of 93 /93
MAGISTRSKO DELO Ocene in stališča ţupanov in svetnikov koroških občin do policije in policijskega dela Marec, 2011 Marko PREVOLČIČ

MAGISTRSKO DELO - COnnecting REpositories · 2017. 11. 27. · MAGISTRSKO DELO Ocene in stališča ţupanov in svetnikov koroških občin do policije in policijskega dela Marec, 2011

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MAGISTRSKO DELO - COnnecting REpositories · 2017. 11. 27. · MAGISTRSKO DELO Ocene in stališča...

 • MAGISTRSKO DELO

  Ocene in stališča ţupanov in svetnikov koroških občin do policije in

  policijskega dela

  Marec, 2011 Marko PREVOLČIČ

 • MAGISTRSKO DELO

  Ocene in stališča ţupanov in svetnikov koroških občin do policije in

  policijskega dela

  Marec, 2011 Avtor: Marko PREVOLČIČ

  Mentor: izr. prof. dr. Vinko GORENAK

  Somentor: doc. dr. Teodora IVANUŠA

 • 2

  KAZALO VSEBINE

  POVZETEK -------------------------------------------------------------------------------- 5

  ABSTRACT -------------------------------------------------------------------------------- 6

  1 TEORETIČNI DEL -------------------------------------------------------------------- 8

  1.1 RAZVOJ POLICIJSKE ORGANIZACIJE NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE SKOZI

  ZGODOVINO ------------------------------------------------------------------------ 8

  1.1.1 Razvoj policijske organizacije v starejši zgodovini (1849 – 1941) - 9

  1.1.2 Razvoj policijske organizacije v novejši zgodovini (1941 – 1991) 11

  1.1.3 Razvoj Slovenske policije po osamosvojitvi Republike Slovenije

  (1991)---------------------------------------------------------------------14

  1.2 OBLIKOVANJE LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENSKEM PROSTORU -------------------- 17

  1.2.1 Ureditev lokalne samouprave v zgodovini -------------------------- 17

  1.2.2 Razvoj lokalne samouprave v novejšem času ----------------------- 22

  1.3 POLICIJSKO DELO V SKUPNOSTI ---------------------------------------------------- 29

  1.3.1 Razvoj policijskega dela v skupnosti --------------------------------- 29

  1.3.2 Značilnosti policijskega dela v skupnosti --------------------------- 32

  1.3.3 Vloga vodje policijskega okoliša -------------------------------------- 37

  1.4 POVZETEK TEORETIČNIH UGOTOVITEV --------------------------------------------- 40

  2 METODA ---------------------------------------------------------------------------- 45

  2.1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE -------------------------------------------------------- 45

  2.2 HIPOTEZE ------------------------------------------------------------------------ 45

  2.3 OPIS INSTRUMENTARIJA ----------------------------------------------------------- 46

  2.3.1 Izdelava vprašalnika in anketiranje ---------------------------------- 46

  2.3.2 Opis vprašalnika --------------------------------------------------------- 47

  2.3.3 Urejanje in obdelava podatkov --------------------------------------- 48

  2.4 UPORABLJENE METODE ----------------------------------------------------------- 48

  2.5 TEST ZANESLJIVOSTI VPRAŠALNIKA ------------------------------------------------ 49

  3 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV ------------------------------------ 50

  3.1 ANALIZA DEMOGRAFSKIH PODATKOV ----------------------------------------------- 50

  3.2 ANALIZA POSAMEZNIH NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OCENJENIH VPRAŠANJ -------------- 54

 • 3

  3.3 OBLIKOVANJE ZDRUŢENIH SPREMENLJIVK ------------------------------------------ 56

  3.4 OCENE ZDRUŢENIH SPREMENLJIVK ------------------------------------------------- 59

  3.5 UGOTAVLJANJE STATISTIČNO POMEMBNIH RAZLIK ---------------------------------- 60

  3.5.1 t-test ---------------------------------------------------------------------- 60

  3.5.2 Pearsonov korelacijski koeficient ------------------------------------ 60

  3.5.3 Analiza variance -------------------------------------------------------- 61

  4 PREVERJANJE HIPOTEZ --------------------------------------------------------- 68

  5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA PRAKSO --------------------------------------- 69

  6 ZAKLJUČEK ------------------------------------------------------------------------ 76

  7 LITERATURA ----------------------------------------------------------------------- 81

  8 PRILOGE ---------------------------------------------------------------------------- 86

  8.1 SPREMNI DOPIS ------------------------------------------------------------------- 86

  8.2 ANKETNI VPRAŠALNIK ------------------------------------------------------------- 88

 • 4

  KAZALO TABEL

  TABELA ŠT. 1: STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA SPOL -------------------------------- 50

  TABELA ŠT. 2: STAROSTNA STRUKTURA ANKETIRANCEV ------------------------------------ 50

  TABELA ŠT. 3: IZOBRAZBENA STRUKTURA ANKETIRANCEV ---------------------------------- 51

  TABELA ŠT. 4: STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA KRAJ NJIHOVEGA BIVANJA ------------ 52

  TABELA ŠT. 5: STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA UPRAVNO ENOTO IN POLICIJSKO POSTAJO

  OBČINE ------------------------------------------------------------------- 52

  TABELA ŠT. 6: ŠTEVILO ANKETIRANCEV GLEDE NA POSAMEZNO OBČINO --------------------- 53

  TABELA ŠT. 7: NAJBOLJE OCENJENA VPRAŠANJA IZ ANKETNEGA VPRAŠALNIKA -------------- 54

  TABELA ŠT. 8: NAJSLABŠE OCENJENA VPRAŠANJA IZ ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ------------- 55

  TABELA ŠT. 9: OCENE ZDRUŢENIH SPREMENLJIVK ----------------------------------------- 59

  TABELA ŠT. 10: STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE GLEDE NA IZOBRAZBO ANKETIRANCEV ----- 61

  TABELA ŠT. 11: STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE GLEDE NA BIVALIŠČE ANKETIRANCEV ------ 62

  TABELA ŠT. 12: STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE GLEDE NA UPRAVNO ENOTO IZ KATERE

  PRIHAJAJO ANKETIRANCI -------------------------------------------------- 62

  TABELA ŠT. 13: STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE GLEDE NA POLICIJSKO POSTAJO IZ KATERE

  PRIHAJAJO ANKETIRANCI -------------------------------------------------- 64

  TABELA ŠT. 14: STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE GLEDE NA OBČINO IZ KATERE PRIHAJAJO

  ANKETIRANCI ------------------------------------------------------------- 66

 • 5

  POVZETEK

  Policijske organizacije, kot nepogrešljiv in obligatoren subjekt v sodobni

  druţbi, so se skozi različna zgodovinska obdobja in skozi različne druţbene ter

  politične sisteme nenehno spreminjale ter teţile k večji prepoznavnosti,

  uspešnosti in moderni organiziranosti, s ciljem postati uspešen, zgleden ter

  pravičen servis svojemu prebivalstvu. Ravno zaradi pestrega dogajanja na

  ozemlju današnje Republike Slovenije namenjamo v teoretičnem delu

  magistrske naloge veliko pozornosti zgodovinskemu razvoju policijske

  organizacije ter lokalne samouprave, ki jo v najoţjem smislu predstavljajo

  ravno drţavljani, oziroma občani, ki so tudi najpogostejši uporabniki

  policijskih storitev.

  V teoretičnem delu ne moremo niti mimo bliskovitega razvoja Community

  Policinga, oziroma policijskega dela v skupnosti, z vodjo policijskega okoliša

  na čelu, ki se je v prejšnjem stoletju z zahoda, zaradi svojih pozitivnih

  učinkov ter posledic, hitro pričelo širiti v druge drţave po svetu, med drugimi

  tudi v Republiko Slovenijo. Za to novo in revolucionarno filozofijo opravljanja

  policijske dejavnosti je značilno usmerjeno reševanje problemov v skupnostih,

  kjer policisti opravljajo svoje delo, v smeri zagotavljanja varnosti svojih

  drţavljanov in njihovega premoţenja.

  Na podlagi raziskave, ki je bila s pomočjo terenske študije – anketnega

  vprašalnika izvedena med 191. ţupani in svetniki vseh dvanajstih koroških

  občin, je bilo ugotovljeno, da so ocene in stališča ţupanov in svetnikov do

  policije in policijskega dela na Koroškem dobre. Tako je bilo ugotovljeno, da

  so ţupani in svetniki koroških občin zadovoljni z delom in uspešnostjo

  policistov na Koroškem, se počutijo varne v svojem bivalnem okolju, so

  pripravljeni sodelovati s policisti in dobro ocenjujejo interpersonalne

  kompetence policistov na Koroškem, prav tako pa so mnenja, da policisti na

  Koroškem dobro opravljajo naloge na področju odnosov z javnostmi. Kljub

  tem pozitivnim rezultatom so se v raziskavi pojavile tudi nekatere

  pomanjkljivosti, za katere pa smo poskušali najti ustrezne rešitve.

  KLJUČNE BESEDE: Policija, drţavljani, lokalna skupnost, policijsko delo

 • 6

  ABSTRACT

  Evaluations and opinions of the mayors and councillors of Carinthian municipalities regarding Police and Police Work

  During various periods in history and during various social and political

  systems police organizations as an indispensable and obligatory subject in

  present day society have constantly evolved and have strived towards a larger

  recognisability, success and modern organization, in order to become a

  successful, exemplary and just service to its population. Particularly due to

  the variegated development in the territory of the present-day Republic of

  Slovenia the theoretical part of the Masters' thesis focuses on the historical

  development of the police organization and local self-government, which is in

  its narrowest sense represented by its citizens, who are also the most

  frequent users of police services.

  In the theoretical part we cannot overlook the rapid development of

  Community Policing or police work in the Community, with the community

  police chief at the head, which has spread rapidly from the West, particularly

  due to its positive effects and consequences, to other countries in the world,

  among them also to the Republic of Slovenia. This new and revolutionary

  philosophy of performance of police activity is characterized by oriented

  problem solving in communities where police officers perform their work, in

  the direction of ensuring the safety of its citizens and their property.

  A research, which has been conducted through a field study in the form of a

  questionnaire among 191 mayors and councillors of all twelve Carinthian

  municipalities, has shown that the evaluations and opinions of the mayors and

  councillors on the Police and police work in Carinthia are good. It has been

  established that the mayors and the councillors of the Carinthian

  municipalities are satisfied with the work and success of police officers in

  Carinthia, that they feel safe in their living environment, are prepared to

  cooperate with police officers and that they have evaluated the interpersonal

  competences of police officers as adequate. In addition they believe that

 • 7

  police officers in Carinthia perform their public relations tasks well. Despite

  these positive results the research has revealed some deficiencies for which

  we have strived to find adequate solutions.

  KEY WORDS: Police, citizens, local community, police work

 • 8

  1 TEORETIČNI DEL

  1.1 Razvoj policijske organizacije na ozemlju Republike Slovenije skozi zgodovino

  Slovenska policija se lahko v današnjem sodobnem in dokazovanja potrebnem

  času, za katerega so značilni visoka stopnja demokratičnosti, boj za obstanek

  in razvoj na vseh področjih človekovega udejstvovanja, informacijska

  dovršenost ter pospešeno zavzemanje za človekove pravice in svoboščine,

  pohvali z zelo dolgo, pestro, poučno ter izkušenj polno zgodovino. Prepričanje

  nekaterih laičnih posameznikov, ki pravijo, da je policijska organizacija na

  ozemlju današnje Republike Slovenije mlada, je zmotno, saj njene korenine

  segajo globoko v devetnajsto stoletje, ko so se pričele razvijati prve sluţbe na

  področju zagotavljanja varnosti, ki so se v nadaljevanju skozi različne

  druţbene sisteme in različne drţavne ureditve spreminjale vse do

  osamosvojitve Republike Slovenije in se spreminjajo še danes.

  Ozemlje današnje Republike Slovenije je bilo v zgodovini del različnih

  drţavnih tvorb, vsaka izmed njih pa je prinesla v drţavne organe in

  organizacije svojo organiziranost ter druţbene in politične značilnosti. Razvoj

  policijske organizacije na ozemlju Republike Slovenije od začetka do

  današnjega dne lahko razdelimo v pet vidnejših, oziroma pomembnejših

  časovnih obdobij: od leta 1849 do leta 1918, od leta 1918 do leta 1941, od

  leta 1941 do leta 1945, od leta 1946 do leta 1991 in nazadnje po letu 1991

  (http://zzpi.afekt.net/zbirka.html, pridobljeno 25. 7. 2010).

  Glede na omenjena časovna obdobja razvoja policijske organizacije bomo v

  nadaljevanju v okviru starejše zgodovine podrobneje opisali prvi dve obdobji

  (od leta 1849 do leta 1941), v okviru mlajše zgodovine naslednji dve (od leta

  1941 do leta 1991) in na koncu še obdobje po osamosvojitvi Republike

  Slovenije po letu 1991, ko smo Slovenci ponosno in enoglasno dobili svojo prvo

  samostojno drţavo in Slovensko policijo v pravem pomenu besede. Zgodovinski

  razvoj policijske organizacije na območju današnje Republike Slovenije je

  nedvomno prinesel številna spoznanja in izkušnje, katere lahko s pridom

  uporabimo in upoštevamo tudi v današnjem času.

  http://zzpi.afekt.net/zbirka.html

 • 9

  1.1.1 Razvoj policijske organizacije v starejši zgodovini (1849 – 1941)

  Zametki policijske organizacije na ozemlju današnje Republike Slovenije

  segajo v davno leto 1849, ko je osmega junija avstrijski cesar Franc Joţef I. v

  okviru Avstro–Ogrske monarhije potrdil ustanovitev varnostne organizacije, in

  sicer oroţništva. Oroţništvo so sestavljali pripadniki vojske, drugi ugledni

  drţavljani ter oboroţeni financarji ali občinski redarji, počasi pa so se vojaške

  značilnosti organizacije pričele umikati policijskim. Sprva sta bili glavni nalogi

  oroţnikov nudenje pomoči drţavnim organom in skrb za notranjo varnost, po

  prihodu policijske naravnanosti pa je delo pričelo vedno bolj potekati v

  krajevnih postajah. Oroţnik je lahko postal avstrijski drţavljan, ki je bil star

  od 24 do 36 let, samski ali vdovec brez otrok, zdrave postave, gibčen, ne niţji

  od 170,5 centimetrov, obvezno je bilo znanje deţelnega jezika, branja,

  pisanja, prav tako pa je moral obvladati zgledno vedenje, njegova preteklost

  pa je morala biti neomadeţevana. Poleg oroţništva so si občine ustanovile

  tudi lastno varnostno sluţbo, saj je desetega julija 1850 cesar Franc Joţef I.

  podpisal odlok »Temelji za organizacijo policijskih oblasti«, ki je predvidel

  ustanovitev policijskih oblasti v večjih mestih ter krajih, kot so Ljubljana,

  Maribor, Celje in Ptuj, pod pogojem, da so to narekovale varnostne razmere

  in varnostne naloge, le-te pa so opravljali policisti, oziroma policaji. Drţavnim

  policijskim uradom so načelovali policijski komisarji, ki so imeli v uradih

  določeno število policijskih straţnikov, ki so se leta 1868 preimenovali v

  varnostne straţnike. Stroške, ki so nastali zaradi dela omenjenih policistov, je

  moralo kriti mesto, za svoje delo so bili podrejeni ţupanu, kljub obveznemu

  znanju slovenskega jezika pa je bila v ospredju nemška usmerjenost in šele

  počasi je v njihove vrste pričela prodirati slovenska narodna zavest, ki se je

  vedno bolj uveljavljala (http://zzpi.afekt.net/zbirka1.html, pridobljeno 25.

  7. 2010).

  Po koncu prve svetovne vojne, oziroma po razpadu Avstro–Ogrske monarhije v

  letu 1918 je nastala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Republika

  Slovenija je v takratno kraljevino vstopila tako s svojo vojsko, kot tudi z

  oroţništvom. Narodna vlada Srbov, Hrvatov in Slovencev je v tem obdobju

  mnoţično pozivala Slovence naj se pridruţijo oroţništvu in s tem okrepijo

  http://zzpi.afekt.net/zbirka1.html

 • 10

  njihove vrste. S časom so zaradi okrepljene centralizacije kraljevine slovenski

  oroţniki pričeli prihajati vse bolj pod vpliv Beograda, kjer sta za njih skrbeli

  kar dve ministrstvi, in sicer notranje ministrstvo (pristojnost strokovnega

  usposabljanja in opremljanja) ter ministrstvo za vojsko in mornarico

  (pristojno za disciplino, osebna razmerja, vojaški pouk in oboroţitev). Naloge

  so se takrat izvajale na oroţniških postajah v obliki oroţniških patrulj, ki so jih

  sestavljali moţje in patruljirali na točno določenem območju, oziroma kraju,

  ob točno določenem času, prav tako pa je bila točno določena tudi smer

  gibanja. Najniţja enota je bila ţe omenjena oroţniška postaja, katera je lahko

  bila tudi začasna. Na sedeţih okrajev so bili locirani oroţniški vodi, v osmih

  mestih so bile oroţniške čete, v Ljubljani pa je imelo svoj sedeţ oroţniško

  polkovno poveljstvo (Čelik, 1991).

  Od Avstro–Ogrske monarhije je Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev

  prevzela poleg oroţnikov tudi straţnike (Celje, Maribor in Ptuj), v Ljubljani pa

  je bila formirana policijska direkcija. Poleg straţnikov so v drugih slovenskih

  mestih delovale javne straţe, straţarji pa so predstavljali predvsem nekdanje

  redarje z območja Primorske, Istre in Koroške. Leta 1921 je bil izdelan ter

  potrjen načrt o enotni ureditvi varnostne straţe, temeljne naloge so bile

  vzdrţevanje javnega reda in miru, skrb za javno varnost, izvrševanje veljavnih

  zakonov, za njo je bilo značilno, da je bila uniformirana, oboroţena in je

  predstavljala enoten straţni zbor po vojaškem vzoru. Za straţe je bilo v

  Republiki Sloveniji odgovorno osrednje poveljstvo, ki se je po letu 1930

  preimenovalo v policijsko upravo, varnostne straţe pa so se preimenovale v

  drţavne policijske straţe. V Ljubljani je bilo tako v tistem času devet postaj

  policijske straţe in policijska konjenica (financirala jih je drţava), v Celju in

  Mariboru so bila vzpostavljena predstojništva mestne policije (delno jih je

  financirala drţava), nekatera druga mesta pa so imela mestno policijo

  (financirala in vzdrţevala so jih mesta sama), na podlagi odločitev ministrstva

  za notranje zadeve v Beogradu pa se je njihovo število iz različnih razlogov

  pogosto spreminjalo (http://zzpi.afekt.net/zbirka2.html, pridobljeno 25. 7.

  2010).

  http://zzpi.afekt.net/zbirka2.html

 • 11

  1.1.2 Razvoj policijske organizacije v novejši zgodovini (1941 – 1991)

  V obdobju druge svetovne vojne so si slovensko ozemlje prilastili in razdelili

  Madţari, Nemci ter Italijani, ki so uvedli svojo policijsko organizacijo s svojim

  policijskim sistemom, kamor so bili v začetnem obdobju vključeni tudi

  policisti iz Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, v nadaljevanju pa so v

  svoje vrste pritegnili tudi Slovence, ki so bili nepolicisti in so postali najmanj

  pomoţni policisti v sluţbi okupatorjev (Čelik, 1991).

  Pripadniki narodnoosvobodilnega boja so kot odgovor na to ustanovili svoje

  varnostne organe za delovanje na varnostnem področju, ki so se v začetku

  imenovali vaške straţe, oktobra 1941 so se preimenovali v narodno zaščito, po

  vojni pa je iz nje nastala milica. Narodno zaščito so sestavljale partizanske

  sile, zaradi česar je bila njena organiziranost vojaška, v njej pa so poleg

  zapriseţenih in vojaško organiziranih zaščitnikov delovali tudi še prostovoljni

  zaščitniki. Nekateri izmed njih so bili tudi tajni delavci, ki so bili vključeni v

  nemški ali italijanski policijski aparat, da so lahko preprečili marsikatero

  akcijo s strani omenjenih tujih organov. Naloga narodne zaščite, ki je postala

  tudi izvršilni del oblasti za zagotavljanje javnega reda ter varnosti ljudi in

  premoţenja, je bila predvsem preprečevanje aretacij, zaplemb premoţenja,

  izganjanja Slovencev, ţenske pripadnice pa so imele organizirane tudi

  posebne tečaje, na primer sanitetne in podobno. Ob koncu druge svetovne

  vojne je bilo v narodno zaščito vključenih okoli 15.000 pripadnikov,

  predstavljala je uniformiran del sluţbe javne varnosti, ki naj bi samostojno

  urejala problematiko na področju notranjih zadev (Kolenc, 2002).

  Po drugi svetovni vojni je bila prva slovenska narodna vlada ustanovljena

  5. maja 1945. Le-ta je v nadaljevanju na svoja stara delovna mesta vpoklicala

  vse nekdanje drţavne usluţbence, na podlagi preverjanja njihovega ravnanja,

  pripadnosti in lojalnosti pa je bila sprejeta odločitev o njihovi nadaljnji usodi.

  Tisti, ki so bili narodnoosvobodilnemu boju zvesti ter privrţeni, so sluţbo

  lahko obdrţali, drugi pa so bili odpuščeni ali pa upokojeni. Ministrstvo za

  notranje zadeve je bilo v začetku organizirano na kabinet, kriminalni odsek,

  odsek za pobijanje špekulacije, pravni odsek, odsek za narodno zaščito, odsek

  za gasilstvo, odsek za anagrafijo ter odsek za šolstvo. V nadaljevanju se je

 • 12

  ministrstvo reorganiziralo na samo tri oddelke; obči, personalni in oddelek za

  narodno, oziroma javno varnost, katerega so sestavljali odsek za narodno

  milico, kriminalni odsek, odsek za pobijanje špekulacije in odsek za gasilstvo,

  aktualna narodna zaščita pa se je naposled preimenovala v narodno milico

  (http://zzpi.afekt.net/zbirka4.html, pridobljeno 25. 7. 2010).

  Naloge narodne milice so bile varovanje ţivljenja in premoţenja ljudi,

  prijemanje storilcev kaznivih dejanj ter vzdrţevanje javnega reda in miru in

  takratnemu času primerno zagotavljanje izpolnjevanja nalog ljudskih odborov.

  Največ nalog je izvajala splošna ljudska milica, manj pa prometna, gasilska,

  industrijsko zavodska milica in gozdna ljudska milica. Do leta 1950 so postaje

  ljudske milice izvajale naloge tudi na področju upravno notranjih zadev,

  takrat pa so te naloge prešle pod pristojnosti civilnih sluţb. Industrijsko –

  - zavodska milica je bila ukinjena leta 1951, saj se je iz nje razvila civilna

  ustanova za varovanje podjetij, jeseni istega leta so ukinili še gozdno milico,

  policisti so se zaposlili na splošni milici, ali pa so postali gozdni čuvaji in se

  zaposlili pri gozdarski upravi. Gasilska milica je bila razpuščena v letu 1953,

  njene naloge so prevzele poklicne gasilske enote, leta 1955 je bilo

  ustanovljeno tajništvo za notranje zadeve, leta 1967 pa še mejna milica.

  Zakon o organih za notranje zadeve (1956) je prinesel spremembo, s katero je

  milica postala del organov za notranje zadeve, njena osnovna enota je bila

  postaja ljudske milice, kot regionalno enoto pa je zakon uvedel tajništvo za

  notranje zadeve s tremi delovnimi področji: drţavno varnostjo, javno

  varnostjo in ljudsko milico z enotami. Leta 1959 je vsaka prej omenjena

  operativna sluţba dobila samostojno upravo, in sicer upravo drţavne varnosti,

  upravo javne varnosti (pokrivala področje kriminalitete, izvrševanje kazni,

  javni red in mir ter prometno varnost) ter upravo ljudske milice (organizacija

  ter operativa, četa ţelezniške ljudske milice). Ustanovljene so bile tudi

  krajevne pisarne, katerih pomen je bil podoben namenu, kot ga danes

  dosegajo policijske pisarne, poleg splošnih postaj milice pa so delovale tudi

  postaje milice s posebnim delovnim področjem (postaja milice za cestni

  promet v Ljubljani, Kranju, Novem mestu, ţelezniška postaja in godba ljudske

  milice v Ljubljani). Leta 1967 je Republika Slovenija dobila svoj prvi Zakon o

  notranjih zadevah (1967), s katerim so organi za notranje zadeve (razen

  http://zzpi.afekt.net/zbirka4.html

 • 13

  uprave drţavne varnosti) prišli pod pristojnost Republike Slovenije, tajništva

  za notranje zadeve pa so se preimenovala v Uprave javne varnosti, ki so bile v

  Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici in Novem

  mestu (Kolenc, 2002).

  Z omenjenim zakonom je Milica skoraj v celoti prišla pod pristojnost

  Republike Slovenije, v pristojnosti Beograda pa je ostala še uporaba prisilnih

  sredstev, uniforma, oboroţitev, označbe funkcij in podobno. Milica se je prvič

  financirala tudi iz proračunov občin, kar je veljalo predvsem za policijske

  postaje s splošnim delovnim področjem (graditev in vzdrţevanje stavb, nakup

  inventarja, ogrevanje, razsvetljava in podobno). V letu 1980 se je deleţ in

  obseg občinskega financiranja s sprejetjem ustrezne zakonodaje močno

  razširil, leta 1991 pa se je ponovno skrčil. S tem je Republika Slovenija dobila

  svojo uniformirano policijo, ki so jo sestavljali v glavnem Slovenci. Republika

  Slovenija je pristojnosti za urejanje Milice v celoti prevzela v letu 1990,

  uradni jezik v Milici je bila ves čas slovenščina, dopisovanje in poslovanje z

  Beogradom pa je sprva praviloma potekalo v srbohrvaškem jeziku (Čelik,

  1991).

  V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je prej omenjenim 8 upravam javne

  varnosti pridruţilo še pet uprav, in sicer Trbovlje, Slovenj Gradec, Postojna,

  Krško in Ljubljana okolica, Uprave javne varnosti pa so se preimenovale v

  Uprave za notranje zadeve. Prav tako so se izoblikovale še nove sluţbe kot so

  Specialna enota, Vadbeno oskrbni center, organizacija ter delo pa sta se

  prilagajala trenutnim druţbenim in varnostnim razmeram. V času od leta 1946

  do leta 1980 je poloţaj organov za notranje zadeve spreminjalo kar osem

  zakonov, pripadniki so bili zaradi obveznega in pogojnega znanja slovenskega

  jezika večinoma Slovenci, popolno suverenost nad organi za notranje zadeve

  pa si je Republika Slovenija zagotovila z ukrepi in akcijami prvega

  demokratično izvoljenega parlamenta v letu 1990 (Kolenc, 2002).

 • 14

  1.1.3 Razvoj Slovenske policije po osamosvojitvi Republike Slovenije (1991)

  Ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja je pričelo prihajati do druţbeno

  političnih procesov, ki so pripravili podlago za plebiscitno odločitev Slovenk in

  Slovencev za samostojno in neodvisno drţavo. Proces osamosvojitve Republike

  Slovenije je bil povezan s številnimi izredno pomembni dogodki, kot so miting

  resnice 1. decembra 1989 v Ljubljani, sprejetje odločitve o samostojnosti,

  priprave na osamosvojitev (številna usposabljanja specialne in posebne enote

  milice za delovanje v vojni, kot tudi v miru), udeleţba v osamosvojitveni

  vojni, ki se je pričela 26. junija 1991, dan po slovesni in evforični razglasitvi

  samostojne in neodvisne drţave Republike Slovenije. V okviru osamosvojitvene

  vojne je takratna slovenska Milica odigrala izredno pomembno ter

  transparentno vlogo, postopek osamosvojitve Republike Slovenije pa se je

  zaključil s spremljanjem in varovanjem odhoda zadnjega vojaka

  Jugoslovanske narodne armade z ozemlja Republike Slovenije, dne 26.

  oktobra 1991 (http://zzpi.afekt.net/zbirkada.html, pridobljeno 25. 7. 2010).

  Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je Milica v letu 1992 preimenovala v

  Policijo, sprejeti, ali pa spremenjeni so bili Ustava Republike Slovenije (1991)

  ter številni drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki so korenito posegli na

  področje drţavne uprave ter zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

  Istega leta sta bili ukinjeni dve Upravi za notranje zadeve, in sicer Ljubljana

  okolica ter Trbovlje, ki sta se priključili Upravi za notranje zadeve Ljubljana,

  tako da je bilo od takrat naprej na regionalnem območju Republike Slovenije

  enajst uprav. Na lokalni ravni je policija svojo organiziranost zaradi

  neracionalnosti in razdrobljenosti delovanja policijskih enot v celoti

  spremenila v letu 1996, namen tega pa je bil pribliţati policijo ljudem.

  Sprejet je bil nov Zakon o policiji (1998), saj je do takrat veljal še stari, ki je

  bil star ţe osemnajst let in njegova določila niso bila več relevantna za

  novonastalo, sodobno in demokratično drţavo. S sprejetjem in uvedbo tega

  zakona so bile določene pravne podlage, da Policija postane organ v sestavi

  Ministrstva za notranje zadeve, s čimer je pridobila veliko mero samostojnosti

  predvsem na področju izvajanja policijskih pooblastil in opravljanja policijskih

  http://zzpi.afekt.net/zbirkada.html

 • 15

  nalog, Uprave za notranje zadeve pa so se preimenovale v Policijske uprave. V

  Republiki Sloveniji je Policija v današnjem času organizirana na treh nivojih,

  in sicer na drţavnem- Generalna policijska uprava, ki jo vodi generalni

  direktor Policije in je za svoje delo odgovoren ministru za notranje zadeve,

  regionalnem- policijske uprave, ki jih vodijo direktorji policijskih uprav, za

  svoje delo so odgovorni generalnemu direktorju Policije in lokalnem-

  policijske postaje, ki jih vodijo komandirji in so za svoje delo odgovorni

  direktorju policijske uprave (Kolenc, 2002).

  V okviru Generalne policijske uprave so ustanovljene Sluţba generalnega

  direktorja policije (deli se na Sektor za razvoj in sistemske naloge, Sektor za

  policijska pooblastila in preventivo, Sektor za nadzor in notranjo javnost,

  Sektor za odnose z javnostmi, Sektor za mednarodne policijske operacije ter

  Policijski orkester), Uprava uniformirane policije (deli se na Sektor splošne

  policije, Sektor prometne policije, Sektor mejne policije, Center za tujce),

  Uprava kriminalistične policije (deli se na Sektor za organizirano, Sektor za

  splošno ter Sektor za gospodarsko kriminaliteto, Sektor za posebne naloge,

  Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje, Center za kriminalistično

  obveščevalno dejavnost, Center za računalniško preiskovanje, Nacionalni

  preiskovalni urad), Nacionalni forenzični laboratorij (oddelek za fizikalne,

  kemijske in biološke analize, za daktiloskopijo in oddelek za preiskave

  dokumentov), Uprava za policijske specialnosti (deli se na Center za varovanje

  in zaščito, Specialno enoto, Operativno komunikacijski center, Letalsko

  policijsko enoto), Policijska akademija (znotraj nje Višja policijska šola, Šola

  za policiste, Center za izpopolnjevanje in usposabljanje, Sektor za varovanje

  in podporo) ter Urad za informatiko in telekomunikacije, ki ga tvorijo Sektor

  za razvoj aplikacij, Sektor za itk infrastrukturo, Sektor za itk podporo, Sektor

  za operativno tehnične sisteme, Sektor za zaščito itk sistemov in podatkov

  (Akt o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji,

  2008).

  Na regionalni ravni obstaja trenutno enajst policijskih uprav, Celje, Koper,

  Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto,

  Postojna in Slovenj Gradec. Notranje organizacijske enote policijske uprave

 • 16

  so: Sluţba direktorja policijske uprave, Sektor uniformirane policije, Sektor

  kriminalistične policije, Operativno komunikacijski center in Sluţba za

  operativno podporo (http://www.policija.si/index.php/policijske-uprave,

  pridobljeno 8. 8. 2010). V prihodnosti se nam zaradi racionalizacije dela,

  regionalizacije ter zmanjšanja funkcionalnih stroškov obeta tudi zmanjšanje

  števila policijskih uprav iz zdajšnjih enajst na osem, pri čemer bi se v prvi fazi

  ukinile policijske uprave Slovenj Gradec, Postojna ter Krško.

  Če na koncu predstavimo še lokalno raven, ki jo sestavljajo policijske postaje

  lahko rečemo, da je trenutno v Republiki Sloveniji organiziranih 111

  policijskih postaj. Policijske postaje se delijo na policijske postaje, ki izvajajo

  splošne policijske naloge na določenem območju in policijske postaje, ki

  izvajajo policijske naloge na določenem področju policijskega dela. Slednje so

  Postaja prometne policije, Postaja mejne policije, Postaja letališke policije,

  Postaja pomorske policije, Postaja konjeniške policije, Postaja vodnikov

  sluţbenih psov ter Policijska postaja za izravnalne ukrepe. Znotraj policijskih

  postaj sta organizirani tudi še skupina za mejno kontrolo in skupina za

  varovanje drţavne meje, ki nista organizacijski enoti policije, ampak obliki

  dela. Kot obliki dela sta znotraj postaje letališke policije organizirani še

  skupina za varnostne naloge in skupina za operativne naloge (Akt o notranji

  organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji, 2008).

  Natančna razmerja med Generalno policijsko upravo, policijskimi upravami in

  policijskimi postajami opredeljujejo Pravila policije (2000), ki predpisujejo,

  da Generalna policijska uprava, policijske uprave in policijske postaje naloge,

  ki spadajo v njihovo pristojnost izvajajo samostojno in v skladu z veljavno

  zakonodajo. Glede razmerij med Generalno policijsko upravo in policijskimi

  upravami pravila določajo, da Generalna policijska uprava s svojimi sluţbami

  usmerja, usklajuje in nadzira delo policijskih uprav, zagotavlja pomoč

  (strokovno in tehnično) ter izvaja druge ukrepe za njihovo učinkovito

  delovanje. Prav tako Generalna policijska uprava izvaja različne ukrepe na

  področjih, kot so zatiranje kriminalitete, varnost cestnega prometa, mejne

  zadeve in tujci ter javni red in mir v vseh tistih primerih, ko je potrebno

  usklajeno delovanje policije na območju dveh ali več policijskih uprav, ko je

  http://www.policija.si/index.php/policijske-uprave

 • 17

  potrebno usklajevati delo več policijskih enot na območju ene policijske

  uprave, ali če je potrebno sodelovanje s policijami drugih drţav. V primeru,

  da Generalna policijska uprava ugotovi, da posamezna policijska uprava svojih

  nalog ne opravlja pravilno ali pravočasno, o tem pisno opozori direktorja

  policijske uprave ter mu določi rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

  Pravila policije (2000) prav tako določajo, da lahko Generalna policijska

  uprava neposredno prevzame izvedbo posamezne naloge iz pristojnosti

  policijske uprave, kadar je to potrebno za učinkovito delovanje policije.

  O razmerjih med policijsko upravo in policijskimi enotami pa je v Pravilih

  policije (2000) določeno, da policijska uprava s svojimi sluţbami usklajuje,

  usmerja in nadzira delovanje policijskih postaj na svojem območju ter jim

  daje navodila in jim zagotavlja pomoč. Prav tako je določeno, da če policijska

  uprava ugotovi, da policijska postaja ne izvaja svojih nalog pravilno ali

  pravočasno, o tem pisno obvesti komandirja policijske postaje in mu določi

  rok za odpravo ugotovljenih napak oziroma pomanjkljivosti. Kadar je potrebno

  usklajeno delovanje policije na območju dveh ali več policijskih postaj, ali je

  potrebno usklajevati delo več policijskih enot na območju ene policijske

  uprave, ali je potrebno sodelovanje s policijo iz sosednje drţave na katero

  meji uprava, le-ta izvaja ukrepe na področju zatiranja kriminalitete, varnosti

  prometa, mejnih zadev in tujcev ter javnega reda. Če uprava oceni, da je za

  uspešno izvedbo posamezne naloge to potrebno, sama prevzame izvedbo

  naloge iz pristojnosti policijske postaje.

  1.2 Oblikovanje lokalne samouprave v slovenskem prostoru

  1.2.1 Ureditev lokalne samouprave v zgodovini

  Zgodovina lokalne samouprave na območju današnje Republike Slovenije, tako

  kot tudi drugod po Evropi, sega daleč v srednji vek, saj so se v tem obdobju

  razvile prve oblike samouprave in smernice za njen nadaljnji okrepljeni

  razvoj. Sistem lokalne samouprave slovenskih mest v srednjeveškem obdobju

  je bil podoben samoupravi drugod po Evropi (na primer v italijanskih in

  nemških mestih), s pospešenim in aktivnim razvojem prometa ter trgovine pa

 • 18

  so se prenašale tudi druţbene institucije in različne ideje na tem področju,

  kar je bila dejanska podlaga za razvoj osnovnega poslanstva (Šmidovnik,

  1995).

  Za območje Republike Slovenije je značilno, da so na tem območju svojo

  samoupravno organiziranost razvila najprej obmorska mesta, v nadaljevanju

  pa po njihovem zgledu tudi mesta v notranjosti. Enote v katerih je potekala,

  oziroma v katerih je bila uvedena lokalna samouprava, so se samodejno

  prilagajale razvoju in rasti naselij, pri tem pa so ohranjale primarno druţbeno

  funkcijo, to je zagotavljanje lokalnih potreb za lokalno prebivalstvo (Vlaj,

  1998).

  Pravni okvir srednjeveških mest se je na področju samouprave kazal predvsem

  v mestnih privilegijih in v posebnem pravnem reţimu, lastnem statutarnem

  pravu, lastnem sodstvu z mestnim sodnikom, izvolitvi mestnega sveta ter

  osebni svobodi meščanov. Kot smo uvodoma ţe predstavili, se je področje

  lokalne samouprave v slovenskih deţelah pričelo razvijati v srednjem veku,

  oziroma v obdobju Marije Terezije in cesarja Joţefa II s srednjeveškimi mesti

  (Haček, 2005).

  V tem obdobju Avstro-Ogrske monarhije je prišlo tudi do uvedbe katastra

  (»Joţefov kataster«), na podlagi katerega so bile ustanovljene katastrske

  občine. To so bile natančno odmerjene teritorialne enote, katere je bilo

  mogoče uporabiti pri sestavljanju večjih upravnih enot. Po letu 1810 so bile v

  okviru Ilirskih provinc ustanovljene komune, ki so predstavljale nekoliko večje

  občine, po odhodu Francozov pa so bile komune odstranjene in ohranjene kot

  glavne občine, njihova območja pa so uporabili pri določanju novih okrajev

  (Grafenauer, 2000).

  Lokalna samouprava na območju današnje Republike Slovenije je bila uvedena

  sredi prejšnjega stoletja, neposredno po marčevski revoluciji, z avstrijskim

  začasnim zakonom o občinah, katerega je, z namenom krepitve drţave in

  oblasti leta 1849 podpisal cesar, na podlagi tega zakona pa so bila prva

  občinska zastopstva izvoljena na Kranjskem leta 1850. V nadaljevanju je bil

  leta 1862 izdan okvirni drţavni zakon o občinah, na podlagi le-tega pa še

 • 19

  deţelni zakoni o občinah, ki so veljali praktično do razpada Avstro-Ogrske

  monarhije v letu 1918, Kranjska deţela je takšen zakon dobila v letu 1866

  (Vlaj, 2005).

  Po prvi svetovni vojni, oziroma po letu 1918 je prišlo do ustanovitve skupne

  drţave juţnih Slovanov (Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev). Tudi na

  področju lokalne samouprave je obveljala ureditev, katera je bila utečena ţe

  tudi do takrat. Vidovdanska ustava iz leta 1921 je prinesla načela za novo

  ureditev drţave in s tem tudi lokalne samouprave, za katero je bila

  predvidena organizacija na treh ravneh, in sicer na nivoju občine, okraja in

  oblasti, vendar ta ureditev ni bila nikoli izpeljana. V nadaljevanju je

  oktroirana septembrska ustava iz leta 1931 prinesla razmejitev drţave na

  banovine. Sistem lokalne samouprave v takratni Jugoslaviji je bil predvsem

  mešanica nemškega in francoskega sistema. Francoski sistem se je odraţal

  predvsem v omejeni samoupravi z močnim drţavnim nadzorom in velikimi

  individualnimi pooblastili ţupana, kateri je deloval tudi kot organ drţave, na

  drugi strani pa se je nemški sistem odraţal predvsem skozi vpliv posebnega

  reţima mestne samouprave avstrijsko–nemške ureditve, kateri je bil prenesen

  v novo drţavo (Šmidovnik, 1995).

  Nastanek Socialistične federativne republike Jugoslavije v letu 1945 je

  prinesel odločilno prelomnico na področju lokalne samouprave, kot tudi na

  področju samega političnega sistema, ko je drţava prešla pod sovjetsko

  vplivno cono, v katerem prostora za realno lokalno samoupravo po evropskem

  smislu sploh ni bilo, čeprav so obstajale oblasti tudi v lokalnih enotah. Oblast

  je bila monolitno organizirana in je bila na vseh nivojih hierarhično podrejena

  centralnim drţavnim organom, na lokalnem področju pa so bile oblasti zgolj

  izpostave centralne oblasti v lokalnih enotah. Ta sistem je obveljal vse do leta

  1950, ko se je Socialistična federativna republika Jugoslavija ţelela

  osamosvojiti od sovjetskega modela ureditve in organizacije oblasti

  (Šmidovnik, 1995).

  Za obdobje po drugi svetovni vojni je torej značilno, da je lokalna samouprava

  v Republiki Sloveniji temeljila na krajevnih ljudskih uradih, ki so bili v

  manjšem delu institucija lokalne samouprave, v največjem delu pa organi

 • 20

  drţavne oblasti (Haček, 2005). Urejanje lokalne samouprave se je neprestano

  nizalo vse do leta 1955, ko je bila lokalna samouprava odpravljena, kot

  odgovor na sovjetski model ureditve pa je bil uveden tako imenovani

  komunalni sistem (Vlaj, 2005).

  Za komunalni sistem je bilo značilno, da so občine dobile status komun, ki so

  predstavljale politično obliko organizacije socialistične druţbe, katere

  notranja vsebina naj bi predstavljala obliko skupnosti nasprotno drţavi, ki je

  zasnovana na izkoriščanju, ekonomski in politični dominaciji (Grafenauer,

  2000).

  Občina je bila tako razglašena za komuno, ki naj bi bila temeljna celica

  druţbe, v kateri naj bi ljudje izvajali vse svoje skupne javne zadeve, za

  katere ni nujno potrebno, da jih izvaja centralna oblast. Je bila tudi temeljna

  celica drţave, katera naj bi se sčasoma samostojno preoblikovala iz klasične

  oblastniške drţave v samoupravno skupnost drţavljanov, vendar se je ta ideja

  sčasoma izjalovila, saj ni prevladal komunalni sistem nad drţavo, ampak

  drţava nad komunalnim sistemom, komuno in lokalno samoupravo. Komuna

  kot taka je zato predstavljala prvo stopnjo drţavne uprave, lokalne naloge, ki

  naj bi predstavljale osnovo za zadovoljevanje potreb ljudi na nekem lokalnem

  nivoju, pa je morala preloţiti na krajevne skupnosti, ki jih je bilo na območju

  takratne Republike Slovenije okoli 1200, in so bile nekakšen nadomestek

  samoupravnim občinam. Izvajanje lokalnih zadev je bilo močno potisnjeno ob

  stran, saj jih krajevne skupnosti niso bile sposobne izvajati, občine pa so bile

  od tega močno oddaljene, saj so morale v prvi vrsti zadovoljevati potrebe in

  naloge širšega drţavnega pomena (Šmidovnik, 1995).

  Na podlagi Ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije (1963) je

  občina postala ustavna institucija. V tej ustavi je bila izpostavljena tudi

  predstavljena krajevna skupnost , za katero je bilo določeno, da občani v njej

  organizirajo različne stanovanjske, komunalne, gospodarske, zdravstvene in

  podobne dejavnosti z namenom zadovoljevanja potreb druţin, gospodinjstev

  in naselij. Nova sprememba na tem področju se je zgodila ponovno s

  sprejetjem nove Ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije (1974)

 • 21

  s katero so občine postale temeljna druţbeno politična skupnost, ki je

  temeljila na samoupravljanju (Haček, 2005).

  Na območju Republike Slovenije je bilo ustanovljenih 62 občin oziroma

  komun, 3 posebne druţbeno politične skupnosti, 1203 krajevnih skupnosti ter

  5.955 naselij. Komune so bile precej večje od povprečnih evropskih občin, saj

  je v povprečju obsegala kar 321 kvadratnih kilometrov in štela preko 31.000

  prebivalcev. Na drugi strani so morale krajevne skupnosti same zagotavljati

  svoj razvoj s samoprispevki, večkrat pa jim je bistveno primanjkovalo sredstev

  za izvajanje najnujnejših zadev s področja lokalnega pomena (Ţagar, 2002).

  Komunalni sistem je bil s praktičnega vidika nekje vmes med drţavno upravo

  in lokalno samoupravo. Zadeve drţavne uprave in zadeve lokalne samouprave

  so se opravljale po istem reţimu in so bile med seboj pomešane, med njimi pa

  ni bilo razlike. Prav zaradi tega se je pojavljal problem, kaj je drţavno in kaj

  je lokalno, zaradi česar je prihajalo do neodgovornosti in neučinkovitosti pri

  izvajanju javnih nalog, prav tako pa takšna ureditev ni zadovoljevala

  standardov kakovosti, ki se nanašajo na izvajanje drţavnih vrednot na eni in

  lokalnih vrednot na drugi strani. Občine, oziroma komune so imele svoje

  predstavniške in izvršilne organe ter upravne sluţbe, ki so bile razmeroma

  samostojne. Kljub temu je šlo preteţno za drţavne naloge, ki so se izvajale

  močno pod vplivom lokalnih interesov, prav to pa je predstavljal problem, saj

  so bile občine kot izvajalke nalog drţavne uprave premalo odgovorne in

  strokovne, drţavni organi pa niso imeli vzvodov, da bi lahko zagotavljali

  strokovnost, kakovost in odgovornost pri opravljanju drţavnih nalog v občinah

  (Šmidovnik, 1995).

  Druţbeno lastnino, kot prevladujočo obliko lastnine, samoupravljanje z osnovo

  zdruţenega dela, delegatski sistem, vodilno vlogo zveze komunistov in drugo

  je nadomestilo trţno gospodarstvo, politični pluralizem večstrankarskega tipa

  in podobno, prav s tem pa so nastale razmere za odpravo komunalnega

  sistema. Ugotovitve so namreč pokazale, da so po letu 1974 občine 80

  odstotkov vsega dela izvajale za drţavo in samo 20 odstotkov za lokalno okolje

  za katerega so bile prvenstveno namenjene (Vlaj, 2005).

 • 22

  Lokalna samouprava je v zgodovini odigrala zelo pomembno vlogo, prav takšno

  pa ima tudi v današnjem času. To gre predvsem na račun tega, da je glavno

  bistvo, oziroma osnovni temelj pojma lokalne samouprave v samoupravljanju,

  oziroma samoupravnosti. Samoupraven je tisti, kateri sam upravlja s svojimi

  nalogami, lokalno na ravni občine pa samoupravnost pomeni samostojno

  opravljanje lokalnih zadev v nekem lokalnem okolju. Razlog za ţeljo po

  spodbujanju, uveljavljanju in podarjanju lokalne samouprave bi na eni strani

  zagotovo lahko iskali v nezanimanju drţave za določene javne naloge v

  lokalnem okolju, kar je za razliko od zgodovine še posebej značilno za

  današnji čas, na drugi strani pa bi razloge lahko iskali tudi v nespornem

  dejstvu, da interese prebivalcev v neki skupnosti najbolj pozna ter zanje tudi

  skrbi prizadeti krog ljudi v tem okolju. Torej je lokalna samouprava zasnovana

  tako, da naj bi delovala na takšen način, ki bi zagotavljal obvladovanje

  problemov na določenem teritoriju, ustvarjal splošne pogoje za ţivljenje in

  delo ljudi ter tako omogočal kvalitetno oskrbo občanov z ustreznimi javnimi

  dobrinami (Pinterič, Benda in Belak, 2008).

  Vloga lokalne samouprave je še toliko bolj pomembna, ker je le-ta veljala in

  še vedno velja za zibelko moderne demokracije. Ta trditev je potrjena tudi z

  ugotovitvami, da morajo imeti sodobne demokratične ureditve posebno

  lokalno utemeljitev skozi zakonodajo, v kolikor ţelijo delovati kot protiuteţ

  porastu in poveličevanju oblasti centralnih organov (Poggi, 1988 v Brezovšek,

  2005).

  1.2.2 Razvoj lokalne samouprave v novejšem času

  Področje javne uprave v Republiki Sloveniji je v zadnjih dveh desetletjih

  skupaj z novo drţavo prehodilo pot hitrega, strmega in uspešnega razvoja.

  Pomembnim druţbenim spremembam ob koncu osemdesetih in v začetku

  devetdesetih let dvajsetega stoletja (osamosvojitev, demokracija…) so sledili

  prav tako pomembni procesi, kot je vključevanje Republike Slovenije v

  Evropsko unijo in prevzem evra. Na podlagi vseh teh zgodovinskih sprememb,

  procesov in postopkov je prišlo tudi do korenite spremembe na področju javne

  uprave, vstop v Evropsko unijo pa je prinesel prevzem evropskih standardov

 • 23

  na tem področju ter administrativno usposobljenost za izvajanje evropskega

  pravnega reda (Virant, 2009).

  Takoj po osamosvojitvi Republike Slovenije v letu 1991 je bila ena

  pomembnejših drţavotvornih nalog in dejanj uvedba lokalne samouprave. Prvi

  zametki so se odvijali s pomočjo reforme lokalne samouprave, katera je bila

  sila pomembna zaradi nove drţave, ki naj bi svojim prebivalcem zagotovila

  lokalno samoupravo. Slovenija se je s tem ţelela uvrstiti med drţave, katere

  ţelijo zagotoviti skupne evropske standarde, varovanje pravic lokalnih oblasti,

  ki so za drţavljane najbliţja in najbolj dostopna raven drţavne uprave, prav

  tako pa drţavljanom omogočajo udeleţbo pri oblikovanju pomembnih

  odločitev, katere se nanašajo na njihovo vsakdanje okolje v katerem ţivijo

  (Ţagar, 2002).

  Komunalni sistem je bil odpravljen v letu 1994, ob odpravi sistema pa so se

  kljub ţe omenjenim pomanjkljivostim pokazale tudi nekatere dobre stvari.

  Prva je bila ta, da so bile drţavne sluţbe blizu v občinah in ne v oddaljenih

  drţavnih upravnih enotah - upravnih okrajih, druga pa je bila ta, da so

  drţavne sluţbe, ki so imele represivni značaj in so bile odgovorne le občinskim

  organom izgubljale svojo ostrino, katero so narekovali drţavni zakoni in

  drţavni interesi. Represivni organi so tako nastopali s popustljivostjo do

  lokalnih interesov, pogosto pa se je dogajalo, da sploh niso nastopali, prav to

  pa je ljudstvo ocenjevalo kot dobro, pozitivno stran komunalnega sistema

  (Šmidovnik, 1995).

  Vstajenje lokalizma sta nesporno povzročila vzpon demokratičnih idej ter

  bliskovit pojav globalizacije. Predvsem pritiski in ţelja po povečanju

  demokracije so nekako v ospredje postavili nove poudarke o lokalnem javnem

  upravljanju na lokalni oziroma tudi na pokrajinski ravni. Z gotovostjo lahko

  trdimo, da je danes lokalizem izredno pomembna mednarodna točka številnih

  razprav ter hkrati podlaga za demokracijo. Poudariti je potrebno, da javno

  upravljanje ni le vzvod za opisovanje sprejemanja javnih politik ter odločitev

  preko nekakšnega javno političnega omreţja, ampak se nanaša tudi na

  zmoţnost vladajočih sistemov, da usmerjajo javne politike in tudi rešujejo

  javne probleme v kompleksnem kontekstu (Haček, 2005).

 • 24

  V sodobnih druţbenih in političnih sistemih je problematika lokalne

  samouprave in uprave postalo eno najpomembnejših in prevladujočih vprašanj

  na tem področju. V sedanjih modernih časih se pojem »lokalno« še posebej

  poudarja in zagovarja, kar kaţe seveda na dejstvo, da so nekatere javne

  zadeve prepuščene tisti drţavni ravni, ki je ljudem, kot neposrednim

  odjemalcem storitev najprimernejša pri zadovoljevanju in uresničevanju

  njihovih ţivljenjskih potreb in interesov (Brezovšek, 2009).

  Lokalna samouprava označuje pravico in tudi sposobnost posameznih lokalnih

  oblasti, da v mejah veljavne in pozitivne zakonodaje urejajo in opravljajo

  bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti ter v korist lokalnega

  prebivalstva. Osnovna pooblastila ter naloge lokalnih oblasti so natančno

  določena z Ustavo Republike Slovenije (1991) in posameznimi zakoni, v okviru

  tega pa imajo polno svobodo pri uresničevanju svojih pobud glede vseh stvari,

  ki niso izključene iz njihove pristojnosti ali niso v pristojnosti drugih oblasti.

  Javne naloge po najboljših zmoţnostih izvajajo tiste oblasti, ki so lokalnemu

  prebivalstvu najbliţje, pooblastila, ki so zaupana lokalnim oblastem pa morajo

  biti praviloma polna ter izključna in jih ne sme spodkopavati ali omejevati

  druga, osrednja ali pokrajinska oblast, razen, če z zakonom ni drugače

  določeno. V okviru pooblastil, ki jih nanje prenaša osrednja ali pokrajinska

  oblast je potrebno lokalnim oblastem v največji moţni meri pustiti svobodo

  pri odločanju o krajevnih zadevah, prav tako pa je potrebno lokalne oblasti

  pravočasno in primerno pozvati za mnenje pri načrtovanju in odločanju o

  zadevah, ki jih neposredno zadevajo (Evropska listina o lokalni samoupravi,

  1985).

  Področje lokalne samouprave je v 20. stoletju izjemno napredovalo.

  Predstavlja ključni pokazatelj demokratičnosti sodobnih druţb in sistemov ter

  prispeva k stabilnosti in varnosti v Evropi, hkrati pa je tudi temelj druţbene in

  drţavne ureditve v vseh modernih evropskih drţavah. S tem je poudarjeno

  tudi načelo subsidiarnosti, ki predstavlja decentralizacijo javnih zadev in

  pristojnosti na najprimernejšo raven, v središču same pozornosti pa je

  drţavljan z vsemi svojimi pravicami, svoboščinami, interesi in potrebami, v

 • 25

  okviru celotnega sistema pa se išče pravo ravnovesje med svobodo

  posameznika in različnimi oblastmi (Vlaj, 2005).

  Decentralizacija je predvsem kot nekakšen proces uresničevanja načela

  subsidiarnosti v evropskih in tudi nekaterih izvenevropskih drţavah razmeroma

  moderen trend. Pri nas se ta proces šele razvija. Vzroke za to bi lahko iskali

  na številnih področjih, kot je na primer nezadostno poznavanje lokalne

  samouprave, pomanjkanje političnega soglasja in ne nazadnje tudi odpor do

  prenašanja javnih zadev na občine ter bodoče pokrajine. Lokalna samouprava

  ima v Evropi večstoletno tradicijo, znotraj katere so se prepletale številne

  raznolike ureditve, katerih skupna značilnost pa je njihova oprtost na lastno

  tradicijo. Nekateri izmed modelov so se v evropskem prostoru ohranili še

  danes in se zagotovo bodo tudi v prihodnje, saj njihovo različnost spoštujejo

  tako Evropska listina o lokalni samoupravi (1985), ki med drugim govori tudi o

  tem, da lokalna samouprava predstavlja zgolj eno izmed pomembnih načel

  demokratične ureditve sodobne druţbe ter številni drugi dokumenti Evropske

  unije, kateri se nanašajo na delovanje lokalnih skupnosti (Ţagar, 2002).

  Haček (2005) poudarja, da so za Republiko Slovenijo na področju uvajanja

  lokalne samouprave odločilni prvi koraki, ki segajo ţe v leto 1989, ko so bile

  pripravljene strokovne podlage za projekt lokalne samouprave. Tem je s

  posebnim poudarkom na lokalni samoupravi sledil sprejem Ustave Republike

  Slovenije (1991) in nato še sprejem krovnega zakona, in sicer Zakona o lokalni

  samoupravi (1993), neposredni temelji za izpeljavo reforme lokalne

  samouprave so bili postavljeni s sprejemom Zakona o referendumu za

  ustanovitev občin (1994).

  Cilji reforme lokalne samouprave v Republiki Sloveniji so bili predvsem

  kakovostnejše ţivljenje ljudi v lokalnih skupnostih, soodločanje ljudi

  (demokratične lokalne volitve, referendumi, zbori občanov in podobno),

  racionalna in učinkovita lokalna uprava, enakomernejši razvoj vse skupnosti,

  uveljavitev lokalne samouprave kot bistvene značilnosti parlamentarne

  demokracije, temelječe na načelih demokracije in decentralizacije oblasti,

  ponovna uveljavitev identitete klasične občine in drugih oblik lokalne

 • 26

  samouprave, uvedba pokrajin ter primerljivost s sosedi in Evropo, vsi

  omenjeni cilji pa so aktualni tudi v današnjem času (Vlaj, 2002).

  Lokalna samouprava je v Republiki Sloveniji ustavna kategorija. Ustava

  Republike Slovenije (1991) s svojimi spremembami v svojem devetem členu

  določa, da je v Republiki Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava. V členih

  od 138 do 145, ki predstavljajo posebno poglavje o lokalni samoupravi, je

  opredeljeno še, da drţavljani uresničujejo lokalno samoupravo v občinah, ki

  predstavljajo samoupravne lokalne skupnosti in v drugih lokalnih skupnostih.

  Občina, ki obsega območje enega ali več naselij in so povezana s skupnimi

  potrebami in interesi prebivalcev, se ustanovi na podlagi zakona ali po prej

  opravljenem referendumu, s katerim se ugotavlja volja prebivalcev na

  določenem območju. V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih

  občina lahko ureja samostojno, lahko pa drţava na občino prenese tudi

  izvajanje določenih nalog iz drţavne pristojnosti, v tem primeru drţava izvaja

  tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. V omenjenih

  členih je opredeljena tudi pokrajina, ki se ustanovi z zakonom in predstavlja

  samoupravno lokalno skupnost. Le-ta opravlja lokalne zadeve širšega pomena

  in z zakonom določene zadeve regionalnega pomena. Nadzor nad zakonitostjo

  dela organov lokalnih skupnosti izvajajo drţavni organi. Na področju

  druţbenih dejavnosti se lahko drţavljani za uveljavljanje svojih interesov tudi

  samoupravno zdruţujejo, z zakonom pa se jim lahko prepusti tudi

  samoupravno urejanje posameznih zadev iz drţavne pristojnosti.

  Koncept lokalne samouprave, kot ga določa Ustava Republike Slovenije (1991)

  je bil na ravni občin realiziran v letu 1994, saj je bila ob koncu omenjenega

  leta ustanovljena prva mreţa občin. Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi

  (1993), ki določa tudi pogoje za ustanovitev občin, je bilo ustanovljenih 147

  občin. Ta mreţa občin ni bila dokončna, saj se je večkrat spreminjala in je šla

  vedno v smeri povečevanja števila občin, nikoli pa v smeri zmanjševanja

  števila občin. Tako danes štejemo 210 občin (Virant, 2009).

  Kot je bilo ţe povedano, so se prvi zametki delovanja lokalne samouprave kot

  take v samostojni Republiki Sloveniji oblikovali ob koncu leta 1994, oziroma v

  januarju 1995. Takrat so namreč začele delovati teritorialno spremenjene

 • 27

  občine s povsem novo vsebino in novimi organi. Reforma oblikovanja in

  uveljavljanja lokalne samouprave še zdaleč ni končana. V zadnjih desetih

  letih je bilo na tem področju v Republiki Sloveniji narejenega izredno veliko,

  saj je bila v letu 2003 ratificirana tudi Evropska okvirna konvencija o

  čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (1980). Lahko bi

  rekli, da so bile tako začetne teţave v delovanju organov občin s tem

  odpravljene. Prav tako je Republika Slovenija 1. maja leta 2004 postala

  polnopravna članica Evropske unije, v zakonodajnem postopku pa je bil

  sprejet tudi nov Zakon o lokalni samoupravi (2005). Reforma lokalne

  samouprave je izredno dinamičen in zapleten proces, ki terja obilico

  medsebojnega sodelovanja, usklajevanja in napora, nedvomno pa se bo

  nadaljevala še v prihodnost. Uvajanje ter uresničevanje lokalne samouprave v

  druţbi pa so pestile in pestijo tudi še danes številne teţave, predvsem zaradi

  nesoglasij pri pripravi potrebne zakonodaje in pa tudi zaradi novih vrednot ter

  načinov delovanja, katerih pa nikakor ni mogoče sprejeti v kratkem času.

  Takšen prelom namreč pomeni celovito teritorialno, funkcionalno,

  organizacijsko in materialno reorganizacijo ustaljenih in zakoreninjenih

  druţbenih temeljev (Ţagar, 2002).

  Sistem javne uprave v Republiki Sloveniji je razdeljen na štiri področja:

  drţavno upravo, lokalno samoupravo, javne sluţbe ter javni sektor. Drţavna

  uprava predstavlja upravni sistem osrednjega teritorialnega pomena ter

  instrument drţave za izvajanje njenih oblastnih funkcij s pomočjo katerih se

  na pravni način ureja odnose v sodobni druţbi. Lokalna samouprava

  predstavlja način upravljanja druţbenih zadev, ki neposredno temelji na

  posamezni lokalni skupnosti in hkrati predstavlja upravni sistem na lokalnem

  teritorialnem nivoju. Javne sluţbe predstavljajo sluţbe, oziroma dejavnosti,

  ki zagotavljajo javne dobrine in javne storitve, ki so nujno potrebne za

  delovanje druţbenega sistema in jih ni mogoče primerno zagotoviti s

  sistemom trţne menjave, javni sektor pa temelji na lastništvu drţave in v

  njegov okvir sodi vse kar je v lasti drţave na kateremkoli področju (Šmidovnik,

  1985).

 • 28

  Reforma lokalne samouprave je imela v Republiki Sloveniji izredno pomembno

  vlogo, saj je pomenila prispevek k politični modernizaciji slovenskega prostora

  in pa ne nazadnje tudi izredno pomembno drţavotvorno dejanje, saj je ta

  drţava vsem drţavljankam in drţavljanom ponudila moţnost sodelovanja pri

  upravljanju javnih zadev. Kot smo ţe omenili, je temelj pojma lokalne

  samouprave prav v samoupravnosti, osnovni konstitutivni elementi lokalne

  samouprave pa so naslednji elementi samoupravnosti: teritorialni,

  funkcionalni, organizacijski, materialno finančni in ne nazadnje tudi pravni

  element, nobeden izmed njih pa ni izpeljan do konca in v celoti. Zlasti

  pomembna je razmejitev nalog med drţavo in lokalnimi skupnostmi. Organi

  lokalne skupnosti lahko izvršujejo tudi deleţ prenesenih drţavnih zadev,

  seveda po pooblastilu in pod nadzorom drţavnih organov, medtem ko k lokalni

  samoupravi štejemo le od drţave neodvisno delovanje lokalnih skupnosti.

  Ljudje so s tem dobili moţnost izboljšanja kakovosti ţivljenja pri

  zagotavljanju temeljnih ţivljenjskih potreb, katerih pa nikakor ni mogoče

  kupiti na trgu. Te dobrine so na primer javna razsvetljava, oskrba z vodo,

  pluţenje snega, zdravstvo in podobno. Reforma kot taka še zdaleč ni

  zaključena in spremembe se dejansko še dogajajo in so prisotne iz dneva v

  dan. Drţavni organi delovanje organov lokalne samouprave tudi nadzorujejo.

  Drţavni nadzor nad delovanjem organa lokalne skupnosti izvršuje vlada in

  Ministrstvo za javno upravo. Ministrstvo mora vedno, kadar meni, da kateri

  izdani akt ni v skladu z ustavo ali zakonom, občino na to opozoriti in hkrati

  predlagati ustrezne rešitve ter ukrepe. V primeru da občina splošnega akta ne

  uskladi z zakonom oziroma ustavo, pa mora ministrstvo vladi predlagati

  začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega akta

  z zakonom in ustavo (Ţagar, 2002).

  Kot značilnost razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji v zadnjih letih

  lahko navedemo, da so se nove občine, kljub različnim teţavam, (kratek čas,

  številni zapleti, številne nedorečenosti…) uveljavile, pojavlja pa se tudi

  teţava, da se z večjim številom majhnih občin bolj krepi centralizem in ne

  obratno. Evropsko listino o lokalni samoupravi (1985) bo mogoče v Republiki

  Sloveniji dosledno izvajati šele, ko se bo temeljito spremenil pristop k

  izvajanju reforme lokalne samouprave in ko bo v ospredje stopilo načelo

 • 29

  avtonomije lokalne samouprave, ki varuje lokalno samoupravo pred posegi

  drţave ter ji zagotavlja finančno samostojnost, načelo subsidiarnosti, ki

  zagovarja razdelitev pristojnosti, ter še regionalizacija, katera sloni na

  prenosu pomembnega dela politične in ekonomske moči z drţave na pokrajine

  in naprej na občine (Brezovšek, 2005/a).

  Z gotovostjo lahko trdimo, da je na področju lokalne samouprave odprtih še

  veliko vprašanj. Ravno zaradi tega lahko v prihodnosti pričakujemo še

  zakonske spremembe, katere bodo odločilno vplivale na sistemsko ureditev

  lokalne samouprave, k temu pa lahko dodamo tudi pokrajinsko ureditev, ki še

  do danes ni realizirana. Pomembno je tudi, kako drţavljani Republike

  Slovenije ocenjujejo in sprejemajo lokalno oblast in njeno delovanje. Od

  pozitivne oziroma negativne ocene prebivalstva je odvisno sprejemanje

  posameznih odločitev. Zaznave ljudi so izredno pomemben element izgradnje

  političnega sistema in hkrati pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj lokalne

  samouprave. Torej zadovoljstvo z delovanjem organov lokalne samouprave

  zagotovo dobro vpliva na nadaljnji razvoj in napredek, saj v ljudeh vzbuja

  občutek zadovoljstva in zaupanja. Reforma lokalne samouprave je nesporno

  zahteven in zapleten proces, ki zahteva svoj čas. V vsakem primeru teţi k

  boljšemu in učinkovitejšemu sodelovanju občin z drţavo in kar je najbolj

  pomembno, poskuša drţavne organe, ki so servis prebivalstvu, ljudem tudi

  pribliţati. V prihodnosti se bo ureditev torej še korenito spremenila in tako

  močno posegla v današnjo ureditev z namenom, da bodo spremembe prinesle

  učinkovitejšo vladavino na širšem lokalnem področju (pokrajine).

  1.3 Policijsko delo v skupnosti

  1.3.1 Razvoj policijskega dela v skupnosti

  Policija, kot organizacija v sodobni druţbi, se je skozi različna zgodovinska

  obdobja nenehno spreminjala ter prilagajala različnim zunanjim in notranjim

  dejavnikom, da je lahko dosegla raven na kateri je danes. V pričakovanju

  pozitivnih izboljšav je v različnih sistemih teţila k večji prepoznavnosti,

 • 30

  uspešnosti in moderni organiziranosti. Ob ustrezno pravno dodeljeni in

  zaupani moči ter oblasti je bila, in je tudi še danes primarno namenjena

  zagotavljanju nacionalne varnosti, sekundarno pa ljudem oziroma

  drţavljanom, katerim nudi pomoč in za katere izvaja naloge na področju

  varovanja njihove osebne varnosti ter varnosti njihovega osebnega in

  skupnega premoţenja.

  Ob koncu prejšnjega stoletja se je zaradi dolgoletne odtujenosti od ljudi,

  slabega sodelovanja z drţavljani, skupnostmi in drugimi subjekti, kar je

  posledično iz takšnih ali drugačnih razlogov privedlo do slabšanja medsebojnih

  odnosov in razmer na področju zagotavljanja varnosti, razvila širša razprava

  ter iskanje odgovorov na vprašanje, kako bi naj policisti opravljali svoje delo,

  da bi bili pri tem uspešni, bi zadovoljili potrebe skupnosti in da bi skupnost

  njihovemu delu pripisovala tudi ustrezno stopnjo legitimnosti (Pagon in

  Lobnikar, 2001). In ko ravno govorimo o spremembah, prilagajanjih in

  modernizaciji, je potrebno poudariti, da se je, kot odgovor na številne

  kompleksne in sistemske teţave ter probleme, nezmoţnost uspešnega

  zoperstavljanja modernim izzivom, v zahodnih drţavah pričelo intenzivno ter

  pospešeno razvijati (in se je tudi razvilo) preventivno policijsko delo v

  skupnosti (Community Policing), katerega so sčasoma policijske organizacije

  po svetu pričele uporabljati kot izhodiščni pristop izvajanja policijskega dela.

  Korenine, ideje in poskusi uveljavitve policijskega dela v skupnosti v

  Zdruţenih drţavah Amerike segajo v obdobje med letoma 1914 in 1919. Ţe

  takrat so policisti sodelovali s šolami, skupnostmi, soseskami, saj so se skupaj

  s prebivalstvom čutili odgovorne za varnost na ulicah, zaradi vedno večjega in

  strmega tehnološkega razvoja pa je vedno večji postajal tudi razkorak med

  policisti in skupnostmi, tako da uvajanje novih pristopov v izvajanje

  policijskega dela v tistem času še ni imelo veliko potenciala in svetle

  prihodnosti (Cordner in Hele, 1992).

  Po vzoru tujih drţav smo tudi v Republiki Sloveniji po osamosvojitvi leta 1991

  pričeli ugotavljati, da policija z represivnim delom, ki je značilno za

  tradicionalni pristop izvajanja policijskega dela, ne bo mogla več dosegati

  ţelenih rezultatov na področju zagotavljanja sodobne varnosti. Za Republiko

 • 31

  Slovenijo je bilo to obdobje še posebej zahtevno in dokazovanja potrebno, saj

  je prišlo do osamosvojitve drţave, nekdanja Milica se je preimenovala v

  Policijo, prišlo je do organizacijskih in funkcionalnih sprememb v organih ter

  organizacijah, prišlo pa je tudi do pospešenega razvoja demokratičnih in

  druţbenopolitičnih vsebin. Vzporedno s temi dejstvi je tudi Slovenska policija

  ţelela postati sodobna in uspešna organizacija, ki bi po vzoru in izkušnjah

  tujih varnostnih organov v najboljši moţni meri zagotavljala varnost vsem

  svojim drţavljanom. In prav na podlagi teh ţelj, ugotovitev in prepričanj je v

  Republiki Sloveniji v ospredje vedno bolj pričelo prihajati preventivno delo

  (Projekt javne varnosti, projekt Policija), kateremu so takrat pomembno

  veljavo in izhodišče ţe dajale predvsem razvite svetovne drţave. Problem, ki

  se je pojavljal pri implementaciji novega policijskega dela v skupnosti, pa je

  bil predvsem ta, da je preventivna oblika dela pogosto padla pod vpliv,

  oziroma v senco represivnega dela in je na ta način le počasi in vztrajno

  prihajala v ospredje ter v veljavo (http://www.policija.si/index.php/delovna-

  podroja/1088, pridobljeno 18. 9. 2010).

  Poleg Zdruţenih drţav Amerike imajo v Evropski uniji najdaljšo tradicijo na

  področju policijskega dela v skupnosti drţave, kot so Velika Britanija,

  Nizozemska in Švica, ki so s to dejavnostjo pričele ţe v šestdesetih letih

  prejšnjega stoletja, po njih pa se je zgledovala tudi Republika Slovenija.

  Druge evropske drţave, med njimi tudi Republika Slovenija, pa je z razvojem

  policijskega dela v skupnosti pričela po devetdesetem letu, zato

  implementacija tovrstnega dela v številnih drţavah še vedno poteka (Kosmač

  in Gorenak, 2004).

  Ţerak (2004) pojasnjuje, da je bilo policijsko delo v skupnosti v Republiki

  Sloveniji institucionalizirano v letu 1996. Posledično se je spremenila in

  prilagodila zakonodaja, saj je prenehal veljati Zakon o notranjih zadevah

  (1980), v veljavo pa je stopil Zakon o policiji (1998). Na generalni policijski

  upravi je bil v upravi uniformirane policije ustanovljen Oddelek za preventivo

  (sedaj to delovno področje spada pod Sluţbo generalnega direktorja policije,

  Sektor za policijska pooblastila in preventivo), na regionalnem nivoju

  policijskih uprav pa so bile ustanovljene stalne komisije za preventivno

  http://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/1088http://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/1088

 • 32

  dejavnost, ki so predstavljale vez med Generalno policijsko upravo,

  policijskimi upravami in policijskimi postajami na lokalnem nivoju (sedaj se ta

  naloga izvaja v okviru sektorjev uniformirane policije).

  V nadaljevanju so bili za neposredno izvajanje preventivnega policijskega dela

  v skupnosti sprejeti še podzakonski predpisi, in sicer: Pravila policije (2000),

  Navodilo za evidentiranje preventivnega dela (2001), Strategija v skupnost

  usmerjenega policijskega dela (2001), Usmeritve za izvajanje preventivnega

  dela (2002). V letu 2008 sta bila sprejeta nova dokumenta, in sicer Usmeritve

  za preventivno policijsko delo in Navodilo za evidentiranje preventivnega

  dela, s čimer sta prenehala veljati prej omenjena dokumenta iz leta 2001

  oziroma leta 2002.

  1.3.2 Značilnosti policijskega dela v skupnosti

  Za razliko od tradicionalnega pristopa izvajanja policijskega dela, za katerega

  je značilna centralizacija, birokracija, para-vojaška filozofija, avtoritarno

  vodenje, ocenjevanje ter nagrajevanje policistov po vnaprej določenih

  statistično merljivih ukrepih, represivno delo orientirano v preteklost, je za

  policijsko delo v skupnosti značilno usmerjenost k reševanju problemov,

  decentralizirana organiziranost, policisti so ocenjevani ter nagrajevani na

  podlagi komunikacijskih in drugih veščin, prav tako pa jim javnost za njihovo

  delo priznava ustrezno legitimnost (Hahn, 1998; Pagon in Lobnikar, 2001).

  Ko govorimo o razlikah med tradicionalnim pristopom opravljanja policijskega

  dela in policijskim delom v skupnosti je potrebno predstaviti še nekatera

  različna pojmovanja med omenjenima načinoma izvajanja policijskega dela.

  Na primer, na vprašanje »S čim konkretno se policija ukvarja?« bi v okviru

  tradicionalnega pristopa odgovorili, da se policija ukvarja s kaznivimi dejanji,

  prometnimi nesrečami in kršitvami javnega reda in miru, v okviru policijskega

  dela v skupnosti pa bi se odgovor glasil, da se policija ukvarja s problemi in

  skrbmi prebivalcev v skupnosti. Na naslednje vprašanje »Katera dejanja imajo

  najvišjo prioriteto?« bi pri tradicionalnem pristopu odgovorili, da imajo

  najvišjo prioriteto kazniva dejanja, pri katerih je nastala velika škoda in

  kazniva dejanja, pri katerih je bilo prisotno nasilje, pri policijskem delu v

 • 33

  skupnosti pa imajo najvišjo prioriteto tisti dogodki, ki pri prebivalcih v

  skupnosti povzročajo veliko zaskrbljenost in strah. Na vprašanje »Kako

  merimo policijsko učinkovitost?« pa bi v okviru prvega načina izvajanja

  policijskega dela odgovorili, da jo merimo s pomočjo števila odkritih in

  rešenih kaznivih dejanj, v okviru drugega načina pa, da je končni cilj

  policijskega dela odsotnost kriminala in nereda ter večji občutek varnosti, kar

  vpliva na kakovost ţivljenja (Cajner Mraović, 2003).

  Sama beseda »preventiva« pomeni nekaj obvarovati ali preprečiti z

  vnaprejšnjo zaščito, pri čemer uporabljamo prej določena preventivna

  sredstva in metode. Konkretno pri policijski preventivi gre predvsem za

  preprečevanje tistih pojavov v druţbenem in vsakdanjem okolju, ki

  povzročajo odklonskost in nepokoravanje splošno sprejetim druţbenim

  normam in pravilom. Pri pojmovanju policijskega dela v skupnosti se občasno

  pojavlja nerazumevanje omenjene oblike policijskega dela, saj preventivne

  učinke dela lahko doseţemo tudi z represivnimi ukrepi, kar pa je le

  kratkotrajno, saj ne odpravlja vzroka, zaradi katerega je prišlo do nekega

  deviantnega pojava, policija pa si ţeli, da ima njeno delo dolgoročne

  posledice in učinke, kar pa se lahko zagotavlja le z ustreznimi oblikami

  preventivnega dela (Mikulan, 2010).

  Bistveni element in osnova modernega policijskega dela v skupnosti, ki temelji

  na sodelovanju, bliţini in tesnih stikih med policisti in ljudmi je poleg

  preprečevanja klasične kriminalitete, zmanjševanja strahu pred njo in

  izboljšanja stališč ljudi do policistov še popolnoma enakovreden partnerski

  odnos med policisti na eni in skupnostjo, oziroma ljudmi na drugi strani. Nova

  filozofija policijskega dela je v svetu zelo priljubljena in razširjena, kar

  dokazuje in potrjuje tudi ugotovitev, da omenjene vsebine preučujejo številni

  avtorji, praktiki in raziskovalci, prav zagotovo pa je k tem ugotovitvam

  pripomoglo tudi dejstvo, da je moderna filozofija v svetu povzročila veliko

  pozitivnih rezultatov in učinkov (Kogovšek, 2009).

  Vsega tega ni mogoče doseči brez partnerskega sodelovanja med policijo in

  skupnostjo, ko pa govorimo o skupnosti, ta ne predstavlja nekakšnega

  splošnega pojmovanja, ampak to pomeni konkretne organizacije ter institucije

 • 34

  v okviru katerih se pojavljajo vsakodnevne teţave (šole, druţine, podjetja,

  verske skupnosti…) in brez sodelovanja drţavljanov oziroma prebivalcev

  nekega kraja teh teţav in problemov ni mogoče uspešno rešiti (Pagon in

  Lobnikar, 2004).

  Tudi Goldstein (1987) je ţe takrat opozoril, da policija dela napako s tem, ko

  misli, da bo vse naloge lahko izvedla in probleme rešila sama. Zelo lepo je

  izpostavil tudi trditev, da mora skupnost v glavnem sama skrbeti za svojo

  varnost, policija pa ji pri tem lahko samo pomaga ter nudi nasvete.

  Kljub temu, da je definicij policijskega dela v skupnosti več, je najbolj vidna

  in v razpoloţljivi literaturi tudi najbolj razpoznavna definicija Trojanowicza in

  Bucquerouxa (1994 v Virtič in Lobnikar, 2004), ki pravita, da je policijsko delo

  v skupnosti, poleg tega, da je filozofija, tudi organizacijska strategija, ki

  poudarja in zagovarja pospešeno sodelovanje med prebivalci in policijo.

  Dejansko gre za moderno filozofijo opravljanja policijskega dela, ki presega

  slabosti tradicionalnega para-vojaškega pristopa in temelji na osnovi

  vsebinskega sodelovanja in vključevanja policistov v skupnost, takšno obliko

  sodobnega policijskega dela pa morajo za svojo sprejeti vsi policisti in tudi

  policijski managerji.

  Med drugimi policijsko delo v skupnosti opredeljujeta tudi Weisel in Eck (1994

  v Meško, 2002), ki pravita, da so to različne oblike prakse, zdruţene v ideji,

  da morata javnost in policija postati dejavna sodelavca na področju

  nadziranja kriminalitete, nereda in drugih tovrstnih problemov.

  Wilkinson in Rosenbaum (1994) pa menita, da policijsko delo v skupnosti

  pomeni temeljno spremembo vloge policistov, pri čemer se upoštevajo

  spremembe njihovih veščin ter motivacije in priloţnosti za udejstvovanje pri

  reševanju problemov ter razvijanje novega partnerstva s ključnimi elementi v

  skupnosti.

  Mikulanova (2010) pojasnjuje, da je policijsko delo v skupnosti zagotovo nov

  pristop v razmišljanju, kaj sploh policijsko delo je. Tako je bistvenega

  pomena, da omenjena oblika dela zagovarja partnerske odnose med drţavljani

  in policijo, temelji na dejstvu, da drţavljani in policija s skupnimi močmi

 • 35

  delujejo proti različnim oblikam kaznivih in deviantnih dejanj in s skupnim

  ciljem ţelijo izboljšati kvaliteto skupnega ţivljenja. Nujno je takojšnje in

  učinkovito odzivanje na posamezne negativne dogodke in da se izvajajo tiste

  preventivne aktivnosti, ki bodo probleme reševale, še preden se bodo ti

  pojavili ali se bodo spremenili v hujše oblike.

  Veljavna formalnopravna ureditev policijskega dela v skupnosti in policijskega

  preventivnega dela je v Republiki Sloveniji transparentno zajeta v tretjem in

  21. členu Zakona o policiji (2006) ter Pravilih policije (2000).

  Zakon o policiji (2006) v svojem tretjem členu določa naloge policije, ki so:

  »Varovanje ţivljenja, osebne varnosti in premoţenja ljudi; preprečevanje,

  odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in

  prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter

  njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter

  raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoţenjske

  koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov; vzdrţevanje javnega reda;

  nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki

  so dane v uporabo za javni promet; varovanje drţavne meje in opravljanje

  mejne kontrole; opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih; varovanje

  določenih oseb, organov, objektov in okolišev; varovanje določenih delovnih

  mest in tajnosti podatkov drţavnih organov, če z zakonom ni drugače

  določeno; izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih

  predpisih«. V tem členu je za našo obravnavano temo najpomembnejši drugi,

  poudarjeni del besedila, ki govori o preprečevanju kaznivih dejanj in

  prekrškov iz različnih področij, kar pa v osnovnem smislu dejansko predstavlja

  preventivno delo policistov.

  Zakon o policiji (2006) v svojem 21. členu določa temelje policijskega dela v

  skupnosti. Glasi se tako: »Policijske postaje in policijske uprave sodelujejo v

  okviru svojih pristojnosti z organi lokalnih skupnosti na področjih, ki se

  nanašajo na izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti; policijske postaje in

  policijske uprave sodelujejo tudi z drugimi organi, organizacijami in

  institucijami, katerih dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti

  oziroma k vzpodbujanju varnostnega samoorganiziranja prebivalcev ter jim v

 • 36

  okviru svojih pristojnosti in moţnosti nudijo pomoč; v ta namen policijske

  postaje in policijske uprave ter organi, organizacije in institucije iz

  prejšnjega odstavka sporazumno ustanavljajo svete, sosvete, komisije ali

  druge dogovorjene oblike partnerskega sodelovanja«.

  V Pravilih policije (2000) je glede policijskega dela v skupnosti zapisano, da

  policijske uprave in policijske postaje sodelujejo z organi lokalne samouprave,

  drugimi organi, organizacijami in institucijami na področjih, ki so povezana z

  varnostjo in pri dejavnostih, ki so usmerjene v zagotavljanje varnosti ter

  vzpodbujanje varnostnega samoorganiziranja prebivalcev in jim pri tem

  zagotavljajo vso moţno strokovno pomoč. Policijske uprave in policijske

  postaje ter prej omenjeni subjekti oziroma organi lahko za izvršitev nalog z

  ustanovitvenim aktom sporazumno ustanavljajo svete, sosvete, komisije in

  druge oblike medsebojnega partnerskega sodelovanja. Policijske postaje s

  subjekti sodelujejo tudi preko vodij policijskih okolišev, ki neposredno

  izvajajo policijsko preventivno delo v skupnosti, metode njihovega dela pa

  predstavljajo na primer izobraţevanje, svetovanje, delo z oškodovanci

  kaznivih ravnanj, organiziranje preventivnih projektov, sodelovanje v

  preventivnih akcijah in projektih ter različne oblike pomoči, ki sodijo v

  pristojnost policije. Namen skupnega partnerskega sodelovanja je predvsem v

  tem, da se drţavljane opozarja in spodbuja k samozaščitnemu ravnanju,

  samoorganiziranju, skupnemu preprečevanju varnostne problematike,

  odkrivanju in odstranjevanju vzrokov za nastanek kaznivih dejanj, prekrškov

  in drugih negativnih pojavov, vplivanju na varnostno zavest, obveščanju o

  varnostni problematiki v lokalni skupnosti, o delu policije in o moţnostih za

  preprečevanja kaznivih dejanj in drugih negativnih dejanj in pojavov, ki

  vplivajo na občutek varnosti ter k reševanju druge varnostne problematike.

  Pri izvajanju preventivnega dela v skupnosti vseh nalog in opravil ni mogoče

  natančno konkretizirati, saj na izbiro ustrezne metode in oblike dela vplivajo

  številne okoliščine in značilnosti vsake posamezne lokalne skupnosti. Tako se

  je v lokalnih skupnostih potrebno prilagoditi ţe doseţeni stopnji partnerskega

  sodelovanja med drţavljani in policijo, socialnim in drugim razmeram,

  navadam, kulturi in strukturi prebivalcev ter drugih subjektov, posebnostim

 • 37

  varnostne problematike, uspešnost izvajanja tovrstne politike pa je odvisna

  predvsem od prilagodljivosti, organiziranosti, kreativnosti, inovativnosti in

  samoiniciativnosti policistov (Usmeritve za preventivno policijsko delo, 2008).

  1.3.3 Vloga vodje policijskega okoliša

  Za izvajanje policijskega preventivnega dela v skupnosti pozna Slovenska

  policija posebnega policista, ki se imenuje vodja policijskega okoliša.

  Omenjeni policist, seveda v sodelovanju in s podporo še drugih policistov na

  policijski postaji, ki si nikakor ne smejo zatiskati oči pred izvajanjem

  policijskega dela v skupnosti, z ljudmi v nekem okolju samostojno in

  neposredno sodeluje, s svojim problemsko in partnersko usmerjenim delom pa

  poskuša ustvarjati boljšo ter varnejšo skupnost za delo in ţivljenje ljudi

  (Mikulan, 2010).

  Vodja policijskega okoliša preventivno policijsko delo v skupnosti izvaja na

  območju, ki se imenuje policijski okoliš. To so deli območja posamezne

  policijske postaje za neposredno izvajanje določenih nalog policije in za

  sodelovanje policistov z drţavljani, organi lokalnih skupnosti ter drugimi

  subjekti pri zagotavljanju varnosti. Policijski okoliš, ki ga na predlog

  komandirja pristojne policijske postaje s sklepom določi direktor policijske

  uprave, lahko zajame območje ene ali več občin, ali tudi oţje dele občin, na

  to pa vpliva predvsem varnostna problematika in prostorska celovitost,

  oziroma zaokroţenost (Pravila policije, 2000).

  V Usmeritvah za preventivno policijsko delo (2008) je zapisano, da je vodja

  policijskega okoliša policist, ki na območju policijskega okoliša izvaja vse

  naloge, ki so zapisane v tretjem členu Zakona o policiji (2006), kot nosilec

  preventivnega dela in partnerskega sodelovanja med različnimi subjekti in

  policijo v policijskem okolišu, pa izvaja predvsem naslednje naloge:

  načrtovanje nalog, ki se nanašajo na varnostno problematiko na območju

  policijskega okoliša, vzpodbujanje drţavljanov k samozaščitnemu ravnanju ter

  varnostnemu samoorganiziranju, skupno preprečevanje vzrokov za nastanek

  kaznivih ravnanj in njihovo odstranjevanje, obveščanje javnosti o varnostni

  problematiki ter o delu policije na območju lokalne skupnosti in nudenje

 • 38

  različnih oblik pomoči, ki spadajo v njegovo pristojnost. Ob konkretnih

  varnostnih pojavih in dogodkih na območju policijskega okoliša zbira obvestila

  in izvaja druge naloge, ki so povezane s preprečevanjem in odkrivanjem

  deviantnih pojavov, obravnava kazniva dejanja in prekrške, izvaja ukrepe za

  izsleditev njihovih storilcev, vodstvu policijske postaje predlaga izvedbo

  določenih ukrepov, ki se nanašajo na konkretne varnostne dogodke in

  usklajuje delo policistov, ki so mu dodeljeni v pomoč pri obravnavi

  posameznega konkretnega varnostnega pojava. Vodja policijskega okoliša si

  mora v prvi vrsti prizadevati, da bo s svojo navzočnostjo in prepoznavnostjo v

  okolišu pravočasno zaznaval varnostno problematiko, jo ustrezno ovrednotil,

  posredoval vodstvu policijske enote, osnova pri njegovem delu pa mora biti

  poznavanje območja, infrastrukture, ljudi ter poslovnih subjektov, ki lahko

  pomagajo pri reševanju problemov na območju policijskega okoliša. Vodja

  policijskega okoliša mora prav tako takoj odreagirati na teţave in probleme,

  ki predstavljajo poslabšanje varnostnih razmer na območju okoliša, ali na

  nevarnosti, ki ogroţajo varnost ljudi in premoţenja. Vodstva policijskih enot

  so dolţna spremljati in voditi delo vodij policijskih okolišev in ostalih

  policistov ter jih usmerjati tako, da bodo vsi izvajali tako preventivne, kot

  tudi represivne naloge.

  Da vodja policijskega okoliša, ki ga z ustreznim aktom določi komandir

  policijske postaje, lahko uspešno izvaja svoje delo in naloge, mora aktivno in

  dejavno sodelovati s policisti svoje matične policijske postaje in policisti

  drugih policijskih postaj, prebivalci, predstavniki samoupravne lokalne

  skupnosti, organi, organizacijami, društvi, gospodarskimi subjekti, zavodi,

  interesnimi zdruţenji ter drugimi formalnimi in neformalnimi tvorbami. Ostali

  policisti, ki izva