of 8 /8
FUNDAMENTY SPECJALNE / FRANKI NG / PALE NOWEJ GENERACJI TECHNOLOGIA / PROJEKT / WYKONANIE

logo franki POLSKA - 193.70.126.181193.70.126.181/assets/franki-polska-folder-techniczny.pdf · Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych)

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: logo franki POLSKA - 193.70.126.181193.70.126.181/assets/franki-polska-folder-techniczny.pdf · Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych)

FUNDAMENTY SPECJALNE / FRANKI NG / PALE NOWEJ GENERACJI

TECHNOLOGIA / PROJEKT / WYKONANIE

NASZE REALIZACJE:

31-358 Krakówul. Jasnogórska 44

tel.: +48 12 622 75 60faks: +48 12 622 75 70

e-mail: [email protected]

––

Page 2: logo franki POLSKA - 193.70.126.181193.70.126.181/assets/franki-polska-folder-techniczny.pdf · Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych)

TERMINAL KONTENEROWYDCT1 W GDAŃSKU

SPALARNIAW KONINIE

DROGA EKSPRESOWA S5ODC. KORZEŃSKO - WROCŁAW(W. WIDAWA)ZADANIE 1

GŁOWICA PALAPO SKUCIU

ATLASRIG

MOSTNA RZECE STRADOMKA

OBWODNICAAUGUSTOWA

FARMA WIATROWA SUBKOWY

ZASTOSOWANIE

Pal FRANKI NG może być stosowany jako element posa-dowienia w bardzo zróżnicowanych warunkach gruntowych.

Główne zalety pali FRANKI NG:- możliwość kontroli nośności w trakcie jego wykonywania

- w tym możliwa korekta warunków gruntowych, (korekta warunków polega na zwiększeniu objętości stopy pala lub wykonaniu poduszki żwirowej);

- krótszy czas wykonywania pali w stosunku do pali wielko-średnicowych;

- szybkie przejęcie nośności bez konieczności zrealizowa-nia osiadań: mobilizacja pełnej nośności przy niewielkich osiadaniach

- równomierne osiadania dla wszystkich pali w obrębie jed-nej podpory = eliminacja nierównomierności osiadań pod-pory, (dlatego, że wszystkie pale mają porównywalne no-śności);

- brak gruntu do utylizacji - metoda ekologiczna i oszczędna;- możliwość przenoszenia dużych sił poziomych poprzez

wykonanie pali kozłowych.

WYKONANIE / PRODUKCJA

Pal FRANKI NG jest żelbetowym palem przemieszczenio-wym wykonywanym metodą dynamiczną przy zastosowa-niu rury prowadzącej (wielokrotnego użytku).Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości zaczyna się formo-wanie stopy pala poprzez odpowiednie ubijanie betonu. Po uformowaniu stopy pala wprowadzamy do rury kosz zbro-jeniowy i rozpoczynamy proces betonowania trzonu pala.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Zastosowanie rury prowadzącej sprawia, że proces wykony-wania Pali Franki NG jest ubogi w emisję hałasu, co umożli-wia jego zastosowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istnie-jących już budowli.Podczas stawiania Pali Franki NG nie zachodzi potrzeba usu-wania materiału gdyż zostaje on całkowicie zagęszczony w trakcie całego procesu.Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych) podłożach.

PALE FRANKI NG

SPECYFIKACJA• Bardzo wysokie nośności pali

• Bardzo niskie osiadania• W pełni przemieszczeniowe• Optymalne dostosowanie do warunków gruntowych

• Poszerzona podstawa• Średnice 420, 510, 560, 610 mm

Podstawa pala FRANKI NG

Page 3: logo franki POLSKA - 193.70.126.181193.70.126.181/assets/franki-polska-folder-techniczny.pdf · Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych)

Wbijanie rury obsadowej

wolnospadowego do

Wbijanie rury obsadowej

oczepu

pala

obsadowa

obsadowej w czasie

poprzez ubijanie

PROCES WYKONYWANIA PALI FRANKI NG

WZMOCNIENIA W OBSZARZE STOPY PALA

Page 4: logo franki POLSKA - 193.70.126.181193.70.126.181/assets/franki-polska-folder-techniczny.pdf · Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych)

WYMIAROWANIE PALA PRZEMIESZCZENIOWEGO TYPU FRANKI NG W GRUNTACH NIESPOISTYCH *

WYMIAROWANIE PALA PRZEMIESZCZENIOWEGO TYPU FRANKI NG W GRUNTACH SPOISTYCH *

* Wartości wyznaczone na podstawie badań dla oporów stopy (podstawy) pala, wymagana objętość stopy pala FRANKI NG, opublikowane w niemieckiej literaturze fachowej: Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V.: Empfehlungen des Arbeitskreises „Pfähle” - EA-Pfähle. Wydawnictwo Ernst&Sohn, 2012 wydanie drugie, s. 97-104.

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5qc

W

Rb1,k = 2 MN

Rb1 ,k = 4 MN

Rb1 ,k = 6 MN

Rb1 ,k = 8 MN

Obj

ętoś

ć st

opy

pala

V [m

3 ]

Praca normowa - ilość uderzeń na metr bieżący rury na ostatnich 2 metrach pogrążania

Opór stożka [MN/m2]

Obj

ętoś

ć st

opy

pala

V [m

3 ]

Praca normowa - ilość uderzeń na metr bieżący rury na ostatnich 2 metrach pogrążania

Spójność gruntu [MN/m2]

0.125 0.15 0.175 0.2 0.225 0.25 0.275 0.3 0.325 0.35 0.375 0.4

0.5

1.0

1.5

2.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

cu,k

W

Rb1,k = 2 MN

Rb1 ,k = 4 MN

7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5qc

Obj

ętoś

ć st

opy

pala

V [m

3 ]

Praca normowa - ilość uderzeń na metr bieżący rury na ostatnich 2 metrach pogrążania

Opór stożka [MN/m2]

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

W

Rb1,k = 2 MN

Rb1 ,k = 4 MN

Rb1 ,k = 6 MN

Rb1 ,k = 8 MN

Obj

ętoś

ć st

opy

pala

V [m

3 ]

Praca normowa - ilość uderzeń na metr bieżący rury na ostatnich 2 metrach pogrążania

Spójność gruntu [MN/m2]

0.125 0.15 0.175 0.2 0.225 0.25 0.275 0.3 0.325 0.35 0.375 0.4cu,k

0.5

1.0

1.5

2.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

Rb1 ,k = 2 MN

Rb1 ,k = 4 MN

W

MIN

MIN

MAX

MAX

Page 5: logo franki POLSKA - 193.70.126.181193.70.126.181/assets/franki-polska-folder-techniczny.pdf · Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych)

PRÓBNE OBCIĄŻENIA

FRANKI NG ø510 mm

FRANKI NG ø560 mm

Profil gruntu Sondaż gruntu

nasyp

torf

torf

piasekił

piasek

głębokość [m]

głębokość [m]

głębokość [m]

Charakterystyka osiadania gruntu

Profil gruntu Sondaż gruntu Charakterystyka osiadania gruntu

obciążenie[MN]

obciążenie[MN]

obciążenie [MN]

osiadanie [mm]

osiadanie [mm]

osiadanie [mm]

glebagrunt pylastyżwir/kamienie

piasek

żwir/kamienie

piasek

glina

piasekglina

piasek

glina

piasek

skała

uprzednio

FRANKI NG ø610 mm

Profil gruntu Sondaż gruntu Charakterystyka osiadania gruntu

Page 6: logo franki POLSKA - 193.70.126.181193.70.126.181/assets/franki-polska-folder-techniczny.pdf · Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych)

METRYKA PALAPiling report - piles Obiekt / Object: ..……………

FRANKI POLSKA Sp. z o.o.31-358 Kraków

ul. Jasnogórska 44

Budowa / Project: ……………………………………………………………………………………………………………..…… Obiekt / Object: ……………………. Strona nr / Page no. …..

Data / Date.

Numer pala / Pile no.

Średnica rury / Pipe diameter (mm)

Ciężar ubujaka / Hammer weight (t)

Pochylenie pala / Inclination of pile

Początek głębienia / piling start

Koniec zagłębienia rury / piling end

Początek betonowania / start of concreting

Koniec betonowania / end of concreting

Nr raportu z betonow. / concrete report no.

głębokość rury / pipe depth (m)

ilość uderzeń ubijaka /

amo-unt of

hammer hits

wysokość spadu

młota / hammer

drop hight (m)

ilość uderzeń ubijaka /

amo-unt of

hammer hits

wysokość spadu

młota / hammer

drop hight (m)

ilość uderzeń ubijaka /

amo-unt of

hammer hits

wysokość spadu

młota / hammer

drop hight (m)

ilość uderzeń ubijaka /

amo-unt of

hammer hits

wysokość spadu

młota / hammer

drop hight (m)

ilość uderzeń ubijaka /

amo-unt of

hammer hits

wysokość spadu

młota / hammer

drop hight (m)

ilość uderzeń ubijaka /

amo-unt of

hammer hits

wysokość spadu

młota / hammer

drop hight (m)

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

-5,00

-6,00

-7,00

-8,00

-9,00

-10,00

-11,00

-12,00

-13,00

-14,00

-15,00

-16,00

-17,00

-18,00

-19,00

-20,00

Rzędna wysokośiowa

/ ordinate (m n.p.m.)

terenu / ground

głowicy / head

stopy / foot

Długość pala / pile lenght (m)

Głębokość rury / Depth of pipe (m)

+ stopa pala (żwir) / pile’s foot (gravel) (m³)

Puste uderzenia / Empty hits (m)

Zbrojenie - sztuk Ø / Reinfor-cement - no. Ø

Zbrojenie dodoatkowe / Add. reinforcement

Numer deklaracji stali / the number of declarations of steel

Rzędna kosz zbroj. / Ordinate of reinforce.

Klasa betonu / Concrete class

Il. betonu-korek / concrete--base (foot) (m3)

Il. betonu - trzon / concrete - shaft (m3)

Uwagi / Remarks:

Wymagana nośność pali została osiągnięta

FRANKI POLSKA SP. Z O.O.

Miejscowość / Location Data / Date Wykonawca / Contractor Zleceniodawca / Client

KRZYWA DO WYTWARZANIASTOPY PALA

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

lot 63 75 88 100 113 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 2504:1 72 86 101 115 129 144 158 173 187 201 216 230 244 259 273 288

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Budowa: ………………………………

Rb1,k = 7000 kN / Ciężar ubijaka: 45,0 kN / Wysokość: 6,5 mPrzekrój pala 61 cm / Wykorzystanie EAP: 0%

Warunki zastosowania diagramu:1. Tylko dla gruntów niespoistych lub przy zastosowaniu „poduszki żwirowej”2. Określone dla podniesienia końcowego rury o 80cm i wykonania korka betonowego3. Przy bardzo wysokim oporze gruntu możliwa jest redukcja objętości stopy o 20%

Rb1,k = Nd x 1,4

Obj

ętoś

ć st

opy

pala

V [

l]

Praca R

Nachylenie Ilość uderzeń / 2m

Główne zalety pali FRANKI NG

• kontrola nośności i możliwość korekty warunków gruntowych• eliminacja nierównomierności osiadań• równomierny rozkład naprężeń w stopie fundamentowej• duże nośności przy małych średnicach • przenoszenie dużych sił poziomych przez wykonanie pali kozłowych• doszczelnianie warstw• wodoszczelność• ekologia - brak gruntu do utylizacji, niska emisja CO2 na 1MN• BHP - suche i stabilne platformy robocze – wysoki poziom bezpieczeństwa pracowników

Zastosowanie pali FRANKI NG

• obiekty „wrażliwe” na nierównomierne osiadanie• obiekty posadowione na słabych gruntach• przyczółki i fi lary mostów• elektrownie konwencjonalne i ekologiczne• hale i budynki przemysłowe• budynki wysokie• instalacje i zbiorniki przemysłowe

Farma wiatrowa Redecz Wielki

Page 7: logo franki POLSKA - 193.70.126.181193.70.126.181/assets/franki-polska-folder-techniczny.pdf · Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych)

TERMINAL KONTENEROWYDCT1 W GDAŃSKU

SPALARNIAW KONINIE

DROGA EKSPRESOWA S5ODC. KORZEŃSKO - WROCŁAW(W. WIDAWA)ZADANIE 1

GŁOWICA PALAPO SKUCIU

ATLASRIG

MOSTNA RZECE STRADOMKA

OBWODNICAAUGUSTOWA

FARMA WIATROWA SUBKOWY

ZASTOSOWANIE

Pal FRANKI NG może być stosowany jako element posa-dowienia w bardzo zróżnicowanych warunkach gruntowych.

Główne zalety pali FRANKI NG:- możliwość kontroli nośności w trakcie jego wykonywania

- w tym możliwa korekta warunków gruntowych, (korekta warunków polega na zwiększeniu objętości stopy pala lub wykonaniu poduszki żwirowej);

- krótszy czas wykonywania pali w stosunku do pali wielko-średnicowych;

- szybkie przejęcie nośności bez konieczności zrealizowa-nia osiadań: mobilizacja pełnej nośności przy niewielkich osiadaniach

- równomierne osiadania dla wszystkich pali w obrębie jed-nej podpory = eliminacja nierównomierności osiadań pod-pory, (dlatego, że wszystkie pale mają porównywalne no-śności);

- brak gruntu do utylizacji - metoda ekologiczna i oszczędna;- możliwość przenoszenia dużych sił poziomych poprzez

wykonanie pali kozłowych.

WYKONANIE / PRODUKCJA

Pal FRANKI NG jest żelbetowym palem przemieszczenio-wym wykonywanym metodą dynamiczną przy zastosowa-niu rury prowadzącej (wielokrotnego użytku).Po osiągnięciu odpowiedniej głębokości zaczyna się formo-wanie stopy pala poprzez odpowiednie ubijanie betonu. Po uformowaniu stopy pala wprowadzamy do rury kosz zbro-jeniowy i rozpoczynamy proces betonowania trzonu pala.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Zastosowanie rury prowadzącej sprawia, że proces wykony-wania Pali Franki NG jest ubogi w emisję hałasu, co umożli-wia jego zastosowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istnie-jących już budowli.Podczas stawiania Pali Franki NG nie zachodzi potrzeba usu-wania materiału gdyż zostaje on całkowicie zagęszczony w trakcie całego procesu.Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych) podłożach.

PALE FRANKI NG

SPECYFIKACJA• Bardzo wysokie nośności pali

• Bardzo niskie osiadania• W pełni przemieszczeniowe• Optymalne dostosowanie do warunków gruntowych

• Poszerzona podstawa• Średnice 420, 510, 560, 610 mm

Podstawa pala FRANKI NG

Page 8: logo franki POLSKA - 193.70.126.181193.70.126.181/assets/franki-polska-folder-techniczny.pdf · Pale Franki NG są sprawdzonym sposobem posadowienia nawet na wyjątkowo trudnych (skażonych)

FUNDAMENTY SPECJALNE / FRANKI NG / PALE NOWEJ GENERACJI

TECHNOLOGIA / PROJEKT / WYKONANIE

NASZE REALIZACJE:

31-358 Krakówul. Jasnogórska 44

tel.: +48 12 622 75 60faks: +48 12 622 75 70

e-mail: [email protected]

––