Click here to load reader

LJ 3300 mfp UG - ZHCN - h10032. · ZHCN 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 HP LaserJet

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LJ 3300 mfp UG - ZHCN - h10032. · ZHCN 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

 • ����������������

  ����������������

 • �����

  ���������������������������������������� �����!�"�#�$%&%'%

  ����������������

  (������)��) �����

  ��������������*

  ���� ������ �� ��

  ������ ������ !"#$

  %&'()(*+,�-%.

  �����

  ��������/01.(* 2345����6789 �+/0)(*+,.:;< =>?>?>?>? @[email protected]@[email protected]"��������'( B��CD

  ED"FG:;< ,+H)(*+,.IJKLMNOPQRST BU�)(*+,�

  -%. �����

  ��������/01.>?>?>?>?(*[email protected]@[email protected]@A(*WXYZ[IJKL

  AL\ �-�)#�-�-�"Edition 2, February 2002

  aaaa

  )K��b�c d�e�fg

  hi���%j)���k.lm�no=p

  �./�.00��'�1'23�qrsq�%-%tuqrsq�%-%tuqrsq�%-%tuqrsq�%-%tu(v.wxyVwzy9lm{|p(v.wxyVwzy9lm{|p(v.wxyVwzy9lm{|p(v.wxyVwzy9lm{|p

  �����

  ���������%}o="'()��~.lm G "

  qqqq

  4�������5 /������5V/�������6054������������������N.

  o.���X��.

 • ZHCN 3

  ��

  1 ������������������������

  ���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16HP LaserJet 3300mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16HP LaserJet 3300se mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17HP LaserJet 3310mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18HP LaserJet 3320mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19HP LaserJet 3320n mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20HP LaserJet 3330mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  ��������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22HP LaserJet 3300����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  ���������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23������ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24����������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24���� �!"#��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  �� HP Jetdirect 310x$�%&'�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25�����(��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  2 ��������

  )*���+,-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/$�0123456�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29+,$�789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30+,�,:;? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31+, ADF=>? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,:B��C� �D� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33/D�,:EF�� GH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33/D�,:E ADF=>?I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  JKLMN�OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35QJ$�0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35QJRS ADF=>?���0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35QJRSF�� G���0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36$������T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  3 ��������

  ������������������������������������

  HP LaserJet 3300��U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38$�V.W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38B$�V.W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  $������T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38B$������T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  X�YZ[\U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38BX�YZ[\U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  ]^_`abc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39B]^_`abc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  ]^[\�>def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39B]^[\�>def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

 • 4 ZHCN

  RS6���gh�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39B]^ijgh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40B]^�����gh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40B]^�����klgh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40B]^������gh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  mno0H]^U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41BpLqrSst]^[\U. (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41BpLqrSst]^[\U. (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41m(�rSstuv]^U. (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42m(�rSstuv]^U. (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  4 ��������

  wxy>$� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44wxy>$� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  z{C��$�P| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44$�0}xst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44~$�

 • ZHCN 5

  ¹¬Cº»��²³P| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60¹¬Cº»��²³P| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  °±[\��ef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60]^[\��ef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  ]^��Qx¼WU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61]^²³P|���Qx¼WU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61]^[\���Qx¼WU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  ]^��½� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62]^²³P|���½� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62]^[\��½� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  RS HP LaserJet Copier(� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 HP LaserJet CopierWindowsC Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  RS HP LaserJet Copy Plus(� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 HP LaserJet Copy Plus (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 HP LaserJet Copy Plus (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  ��¾¿ ¤D�¿ CÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64��C� ¾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64��¤ÁqÂÃ�D�>Ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64��À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  6 ��������

  ~� ÅÆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68m6������� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68RSÇ!"� È��m������=É� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68©Ê USB34CËÉ34RSÇ� 5È�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69©ÊÌÍ34RSÇ� 5È�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69§ÎUnÇ� 5È��Ï-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69§ÎUnÇ!"� È�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  ��� P| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70RS��(�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70RS HP LaserJet Director� (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70RS HP LaserJet Director� (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71RSÐW� (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71RSÐW� (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  RSÑÒ TWAINÓ�(�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72RSF�� GÔ� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  /� �Õ6CTÖ×Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73/� �TÖ×Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73RS×Ø (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  RS OCR� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74ÙÚ� �Õ6Windows� Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74]^ OCRÕ�ÛÜrSst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74RS HP LaserJet Director� OCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  RS HP LaserJet Document ManagerC HP Photo CenterÝÞTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . 75TÖÝÞ (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  ß HPÕØàµá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 HP LaserJet Document Manager�á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76]^áU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  ß� �TÖÕ�àµá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76/� ÂÃPß1®â�ã�äy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77� 51®â� (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77� 51®â� (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77åæ©Ê1®â�äy� Õ� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  � G¼çè�éê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78¼çè�éêëì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78éê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

 • 6 ZHCN

  7 ��������

  U.��íI�î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82U.��í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  U.rï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82U.rï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  ,ð��D� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/��ÕØ,ð ADF=>? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  äy�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/��äyñò4óô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83/��äyñ4óô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84RSN�õöæ÷äy�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84/��äy5øù� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  ����P| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85��²³��P| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85RS Fax Job Status��P|úû����P| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  RSwxõö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85RSwxõö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  mÂ×Iüý�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86üýÂ×I��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  wx§õ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86wx§õ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  ¥þ��òv�äy�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86¥þ��òv�äy�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

  4ó�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87�E��g4ó�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87§Î$��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87��C�����ö÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

  /��4ó5no0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88m�����4ó5 PC�U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  ��õöæ÷�����N�õöæ÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Ù��õöæ÷���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89üý�õöæ÷���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  �Ù��õöæ÷C��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Ù�SS��%&���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  �ÜN�õöæ÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Ù�N�õöæ÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91üýN�õöæ÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92mN�õöæ÷Iüý�ö÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  üýLq1���Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93üýLq1���Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

  RSõö�Ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93õö�Ñ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93�ð�zÑC#�Ñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  �ðõö³�÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94U.õö³�÷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  RS���ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94RS���ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  RS���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95������0������0äy�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  S1�¼0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95S1�¼0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  m1�õöäy�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96m1�õöäy�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  ]^ HP LaserJet 3330���ghU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96]^���gA !"gh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96]^klgh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

 • ZHCN 7

  ]^[\¼çè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97]^[\¼çè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  ]^[\p·¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97]^[\p·¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  ]^J"õögU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97]^J"õög . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  ]^6��rïä���� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98U.QxCwxrï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  ]^rïkl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98U.rïkl#� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  ]^rïkl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99$%&kl%&' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99()*+,-%&' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99())*6��&./0OP' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99]^rïkl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  ]^1�J" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100]^1�J" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  ]^ä����Qx¹2U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100]^ä����Qx¹2U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  S34�4- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101S34�4- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  U.��564- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101]^56U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  47g8C9:õöÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10247g8C9:õö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

  ]^§õU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102SC�� Redial On Busy;Av§õ4- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102SC�� Redial On No Answerþrïv§õ4- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

  RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105$���@Ai> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  U.��@Ai>�$�v� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105U.��@Ai>�$�v� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  ¥��@Ai>IBCD���EW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106¥��@Ai>IBCD���EW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  $�1��i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106$�1��i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  $� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106$� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  $� T.30FG3=i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107$� T.30FG3=i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107U. T.30FG3=i>�$�v� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  $�����  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107$�����  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

  $�HI��i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108$�HI��i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

 • 8 ZHCN

  8 ��������

  ~$�%&'��J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110RSÌÍFG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110(�+, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111ÌÍ34B� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111+, 310x$�%&' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113/6��34EÌÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

  +,ÌÍ(� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115RSÂKWeb%&' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115L�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115MÃ�WebNÔ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115xÂKWeb%&' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

  RS HP Web JetAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116RS BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116U. BOOTP%&' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116BootptabÕ��Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  RS DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119UNIX%&'O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Windows NT 4.0%&'O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Windows 2000%&'O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121V.$�%&'¿=É DHCPV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

  PxEQòÌÍH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123$�òd$�%&'V.W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124$� JetdirectV.W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

  q�RSî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

  9 �������� !!!!""""

 • ZHCN 9

  jk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141£>�§l;< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

  47mS ADF�;< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

  11 HP%%%%&&&& ''''&&&&

  no HPI��ã� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146HPI��ã�T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]ÌÍ0s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

  HP LaserJet$�789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148HPtpu HP$�789�vw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148+,$�789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149×x$�789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150$�789RSyz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150{ó$�789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15078 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

  DIMMÂ×C�| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150"} DIMM�+,Cbý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150+, DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151bý DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

  12 ((((��������))))****++++,,,,----....////0000

  ~$!6��C6��~=É$� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156$�¿$�Y��WMH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156~$� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157$�W¿&qí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157aH�6î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157>dÛÜí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158$� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158ò#yðW>d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1586��~m;?IY;v;

 • 10 ZHCN

  13 ((((��������))))****++++,,,,----....////0000

  þªY²)��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170���ß�TÖ³Cê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170��

 • ZHCN 11

  þrïä����@A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187&./rïU.ß Manualwx' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187rïklU.&./)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187rïkl&.ÈS' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871�A&./)34' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187rï0&./¥ÃÉbgÑc' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18734E1�A�U�h&.¸' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871�A&.OP/0' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188bgÑc%&&.kk6��rï@A' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886��&.ÈSM>d' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

  �ªC4ó����¸ÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188&./¥äyC4óu0�Ô���' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884ó��0�°�°'��¸&.ÒÓ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188&.u0�¼çèäyC4ó��' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881�A34&.~Å*' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

  ~$���C$�~/) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189;?I&.q;H¿Â~&òd>H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Qx¹2U.&./)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

  4ó����é긴CÖ$�×W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896��&.¥$���vSM~78' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

  þ/)$���[email protected]> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189?x3=�@Ai>U.&./)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

  gh¸C¸Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189&.ÙB°±ghU.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

  16 ////0000����1111----....

  ÚÛÜýÝÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192$!ËÛÓúû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192ß�$�0&.È$!ËÛàáúû' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192USB&./0 ?USBë`âÈãäË¥Å*�åêæ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192USBë`â�úû()' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected] / úû&./0'[email protected] / úûë`â&.ãäË¥Å*�åê' . . . . . . . . . . . 19410/100ç4&.N'10ë`âC 100ë`â&.ãäË¥Å*åê' . . . . . . 195JK$�%&'� I/Oúû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

  V.W1Æ$� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

  03 LAN6OUIè{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19808 LAN6O#�v�¸� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19811 LAN6O§}é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19812 LAN6O¿qç4ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

  /¥/ 310x$�%&'�-ßYZ[\U.ê�- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198ëV.W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199òìî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200USBíîî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201ÌÍÄn�ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201TCP/IPFGî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202IPX/SPXFGî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Novell/NetWareFGî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205AppleTalkFGî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206DLC/LLCFGî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2066î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

  �NÔ hp.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

 • 12 ZHCN

  22223333

  ''''4444 A����5555 ����666677778888

  HP LaserJet 3300�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222HP LaserJet 3300��e¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222ðñ+H� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225FCCeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225��Ò¡� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226µò» DOCeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227óôðñ� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227õö EMI� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228÷6 VCCI Bøeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

  HP LaserJet 3330�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228HP LaserJet 3330����e¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228FCCehù 68I¼B�úö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2291��ûôüýÆþúö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229IC CS-03B� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229��ö��e�î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

  HP Jetdirect 310x$�%&' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230HP Jetdirect 310x$�%&'e¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231ÑÒ FCCe� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233��Ò¡� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234�»�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235µò» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235÷6 VCCI 1øe� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235õö EMI� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235IÕ+H� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

  è����Ün� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237üýè� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [email protected]�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23778�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237>dRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237HP LaserJet$��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237HP$���{ó�Sn�î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238úö{ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238úöUö� / �[�{ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238>d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238�r� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238�+H�ï  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238��ü�Á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

  ����� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239q�RSî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

  HP LaserJet 3300��1� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

 • ZHCN 13

  ''''4444 B9999::::;;;;>

  HP(��FG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241HPqrü�� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

  ''''4444 [email protected]@@@ AAAABBBB

  *+��%& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243*+��%& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

  ��ü� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244%&î ¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

  CCCCDDDD

 • 14 ZHCN

 • ZHCN 15

  1 ��������c�í�Ð���Î� HP LaserJet 3300��O

  ● ����

  ● ���������

  ● ����������

  ● �� HP Jetdirect 310x$�%&'��

  ● �����(���

 • �������!"#�� ����

  ����������������

  �������"#��$%&'()*+,-.�/0123

  ● ����������������

  ● �������������������

  ● ����������������

  ● ����������������

  ● ������������������

  ● ����������������

  ����������������

  ����������������456789��:;� ��< ����� =>[email protected])B CDE�;�F�����

  GHI ���� !"� CDJKLMNO:PQR�STUPQVW �#$���TX CDY

  Z %& ��'�>?[\�]CD $(((���)*+ &\

  )*+,)*+,)*+,)*+, ����^_` ��abc �� dJefgh : ijkl *�)B�� �

  :amJngh �#+!,� ������

 • ���� ������-

  �������������������

  �������������������456789��:;� ��< ����� =>[email protected])B CDE�;�

  F���GHI ���� !"� CDJKLMNO:PQR�STUPQVW �#$���TX CD

  YZ %& ��'�>?[\�]CD $(((���)*+ &\ vwx1CyzJ � {��|%}~

  )*+,)*+,)*+,)*+, ����^_` ��abc �� dJefgh : ijkl *�)B�� �

  :amJngh �#+!,� ������

 • �)�����!"#�� ����

  ����������������

  ����������������CD�;�F�� 456789��:;� ��< ����� =

  >[email protected])B CDE�;�F���GHI CD ��<qr� �"#.� ���� !"�

  CDJKLMNO:PQR�STUPQVW �#$���TX CDYZ %& ��'�>?[\�]

  CD $(((���)*+ &\ ���������������01����GH

  )*+,)*+,)*+,)*+, ����^_` ��abc �� dJefgh : ijkl *�)B�� �

  :amJngh��#+!,� ������

 • ���� ������/

  ����������������

  ����������������CD�;�F�� 456789��:;� ��< �����

  =>[email protected])B CDE�;�F���GHI CD ��<qr� �"#.� ����

  !"� CDJKLMNO:PQR�STUPQVW �#$���TX CDYZ %& ��'�>?

  [\�]CD $(((���)*+ &\

  )*+,)*+,)*+,)*+, ����^_` ��abc �� dJefgh : ijkl *�)B��

  �:amJngh �#+!,� ������

 • �������!"#�� ����

  ������������������

  �����������������CD�;�F�� 456789��:;� ��< ����� =

  >[email protected])B CDE�;�F���GHI CD ��<qr� �"#.� ���� �!"�

  CDJKLMNO:PQR�STUPQVW �#$���TX CDYZ %& ��'�>?[\�]

  CD $(((���)*+ &\

  ��x$% )BCD ��������������������� JK �� ��+0

  ��� ��+0� 1 5�¡�¢:£¤�¢ - �����¥¦dJ 0���$�

  $�1�&�1 �23�44����5

  �: "��4�046§¨©qª#«¬

  )*+,)*+,)*+,)*+, ����^_` ��abc �� dJefgh : ijkl *�)B��

  � ����� �:amJngh �#+!,� ������

 • ���� �������

  ����������������

  ����������������CD�;�F�� 456789��:;� ��< ����� =

  >[email protected])B CDE�;�F���GHI CD ��

 • 22 1 ��~�� ZHCN

  ������������������������������������

  HP LaserJet 3300����������������������������

  1 $�0���

  2 $�789X%

  3 ADF=>?

  4 ;?

  5 =>?

  6 F�� GX�

  7 56�

  8 56�7

  9 USBíî

  10 Ëî

  11 [email protected]�8

  12 [email protected]!�220V��

  13 ¨©Y>X

  1

  2

  3 3

  4

  5

  6

  78

  12

  9

  1011

  13

 • ZHCN ���������� 23

  ��������������������

  ����������������

  47 HP LaserJet 3300���IB_`�I¼

  1 �����

  2 ������

  3 �����������

  4 ���� �!"#���

  ������������

  RS�����äy�4ó��¿Ë]^0S���U.Öq HP LaserJet 3330��9RS��q�RS������'¿��i��

 • 24 1 ��~�� ZHCN

  ��������������������

  (wqò-q���0s¿�RS������¶���_`aIªð�ï¿:õ

  $1�ö÷�äy��q�RS�������Ñ�î¿���RSõö�Ñ

  áááá ¥~-���0sH¿�?��ß��

  ����������������������������

  RS;)���47��4-�)*��úû"��²³P|

 • ZHCN �� HP Jetdirect 310x$�%&'�� 25

  ����������������������������������������

  RS;)���]^0S�[\U.�!"� ���q����'¿�����q��

  �'¿����

  �������� HP Jetdirect 310x

  ������������������������

  (ßo+�& HP LaserJet 3320n0s¿h�I

 • 26 1 ��~�� ZHCN

  ������������������������������������

  áááá L+,�(�����=PÄ�+,>s¿"BrS HP LaserJet 3300I�?ò��

  cY~6��Lã2�(�O

  ● HP LaserJet��'

  ● HP LaserJet� ��NÔ'

  ● TWAIN� }xst

  ● HP LaserJet��

  ● HP [email protected]

  ● HP¾I,

  ● Read Iris OCR

  ● b:st

 • ZHCN 27

  2 ��RS,î�p HP LaserJet 3300��AÉB6��,�+,²&O

  ● )*���+,-.

  ● /$�0123456��

  ● +,$�789

  ● +,�,:;?

  ● +, ADF=>?

  [email protected]

  ● ,:B��C� �D�

  ● JKLMN�OP

 • 28 2 RSð% ZHCN

  ������������������������������������

  �/6��+,¥ÑÒcB��-.O

  ● 6��rº.ÅÏFH¿÷ñ¨CËD`E�F�GH

  ● )üè�©IJ¿K¸�L¸~

 • ZHCN /$�0123456�� 29

  ����������������������������� ��� ��� ��� ��

  VB/$�0123456��¿�WXc�YO

  áááá

  Windows 95�Windows NT 4.0~fgRS USB1234$�0Macintoshno0~fgËÉ1234

  1 (TL`¿¶³$�789X%�Õ6/�$!

  2 �Zëº7¿mÂ$!���56�

  3 (TL`¿/ USB (1)CËÉ12 (2)�òí�ð56�Â�/)�[I

  4 (TL`¿/12\Ê56��!î¿:ÒH56�

  áááá

  (RS�& USB12¿r/�\Ê56��HÅ!î(RS�&ËÉ12¿r/�\ÊcÅ!î

  1

  2

  3

  1 2

  4

 • 30 2 RSð% ZHCN

  ������������!!!!""""####

  +,$�789v�WXc�YO

  áááá]]]]

  ß~´{^_$�789¿�`a¥ñAc�v�~+bÊ�¼�

  1 )ü$�789X%&$!�

  2 mB,I�Y$�789¿cE-789dí�e2

  3 Bfc789H�e2¿�gh2¿:/�m789Hi¨Y4�2H�»ê78

  4 (TL`¿/jë¶6��¿:�ð789

  5 ÒH$�789X%²X%ÒHv¿$�789k*E-

  áááá

  (78l¥m%C��n�H¿�Sopqr:Sê¯stm%

  Ëuo

  áááá]]]]

  v¯Cwo0��vh

 • ZHCN +,�,:;? 31

  ��������$$$$�%�%�%�%&&&&''''(((()*)*)*)*

  +,;?�=>?¿"¥=>?I,>v¿�WXc

  �YO

  1 /=>?ò*¸¶Â¶cð¿¨E�ÅÏE-c34Õ>?�2

  2 �c=>?

  3 /�¶¿ËR�bÊ/0>def3

  4 ä>dË/�ºð>?I

  5 ¶c�>dR�Fº¥>?I

  6 /ZI�ð¿ËR�-.mI

  7 ¥;?HÅ+,=>?

  áááá

  (;

 • 32 2 RSð% ZHCN

  �������� ADF()()()()****

  (ß�HP LaserJet 3300��ã2qADF¿C(ßo+~HP LaserJet 3300�ADFã�¿�WXc'+, ADF=>?O

  1 /=>?H�ÕZ ADFX�I�Õ!p

  2 (TL`¿/>?ð!I¿¨5�£*E-

  ���������+�+�+�+,,,,

  VB/6��[email protected]¿�WXc�Y

  1 (ß���RS [email protected]¿�cE-���[email protected]!�Ë)üÈ��[email protected]

  2 ( (1)L`¿/[email protected]��

  3 /[email protected]�Qòí¨4�ð4�� AC�8 (2)

  4 (ß���RS [email protected]¿�[email protected](ß���RS [email protected]¿h¿[email protected]!��ð[email protected]��

 • ZHCN ,:B��C� �D� 33

  �%�%�%�%----.�.�.�.�////00001111�2�2�2�2����

  ��c'/D�,:EHP LaserJet 3300��I¿=É��C� (+E��� ���

 • 34 2 RSð% ZHCN

  ��� !��� !��� !��� !"""" ADF'()*'()*'()*'()*

  áááá ADF�à 50W 75 g/m220l�;

 • ZHCN JKLMN�OP 35

  34343434555567676767����88889999

  +,M6��¿©Ê"} HP LaserJet 3300���$�����JKßLMN�OP

  +,-�.+,-�.+,-�.+,-�.

  VB"}$�0¿�WXc�YO

  1 ¥������H¿��������� / =ð=ð=ð=ð��

  2 RS < � > ���47 Reportsi>¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  3 RS < � > ���47 Config ReportV.i>¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  /$�òdV.W¿_`���²³V.¿Â���_`a/¢{E Readyàáúû(ÐWþN$�¿���p$�í=ÉÚÛÜý

  +,/+,/+,/+,/0000 ADF'()��'()��'()��'()������....RS££$��V.W�"}��0

  1 / ADF=>?H��°±ßV.W�ef

  2 E/V.W$�Hºð ADF=>?I)\���_`aH_` Document LoadedÕØÈ,:

  3 ¥6������H¿�!"!"!"!" / ����������

  6��/��ò½V.W¿Â���_`a/¢{E Readyàáúû(þN��ÐW¿���p��í=ÉÚÛÜý

  1 2

 • 36 2 RSð% ZHCN

  +,/0#$��%��+,/0#$��%��+,/0#$��%��+,/0#$��%������....

  (ß���¿q ADF=>?¿Ë©Ê/V.Wº¥F�� GH�"}��0

  1 /V.W/cº¥F�� GH¿V.WÕØ�5H-� GVW�c

  2 ¦¦ÒH� GX�

  3 ¥6������H¿� start/copy!"!"!"!" / ��������

  6��/��ò½V.W¿Â���_`a/¢{E Readyàáúû(þN��ÐW¿���p��í=ÉÚÛÜý

  áááá]]]] ß~^_6��¿á]~B� GX�EF�� GH²6��~RSv¿"Ò

  H� GX�

  -�1$��2-�1$��2-�1$��2-�1$��2

  ý~$�V.WU¿(©Ê$���T�"}����T_`Lq������4-

  VB$������T¿�WXc�YO

  1 ¥������H¿��������� / =ð=ð=ð=ð��

  2 RS < � > ���47 Reportsi>¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  3 RS < � > ���47 Menu Structure��¤¿:��������� / ====ðððð��

  ��T/$�Y�¿�I_`6���Lq�����4-(��TþN$�¿���

  p$�í=ÉÚÛÜý

 • ZHCN 37

  3 �������������c�í�~ HP LaserJet 3300���0e[\U.¿Ë~()JK��()m���]^�¿"()RS��(���

  ● HP LaserJet 3300��U.

  ● $�V.W

  ● $������T

  ● X�YZ[\U.

  ● ]^_`abc

  ● ]^[\�>def

  ● RS6���gh��

  ● mno0H]^U.

 • 38 3 ]^6���0e[\U. ZHCN

  HP LaserJet 3300::::;�;�;�;�����

 • ZHCN ]^_`abc 39

  GHGHGHGHIIIIJKJKJKJKLLLLMMMM

  RS,�Y¥���_`aHu6 �[\bc_`î�i>

  3=>[email protected]=>[email protected]=>[email protected]=>[email protected]

  1 ��������� / =ð=ð=ð=ð��

  2 RS < � > ���47 Common Settings0SU.¿:��������� / ====ðððð��

  3 RS < � > ���47 Languagebc¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  4 RS < � > ��47LÙbc

  5 ��������� / =ð=ð=ð=ð���ü×L¬�47

  6 6��defrU.ß=>?I©0,ð�>d�ef6��¿Ë�*

  &.Qx¹2ä����

  3=>:;�(3=>:;�(3=>:;�(3=>:;�(DDDDEFEFEFEF

  1 ��������� / =ð=ð=ð=ð��

  2 RS < C > ���47 Common Settings0SU.¿:��������� / ====ðððð��

  3 RS < C > ���47 Def. Paper Size[\>def¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  4 RS < C > ��]xK§¿¨5YÀÈ,ð>d�»¬ß47 Letter� LegalCA4

  5 ��������� / =ð=ð=ð=ð���ü×L¬�47

  QRQRQRQR � � � ���������SSSSTTTT

  ��c�g�ghO

  ● 6��¥ÙBäá]v($�0íXÛ$!úûväY�ij�g

  ● ������väY�®�

  ● p����¿äY��v1�AäY��g

  ● p����¿4ó��v�klgh

  ö� �[/

 • 40 3 ]^6���0e[\U. ZHCN

  3=>GHIJ3=>GHIJ3=>GHIJ3=>GHIJ

  UäYijC±§6îv¿ß

  sÂ*

  1 ��������� / =ð=ð=ð=ð��

  2 RS ���47 Common Settings0SU.¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  3 RS < � > ���47 Volume SettingsghU.¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  4 ��������� / =ð=ð=ð=ð���47 Alarm Volumeijgh

  5 RS < � > ���47 Off��� SoftK�� MediummIC Loud

  6 ��������� / =ð=ð=ð=ð���ü×L¬�47

  áááá ijgh�YZ[\U.& SoftK�

  3=>��KL�IJ3=>��KL�IJ3=>��KL�IJ3=>��KL�IJ

  1 ����

  2 � < C > ���47 Off��� SoftK�� MediummIC Loud

  3 ��������� / =ð=ð=ð=ð���ü×L¬�47

  áááá YZ[\U.& SoftK�

  3=>��KL�MNI3=>��KL�MNI3=>��KL�MNI3=>��KL�MNIJJJJ

  U!"äyC4ó@Av¿ß ���47 Common Settings0SU.¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  3 RS < C > ���47 Volume SettingsghU.¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  4 �òc < C > ���47 Ring SettingsklU.¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  5 RS < C > ���47 Off��� SoftK�� MediummIC Loud¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��ü×L¬�47

  áááá YZ[\U.& SoftK�

  3=>1$���I3=>1$���I3=>1$���I3=>1$���IJJJJ

  ��gh��³�c�����väY��g

  1 ��������� / =ð=ð=ð=ð��

  2 RS < � > ���47 Common Settings0SU.¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  3 RS < � > ���47 Volume SettingsghU.¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  4 RS < � > ���47 Key Press Volume��gh¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  5 RS < � > ���47 Off��� SoftK�� MediummIC Loud

  6 ��������� / =ð=ð=ð=ð���ü×L¬�47

 • ZHCN mno0H]^U. 41

  áááá �����gh�YZ[\U.& SoftK�

  UVUVUVUVWWWW�X�X�X�XGGGGHHHH

 • 42 3 ]^6���0e[\U. ZHCN

  UV�R0STWX=>UV�R0STWX=>UV�R0STWX=>UV�R0STWX=>

 • ZHCN 43

  4 ����c'¿RS HP LaserJet 3300���AÉ$�²&O

  ● wxy>$�

  ● z{C��$�P|

  ● $�0}xst

  ● ~$�

 • 44 4 $� ZHCN

  YYYYZZZZ[)[)[)[)

  ����

  ²$�½Ò;

  /,ð=>?¿Â/>,ð�=>?

  YZ[(-�YZ[(-�YZ[(-�YZ[(-�

  1 m(�rSst$�0U.¿Ëmy>?y>?y>?y>?c I47wwwwxy>xy>xy>xy>q�mno0I$�0U.�'¿���mno0H]^U.

  2 SÐU.µ¿�#�¨E_`aHYÀ Manual Feedwxy>¿:��������� / ====ðððð��$�D-P|

  \\\\]]]]/^/^/^/^____

  ����9`9`9`9`

  ($�P|/¥=ÉI¿©Ê����H�������������$�ÐP|

  áááá]]]] �����������

 • ZHCN ~$�

 • 46 4 $� ZHCN

  ffffgggghihihihi&&&&''''��������''''TTTT

  ;sU.��³$�0µv���K¸ßß/¥RS�;

  ● ÕÖ>

  ● £>

  ● §l>

  ● ×Ø>

  ● Ù>

  lmnopqlmnopqlmnopqlmnopq

  mWindows$�0}xst�>d>d>d>dIq�RS���mno0H]^U.

  áááá $�øùef�;

 • ZHCN $� 47

  ����jjjjkkkk

  RScÅƵò�$�O

  ● $��

  ● $�

  -��rst-��rst-��rst-��rst

  qRSÛSðñ$�0�q�RSî¿�����;?$��RS�=>?$�

  1 ß´{¥$�v¿�$!¨©Y>X

  2 ¥,𵳿�/;d>d>dH�SSSSOOOOU.N¿:$�

  1

  2

  3

  4

 • 48 4 $� ZHCN

  -�urst-�urst-�urst-�urst

  qRSÛSðñ$�0�q�RSî¿�����;?$��RS�=>?$�

  1 ß´{¥$�v¿�$!¨©Y>X

  2 ¥,𵳿�/;d>d>dH�SSSSOOOOU.N¿:$�

  5 ]_=>?

  1

  2

  3

  4

 • ZHCN $�� 49

  ����llllmnmnmnmnoooo$$$$ppppqqqq

  qRSÛSðñ$�0��¿( HP�ðñ>ddddI:47SSSSOOOOË¥c I47C

  5 $�ÕØ$�vß´{$�;

 • 50 4 $� ZHCN

  ����jrjrjrjr))))////sssstttt����u�u�u�u�vvvvwwww

  qRSÛSðñ$�0�>C$�� ¡¿( HPðñ�$�� ¡q�RSî¿�����;

 • ZHCN $�Q*¢ef�; 51

  ����xxxx�y�y�y�yOOOOPPPP����&'&'&'&'////zozozozo))))

  HP LaserJet 3300��$�OP¥ 76 × 1273 × 5f 216 × 3568.5 × 14 fµ��Q*¢ef�;=>?�$� 10W;dI:47SSSSOOOOËmc I47£>£>£>£>

  5 $�ÕØ

  &'&'&'&'{{{{��������|Y|Y|Y|YZZZZ{�{�{�{�

  ����}}}}

  B=É;

 • 52 4 $� ZHCN

  \&YZ1-�\&YZ1-�\&YZ1-�\&YZ1-�

  1 )ü¨©Y>X&���

  2 $�0º»q�'���mno0H]^U.¥MNMNMNMNH¿�¹¤$�¤$�¤$�¤$�¿47¶¶¶¶HHHHêêêêWWWW�4dË�¹))))****$�Õ

  Ø

  3 ùò$�Mµ¿m=>?I�Yëº>d˺¥ò쿨EMNwx¤$�P|

  4 óí$��W¿/$�Ê�òc¿Ë/>ı

  5 �Y=>?Ë/;?IùòrcËp³$�0]_=>?

  6 �¹îîîî¯̄̄̄¥aH¿Ë#�$�ùï

  1

  3

  4

  5

 • ZHCN ;ð£>µ>�§;

 • 54 4 $� ZHCN

  [email protected]@@@N&N&N&N&''''XXXX

  �h�h�h�h>>>>

  ß47B¥�d;H$�W¿;)WUÂHp Macintosh¿ß�ë*òd;

 • ZHCN $�¬® 55

  ����

  ߥ letter� legal� executiveC A4>H$�¬®,q�WindowsS RS

  -�-�-�-�

  1 ,ð$�>Ë)ü¨©Y>XÈ��

  2 $�0º»q�'¿���mno0H]^U.¥MMMMNNNNH¿47¤$�¤$�¤$�¤$�¿Ë¥¬®¬®¬®¬®c��I47 Letter5555,,,,nnnn C Letter,,,,nnnn$�¬®

  3 ùò$�Mµ¿m=>?I�Yëº>dº¥ò쿨EMN$�¬®P|

  4 óí$��W¿/$�Ê�òc¿ËR>ı

  5 /È$��>ĺ{=>?ùòrcËp³$�0

  6 �¹îîîî¯̄̄̄¥aH¿Ë#�$�ùï

  7 ªÄË,nW

  98

  1

  7

  5

  3

  4

 • 56 4 $� ZHCN

  ��������

  ßRS¯�4-�$�-ÀqÕØǵȥI�Õ6¾(¿ß¥ÕØ�

  ùòWCLqWHp$�ê�ÇÍÎÈCÇüeÈ»ö�É

  lm�pqlm�pqlm�pqlm�pq

  1 m(�rSstI$�0º»q�'¿���mno0H]^U.

  2 ¥öööö (Windows)C¯�¯�¯�¯� / §Ä§Ä§Ä§Äa (Macintosh)I¿ë*ßB$�¥ÕØH�¯�>s

 • ZHCN 57

  5 ����c'¿RS HP LaserJet 3300���AÉ��²&O

  ● !"��P|

  ● ����P|

  ● °±²³P|���

 • 58 5 �� ZHCN

  .�.�.�.�9999`̀̀̀

  BRS HP LaserJet 3300��=É��¿���c'O

  1 /D�ÕØ/cºEF�� GHò#ºòW¿D�ÕØ�5H-VW�c

  CCCC

  /D�ÕØ/Hºð ADF=>?I

  2 �6�����H�!"!"!"!" / ����������!"��

  3 D��ò#à§�H�Y

  q�/D�,ðF�� GC ADF=>?�]RS'¿���,:B��C� �D�

  áááá ( ADF=>?I�F�� GHÁ,ð~D�¿6��/Qxm ADF=>?=É� ¿Â~�F�� GH&.qD�

  ^̂̂̂____.�.�.�.�9999`̀̀̀

  B����P|¿�RScÅƵòO

  ● ����H�����������(q=s/¥ÃÉ¿�/

 • ZHCN °±[\��

 • 60 5 �� ZHCN

  ////....����9999`̀̀̀

  HP LaserJet 3300��/���¹¬5D�� 25%¿C/���º»5D�� 400%�(Qx=Éc¹¬Cº»=PO

  ● D�D�D�D�OOOO(100%)

  ● Legal5555 LetterOOOO (78%)

  ● Legal5555 A4OOOO (83%)

  ● A45555 LetterOOOO ±W (94%)

  ● Letter5555 A4OOOO��v¹º5mÒW (97%)

  ● ±W±W±W±WOOOO (91%)

  ● ¹º5¹º5¹º5¹º5mmmmÒÒÒÒWWWW

  ● DDDDd�d�d�d����� 2WWWW

  ● DDDDd�d�d�d����� 4WWWW

  ● Q*¢Q*¢Q*¢Q*¢OOOO(25-400%)

  áááá RS¹º5¹º5¹º5¹º5mmmmÒWÒWÒWÒWU.v¿qmF�� G=É��

  áááá RSDDDDd�d�d�d����� 2WWWWCDDDDd�d�d�d����� 4WWWWU.v¿qm ADF=É��(¿q+, ADF¿h~def

  EFEFEFEF....����OOOOPPPP

  [\��ef&ë���©0¹¬Cº»E�ef(üÑYZ[\efU.ßÇD�È

  (100%)¿hLq����efý/D�Õؾ

  áááá (ßÖ°±²³��P|���ef¿���¹¬Cº»��²³P|

 • ZHCN ]^��Qx¼WU. 61

  =>:;��E=>:;��E=>:;��E=>:;��EFFFF

  1 ��������� / =ð=ð=ð=ð��

  2 RS < C > ���47 Copy Setup��U.¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  3 RS < C > ���47 Def. Redu/Enlrg[\¹¬ / º»¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  4 RS < C > ���47©0¹¬Cº»���LÙ�4-ß47 Original=100%D� =100%� Ltr To A4�Ltr� A4�� A4 To Ltr�A4� Ltr�� Lgl To Ltr�Lgl� Ltr�� Lgl To A4�Lgl� A4�� Full Page����� Fit to Page�������C Custom: 25-400%����25-400%�(ß47 Custom����¿��ðß©0��vRS�ò¾pD�ef�ú¼·

  5 ��������� / =ð=ð=ð=ð���ü×L¬�47

  GHGHGHGH....�x�x�x�xZZZZ>>>> ���47 Copy Setup��U.¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  3 ��������� / =ð=ð=ð=ð���47 Def. Collation[\Qx¼W

  4 RS < � > ���47 On$!C Off��

  5 ��������� / =ð=ð=ð=ð���ü×L¬�47

  áááá ��Qx¼W�YZ[\U.ß On$!

 • 62 5 �� ZHCN

  GGGGHHHH.�.�.�.�

  ߥ 15 99µ�²4ò�Pß[\���½�

  =>_`����=>_`����=>_`����=>_`����

  1 m6������H¿�������������ÏÏÏÏ��¿ËRS < � > ���ݵC2ÌÐ���HL_`��Ï

  CCCC

  RS���?ªðBß²³P|���½�¥ 1� 99µ�

  2 �!"!"!"!" / ����������!"��P|

  =>:;���=>:;���=>:;���=>:;���

  1 m���H¿��������� / =ð=ð=ð=ð��

  2 RS < � > ���47 Copy Setup��U.¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  3 RS < � > ���47 Def. # of Copies[\���Ï¿:��������� / =ð=ð=ð=ð��

  4 RS���?ªðBPß[\U.���½�¥ 1� 99µ�

  5 ��������� / =ð=ð=ð=ð���ü×L¬�47

  áááá ��½��YZ[\U.ß 1

  QQQQRRRR HP LaserJet Copier��������

  ¥��D�v¿ßRS HP LaserJet CopierAÉc²&O

  ● ßòÕØ$�Ç 99½���

  ● SCÍSQx¼W

  ● ¹¬Cº»TÖ

  ● °±p·¸

  ● ë*$�

 • ZHCN RS HP LaserJet Copy Plus(� 63

  áááá (�¹ Copy PlusT¿hý~°±Ó���0U.U¿(°±����ã¸Ë/���äyEQò�$�0BC�ê$�0q�RSî¿���RS HP LaserJet Copy Plus(�

  áááá q�RS;)�RSî¿���6��(�� Help·¸

  QQQQRRRR HP LaserJet Copy Plus��������

  ßRS HP LaserJet Copy Plus/È� �TÖäyE²)È+,�Windows$�0BC�ê$�0¿�P�ê�6ß(��ø¿¾(¥Dd>H$�W

  "$�¯�

  llllmmmm HP LaserJet Copy Plus (Windows)B HP LaserJet Copy Plus¿�RScÅƵòO

  ● m HP LaserJet DirectorI¿�¹ Copy PlusCCCC

  �¹ CopyË47 I want to copy to another printer������E��E��E��EQQQQòòòò����$$$$�0�0�0�0

  ● mWindows²&�I¿ó#�¹!"!"!"!"�stststst� HP LaserJet 3300� HP LaserJet Copier47 I want to copy to another printer������E��E��E��EQQQQòòòò����$�0$�0$�0$�0

  áááá ,¥Windows 95I~S

  llllmmmm HP LaserJet Copy Plus (Macintosh)1 m HP LaserJet DirectorI¿�¹ CustomizeQ*¢Q*¢Q*¢Q*¢

  2 �¹ CustomizationQ*¢Q*¢Q*¢Q*¢

  3 ©Ê4I Copy Plus �4dS Copy Plus

  4 �¹ OK)*)*)*)*

  ,v HP LaserJet Director/_` Copy Plus4-ÐÅÆÉS HP LaserJet Copier¿��� HP LaserJet CopierWindowsC Macintosh

 • 64 5 �� ZHCN

  ....����oooo {{{{����2�2�2�2� ////

  ��z��y��z��y��z��y��z��y

  1 /¾TÖcº¥F�� GH¿¾�5H-VW��c

  2 ¦¦ÒH� GX�

  3 À¥ßÈÓàá¿S³'�ÅƵò�� C��¾q�RSî¿���~� ÅÆ

  ��������1 Q¡¢���(£1 Q¡¢���(£1 Q¡¢���(£1 Q¡¢���(£

  1 /B���D�>ÄùòH,ðE ADFI

  2 �!!!!"""" / ����������/���$���W

  3 />Äm ADFY>?I�Y¿ËR>Ä�òWH/³,ð ADFY>?

  4 �!!!!"""" / ����������/$���W

  5 ±Ü$�Y����W���W

  1

  3

  5

 • ZHCN ��¾¿ ¤D�¿ CÀ 65

  ��¤��¤��¤��¤

  1 äX�¿/Àº¥F�� GH¿ÙB���W-VW��c

  2 ¦¦ÒH� GX�

  3 ¦¦¶c�X�¿mÂ/À�Z¥F�� GFH

  4 �!"!"!"!" / ����������¿CRS��È'�ÅƵò���C� À

  5 (ß���¿q ADF¿I�ÒW

 • 66 5 �� ZHCN

 • ZHCN 67

  6 ���������� HP LaserJet 3300����������

  ● ������

  ● ������� ��

  ● !"��#$

  ● ��%&��

  ● �'( TWAIN)*�%&��

  ● +���,�-./01

  ● � OCR��

  ● � HP LaserJet Document Manager- HP Photo Center23./

  ● 4 HP,1567�

  ● 4���./,&567�

  ● +��89#4:;?

  ● ��@ABCDEF

 • 68 6 �� ZHCN

  ������������������������

  HP LaserJet 3300��GH�IJ�����

  ● ���������������������������� K���LMNO���PQ��RS�TPQ��PQ��PQ��PQ��D��������UUUU

  LMV�WX���UY)Z[R\]^_`a�b��������� ��R

  ● ���� HP LaserJet Director������������� HP LaserJet Director�cde�f��UgW�Y)Z[�hi0j,&k+��lm>?j:;?Uvs�Y)Z[R\]^_`a�b����%&��R��

  wxy HP LaserJet Scan Control Viewer�zJ���

  • � Document Manager{c| Scan}��������~R

  • � HP LaserJet Director{c| Scan}��������~R

  • �PQc�{v Scanner}��@��@��@��@~R

  ● �'�'�'�'(((( TWAIN)*�%)*�%)*�%)*�%&&&&������������hm��w Microsoft Windows 95u��,1��'( TWAIN)*�RT\n�#�s�'( TWAIN)*�%&R\]^_`a�b���'( TWAIN)*�%&��R

  7777 ��' (OCR)%&�b��� OCR��R

  7777 ��LM 3310��KSR

  ����������������

  ����������������

  7777 hm�w HP LaserJet 3310������ V���R� 3310V����b����%&��R

  �������NO� HP LaserJet 3300���V����

  ● �PQ��LM������ V���

  ● USB O-u� O���ULM

  ● ¡¢ O���ULM

  ● £¤WX��ULMY)Z[

  ● £¤WXPQ��LM

  7777 4¥¦§¨��©ª�b+«&¬j® ��@KR

  ����������������������������������������������������������������������������

  ������� V����b¯°�����\]+«&,1¬j® ��@- ADFV±²{�³^_`a�b��¬´µ¶-���«&R

  1 +���«&·�¸K¬ ADFV±²{u¹º»©¼ R----

  G½® ��@¾ �+���«&·�¸�¬j® ��@K�«&,1�¿KÀZ

  Á �Ã�ÀRÄÄ(K��@¾ R

  2 PQ���bL����� K�PQ��PQ��PQ��PQ��LMR

 • ZHCN ������� �� 69

  7777 ��UÅgs�Y)Z[�S�TPQ��PQ��PQ��PQ��LMV�WX�-������ K���������

  UUUULMR\]^_`a�b��£¤WXPQ��LMD£¤WX��ULMY)Z[R

  �������� USB��������������������������������������������������������

  ������ K���U��U��U��ULM��UÅÆY)Z[�b¯°�����

  1 L��� K������U�U�U�ULMR

  2 � < D > LM�vY)Z[R

  3 LPQ��PQ��PQ��PQ��-cccc / VVVVLMR

  ����������������������������������������������������

  ¡¢ O����U��U��U��ULM�TDisplay Name}ÇÈÉÊ~V�Ë[RLh�ÌÍË[Display Name}ÇÈÉÊ~�

  1 � HP LaserJet Director{�c| Customize}rstrstrstrst~LM�ÎPCustomize}rst~ÏÐÑR

  2 v Monitor Device}Ò�WÓÒ�WÓÒ�WÓÒ�WÓ~)ÔR

  3 Display Name}ÇÈÉÊ~ÕÖ×{ØÙÚ�)�XÛÜ�,�}§Ý 9Æ'~R

  4 c| Apply}~�V�³Þu�Customize}rst~Tß×ià4ÎPáâ�-c| OK}ãsãsãsãs~iäå�³Þuæç HP LaserJet Series DirectorRèé�êëìDisplay Name}ÇÈÉÊ~�¤Y)Z[íîïìWÓ� scan to}��U��U��U��U~Y)Z[�ð{R

  5 ¯° USB O-u� O���ULM{�����UèY)Z[R

  �� !����� !����� !����� !��������"#$%�"#$%�"#$%�"#$%

  1 � HP LaserJet Director{�c| Customize}rstrstrstrst~LM�ÎPCustomize}rst~ÏÐÑR

  2 v Monitor Device}Ò�WÓÒ�WÓÒ�WÓÒ�WÓ~)ÔR

  3 �Device Scan To Button Settings}WÓ��ULMW[~×{�vñ�Y)Z[�òóvÆ�ôõc| Add}55556666~LM+ö56j scan to}��������UUUU~�ð{R

  4 ÕÖWÓÇÈ'÷-³¤ø&ù�:;

 • 70 6 �� ZHCN

  ������������������������

  !"��#$�b�������

  ● L��� K�!"!"!"!"LMR

  ● ��K�Tß×{c| cancel}!"!"!"!"~LMR

  7777 hm!"���#$�b�® ��@- ADF{!î«&,1R

  7777 � MacintoshXÛÜé����í\R

  ������������������������

  S� HP LaserJet Director�������R

  Microsoft Windows 95�à HP LaserJet DirectorRhm��wWindows 95�b���'( TWAIN)*�%&��R

  \]+«&,1¬j® ��@- ADFV±²{�³^_���b��¬´µ¶-���«&R

  �������� HP LaserJet Director�������� (Windows)1 +���«&·�¸K¬ ADFV±²{�,1��¸����u¹º»©¼ R----

  G½® ��@¾ �+���«&·�¸�¬j® ��@K�«&,1�¿KÀZ

  Á �Ã�ÀRÄÄ(K��@¾ R

  2 L����� K�PQ��PQ��PQ��PQ��LMRhm��w ADF�ír��� HP LaserJet DirectorRhm¡¢K�#�u® ��@V����- HP LaserJet Director�r�ÎP�bc|Windows���K�PQPQPQPQLM�+�)���ôõc| HP LaserJet Director�-���{c|R

  3 ÎPHP LaserJet Scan Control ViewerTß×�bc| HP LaserJet DirectorK� Scan}��������~LMR

  4 �s��Y)Z[R

  5 hmV��F���bv Color}����FFFF~cvLMR

  • hm ADFV±²D® ��@K�¬�«&���ír�� ADFV������® ��@Kw�\«&R

  6 vó��\Ñ�v�R

  • hmv�Ñ���b����Ñ�� (Windows)R

  7 c| Scan}��������~R

  8 hm ADF{�¬�«&�+r���\Ñ�Rhm ADFw����Á K��ÑRôõ+ºÆ,1>?U�s�Y)Z[R

  • hm+��¦j�,1>?UÅÆ,&kζÜ-:;

 • ZHCN ��%&�� 71

  �������� HP LaserJet Director�������� (Macintosh)1 +���«&·�¸K¬ ADFV±²{u¹º»©¼ R----

  G½® ��@¾ �+���«&·�¸�¬j® ��@K�«&,1�¿KÀZ

  Á �Ã�ÀRÄÄ(K��@¾ R

  2 hm��NO OjXÛÜ�+«&"j ADFV±²�õ�+ÎP HP LaserJet DirectorR----

  hm¡¢K�#�u® ��@V����- HP LaserJet Director�r�ÎP�#| HP LaserJet Director$�K�%&.)R

  3 ÎPHP LaserJet Scan Control ViewerTß×�bc| HP LaserJet Director{� Scan}��������~LMR

  4 �s./'R

  5 v Scan All}��������(�(�(�(�~�v�R

  • hmv�Ñ���b����Ñ�� (Macintosh)R

  6 \Ñ��)q���õ�v Send To Destination}>>>>????UY)Z[UY)Z[UY)Z[UY)Z[~�ôõvSend Now!}ï>?}ï>?}ï>?}ï>?****~~~~----

  � Save As}+04~.)+Ñ�i0j,²,&R

  ��&'���&'���&'���&'����� (Windows)1 +���«&·�¸K¬ ADFV±²{u¹º»©¼ R----

  G½® ��@¾ �+���«&·�¸�¬j® ��@K�«&,1�¿KÀZ

  Á �Ã�ÀRÄÄ(K��@¾ R

  2 L����� K�PQ��PQ��PQ��PQ��LMRhm��w ADF�ír��� HP LaserJet DirectorRhm¡¢K�#�u® ��@V����- HP LaserJet Director�r�ÎP�bc|Windows���K�PQPQPQPQLM�+�)���ôõc| HP LaserJet Director�-���{c|R

  3 � HP LaserJet Director{�c| Scan}��������~��� HP LaserJet Scan Control ViewerR

  4 � HP LaserJet Scan Control Viewer{�vó��Ñ�v��ôõc| Scan}��������~R-Ñ.��uîïPreview}/0~12{R

  • hm+��¦j�,1>?jÅÆ,&kζÜ-:;?j3ÆY)Z[�u4ú³ÞW[R

  6 56ñ�c|ZPreview}/0~12ÃKÀ��7�K�4LM���Viewer}89:~;fR

  • Selection}v~;f�S��si0��lm�7~;f�S�ÕÖ=>?D=>'R

  7 c| Accept}[email protected]@@@~i0A�./R

  8 hmÙÚ��+Ñ�bÇÈ�"a×{c| Yes}wwww~R£µÌÍ 4U 7���³ÝÑ�R"a×{c| No}����~�+BA���lm>?jnY)Z[R

 • 72 6 �� ZHCN

  ��&'���&'���&'���&'����� (Macintosh)1 +���«&·�¸K¬ ADFV±²{u¹º»©¼ R----

  G½® ��@¾ �+���«&·�¸�¬j® ��@K�«&,1�¿KÀZ

  Á �Ã�ÀRÄÄ(K��@¾ R

  2 hm��NO OjXÛÜ�+«&"j ADFV±²�õ�+ÎPHP LaserJet DirectorR----

  hm¡¢K�#�u® ��@V����- HP LaserJet Director�r�ÎP�#| HP LaserJet Director$�K�%&.)R

  3 ÎPHP LaserJet Scan Control ViewerTß×�bc| HP LaserJet DirectorK� Scan}��������~LMR

  4 �s./'R

  5 v To Scan}��������~R

  6 ��)q�õ�v Scan another page}��������++++ÑÑÑÑ~R

  7 T,1�òÑ£µÌÍ 6R

  8 \Ñ��)q���õ�v Send To Destination}>?UY)Z[>?UY)Z[>?UY)Z[>?UY)Z[~�ôõvSend Now!}ï>?}ï>?}ï>?}ï>?****~~~~----

  �Save As}+04~.)+Ñ�i0j,²,&R

  ���������������� TWAIN����������������������������

  7777 hm��wWindows 95C��,1��'( TWAIN)*�RT\n�#�S��'( TWAIN)*�-�%&R

  HP LaserJet 3300��'( TWAIN)*�uSDEWindowsD Macintosh�k�à'(TWAIN)*���WÓ�½�#Rhm��à TWAIN��S�xy����uS�+./NO��UÎP�{R4è�bLF���V�#��� TWAIN¥¦./R\]³^_�`a�b����%&� Help}GH~R

  7777 Macintosh�%&'( TWAIN 1.9I)*R

  ��(���)*+����(���)*+����(���)*+����(���)*+��

  Windows{� TWAINO2é�S�èÌÍ�/0��¦j�./R

  1 ��}- TWAIN~%&{�c|/0LMR��@+��./�ôõ+./ÇÈ/0��{R

  2 hmJKi0./��A�vi0�=>Rvs�=>+i0j/s���Y)Z[KR

 • ZHCN +���,�-./01 73

  �������������������������������� ! ! ! !""""

  HP%&�SNOxy,&�L��MNOS�v��PYQ{%R0S���./RS�� HP LaserJet Director- HP LaserJet Document Manager�0S���./R

  ,���-./,���-./,���-./,���-./0000

  1 +���«&·�¸K¬ ADFV±²{�,1��¸����u¹º»©¼ R----

  G½® ��@¾ �+���«&·�¸�¬j® ��@K�«&,1�¿KÀZ

  Á �Ã�ÀRÄÄ(K��@¾ R

  2 L����� K�PQ��PQ��PQ��PQ��LMRhm��w ADF�ír��� HP LaserJet DirectorRhm¡¢K�#�u® ��@V����- HP LaserJet Director�r�ÎP�bc|Windows���K�PQPQPQPQLM�+�)���ôõc| HP LaserJet Director�-���{c|R

  3 HP LaserJet Director{�c| Archive}00001111~Rhm HP LaserJet DirectorÇÈArchive}01~v��� HP LaserJet Director{�Customize}rst~v��TUArchive}01~�R

  4 ��,1�u+n0SVSave As}+04~Tß×{�s�Y)Z[KR

  ��/01��/01��/01��/012222 (Macintosh)1 +���«&·�¸K¬ ADFV±²{u¹º»©¼ R----

  G½® ��@¾ �+���«&·�¸�¬j® ��@K�«&,1�¿KÀZ

  Á �Ã�ÀRÄÄ(K��@¾ R

  2 hm��NO OjXÛÜ�+«&"j ADFV±²�õ�+ÎPHP LaserJet DirectorR----

  hm¡¢K�#�u® ��@V����- HP LaserJet Director�r�ÎP�#| HP LaserJet Director$�K�%&.)R

  3 HP LaserJet Director{�c| Archive}00001111~Rhm HP LaserJet DirectorÇÈArchive}01~v��� HP LaserJet Director{�Customize}rst~v��TUArchive}01~�R

  4 +��±¶,1�CWq�,1 HP Workplace{ÎPR

  5 hm\�S�XY./-56Z7�R

  6 v File},&,&,&,&~Rôõv Save}iiii0000~+,1i0j,²R

 • 74 6 �� ZHCN

  �������� OCR��������

  34���56734���56734���56734���567Windows8888 Macintosh9999S�� OCR%&+���,�¼j[v�,\L{�V�ÕÖR�]�S�ÕÖ^_k``kYaDbÝn,1RHP LaserJet Directorcb�sÙÚ�ÕÖ�,\LR

  7777 OCRd�ef�,�R

  ::::;;;; OCR5?5?5?5?����@[email protected]@[email protected]�³Þ OCR���,\LR

  1 ÎP HP LaserJet DirectorR

  2 c| Customize}rstrstrstrst~LMR

  3 v Button Customization}LMrsLMrsLMrsLMrstttt~)ÔR

  4 v OCR�ôõc| Options}v�v�v�v�~LMR

  5 � Select Application}vvvv~�þ�ð{vñ�,\LR

  6 c| Next}�Ì�Ì�Ì�Ì~Rhm�v{.)�bv{R

  7 c| Finish}))))qqqq~R

  8 c| Apply}~- OK}ããããssss~�i0å�vR

  7777 gÅ�,\L�µhijnD���klmn�\é³S!�#�wo��j

  Wordpad}Windows�Æ=&~{�ôõYp,�u+qrj[v�,\L{R

  �������� HP LaserJet Director���� OCR121212121 +���«&·�¸K¬ ADFV±²{�,1��¸����u¹º»©¼ R----

  G½® ��@¾ �+���«&·�¸�¬j® ��@K�«&,1�¿KÀZ

  Á �Ã�ÀRÄÄ(K��@¾ R\]^_`a�b��¬´µ¶-���«&R

  2 L����� K�PQ��PQ��PQ��PQ��LMRhm��w ADF�ír��� HP LaserJet DirectorRhm¡¢K�#�u® ��@V����- HP LaserJet Director�r�ÎP�bc|Windows���K�PQPQPQPQLM�+�)���ôõc| HP LaserJet Director�-���{c|R

  3 HP LaserJet Director{�c| OCRR

  4 +��«&�uC,\L%&ír���R

  5 ���,��V��èéS��,\LV�ÕÖ�R

 • ZHCN � HP LaserJet Document Manager- HP Photo Center23./ 75

  7777 hm,\L�.)0-swU���tw�XÛÜKu\v¬ì,\L%&

  �tw��@%&v¬éu\ìR\]hPwxD,\L�

  yO����b��³Þ OCR,\LR

  7777 OCR%&�à���F,�R�F,�zw.opq{|,��õ}.>?j OCRR~è�§,1{�\,��w{|����«owtEFR

  �������� HP LaserJet Document Manager���� HP Photo Center####$$$$� � � �

  S��HP LaserJet Docume