontale [i/sau cele lateralese pot declan[a dacq vehiculul este supus unor lovituriputernice sau accidente care implicq partea inferioarq,cum ar fi ciocnirile violente de borduri, trepte sau alteobstacole joase, cqderea vehiculului n ad`ncituri saugropi de pe suprafa]a de drum.

  IMPORTANT La declan[area airbag-urilor o cantitatemicq de praf este pulverizatq n aer. Acest praf nu edqunqtor [i nu semnaleazq \nceputul unui incendiu; deasemenea, acest praf poate acoperi suprafa]a airbag-ului [i interiorul vehiculului, ceea ce poate duce lairitarea ochilor [i a pielii. Dacq a]i fost expus, vq reco-mandqm sq vq spqla]i bine folosind apa [i sqpun neu-tru.

  154

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 154

 • Toate opera]iunile de verificare, reparare [i nlocuirecare implicq sistemul airbag trebuie efectuate de cqtrepersonalul Reprezentan]elor autorizate Fiat.

  Dacq la sf`r[itul duratei de via]q vehiculul urmeazq a fidistrus, trebuie sq contacta]i mai \nt`i o Reprezentan]qFiat pentru dezactivarea sistemului.Dacq vinde]i vehiculul, noului proprietar trebuie sq i seaducq la cuno[tin]q func]ionarea airbag-urilor [imqsurile de precau]ie care trebuie luate. Trebuie deasemenea sq i se \nm`neze acest manual.

  IMPORTANT Unitatea de control decide n mod diferitdeclan[area sistemului de pretensionare, a airbag-urilorfrontale [i a celor laterale, n func]ie de tipul accidentu-lui. Neactivarea uneia sau a mai multor func]ii nu\nseamnq cq sistemul nu func]ioneazq corect.

  ATEN}IE Niciodatq nu vq sprijini\]i capul, bra]ele sau coatele pe u[q, pe geam sau pe zona window bag-ului pentru apreveni rqnirea \n timpul fazei de activare.

  ATEN}IE Niciodatq nu scoate]i capul, bra]ele sau coatele pe u[q, pe geam.

  155

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 155

 • AVERTISMENTE GENERALE

  ATEN}IE C`nd cheia de contact e pozi]ionatq la MAR semnalul luminos se aprinde [i se stinge dupq aprox-imativ 4 secunde. Dacq semnalul luminos nu se aprinde sau rqm`ne aprins, sau dacq se aprinde n timpuldeplasqrii, contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat.

  ATEN}IE Nu acoperi]i spqtarele scaunelor din fa]q [i bancheta spate cu huse sau haine.

  ATEN}IE Nu cqlqtori]i niciodatq cu obiecte n bra]e, n fa]a pieptului sau cu pipq, creioane, etc. \n gurq; risc derqnire n cazul declan[qrii airbag-ului.

  ATEN}IE }ine]i ntotdeauna m`inile pe volan n timp ce conduce]i, astfel \nc`t, n cazul declan[qrii airbag-uluisq nu existe obstacole n calea acestuia care v-ar putea rqni grav. Nu conduce]i cu corpul \nclinat \nainte,men]ine]i spqtarul scaunului n pozi]ie verticalq [i sprijini]i-vq spatele de el.

  ATEN}IE Dacq ma[ina a fost furatq sau supusq unei tentative de furt, dacq a fost supusq unor acte de van-dalism sau inunda]ie, sistemul airbag trebuie verificat de o Reprezentan]q Fiat.

  156

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 156

 • ATEN}IE Scopul airbag-ului nu este sq \nlocuiascq centurile de siguran]q ci doar sq le sporeascq eficien]a.Mai mult, din moment ce airbag-urile nu se declan[eazq n cazul impacturilor frontale la vitezq micq, al coliziu-nilor laterale, al ciocnirilor din spate sau al rqsturnqrii ma[inii, singura protec]ie oferitq ocupan]ilor este cea a centurilor de siguran]q, care trebuie ntotdeauna purtate.

  Nu folosi]i suportul de haine pentru agq]area unor obiecte rigide.

  Nu spqla]i spqtarul scaunului cu apa sub presiune sau abur la centrele de spqlare automatq.

  C`nd cheia de contact e pozi]ionatq la MAR, semnalul luminos (atunci c`nd comutatorul de dezactivare alairbag-ului frontal al pasagerului este n pozi]ie ON/pornit) se aprinde [i clipe[te pentru c`teva secunde, pen-tru a vq reaminti cq airbag-ul pasagerului se va declan[a n caz de accident, dupq care se stinge.

  ATEN}IE Re]ine]i cq atunci c`nd cheia e n pozi]ia MAR, chiar dacq motorul este oprit [i vehiculul sta]ioneazq,rqm`ne posibilq declan[area airbag-urilor n cazul n care sunte]i lovit de un alt vehicul n mers. A[adar, chiar[i cu ma[ina opritq, copiii nu trebuie a[eza]i pe locul din fa]q. Pe de altq parte, re]ine]i cq atunci c`nd vehiculul sta]ioneazq, iar cheia nu se aflq n contact sau nu este rotitq, airbag-urile nu se vor declan[a n caz de impact; n aceste condi]ii, nedeclan[area airbag-urilor nu este un semn de nefunc]ionalitate a sistemului.

  Airbag-ul se declan[eazq n cazul unor [ocuri mai puternice n intensitate dec`t cele care pun n func]iune sis-temul de pretensionare. |n cazul impacturilor cu intensitate cuprinsq \ntre aceste douq praguri, nu se vadeclan[a dec`t sistemul de pretensionare al centurilor de siguran]q.

  157

  3 sis de sig:3 sis de sig.qxd 22.07.2008 12:24 Page 157

 • FFOOLLOOSSIIRREEAA CCOORREECCTTQQ AA AAUUTTOOVVEEHHIICCUULLUULLUUII

  PORNIREA MOTORULUI.................................................. 159PARCAREA........................................................................ 162FOLOSIREA CUTIEI DE VITEZE MANUALE.................... 163REDUCEREA COSTURILOR DE |NTRE}INERE.............. 164TRACTAREA UNEI REMORCI.......................................... 167PNEURI DE IARN............................................................ 170LAN}URI DE ZPAD....................................................... 171PERIOADELE DE LUNG STA}IONARE......................... 172

  158

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 158

 • 159

  PORNIREA MOTORULUI

  Vehiculul este dotat cu un dispozitiv electronic de blo-care a motorului. Dacq motorul nu porne[te, consulta]iparagraful despre Sistemul Fiat CODE din sec]iuneaBord [i butoane.

  PORNIREA MOTOARELOR PE BAZQ DE BENZINQ

  Proceda]i dupq urmeazq:

  Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq este trasq.

  Cupla]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq.

  Apqsa]i pedala de ambreiaj complet fqrq a atinge accelera]ia.

  Roti]i cheia de contact la AVV [i elibera]i-o de \ndatq ce motorul porne[te.

  Dacq motorul nu porne[te de la prima \ncercare, roti]icheia de contact la STOP \nainte de a face o nouq\ncercare.

  Dacq lumina de avertizare rqm`ne aprinsq \mpre-unq cu atunci c`nd cheia de contact e \n pozi]ieMAR, roti]i cheia la STOP [i apoi la MAR; dacq luminade avertizare rqm`ne aprinsq, \ncerca]i cu celelaltechei primite la livrarea ma[inii.

  Dacq nici acum nu reu[iti sq porni]i motorul, efectua]iprocedura de pornire de urgen]q (consulta]iPORNIREA DE URGEN}Q din capitolul |n caz deurgen]q) [i contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

  IMPORTANT Nu lqsa]i niciodatq cheia de contact \npozi]ia MAR atunci c`nd motorul este oprit.

  Vq recomandqm ca n perioada ini]ialq sq nu exploata]i vehiculul la maxim (de exemplu, prin accelerareexcesivq, parcurgerea unor distan]e lungi cu viteze mari, fr`nare violentq, etc.).

  C`nd motorul e oprit nu lqsa]i niciodatq cheia \n pozi]ia MAR pentru a preveni consumul inutil de curent [i desc-qrcqrea bateriei.

  ATEN}IE Func]ionarea motorului \n zone \nchise este extrem de periculoasq. Motorul consumq oxigen pro-duc`nd n schimb monoxid de carbon, un gaz foarte de toxic ce se poate dovedi fatal.

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 159

 • 160

  Dacq motorul nu porne[te din prima, rqsuci]i cheia laSTOP \nainte de a \ncerca sq porni]i din nou.

  Dacq lumina de avertizare rqm`ne aprinsq \n timpce cheia de contact se aflq \n pozi]ia MAR, rqsuci]icheia la STOP [i apoi la MAR; dacq lumina de averti-zare rqm`ne aprinsq \ncerca]i [i cu celelalte chei pecare le ave]i.

  Dacq nici acum nu pute]i porni motorul, contacta]i oReprezentan]q Fiat.

  IMPORTANT Nu lqsa]i niciodatq cheia de contact \npozi]ia MAR atunci cqnd motorul e oprit.

  PORNIREA MOTOARELOR DIESEL

  Proceda]i dupq urmeazq:

  Asigura]i-vq c` fr`na de m`nq este trasq.

  Cupla]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq.

  Roti]i cheia de contact \n pozi]ia MAR. Luminile de bord, [i se aprind.

  A[tepta]i ca luminile de bord [i sq se stingq.Cu c`t e mai cald motorul, cu at`t lumina de bord se stinge mai repede.

  Apqsa]i pedala de ambreiaj complet fqrq a atinge pedala de accelera]ie.

  Roti]i cheia de contact la AVV imediat ce martorul de avertizare se stinge. Dacq a[tepta]i prea mult,pierde]i avantajul oferit de bujiile cu incan-descen]q.

  Martorul de avertizare va clipi (timp de aproximativ 60 de secunde) la pornire sau \n timpul \ncercqrii prelungite depornire cu demarorul, semnal`nd o eroare a sistemului de \ncqlzire cu bujii de incandescen]a. Pute]i folosi vehiculul cade obicei dacq motorul porne[te dar trebuie sq contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat.

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 160

 • 161

  PORNIREA DE URGEN}Q

  Dacq sistemul Fiat CODE nu recunoa[te codul trans-mis de cheia de contact (se aprinde lumina de averti-zare pe bord) se poate trece la pornirea de urgen]qprin folosirea codului de pe cardul CODE consulta]isec]iunea |N CAZ DE URGEN}Q.

  OPRIREA MOTORULUI

  Roti]i cheia de contact la STOP atunci c`nd motorulmerge \n regimul de ralanti.

  IMPORTANT Dupq o cqlqtorie lungq motorul ar trebuilqsat sq-[i "recapete suflul" \nainte de a fi oprit, adicqsq meargq \ncet \n gol pentru a permite temperaturiidin compartimentul motorului sq scadq.

  CUM SQ |NCQLZI}I MOTORUL IMEDIAT CE L-A}IPORNIT(modele diesel [i pe bazq de benzinq)

  Proceda]i dupq urmeazq:

  |ncepe]i sq rula]i \ncet cu motorul la tura]ii medii.Nu accelera]i brutal.

  Nu solicita]i performan]e maxime \n primii kilometri parcur[i. Vi se recomandq sq a[tepta]i pqnq c`nd acul indicator pentru temperaturq lichid de rqcire \ncepe sq se mi[te.

  Nu \ncerca]i sq porni]i motorul prin \mpingere, remorcare sau cobor`rea unei pante \ntruc`t aceasta ar putea cauzascurgerea combustibilului \n catalizator [i deteriorarea sa iremediabilq.

  O accelerare bruscq \nainte de oprirea motorului nu are absolut nici un scop [i nu face dec`t sq consume combustibil [idquneazq mai ales motoarelor cu turbocompresor.

  ATEN}IE Re]ine]i cq fr`na asistatq [i servodirec]ia nu func]ioneazq \nainte de pornirea motorului, astfel \nc`te necesar mult mai mult efort dec`t \n mod normal pentru apqsarea pedalei de fr`nq [i rotirea volanului.

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 161

 • 162

  PARCAREA

  Proceda]i dupq urmeazq:

  Opri]i motorul, trage]i fr`na de m`nq

  Cupla]i o treaptq de vitezq (treapta I dacq vehiculul e \n pantq sau mar[arier dacq vehiculul este \n rampq. Lqsa]i ro]ile bracate.

  Dacq vehiculul este lqsat pe o pantq abruptq, e reco-mandatq folosirea unei piedici sau a unui bolovan pen-tru blocarea ro]ilor.Nu lqsa]i cheia de contact \n pozi]iaMAR pentru a preveni descqrcarea bateriei.|ntotdeau-na scoate]i cheia din contact atunci c`nd pqrqsi]i auto-turismul.

  FR~NA DE M~NQ

  Levierul fr`nei de m`nq este situat \ntre cele douqlocuri din fa]q.Trage]i levierul \n sus p`nq ce vehiculul nu mai poate fideplasat. Patru sau cinci clicuri sunt \n general sufi-ciente atunci c`nd vehiculul se aflq pe suprafa]q planq,\n timp ce pe suprafa]q \nclinatq pot fi necesare nouqsau zece clicuri.

  IMPORTANT Dacq aceastq ac]iune nu a fost suficientqcontacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru a regla fr`na dem`nq.

  C`nd fr`na de m`nq este ac]ionatq [i cheia de contact\n pozi]ia MAR lumina de avertizare de pe panoulcentral se aprinde.

  ATEN}IE Nu lqsa]i niciodatq copii nesupraveghea]i \n vehicul. Scoate]i \ntotdeauna cheia din contact [i lua]i-o cu dvs. atunci c`nd pqrqsi]i vehiculul.

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 162

 • 163

  Pentru a decupla fr`na de m`nq:

  1) Ridica]i u[or levierul [i apqsa]i butonul de deblocare A.

  2) Men]ine]i butonul A apqsat [i cobor`]i levierul. Lumina de avertizare se va stinge.

  Apqsa]i pedala de fr`nq atunci c`nd executa]i aceastq opera]ie pentru apreveni deplasarea accidentalq a vehiculului.

  FOLOSIREA CUTIEI DE VITEZE MANUALE

  Pentru a cupla treptele de vitezq, apqsa]i complet pedala de ambreiaj [iangaja]i maneta schimbqtorului de viteze \ntr-una din pozi]iile dorite (diagra-ma este desenatq [i pe m`nerul schimbqtorului de viteze).Pentru a cupla a [asea treaptq de vitezq, \mpinge]i levierul spre dreaptapentru a preveni cuplarea accidentalq a treptei a patra de vitezq. O ac]iunesimilarq este necesarq pentru trecerea din treapta a [asea \n treapta acincea.

  IMPORTANT Angaja]i-vq \n mar[arier numai atunci c`nd ma[ina sta]io-neazq total. Cu motorul merg`nd, a[tepta]i cel pu]in 2 secunde cu pedalade ambreiaj complet apqsatq pentru a preveni deteriorarea angrenajuluipentru mersul \napoi.

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 163

 • Pentru a cupla treapta de mers \napoi (R) din punctulneutru:

  la modelele 1.28V [i 1.216V ridica]i inelul A de sub capqtul levierului [i muta]i levierul spre dreapta [i \napoi;

  modele 1.816V : deplasa]i levierul spre dreapta [i \napoi.

  REDUCEREA COSTURILOR DE|NTRE}INERE

  Iatq c`teva sugestii care sq vq ajute la reducerea chel-tuielilor de \ntre]inere [i a cantitq]ii de emisii poluante.

  CONSIDERA}II GENERALE

  |ntre]inerea vehiculului

  Pentru acest motiv, vq recomandqm \ndeplinirea latimp a tuturor opera]iunilor de \ntre]inere, verificare [iajustare trebuie \ndeplinite \n conformitate cu planul de\ntre]inere.

  Nu conduce]i cu m`nq pe schimbqtorul de viteze deoarece for]a exercitatq chiar dacq este micq, poate duce la deterio-raea prematurq a componentelor cutiei de viteze.

  ATEN}IE Trebuie sq apqsa]i complet ambreiajul pentru a schimba treptele de viteza \n mod corespunzqtor. De aceeaeste esen]ial ca sub pedale sq nu se afle absolut nimic. Asigura]i-vq cq pre[urile sunt bine \ntinse [i nu obstruc]ioneazq

  164

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 164

 • Pneurile

  Presiunea pneurilor trebuie verificatq cel pu]in o datq lapatru sqptqm`ni: dacq presiunea e prea scqzutqnivelul consumul de combustibil spore[te precum [irezisten]a pneului la rulare.

  |ncqrcqturi inutile

  Nu cqlqtori]i niciodatq cu portbagajul supra\ncqrcat.Greutatea vehiculului (special \n traficul urban) [igeometria sa afecteazq puternic nivelul de consum [istabilitatea.

  Suportul de bagaje/schiuri de pe pavilion

  |ndepqrta]i suportul de bagaje/schiuri de pe pavilionatunci c`nd nu \l folosi]i. Aceste accesorii mqrescrezisten]a la naintare nt`mpinatq de autovehiculduc`nd la cre[terea consumului de combustibil. Dacqtrebuie sq transporta]i obiecte foarte voluminoase estede preferat folosirea unei remorci.

  Accesorii electrice

  Folosi]i accesoriile electrice doar \n mqsura \n careacestea vq sunt necesare. |ncalzirea lunetei, farurileadi]ionale, [tergqtoarele de parbriz [i radiatorul con-sumq o cantitate substan]ialq de energie, duc`nd lacre[terea consumului de combustibil (p`nq la +25 % \ntrafic urban).

  Sistemul de climatizare

  Sistemul de climatizare reprezintq o sarcinq suplimen-tarq care afecteazq considerabil nivelul de consum (cup`nq la +20 % \n medie). Dacq temperatura exterioarqo permite, folosi]i ventilatoarele de aer.

  Accesoriile aerodinamice

  Folosirea accesoriilor aerodinamice neautorizate poateafecta negativ consumul de combustibil.

  STILUL DE CONDUS

  PornireaNu ncalzi]i motorul cu ma[ina sta]ionatq (la tura]ia demers ncet n gol) sau la viteze mari de deplasare: \naceste condi]ii ncalzirea motorului se face mult mailent, sporind consumul de combustibil [i nivelul emisi-ilor. Vq recomandqm prin urmare sq porni]i imediat,\ncet, evit`nd vitezele mari. \n acest fel motorul se vancqlzi mai rapid.

  Manevre inutileEvita]i accelerarea atunci c`nd a[tepta]i la stopuri sau\nainte de oprirea motorului. Aceastq manevrq, precum[i dublu debraiajul, sunt absolut inutile la ma[inile mod-erne, nefqc`nd dec`t sq sporeascq poluarea [i con-sumul de combustibil.

  165

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 165

 • Schimbarea treptelor de vitezq

  Atunci c`nd condi]iile de trafic [i de drum o permit, nuezita]i sq folosi]i o treaptq de vitezq superioarq. Dacqfolosi]i o treaptq inferioarq pentru performan]e maxime,consumul de combustibil, emisiile [i uzura motorului sevor intensifica.

  Viteze de v`rf

  Consumul de combustibil cre[te considerabil odatq cuviteza.Evit`]i fr`narea inutilq urmatq de o nouq acceler-are, care au drept rezultat cre[terea consumului [i aemisiilor toxice.

  Accelerarea

  Accelerarea puternicq [i aducerea vehiculului la ovitezq foarte mare au un efect negativ asupra niveluluide consum [i emisii toxice; vq recomandqm acceler-area treptatq, fqrq a depq[i tura]ia de moment maxim.

  CONDI}II DE UTILIZARE

  Pornirea la rece

  Cqlqtoriile scurte [i pornirea frecventq la rece nu-i per-mit motorului sq atingq temperatura optimq de func]i-onare. Rezultatul este o cre[tere semnificativq a con-sumului de combustibil (de la +15 la +30 % n traficulurban) [i a emisiilor de gaze nocive.

  Condi]iile de trafic [i de drum

  Nivelele nalte de consum sunt asociate cu traficulintens, cum ar fi \n cazul blocajelor rutiere c`nd sefolosesc frecvent treptele de vitezq inferioare sau \nora[e cu semafoare frecvente.De asemenea, drumurile montane cu serpentine [isuprafe]ele accidentate afecteazq negativ consumul.

  Oprirea \n trafic

  |n timpul opririlor prelungite (ex. la trecerea la nivel cucalea feratq) vq recomandqm oprirea motorului.

  166

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 166

 • TRACTAREA UNEI REMORCI

  AVERTISMENTE

  Pentru tractarea rulotelor sau a remorcilor, vehiculultrebuie prevqzut cu un dispozitiv autorizat de tractare [iun sistem electric adecvat. Instalarea trebuie fqcutq deun personal autorizat care trebuie [i sq elibereze docu-menta]ia necesarq pentru a putea circula pe drumurilepublice \n aceste condi]ii.

  Instala]i orice oglinzi retrovizoare speciale [i/sauadi]ionale dupq cum este prevqzut de lege.Re]ine]i cq atunci c`nd tracta]i o remorcq este mai difi-cil sq urca]i drumuri cu \nclina]ie abruptq, distan]ele defr`nare se mqresc iar depq[irea dureazq mai mult \nfunc]ie de greutatea totalq.

  Ac]iona]i o treaptq de vitezq inferioarq atunci c`nd cir-cula]i \n pantq \n loc sq folosi]i frecvent fr`na.

  Greutatea pe care remorca o exercitq asupra vehiculu-lui reduce cu aceea[i valoare greutatea maximqadmisq a vehiculului.

  Pentru a vq asigura cq nu depa[i]i greutatea maximqadmisq (specificatq \n cartea de proprietate), trebuie sq]ine]i cont de greutatea totalq a remorcii, incluz`ndaccesoriile [i bagajele personale.

  Conduce]i cu viteza permisq pentru vehicule cu remor-ci \n ]ara \n care vq afla]i. |n orice caz, viteza maximqnu trebuie sq depq[eascq niciodatq 100 km/h.

  ATEN}IE Sub nici o formq nu trebuie modificat sistemul de fr`nare al vehiculului astfel \nc`t sq poatq contro-la [i remorca. Sistemul de fr`nare al remorcii trebuie sq fie complet independent de cel al vehiculului.

  ATEN}IE Sistemul ABS cu care este dotat vehiculul nu controleazq [i remorca acestuia. Ave]i prin urmaremai multq grijq pe suprafe]ele alunecoase.

  167

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 167

 • INSTALAREA DISPOZITIVULUI DETRACTARE

  Dispozitivul de tractare trebuie fixat de corpul ma[iniide cqtre un personal autorizat, \n func]ie deinstruc]iunile [i/sau orice informa]ii adi]ionale furnizatede fabricantul dispozitivului.

  Dispozitivul trebuie sq \ndeplineascq cerin]ele curenteprevqzute de Directiva 94/20/EEC [i amendamentelesale ulterioare.

  Dispozitivul de tractare folosit trebuie sq fie \n confor-mitate cu greutatea admisq pentru remorcare a vehicu-lului pe care urmeazq sq fie instalat.

  Pentru conexiunea electricq trebuie folosit un conectorcare \n general este situat pe un suport special fixatchiar pe dispozitivul de tractare.

  Pentru conexiunea electricq trebuie folosit un dispozitiv12 ESP cu 7 sau 13 pini (conform standardelorCUNA/UNI [i ISO/DIN) respect`nd orice instruc]iunifurnizate de fabricantul vehiculului [i/sau al dispozitivu-lui de tractare.

  Orice fr`nq electricq trebuie alimentatq direct debaterie printr-un cablu cu o sec]iune transversalq de numai pu]in de 2.5 mm2.

  IMPORTANT Fr`na electricq sau alte dispozitive vor fifolosite cu motorul pornit.

  Pe l`ngq legqturile electrice, sistemul electric alvehiculului poate fi conectat la cablul de alimentaredoar pentru o fr`nq electricq [i la cablul pentru ilu-minarea interioarq, fqrq sq depq[eascq 15 W.

  Pentru conexiuni folosi]i o unitate de control cu cablude alimentare cu cel pu]in 2,5 mm

  2

  \n sec]iune.

  168

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 168

 • 169

  SCHEMA DE INSTALARE

  Dispozitivul de tractare trebuie fixat \n punctele indicate desimbolul cu ajutorul unor [uruburi \n numqr de 4 M8,2 M10 [i 2 M12.

  |n punctele de fixare ale apqrqtoarei exterioare din spate,tampoanele de amortizare trebuie \nlocuite cu plqcile A \ndreapta [i B \n st`nga ( cod 50901257 respectiv 50901258)care vor fi obligatoriu montate \n lateralele apqrqtorii spate,a[a cum se vede \n figurq.Dispozitivul trebuie fixat de vehicul evit`ndu-se orice fel degqurire sau modificare a barei de protec]ie din spate care sqrqm`nq vizibile dupq \nlqturarea vehiculului.

  IMPORTANT Este obligatorie fixarea unei etichete (la vedere)dintr-un material [i de o mqrime adecvatq cu urmqtorulmesaj:

  |NCQRCQTURA MAX. PE C~RLIGUL DE TRACTARE 60 kg.

  ATEN}IE Dupq asamblare astupa]i gqurile pentru aimpiedica pqtrunderea gazelelor de e[apament n interiorulvehiculului.

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 169

 • PNEURI DE IARN

  Folosi]i pneuri de iarnq de aceea[i mqrime cu celefolosite \n mod obi[nuit.

  Orice Reprezentan]q Fiat vq va ajuta cu plqcere nalegerea anvelopelor de iarnq, ]in`nd cont [i de ntre-buin]area pe care vre]i dumneavoastrq sq le-o da]i.

  C`t despre tipul de pneuri care trebuie folosite,diversele specifica]ii [i presiunea de umflare potrivitqse gqsesc \n paragraful Ro]i \n sec]iunea "Specifica]iitehnice".

  Caracteristicile speciale ale acestui tip de pneuri sereduc considerabil atunci c`nd profilul scade sub 4mm. \n acest caz, ele trebuie schimbate.

  Din cauza acestor caracteristici, \n condi]ii normale deutilizare sau \n cqlqtorii lungi pe autostradq, perfor-man]a acestor pneuri e mai scqzutq dec`t a pneurilorobi[nuite.A[adar, este necesarq limitarea \ntrebuin]qriilor doar \n scopul pentru care au fost concepute.

  IMPORTANT C`nd viteza maximq permisq pentrupneurile de iarnq este sub cea care poate fi atinsq devehicul (mai mult cu 5 %), pune]i o notq la vedere \nhabitaclu con]in`nd viteza maximq admisq pentruaceste pneuri (dupq cum impune Directiva CE).

  Pune]i acela[i tip de pneu la toate ro]ile (marca [i profil) pentru o siguran]q mai mare \n cazul fr`nqrii [i omanevrabilitate mai bunq.

  Re]ine]i cq nu e indicatq schimbarea direc]iei de rota]iea pneurilor.

  Viteza maximq pentru anvelopele de iarnq sunt: 160 km/h pentru anvelopele marcate cu Q, 190 km/h pen-tru cele cu T [i 210 pentru marcate cu H. Trebuie sq se ]inq seamq [i de limitele legale de vitezq ale tqrii\n care circula]i.

  170

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 170

 • 171

  LAN}URI DE ZPAD

  Folosirea lan]urilor de zqpadq trebuie sq respecte reg-ulile locale.

  Lan]urile de zqpadq trebuie fixate doar la ro]ilemotoare (fa]q). Vq recomandqm folosirea lan]urilor dezqpadq Linneaccessori Fiat.

  Verifica]i dacq lan]urile sunt bine str`nse dupq primiic`]iva metri parcur[i.

  IMPORTANT Nu se pot fixa lan]uri de zqpadq la roatacompactq de rezervq. Astfel, dacq ave]i panq la unadin ro]ile din fa]q, trebuie sq o \nlocui]i cu una din ro]iledin spate (umfla]i c`t de cur`nd posibil pneurile la pre-siunea potrivitq) iar roata de rezervq trebuie montatq \nspate. Astfel, av`nd douq ro]i normale \n fa]q, pute]imonta lan]urile de zqpadq pe ele \n caz de urgen]q.

  IMPORTANT Folosi]i lan]uri de zqpadq de dimensiunimici cu proeminen]a maximq peste profilul pneului de 12mm.

  C`nd circula]i cu lan]uri de zqpadq montate, reduce]i viteza. Nu depq[i]i 50 km/h. Evita]i gropile,treptele [i bordurile pentru a preveni deteriorarea pneurilor, a suspensiei [i a sistemului de direc]ie.

  Consulta]i tabelul ce con]ine informa]iile referitoare la compatibilitatea lan]urilor de zqpadq.Urma]i prescrip]iile.

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 171

 • PERIOADELE DE LUNG STA}IONARE

  Dacq urmeazq ca vehiculul sq nu fie folosit mai mult deo lunq, trebuie luate mqsurile de precau]ie de mai jos:

  duce]i vehiculul \ntr-un loc uscat [i, pe c`t posibil, aerisit.

  cupla]i o treaptq de vitezq.

  verifica]i ca fr`na de m`nq sq nu fie trasq.

  deconecta]i borna negativq (-) a bateriei [i verifica]i \ncqrcqtura acesteia. Aceastq verificare tre-buie efectuatq la fiecare 3 luni \n timpul perioadei de inactivitate a vehiculului. |ncqrca]i bateria dacq indicatorul aratq o culoare \nchisq fqrq zona centralq verde.

  curq]a]i [i acoperi]i caroseria cu cearq protectoare.

  curq]a]i [i proteja]i pqr]ile metalice folosind sub-stan]e de protec]ie.

  pune]i pudrq de talc pe marginea de cauciuc a parbrizului [i pe [tergqtoare [i ridica]i-le de pe sti-clq.

  lqsa]i geamurile \ntredeschise.

  acoperi]i ma[ina cu o husq de bumbac sau plastic perforat. Nu folosi]i huse de plastic neperforat deoarece nu permit evaporarea umezelii.

  umfla]i pneurile cu \ncq 0,5 bar peste valoarea normalq [i verifica]i presiunea periodic.

  dacq deconecta]i bateria de sistemul electic verifica]i nivelul de \ncqrcare lunar [i re\ncqrca]i-o dacq indicatorul aratq o culoare \nchisq pe l`ngq zona centralq verde.

  nu goli]i sistemul de rqcire.

  172

  4 folosirea corecta:4 folosirea corecta.qxd 22.07.2008 12:25 Page 172

 • AVERTISMENTE GENERALE........................... 174NIVEL SCZUT LICHID DE FRN................. 175FR~NA DE MN TRAS................................ 175DEFEC}IUNE AIRBAG..................................... 176AIRBAG FRONTAL PASAGERDEZACTIVAT..................................................... 177NEFIXAREA CENTURILOR DE SIGURAN}Q.. 177BATERIE DESCRCATQ ................................. 178PRESIUNE SCQZUTQ ULEI DE MOTOR......... 178DEFEC}IUNI SERVODIREC}IEELECTRICQ DUALDRIVE............................... 179TEMPERATURA LICHID DE RQCIREMOTOR.............................................................. 180|NCHIDEREA INCORECTQ A U{ILOR............ 182DEPQ{IREA LIMITEI DE VITEZQ..................... 183REZERVA COMBUSTIBIL................................. 183DEFEC}IUNE LA SISTEMUL DECONTROL AL MOTORULUI.............................. 184DEFEC}IUNE LA SISTEMUL EOBD................ 185DEFEC}IUNE SISTEM ESP............................... 187DEFEC}IUNE LA SISTEMUL BUJIILORINCANDESCENTE............................................ 188

  173

  BUJII INCANDESCENTE.................................. 188PREZEN}A APEI |N FILTRUL DECOMBUSTIBIL................................................... 189DEFICIEN}Q SISTEM ABS .............................. 190DEFEC}IUNE SISTEM DE PROTEC}IEFIAT CODE....................................................... 191ASR - SISTEM ANTIPATINAJ ALRO}ILOR........................................................... 192DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE.......... 193LUMINI DE CEA}Q-SPATE .............................. 195LUMINI DE CEA}Q-FA}Q................................. 195SEMNALIZATOR DREAPTA............................. 195LUMINI DE POZI}IE {I DE |NTLNIRE........... 196FOLLOW ME HOME......................................... 196LUMINI DE DRUM............................................. 196CRUISE CONTROL........................................... 196DEFEC}IUNEA SENZORULUI FILTRULUI DE COMBUSTIBIL DIESEL.................................... 197POSIBIL GHEA}Q PE CAROSABIL.................. 197

  LLUUMMIINNII {{ II MMEESSAAJJEE DDEE AAVVEERRTTIIZZAARREE

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 173

 • AVERTISMENTE GENERALE

  Indicatorii avarie afi[a]i pe display-ul multifunc]ionalreprogramabil \mpreunq cu semnalul sonor (reglabil) [ilumini de avertizare (dacq existq) care apar, sunt\nso]ite de mesaje de avertizare specifice (ex: switchoff engine). Ace[ti indicatori sunt conci[i [i \ndeplinescrolul de avertizare [i au ca scop sq sugereze ac]iuneapromptq pe care conducqtorul trebuie sq o adoptec`nd apare o defec]iune a ma[inii. Ace[ti indicatori,oricum, nu vor fi considera]i ca o alternativq la specifi-ca]iile con]inute de acest manual, care trebuie \ntot-deauna [q fie citit cu aten]ie [i \n \ntrgime. |n cazul \ncare apar indicatorii de avarie \ntotdeauna citi]i specifi-ca]iile con]inute de aceastq sec]iune.IMPORTANT Indicatorii de avarie afi[a]i pe display-ulmultifunc]ional reprogramabil se \mpatr \n douq cate-gorii: avarii foarte serioase [i avarii minore.Mesajul [i semnalul de avertizare care corespundeavariilor foarte serioase sunt afi[ate alternativ pentrutimp de c`teva secunde. Acest ciclu se repetq lanesf`r[it [i opre[te orice alt indicator de pe displayEste afi[at de fiecare datq c`nd cheia este pe MARp`nq c`nd cauza avariei este eliminatq.

  Dupq remedierea avariei mesajul [i lumina de averti-zare vor mai sta aprinse aproximativ 2 secunde.Remedi`nd avaria lumina de avertizare [i mesajulafi[at se vor stinge. Oprirea acestui ciclu este posibilqprin apqsarea butonului ,\n acest caz ecranul activ\naintea avariei va fi oprit [i lumina de avertizare va staaprinsq p`nq \n momentul eliminqrii cauzei avariei Mesajul [i semnalul de avertizare care corespundeavariilor minore sunt afi[ate alternativ pentru timp dec`teva secunde. Acest ciclu este repetat timp de 20de secunde dupq care se opre[te, dar reapare defiecare datq c`nd cheia de contact este rotitq la MAR.

  Dacq avaria dispare \n 20 de secunde de la apari]iaafi[qrii, mesajul [i lumina de avertizare vor mai staaprinse aproximativ 2 secunde. Elimin`nd avaria, lumi-na de avertizare [i mesajul afi[at se vor opri.

  La sf`r[itul ciclului (care dureazq aproximativ 20 desecunde), sau dacq butonul este apqsat, ecranul activdin \naintea producerii avariei va fi oprit [i lumina deavertizare va sta aprinsq pqnq la eliminareacauzei avariei.

  174

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 174

 • NIVEL SCZUT LICHID DE FRN (ro[u)

  Atunci c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR,semnalul luminos se aprinde,dar n mod normal sestinge dupq c`teva secunde.Acest semnal se aprinde (\mpreunq cu mesajul de dis-play) atunci c`nd nivelul lichidului de fr`nq din rezervorscade sub limita minimq, din cauza unor posibilescurgeri.

  FR~NA DE MN TRAS (ro[u)

  Atunci c`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR,semnalul luminos se aprinde,dar n mod normal sestinge dupq c`teva secunde.Lumina de avertizare se aprinde c`nd este trasq fr`nade m`nq.IMPORTANT Dacq semnalul luminos se aprinde ntimpul deplasqrii, verifica]i dacq este trasq fr`na dem`nq (la unele modele simbolul apare [i pe display-ulmultifunc]ional \nso]it de un mesaj) .

  ATEN}IE Dacq semnalul luminos se aprinde n timpul deplasqriil (la unele modele simbolul apare [i pedisplay-ul multifunc]ional \nso]it de un mesaj) opri]i imediat vehiculul [i contacta]i o Reprezentan]q Fiat .

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  175

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 175

 • DEFEC}IUNE AIRBAG (ro[u)

  Semnalul se aprinde atunci c`nd cheia este \n pozi]iaMAR, dar n mod normal se stinge dupq c`tevasecunde. Semnalul rqm`ne aprins, cu lumina continuq,(la unele modele simbolul apare [i pe display-ul multi-func]ional \nso]it de un mesaj) dacq existq defec]iuni lasistemul airbag.

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabilSemnal de avertizare

  Dacq semnalul luminos este defect (nu se aprinde), aceasta se va indica prin clipirea pentru un interval mailung dec`t cel normal de c`teva secunde a semnalului luminos de dezactivare a airbag-ului frontal al pasageru-lui .

  Dacq semnalul nu se aprinde, rqm`ne aprins sau se aprinde n timpul deplasqrii (la unele modele simbolulapare [i pe display-ul multifunc]ional \nso]it de un mesaj), opri]i imediat motorul [i contacta]i o reprezentan]qFiat

  176

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 176

 • AIRBAG FRONTAL PASAGER DEZACTIVAT

  Semnalul se aprinde atunci c`nd air bag-ul frontal alpasagerului este dezactivat.

  Atunci c`nd airbagu-ul pasagerului e activat, rotireacheii de contact la MAR va produce aprinderea sem-nalului , timp de 4 secunde, dupq care clipe[te pen-tru \ncq patru secunde.

  NEFIXAREA CENTURILOR DE SIGURAN}Q(ro[u)

  Semnalul luminos se aprinde cu luminq continuq atuncic`nd cheia de contact e rotitq la MAR, iar centura[oferului nu e fixatq corect.

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  ATEN}IE Clipirea semnalului pentru mai mult de 4 secunde, indicq o defec]iune a semnalului luminospentru airbag-ul pasagerului. |n acest caz contacta]i urgent o reprezentan]q Fiat

  177

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 177

 • BATERIE DESCRCATQ (ro[u)

  Rotirea cheii la MAR va cauza aprinderea semnalului,dar n mod normal acesta se stinge imediat ce estepornit motorul (dacq motorul merge n gol, stingereaacestuia se poate produce cu o micq \nt`rziere).Dacq semnalul rqm`ne aprins contacta]i imediat oReprezentan]q Fiat.

  PRESIUNE SCQZUTQ ULEI DE MOTOR

  Rotirea cheii la MAR va cauza aprinderea semnaluluiluminos, dar n mod normal acesta se stinge imediatce este pornit motorul.

  Semnal de avertizareMesaj pe display-ul

  multifunc]ional reconfigurabil

  Dacq semnalul se aprinde n timpul deplasqrii vehiculului (la unele modele apare [i un mesaj \nso]it de sim-bol pe display-ul multifunc]ional), opri]i imediat motorul [i contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

  178

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 178

 • DUALDRIVE DEFEC}IUNISERVODIREC}IE ELECTRICQ(unde este prevqzut) (ro[u)

  Rotirea cheii la MAR va cauza aprinderea semnaluluiluminos, dar n mod normal acesta se stinge imediatce este pornit motorul.

  Dacq semnalul luminos rqm`ne aprins (la unele mod-ele apare [i un mesaj \nso]it de simbol pe display-ulmultifunc]ional), nu ve]i avea direc]ia asistatq la condus[i efortul asupra volanului va cre[te, condusul fiindoricum posibil. Contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  179

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 179

 • TEMPERATURA LICHID DE RQCIRE MOTOR

  C`nd cheia de contact este \n pozi]ia MAR, semnalulluminos se aprinde, dar n mod normal se stinge dupqaprox. 4 secunde. Acest semnal se aprinde (la unele modele simbolulapare [i pe display-ul multifunc]ional \mpreunq cu unmesaj) atunci c`nd motorul este supra\ncqlzit. Dacq seaprinde n timpul deplasqrii, proceda]i dupq cumurmeazq:

  Condi]ii normale de condus

  Opri]i ma[ina [i motorul [i verifica]i dacq nivelul lichidu-lui de rqcire nu se aflq sub niveleul MIN. Altfel a[tepta]ic`teva secunde pentru a permite rqcirea motorului,apoi deschide]i \ncet [i cu grijq capota, [i verifica]idacq nivelul lichidului de rqcire oscileazq \ntre MIN [iMAX. Verifica]i dacq existq scurgeri. Dacq atunci c`ndreporni]i ma[ina semnalul luminos se reaprinde, con-tacta]i o Reprezentan]q Fiat.

  Semnal de avertizareMesaj pe display-ul

  multifunc]ional reconfigurabil

  180

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 180

 • continuare din pagina precedentq

  Autovehicul supra\ncqrcat (ex. c`nd urca]i o pantq curulota ata[atq): reduce]i viteza iar dacq semnalul lumi-nos rqm`ne aprins opri]i ma[ina. A[tepta]i timp de 2-3minute lqs`nd motorul pornit [i u[or accelerat fapt careactiveazq circula]ia lichidului de rqcire, apoi opi]imotorul.Verifica]i nivelul lichidului de rqcire cum am descrisanterior.

  IMPORTANT |n cazul unei utilizqri severe a autove-hiculului, ]ine]i motorul pornit [i accelera]i u[or \naintede a-l opri.

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  181

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 181

 • |NCHIDEREA INCORECTQ A U{ILOR (ro[u)

  Semnalul luminos se aprinde (la unele modele apare [iun mesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional)atunci c`nd una sau mai multe u[i sau hayonul nu sunt\nchise corespunzqtor.

  Simbolurile afi[ate pe display-ul multifunc]ional /indicq faptul cq u[a din st`nga/dreapta nu este \nchisqcorespunzqtor.

  Semnal de avertizareMesaj pe display-ul

  multifunc]ional reconfigurabil

  182

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 182

 • DEPQ{IREA LIMITEI DE VITEZQ (portocaliu)

  Semnalul luminos se aprinde (la unele modele apare [iun mesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional)atunci c`nd ma[ina depq[e[te limita de vitezq setatqanterior (vezi Display-ul multifunc]ional reprogramabil din sec]iunea Bord [i butoane)

  REZERVA COMBUSTIBIL (portocaliu)

  Semnalul se aprinde (la unele modele apare [i unmesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional)atunci c`nd n rezervor au mai rqmas aproximativ 5- 7litri de combustibil.

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  183

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 183

 • 184

  DEFEC}IUNE LA SISTEMUL DE CONTROLAL MOTORULUI (modele diesel) (ro[u)

  |n condi]ii normale, semnalul se aprinde odatq curotirea cheii la MAR, dar se stinge dupq cqtevasecunde.

  Dacq semnalul rqm`ne aprins sau se aprinde n timpuldeplasqrii, (la unele modele apare [i un mesaj \nso]itde simbol pe display-ul multifunc]ional), \nseamnq cqsistemul de injec]ie nu func]ioneazq corect, urmqrileposibile fiind scqderea performan]ei manevrabilitateadificilq [i consumul crescut.

  |n aceste condi]ii vq pute]i continua deplasarea \nsqfqrq a solicita prea mult motorul sau a rula la vitezemari. |n orice caz, contacta]i c`t mai cur`nd posibil oReprezentan]q Fiat.

  Semnal de avertizareMesaj pe display-ul

  multifunc]ional reconfigurabil

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 184

 • 185

  DEFEC}IUNE LA SISTEMUL EOBD(modele de benzinq)

  |n condi]ii normale,rotirea cheii la MAR va produceaprinderea semnalului, \nsq acesta se stinge imediatce este pornit motorul. Aprinderea ini]ialq indicq faptulcq semnalul func]ioneazq corect.

  Dacq semnalul rqm`ne aprins sau se aprinde n timpuldeplasqrii (la unele modele apare [i un mesaj \nso]itde simbol pe display-ul multifunc]ional):

  - cu lumina continuq - indicq o defec]iune la sistemulde alimentare/aprindere, cu posibile consecin]e pre-cum cre[terea emsiilor toxice, scqdereaperforman]ei,manevrabilitate dificilq [i nivel ridicat deconsum.

  |n aceste condi]ii vq pute]i continua deplasarea \nsqfqrq a solicita prea mult motorul sau a rula la vitezemari.|ntrebuin]area prelungitq a vehiculului c`nd acestsemnal este aprins poate cauza deteriorareasa.Contacta]i c`t pute]i de repede o Reprezentan]qFiat.

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 185

 • 186

  Semnalul se stinge dacq defec]iunea este remediatq,\nsq va fi memorat de sistem;

  - cu lumina intermitentq - posibilq deteriorare a cata-lizatorului (consulta]i "Sistemul EOBD" din acest capi-tol). Dacq semnalul luminos clipe[te, trebuie redusqviteza vehiculului p\nq la stingerea semnalului luminos;continua]i-vq cqlqtoria cu vitezq moderatq, \ncerc`ndsq evita]i situa]iile care ar putea cauza reaprindereasemnalului [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat.

  Semnal de avertizareMesaj pe display-ul

  multifunc]ional reconfigurabil

  Dacq atunci c`nd cheia e rotitq la MAR, semnalul nu se aprinde sau dacq se aprinde, cu lumina continuqsau intermitentq, n timpul deplasqrii, contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat. Semnalul luminos poate fi ver-ificat de agen]ii de trafic cu ajutorul unui echipament adecvat. A[adar respecta]i regulile in vigoare ale ]qrii \ncare circula]i.

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 186

 • 187

  DEFEC}IUNE SISTEM ESP (unde este prevqzut)(portocaliu)

  Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR [i sestinge dupq c`teva secunde.Dacq semnalul nu se stinge sau se aprinde n timpuldeplasqrii vehiculului, (la unele modele apare [i unmesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional),contacta]i o Reprezentan]q Fiat.Clipirea semnalului n timpul deplasqrii indicq intrarean func]iune a sistemului ESP.

  Defec]iunea Hill Holder

  Defec]iunea sistemului este indicatq de aprindera sem-nalului luminos (la unele modele apare [i un mesaj\nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional).Contacta]i o Reprezentan]q Fiat.

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 187

 • 188

  DEFEC}IUNE LA SISTEMUL BUJIILORINCANDESCENTE (numai pentru versiunile diesel)(portocaliu)

  Mesajul [i simbolul sunt prezentate pe display-ul multi-func]ional atunci c`nd existq o defec]iune la sistemulde nclzire a bujiilor. Contacta]i urgent oReprezentan]q Fiat pentru rezolvarea acestei prob-leme.

  BUJII INCANDESCENTE (numai pentru versiunilediesel) (portocaliu)

  Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR [i sestinge atunci c`nd bujiile ating temperatura prestabilitq.Porni]i motorul imediat dupq stingerea semnalului.

  IMPORTANT Atunci c`nd temperatura exterioarq eridicatq, este posibilq aprinderea semnalului pentru oduratq imperceptibilq de timp.

  Semnal de avertizareMesaj pe display-ul

  multifunc]ional reconfigurabil

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 188

 • 189

  PREZEN}A APEI|N FILTRUL DE COMBUSTIBIL(doar versiunile diesel) (portocaliu)

  Mesajul \nso]it de simbolul aferent sunt prezentate pedisplay-ul multifunc]ional atunci c`nd se detecteazqprezen]a apei n filtrul de combustibil.

  Prezen]a apei n circuitul de alimentare poate cauza deteriorarea gravq a \ntregului sistem de injec]ie [ifunc]ionarea neregulatq a motorului. Dacq semnalul luminos se aprinde sau la unele versiuni este afi[atun mesj de avertizare pe display-ul multifunc]ional reprogramabil, contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat pentru remedierea acestei probleme.

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 189

 • 190

  DEFICIEN}Q SISTEM ABS (portocaliu)

  Semnalul se aprinde c`nd cheia este rotitq la MAR,dar n mod normal se stinge dupq c`teva secunde.

  Semnalul se aprinde (la unele modele apare [i unmesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional)atunci c`nd sistemul e ineficient. |n acest caz, sistemulde fr`nare este n stare de func]ionare, dar fqrq asis-ten]q suplimentarq ABS.Vq recomandqm sq fi]i pru-dent, mai ales atunci c`nd aderen]a la drum e scqzutq.De asemenea, este necesar sq contacta]i urgent oReprezentan]q Fiat.

  Ineficien]a distribuitorului electronic al for]ei de fr`nare(EBD)

  Aprinderea simultanq a semnalelor [i (la unelemodele apare [i un mesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional) atunci c`nd motorul func]ioneazq,indicq o defec]iune la sistemul EBD; n acest cazfr`narea violentq poate produce blocarea prematurq aro]ilor din spate, cu riscul derapajului. Conduc`ndextrem de atent, contacta]i cea mai apropiatqReprezentan]q Fiat pentru verificarea sistemului.

  Semnal de avertizareMesaj pe display-ul

  multifunc]ional reconfigurabil

  +

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 190

 • 191

  ASR - SISTEM ANTIPATINAJ AL RO}ILOR(portocaliu)

  Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR, darse stinge dupq c`teva secunde. Semnalul se aprinde\mpreunq cu ledul de pe butonul ASR atunci c`nd sis-temul e dezactivat. Semnalul clipe[te atunci c`nd sis-temul intrq n func]iune, pentru a avertiza conducqtorulasupra faptului cq vehiculul e n proces de adaptare lacondi]iile de aderen]q ale drumului.

  Aprinderea semnalului, \nso]it de mesajul simbolulaferent pe display-ul multifunc]ional, indicq de aseme-nea o defec]iune a sistemului ASR. |n acest caz, con-tacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat.

  Mesajele sunt afi[ate (la unele versiuni ) c`nd func]iaeste activatq/dezactivatq manual (vezi Sistemul ASR\n sec]iunea Bord [i butoane).

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 191

 • 192

  DEFEC}IUNEA SISTEMULUI DEPROTEC}IE-FIAT CODE

  Rotirea cheii la MAR va produce clipirea semnalului osingurq datq dupq care se va stinge.Dacq \n momentul\n care cheia este la MAR semnalul rqm`ne aprins,acesta indicq o posibilq defec]iune (vezi SistemulFIAT CODE \n sec]iunea Bord [i butoane).

  IMPORTANT Aprinderea simultanq a semnalelor lumi-noase [i indicq o defec]iune a sistemului FiatCODE.Dacq mesajul este afi[at [i \n timpul deplasqrii, contac-ta]i o Reprezentan]q Fiat.

  Dacq semnalul luminos clipe[te \n timp ce motorulmerge, indicq faptul ca ma[ina nu este protejatq dedispozitivul de blocare al motorului (vezi Sistemul FiatCODE \n sec]iunea Bord [i butoane).Contacta]i oReprezentan]q Fiat pentru a vq memora toate cheile.

  Semnal de avertizareMesaj pe display-ul

  multifunc]ional reconfigurabil

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 192

 • 193

  DEFECTIUNE SISTEM DE ILUMINARE(portocaliu)

  Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR, darse stinge dupq c`teva secunde.

  Mesajul (la unele versiuni) este afi[at pe display c`ndeste detectatq una din urmqtoarele defec]iuni: circuitars, becuri arse. Verificarea sistemului constq \n verifi-carea: luminilor din spate, luminilor de fr`nq( exclus altreilea stop ) [i luminilor de cea]q din spate.

  Defec]iunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzatede: unul sau mai multe becuri arse, o siguran]q de pro-tec]ie arsq sau o conexiune electricq \ntreruptq.

  Afi[area simbolurilor / pe display-ul multifunc]ionalindicq o defec]iune a luminilor st`nga/dreapta.

  continuare

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 193

 • 194

  DEFEC}IUNE SISTEM DE ILUMINARE (portocaliu)

  Semnalul se aprinde c`nd cheia e rotitq la MAR, darse stinge dupq c`teva secunde.

  Mesajul (la unele versiuni) este afi[at pe display c`ndeste detectatq una din urmqtoarele defec]iuni: circuitars, becuri arse. Verificarea sistemului constq \n verifi-carea: luminilor din spate, luminilor de fr`nq( exclus altreilea stop ) [i luminilor de cea]q din spate.

  Defec]iunile referitoare la aceste lumini pot fi cauzatede: unul sau mai multe becuri arse, o siguran]q de pro-tec]ie arsq sau o conexiune electricq \ntreruptq.

  Afi[area simbolurilor / pe display-ul multifunc]ionalindicq o defec]iune a luminilor st`nga/dreapta.

  Semnal de avertizareMesaj pe display-ul

  multifunctional reconfigurabil

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 194

 • 195

  LUMINI DE CEA}Q-SPATESemnalul luminos se aprinde c`nd sunt aprinseluminile de cea]q din spate.

  LUMINI DE CEA}Q-FA}Q (verde)Semnalul luminos se aprinde c`nd sunt aprinseluminile de cea]q din fa]q.

  SEMNALIZATOR STNGA (intermitent) (verde)Semnalul se aprinde atunci c`nd maneta pentru con-trol semnalizare e deplasatq n jos sau \mpreunq cuindicatorul dreapta, atunci c`nd este apqsat butonul deavarie.

  SEMNALIZATOR DREAPTA (intermitent) (verde)Semnalul se aprinde atunci c`nd maneta de sem-nalizare e deplasatq n sus sau \mpreunq cu indicatorulst`nga, atunci c`nd e apqsat butonul de avarie.

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 195

 • 196

  LUMINI DE POZI}IE {I DE |NTLNIRE (verde) Semnalul se aprinde atunci c`nd sunt activate luminilede pozi]ie, luminile de parcare sau de \nt`lnire.

  FOLLOW ME HOMESemnalul se aprinde (la unele modele apare [i unmesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional)c`nd este activat dispozitivul Follow me home (veziFollow me home \n sec]iunea Bord [i butoane ).

  LUMINI DE DRUM (albastru)Semnalul se aprinde atunci c`nd sunt puse nfunc]iune luminile de drum.

  MEN}INEREA CONSTANTQ A VITEZEI DEDEPLASARE (CRUISE CONTROL) (verde) Semnalul se aprinde (la unele modele simbolul apare[i pe display-ul multifunc]ional), cu inelul de comandqal func]iei de men]inere constantq a vitezei dedeplasare la ON , c`nd dispozitivul \ncepe sqac]ioneze asupra motorului.

  Semnal de avertizareMesaj pe display-ul

  multifunc]ional reconfigurabil

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 196

 • 197

  DEFEC}IUNEA SENZORULUI FILTRULUI DE COMBUSTIBIL DIESEL

  Semnalul se aprinde (la unele modele apare [i unmesaj \nso]it de simbol pe display-ul multifunc]ional),cand senzorul filtrului este defect.Contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat pentru reme-dierea acestei probleme.

  POSIBIL GHEA}Q PE CAROSABIL

  Mesajul apare pe display-ul multifunc]ional, iar buzzer-ul emite un semnal sonor atunci c`nd temperaturaexterioarq scade sub 3 grade C, pentru a-l alerta pe[ofer asupra posibilei formqri a ghe]ii pe carosabil.

  Mesaj pe display-ul multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare

  5 w lumini:5 w lumini.qxd 22.07.2008 12:28 Page 197

 • ||NN CCAAZZ DDEE UURRGGEENN}}QQ

  PORNIREA MOTORULUI............................................... 199DACQ AVE}I O PANQ DE CAUCIUC............................ 201KIT PENTRUREPARA}IE PNEU RAPIDQ (FIX &GO)........................ 208NLOCUIREA UNUI BEC................................................ 213DACQ SE ARDE UN BEC EXTERIOR........................... 216DACQ SE ARDE UN BEC INTERIOR............................ 221DACQ SE ARDE O SIGURAN}Q................................... 223|N CAZUL DESCQRCQRII BATERIEI............................. 230SUSPENDAREA AUTOMOBILULUI............................... 231DACQ VEHICULUL URMEAZQ A FI REMORCAT......... 232

  198

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 198

 • PORNIREA MOTORULUI

  PORNIREA DE URGEN}

  Dacq dezactivarea dispozitivului de blocare nu poate firealizatq prin sistemul FIAT CODE, semnalele lumi-noase [i rqm`n aprinse, iar motorul nuporne[te. Va fi necesarq \ndeplinirea opera]iunii pentrupornirea de urgen]q.

  Vq recomandqm citirea cu aten]ie a \ntregii proceduri\nainte de a o duce la \ndeplinire.Dacq \n timpul porniriide urgen]q are loc o eroare, cheia de contact trebuierotitq la STOP [i apoi opera]iunea trebuie reluatq de la\nceput (pasul 1).

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  1) Citi]i codul electronic alcqtuit din 5 caractere de pecard-ul CODE.2) Roti]i cheia de contact la MAR. 3) Apqsa]i p`nq la capqt pedala de accelera]ie [imen]ine]i-o apqsatq. Semnalul luminos se aprindepentru 8 secunde; dupq stingerea sq pute]i eliberapedala de accelera]ie.4)Eliberati pedala de acceleratie si pregati]i-vq sqnumqra]i clipirile luminii de avertizare.5) Semnalul luminos \ncepe sq clipeascq: dupq cea clipit de un numqr de ori egal cu prima cifrq de pecard-ul CODE, apqsa]i pedala de accelera]ie [i ]ine]i-oa[a p`nq c`nd semnalul luminos se aprinde (pentru4 secunde) [i se stinge ; abia acum pute]i elibera pe-dala de accelera]ie.

  6) Semnalul luminos \ncepe sq clipeascq: dupq unnumqr de clipiri corespunzqtor celei de a doua cifre depe card-ul CODE, apqsa]i pedala de accelera]ie [i]ine]i-o apqsatq.

  7) Repeta]i aceastq procedurq pentru toate cifrele depe card-ul CODE.

  8) Dupq introducerea ultimei cifre, ]ine]i pedala deaccelera]ie apqsatq. Semnalul luminos se aprinde(timp de 4 secunde) iar apoi se stinge; acum elibera]ipedala de accelera]ie.

  9) O clipire rapidq a semnalului luminos (pentruaprox. 4 secunde) confirmq \ndeplinirea corectq aopera]iunii.

  10) Porni]i motorul rotind cheia de contact de la MARla AVV fqrq a reveni la pozi]ia STOP.

  Dacq \nsq semnalul rqm`ne aprins, roti]i cheia laSTOP [i repeta]i \ntreaga procedurq \ncep`nd cu pasul1).

  IMPORTANT Dupq pornirea de urgen]q vq reco-mandqm sq contacta]i o Reprezentan]q FIAT,deoarece \n caz contrar va trebui sq repeta]i aceastqopera]iune ori de c`te ori ve]i dori sq porni]i ma[ina.

  199

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 199

 • 200

  PORNIREA CU AJUTORUL UNEI BATERII AUXILIARE

  Dacq bateria s-a descqrcat este posibilq pornirea motorului folosind obaterie auxiliarq de capacitate identicq sau pu]in mai mare cu cea a baterieidescqrcate.

  Proceda]i \n felul urmqtor:1) conecta]i bornele pozitive ale bateriilor (de l`ngq semnul +) cu ajutorulunui cablu special.

  2) Conecta]i capqtul celui de-al doilea cablu negativ (-) la bateria auxiliarqcu un punct de \npqm`ntare pe motor sau cutia de viteze a vehicululuicare urmeazq a fi pornit. )

  3) Porni]i motorul.

  4) Dupq pornirea motorului, \ndeparta]i cablurile \n ordine inversq celei deinstalare.Dacq dupq c`teva \ncercqri motorul nu porne[te, nu insista]i ci contacta]icea mai apropiatq reprezentan]q FiatIMPORTANT nu conecta]i direct terminalele negative ale celor douq baterii:sc`nteile rezultate pot cauza aprinderea gazului provenit din baterie. Dacqbateria auxiliarq e instalatq pe altq ma[inq, preveni]i contactul accidentaldintre pqr]ile de metal ale celor douq ma[ini.

  ATENTIE! Aceastq procedurq de pornire trebuie dusq la \ndeplinire de cqtre un personal autorizat pentru caorice gre[ealq poate avea drept rezultat descqrcqri electrice de o intensitate considerabilq. Lichidul con]inut\n baterie este otrqvitor [i coroziv. Evita]i contactul cu pielea [i ochii. Nu expune]i flqcqri [i ]igqri aprinse l`ngq baterie [i nu produce]i sc`ntei.

  Nu folosi]i nicodatq un \ncqrcqtor de baterii pentru pornirea motorului \ntrucqt acesta ar putea deteriora sis-temele electronice din componen]a vehiculului, \n special unitq]ile de control pentru aprindere [i alimentare.

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 200

 • N CONDI}IILE N CARE AVE}I O PANQ DECAUCIUC

  INSTRUC}IUNI GENERALE

  Schimbarea ro]ii [i folosirea corectq a cricului [i a ro]iide rezervq necesitq luarea unor mqsuri de precau]ieafi[ate mai jos.

  IMPORTANT Dacq ma[ina este dotatq cu FIX &GO(trusa de scule pentru repara]ii rapide),veziinstruc]iunile din capitolul urmqtor.

  PORNIREA PRIN INTERMEDIUL MANEVRELORINER}IALE (MPINGERE)

  Nu \mpinge]i sau remorca]i niciodatq vehiculul pentrua-l porni. Este posibilq pqtrunderea combustibilului \ncatalizator [i deteriorarea iremediabilq a acestuia.

  IMPORTANT Re]ine]i cq servoasistarea mecanismelorde fr`nare [i direc]ie nu func]ioneazq \nainte depornirea motorului, astfel \nc`t va fi nevoie de un efortmult mai mare dec`t \n mod obi[nuit pentru a apqsapedala de fr`nq [i a roti volanul.

  ATENTIE! Roata de rezervq compactq este destinatq folosirii doar pe vehiculul dvs. Nu o folosi]i pentru alte mod-ele [i nu folosi]i ro]i de rezervq de la alte modele pentru vehiculul dvs. Roata de rezervq compactq trebuie folositqdoar \n caz de urgen]q. Folosirea ei e recomandatq doar pentru distan]a necesarq gqsirii unui punct de service, iar masina nu trebuie sa depq[eascq 80 km/ora. Pe roata de rezervq se gqse[te un autocolant cu principalele mqsuri de precau]ie privitoare la \ntrebuin]area [i limitqrile sale.Nu monta]i niciodatq capace de ro]i pe o roata de rezervq compactq.Autocolantul nu trebuie niciodatq \ndepqrtat sau acoperit. Pe el sunt scrise urmatoarele, \n patru limbi: ATENTIE! DOAR PENTRU UZ TEMPORAR! MAXIM 80 KM / ORA! |NLOCUI}I CU ROATA NORMALQ C~T DE CUR~ND POSIBIL! NU ACOPERI}I ACEASTQ ETICHETQ |N TIMPUL FOLOSIRII!

  ATENTIE! Semnala]i prezen]a vehiculului sta]ionat \n func]ie de regulamentul local: lumini de avarie, triunghireflectorizant, etc.To]i pasagerii trebuie sq iasq din ma[inq [i sq a[tepte \ntr-un loc ferit de trafic.Dacq a]i oprit\n pantq sau pe o suprafa]q accidentatq, bloca]i ro]ile cu piedici pentru a \mpiedica deplasarea vehiculului.

  201

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 201

 • ATENTIE Fixa]i corect capacul de protec]ie al ro]ii pentru a \mpiedica desprinderea lui \n timpul rulqrii.Nu umbla]i nicio-datq la valva de presiune.Nu interpune]i nici un fel de sculq \ntre pneu [i jantq.Verifica]i periodic presiunea de umflare apneurilor [i a ro]ii de rezervq. Valorile normale sunt indicate \n capitolul SPECIFICA}II TEHNICE.

  ATENTIE!Cricul serve[te doar pentru schimbarea ro]ilor la ma[ina cu care a fost furnizat sau la ma[ini deacela[i model. Nu trebuie niciodatq folosit \n alte scopuri cum ar fi suspendarea unor ma[ini de alt tip. |n niciun caz nu trebuie folosit pentru efectuarea repara]iilor sub ma[inq.Pozi]ionarea incorectq a cricului poate avea drept rezultat cqderea vehiculului.Nu folosi]i cricul pentru greutq]i mai mari dec`t se specificq pe eticheta sa. Lan]urile de zqpadq nu pot fi montate pe roata de rezervq. A[adar, dacq una din ro]ile din fa]q a fqcut panq [i trebuie sq folosi]i lan]uri de zqpadq, trebuie montate douq ro]i normale pe puntea fa]q, iar roata de rezervq sq fie fixatq \n spate. Astfel, cu douq ro]i normale \n fa]q, pute]i fixa lan]urile de zqpadq \n caz de urgen]q.

  ATENTIE!Vehiculul se va comporta diferit atunci c`nd are o roatq de rezervq montatq: evita]i fr`narea [iaccelerarea violentq, virajele str`nse la viteze mari. Durata de via]q a ro]ii de rezervq este de aprox. 3000km. Dupq parcurgerea acestei distan]e trebuie sq o \nlocui]i cu alta de acela[i tip.Nu \ncerca]i niciodatq sq monta]i un pneu conven]ional pe o jantq conceputq pentru o roatq de rezervq. Duce]i roata la reparat [i monta]i-o la loc c`t mai repede posibil. Nu trebuie niciodatq sq folosi]i simultan douq sau mai multe ro]i de re-zervq.Nu lubrifia]i capetele prezoanelor \nainte de a le instala; e posibil sq se desfacq.

  202

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 202

 • 203

  Vq rugqm lua]i notq:

  -greutatea suportatq de cric este de 1,85 kg-cricul nu are nevoie de reglaj-cricul nu poate fi reparat. |n cazul unei defec]iuni, trebuie sq fie nlocuit cualt cric original.-nici un instrument except`nd manivela nu poate fi folosit cu cricul.

  Pentru a schimba o roatq, proceda]i n felul urmqtor: -opri]i ma[ina astfel nc`t sq nu constituie un pericol pentru traficul ndesfq[urare, pentru a putea schimba roata n condi]ii de siguran]q. Dacq eposibil, parca]i pe o suprafa]q planq, compactq.-opri]i motorul [i trage]i fr`na de m`nq-selecta]i treapta I de vitezq sau mar[arierul.-ridicati suportul compartimentului de bagaje;.-slqbi]i dispozitivul de fixare (A), folosind, daca este nevoie, cheia (B)-scoate]i trusa de unelte (B) [i pune]i-o n apropierea ro]ii pe care dori]i s-oschimba]i.-lua]i roata de rezervq (C).-ndepqrta]i capacul ro]ii (doar la modelele cu jantq de o]el). -folosind cheia din dotare (B) slqbi]i [uruburile de fixare cu aproximativ orota]ie.Dacq jantele sunt din aluminiu, clqtina]i vehiculul pentru a facilitascoaterea jen]ii de pe butucul ro]ii.

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 203

 • -actiona]i par]ial m`nerul pentru deschiderea cricului. Fixa]i cricul subma[inq \n punctele de reper C (vezi figura) de l`ngq roata de \nlocuit.

  -cu ajutorul manivelei ridica]i cricul p`nq c`nd suportul (D) din partea sasuperioarq se fixeazq corect pe caroserie (E)

  -avertiza]i persoanele de l`ngq vehicul ca acesta va fi ridicat.Trebuie sq nuatingq vehiculul p`nq c`nd acesta nu a revenit pe pqm`nt.

  -ridica]i cricul astfel nc`t roata sq ajungq la c`]iva centimetri deasupra solu-lui.-desface]i complet [urburile [i ndepqrta]i roata.

  -asigura]i-vq cq suprafe]ele de contact dintre roata de rezervq [i butuc suntcurate [i fqrq impuritq]i care ar putea cauza mai t`rziu slqbirea [uruburilor.

  204

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 204

 • -monta]i roata de rezervq astfel nc`t orificiul (F) sq se potriveascq cu bol]ulcorespunzqtor (G).

  -cu ajutorul cheii, str`nge]i cele 4 [uruburi de fixare.

  -cobor`]i ma[ina [i ndepqrta]i cricul.

  -cu ajutorul cheii, str`nge]i complet [uruburile n ordinea indicatq n figurq.

  IMPORTANT! Nu monta]i capace de ro]i pe o roata de rezervq compactq.

  MPORTANT! Dacq dori]i sq schimba]i tipul de ro]i (ro]i din aliaj \n locul celorde o]el [i viceversa) ve]i avea nevoie [i de un nou set de [uruburi;aceastqopera]ie trebuie efectuatq de un personal calificat.{uruburile [i roata de rez-ervq trebuie pqstrate pentru cazul \n care ve]i decide sq reveni]i la tipul dero]i folosit ini]ial.

  205

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 205

 • 206

  REINSTALAREA UNEI RO}I NORMALE

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  -urm`nd procedura descrisq anterior, ridica]i vehiculul [i scoate]i roata de re-zervq. -asigura]i-vq cq suprafe]ele de contact dintre roata de rezervq [i butuc suntcurate [i fqrq impuritq]i care ar putea cauza mai t`rziu slqbirea [uruburilor.-potrivi]i roata standard introduc`nd primul [urub \n orificiul cel mai apropiatde valva de umflare A.

  -monta]i capacul ro]ii, fqc`nd ca simbolul (de pe partea din spate a capacu-lui) sq coincidq cu valva de umflare [i fixa]i celelalte trei [uruburi.

  -cu ajutorul cheii din dotare, str`nge]i [uruburile.

  -cobor`]i ma[ina [i ndepqrta]i cricul.

  -cu ajutorul cheii, str`nge]i [uruburile complet n ordinea arqtatq n figurq.

  -cu ajutorul cheii din dotare, str`nge]i [uruburile.

  IMPORTANT Fixarea incorectq poate cauza desprinderea capacului \n timpuldeplasqrii ma[inii.

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 206

 • Dupq ce a]i pus la loc o roatq:

  -depozita]i roata de rezervq n compartimentul special din portbagaj

  -introduce]i cricul n compartimentul squ for]`ndu-l u[or pentru a prevenivibrarea sa n timpul deplasqrii.

  -pune]i uneltele folosite n compartimentele lor.

  -a[eza]i cutia cu unelte peste roata de rezervq [i fixa]i-o cu ajutorul dispozi-tivului repozi]iona]i corect capacul rigid (A).

  Folos]i extensia arqtatq pentru a str`nge sau slqbi capacul valvei deumflare.

  IMPORTANT! Nu folosi]i camere de aer la pneurile fqrq camere.

  207

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 207

 • TRUSA DE SCULE PENTRU REPARA}II RAPIDE (FIX &GO)(unde este prevqzut)

  La cerere, autovehiculul poate fi dotat cu o trusq de scule pentru repara]iirapide, numitq FIX & GO, aceasta \nlocuind trusa obi[nuitq [i roata de rez-ervq.

  Aceastq trusq se aflq \n portbagaj, sub mochetq [i con]ine urmqtoarele:

  -un cilindru (A) care con]ine un lichid pentru lipit [i un autocolant (B) cuinscriptia Maxim 80 km/ora care trebuie aplicat \ntr-o pozi]ie vizibilq pentru[ofer dupa ce a schimbat cauciucul.

  -un compresor (C) care include un istrument de mqsurq, legqturi [i instru-mente pentru scoaterea valvei.

  IMPORTANT Dacq pana a fost cauzatq de corpuri strqine, repararea cauci-ucului este posibilq doar dacq aceasta are diametrul de maxim 4mm.

  Figura aratq:

  (A) zonele cauciucului care pot fi reparate (gquri cu diametru de maxim 4mm).

  (B) zonele cauciucului care NU pot fi reparate.

  IMPORTANT Gqurile [i avariile de pe partea lateralq a cauciucului nu pot fireparate; repara]iile avariilor localizate la p`nq 25 mm de partea lateralq acauciucului nu sunt garantate. Verifica]i pqr]ile laterale ale cauciucurilorcorect.

  208

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 208

 • IMPORTANT Nu folosi]i trusa pentru repara]ii rapidedacq pana este datoratq deplasqrii cu cauciuculdesumflat.

  Trebuie sq vq aminti]i cq:

  Lichidul pentru lipit con]inut de trusq, eficient la temper-aturi externe cuprinse \ntre -30oC si +80oC, nu estepotrivit pentru o repara]ie finalq.

  Lichidul din interiorul cauciucului poate fi u[or eliminatcu apq.

  Lichidul pentru lipit are un termen de garan]ie nelimitat.

  ATEN}IE Compresorul nu trebuie folosit mai mult de 20 minute. Risca]i sq se supra\ncalzeascq.

  ATENTIE Cilindrul con]ine propilen glicol; aceastq substan]q poate fi dqunatoare [i iritantq: nu \nghi]i]i [ievita]i contactul cu ochii,pielea [i hainele; \n caz contrar clqti]i imediat cu apq. Anun]a]i medicul \n cazulapari]iei unor reac]ii alergice.}ine]i cilindrul \n locul special [i departe de cqldurq [i de copii.

  ATENTIE Repara]iile nu sunt posibile \n cazul defec]iunilor jantelor sau \n cazul \n care cauciucul nu core-spunde cerin]elor anterior descrise.

  209

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 209

 • PROCEDURA DE UMFLARE

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  -pozi]iona]i roata respectivq cu valva de umflare (A) a[ezatq ca \n figurq,apoi trage]i fr`na de m`nq.

  -\n[uruba]i tubul (B) \n cilindrul (C);

  -slqbi]i capacul valvei de umflare, scoate]i elementul intern cu ajutorul uneichei potrivite (D), av`nd grijq sq \l proteja]i \mpotriva nisipului [i noroiului.

  210

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 210

 • -potrivi]i furtunul (E) \n valva de umflare a ro]ii, ]ine]i cilindrul (F) cu furtunul\n jos pentru a permite lichidului de lipit sq curgq \n cauciuc;

  -reitroduce]i elementul intern folosind cheia(G)

  -lega]i [i apoi bloca]i furtunul compresorului (L) de valva de umflare, cu aju-torul p`rghiei (H);

  -porni]i motorul, [i umfla]i cauciucul la presiunea corespunzqtoare.Verifica]ipresiunea cauciucului cu ajutorul aparatului de masura (M) oferit de com-presor , pentru a ob]ine o citire corectq.

  -dacq nu se poate atinge presiunea corespunzqtoare, mi[ca]i ma[ina \n fa]qsau \n spate aproximativ 10 metri pentru a distribui \n mod egal lichidul delipit \n interiorul cauciucului [i apoi repeta]i opera]ia de umflare;

  -dacq dupq aceastq opera]ie tot nu este posibilq atingerea presiunii core-spunzqtoare, opri]i ma[ina [i contacta]i urgent o Reprezentan]q FIAT;

  Conecta]i priza compresorului la brichetq (sau altq sursq de 12V)

  211

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 211

 • -dupa ce a]i atins presiunea corespunzqtoare, deplasa]i-vq cu autovehicululpentru a distribui uniform lichidul \n interiorul cauciucului. Dupq aproximativ10 minute, opri]i [i verifica]i din nou presiunea cauciucului; trage]i fr`na dem`nq;

  -conduce]i cu grijq p`nq la cea mai apropiatq Reprezentan]q FIAT pentru ava verifica, repara sau \nlocui cauciucul. Este foarte important sq specifica]ifaptul cq pana a fost reparatq cu ajutorul trusei de scule pentru repara]iirapide.

  IMPORTANT Pana reparatq cu ajutorul trusei de scule pentru repara]ii rapi-de este temporarq.

  ATEN}IE Dacq \n timp ce restabili]i presiunea nu se poate atinge cel putin 1.8 bar, opri]i imediat deoarecedaunele sunt prea mari [i trusa de scule pentru repara]ii rapide nu poate garanta o repara]ie potrivitq; contac-ta]i o Reprezntan]q FIAT.

  ATEN}IE Dacq presiunea este sub 1.3bar, opri]i imediat [i contacta]i o Reprezentan]q FIAT. Dacq presiuneaeste de cel pu]in 1.3 bar, reintroduce]i presiunea corespunzqtoare (cu motorul pornit [i cu fr`na de m`nqtrasq) [i apoi conduce]i cu grijq.

  ATEN}IE Aplica]i autocolantul \ntr-o pozi]ie vizibilq pentru [ofer pentru a indica faptul ca pana a fost reparatqcu ajutorul trusei de scule pentru repara]ii rapide. Conduce]i cu grija \n special la curbe. Nu depq[i]i 80km/ora [i evita]i fr`narea sau accelerarea bruscq.

  212

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 212

 • NLOCUIREA UNUI BEC

  INSTRUC}IUNI GENERALE

  Dacq o luminq nu func]ioneazq, verifica]i \nt`i dacq sig-uran]a corespunzqtoare este intactq.

  -pentru localizarea siguran]elor, consulta]i sec]iunea"Dacq se arde o siguran]q" din acest capitol.

  -nainte de a schimba un bec verifica]i dacq nu s-auoxidat contactele.

  -becurile arse trebuie nlocuite cu altele de acela[i tip[i putere.

  -verifica]i ntotdeauna cum lumineazq farul dupq schim-barea unui bec pentru a vq asigura cq pute]i circula \ncondi]ii de siguran]q.

  ATENTIE! Dacq e posibil, recomandqm contactarea unei Reprezentan]e FIAT pentru schimbarea becurilor.Func]ionarea corectq [i pozi]ionarea farurilor exterioare sunt vitale pentru siguran]a vehiculului [i a pasagerilorsqi [i constituie subiectul unor legi specifice.

  ATENTIE! Modificqrile sau repara]iile la sistemul electric care nu au fost \ndeplinite corect [i fqrq a se fi luat \nseamq specifica]iile sistemului pot cauza defec]iuni [i risc de incendiu.

  ATENTIE! Becurile cu halogen con]in gaz sub presiune [i pot exploda \n cazul n care sunt sparte.

  Becurile cu halogen trebuie manevrate doar prin atingerea pqr]ilor metalice. Dacq se atinge becul transparentcu degetele, intensitatea de luminare [i chiar durata sa de via]a vor fi reduse. Dacq l-a]i atins accidental, freca]ibecul cu un material \mbibat cu alcool metilic [i lqsa]i-l sq se usuce.

  213

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 213

 • 214

  IMPORTANT! Suprafa]a din interiorul farului poate fi u[or aburitq: lucrulacesta nu trebuie considerat anormal, ci un fenomen natural cauzat de tem-peratura scazutq [i de nivelul umiditq]ii din aer. Fenomenul va dispqreaodatq cu aprinderea farurilor.Picqturile din interiorul farului sunt rezultatulinfiltrqrii apei, \n acest caz contacta]i o Reprezentan]q FIAT.

  TIPURI DE BECURI

  Pe vehicul sunt instalate mai multe tipuri de becuri:

  (A) Becuri de sticlqSe preseazq \n pozi]ie. Trage]i pentru demontare.

  (B) Becuri tip baionetqSe scot din mufq prin apqsare [i rotire \n sensul invers acelor de ceasornic.

  (C) Becuri tubulareScoate]i-le trqg`nd de capete.

  (D) Becuri cu halogenPentru deconectare, desface]i clema de fixare \n timp ce ]ine]i becul pe loc.

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 214

 • 215

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 215

 • DACQ SE ARDE UN BEC EXTERIOR

  Pentru selectarea tipului de bec [i de intensitate consulta]i paragrafulSchimbarea becurilor.

  LUMINI FRONTALE

  Unitq]ile de iluminare frontale includ:luminile de pozi]ie, luminile de drum,luminile de nt`lnire,lumini de semnalizare [i luminile de cea]q.

  Becurile sunt dispuse n interiorul unitq]ii dupq cum urmeazq:

  (1) lumini de pozi]ie/lumini de drum.

  (2) lumini de \nt`lnire.

  (3) lumini de semnalizare.

  IMPORTANT! Dupq nlocuire pune]i corect capacele la loc, verific`nd sq fiebine fixate.

  LUMINI DE DRUMPentru a \nlocui un bec,\nlqtura]i capacul protector(I), \ndepqrta]i clema (A),apoi scoate]i becul (B).

  LUMINI DE |NT~LNIREPentru a \nlocui un bec,\nlqtura]i capacul protector(I), \ndepqrta]i clema (A),apoi scoate]i becul (B).

  216

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 216

 • LUMINI FRONTALE LATERALE

  Pentru a \nlocui un bec, \ndepqrta]i capacul protector (I), scoate]i conectorul(A) [i apoi scoate]i becul (B).

  SEMNALIZATOARE FRONTALE

  Pentru a \nlocui un bec, \ndeparta]i capacul protector (3), roti]i conectorul(A) \n sensul acelor de ceasornic [i apoi scoate]i becul (B).

  SEMNALIZATOARE LATERALE

  Pentru a \nlocui un bec:

  1) Apqsa]i lentila A \n direc]ia sqge]ii (opus direc]iei mi[cqrii) astfel \nc`t sqfie eliberatq clema B [i grupul optic sq poatq fi scos.

  2) Roti]i lentila A \n sensul invers acelor de ceasornic [i scoate]i-o. Apoiscoate]i becul C (prins cu clipsuri de fixare).

  217

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 217

 • 218

  LUMINI CEA}Q FA}Q

  Merge]i la o Reprezentan]q Fiat pentru \nlocuirea becurilor.

  LUMINI POSTERIOARE

  Pentru \nlocuirea unui bec:

  -din interiorul ma[inii, scoate]i capacul de plastic A-cu ajutorul [urubleni]eidin trusq astfel \nc`t sq pute]i ajunge la dispozitivele de fixare ale grupuluioptic (B).

  -fixa]i extensia(C) pe piuli]ele de fixare ale grupului optic.

  -introduce]i [urubelni]a (D) \n orificiul extensiei [i slqbi]i piuli]ele de fixare alegrupului optic.

  -slqbi]i contactul [i [uruburile de fixare indicate de sqgeata din figurq.

  -scoate]i becurile apqs`ndu-le u[or [i rotindu-le \n sensul invers acelor deceasornic (cuplare tip baionetq).

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 218

 • Becurile sunt aranjate \n felul urmqtor:

  (A) Bec de pozi]ie.

  (B) Bec de fr`nq.

  (C) Bec direc]ie.

  (D) Bec pentru:-grupul optic st`nga: luminq cea]q spate;-grupul optic dreapta: luminq mar[arier.

  LUMINA DE FRN ADI}IONAL (A TREIA LUMIN DE FRN)

  Pentru schimbarea becurilor proceda]i dupq cum urmeazq:

  -deschide]i portbagajul, slqbi]i [uruburile (A),

  -apqs`nd dispozitivele de fixare laterale (B), scoate]i suportul debecuri,scoate]i becul care trebuie schimbat.

  219

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 219

 • 220

  LUMINA PLQCU}A DE |NMATRICULARE

  Pentru \nlocuirea acestui bec proceda]i \n felul urmqtor:

  -\nlqtura]i carcasa (A) [i scoate]i grupul optic.-roti]i suportul becului (B) \n sensul invers acelor de ceasornic [i scoate]i becul(C).

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 220

 • 221

  DACQ SE ARDE UN BEC INTERIOR

  Pentru selectarea tipului de bec [i de intensitate consulta]i paragrafulSchimbarea becurilor.

  LUMINA PLAFONIERQ

  Cu lentilq sfericq

  Pentru \nlocuirea unui bec:

  1) Scoate]i carcasa eliber`nd cadrul prins \n cleme \n punctele indicate desqgeatq.

  2) Deschide]i compartimentul (A) [i \nlocui]i becul ars.

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 221

 • Cu lumini pentru citire hartq

  Pentru \nlocuirea unui bec:

  -\nlqtura]i carcasa (A) precuml indica sqgeata.

  -deschide]i compartimentul becului (B) si inlocui]i becul ars.

  LAMPA DIN PORTBAGAJ

  Pentru \nlocuirea unui bec:

  -inlqtura]i carcasa (A) precum indicq sqgeata.

  -deschide]i suportul becului (B) [i scoate]i becul (prins cu clipsuri de fixare).

  222

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 222

 • DACQ SE ARDE O SIGURAN}Q

  GENERALITQ}I

  Siguran]a este un mijloc de protec]ie a sistemului electric. Siguran]ele seard \n cazul unei defec]iuni sau interven]ii incorecte asupra sistemului elec-tric.

  C`nd un dispozitiv electric nu func]ioneazq, verifica]i dacq siguran]a respec-tivq nu este cumva arsq (adicq dacq firul conductor nu este rupt (A)). Dacqeste necesar, \nlocui]i siguran]a arsq cu alta de acela[i amperaj (aceea[iculoare).B - Siguran]a intactqC - Siguran]a cu filamentul ruptPentru comoditate \ndepqrta]i siguran]a arsq cu cle[tele (D) din cutia de si-guran]e.

  ATENTIE! Nu \ncerca]i sq repara]i o siguran]q MAXI FUSE. Merge]i la o Reprezentan]q Fiat.|nainte de a schimba o sigu-ran]q, asigura]i-vq cq a]i scos cheia din contact [i toate dispozitivele electrice sunt dezactivate/oprite.

  ATENTIE! Nu schimba]i niciodatq o siguran]q cu alta de amperaj diferit: pericol de incendiu.

  Nu \nlocui]i niciodatq o siguran]q cu fire metalice sau cu altceva.

  ATENTIE! Dacq siguran]a se arde din nou, merge]i la o Reprezentan]q Fiat pentru verificarea vehiculului.

  223

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 223

 • LOCALIZAREA SIGURAN}ELOR

  Siguran]ele de la bordul Fiat Punto sunt grupate \n douq cutii de siguran]e, una situatq pe tabloul de bord [i cealaltq\n compartimentul motorului.

  CUTIA DE SIGURAN}A PE BORDSlqbi]i cele douq [uruburi (A) [i deschide]i capacul (B) pentru a avea acces la siguran]ele din cutia de pe bord.Consulta]i tabelul din paginile urmqtoare pentru a identifica siguran]a corectq.

  224

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 224

 • CUTIA DE SIGURAN}Q DIN COMPARTIMENTUL MOTORULUI

  Elibera]i clemele (A) [i \ndepqrta]i capacul (B) pentru a ajunge la siguran]ele din cutia din compartimentulmotorului.Consulta]i tabelul din paginile urmqtoare pentru a identifica aceste siguran]e.

  225

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 225

 • 226

  TABEL DE SIGURAN}E

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 226

 • 227

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 227

 • 228

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 228

 • 229

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 229

 • |N CAZUL DESCQRCQRII BATERIEI

  IMPORTANT Procedura de ncqrcare a bateriei estedescrisq aici doar n scop informativ. Aceastqopera]iune trebuie ndeplinitq numai de cqtre un per-sonal calificat de la orice Reprezentan]q FIAT.

  ncqrcarea se face lent, cu un curent de intensitatemicq, timp de 24 de ore. ncqrcarea pentru mai mult de24 de ore poate duce la deteriorarea bateriei.

  ncqrca]i bateria dupq cum urmeazq:

  - deconecta]i borna negativ a bateriei (-).

  - conecta]i cablurile de ncqrcare la bornele baterieiasigurandu-vq cq polaritatea e corectq.

  - porni]i ncqrcqtorul.

  - dupq ncqrcare, opri]i ncqrcqtorul nainte de a-ldeconecta de la baterie.

  - reconecta]i borna negativq (-) a bateriei.

  ATENTIE Nu ncerca]i sq ncqrca]i o baterie nghe]atq: mai nt`i dezghe]a]i-o, n caz contrar ar putea exploda.Dacq s-a produs nghe]area, bateria trebuie verificatq de un personal specializat pentru a vq asigura cq ele-mentele interne nu sunt deteriorate [i carcasa nu e crqpatq, cu riscul scurgerii acidului otrqvitor [i coroziv.

  ATENTIE Lichidul con]inut \n baterie este otrqvitor [i extrem de coroziv. Evita]i contactul cu pielea sau ochii.Ope]iunea de ncqrcare a bateriei trebuie sq se petreacq ntr-un spa]iu bine ventilat, departe de surse de flqc-qri sau posible surse de sc`ntei: pericol de explozie [i incendiu.

  230

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 230

 • SUSPENDAREA AUTOMOBILULUI

  CU AJUTORUL CRICULUI

  Consulta]i sec]iunea Dacq ave]i panq de cauciuc din acest capitol.

  PE CRIC DE SERVICE

  Din fa]q

  Ridica]i vehiculul fix`nd bra]ul cricului \n dreptul cutiei de viteze/diferen]ial,av`nd grijq sq plasa]i o apqrqtoare de cauciuc \ntre suprafe]ele de contact,precum \n figurq.

  Din lateral

  Ma[ina poate fi ridicatq numai prin pozi]ionarea bra]ului \n punctele de reperdin. Pune]i o apqrqtoare de cauciuc de grosime adecvatq \ntre suprafe]elede contact.

  PE ELEVATOR

  Ridica]i vehiculul fix`nd capetele bra]elor \n punctele din figura.

  231

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 231

 • 232

  DACQ VEHICULUL URMEAZQ A FI REMORCAT

  Inelul de remorcare furnizat odatq cu vehiculul se gqse[te n cutia de sculede sub carpeta din portbagaj.

  Pentru instalarea inelului de remorcare

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  -scoate]i capacul (A) fixat pe bara de protec]ie, folosind [urubelni]a \n punc-tul arqtat de sqgeatq.

  - scoate]i inelul din trusa cu scule.

  -\n[uruba]i str`ns inelul (B) n lqca[ul squ.

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 232

 • PROCEDURA DE REMORCARE PENTRU VERSIU-NILE CU TRANSMISIE DUALTRONIC {ISPEEDGEAR

  Pentru versiunile cu transmisie Speedgear sauDualtronic urma]i procedura descrisq [i vezi suplimen-tul anexat manualului de utilizare.

  ATEN}IE Nu porni]i motorul atunci c`nd vehiculul este remorcat.

  ATEN}IE In timpul remorcqrii re]ine]i cq fqrq ajutorul servodirec]iei [i a fr`nei asistate efortul necesar apqsqriipedalei de fr`nq [i al rotirii volanului este mult mai mare. Nu folosi]i cabluri flexibile pentru tractare [i evita]ismuciturile. |n timpul remorcqrii asigura]i-vq cq dispozitivul fixat de vehicul nu deterioreazq piesele cu care vine \n contact. C`nd remorca]i vehiculul, este obligatoriu sq urma]i regulile rutiere specifice at`t \n ce prive[te deplasarea pe drumuri publice c`t [i dispozitivul de remorcare.

  ATEN}IE |nainte de a \ncepe remorcarea, roti]i cheia de contact la MAR [i apoi la STOP fqrq a o scoate dincontact. Scoaterea cheii ar cauza blocarea sistemului de direc]ie, av`nd drept urmare imposibilitatea virqriiro]ilor.

  233

  6 in:6 in.qxd 22.07.2008 12:27 Page 233

 • ||NNTTRREE}}IINNEERRAA AAUUTTOOVVEEHHIICCUULLUULLUUII

  234

  NTRE}INERE PROGRAMATQ.................................... 235PLANUL DE NTRE}INERE.......................................... 236INSPEC}IA ANUAL.................................................... 238OPERA}IUNI ADU}IONALE........................................ 238VERIFICAREA NIVELELOR LICHIDELOR.................. 241FILTRUL DE POLEN..................................................... 249FILTRUL DE AER.......................................................... 249FILTRUL DE COMBUSTIBIL DIESEL (green filter)........ 252BATERIA....................................................................... 253RO}I {I PNEURI........................................................... 257FURTUNURI DE CAUCIUC.......................................... 259{TERGTOARE PARBRIZ LUNET........................... 259SPQLATOARE FARURI................................................ 261CAROSERIE................................................................. 262ECHIPAMENTE INTERIOARE...................................... 264

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 234

 • PLANUL DE NTRE}INERE

  |ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor decisiv\n asigurarea unei durate de via]q lungi \n cele maibune condi]ii de utilizare.

  Din acest motiv FIAT a programat o serie de verificqri[i opera]iuni de \ntre]inere la fiecare 20,000 km par-cur[i.

  Cu toate acestea vq rugqm sq re]ine]i cq planul de\ntre]inere nu acoperq integral toate cerin]ele vehiculu-lui [i \n perioada dinainte de parcurgerea celor 20,000km [i dupq, \ntre o verificare [i urmqtoarea, rqm`nenecesarq \ndeplinirea unor opera]iuni de rutinq precumverificarea periodicq sau completarea nivelelor lichide-lor, verificarea presiunii pneurilor, etc.

  IMPORTANT Cupoanele Programului de ntre]ineresunt specificate de constructor. Folosirea gre[itq a lorpoate provoca pierderea garan]iei.

  Inspec]iile din cadrul planului de \ntre]inere sunt efectu-ate de orice Reprezentan]q FIAT, dupq o programareprealabilq.Dacq \n timpul acestor opera]iuni se constatq necesarq\nlocuirea sau repara]ia altor componente dec`t a celorprogramate anterior, acestea vor fi duse la \ndeplinirenumai cu consim]qm`ntul explicit al clientului.

  IMPORTANT Vq recomandqm sq contacta]i oReprezentan]q FIAT \n cazul unor defec]iuni minore defunc]ionare, fqrq a mai a[tepta urmqtorul cupon(inspec]ie programatq).

  Dacq vehiculul dumneavoastra este folosit frecvent laremorcare intervalul dintre douq cupoane trebuieredus.

  235

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 235

 • INSPEC}IA ANUAL

  Pentru vehiculele cu un kilometraj anual sub 20,000km (de exemplu aprox. 15,000 km) recomandqm urmq-torul program de inspec]ie anualq:

  -verificare starea/condi]ii de uzurq ale pneurilor [i lanevoie regla]i presiunea (inclusiv pe cea a ro]ii de rez-ervq);

  -verificare func]ionare a sistemului de iluminare (faruri,semnalizatoare, lumini avarie, lumini habitaclu, torpe-do, portbagaj, semnale luminoase de pe bord);

  -verificare func]ionare a sistemului de spqlare al par-brizului, regla]i duzele;

  -verificare pozi]ia/gradul de uzurq al [tergqtoarelor deparbriz/lunetq;

  -verificare stare [i grad de uzurq al plqcu]elor de fr`nq

  -inspectare vizualq stare a motorului, cutiei de viteze, atuburilor (e[apament - alimentare - fr`ne), a pqr]ilor decauciuc (sabo]i - garnituri - apqrqtoare, etc.), furtunurilede la sistemul de alimentare cu combustibil [i fr`nare;

  -verificare grad de \ncqrcare al bateriei (indicator optic)

  -inspectare vizualq stare a diverselor curele de trans-misie-verificare [i la nevoie completare nivel lichide (rqciremotor, fr`ne, spqlqtor parbriz, baterie, etc.);-schimbare uleiul de motor;-schimbare filtru ulei de motor;-shimbare filtru de carbon activ.

  OPERA}IUNI ADI}IONALE

  La fiecare 1000 km sau nainte de cqlqtorii mai lungi severificq [i la nevoie se completeazq:

  -lichidul de rqcire motor

  -lichidul de fr`nq

  -lichidul de transmisie

  -lichidul de spqlare al parbrizului/lunetei [i al farurilor

  -presiunea si starea pneurilor.

  La fiecare 3000 km verifica]i [i la nevoie se comple-tazq nivelul uleiului de motor.

  Va recomandqm folosirea produselor din gama FLGroup, deoarece au fost concepute n mod specialpentru vehiculele Alfa Romeo (consulta]i "Capacitq]i"din capitolul "Specifica]ii tehnice").

  238

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 238

 • IMPORTANT-Uleiul de motor

  Schimba]i uleiul de motor mai des dec`t se specificq nplanul de ntre]inere dacq vehiculul e folosit ntruna saumai multe din urmqtoarele condi]ii deosebit de solici-tante:-pentru tractarea unei remorci sau rulote-pe drumuri prqfuite-n cqlqtorii scurte (sub 7-8 km) [i repetate la o tempe-raturq exterioarq scqzutq(sub zero grade).-c`nd motorul merge n gol frecvent sau se conduc dis-tan]e lungi la viteze mici (ex: taxi sau livrari "din poartqn poartq") sau n cazul n care vehiculul nu este folosittimp ndelungat.

  IMPORTANT-Filtrul de aer

  Dacq folosi]i vehiculul n zone cu mult praf schimba]ifiltrul de aer mai des dec`t se indicq n planul dentre]inere.Dacq nu [ti]i exact la ce interval trebuie nlocuit filtrulde aer [i uleiul de motor n func]ie de gradul de activi-tate al vehiculului, contacta]i o Reprezentan]q FIAT.

  IMPORTANT-Filtrul de polen

  Dacq vehiculul e folosit frecvent \n zone extrem depoluate, vq recomandqm \nlocuirea elementului de fil-trare mai des. |n mod special trebuie \nlocuit atuncic`nd se constatq reducerea cantitq]ii de aer introduse\n habitaclu.

  IMPORTANT-Filtrul Diesel

  Gradele de puritate diferite ale combustibilului dieseldin comer] (care nu corespund normei europeneEN590) ar putea face necesarq nlocuirea filtrului maifrecvent dec`t se indicq n planul de ntre]inere.

  239

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 239

 • IMPORTANT-Baterie

  Vq recomandqm verificarea nivelului de ncqrcare albateriei, de preferat nainte de sezonul rece, pentru apreveni nghe]area lichidului electrolitic.

  Aceastq verificare trebuie ndeplinitq mai des dacqvehiculul e folosit n principal pentru cqlqtorii scurte, saudacq este prevqzut cu accesorii care consumq perma-nent electricitate, chiar [i c`nd cheia e scoasq din con-tact, n special n cazul accesoriilor adqugate dupqachizi]ionarea vehiculului.Dacq vehiculul e folosit n zone cu climq caldq sau ncondi]ii deosebit de aspre, vq recomandqm verificareanivelului lichidului din baterie (electrolitul) mai des dec`tse specificq n planul de ntre]inere.

  ntre]inerea vehiculului trebuie fqcutq de o Reprezentan]q FIAT. Pentru opera]ii de rutinq pe care le pute]i efec-tua singur, asigura]i-vq ntotdeauna cq ave]i echipamentul corespunzqtor, piese de rezervq originale FIAT [ilichidele necesare; totu[i, nu efectua]i aceste opera]iuni dacq sunte]i lipsit de experien]q.

  240

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 240

 • VERIFICAREA NIVELELORLICHIDELOR

  IMPORTANT-C`nd completa]inivelele lichidelor, ave]i grijq sq nuconfunda]i diversele tipuri de lichide:acestea sunt incompatibile unul cucelqlalt [i pot produce deteriorareagravq a vehiculului.

  IMPORTANT-Nu fuma]i niciodatq ntimp ce efectua]i opera]iuni n com-partimentul motorului; pot fi prezentegaze [i vapori inflamabili, cu risculprovocqrii unui incendiu.

  1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichidde fr`nq - 4 Lichid spqlareparbriz/lunetq/faruri - 5 Lichid rqciremotor

  241

  1.2 8V

  1.2 16V [i 1.4 16V

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 241

 • 1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid defr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz/lune-tq/faruri - 5 Lichid rqcire motor

  1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid defr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz/lune-tq/faruri - 5 Lichid rqcire motor

  242

  1.8 16V

  1.3 Multijet

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 242

 • 243

  1 Ulei de motor - 2 Baterie - 3 Lichid defr`nq - 4 Lichid spqlare parbriz/lune-tq/faruri - 5 Lichid rqcire motor

  1.9 JTD - 1.9 Multijet

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 243

 • ULEI DE MOTOR

  Verificarea uleiului de motor

  Verificarea uleiului de motor trebuie sq se facq pe o suprafa]q planq, lac`teva minute (aprox. 5) dupq oprirea motorului.Verifica]i dacq nivelul se gqse[te ntre limitele MIN [i MAX . Zona cuprinsqntre semnele MIN [i MAX corespunde cu aprox. 1 litru de ulei.

  Dacq nivelul este aproape de sau chiar sub linia MIN, adquga]i ulei prin ori-ficul de alimentare p`nq se atinge limita MAX.Nivelul uleiului nu trebuie sqdepq[eascq limita MAX.

  IMPORTANT Dacq o verificare de rutinq indicq faptul cq nivelul uleiului estepeste limita MAX, contacta]i o Reprezentan]q FIAT pentru ajustarea nivelu-lui corect.

  IMPORTANT Dupq ce a]i completat nivelul uleiului, nainte de a-l verificancq o datq, porni]i motorul timp de c`teva secunde [i a[tepta]i c`tevaminute nainte de verificare.

  244

  1.2 8V

  1.8 16V

  1.2 16V [i 1.4 16V

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 244

 • Consumul de ulei de motor

  Consumul maxim de ulei este, de obicei, de 400 grame la 1000 km.|n perioada ini]ialq de folosire motorul trebuie sq se rodeze, astfel \nc`t con-sumul de ulei de motor nu se poate considera stabilizat \nainte de parcurg-erea primilor 5000 - 6000 km.

  IMPORTANT Consumul uleiului de motor depinde de stilul de conducere [icondi]iile de folosire a vehiculului.

  IMPORTANT Nu adquga]i ulei cu alte caracteristici dec`t cele ale uleiuluicare se aflq deja \n motor.

  Uleiul de motor folosit [i filtrul con]in substan]e nocive pentru mediul \nconjurqtor. Contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentruschimbarea uleiului [i a filtrului.

  ATENTIE Ave]i grijq la efectuarea opera]iunilor \n compartimentul motorului. Retine]i cq atunci c`nd motorul e \ncins,ventilatorul poate \ncepe sq func]ioneze: pericol de rqnire.

  245

  1.3 Multijet

  1.9 JTD - 1.9 Multijet

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 245

 • LICHID DE RQCIRE MOTOR

  Nivelul lichidului de rqcire din rezervor trebuie verificat cu motorul rece [itrebuie sq fie ntre limitele MIN [i MAX de pe rezervor.Dacq nivelul e scqzut, slqbi]i capacul rezervorului [i turna]i ncet un amestecde 50 % apq distilatq [i 50% PARAFLU din cadrul gamei FL SELENIA prinorificiul de alimentare p`nq c`nd atinge]i limita MAX.

  Un amestec de 50-50 % apq distilatq [i PARAFLU'' oferq protec]ie antigelp`nq la -35 C.Nu scoate]i bu[onul rezervorului c`nd motorul este fierbinte: pericol dearsuri.

  ATEN}IE Sistemul de rqcire este sub presiune. Dacq este cazul, \nlocui]i bu[onul numai cu unul original, pentru a nucompromite eficien]a sistemului.

  ATEN}IE Sistemul de rqcire foloseste PARAFLU UP. Nu adquga]i lichid cu alte caracteristici dec`t cele ale uleiului carese aflq deja \n motor.PARAFLU UP nu poate fi amestecat cu alte tipuri de lichide.Dacq a]i adqugat alte lichide ,nu porni]imotorul [i contacta]i urgent o Reprezentan]q FIAT.

  246

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 246

 • LICHIDUL DE SPALARE PARBRIZ/LUNETQ/FARURI

  Pentru completare, deschide]i capacul A [i apoi turna]i un amestec de apq [ilichid TUTELA PROFESSIONAL SC35 \n urmqtoarele concentra]ii:

  -30 %TUTELA PROFESSIONAL SC35 [i 70 % apq pe timp de varq;

  -50 %TUTELA PROFESSIONAL SC35 si 50 % apq iarna;

  |n cazul temepraturilor sub 20 grade C folosi]i doar lichid TUTELA PROFES-SIONAL SC35 nediluat.

  ATENTIE Unele substan]e pentru spqlarea parbrizului care se gqsesc n comer] sunt u[or inflamabile. n com-partimentul motorului se gqsesc piese fierbin]i care pot declan[a un incendiu.

  ATENTIE Nu cqlqtori]i cu rezervorul spqlqtorului de parbriz gol. interven]ia acestui mecanism poate fi hotqr`toare \n ceeace prive[te ameliorarea vizibilitq]ii.

  247

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 247

 • LICHIDUL DE FRN~

  Nivelul lichidului din rezervor trebuie sq fie la maxim.Din c`nd \n c`nd verifi-cati lumina de avertizare .

  Folosi]i numai lichid DOT 4 pentru completare. Recomandqm TUTELA TOP4, lichidul folosit ini]ial pentru sistemul de fr`nare.

  IMPORTANT Lichidul de fr`nq [i ambreiaj este hidroscopic (adicq absoarbeumezeala). Din acest motiv, dacq vehiculul e folosit n principal n zone cu ungrad mare de umiditate atmosfericq, lichidul trebuie nlocuit la intervale maidese dec`t se specificq n planul de ntre]inere.

  ATENTIE Simbolul de pe ambalaj indicq lichidul de fr`nq sintetic, diferit de tipul de lichid mineral. Folosirealichidelor minerale deterioreazq iremediabil garniturile de cauciuc ale sistemului de fr`nare.

  ATENTIE Lichidul de fr`nq este otrqvitor [i foarte coroziv. n cazul contactului accidental, spqla]i imediat pqr]ileexpuse cu apq [i sqpun neutru, apoi clqti]i abundent. Merge]i imediat la doctor dacq lichidul a fost nghi]it.

  Atunci c`nd desface]i capacul rezervorului nu permite]i ca lichidul sq vinq n contact cu pqr]ile vopsite. Dacqacest lucru se ntamplq, ndepqrta]i-l imediat cu apq.

  248

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 248

 • FILTRUL DE POLEN

  Filtrul de polen se gqse[te sub bord, l`ngq unitatea centralq de pe parteapasagerului.

  |NLOCUIREA FILTRULUI

  Desface]i [uruburile A [i scoate]i elementul de filtrare ce trebuie \nlocuit.

  FILTRUL DE AER

  INLOCUIREA FILTRULUI

  Modele 1.2 8V

  Desface]i [uruburile din lateral [i de pe capacul filtrului de aer, scoate]icapacul A [i apoi scoate]i elementul de filtrare B ce trebuie \nlocuit.

  249

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 249

 • Modele 1.2-16V si 1.4-16V

  Desface]i [uruburile A, scoate]i capacul B [i apoi scoate]i elementul de fil-trare C ce trebuie \nlocuit.

  Modele 1.3 MultijetDesface]i [uruburile A, scoate]i capacul B [i apoi scoate]i elementul de fil-trare C ce trebuie \nlocuit.

  250

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 250

 • Modele 1.8-16V, 1.9JTD, 1.9 Multijet

  Desface]i [uruburile A, scoate]i capacul B [i apoi scoate]i elementul de fil-trare C ce trebuie \nlocuit.

  251

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 251

 • FILTRUL DE COMBUSTIBIL DIESEL (green filter)

  SCURGEREA CONDENSULUI (versiunil deiesl)

  IMPORTANT Prezen]a apei n circuitul de alimentare poate produce dauneserioase ntregului sistem de injec]ie [i func]ionarea neregulatq a motorului.Dacq semnalul luminos se aprinde nso]it de un mesaj pe display-ulreprogramabil, contacta]i o Reprezentan]q Fiat urgent pentru remediereaproblemei.

  ATEN}IE Prezen]a apei n circuitul de alimentare poate produce daune serioase ntregului sistem de injec]ie[i func]ionarea neregulatq a motorului. Dacq semnalul luminos se aprinde nso]it de un mesaj pe display-ulreprogramabil, contacta]i o Reprezentan]q Fiat urgent pentru remedierea problemei. Daca acest mesaj apare dupa ce ati alimentat, indica prezen]a apei \n rezervor: in acest caz, opriti imediat motorul [i cotacta]i o Reprezentanta FIAT.

  252

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 252

 • BATERIA

  Bateria este de tipul "ntre]inere limitatq" [i in condi]ii normale de func]ionareelectrolitul nu trebuie completat cu apq distilatq.

  VERIFICAREA GRADULUI DE |NCQRCARE

  Gradul de ncarcare al bateriei poate fi verificat cu succes prin urmqrireaindicatorului [i ac]ionarea n func]ie de culoarea pe care o prezintq.

  Consulta]i tabelul alqturat sau eticheta de pe baterie.

  ATENTIE Dacq bateria e folositq av`nd un nivel scqzut de lichid este posibilq deteriorarea sa iremediabilq, [ichiar pericolul de explozie.

  Culoare albq strqlucitoare

  Culoare \nchisqfqrq zona centralq verde

  Culoare \nchisq cu zona verde \n centru

  Completa]i nivelul electrolitului

  Nivel scazut de \ncqrcare

  Nivel electrolit [i grad de \ncqr-care suficient

  Contacta]i o Reprezentan]q Fiat

  |ncqrca]i bateria(contacta]i o Reprezentan]a Fiat)

  Nu face]i nimic

  253

  ATENTIE Lichidul con]inut \n baterie este otrqvitor [i coroziv. Evita]i contactul cu pielea sau ochii. Bateria tre-buie \ncqrcatq \ntr-un spa]iu bine aerisit, departe de surse de flqcqri sau sc`ntei: pericol de explozie [i incendiu.

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 253

 • INLOCUIREA BATERIEI

  Dacq devine necesar, \nlocui]i bateria numai cu altaoriginalq av`nd acelea[i specifica]ii.

  Dacq este instalatq o baterie cu alte caracteristici,termenele din PLANUL DE INTRETINERE nu vor mai fivalabile. Consulta]i instruc]iunile furnizate de fabricantulbateriei.

  ATENTIE Dacq vehiculul urmeazq sa nu fie folosit o perioadq ndelungatq ntr-un climat foarte rece, scoate]ibateria [i duce]i-o ntr-un loc cald, pentru a preveni nghe]area ei.

  ATENTIE Bateriile con]in substan]e nocive pentru mediul nconjurqtor. Pentru schimbarea bateriei vq reco-mandqm sq contacta]i o Reprezentan]q FIAT unde se gqse[te echipamentul necesar depozitqrii fqrq a dqunamediului [i n deplinq concordan]q cu legea.

  Verifica]i dacq sistemul electric al vehiculului este capabil sq suporte sarcina cerutq [i nu trebuie cumva\nlocuitq bateria cu una mai puternicq.

  Instalarea incorectq a accesoriilor electrice poate cauza daune serioase vehiculului. Dacq dupq achizi]ionareaacestuia dori]i sq instala]i accesorii (alarmq, radio, radiotelefon, etc.) contacta]i o Reprezentan]q Fiat pentru aafla care sunt produsele cele mai indicate [i de asemenea dacq este necesarq folosirea unei baterii mai puter-nice.

  254

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 254

 • SFATURI UTILE PENTRU PRELUNGIREA DURATEIDE VIA}Q A BATERIEI

  Pentru a evita descqrcarea rapidq a bateriei [i a vqasigura cq func]ioneazq corect, trebuie sq lua]i notq deurmqtoarele:

  - atunci c`nd vehiculul e parcat, asigura]i-vq cq u[ile,capota, portbagajul [i capacele interioare sunt \nchisecorespunzqtor.

  -luminile trebuiesc stinse.Pentru orice eventualitate,ma[ina este dotata cu un sistem automat pentru stin-gerea luminilor interioare.

  -trebuie evitatq folosirea accesoriilor electrice pentru operioadq lungq de timp atunci c`nd motorul e oprit(radio, lumini avarie, lumini parcare, etc.)

  -\nainte de efectuarea oricqrei opera]iuni la sistemulelectric, deconecta]i borna negativq al bateriei.

  -bornele trebuie sq fie \ntotdeauna bine fixate.

  IMPORTANT Dacq bateria e men]inutq la un grad de\ncqrcare sub 50 % pentru o duratq oric`t de scurtq,urmarea va fi deteriorarea ei din cauza sulfatqrii,reduc`ndu-se mult capacitatea de pornire [i cresc`ndriscul \nghe]qrii electrolitului (acesta se poate producede la -10 grade C).

  |n cazul nefolosirii \ndelungate, consulta]i sec]iuneaPERIOADA DE INACTIVITATE A VEHICULULUI dincadrul capitolului CUNOA{TEREA VEHICULULUI.

  Dacq dupq achizi]ionarea vehiculului dori]i sq instala]iaccesorii electrice care necesitq alimentarea continuqcu energie (alarmq, op]iune voce, radionavigator cusatelit func]ie antifurt, etc) sau accesorii care ar \ngre-una sistemul electric, contacta]i o Reprezentan]q FIATal cqrei personal calificat vq poate sugera cele maipotrivite produse, calcul`nd [i consumul total deenergie pentru a vq asigura dacq sistemul electric exis-tent este capabil sq suporte consumul necesar, saudacq trebuie instalatq o baterie nouq, mai puternicq.

  255

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 255

 • De fapt, \ntruc`t unele din aceste dispozitive continuqsq consume energie chiar [i c`nd cheia e scoasq dincontact (ma[ina sta]ionatq, cu motorul oprit), bateria seva descqrca treptat.

  Consumul maxim al tuturor accesoriilor (standard [iadqugate dupq achizi]ionare) trebuie sq fie mai mic de0.6 mA x Ah (al bateriei) dupq cum se indicq \n tabelulurmqtor.

  Baterie Consum maxim permis40 Ah 24 mA44 Ah 27 mA50 Ah 30 mA

  256

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 256

 • 257

  RO}I {I PNEURI

  Verifica]i presiunea fiecqrui pneu, inclusiv de la roata de rezervq, o datq ladouq sqptqm`ni [i \nainte de cqlqtorii mai lungi.

  Presiunea trebuie verificatq cu pneul rece, dupq o perioadq de pauzq.

  Pentru presiunea corectq de umflare, consulta]i sec]iunea despre ro]i dincapitolul "Specifica]ii tehnice".

  O valoare a presiunii necorespunzqtoare produce uzura neregulatq a pneu-lui:

  A - presiune normalq: pneu uzat uniform

  B - presiune scqzutq: pneu uzat \n special pe margini

  C - presiune prea mare: pneu uzat n special n partea centralq

  Pneurile trebuie schimbate atunci c`nd profilul lor central scade sub 1.6mm. n orice caz, urma]i regulamentul local.

  AVERTISMENTE

  -Pe c`t posibil, evita]i fr`narea bruscq, pornirile violente, etc.Evita]i n spe-cial ciocnirile violente cu borduri, gropi sau alte tipuri de obstacole.Deplasarea prelungitq pe terenuri accidentate poate duce la deteriorareapneurilor.

  -Verifica]i periodic pneurile, cqut`nd urme de tqieturi laterale, umflqturi sauuzurq neuniformq. La nevoie, contacta]i o Reprezentan]q FIAT..

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 257

 • -Evita]i suprancqrcarea vehiculului: aceasta poatecauza deteriorarea gravq a ro]ilor [i pneurilor.-n caz de panq de cauciuc, opri]i imediat [i schimba]i-lpentru a evita deteriorarea pneului, a jantei, a suspen-siilor [i a sistemului de direc]ie.Pneurile mbqtr`nesc chiar [i fqrq a fi folosite intens.

  Crqpqturile sunt un semn de mbqtr`nire. n orice caz,dacq pneurile montate pe vehicul au mai mult de 6 ani,vor trebui verificate de un personal autorizat pentru aafla dacq mai pot fi folosite. Nu uita]i sq verifica]i [iroata de rezervq.

  -|n cazul nlocuirii, folosi]i ntotdeauna pneuri noi,evit`ndu-le pe cele de provenien]q necunoscutq.

  -Dacq schimba]i un pneu, schimba]i de asemenea [iventilul de umflare.

  -Pentru ca pneurile din fa]q [i din spate sq se uzezeuniform, recomandqm ca la fiecare 10-15 mii de kilo-metrii sq le schimba]i ntre ele, men]in`ndu-le peaceea[i parte a vehiculului, astfel nc`t sq nu seinverseze direc]ia de rota]ie.

  ATEN}IE-Vopsirea jantelor de aliaj care necesitq temperaturi mai mari de 150o C trebuie evitatq \ntruc`t pot fiafectate caracteristicile mecanice ale acestora.

  ATEN}IE-Nu schimba]i partea pe care sunt montate pneurile, invers`ndu-le n cruce.

  ATEN}IE- Presiunea excesiv de scqzutq cauzeazq suprancqlzirea pneurilor [i posibila lor deteriorare gravq.

  ATEN}IE-Re]ine]i cq aderen]a la drum depinde [i de presiunea corectq de umflare a pneurilor.

  258

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 258

 • FURTUNURI DE CAUCIUC

  n ceea ce prive[te furtunurile de cauciuc din cadrulsistemului de fr`nare [i alimentare cu combustibil,respecta]i planul de ntre]inere din acest capitol.Ozonul, temperaturile nalte [i lipsa ndelungatq delichide n sistem poate cauza ntqrirea [i crqpareaacestor furtunuri, cu posibile scurgeri. A[adar, estenecesarq o verificare amqnun]itq.

  {TERGTOARE PARBRIZ LUNET

  LAMELE

  Curq]a]i periodic partea de cauciuc, folosind substan]especiale; recomandqm TUTELA PROFESSIONALSC35.Dacq lamelele de cauciuc sunt ndoite sau uzate, vatrebui sq le nlocui]i. n orice caz, ele trebuie nlocuiteanual.C`teva reguli simple pot reduce posibilitatea deteri-orqrii lamelelor:- dacq temperatura scade sub 0 grade, asigura]i-vq cqlamelele nu sunt prinse de parbriz prin nghe]are. Dacqe necesar, folosi]i un produs \mpotriva \nge]ului.- nlqtura]i orice urmq de zqpadq de pe sticlq: pe l\ngqprotejarea lamelelor, ve]i preveni suprasolicitareamotorului [i suprancqlzirea.- nu ac]iona]i [tergqtoarele de parbriz sau lunetq pesticla uscatq.

  ATEN}IE Deplasarea cu lamelele [tergqtoarelor uzate constituie un pericol serios, deoarece n cazulnrqutq]irii vremii vizibilitatea va fi compromisq.

  259

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 259

 • 260

  Schimbarea lamelelor [tergqtoarelor de parbriz

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  - ridica]i bra]ul [tergqtorului (A) [i pozi]iona]i lamela astfel nc`t sq formezeun unghi de 90 de grade cu bra]ul.

  - apqsa]i butonul (B) al sistemului de cuplare [i scoate]i lamela care trebuienlocuitq de pe bra] (A).

  - potrivi]i noua lamelq, introduc`nd sistemul de cuplare n spa]iul de pe bra]. Asigura]i-vq cq este bine fixatq.

  Schimbarea lamelei de la lunetq

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  - ridica]i capacul (A) [i ndepqrta]i bra]ul de pe vehicul, de[urub`nd piuli]a(B) montatq pe pivot.

  - pozi]iona]i corect noul bra] [i str`nge]i bine piuli]a.

  - cobor`]i capacul.

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 260

 • DUZE

  {TERGQTORUL DE PARBRIZ

  Dacq jetul de lichid e nesatisfqcqtor, verifica]i mai nt`i dacq existq suficientlichid n rezervor. Consulta]i sec]iunea "Verificarea nivelelor de lichide" dinacest capitol. Apoi verifica]i dacq orificiile duzelor nu sunt nfundate, la nevoie folosi]i unac. Jetul de spqlare parbriz poate fi direc]ionat prin ajustarea unghiului de\nclinare al duzelor. Dacq e necesar, direc]iona]i jetul duzelor cu ajutorul[urubului de reglare (A).Jetul de spqlare este direc]ionat la o \nql]ime de 1/3 de la marginea geamu-lui.

  STERGQTOR-LUNETQ

  Jetul de spqlare lunetq pot fi reglate \n acela[i fel.Duza este fixatq pe gea-mul din spate.

  SPQLQTOARE FARURI

  Verifica]i periodic dacq duzele sunt curate [i intacte. Duzele de spqlare a farurilor sunt activate automat odatq cu spqlqtorul deparbriz, dacq farurile sunt aprinse.

  261

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 261

 • CAROSERIE

  PROTEC}IE |MPOTRIVA AGEN}ILORATMOSFERICI

  Principalele cauze ale coroziunii sunt:

  -poluarea atmosfericq;

  -aerul sqrat [i umiditatea (zone maritime, climate calde[i umede);

  -condi]ii climaterice sezoniere.

  De asemenea, nu trebuie subestimatq ac]iuneacorozivq a prafului atmosferic transportat de v`nt pre-cum [i a prafului, nisipului, noroiului [i pietri[ului arun-cate de alte vehicule.n ceea ce prive[te modelul FIAT PUNTO, companianoastrq a folosit cele mai bune tehnologii de fabrica]iepentru a ob]ine o protec]ie eficientq a caroserieimpotriva coroziunii.

  Acestea includ:

  -Produse [i sisteme de vopsire care \i conferq vehicul-ului rezisten]q deosebitq \mpotriva ruginii [i coroziunii.

  -Folosirea tablei de o]el galvanizatq foarte rezistentq lacoroziune.

  Protejarea cu ajutorul:

  - unor produse pe bazq de cearq a compartimentuluimotor, a pasajelor ro]iilor [i a altor locuri.

  - unor produse pe bazq de plastic a celor mai expusezone: por]iunile de sub u[i, pasajele interioare alero]iilor etc.

  - folosirea construc]iilor tip carcasq deschise astfelnc`t sq se previnq condensul [i acumularea umezeliicare pot declan[a ruginirea interioarq.

  GARAN}IE PENTRU EXTERIORUL VEHICULULUI

  FIAT PUNTO este garantatq mpotriva perforqrii provo-cate de ruginq pentru orice component original dinstructurq sau caroserie. Pentru termenii generali aiacestei garan]ii, consulta]i bro[ura de garan]ie FIAT.

  262

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 262

 • SFATURI PENTRU |NTRE}INEREA CAROSERIEI

  Vopsea

  Vopseaua nu are doar un rol estetic ci [i de protec]ie atablei de metal pe care o acoperq.n cazul zg`rieturilor profunde, vq recomandqm sqefectua]i urgent retu[urile necesare pentru a mpiedicaformarea ruginii.Numai produsele originale trebuie folosite pentruretu[are (consulta]i "Plqcu]a pentru identificarea vopse-lelor" din capitolul "Specifica]ii tehnice").ntre]inerea obi[nuitq a pqr]ilor vopsite constq nspqlarea la intervale regulate n func]ie de condi]iile deutilizare [i mediu. De exemplu, n zone foarte poluatesau dacq pe drum s-a presqrat sare, vq recomandqmspqlarea mai frecventq a ma[inii.

  Pentru spqlarea corectq a vehiculului:

  1) ndepqrta]i antena de pe acoperi[ pentru a prevenideteriorarea ei n cazul n care ma[ina e dusq la ospqlqtorie automatq;

  2) stropi]i ma[ina cu un jet de apq cu presiunescqzutq;

  3) spqla]i caroseria cu un burete nmuiat ntr-o solu]ieu[oarq de detergent; clqti]i des acest burete;

  4) clqti]i abundent cu apq, iar pentru uscare folosi]i unjet de aer sau piele de cqprioarq.

  C`nd usca]i, ave]i deosebitq grijq de zonele mai pu]invizibile precum marginile portierelor, capotelor [imprejurul farurilor unde apa poate stagna. Vehicululnu trebuie lqsat imediat ntr-un spa]iu nchis ci ntr-unuldeschis pentru a permite evaporarea apei rqmase.Nu spqla]i vehiculul dupq ce a fost expus la soare sauc`nd capota e ncinsq: aceasta poate cauza deterio-rarea vopselei de pe caroserie.Pqr]ile exterioare din plastic trebuie curq]ate n acela[ifel ca [i restul vehiculului.Pe c`t posibil, nu parca]i sub copaci; substan]arq[inoasq pe care o secretq multe specii cauzeazqpierderea luciului [i spore[te posibilitatea declan[qriiprocesului de ruginire.

  IMPORTANT Excrementele de pqsqri trebuie spqlateimediat [i cu meticulozitate ntruc`t acidul pe care lcon]in este deosebit de agresiv.

  Detergen]ii polueazq apa. Vehiculul trebuie prin urmare spqlat n zone echipate pentru colectarea [i purificarealichidului folosit n procesul de spqlare.

  263

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 263

 • Geamuri

  Folosi]i produse speciale pentru curq]area geamurilor.Folosi]i materiale moi pentru a evita zg`rierea sticlei.

  IMPORTANT Interiorul lunetei trebuie curq]at u[or cuun material moale, [terg`nd n direc]ia filamentelorpentru a evita deteriorarea dispozitivului de ncqlzire.

  Compartimentul motorului

  La sf`r[itul iernii compartimentul motorului trebuiespqlat cu grijq, fqrq a direc]iona jetul de apq asupraunitq]ilor de control electronice. Contacta]i un atelierspecializat pentru efectuarea acestei opera]iuni.

  IMPORTANT Vehiculul trebuie spqlat cu motorul rece[i cheia de contact la STOP. Dupq spqlare asigura]i-vqcq diversele dispozitive de protec]ie (ex: apqrqtoare decauciuc [i capace) nu au fost deteriorate sau ndepqr-tate.

  ECHIPAMENTE INTERIOARE

  Verifica]i periodic dacq nu existq apq sub carpete (nurma scurgerii pantofilor uzi, a umbrelelor, etc.),care arputea cauza oxidarea podelei .

  CUR}AREA SCAUNELOR, TAPISERIEI

  - folosi]i o perie moale sau un aspirator pentru nde-pqrtarea prafului. Catifeaua se curq]a mai bine cu periaumezitq.- freca]i scaunele cu un burete nmuiat ntr-o solu]ie deapq [i detergent neutru.

  ATENTIE Nu folosi]i niciodatq produse inflamabile precum gazolina sau substan]e care con]in petrol pentru acurq]a interiorul ma[inii. ncqrcqturile electrostatice produse n urma frecqrii pot declan[a un incendiu.

  264

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 264

 • CUR}AREA SCAUNELOR DE PIELE

  - ndepqrta]i murdqria uscatq cu o piele de cqprioarqsau c`rpq u[or umezitq, fqrq a apqsa.

  - curq]a]i petele de lichid [i grqsime cu un materialabsorbant uscat, fqrq a freca.

  Apoi [terge]i cu o c`rpq moale sau piele de cqprioarqnmuiatq ntr-o solu]ie de apq [i sqpun neutru. Dacqpetele rqm`n, folosi]i produse speciale, urm`nd cuaten]ie instruc]iunile de folosire.

  IMPORTANT Nu folosi]i niciodatq spirt sau produse pebazq de alcool.

  PQR}ILE INTERIOARE DE PLASTIC

  Folosi]i produse speciale concepute pentru men]inereaaspectului pieselor.

  IMPORTANT Nu folosi]i niciodatq spirt sau benzinqpentru curq]area bordului.

  ATEN}IE Nu pqstra]i tuburi cu aerosoli n vehicul. Acestea pot exploda. Tuburile cu aerosoli nu trebuie nicio-datq expuse unor temperaturi de peste 50o C. Temperatura din interiorul unei ma[ini expuse la soare poatedepq[i cu mult aceastq valoare.

  265

  7 car:7 car.qxd 22.07.2008 12:29 Page 265

 • 266

  SSPPEECCIIFF IICCAA}}II II TTEEHHNNIICCEE DATE DE IDENTIFICARE...................................... 267CODURI MOTOR - MODELE CAROSERIE.......... 269MOTOR.................................................................. 270ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL......................... 271TRANSMISIE.......................................................... 271FRNE.................................................................... 272SUSPENSIE .......................................................... 272SISTEM DIREC}IE................................................ 272RO}I {I PNEURI.................................................... 273DIMENSIUNI.......................................................... 277PERFORMAN}E.................................................... 280MASE..................................................................... 281CAPACITQ}I.......................................................... 283FLUIDE {I LUBRIFIAN}I......................................... 285CONSUMUL DE COMBUSTIBIL........................... 287EMISII CO2............................................................ 288MONTAREA SISTEMULUI ISOFIX PENTRU COPII...................................... 289

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 266

 • DATE DE IDENTIFICARE

  Vq recomandqm sq nota]i codurile de identificare. Datele de identificare im-primate pe diversele plqcu]e [i pozi]ia lor sunt precum urmeazq:1 - plqcu]a de identificare2 - placu]a caroserie3 - plqcu]a identificare vopsele caroserie4 - plqcu]a motor.

  PLCU} DE IDENTIFICARE

  Aceasta se gqse[te pe traversa frontalq din compartimentul motorului.Con]ine urmqtoarele informa]ii:A Spa]iu pentru numele fabricantului.B Spa]iu pentru detalii omologare na]ionalqC Codul vehicululuiD Numqrului de identificare al [asiuluiE Greutatea maximq a vehiculului \ncqrcat completF Greutatea maximq a vehiculului \ncqrcat complet cu remorcqG Greutatea maximq a vehiculului pe axul fa]qH Greutatea maximq a vehiculului pe axul spateI Tipul motoruluiL Codul versiunii de caroserieM Cod piese de schimbN Spa]iu pentru coeficientul de fum (modele diesel)

  267

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 267

 • 268

  PLCU} CAROSERIE

  Aceasta este situatq pe podea n compartimentul pasagerilor, \n parteadreaptq a scaunului pasagerului:

  Ea poate fi cititq prin loca[ul special din covora[ [i include urmqtoareledate: - tipul vehiculului (ZFA 188000)- numqrul de serie al fabricantului (numqrul de [asiu).

  PLCU} IDENTIFICARE VOPSEA CAROSERIE

  Plqcu]a se gqse[te n partea st`ngq din interiorul u[ii. Con]ine urmqtoarele informa]ii:

  A. Fabricant vopseaB. Nume culoareC. Cod culoare.D. Cod culoare retu[

  MARCAJ MOTOR

  Marcajul motorului este poansonat pe blocul motor, nspre cutia de viteze, [iinclude modelul [i numqrul [asiului.

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 268

 • CODURI MOTOR - MODELE CAROSERIE

  Versiuni Cod motor Model caroserie3 usi 5 usi

  1.2 8v cu direc]ie mecanicq 188A4000 188AXA1A00X 188BXA1A 01Y

  1.2 8v cu direc]ie asistatq 188A4000 188AXA1A 00Y 188BXA1A 01W

  1.2 16v 188A5000 188AXB1A 02N 188AXB1A 03N

  1.4 16v 843A1000 188AXM1A 20 188AXM1A 21

  1.4 16v SPORTING 843A1000 188AXM1B 22 -

  1.8 16v 188A6000 188AXF1A 12D 188BXXF1A 15C

  1.3 Multijet 188A9000 188AXH1A 16B 188AXH1A 17B

  1.9 JTD 188A7000 188AXG1A 13E 188AXG1A 14C

  1.9 JTD SPORTING 188A7000 188AXG1A 13F -

  1.9 Multijet 188B2000 188AXL1A 18B 188AXL1A 19B

  1.9 Multijet HGT 188B2000 188AXL1A 1B -

  269

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 269

 • MOTOR

  270

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 270

 • 271

  ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL/APRINDERE

  1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V - 1.8 16V 1.3 Multijet - 1.9 JTD - 1.9 Multijet

  Alimentare Injec]ie electronicq multipunct secven]ialq fazatq Injec]ie directq cu sistemcu sistem electronic de injec]ie integrat electronic de control UnijetCommon Rail

  , [i turbocompresor + intercooler

  TRANSMISIE

  1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V - 1.8 16V 1.3 Multijet - 1.9 JTD - 1.9 Multijet

  Cutie de viteze Cinci viteze nainte ([ase la unele versiuni) sincronizare [i mar[arier Ambreiaj Ac]ionare,hidraulicq,cu autocompensare a joculuiTrac]iune Fa]q

  Modificqrile sau repara]iile la sistemul de alimentare cu combustibil efectuate incorect [i fqrq a se fi luat n seamqcaracteristicile tehnice ale sistemului pot cauza proasta func]ionare [i riscul de incendiu.

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 271

 • FRNE

  1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V - 1.8 16V 1.3 Multijet - 1.9 JTD - 1.9 MultijetFr`ne de serviciu:

  - fa]q Disc ( ventilat la unele versiuni)- spate Tambur sau disc (la unele versiuni)

  Fr`nq parcare Controlatq de levier manual, ac]ioneazq asupra fr`nelor din spate.

  IMPORTANT Apa, ghea]a [i sarea de pe drum depozitatq pe discuri poate reduce eficien]a primei fr`nqri.

  SUSPENSIE

  1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V - 1.8 16V 1.3 Multijet - 1.9 JTD - 1.9 MultijetFa]q Tip Mc Pherson cu ro]i independenteSpate Semiindependente cu bra]e interconectate

  SISTEM DIREC}IE

  1.2 8V - 1.2 16V - 1.4 16V - 1.8 16V 1.3 Multijet - 1.9 JTD - 1.9 MultijetTip Pinion [i cremalierq, [i ca alternativq cu sistem

  servo electric (unde este cazul)Diametru de bracare(ntre trotuare) m 10.5

  272

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 272

 • 273

  JANTE {I PNEURI

  Jante din o]el sau aliaj.Pneuri radiale fqrq camerq de aer.Cartea de propri-etate specificq toate pneurile omologate.

  IMPORTANT n cazul unor discrepan]e ntre acest manual [i cartea de pro-prietate a vehiculului, lua]i n considera]ie doar indica]iile din cartea de pro-prietate.

  n timp ce dimensiunile specificate rqm`n acelea[i, pentru siguran]a con-ducerii, vehiculul trebuie dotat cu pneuri de aceea[i marcq [i tip la toatero]ile.

  IMPORTANT Nu folosi]i camere de aer la pneurile fqrq camere.

  Roata de rezervq

  Apqsa]i janta de o]el. Anvelopq tubelees.

  Geometria ro]ilor

  Convergen]a ro]ilor fa]q mqsurate din jantq \n jantq: 0+_ 1 mmValorile se referq la ma[ina \n ordine de mers.

  CITIREA CORECT A CODULUI DE PE PNEURI

  Exemplu: 185/60 R 14 82 H

  185 = lq]imea nominalq (distan]a dintre flancuri n mm)60 = procent raport nql]ime /lq]imeR = pneu radial14 = diametrul jantei n inci82 = indice de greutate H = indice vitezq maximq.

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 273

 • Index greutate (capacitate)

  60 = 250 kg61 = 257 kg62 = 265 kg63 = 272 kg64 = 280 kg65 = 290 kg66 = 300 kg67 = 307 kg68 = 315 kg69 = 325 kg70 = 335 kg71 = 345 kg72 = 355 kg73 = 365 kg74 = 375 kg75 = 387 kg76 = 400 kg77 = 412 kg78 = 425 kg79 = 437 kg80 = 450 kg81 = 462 kg82 = 475 kg83 = 487 kg

  84 = 500 kg85 = 515 kg86 = 530 kg87 = 545 kg88 = 560 kg89 = 580 kg90 = 600 kg91 = 615 kg92 = 630 kg93 = 650 kg94 = 670 kg95 = 690 kg96 = 710 kg97 = 730 kg98 = 750 kg99 = 775 kg100 = 800 kg101 = 825 kg102 = 850 kg103 = 875 kg104 = 900 kg105 = 925 kg106 = 950 kg

  Indice vitezq maximq

  = p`nq la 160 km/hR = p`nq la 170 km/hS = p`nq la 180 km/hT = p`nq la 190 km/hU = p`nq la 200 km/hH = p`nq la 210 km/hV = peste 240 km/hW = p`nq la 270 km/hY = p`nq la 300 km/h

  MARCAJELE DE PE JANTQ

  Exemplu: 51/2 J x 14 H2 35

  5 = lq]imea jantei n inch (1)J = \nql]imea umqrului

  de sprijin al anvelopei (2)14 = diametrul nominal n

  inch(corespunde cu diametrul pneului care se monteazq pe ea) (3)

  H2 = forma [i numqrul "cocoa[ei" (reliefate pe circumferin]apentru a men]ine pneul fqrq camerq de aer pe jantq).

  35 = distan]a dintre planul de a[ezare al jantei [i planul mediu

  274

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 274

 • 275

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 275

 • PRESIUNEA DE UMFLARE A PNEURILOR LA RECE (bar)

  C`nd pneurile sunt \ncinse presiunea de umflare trebuie sq fie cu 0.3 bari \n plus fa]q de cea indicatq.La pneurile de iarnq presiunea de umflare trebuie sq fie cu 0.2 bari \n plus fa]q de cea indicatq.

  276

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 276

 • 277

  DIMENSIUNI

  Dimensiunile sunt n mm [i se referq la unvehicul dotat cu pneuri standard.nal]imea este pentru vehiculul ne\ncqrcat.

  VOLUM COMPARTIMENTBAGAJE

  Capacitate(standard VDA) 264 dm3

  Modele cu 3 usi A B C D E F(*) G(**) H(*)3840 804 2460 576 1480 1398 1660 1392

  (*) dimensiunile pot varia \n func]ie de dimensiunile jantei(**) lq]imea peste oglinzi : 1954 mm

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 277

 • 278

  DIMENSIUNI

  Dimensiunile sunt n mm [i se referq la un vehicul dotatcu pneuri standard.nal]imea este pentru vehiculul ne\ncqrcat.

  VOLUM COMPARTIMENTBAGAJE

  Capacitate 264 dm3

  (standard VDA)

  versiunile SOUND,SPORTING, HGT A B C D E F(*) G(**) H(*)

  3843 800 2460 583 1480 1398 1660 1392

  (*) dimensiunile pot varia \n func]ie de dimensiunile jantei(**) lq]imea peste oglinzi : 1954 mm

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 278

 • 279

  DIMENSIUNI

  Dimensiunile sunt n mm [i se referq la un vehiculdotat cu pneuri standard.nal]imea este pentru vehiculul ne\ncqrcat.

  VOLUM COMPARTIMENTBAGAJE

  Capacitate 297 dm3

  Modele cu 5 usi A B C D E F(*) G(**) H(*)3865 804 2460 601 1480 1398 1660 1392

  (*) dimensiunile pot varia \n func]ie de dimensiunile jantei(**) lq]imea peste oglinzi : 1954 mm

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 279

 • 280

  PERFORMAN}E

  Viteza maximq admisq dupq rodaj \n km/h

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 280

 • MASE

  (*) Cu echipamente speciale (trapq, c`rlig de remorcare, etc.) ncqrcqtura netq va fi redusq cu o valoare egalq cumasa acestora.

  (**) Sarcinile nu trebuie depq[ite . Este responsabilitatea conducqtorului sq posteze bunurile n portbagaj sau/[i n suprafa]a dencqrcare n acord cu sarcinile maxim admise.

  () Pentru unele pie]e

  281

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 281

 • (*) Cu echipamente speciale (trapq, c`rlig de remorcare, etc.) ncqrcqtura netq va fi redusq cu o valoare egalq cumasa acestora.

  (**) Sarcinile nu trebuie depq[ite . Este responsabilitatea conducqtorului sq posteze bunurile n portbagaj sau/[i n suprafa]a dencqrcare n acord cu sarcinile maxim admise.

  () Pentru unele pie]e

  282

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 282

 • 283

  CAPACITQ}I

  Pentru temperaturi mai mici de - 20O C vq recomandqm folosirea lichidului SELENIA PERFORMER SAE5W-30

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 283

 • 284

  Pentru temperaturi mai mici de - 20O C vq recomandqm folosirea lichidului SELENIA PERFORMER SAE5W-30 1.3 Multijet

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 284

 • 285

  FLUIDE {I LUBRIFIAN}I

  PRODUSE RECOMANDATE {I CARACTERISTICILE LOR

  () Pentru temperaturi extrem de scqzute vq recomandqm folosirea lichidului SELENIA PERFORMER SAE5W-30() Pentru temperaturi extrem de scqzute vq recomandqm folosirea lichidului SELENIA WR 5W-40

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 285

 • 286

  () IMPORTANT Nu amesteca]i sau adquga]i lichide cu alte specifica]ii dec`t cele men]ionate mai sus.

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 286

 • 287

  CONSUMUL DE COMBUSTIBIL

  Consumul de combustibil de mai jos este determinat pe baza testelor omologate de Directivele Europene.

  Procedura de mqsurare este urmqtoarea:

  ciclu urban: pornire la rece urmatq de un condus ce simuleazq folosirea ma[inii \n ora[ extra urban: accelerqri frecvente \n toate treptele. Viteza variazq \ntre 0-120 km/h combinat: este calculat ca o medie a celor douq de mai sus cu ponderea de 37% pentru ciclul urban [i 63% pen-tru cel extra urban

  IMPORTANT Tipul [oselei, condi]iile de trafic [i vreme, stilul de conducere nivelul de echipare/accesorii, sarcinq,portbagaj pe acoperi[ [i alte situa]ii influen]eazq coeficientul aerodinamic cu urmqri ale valorilor de consum.

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 287

 • EMISII CO2

  Nivelul emisiilor de Co2 este indicat \n tabelul urmqtor la un nivel combinat de consumEmisiile Co2 \n concordan]q cu Directiva 1999/100/EC (g/km)

  MOTOARE PE BENZINQ

  MOTOARE DIESEL

  288

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 288

 • SISTEMUL DE PROTEC}IE A COPILULUI " ISOFIX"ISOFIX este un standard european, o op]iuneadi]ionalq, care nu mpiedicq folosirea sistemuluitradi]ional. Acesta va fi ancorat numai folosind cen-turile potrivite.

  Linia de accesorii Fiat se potrive[te copiilor de p`nqla 18 kg cu fa]a nspre direc]ia de mers [i copiilor dep`nq la 13 kg cu fa]a napoi. (grupele 0, 0+ [i 1).Acest sistem a fost certificat cu Standardul europeanECE-R44/03.

  Datoritq faptului cq mqrimile sunt diferite se pot instalamaxim 3 scaune pe bancheta din spate. |n fa]q pescaunul pasagerului se poate instala numai scaunul decopii obi[nuit.

  Linia de accesorii Fiat se potrive[te copiilor de p`nq la18 kg cu fa]a nspre direc]ia de mers [i copiilor de p`nqla 13 kg cu fa]a napoi. (grupele 0, 0+ [i 1). Acest scaunpentru copii este recomandat fiind proiectat [i experi-mentat special pentru Fiat Punto. Acest sistem a fostcertificat cu Standardul european ECE-R44/03.

  289

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 289

 • 290

  FIXAREA SCAUNULUI PENTRU GRUPELE 0 [I 0+

  Pentru copiii din grupa 0, 0+, scaunul copilului este plasat cu spatele (copiiide p`nq la 13 kg) [i copilul este protejat ca n D.

  C`nd copilul cre[te [i trece la grupa 1, muta]i scaunul copilului cu fa]a ndirec]ia de mers.Proceda]i dupq cum urmeazq:

  - verifica]i dacq levierul B este n pozi]ie liberq (de repaus).- identifica]i inelele de fixare A apoi fixa]i sistemul de re]inere cu dispozi-tivele de fixare C aliniate cu inelele de fixare ale ma[ini ;- mpinge]i sistemul de prindere p`nq c`nd auzi]i clicurile de blocare ;- verifica]i nchiderea mi[c`nd cu putere scaunul copilului. Mecanismul desiguran]q ncorporat n scaun mpiedicq fixarea necorespunzqtoare, cu doaruna dintre nchizqtori cuplatq.

  ATEN}IE Monta]i acest sistem doar atunci c`nd automobilul nu se deplaseazq. Sistemul e ancorat corect abia c`nd se auddouq clicuri. n orice caz, pqstra]i instruc]iunile de montare furnizate de fabricant.

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 290

 • 291

  Fixarea scaunului pentru grupa 1

  Proceda]i dupq cum urmeazq:

  - verifica]i dacq levierul B este n pozi]ie liberq (de repaus).- identifica]i inelele de fixare A apoi fixa]i sistemul de re]inere cu dispozitivelede fixare C aliniate cu inelele de fixare ale ma[ini ;- mpinge]i sistemul de prindere p`nq c`nd auzi]i clicurile de blocare ;- verifica]i nchiderea mi[c`nd cu putere scaunul copilului. Mecanismul de sig-uran]q ncorporat n scaun mpiedicq fixarea necorespunzqtoare, cu doar unadintre nchizqtori cuplatq.

  Pentru a aplica centura de siguran]q corespunzqtor citi]i instruc]iunilescaunului de copil.

  8 tehnic ad2008:8 tehnic.qxd 22.07.2008 12:31 Page 291

 • Accesorii achizi]ionate de proprietar......................125Air bag- air bag conducqtor..............................................151- dezactivarea manualq air bag pasager..............152- air bag pasager...................................................151- air bag lateral......................................................153

  Aeratoare............................................................63-64Adjustarea coloanei de direc]ie................................60A treia luminq de fr`nq...........................................219Adjustarea farurilor (cu sistemul electric)...............111Anvelope- standard..............................................................275- marcajul anvelopelor...........................................273- anvelope de iarnq...............................................170

  Bateria- verificarea \ncqrcqrii............................................253- pornire cu baterie auxiliarq.................................200- re\ncqrcarea........................................................230- \nlocuirea............................................................254

  Becuri (\nlocuire)....................................................213Butoane de control...................................................20Butoane ...................................................................91Bord [i butoane..........................................................4Bujii........................................................................270Blocarea coloanei de direc]ie...................................17Bu[onul de alimentare ..........................................132Bordul .....................................................................5-6

  Caroseria- \ntre]inere............................................................262- codurile versiunii.................................................269

  Capota motor..........................................................107Capacitq]i...............................................................283Clipirea farurilor....................................................... 79Combustibil- consum...............................................................287- \ntreruperea alimentqrii ........................................92

  - nivelul combustibil.................................................18Cutie de viteze (utilizare).......................................163Chei.........................................................................13Coloana de direc]ie...............................................272Centuri de siguran]q- instruc]iuni generale ..........................................142- adjustarea \n \nql]ime ........................................137- \ntre]inere ..........................................................144- utilizare ..............................................................135

  Cruise Control .........................................................86Compartimentul motor ..........................................264

  Display-ul digital .....................................................22Dimensiuni ............................................................277Date de identificare ..............................................267Dispozitivul de pornire ............................................16Display-ul multifunc]ional ........................................24Display-ul multifunc]ional reconfigurabil .................28

  Emisii CO2 ............................................................288Extinderea porbagajului ........................................103Echipamentul interior ..............................................93

  Filtrul de aer .........................................................249Fr`ne - nivelul lichid .......................................................248- fr`na de m`nq ...................................................162- urgen]q [i service ..............................................272

  Folosirea corectq a vehiculului .............................158Fluide [i lubrifian]i .................................................285Fr`na de m`nq .....................................................162Filtrul de polen ......................................................249FIS(comutator \ntrerupere alimentare) ...................92Fix & GO(set de repara]ii rapide) .........................208Follow me home ....................................................80Folosirea cutiei de viteze ......................................163Filtru diesel (green filtre) .....................................252Faruri .............................................................111-112

  Hayon- extindere ...........................................................103- luminq ................................................................222

  Inactivitatea autovehicolului ..................................172|ndicatorii de direc]ie - schimbarea becurilor ..................................217-219 - controlul ...............................................................79

  Instrumente .............................................................18Interior ...................................................................264

  |ntre]inerea autovehiculului- verificqri adi]ionale ............................................234- planul de inspec]ii anual ....................................238- planul de revizii ..................................................236

  |ncqlzire lunetq ........................................................92|n caz de urgen]q ..................................................198

  Lumina de fr`nq adi]ionalq - \nlocuirea becului ...............................................219

  La sta]ia de alimentare ..........................................130Lumina de fr`nq- \nlocuirea becului ...............................................219

  Lumina scrumierq ....................................................94Lumina de pozi]ie- \nlocuirea becului ........................................217-219- control ..................................................................79

  Lumini externe .........................................................78Lumini de cea]q fa]q - \nlocuirea becului ...............................................218- butonul de control ................................................91

  Limita de greutate .................................................142Lubrifian]i (specifica]ii) ...........................................285Lumina plqcu]a de \nmatriculare - \nlocuirea becului ...............................................220

  Luminq cea]q spate- \nlocuirea becului ...............................................219- control ..................................................................91

  Luminq mar[arier - \nlocuirea becului ...............................................219

  IINNDDEEXX

  292

  9 index:9 index.qxd 22.07.2008 12:32 Page 292

 • 293

  Spqlqtor lunetq- comutator .........................................................85- nivelul fluidului ...............................................247

  Stergqtor spate- lamelq ............................................................259- comutator ........................................................85- duze ..............................................................261- spqlare inteligentq ...........................................85

  Sisteme de siguran]q ........................................134Scaune ...........................................................56-57Spqlare inteligentq .........................................82-85Sistemul audio - instalare ........................................................121 - programare ....................................................120- diagramq de instalare.................................... 270

  Suspensii ..........................................................272Simboluri ..............................................................8Specifica]ii tehnice ............................................266Scule .................................................................206Spqlqtor faruri - comutator .........................................................85

  Spqlqtor lunetq- comutator........................................................ 85- nivelul fluidului ...............................................247

  Stergqtor parbriz- lamelq ............................................................259- comutator .........................................................81- duze ...............................................................261- spqlare inteligentq........................................... 82

  Transportul copiilor \n siguran]q .......................144Turometru ...........................................................18Tractarea ma[inii ..............................................232Tractarea unei rulote ........................................167

  Nivelul lichidului de fr`nq ......................................248Nivelul fluidului de motor .......................................246

  Parcarea ................................................................162Performan]e ...........................................................280Plqcu]e de identificare ...........................................267Pretensionarea ......................................................141Protec]ia mediului ..................................................133Parasolare ...............................................................95Pornirea motorului- versiunile diesel .................................................160- pornirea de urgen]q ...........................................161- dispozitivul de pornire ..........................................16- versiunile pe benzinq .........................................159- oprirea motorului ................................................161- \ncqlzirea motorului ............................................161

  Mediu(protec]ie) ....................................................133Motor- date de identificare ............................................269- pornirea ..............................................................159- date tehnice .......................................................270

  Sistemul ABS ........................................................113Sistemul ASR ........................................................116Sistemul de \nchidere centralizatq ..........................98Sistemul de control al climatizqrii- automatic bizonal .................................................71- sistemul de control climatic manual .....................68

  Sistemul ABS ........................................................113Sistemul electronic de direc]ie (Dualdrive) ............126Sistemul EOBD .....................................................119Sistemul ESP ........................................................115Sistemul Fiat CODE ...............................................11Siguran]e ...............................................................223Sistemul Isofix pentru copii ...................................289Suspendarea autovehiculului ................................231Senzorii de parcare ...............................................128Senzorul de ploaie ..................................................83

  9 index:9 index.qxd 22.07.2008 12:32 Page 293

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages false /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages false /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

Recommended

View more >