16
redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 686 429 517 [email protected] | administració: [email protected] línia mar liniamar.cat Difusió OJD-PGD: 14.576 exemplars mensuals · Maig 2016 · Núm. 34 castelldefels · gavà · viladecans · el prat Castelldefels pàg 6 Josep Maria Flotats portarà la seva obra ‘Ser-ho o no’ al Teatre Plaza el 10 de juny Viladecans pàg 3 L’Ajuntament impulsa una comissió presidida per C’s per investigar el cas Inipro Els alcaldes sumen esforços per reclamar el Metro del Delta Conjuntament amb altres col·lectius creen una plataforma per impulsar projectes de transport comarcal pàg 11 El futbol treu l’orgull L’AE Prat puja a Segona B i la UE Castelldefels serà a Tercera la temporada que ve pàg 15 Foto: Andrés Burgos

Linia mar 34

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/Linia_Mar_34.pdf

Citation preview

Page 1: Linia mar 34

redacció: 93 458 87 80 – [email protected] | anuncia’t: 686 429 517 – [email protected] | administració: [email protected]

líniamarliniamar.catDifusió OJD-PGD: 14.576 exemplars mensuals · Maig 2016 · Núm. 34castelldefels · gavà · viladecans · el prat

Castelldefels pàg 6

Josep Maria Flotats portarà la seva obra ‘Ser-ho o no’ al Teatre Plaza el 10 de juny

Viladecans pàg 3

L’Ajuntament impulsa unacomissió presidida per C’sper investigar el cas Inipro

Els alcaldes sumen esforços perreclamar el Metro del Delta

Conjuntament amb altres col·lectius creen una plataforma per impulsar projectes de transport comarcal pàg 11

El futbol treu l’orgullL’AE Prat puja a Segona B i la UE Castelldefels serà a Tercera la temporada que ve pàg 15

Foto

: And

rés

Burg

os

Page 2: Linia mar 34

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517| 2 líniamar.cat Maig 2016

Page 3: Linia mar 34

3 | líniamar.catMaig 2016En Portada

El cas Inipro va gairebé capita-litzar l’últim Ple a Viladecans, ce-lebrat el passat dijous dia 26. Unasessió “llarga i intensa” –tal comvan coincidir a destacar els por-taveus dels partits– que va tenircom a principal decisió la creaciód’una comissió informativa mu-nicipal que investigui tot allò re-lacionat amb els fets que van sac-sejar el consistori viladecanenc elpassat 4 de maig.

Aquell dia, la Guardia Civil vaescorcollar l’oficina de contrac-tació municipal i va detenir el finsaleshores primer tinent d’alcal-de, Joaquín Guerrero –amb trespersones més a Tarragona i Pa-lau Solità– per presumptes de-

lictes de malversació, tràfic d’in-fluències, prevaricació i alteracióde preus de subhastes en relacióal cas Inipro, que investiga con-tractacions irregulars.

Ara, la comissió viladecanen-ca serà presidida pel principalgrup de l’oposició, Ciutadans, i enconcret per la seva portaveu, Ca-rolina Torres. “El millor per a totsels ciutadans és que aquests fetssiguin aclarits al més aviat pos-sible”, va afirmar Torres durantel Ple. Per aquest motiu, la por-taveu taronja veu necessària “lavoluntat, el compromís políticclar i la màxima col·laboració del’equip de govern”, un compromísque van refermar des de l’exe-cutiu. “La voluntat del govern haestat escoltar els grups municipalsi ser transparents per aclarir-hotot”, va afirmar la tinent d’alcal-de Gisela Navarro.

En la mateixa línia es va ex-pressar el segon tinent d’alcalde isoci de govern, l’ecosocialista JoséLuis Atienza, que va dir al Ple quela voluntat de l’equip de govern ésque “tot el tema d’Inipro sigui ac-cessible”, que són els “primers in-teressats” a ser transparents ique volen que la comissió sigui“exemplar” perquè pugui treballardes de la “plena llibertat”.

DEMANEN TRANSPARÈNCIAUna altra de les mocions de l’úl-tim Ple relacionades d’algunamanera amb el cas Inipro va serla presentada per Guanyem sobrela transparència en adjudicacionsde contractes menors, que es vaaprovar. A més, el PP també vaaconseguir que en tirés endavantuna per incloure a la mesa de con-tractació representants de totsels grups polítics del Ple.

“Aclarir-ho tot”» El Ple de Viladecans aprova que Carolina Torres (C’s) presideixi la comissió informativa del cas Inipro

» Des de l’equip de govern asseguren que la seva voluntat és “ser transparents” per esclarir els fets

RedaccióVILADECANS

POLÍTICA4Al Ple de dijous dia26 es va acceptar la dimissió deltinent d’alcalde, Joaquín Gue-rrero, que va presentar-la diesdesprés de la seva detenció i pos-terior posada en llibertat ambcàrrecs. “Amb aquesta decisiótinc l’objectiu de no perjudicarla imatge del PSC de Viladecans,així com la de l’acció del governmunicipal”, va justificar Gue-rrero en un comunicat, on esmanifesta el “caràcter personalde la seva renúncia” i s’agraeixla feina feta “pel fins ara com-pany Joaquín Guerrero”, quetambé va renunciar a la prime-ra secretaria del PSC a la ciutat.

Arran de la marxa de Gue-rrero, l’alcalde ha hagut de re-formular el cartipàs. Jordi Ma-zón, designat setè tinent d’al-calde, dirigirà Espai Públic –finsara en mans de Guerrero–. Peraltra banda, Ricard Calle –sisètinent d’alcalde– ha assumit lescompetències de Joventut i delDistricte III, que se sumen a lesd’Esports que ja tenia. El tercercanvi afecta Gisela Navarro,que esdevé la cinquena tinentd’alcalde amb competències enParticipació, uns canvis que se-gons la primera tinent, Veróni-ca Arasil, “ajudaran a fer un giral govern municipal”.

La dimissió de Guerreroprovoca canvis en el cartipàs

La Guàrdia Civil va escorcollar l’oficina de contractació municipal de Viladecans (dreta) el 4 de maig i va detenir el primer tinent d’alcalde, Joaquín Guerrero. Fotos: Twitter i ERC

Page 4: Linia mar 34

| 4Opiniólíniamar.cat Maig 2016

publicitat 686 429 517líniamar.cat

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Mar no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

Dipòsit legal: B 12315-2013

amb el suport de:Difusió controlada

14.576 exemplars mensuals

Actualitat a la xarxa

#NouPartit

@ConvergenciaCAT: Militants i sim-patitzants hem decidit que CDC impulsi lacreació d'una nova formació política. #superdissabte.

4Molt soroll per no resper Jordi Lleal

Quin cúmul de despropòsitsamb l’afer de les estelades! Ladelegada del govern espanyol aMadrid, Concepción Dancausa,convoca les forces de seguretati resol que les estelades han deser requisades a les portes del’estadi per ser un perill per la se-guretat dels assistents al partit,ja que poden provocar aldarullsentre les aficions del Barça i elSevilla. Javier Tebas declaraque “les estelades són símbolsque defensen la destrucció d’Es-panya i per tant està bé que esprohibeixin”. Els ministres enfuncions Margallo i Català diuenque “s’ha de complir amb la le-galitat” i que “és sorprenentque algú s’ofengui per la prohi-bició de les estelades”. Fernán-dez Díaz que “és una decisiópersonal de la delegada”. RafaelHernando, portaveu del GrupPopular al Congrés, que “ésenormement encertada la pro-hibició d’exhibir estelades”. El

president Mariano Rajoy que“no és cosa meva” tirant, comsempre, pilotes fora.

¡Si en serà de desencertada,aquesta resolució i les posteriorsdeclaracions, que gent que nosón independentistes, com Xa-vier Sardà, Jordi Évole, Ma-nuela Carmena i Risto Mejide,defensin que els aficionats delBarça vagin a la final amb lesbanderes que els hi doni lagana! Quan Javier Tebas de-clara que, “si algun eixelebratclava una pallissa als que portenestelades...” em pregunto: Elproblema són les estelades o elseixelebrats que provoquen elsaldarulls? Tot és per exercir elpoder barroerament... I al finalen què quedem? El Barça gua-nya el Sevilla per 2 a 0 i cap acasa amb la Copa del Rei. Dequè ha servit aquest circ? Quepensen guanyar algun vot? Des-prés diran que no s’ha de bar-rejar la política amb l’esport!

Un diari participatiu

#DobletÈpic

@Carles5puyol (Carles Puyol): Felici-tats equip!!! Doblete para cerrar la temporada. Sou collonuts!!! Visca elBarça!!!

#Revalidat

@jordisanchezp: Content de formar partd’un equip de 77 persones compromesesfermament en guanyar la independèn-cia. Gràcies per la confiança.

Un diari plural

La corrupció és, possiblement, laparaula més repetida en els mit-jans de comunicació. És el crit demoda. Contínuament es desco-breixen casos de corrupció, i elstribunals, inspectors i auditoriesno es donen repòs perseguintempresaris i alts càrrecs políticsdels partits majoritaris, espe-cialment el PP, per conductesgreument delictives.

De corrupció n’hi ha hagutsempre, a Espanya, a jutjar pelstestimonis dels crítics de totes lesèpoques, i l’únic realment noud’avui és cabdalment la parau-la, ja que abans s’emprava usu-alment el terme immoralitat.

Primo de Rivera, el generalque es va rebel·lar contra la mo-narquia parlamentària, entrealtres raons ho va fer per sane-jar-la, va dir. Un altre dictadorrebel, el general Francisco Fran-co, també deia que volia acabaramb la corrupció. Quina para-doxa!

Tot això es recull en un llibrepublicat l’any 1984 (!), La or-ganización del desgobierno, es-crit per Alejandro Nieto, unprestigiós catedràtic de DretAdministratiu que afirmava quesense administració no hi haqui governi. I són aquests, elsempleats públics, els que mai,majoritàriament, no han vol-gut participar en els tripijocsde la corrupció. Ben al contraridel que ha passat amb molts càr-recs electes.

En un altre llibre, La reno-vación de la función pública(2016), escrit per Carles Ramió,catedràtic de Ciència Política i del’Administració, s’escriu que:“La corrupció política ha sigut

una constant des de l’aprovacióde la Constitució espanyola de1978 fins als nostres dies, per-vertint-se el sistema democràtici debilitant-se la confiança de lasocietat en els seus representantspúblics”. Assenyala, també, que“la corrupció social i política ésel principal llast per al desenvo-lupament econòmic, sostenibi-litat del sistema públic i el man-teniment de l’Estat de benestar”.Demostra que “si sumem laquantitat derivada de l’evasió fis-cal amb el sobrecost dels con-tractes públics, arribem a la xi-fra d’un dèficit per a les arques

públiques de 127.000 milionsd’euros, que equival al 12% delPIB actual d’Espanya”.

Des de 1978, Espanya, la so-cietat espanyola, ha patit més de175 casos de corrupció política atots els nivells: ajuntaments, di-putacions, governs autonòmicsi estatals, amb protagonistes detot tipus i color polític. Sense capdiscussió, el PP és el partit ambmés corruptes, seguit de molt aprop pel PSOE. A Catalunya el li-deratge el té CiU.

Les persones imputades sónmés de 1.900, de les quals només200 han sigut condemnades. I

molt poques les que han tornatel que ens han robat.

Es pot acabar amb aquestasituació?

Evidentment que sí. No seràfàcil, però no és impossible. Calabordar les causes i trobar unaresposta que eviti la generalit-zació de la corrupció. En CarlesRamió proposa 25 mesures pera la regeneració política quevan des del canvi de la llei elec-toral, el finançament dels par-tits, la supressió de les despesesprotocol·làries, la creació d’òr-gans de control i supervisió, ladespolitització dels òrgans ju-dicials i dels càrrecs directius(s’ha de buscar l’eficàcia i l’efi-ciència, no l’amiguisme o elclientelisme), la transparència,la informació...

Si hi ha voluntat política, totés possible. No és cert que “l’e-lefant de la corrupció formi partdel paisatge” i sigui el preu quehem de pagar per poder viure endemocràcia. Amb la informaciói la transparència necessàries entot allò que es fa i ens afecta i laparticipació i control de la ciu-tadania, fent realitat una novapolítica basada a retornar la ca-pacitat de decisió a la majoria so-cial, sens dubte s’aconseguiràacabar amb la corrupció afavo-rida per un vell sistema de par-tits més preocupats per defensarels seus privilegis que no el de lesclasses populars, que al cap i a lafi són les que tenen el poder dedecidir.

El pròxim 26 de juny tin-drem una nova oportunitat perexpulsar del Parlament espa-nyol els partits que han permèsi afavorit la corrupció.

No és cert que

la corrupció sigui

el preu que hem de

pagar per poder viure

en democràcia

per Pedro Jesús Fernández

4La corrupció

Page 5: Linia mar 34

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 5 | líniamar.catMaig 2016

Page 6: Linia mar 34

Castelldefels| 6

líniamar.cat Maig 2016

A partir del juny un total de 16guinguetes ja estaran muntadesa la platja per oferir el seu ser-vei, després que el consistorihagi finalitzat els tràmits dels ex-pedients per a la concessió de lesllicències d’explotació d’aquestsespais a la platja per als pròximsquatre anys.

“Hi haurà més guinguetesamb una millor oferta i amb ho-raris que respectaran el des-cans dels veïns”, segons expli-quen fonts del consistori. Enconcret, hi haurà 13 guinguetesi tres quioscs de gelats, els qualsestan vinculats a una activitat:ludoteca, kitesurf i hamaques.De tota manera, el de la ludote-ca i el del kitesurfhan quedat de-serts. El primer es tornarà aadjudicar a finals de mes i en el

segon cas s’encarregarà el servei,com s’ha fet fins ara.

Segons el consistori, granpart dels adjudicataris són res-tauradors locals i la resta són pro-fessionals que ja operaven a laplatja del municipi. “Aquest es-tiu gaudirem de més oferta gas-tronòmica perquè molts dels ad-judicataris nous són restauradors

importants de la nostra ciutat”,explica la regidora de Platges iVia Pública, Eva López.

De les 13 guinguetes, quatretenen permís per a activitatsmusicals. Es preveuen reunionsamb els veïns per valorar-ne elsoroll, tot i que des del consisto-ri asseguren que els horaris “res-pectaran els descans dels veïns”.

Una de les guinguetes de la platja. Foto: Ajuntament

El consistori adjudica tretzellicències per a guinguetes

» A partir del juny ja es podrà gaudir de tretze establiments i tresquioscos de gelats a la platja que “respectaran el descans dels veïns”

La ciutat registra enguanyun 13% menys de delictes

SEGURETAT4La Junta Local deSeguretat va anunciar fa unsdies que hi ha hagut un descensgeneral dels actes delicitius a laciutat en els darrers 12 mesos.Segons les autoritats, el des-cens ha estat del 13% de delictes,principalment robatoris ambviolència i intimidació a l’espaipúblic, establiments i domicilis.

La Junta, formada pels cos-sos de seguretat de Mossos d’Es-quadra, el Cos Nacional de Po-licia, la Guàrdia Civil i la PoliciaLocal, han analitzat els delictes

registrats des de l’abril de l’anypassat fins al març del 2016.

També han disminuït les in-fraccions penals (-6,27%), elsrobatoris amb força a domicilis(-33,1%), els robatoris amb for-ça a empreses (-8,3%) i els ro-batoris amb força a vehicles (-14,7%). Han augmentat, però,els robatoris amb força a esta-bliments, amb un 12,7%.

L’Ajuntament va aprofitarla trobada per demanar als Mo-sos que reforcin la vigilància a lesnits i els caps de setmana.

TEATRE4El pròxim divendres10 de juny a les nou del vespre elcèlebre dramaturg Josep MariaFlotats aterrarà al Teatre Plazaamb la seva obra Ser-ho o no.

Es tracta d’una comèdia te-atral del francès Jean-ClaudeGrumberg que ara dirigeix i in-terpreta Flotats, acompanyatde l’actor Arnau Puig.

L’argument gira entorn de lestrobades que tenen sovint dosveïns al replà de l’escala. La his-tòria indaga sobre què pot arri-

bar a passar quan l’un descobreixper internet que l’altre és jueu.D’aquesta manera, Grumbergreivindica la identitat jueva idesmunta alguns tòpics sobre “elpoble escollit”.

L’obra s’estructura en duesparts molt diferenciades. Per unabanda, hi ha nou converses breusentre els dos veïns al vestíbul del’edifici on viuen a París i, per l’al-tra, hi ha un monòleg adreçat alpúblic amb el qual Jean-ClaudeGrumberg fa autobiografia, re-

corda la Shoah –l’Holocaust– ielogia aquells que són capaçosd’assumir la història jueva comuna cosa pròpia.

Segons la crítica, Ser-ho o noes tracta d’una comèdia que téuna intenció pedagògica i di-vulgativa “notable, ben dialoga-da i que segueix esquemes del te-atre de l’absurd”.

Grumberg utilitza l’humorcom a eina que fa avançar la his-tòria a través de les converses en-tre els dos personatges.

Efemèride | 33è aniversari dels Gegants Enguany els Gegants de Castelldefels celebren el seu 33è aniversari. Percelebrar l’efemèride, van fer una plantada de gegants i una cercavila desde la plaça de Joan XXIII fins a arribar a la plaça de l’Església el passat

dissabte 21 de maig i van aplegar sis colles d’altres poblacions.

RedaccióCASTELLDEFELS

Reunió de la Junta Local de Seguretat. Foto: Ajuntament

Flotats aterra al Teatre Plaza

Page 7: Linia mar 34

7 | líniamar.catMaig 2016Castelldefels

L’Ajuntament exigeix al governespanyol la retirada “immediata”del recurs que va presentar faunes setmanes contra la Llei24/2015, de mesures urgentsper afrontar la pobresa energèticai l’emergència en l'àmbit de l'-habitatge, coneguda com la lleiantidesnonaments.

Així ho va aprovar el Ple delpassat 26 de maig amb els votsa favor dels grups municipals deMovem, PSC, ERC, CastelldefelsSí que Pot –els quals van pre-sentar la moció–, CiU i Ciuta-dans –que s’hi van afegir–. El PPlocal va votar-hi en contra.

A més d’exigir la retirada delrecurs del govern central, la mo-ció “rebutja enèrgicament l’ac-titud del govern de l’Estat es-panyol en allò que fa referènciaa recórrer al Tribunal Constitu-cional qualsevol iniciativa legis-lativa que la Generalitat impul-sa per pal·liar la pobresa ener-gètica i l’accés a l’habitatge”.

VISTA POSADA AL 26-JL’Ajuntament també insta alpròxim govern estatal que es

formi després de les eleccions del26-J que retiri el recurs d’in-constitucionalitat, de maneraque “el futur govern no pugui po-sar impediments al desenvolu-pament total de la llei”, assegu-ren des de l’Ajuntament.

El text aprovat al Ple tambéexigeix la retirada d’altres re-cursos del govern espanyol queafecten mesures legislatives delParlament en aquests àmbits. Amés, dóna suport “als acordspresos entre la Generalitat, elsens locals i els grups promotorsde la ILP en la Cimera sobre

aquesta llei”, segons expliquenfonts del consistori.

DEMANDA A LA GENERALITATEl Ple també va acordar instar alGovern de la Generalitat a “mo-bilitzar els immobles en mal es-tat de conservació” i aplicar la llei“que permet la seva expropiacióo ús temporal”, aprovar unapartida destinada a ajuts perpagar el lloguer en alguns casosper evitar desnonaments i exigira les entitats financeres i pro-pietaris “que segueixin aplicant”els criteris de la Llei 24/2015.

La moció va ser aprovada per tots els grups, menys el PP. Foto: Twitter

El Ple rebutja el recurs contra la llei antidesnonaments

RedaccióCASTELLDEFELS

L’Asado Soliario recapta fonsper a un projecte educatiu

COOPERACIÓ4El passat diu-menge 18 de maig l’entitat uru-guaiana Casa Charrúa, amb elsuport de la Comissió Catalanad’Ajuda al Refugiat i en col·la-boració amb el projecte del ba-rri de La Cruz de Carrasco deMontevideo, va organitzar unAsado Solidario per recaptarfons per a diversos projectes decooperació que s’impulsen enaquesta localitat uruguaiana.

En concret, el projecte d’en-guany consisteix a desenvoluparaules comunitàries per donarcobertura educativa a adoles-cents que han abandonat elsestudis o estan a punt de fer-ho.L’esdeveniment va tenir lloc alsjardins del Castell de Castellde-fels, que des de fa dotze edicionsacull aquesta jornada.

Hi van participar 120 perso-nes, segons els organitzadors.

Obtenen 9.000 euros per a lalluita contra el càncer infantilSOLIDARITAT4El Tibu-RonGroup i l’Associació d’Ajuda a laInvestigació contra el CàncerInfantil (OR Associació) han re-captat més de 9.000 euros quedestinaran a la lluita contra elcàncer infantil.

Els diners es van recaptararran de la celebració d’un soparbenèfic el passat 19 de maig. Hivan participar 105 persones i ca-dascuna va pagar 45 euros per almenú. A més, es van fer algunesaportacions externes a la cele-bració de l’esdeveniment.

FINANÇAR UNA BECAAmb aquests diners es finança-rà una beca d’investigació de

l’Hospital Sant Joan de Déud’Esplugues. Des de fa més dedos anys OR Associació té unacord amb el centre sanitari es-pluguí per aportar regularmentfons per al finançament de labeca mèdica Projecte Histioci-tosis, la qual es va crear el febrerde 2014, arran del diagnòstic d’a-questa malaltia a Eyal, un nenveí de Castelldefels. L’associaciócalcula que les despeses de la in-vestigació ascendeixen a uns50.000 euros anuals.

L’any passat, l’Obra Social del’Hospital de Sant Joan de Déuva recaptar un total d’1,7 milionsd’euros que es van transformaren un laboratori punter.

REDACCIÓ ANC/ Encendre lallum, la televisió o cuinar amb vi-troceràmica pot ser, per a algunesfamílies, un luxe al qual ja no espot accedir amb absoluta norma-litat: el preu de l’electricitat a Es-panya ha pujat exponencialment,fins a acumular un increment del62,3% des de l’any 2006.

Els ciutadans pateixen unacàrrega que afecta l’economia fa-

miliar doblement; d’una bandael rebut de la llum és cada ve-gada més elevat i, de l’altra, al-guns productes de consum diaritambé tenen preus més elevats,

derivats d’un encariment en laseva producció.

Aquest augment de les tarifestambé ha afectat les indústries, enel cas del sector de les químiquesestem parlant d’un 109% més enels últims 12 anys. I així ha estathistòricament denunciat com undels frens a noves inversions perpart de les empreses i, per tant, ala millora de l’ocupació. Segons elpresident de la Cambra de Co-merç de Tarragona, Andreu Suriol,aquestes tarifes estan pactadesentre el govern espanyol i lescompanyies productores d’ener-gia, però responen a “polítiquesenergètiques d’amiguets”.

COM ÉS FA ALS ALTRES PAÏSOS?A Europa és habitual que els go-verns pactin amb les companyiesmultinacionals el preu de l’ener-gia que consumeixen, amb l’ob-jectiu de fomentar les inversionsen un context de competència anivell mundial, segons estableix

la directiva europea de bonifica-ció energètica.

Espanya és l’únic país que noaplica aquesta directiva, i s’aug-menta el preu de l’electricitat percompensar un dèficit històric del’Estat amb les companyies elèc-triques. Aquest dèficit s’ha anatproduint al llarg dels últims anysa causa de mesures electoralistesde governs que han congelat elsrebuts de la llum (acumulantdeute) o a través de contractesmolt favorables amb les elèctri-ques, que incorporaven indem-

nitzacions milionàries si les inver-sions previstes no complien ob-jectius irreals.

A molts països -com els EstatsUnits-, el preu de l’electricitat escalcula per regions en funció de l’e-nergia que genera cadascuna. Se-gons càlculs de PIMEC, mitjançantaquest sistema, el preu de l’electri-citat a una Catalunya independent

podria ser de 46,7€/MWh (un28,4% inferior a la mitjana actualde l’Estat espanyol).

A més, suposaria un avan-tatge afegit poder definir un noumarc industrial i energètic que ar-rossegui els costos de la ineficà-cia política al rebut que paguenels consumidors o les indústries,com passa actualment.

Electricitat a preu d’or» Si la factura de la llum es calculés amb criteris justos, el preu de l’electricitat

a Catalunya seria un 28,4% inferior a la mitjana de l’Estat espanyol

Un nou model de

política energètica més

sostenible i transparent

seria possible en un

Estat independent

L’elevat preu de

l’energia suposa un fre

a les inversions i a la

millora de l’ocupació

Page 8: Linia mar 34

Gavà| 8

líniamar.cat Maig 2016

El Pla d’Actuació Municipal(PAM) va tirar endavant fa unsdies després que el Ple hagiaprovat el document amb elsvots a favor dels grups munici-pals del PSC i CiU. El PP, C’s iERC es van abstenir i GSSP vanvotar-hi en contra.

El document recull les prin-cipals accions municipals que esduran a terme entre el 2016 i el2019. D’aquestes, segons ha ex-plicat el consistori, un 80% hanestat realitzades per la ciutada-nia durant el procés participatiuque va tenir lloc entre el 15 de fe-brer i el 20 de març passat.

Hi van participar 391 perso-nes, les quals van presentar untotal de 775 propostes. D’aques-tes, 46% van ser estimades, un40% van ser estimades en part i

un 14% van ser desestimades“per ser inviables econòmica-ment o per no ser competènciadel municipi”, segons expliquenfonts de l’Ajuntament.

Les propostes es classifiquenen quatre grans eixos: Ciutat i Te-rritori –el 56% de les propostes–,Persones i Famílies (30,2%), Eco-nomia i Treball (7,6%), i GovernObert (5,7%). Entre les prioritatsciutadanes es troba l’ús futur de

l’edifici Unió de Cooperadors,la promoció del turisme i les ac-tivitats al mar, la mobilitat, eltransport públic i l’incivisme.

Els ciutadans també van ferpropostes de millora de serveisi d’una nova llar d’infants, amés de demanar rebaixar elnombre d’alumnes per aula a P3,entre altres. També van mostrarel seu interès pels programes d’o-cupació i dels barris.

El procés participatiu es va dur a terme entre febrer i març. Foto: Arxiu

El Ple dóna llum verda al nou full de ruta municipal

» El document aglutina les principals accions de govern fins al2019, un 80% de les quals han estat proposades pels ciutadans

Terricabras parla a Gavàsobre economia solidària

CONFERÈNCIA4El passat di-vendres 13 de maig l’eurodipu-tat i reconegut catedràtic de fi-losofia Josep Maria Terricabrasva oferir una conferència a Gavàcentrada en l’economia solidària.La conferència portava per títolUna Europa social i solidària?.

Durant la seva intervenció,Terricabras va parlar de les al-ternatives per construir unaUnió Europea amb capacitatper gestionar i liderar crisis comla dels refugiats, a més de de-

fensar l’estat del benestar i lespolítiques de justícia social en-front del “liberalisme radical i elcapitalisme financer”.

La xerrada formava part de lacampanya d’actes informatius ide debat ciutadà sobre el procéscap a la creació d’un nou país

L’acte va tenir lloc al Casal dela Gent Gran de la Torre Lluc i vaestar organitzat per l’Assem-blea Nacional Catalana (ANC),amb la col·laboració del col·lec-tiu local La Mata de Jonc.

L’Ajuntament replantarà 29 arbres nous a Gavà Mar

MEDI AMBIENT4La tala de mésde 160 pins en una pineda deGavà Mar ha aixecat una polè-mica que està portant cua. L’ac-tuació estava prevista pel con-sistori amb el doble objectiu“d’habilitar una zona d’aparca-ment temporal per a l’estiu”,per una banda, i “sanejar la pi-neda”, per l’altra.

Davant d’això, però, els veïnsi veïnes de Gavà Mar van mos-trar el seu rebuig frontal a l’ac-tuació, ja que diuen que l’Ajun-tament els havia informat quel’actuació consistiria en un tre-

ball de “neteja i manteniment”.El grup municipal de C’s tambéha criticat l’actuació pels matei-xos motius que els veïns i ERCha anunciat que denunciarà da-vant la Comissió Europea el queconsidera “la destrucció forestald’una parcel·la municipal”.

En un comunicat emès fauns dies, l’Ajuntament va anun-ciar que replantarà un total de 29arbres a la zona durant la prò-xima tardor. Segons el consistori,s’han talat més pins dels previs-tos “a causa d’un error de mar-catge dels arbres”.

Els alumnes d’ESO tambétindran beques menjador

AJUTS4Des de principis demaig està en marxa un nou pro-grama de beques menjador des-tinat als alumnes de secundàriadels instituts del municipi Bru-guers i El Calamot.

Es tracta del projecte Menjarsa a l’insti, el qual és finançatconjuntament per l’Ajuntamenti la Creu Roja local. En total, s’hidestinaran 60.000 euros i se’nbeneficiarà en total una qua-rantena d’alumnes.

És un projecte pioner a la co-marca que dóna resposta a la ne-cessitat sorgida arran de la im-plementació de la jornada in-tensiva a l’ESO. Amb aquesta si-tuació, els alumnes de secundà-ria ja no podien optar a menjaral centre educatiu.

Ara, amb el nou projecte,tots dos instituts ofereixen unàpat per 3,5 euros i hi poden ac-cedir tots els alumnes dels cen-tres que ho necessitin.

Successos | Mor una persona atropellada pel trenEl passat dimarts 24 de maig es va produir un atropellament mortal a

l’estació de Renfe de Gavà. Arran d’aquest fet, la circulació ferroviària es va veure interrompuda entre les estacions del Prat i Castelldefels. Es van

registrar endarreriments de fins a 45 minuts des de les deu del matí.

RedaccióGAVÀ

Page 9: Linia mar 34

9 |

Viladecanslíniamar.cat Maig 2016

El conseller de Salut, Toni Co-mín, va confirmar que les obresde l’Hospital començaran l’anyque ve i va anunciar una am-pliació pressupostària de 2,6milions mentre no es duguin aterme. El conseller ho va pro-metre durant una visita al cen-tre sanitari fa unes setmanes.

Durant la seva estada, Comínes va reunir amb la Direcció del’Hospital i amb la Junta de Per-sonal. Segons la Junta, el con-seller va manifestar el seu pro-pòsit de corregir les importantsconseqüències de “l’infrafinan-çament” al qual ha estat sotmèsl’Hospital els darrers anys.

Això, segons la Junta, supo-sarà “l’augment de la plantilla, lareducció de les llistes d’espera devisites mèdiques, proves i inter-

vencions quirúrgiques”, a més de“la posada en marxa d’una novaàrea per a endoscòpies i cirurgiamenor” a l’esperada tercera plan-ta. Des de la Junta “confien” enles promeses de Comín, les qualsesperen que “es compleixin” i re-presentin un “punt d’inflexió”per a la recuperació del centre.

Per la seva banda, Comín vaafirmar que l’ampliació del’Hospital es farà “sigui quina si-

gui la situació pressupostària” ique es realitzaran “amb el ritmehabitual”. El conseller va expli-car que ara mateix s’està redac-tant el projecte executiu.

Arran d’això, els municipis del’àmbit de l’Hospital han creatuna comissió per fer el segui-ment de les millores i ampliaciódel centre. La primera trobadad’avaluació tindrà lloc el pròximmes de novembre.

Comín preveu invertir 2,6 milions mentre no es facin les obres. Foto: ICS

Comín anuncia les obres de l’Hospital per a l’any que ve

» El conseller de Salut diu que l’ampliació del centre, contemplada en 47 milions, es farà “sigui quina sigui la situació pressupostària”

AGENDA NACIONAL4El passatdijous 12 de maig Lluís Llach vaoferir una xerrada a Viladecansper explicar el present i el futurdel procés sobiranista. L’acte vaser organitzat per Òmnium Cul-tural i va ser conduït per la sevavicepresidenta i periodista, Ma-rina Llansana.

Llach, president de la Co-missió d’Estudi del Procés Cons-tituent i diputat de Junts pel Sí alParlament, va assistir a aquestacte a la Biblioteca on va afirmar

que els diputats independentis-tes són al Parlament gràcies a“vosaltres”, les persones, les quals“van al davant”. A més, va asse-gurar que si els catalans som“tossuts”, el procés “serà impa-rable”. “I ells ho saben”, va afegir.

La intervenció de Llach for-ma part del cicle de primaveraque organitza cada any Òm-nium Cultural. Hi han participattambé el sociòleg Salvador Car-dús, els periodistes Rita Marzoa,Francesc Escribano, Lluís Foix i

Carles Capdevila, la directorade cinema Isona Passola i eljutge Santi Vidal, entre altrespersonalitats.

L’encarregada de cloureaquest cicle va ser la periodista iescriptora Patricia Ganbancho, laqual va oferir una xerrada elpassat divendres 27 de maig a labiblioteca. Gabancho va aprofi-tar també per presentar el seu da-rrer llibre, La mateixa pedra. Perquè els moments brillants delscatalans acaben en no-res?.

RedaccióVILADECANS

Ser “tossuts” per ser imparables

Llach va defensar el procés a la biblioteca. Foto: Junts pel Sí

Es revisarà la construcció de l’edifici del carrer Pallach

URBANISME4El Ple de maig nonomés es va centrar en la polè-mica pel cas Inipro, sinó quetambé va estar capitalitzat per lesprotestes veïnals contra la cons-trucció d’un edifici de set pisos alcarrer Pallach, entre l’Eixamplei Albarosa. Els veïns es queixendel “fort impacte visual” del bloci, de fet, fa unes setmanes que jahan iniciat una recollida de sig-natures en contra de l’edificació.

ERC va presentar una mocióque demanava revisar la cons-trucció d’aquest edifici que haportat tanta polèmica entre elveïnat, que en diverses ocasionsva interrompre la sessió amb

crits en contra del projecte. Lamoció es va aprovar amb elsvots de totes les formacions ex-cepte del PSC, i insta a realitzar“una valoració tècnica, econò-mica i jurídica” del planejamenturbanístic aprovat el 2013 que hapermès l’edificació de l’immoble.

El segon tinent d’alcalde, l’e-cosocialista José Luis Atien-za –soci de govern del PSC– vareconèixer que permetre l’edifi-cació va ser un “error” i que es-tan intentant esmenar-lo. Des delPSC van argumentar el seu vot encontra, entre altres raons, re-cordant que a la ciutat ja hi ha 60blocs per sobre de les set plantes.

Memòria | El consistori aprova esborrar els últims símbols franquistesEl Ple del mes d’abril va acordar per unanimitat retirar diverses plaques del Ministerio de la Vivienda que

conserven el jou i les fletxes falangistes. La moció també incorpora incloure una explicació al monòlit fran-quista que hi ha al cementiri municipal i crear una comissió especial per revisar el nomenclàtor. La moció es

va aprovar amb el suport de Ciutadans, una formació que a Esplugues va abstenir-se en una proposta similar.

La construcció de l’edifici ha portat cua. Foto: ERC

Page 10: Linia mar 34

El Prat| 10

líniamar.cat Maig 2016

El passat dissabte 21 de maig esva inaugurar el renovat skate-parkdels jardins de la Ribera. Lacelebració va incloure un cam-pionat, el qual va estar organit-zat pels patinadors, tant skaterscom rollers, de la ciutat.

El projecte d’ampliació i re-novació de l’skateparkha comp-tat amb la participació i les apor-tacions dels membres del col·lec-tiu de patinadors pratencs, elsquals han aportat la seva expe-riència i els seus punts de vistaa l’hora de dissenyar les pistes.

El renovat skatepark con-serva tres dels cinc mòduls queja tenia, els quals s’han hagut derefer perquè “estaven deterio-rats”, segons expliquen fontsdel consistori. A més, s’ha in-corporat una bowl i una zona pa-

tinable estil street league, desti-nada a campionats. Una altra no-vetat és la construcció d’unazona per a patinadors novells.

Les instal·lacions seguirancomptant amb la gestió i el com-promís del col·lectiu de patina-dors de la ciutat. L’Ajuntamentcalcula que diàriament s’aple-guen a les pistes de patinatgedels jardins de la Ribera una cin-quantena de joves, xifra que

augmenta el cap de setmanaamb la presència de patinadorsvinguts d’altres municipis de lacomarca.

A més de la renovació de l’s-katepark, l’actuació municipaltambé ha inclòs millores als jar-dins de la Ribera. En concret,s’han eliminat les barreres ar-quitectòniques, s’han arranjatles voreres perimetrals i s’hanplantat nous arbres i arbustos.

Tejedor i els regidors d’Esports i Joventut a la presentació. Foto: Ajuntament

Obren el renovat ‘skatepark’dels jardins de la Ribera

» El consistori destaca el procés participatiu amb els patinadors per ampliar un espai que conserva tres de les cinc pistes anteriors

El Camí del Llobregatcomença a prendre forma

MOBILITAT4El recorregut quevertebrarà la comarca de nord asud pel riu Llobregat, des deMartorell fins a la desemboca-dura, l’anomenat Camí Llobre-gat, ja camina. Aquest senderacabarà de ser efectiu quan fi-nalitzin les obres entre Olesa iAbrera, al nord del Baix.

El Camí del Llobregat formapart del Pla de Senders Turísticsdel Baix Llobregat 2014-2016 in’és un dels eixos principals. Hiha dos eixos més, el de les care-nes de llevant i oriental i l’eix deles carenes ponent i occidental.

En total, sumen 500 quilòmetresde senders practicables, els qualses poden recórrer tant a peucom en bicicleta.

“Aquest pla permetrà es-tructurar el territori i raciona-litzar i homogeneïtzar la senya-lització de camins i senders enbenefici de l’usuari”, expliquendes del consistori pratenc.

El sender GR, de “gran reco-rregut”, està homologat per laFederació Catalana d’EntitatsExcursionistes i recorre el Llo-bregat des del seu naixement aCastellar de n’Hug al Prat.

Alumnes del Ribera Baixa 2reben un premi d’innovació

RECONEIXMENT4Un grup dequatre alumnes de FormacióProfessional de producció agro-ecològica de l’institut RiberaBaixa 2 han rebut el premi alprojecte més viable de l’Innolab2016. El guardó l’atorga Inno-baix amb el suport dels ajunta-ments del Prat, Gavà, Vilade-cans, Sant Boi i Sant Just.

El certamen consisteix queels alumnes han de respondre alrepte de diverses empreses de lacomarca per generar idees i pro-totips. En el cas dels alumnespratencs, van respondre al rep-

te llançat per l’associació GATS:pal·liar l’ús massiu de pesticidesals camps de conreu. Aleshoresels alumnes van presentar elprojecte Coc Herb, un prototipde galliner mòbil que s’insereixals camps amb males herbes i so-luciona l’alimentació ecològicade les aus, la fertilització delscamps i la desaparició de les ma-les herbes.

Els alumnes, Eva Riera, Da-niel Vericat, José Manuel Galle-go i Marcos Sánchez, han estattutoritzats pels professors Che-ma Pemán i Roc Mas.

Una mostra recorre els 100 anys d’aviació al Prat

EXPOSICIONS4Fins al pròximdiumenge 12 de juny el CentreCultural Aueronàutic del Pratacull una mostra que recorreels cent anys d’aviació a la ciutat.

L’exposició històrica està or-ganitzada per la Fundació Pri-vada Parc Aeronàutic de Cata-lunya i hi han col·laborat l'Ae-roport de Barcelona, l'Ajunta-ment del Prat, la Fundació EN-AIRE, Air BP i l'agència de co-municació The Moon.

La mostra està formada peruna cinquantena de panells grà-fics, aeronaus i maquetes que ex-pliquen la història de l’aviació ala ciutat.

El 2 de juliol de 1916 es va ferel primer vol entre Catalunya iles Illes Balears i el camp desd’on es va enlairar l’avió estavasituat al paratge de la Volateriadel Prat. Aquest vol el va fer Sal-vador Hedilla amb un avió ano-menat ‘monocoque’.

Cultura | Dues pratenques guanyen el premi literari FiccionsDues noies de l’IES Ribera Baixa del Prat, Júlia Masa i Andrea Moraleda, sota el

pseudònim de Tiger Power, han guanyat el premi territorial del Baix Llobregat del certamen literari FICCIONS 2016, L’aventura de crear històries. Ho han fet amb l’obraPrimer d’abril. Tiger Power es va imposar a les 98 històries que van arribar a la final.

RedaccióEL PRAT

Page 11: Linia mar 34

11 |

Comarcalíniamar.cat Maig 2016

EDUCACIÓ4La comunitat edu-cativa i els consistoris de Cas-telldefels i Gavà s’han oposatfrontalment al tancament de lí-nies de P3 en alguns dels seuscentres. A Castelldefels, Ensen-yament ha confirmat l’elimina-ció d’un grup a l’escola Margallói a Gavà, l’AMPA del Marcel·líMoragas ha reclamat la reober-tura d’una segona línia, que ja esva tancar el curs passat. L’alcal-dessa de Castelldefels, Candela

López, ha dit que això “és untrasbals per a l’escola” i a Gavà,els pares i mares han asseguratque Ensenyament havia tancat lalínia de forma “provisional”,amb la promesa de reobrir-laaquest nou curs, segons l’entitat.

En el conjunt de la comarca,el curs vinent hi haurà vuit grupsmenys de P3 que enguany. Da-vant d’això, el 18 de maig es vacelebrar una manifestació a laseu dels Serveis Territorials.

Els alcaldes i alcaldesses delsmunicipis de la zona del Deltadel Llobregat, juntament amb al-tres col·lectius, han creat re-centment una plataforma que téper objectiu reclamar millores enla mobilitat al territori. L’han ba-tejat com a Plataforma per al Fo-ment de la Mobilitat i el Trans-port Públic de la Plana i el Del-ta del Llobregat i s’hi han adhe-rit els ajuntaments de Castell-defels, Gavà, Viladecans i SantBoi i les institucions PIMEC,AEBALL, UPC, CCOO, UGT i laCambra de Comerç. L’acte depresentació va tenir lloc el pas-sat 10 de maig al campus de laUPC de Castelldefels.

Tots junts treballaran perimpulsar “un transport públicmodern, eficaç i sostenible” a

partir de “criteris homogenis itransparents de rendibilitat so-cial i econòmica”, coincideixenen opinar els alcaldes implicats.

La plataforma vol recuperarprojectes de millora de la xarxade Rodalies metropolitana quevan quedar aturats. Aquest és elcas del Metro del Delta, el carrilbici i el bus segregat de la C-245,a més de la línia d’interconnexiódels parcs empresarials.

El Conseller de Territori iSostenibilitat, Josep Rull, va dirdies després, en referència alprojecte del Metro del Delta,que es tracta d’una actuació “allarg termini” i ha anunciat quereclamarà a l’Estat espanyol laredacció del projecte al mésaviat possible. Segons ha ditRull als mitjans, la xarxa de Ro-dalies “és preconstitucional” i araconvé ampliar-la.

Els representants de la nova plataforma. Foto: Ajuntament

Els alcaldes sumen esforços perreclamar millores de mobilitat

RedaccióBAIX LLOBREGAT

Castelldefels i Gavà, contra el tancament de línes de P3

Al llarg del mes de maig el co-merç i la restauració de Vilade-cans han esclatat de vitalitat enel marc de la celebració de laFira de Sant Isidre i 15a Mostrad’Entitats, que enguany ha arri-bat a la seva 46a edició.

La fira va tenir lloc els dies 14i 15 de maig al Cúbic-Parc de laMarina i es va celebrar una set-mana després de la FiraTapa Vi-ladecans. Del 7 al 29 de maig, amés, es va celebrar una nova edi-ció de la ruta de la tapa, enguanyla setena, en la qual el sector hos-taler de la ciutat ha pogut donara conèixer els seus productes.

“La fira és un excel·lent apa-rador per als negocis de Vilade-cans”, diuen des del consistori,el qual destaca que enguany “elscomerços han ampliat la sevapresència amb la carpa dels Es-pais Temàtics Comercials”.

Pel que fa a la FiraTapa, pro-gramada en el marc del Tasta Vi-ladecans, va consistir en l’ofer-ta de degustacions de productesde proximitat del Parc Agrari enuna jornada que va tenir lloc alParc de la Marina, durant elvespre, el passat 6 de maig. Hivan participar 15 establiments.

L’endemà va començar laRuta de la Tapa, amb la quals’han ofert creacions culinàries,acompanyades d’una beguda aun preu de tres euros.

Hi han participat un total de22 establiments, els quals hancomptat amb el suport de l’A-juntament i patrocinadors.

Del 7 al 29 de maig s’ha celebrat la Ruta de la Tapa. Foto: Arxiu

Els comerciants de Viladecanstreuen pit durant el mes de maig

Gavà | El 77% de les empreses del CSE sobreviuen més de 3 anysEl Centre de Suport a l’Empresa ha anunciat que el 77% de les empreses que ha assessoratdes de la seva creació fa tres anys segueixen mantenint la seva activitat. D’aquesta manera, la

xifra de supervivència d’una empresa gavanenca al cap de tres anys se situa per sobre de la mitjanacomarcal, la qual és del 60,9%, segons un estudi del Servei de Teixit Productiu de la Diputació.

RedaccióVILADECANS

Comerç

La Diputació presenta el fullde ruta per a aquest mandat

PRESENTACIÓ4El Teatre OvidiMontllor de Barcelona va serl’escenari triat per a la presen-tació del Pla d’Actuació de Man-dat (PAM) de la Diputació, elpassat dia 13 de maig.

Els alcaldes de la provínciavan ser testimonis de com Mer-cè Conesa, presidenta, i els qua-

tre vicepresidents van explicarles línies mestres que la Dipu-tació vol seguir en els diferentsàmbits. Conesa va explicar queel PAM és “una declaració d’in-tencions” i va dir que alguns delsgrans eixos dels pròxims anys se-ran “la inversió al territori i l’a-tenció a les persones”.

Violència de gènere | Creixen les denúncies per maltractamentSegons dades de l’informe anual sobre la violència de gènere de l’Observatori Comarcal, l’any

passat es van registrar 22 denúncies més que l’any anterior, assolint una xifra de 1.808 casos. A més,van incrementar les mesures d’allunyament fins a 213, un centenar més que el 2014. Al llarg de l’any

passat també es van registrar 2.702 delictes per violència masclista, 586 més que l’any anterior.

La targeta de fidelització del Prat compleix deu anys

EL PRAT4Enguany fa deu anysque va néixer la targeta de fide-lització comercial del Prat GranComerç, amb la qual s’han ofertdescomptes i bonificacions alsclients i clientes que han fet lesseves compres als comerços ibotigues locals al llarg de l’últi-ma dècada.

Per celebrar l’efemèride, l’en-titat ha ofert al llarg del mes de

maig el doble de punts a lescompres que han realitzat elsseus clients. A més, amb la fina-litat de captar nous compradors,l’entitat ha regalat una butlletaamb un premi directe per cadasol·licitud d’una nova targeta.En total, al llarg d’una dècada,Prat Gran Comerç ha distribuït12.000 targetes i ara vol aug-mentar-la amb un miler més.

La Fira d’Espàrrecs de Gavà aplega 34.000 visitants GAVÀ4L’emblemàtica Firad’Espàrrecs de Gavà, que es vacelebrar el cap de setmana del30 d’abril i 1 de maig, va aplegar34.300 assistents. Enguany l’es-deveniment arribava a la seva63a edició, consolidant-se unany més com unes de les jorna-des més característiques del pa-trimoni gavanenc.

L’edició d’enguany va comp-tar amb algunes novetats, com elnou punt d’informació turística

i de promoció de les empresesd’activitats del sector, l’amplia-ció de la terrassa de GastroGa-và i la reubicació del Mercat delPagès. També es va incorporarun espai dedicat a l’horticulturaurbana i un altre destinat a la di-fusió de les tasques dels cossosde seguretat i d’emergència.

En total, va haver-hi unavuitantena de participants en lafira comercial, nou més que enl’edició de l’any passat.

Page 12: Linia mar 34

| 12 líniamar.cat Maig 2016 Serveis

Els bons resultats de les dues edi-cions anteriors han portat l’ÀreaMetropolitana de Barcelona (AMB)a repetir l’experiència. Ja està enmarxa una nova convocatòria per-què els veïns de 36 municipis de l’à-rea metropolitana puguin accedir auna subvenció de 250 euros percomprar-se una bicicleta elèctrica.L’AMB subvencionarà les primeres1.000 bicicletes i, per fer-ho, hi des-tinarà un total de 250.000 euros endues convocatòries de 500 unitatscadascuna. Un cop s’esgoti la pri-mera tanda, l’AMB encetarà la se-gona, i l’ajuda de 250 euros s’adju-dicarà en ordre de petició i serà và-lida per a totes les bicicletes que cos-tin, com a màxim, 1.350 euros.

Per poder gaudir d’aquesta sub-venció s’ha de comprar la bicicletaen algun dels establiments adheritsa la campanya. Enguany la xarxa haaugmentat amb la inclusió de sisnous comerços, cosa que fa que n’hihagi un total de 29 repartits entre9 municipis. A principis de març esva fer l’acte de signatura del conveni

amb aquestes noves botigues.“Aquesta és una subvenció pensa-da per a una mobilitat urbana dià-ria, per a persones que vulguincontribuir a una mobilitat diferent,sostenible”, va explicar aleshoresAntoni Poveda, vicepresident deMobilitat i Transport de l’AMB.

Després d’haver adquirit algundels models que compleixin el re-quisit del preu en els establimentsadherits, totes les persones que

vulguin beneficiar-se d’aquesta aju-da han d’omplir un formulari que hiha al portal web de l’AMB per acre-ditar que viuen en un dels 36 mu-nicipis de l’àrea metropolitana.

Per altra banda, rebre aquestasubvenció no exclou d’altres ajudes.De fet, l’accés a aquesta subvencióés compatible amb l’ajuda de 200euros del Ministeri d’Indústria,Energia i Turisme emmarcada en el

Pla d’Impuls a la Mobilitat ambVehicles d’Energies Alternatives(MOVEA), que inclou la comprad’una bicicleta elèctrica.

RESULTATS POSITIUSPer primer cop, entre 2014 i 2015l’AMB va concedir aquestes ajudesa 1.000 usuaris, repartits en duestongades de 500 cada any. Aproxi-madament un 10% de les subven-cions van ser per a diferents com-panyies, com empreses de missat-geria, serveis a domicili, petits ne-gocis de menjar per emportar o ho-tels, que han creat petites flotes queposen a disposició dels seus clients.

L’AMB va impulsar una en-questa entre els beneficiaris d’a-questes primeres subvencions peresbrinar com havien canviat les se-ves rutines de mobilitat desprésd’haver rebut l’ajuda. D’aquestes1.000 persones consultades, el37% va assegurar que faria servirmenys el cotxe, el 32% va explicarque reduiria el seu ús del transportpúblic i un 19% va afirmar que dei-xaria de fer servir la bicicleta clàs-sica en detriment de l’elèctrica,mentre que un 11% dels enques-tats va respondre que deixarande fer desplaçaments a peu.

250 euros per a la teva bici» L’AMB impulsa una nova campanya de subvencions per a compradors de bicicletes elèctriques» Sis botigues més s’afegeixen a la xarxa, que ja compta amb 29 establiments en 9 municipis

NO CAL CARNET4No cal capmena de titulació per fer serviraquest mitjà de transport. L’únic trà-mit que cal fer per accedir a la sub-venció és demostrar que es resideixen un dels municipis metropolitans.

EDAT MÍNIMA4Tothom quetingui més de 16 anys pot ferservir la bici elèctrica i sol·licitar lasubvenció.

LLOCS COMPARTITS4Elsespais pels quals es pot circularamb bicicleta elèctrica són els ma-teixos que els destinats a les bici-cletes convencionals.

AUTONOMIA4Les bicicletesque tinguin una autonomia d’en-tre 30 i 50 quilòmetres amb unapotència no superior a 250 wattssón aptes per rebre la subvenció.

4 dubtes amb resposta

Se subvencionaran

les primeres

1.000 bicicletes

RedaccióBAIX LLOBREGAT

La bici elèctrica és un mitjà de transport que cada vegada guanya més adeptes. Fotos: AMB

Page 13: Linia mar 34

13 | líniamar.catMaig 2016Serveis

La nova subvenció de l’AMB formapart del conjunt d’iniciatives que im-pulsa perquè la bicicleta es conver-teixi en un mitjà de transport enca-ra més estès. D’aquesta manera, esvol aconseguir que la bici esdevin-gui una eina d’ús diari i que això aju-di a reduir la contaminació.

Aquesta aposta per la mobilitatsostenible té com un dels seus pi-lars principals la creació d’una granxarxa de carrils bici a tota l’àrea me-tropolitana. Actualment hi ha uns1.500 quilòmetres de vies cicla-bles repartides pel territori i, a més,l’AMB espera poder construir, alllarg dels quatre anys vinents, 100quilòmetres més als 36 municipismetropolitans, a banda dels 200que ja té previst realitzar Barcelona.

El passat 26 d’abril es va apro-var el projecte de creació d’aques-ta gran xarxa. L’AMB destinarà dosmilions d’euros entre aquest any iel vinent a donar suport als ajun-

taments per construir i desenvolu-par nous carrils bici als diferents mu-nicipis metropolitans. Els consisto-ris podran demanar un màxim dedues sol·licituds per rebre la sub-venció, que pot cobrir fins al 50% del’import dels treballs, amb un mà-xim de 200.000 euros per munici-pi. Els equips tècnics de l’AMB tre-ballaran conjuntament amb elsajuntaments per tal d’estalviar cos-tos en aquest procés.

MÉS BICIBOXAquesta, però, no és l’única qüestióen la qual s’està treballant per tal defomentar la mobilitat sostenible. Enaquest sentit, l’AMB també contem-pla ampliar el Bicibox, el servei públicd’aparcaments per a bicicletes pri-vades (www.bicibox.cat). El sistema vacomençar a funcionar l’any 2012 i enel que portem d’any dos municipismés (Montcada i Reixac i Molins deRei) s’han incorporat a la llista de ciu-tats on es pot gaudir d’aquests espais.D’aquesta manera, actualment elBicibox compta amb un total de145 estacions d’aparcament en 15municipis on hi caben 1.575 bicicle-

tes. L’AMB explica que, any rere any,la utilització d’aquest servei creix enun 36% i que, essencialment, aquestsespais els utilitzen persones que es-tudien o que es desplacen fins al seulloc de feina en bicicleta.

CESSIÓ DE BICICLETESUna altra iniciativa que va en la ma-teixa línia és la cessió de 118 bici-cletes elèctriques més als ajunta-ments per tal que els treballadorsmunicipals les facin servir tantquan es desplacen per fer feina comen el seu trajecte diari des dels seusdomicilis fins al lloc de treball. D’a-questa manera es repetiria l’expe-riència de l’any passat, quan l’AMBva cedir un total de 169 d’aquestsvehicles en dues convocatòries.

Per últim, l’AMB ha preparattambé una proposta de modeld’ordenances municipals per unifi-car els criteris i les normatives queregeixin l’ús de la bicicleta. Tot ple-gat, detalla l’ens metropolità, per po-der rebaixar en un 50% el nivell decontaminació l’any 2020. L’apostaper la bicicleta és, segons l’AMB, undels eixos per aconseguir-ho.

Objectiu: sostenibilitat» L’AMB vol ampliar la xarxa de carrils bici en 100 quilòmetres en els pròxims quatre anys» Impulsar el Bicibox o cedir bicis elèctriques als treballadors municipals, altres iniciatives

ESTUDI4Gairebé el 41% delscatalans fa servir la bicicleta amb al-guna freqüència. Aquesta és una deles conclusions que es desprenendel Baròmetre de la bicicleta, un es-tudi anual elaborat pel GESOP ique confirma que l’ús d’aquest mit-jà de transport creix any rere any.

El passeig o el lleure són lesdues circumstàncies en les quals esfa servir més la bicicleta, un mitjà detransport pel qual opten especial-ment els joves i els residents a les

grans ciutats. Molts dels desplaça-ments en bicicleta es fan per caminso vies verdes (el 66%), tot i que lameitat dels enquestats assegurenque l’utilitzen per moure’s per la ciu-tat. En aquest sentit, la gran majo-ria està d’acord que la bicicleta ésel mitjà de transport més econòmici que la reducció de la contamina-ció a les ciutats ha de passar peraugmentar-ne l’ús. Per això, la pràc-tica totalitat és partidària que les ad-ministracions ho fomentin.

Cada cop més utilitzadaRedaccióBAIX LLOBREGAT

Un dels pilars principals de l’aposta per la mobilitat sostenible és la creació d’una gran xarxa de carrils bici a tota l’àrea metropolitana. Fotos: Arxiu

Page 14: Linia mar 34

| 14Comarcalíniamar.cat Maig 2016

La Diputació de Barcelona volmantenir una relació paritària irespectuosa amb l'autonomiadels municipis de la seva de-marcació. Per això s'han posat enmarxa les Meses de concerta-ció, la fórmula que permet unpacte bilateral entre la mateixaDiputació i cadascun dels 310municipis barcelonins –exceptela ciutat de Barcelona, que enqueda al marge–, per determinarquines són les seves prioritats in-versores per a aquest mandatmunicipal. La inversió prevista,detalla l’ens provincial, és de 305milions d'euros.

La Diputació, com a impul-sora de la vocació municipalista,ha promogut que les reunionsde les meses de concertació nonomés tinguin lloc a la seu ins-

titució, sinó que també es rea-litzin arreu del territori.

ÀMBITS DE COOPERACIÓLes Meses de concertació per-metran detectar quines són lespreferències de cada municipi iquins ajuts econòmics els ator-garà la Diputació. La prioritat éspotenciar noves inversions al te-rritori que fomentin la diversifi-cació econòmica.

Amb tot, la despesa correntcontinua sent un dels altres àm-bits de cooperació de la Xarxa deGoverns Locals 2016-2019, quetambé aposta pel mantenimenti reposició d'inversions, la pres-tació de serveis públics i la ga-rantia de la cohesió social.

Cadascun dels 310 ajunta-ments han pogut presentar fins acinc sol·licituds. Un cop tramitadesles peticions, la Diputació de Bar-celona valora tècnicament la via-bilitat dels projectes locals, abansde convocar la Mesa de concer-

tació entre la presidenta de lacorporació, Mercè Conesa, el vi-cepresident primer, Dionís Guite-ras, i l'alcalde de cada municipi.

DISTRIBUCIÓAmb l'objectiu de garantir una mi-llor aplicació dels recursos públicsa les necessitats de tots els ciu-tadans, i de donar resposta a la re-alitat asimètrica del territori, elscriteris per distribuir els importsentre els diferents municipis hanestat determinats pel nombred’habitants, la capitalitat i el te-rritori, entre d'altres criteris.

La Diputació també ha tinguten compte la previsió d'assoli-ment dels objectius marcats i de lesseves necessitats, així com el fetque aquests projectes satisfacin lesnecessitats dels municipis ambels menors costos possibles.

Finalment, també s'han con-siderat els projectes mancomu-nats o que s'impulsin entre di-verses administracions.

Invertint al territori» La Diputació de Barcelona destinarà 305 milions d’euros al conjunt de municipis barcelonins

» L’ens provincial pactarà amb cada ajuntament quines són les seves prioritats d’inversió

RedaccióBAIX LLOBREGAT

Durant l’anterior mandat, la Diputació va impulsar la reforma del pont de Sant Quirze de Besora, sobre el riu Ter. Foto: Diputació de Barcelona

AJUDES4Les Meses de con-certació, juntament amb els Ca-tàlegs de serveis, els Programescomplementaris i altres instru-ments, són les eines que estruc-turen el Pla "Xarxa de GovernsLocals 2016-2019". A través d’a-quest programa, la Diputacióde Barcelona desplega l'exercicide les seves competències ambla voluntat de prestar un suportintegral als governs locals, peròtambé centrada en les perso-nes i en l'aposta per la diversifi-cació econòmica del territori.

D'aquesta manera, la garantiade la cohesió social, el foment dela diversificació econòmica del te-rritori, l'aposta pel complimentdels principis de transparència ibon govern, i la promoció de l'e-quilibri territorial són els princi-pals objectius. En aquest sentit, laDiputació aposta per reforçar lacooperació i l'assistència localen favor dels petits municipis id'aquells altres que, per qües-tions geogràfiques o demogràfi-ques, compten amb unes carac-terístiques especials.

Suport integral

@diba

Page 15: Linia mar 34

15 |

Esportslíniamar.cat Maig 2016

DISSABTE 4 DE JUNY11:30 Conte-taller: Anem a fer pa amb els pa-

titelles, a càrrec de la companyia Patawa. Lloc:Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado, a la salataller infantil.

DIJOUS 2 DE JUNY15:00 Conferència/Xerrada: Llegir abans de sa-

ber llegir. Dirigit a famílies amb infants de 2a 3 anys. Lloc: Escola Bressol Municipal La Bla-veta.

FINS A L’11 DE JUNYMatí-Tarda Exposició. Cartells de la GuerraCivil a Catalunya. Mostra de cartells originalsque conserva l’Arxiu Nacional de Catalunya.Lloc: Cèntric Espai Cultural.

DIJOUS 2 DE JUNY19:00Presentació del llibre Barcelona de novel·ladel periodista Raúl Montilla. Un llibre que ba-rreja literatura i realitat, en què la ciutat dedotzenes d'autors i centenars d'històriesconviu amb la ciutat actual. Lloc: Biblioteca.

FINS AL 20 DE JUNYMatí-Tarda Exposició Detalls 2016. A càrrec d’a-lumnes de batxillerat de l’Institut JosepMestres i Busquets. Lloc: Centre de Recursosper a Joves Can Xic.

DIUMENGE 12 DE JUNY10:00 Visita guiada al castell d’Eramprunyà. Sor-tida des de l’ermita de Bruguers. L'accés al cas-tell presenta certa dificultat. Cal portar cal-çat còmode i aigua. Organitza la UME i l’A-juntament.

DIMECRES 15 DE JUNY19:00 De set a nou del vespre el Centre Cultu-ral de Gavà acull la Trobada mensual deplaques de cava.

DISSABTE 11 DE JUNYTot el dia Des de les vuit del matí a les sis dela tarda el Camp de Futbol de Can Tintorer aco-llirà el Torneig final de temporada d’en-guany. Lloc: camp de Can Tintorer (Gavà).

CASTELLDEFELS GAVÀ ESPORTSVILADECANSEL PRAT

El Museu de Gavà acull una exposiciócol·lectiva formada per pintura, es-cultura, fotografia, poesia i prosa de laFundació Hervás Amezcua. Preu: gra-tuït. Lloc: Museu de Gavà.

Exposició: ‘Eva al paradís artificial’

Fins al 19 de juny

Autor: Manuel Torres Braojos: pintor,escultor i ceramista. En el marc del ci-cle del programa de lleure de la gentgran. Lloc: Casal de la Gent Gran El Re-molar. Cases d'en Puig. Serveis deciutadania. Entrada Lliure.

Gent Gran: Exposició de quadres d'oliFins al 10 de juny

Segona diada de futbol UE Castelldefels

Ds. 4 de juny

Del 3 al 5 de juny el barri de Vistale-gre està de festa. La plaça de Joan XXIIIaplegarà el gruix d’activitats progra-mades.

Festa del barri de VistalegreDel 3 al 5 de juny

Jornada d'activitats i partits de futbolde la UEC Castelldefels, des de lesnou del matí fins a les nou del vespre.Lloc: Camp Municipal Els Canyars.

[email protected]

AGENDA MENSUAL

El futbol de la comarca va viureuna jornada màgica el passatdiumenge 29. L’AE Prat i la UECastelldefels van posar la cirere-ta al pastís d’una temporada ex-cel·lent amb els seus respectius as-censos –a Segona B i a Tercera–,mentre que el Gavà continua viual play-offper pujar de categoria.

LA DERROTA MÉS DOLÇAEls potablava van certificar l’as-cens a la ciutat esportiva de Ta-jonar, on van perdre contra l’O-sasuna Promesas (1-0), però vanresistir l’empenta dels navarresosdurant tot el partit i van fer bo el3-1 del partit d’anada al Sagnier.Toni Teixeira va evitar les prime-res rematades dels rojillosque vancomençar el partit bolcats contrala porteria pratenca. Jordi Sán-chez va tenir l’oportunitat més cla-

ra dels de Pedro Dólera al minut15, però els locals van recuperarel control del matx i només les in-tervencions de Teixeira van man-tenir l’empat al descans.

Els de José Manuel Mateovan continuar atacant, però elPrat amenaçava amb la contra.La insistència dels navarresosva tenir la seva recompensa alminut 72, quan Miguel Díaz varematar de cap una falta lateral.Lluny d’espantar-se, els pota-blava van gaudir de dues oca-sions en les botes de Nacho i El-hadji, però en els darrers 10 mi-nuts de joc el filial d’Osasuna vacontinuar atacant, sense èxit.

Quan l’àrbitre va xiular el final,l’equip, el cos tècnic i els 500 afi-cionats que havien viatjat fins aNavarra van celebrar plegats el re-torn a la categoria de bronze delfutbol estatal dos anys després.

TORNEN A TERCERALa trajectòria del Castelldefels aPrimera catalana només ha durat

una temporada. Els de Miki Ca-rrillo van aconseguir sumar els 70punts –els mateixos que el Sant-boià però amb millor goal ave-rage– després de la victòria a ladarrera jornada al municipald’Amposta (1-3). Jairo, l’homegol dels castelldefelencs, va ser elgran protagonista del partit ambun hat-tricka la capital del Mont-sià. Els dos primers gols del da-vanter van arribar en dos minuts,

34 i 36. Després d’uns minuts sen-se ocasions clares, Jairo va sen-tenciar el matx i l’ascens amb elseu 29è gol del curs al 73’. ErikPascual va escurçar distàncies al80’, però el matx no va perillar.

EL GAVÀ, A CIUDAD REALL’altre equip de la comarca queencara té opcions de pujar a Se-gona B és el Gavà. Els de JuanmaPons van superar la primera eli-

minatòria contra el Marino deLuanco en la primera fase per un4-3 total i el passat dia 30 va co-nèixer el seu rival per a la segonafase del play-off, l’Almagro CF deCiudad Real. El partit d’anada esjugarà a la Bòbila el dia 5 de junyi el següent cap de setmana es dis-putarà la tornada a l’estadi Ma-nuel Trujillo. Si l’equip superaaquesta fase, encara hauria de ju-gar una tercera eliminatòria.

Un diumenge rodó» AE Prat i UE Castelldefels es coronen campions de lliga i assoleixen l’ascens a Segona B i Tercera» El Gavà continua viu al ‘play-off’ per pujar i s’enfrontarà a l’Almagro manxec a la segona ronda

Castelldefels | El CCR es jugarà l’ascens a Segona divisió a JaénEl CCR Castelldefels va deixar escapar dos gols d’avantatge contra l’Atlético Mengíbar (2-2) dissabte 28 de

maig i haurà de jugar-se l’ascens en el partit de tornada que es jugarà el pròxim 4 de juny a Jaén. L’equip va jugar una gran primera meitat i Roger Bermusell i Álex Cívico van situar el 2-0 al descans. Tot i això,

els andalusos van millorar al segon temps i van aconseguir l’empat quan faltaven dos minuts per al final.

RedaccióBAIX LLOBREGAT

Els dos equips van celebrar l’ascens lluny de casa. Fotos: AEP i Andrés Burgos

Page 16: Linia mar 34

| 16 líniamar.cat Maig 2016 Pròxima edició: 23 de juny