Click here to load reader

Lubelski Informator Unijny - Puls Regionu 1(17)/2013

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lubelski Informator Unijny - Puls Regionu 1(17)/2013

 • Numer1(17)/2013

  ISSN 2081-8033

  Dobre praktykiSzczliwa trzynastka

  Fundusze dla firmMamy si czym pochwali

  Wywiad z...Nowa perspektywa bdzie bardziej wymagajca

  Wydarzenie

  Szlakiem unijnychdotacji

 • Publikacja finansowana ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 20072013

  Lubelski Informator Unijny Puls Regionu

  Egzemplarz bezpatny

  Nakad: 3 000 egz.

  Wydawca: Departament Regionalnego ProgramuOperacyjnego Urzd Marszakowski WojewdztwaLubelskiego wLublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin tel.: 81 44 16 738 fax: 81 44 16 740 [email protected], www.rpo.lubelskie.pl

  Redakcja: Pawe Florek Oddzia Informacji iPromocji RPO

  Wsppraca: Oddzia Komunikacji Spoecznej Kancelarii Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego, Departament Polityki Regionalnej, LubelskaAgencja Wspierania Przedsibiorczoci wLublinie

  Fotografie: Departament Regionalnego Programu Operacyjnego, Oddzia Komunikacji Spoecznej Kancelarii Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego, Urzd Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego wBiaymstoku, Urzd Miasta

  wZamociu, Starostwo Powiatowe wRykach, Mikoaj Majda (Port Lotniczy Lublin), Andrzej Koziara, Jacek Babicz, Krzysztof Ryczek, Tomasz Gska, komputery.hiperogloszenia.pl, t-solarpress

  Okadka: Sanktuarium maryjne w Kraniku. Pierwszy punkt wycieczki tropem RPO. Szczegy na str. 5

  Druk, skad iamanie: PETIT SkadDrukOprawa Wojciech Guz iWsplnicy SpkaKomandytowa ul. Tokarska 13, 20-210 Lublin tel.: 81 744 56 59, fax: 81 441 03 33 [email protected], www.petit.lublin.pl

  WOJEWDZTWOLUBELSKIE

  UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ

  ROZWOJU REGIONALNEGO

  Wywiad z...12 Nowa perspektywa bdzie bardziej wymagajca

  Rozmowa zAnet Pieczykolan, dyrektorem Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego

  Dobre praktyki

  Rozmowa numeru

  Informator dla przedsibiorcw

  Letnie porzdki

  Aktualnoci

  Wydarzenie

  Kalendarium

  5 Szlakiem unijnych dotacji8 Wdrujce miliardy

  11 Pierwsza farma fotowoltaiczna wregionie

  14 Strategia Rozwoju Lubelszczyzny zostaa przyjta15 Inteligentna Specjalizacja Szans Rozwoju Regionalnego15 Fundusze wliczbach

  16 Zostawcie nas wspokoju Rozmowa zMieczysawem Zapaem, prezesem zarzdu LSS Spoem wLublinie

  18 Szczliwa trzynastka19 Innowacyjno maj we krwi

  22 Fundusze dla firm. Mamy si czym pochwali

  23 Letnie porzdki

  str. 11

  str. 19

  str. 22

  str. 18

 • 1/2013 3

  Na mapie wojewdztwa lubelskiego pojawia si nowa pywalniaChodzi o kryt pywalni i rozbudowan hal Miej-sk iego Orodka Spor tu iRekreacji we Wodawie.

  J e d y ny w p o w i e c i e wodawskim basen ma 25 metrw dugoci i1,8m g-bokoci, sze torw oraz brodzik dla dzieci. Jest wypo-saony wsprzt do aerobiku, nurkowania inauki pywania. Do dyspozycji s te wanna zhydromasaem oraz dwie sauny: sucha iparowa.

  W orodku znajdziemy rwnie pene zaplecze sa-nitarno-techniczne, siowni, hal sportow i zapanicz z przyrzdami gimnastycz-nymi.

  Odnotujmy, e wstg podczas otwarcia obiek tu przecinaa Otylia Jdrzejczak, najlepsza polska pywaczka.

  Ryki te maj swj basenPywalni otwarto wkwiet-niu. Obiekt posiada basen p y w ack i o w ymi a r ach 25,3 12,5 m, basen do nauki pywalnia z czci rekreacyjn , zjedalni odugoci ok. 90m, bro-dzik dla dzieci oraz dwie wanny z hydromasaem, a tak e szatnie, toa lety inatryski.

  Budowa pywalni zmini SPA zapewni lokalnej spo-ecznoci, wtym szczeglnie modziey szkolnej, dostp do nowoczesnej, wielofunk-cyjnej bazy sportowej. Rocz-nie zobiektu bdzie mogo skorzysta ok. 60 tys. osb, w tym 11 tys. uczniw. Ba-sen jest te otwarty dla osb niepenosprawnych.

  Port Lotniczy Lublin zdoby tytu Filar Polskiej Gospodarki 2012Port zosta uznany za firm, ktra wpywa na rozwj naszego regionu. Ranking Filary Polskiej Gospodar-ki przygotoway redakcja Pulsu Biznesu iagencja ba-dawcza Mil lward Brown SMG/ KRC.

  Zestawienie zawiera sta-bilne ekonomicznie f irmy, ktre s wanymi pracodaw-cami, dziaajcymi na rzecz rozwoju lokalnej spoecz-noci i przedsibiorczoci. Plebiscyt organizowany by po raz smy.

  To nie jedyne wyrnie-nie dla portu. Nasze lotnisko otrzymao take tytu Lubel-skiego Ora Biznesu. Zosta-o nagrodzone w kategorii INWESTYCJA ROKU.

  Dodajmy, e Por t Lot-niczy Lublin wystpi do Re-gionalnego Programu Ope-racyjnego o unijne rodki na budow lotniska wwidniku.

  Zabytkowy Park Miejski wOpolu Lubelskim kusi turystwUkszta towany po 1905 roku zabytkowy Park Miej-sk i w Opolu Lube l sk im znw przyciga turystw imieszkacw. Wszystko za spraw dotacj i z Re-g i o n a l n e g o P r o g r a m u Operacyjnego.

  Pozyskanie unijnego do-f inansowania pozwolio na zmian oblicza parku. Alejki pokryto now nawierzchni. Pojawiy si przy nich stylowe awki, stojaki na rowery iko-sze na mieci. Wymieniono owiet lenie i ogrodzenie. Wybudowano plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe, siowni na wieym powie-trzu, ciek zdrowia oraz parking. Pogbiono te jeden z dwch staww w parku, anad kanaami doprowadza-jcymi do nich wod wyko-nano kadki.

  Hal marzenie otwarto dla studentw AWFNowoczesny obiekt, bd-cy czci Akademickiego Centrum Edukacji Prozdro-wotnej iRehabilitacji AWF wBiaej Podlaskiej, otwarto na pocztku marca.

  Wiksz cz kosztw jego budowy pokrya dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Hala posiada m.in. wy-mienn aren owymiarach 30 x60 mi trybuny mogce pomieci ok. 2000 osb.

  Czy wiesz, e...

  Fot. Mikoaj Majda

  Fot. Krzysztof Ryczek

  Starostwo Powiatowe w Rykach

 • 4 1/2013

  Muzeum Sztuki Zotniczej wKazimierzu Dolnym bdzie miao now siedzibJeszcze wtym roku zosta-nie oddana do uytku od-budowana kamienica przy kazimierskim Rynku 19.

  B u d y n e k z o s t a n i e przeznaczony na siedzib Muzeum Sztuki Zotniczej. Bdzie przystosowany do wymogw wspczesnego muzealnictwa. Przygotowano wnim miejsce na profesjonal-n sal ekspozycyjn, sklep ikawiarni.

  Otwarcie obiek tu za-planowano na koniec 2013 roku w ramach obchodw jubileuszu 50-lecia istnienia Muzeum Nadwilaskiego.

  Jedyna na Lubelszczynie kolejka wskotorowa ruszya wnowy sezon turystycznyKolejka naleca do Po-wiatu Opolskiego kursu-je od maja do wrzenia n a o d c i n k a c h : K a r c z -m i s k a P o l a n w k a , K a rczmi ska Pon i a towa iOpole Lubelskie. Moli-we, e w2013 roku pocig pojedzie te do Naczowa. Wsumie linia liczy ponad 50 kilometrw i11 stacji.

  Dodatkow atrakcj dla pasaerw jest udostpniona wtym sezonie wypoyczalnia rowerw. Turyci mog od-wiedzi rwnie Muzeum Ko-lejnictwa przy stacji wKarcz-miskach lub wej na wie widokow.

  Wicej informacji oofer-cie Nadwilaskiej Kolejki W-skotorowej oraz cenach bile-tw mona znale na: www.nadwislanskakolejka.pl.

  Muzeum Lubelskie ma now, multimedialn wystaw archeologicznOd 15 maja na zwiedza-jcych Muzeum Lubelskie w Lublinie czeka niespo-dzianka w postaci nowej, multimedia lnej wystawy archeologicznej.

  W wieo wyremon-towanych pomieszczeniach udao si zgromadzi kilka-set cennych zabytkw. Wiek niektrych liczony jest wty-sicach lat.

  Przygotowanie wystawy opradziejach Lubelszczyzny byo moliwe dziki projek-towi odnowy najcenniejszych zabytkw stolicy wojewdz-twa, ktry otrzyma dofinan-sowanie zRPO.

  W Lublinie powstaa droga im. Edwarda WojtasaOd stycznia kierowcy mog korzysta znowej drogi -czcej lubelsk dzielnic Czechw ztras wylotow wkierunku Lubartowa.

  Ulica nosi imi Edwarda Wojtasa, byego marszaka wojewdztwa lubelskiego, k try zgin w katas trof ie prezydenckiego samolotu leccego do Smoleska.

  Wadze Lubl ina l icz, e nowy odcinek odciy zat oczon ul. Zwizkow iuatwi dojazd do pnocnej czci miasta od strony Biae-gostoku. Zpowstania nowej drogi zadowoleni s take przedsibiorcy prowadzcy swoje f irmy na Czechowie.

  Ogrd zoologiczny wZamociu zosta ulubiecem internautwZOO wZamociu zdoby-o najwicej gosw inter-nautw wkonkursie Polska Piknieje 7 cudw Fundu-szy Europejskich! Serdecz-nie gratulujemy.

  Ogrd by te nomino-wany w kategor i i Miejsce przyjazne dzieciom. Nieste-ty, nagroda go omina, ale dziki MINI ZOO iplacowi zabaw najmodsi zwiedzajcy nie mog si wnim nudzi.

  Czy wiesz, e...

  Fot. Krzysztof Babicz

  Fot. Urzd Miasta Zamo

 • 1/2013 5

  Wydarzenie

  SzlakiemZe rodkw europejskich korZystaj prZede wsZystkim prZedsibiorcy isamorZdy lokalne. Zjakimi efektami? otym prZekonalimy si podcZas Roadshow, cZyli wyciecZki po inwestycjach dofinansowanych Zregionalnego programu operacyjnego. tymraZem, wZimowej scenerii, wsplnie ZdZiennikarZami istudentami, odwiedZilimy projekty Zpowiatw janowskiego ikranickiego. ZobacZcie jak wyjaZd wspominaj nasi gocie. Odrestaurowane wntrze sanktuarium

  maryjnego wKraniku zrobio wraenie na uczestnikach Roadshow

  unijnychdotacji

 • 6 1/2013

  Wydarzenie

  aura pokrzyowaa nam plany. Na osod otrzymalimy dar-mowe wejciwki, ktre bdziemy mogli wykorzysta wp-niejszym terminie.

  Po spacerze wZoomie Natury wybralimy si na prze-jadk terenow ciarwk, wykorzystywan kiedy przez wojska Szwecji. Przez urwiska, nieg i las dotarlimy do miej-scowoci Uroczyska Kruczek. Tam wsplnie znaszym prze-wodnikiem zBractwa Bagiennych Obserwatorw Terenowych, obejrzelimy zabytkow kaplic. Ciekawe historyczne opowie-ci idzika natura. y nie umiera, cho marzylimy okubku ciepej herbaty...

  WZoom Natury dziaa ju ogromny park linowy. Wzeszym sezonie skorzystao z niego kilka tysicy turystw z kraju izagranicy

  Nowoczesna, ekologiczna architektura kompleksu Zoom Natury zostaa zaprojektowana w formie futurystycznych budynkw, zaadaptowanych na mae laboratoria. Wprzyszym roku znajdziemy tu m.in.: Bram Natury, pawilon Troposfery, pawilon Recyklingu ienergii odnawialnej oraz Runo lene. Wszystkie zostan wyposaone wmultimedia, ktre powinny zainteresowa przyrod iekologi nie tylko najmodszych odkrywc

Search related