24
redacció: [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 [email protected] | administració: [email protected] castelldefels · gavà · viladecans · el prat línia mar Novembre de 2014 · Núm.17 www.liniamar.cat Gavà pàg 3 El municipi del Baix amb més denúncies per violència de gènere Castelldefels pàg 8 ICV-EUiA proposa reprovar Manuel Reyes per “mentir” a ‘Salvados’ Viladecans pàg 14 Fins a 6.000 euros de premi per a les llars més sostenibles Esports pàg 20 Una brillant xilena decideix el derbi comarcal de futbol Dret a decidir pàg 18 198.000 ciutadans de la comarca voten en la jornada del 9N Comerç pàg 18 Ada Parellada, convidada de luxe a les Trobades Gastronòmiques del Baix Castelldefels impulsa l’última fase del controvertit passeig El projecte descarta finalment, a demanda dels veïns, les quatre plataformes a tocar dels habitatges pàg 8 pàg 16 Segueix el soroll S’ajorna el judici per les molèsties de la tercera pista del Prat

Linia mar 17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/liniamar/pdf/Linia_Mar_17.pdf

Citation preview

Page 1: Linia mar 17

redacció: [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – [email protected] | administració: [email protected]

castelldefels · gavà · viladecans · el prat líniamar

Novembre de 2014 · Núm.17

www.liniamar.cat

Gavà pàg 3El municipi del Baix amb més denúncies per violència de gènere

Castelldefels pàg 8ICV-EUiA proposareprovar Manuel Reyesper “mentir” a ‘Salvados’

Viladecans pàg 14Fins a 6.000 euros de premiper a les llars més sostenibles

Esports pàg 20Una brillant xilena decideixel derbi comarcal de futbol

Dret a decidir pàg 18198.000 ciutadansde la comarca votenen la jornada del 9N

Comerç pàg 18Ada Parellada, convidada de luxe a les TrobadesGastronòmiques del Baix

Castelldefels impulsa l’últimafase del controvertit passeig

El projecte descarta finalment, a demanda dels veïns, les quatre plataformes a tocar dels habitatges pàg 8

pàg 16

Segueix el sorollS’ajorna el judici per les molèsties de la tercera pista del Prat

Page 2: Linia mar 17

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2

Novembre 2014líniamar.cat

Page 3: Linia mar 17

3 | En Portada líniamar.catNovembre 2014

El nombre de denúncies per vio-lència de gènere al Baix Llobre-gat ha augmentat durant el segontrimestre de l’any, segons dadespublicades per l'Observatori Co-marcal. Durant aquest període,els partits judicials van regis-trar fins a 509 denúncies per vio-lència de gènere. Només a Gavàes van rebre 198 denúncies (és elmunicipi del Baix on se’n van re-bre més) i en tres casos les donesvan renunciar al procés judicial.

Són dades desesperançadoresal conjunt comarcal, ja que res-pecte del trimestre anterior, s’hanregistrat un total de disset de-núncies més per violència mas-clista i hi ha hagut setze renún-cies més al procés.

El 46% de les denúncies perviolència masclista han estat re-budes per atestat policial amb de-

núncia de la víctima i el 38,1%s’han presentat directament perpart de la víctima als Jutjats deGuàrdia.

Durant els mesos d'abril,maig i juny han estat condemnatsper violència masclista una tren-tena d’homes i vint-i-cinc d’ellshan estat absolts.

Durant el mateix període, enels partits judicials del Baix Llo-bregat s’han registrat 85 as-sumptes civils d'ingrés directe (el10,2% dels registrats en el con-junt de Catalunya). En gran partdels casos, el motiu de la violèn-cia masclista han estat els divor-cis no consensuats.

Pel que fa als assumptes pe-nals d'ingrés directe, se n’han re-gistrat un total de 654 durantaquest període, una xifra querepresenta el 10,9% del total delconjunt de Catalunya.

A més, s’han registrat 46 fal-tes i 540 delictes en els partits ju-dicials del Baix Llobregat. Les le-sions i maltractaments han estat

els delictes majoritaris (el 77,2%del total).

Enfront d’aquesta situació,s’han iniciat 126 ordres de pro-tecció, 124 de les quals fetes a ins-tància de la víctima de violènciamasclista.

El pes de les ordres denega-des segueix augmentant en elspartits judicials del Baix Llobre-gat, que ha passat del 39% en elsegon trimestre del 2011 a re-presentar el 71,4% en aquest se-gon trimestre de l’any.

LA VIOLÈNCIA, EN XIFRESLa majoria dels homes denun-ciats a la comarca per violència degènere són de nacionalitat es-panyola (80,15%) i el 83,3% deles víctimes a les quals se'ls va ac-tivar una ordre de protecció sónmajors d'edat i de nacionalitat es-panyola. Una altra dada que esdesprèn de l'informe de l’Ob-servatori és que el 53,2% delsagressors mantenien una relacióafectiva amb la víctima.

» El nombre de denúncies per violència de gènere al Baix Llobregat augmenta des de principis d’any» Davant d’això, s’han iniciat 126 ordres de protecció, 124 de les quals a instància de les víctimes

Neus MàrmolGAVÀ

Més del 80% dels homes maltractadors a la comarca són de nacionalitat espanyola. Fotos: Arxiu

El drama no s’atura

IGUALTAT4L’Ajuntament deCastelldefels treballa, com moltsaltres municipis de la comarca,per assolir la igualtat entre homesi dones. Amb aquest objectiu,l’any 2006 el Ple Municipal vaaprovar el Pla Municipal per ala igualtat d'oportunitats entredones i homes de Castelldefels,com a punt de partida i marc dereferència indispensable a l'horad'implementar la perspectiva degènere en les diferents àrees mu-

nicipals i guiar les actuacions dela Regidoria de Polítiques d'I-gualtat.

Els objectius generals d'a-quest Pla són adequar l'admi-nistració municipal al principi d'i-gualtat d'oportunitats, assoliruna organització territorial sos-tenible favorable a la igualtatd'oportunitats i incorporar la di-versitat entre les persones a lespolítiques municipals i a la so-cietat, entre altres.

Castelldefels va aprovar el2006 el Pla per a la igualtat

Page 4: Linia mar 17

| 4Opiniólíniamar.cat Novembre 2014

publicitat 619 13 66 88

amb el suport de:

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Mar no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

líniamar.cat

Dipòsit legal: B.12315-2013

15.000 exemplars

Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Doncs ja el tenim aqui! Ho sa-bíem, pero així i tot quan apa-reix, ens ve l’esglai. El fiscal ge-neral de l’Estat, el senyorTorres-Dulce, convoca la flor inata de la fiscalia i, malgrat quedos fiscals presenten objeccions,tira endavant la demanda del go-vern espanyol contra el presidentArtur Mas, la vicepresidenta Or-tega i la consellera d’Ensenya-ment Irene Rigau, amb el se-guents carrecs: Desobediencia,malversacio, prevaricacio i usur-pacio de funcions. Quasi res! I lafiscalia de Catalunya, tal com es-tableix l’escala de comandamenten l’escalafo dels fiscals, obeira ila presentara, es clar.

Alícia Sanchez estara exul-tant de contenta perque els seusamics fiscals han complert ambla seva obligacio i així no tan solsjudicialitzar la política, sino ames penalitzar-la. Per si no fospoc, el senyor Pedro Sanchezaterrara a províncies per donar-nos la tabarra i predicar, de bra-cet amb Miquel Iceta, no se quede la tercera via i una reforma dela constitucio espanyola. Per re-blar el clau, Mariano Rajoy vin-dra a la colonia a renyar els obs-tinats independentistes i aamanyagar els que no ho son perdir-los-hi que be que aniran con-tinuant sent Espanya. Pero notot s’acaba aquí, corre la bramaquee tambe vindra el rei borbo,Felip VI, a donar-nos peixet,daurar-nos la píndola i deixaranar quatre frases en catala per-què els aborígens del territoriquedin felicos i contents. Que veel llop? Ens cau a sobre una ma-nada de llops. Socors, cames aju-deu-me! Me’n vaig d’Espanya,ara mateix.

4Que ve el llopper Jordi Lleal

#DiaDelsInfants#NiUnaVíctimaMés

4A Jaime Domínguez Bujpor David Rabadà

La Clara tanca els ulls i, al fer-lo,espera allunyar el dolor que es-garrifa el seu cos i ànima; pateixrecordant aquell passat colpejatde paraules fosques i mansagressives. La Clara tremola.

El 25 de novembre les donescelebrem el Dia Internacionalcontra la violència de gènere; elpròxim desembre farà 10 anysque es va aprovar la Llei Integralcontra la violència de gèneredesenvolupada pel darrer go-vern socialista. Una llei eficaçque té com a objectiu l’elimina-ció de la violència de gènere con-tra les dones i les nenes. Una vio-lència que podem avaluar comuna de les formes més genera-litzades d’abús contra els dretsi la dignitat humana. Una so-cietat democràtica que vol sermoderna ha de treballar pereradicar la xacra que cada anyens deixa dones assassinades inens i nenes víctimes; ha de tre-ballar les polítiques de gènere id’igualtat d’oportunitats des detotes les administracions persuperar les desigualtats que pa-tim les dones i les situacions dis-criminatòries que ens afecten iavançar cada vegada més cap auna distribució equitativa deles oportunitats. Els drets de les

dones són drets humans, i la vio-lència masclista és una greuvulneració d’aquests drets i unobstacle perquè les dones pu-guem assolir la plena ciutadania,l’autonomia i la llibertat.

Les socialistes, un any més,reivindiquem tornar a prioritzarla perspectiva de gènere i les po-lítiques contra la violència versles dones, amb els recursos i me-sures desmantellades en elsdarrers anys pel govern del PP.Perquè les polítiques d’igualtatd’oportunitats, d’acompanya-ment a la inserció laboral, d’e-ducació, de salut i les polítiquesde suport a les persones amb de-pendència són innegociables inecessàries per a una societat onla justícia social, la solidaritat ila igualtat democràtica són elspilars bàsics per a la humanit-zació del nostre món.

La Clara obre els ulls sentint-se com si no formés part delmón, encara viu en un espai ne-gre: viure amb senyals de pati-ment en la pell no és viure. LaClara sent com una llàgrima lirellisca per la galta i se l’eixugaamb la mà. Les seves llàgrimesencara tenen el sabor de la por,i espera impacient el sabor d’unnou despertar.

per Mari Carmen Lozano

4Contra la violència de gènere

Al respecto de los intentos in-dependentistas catalanes, elJefe del Estado Mayor del Ejér-cito Español, Jaime Domíngu-ez Buj, declaró el martes 18 denoviembre que cuando la me-trópolis se hace débil viene lacaída, recordando con ello el pa-sado colonial españoles. Insi-nuar que Cataluña pueda equi-valer a una colonia de Españano parece muy oportuno.

Todos sabemos que Castillafue grande y extensa, un impe-rio en donde no se ponía el sol.Las colonias daban grandes be-neficios al reino y este les cam-bió su religión, lengua y genes.La historia cuenta cómo sucediótal cambio, una permuta que de-rivó finalmente hacia la inde-pendencia de aquellas colonias.Cataluña, aunque fuera una co-lonia, sigue perteneciendo a Es-

paña, y ese ha sido el error deDomínguez Buj, considerar in-conscientemente esta autono-mía como una antigua colonia.

Es decir, que DomínguezBuj o bien dijo lo que pensabao no pensó lo que dijo. Catalu-ña da mucho a España, y así lodemuestran las balanzas fisca-les publicadas. No es de extra-ñar que muchos catalanes sesientan tratados como una co-lonia expoliada. Si el actual go-bierno español desea integrar aCataluña deberá hacer algo másque movilizar a sus fiscales.

En este sentido están abo-nando la tierra de un catalanis-mo antiespañolista, ¿o quizás eseso lo que pretenden? Si es así,tendrá razón el Jefe del EstadoMayor con sus insinuaciones yCataluña terminará por ser la úl-tima colonia de España.

#SHanQuerellat

@jordiborras: Torres-Dulce i la fiscalia del'Estat estan fent la millor campanya elec-toral possible a Artur Mas. Com poden sertan rucs aquesta colla?

@nilska: La violència masclista és la mani-festació més extrema d’un model degènere, de relacions i de patrons d’amor dela societat patriarcal.

@marzoar: Avui és el dia de la infància.Aquí 1 de cada 3 és pobre. Al món n’hi hamilions sense drets, però els informatiusobren amb la mort de la duquessa.

Page 5: Linia mar 17

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 5 | Novembre 2014 líniamar.cat

Page 6: Linia mar 17

| 6 líniamar.cat Novembre 2014

@encampanya: Cava a Palau en conèixerque Sweet Towers presentarà la querella.“Rajoy compleix amb la seva paraula", diuArtur Mas.

@kikucatkiku: L'exvicepresident del gov-ern Espanyol, Alfonso Guerra, que va haverde dimitir per corrupció, compara el 9Namb la violència de gènere.

@cristina_pardo: Hoy se cumplen 3 añosde la victoria electoral del PP. El único que noestá tocado en el Gobierno y en el partido esel programa electoral.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Moltes de les reaccions a la votació del9N són d’allò més pintoresques. Cadascúvincula la seva defensa al color del cris-tall de les ulleres que porta. Que si hi hahagut pocs votants, que si n’hi ha hagutmolts, que si n’hi hagués pogut havermés, que si n’hi hagués pogut haver me-nys, però, objectivament, han estat mésde dos milions tres-centes mil personesles que han acudit a votar. Molts la-menten les condicions deplorables enquè s’ha hagut de celebrar un acte de-mocràtic, perquè el govern de l’Estat es-panyol ha fet tot el que ha pogut per im-pedir que el poble català pogués exerciraquest dret que tenen tots els pobles ci-vilitzats del món.

Mentrestant, assistim a un desvari,que ja és massa habitual. Sembla que al-gunes persones han arribat a un estat dedeliri absolut. Els que volen que no es pu-gui actuar democràticament tenen unaràbia sorda que els rosega les entrany-es quan se n’adonen que el poble cata-là ha acabat fent el que li correspon a unpoble lliure, encara que amb condi-cions lamentables, a causa dels bastonsa les rodes d’un govern que no sap quèés governar democràticament.

Les reaccions del govern del PP,molts dels seus dirigents i abundantsdels vividors que viuen aixoplugats sotael paraigua popular, han afirmat queeren pocs els que havien anat a votar,quan havien estat més de mig milió delsque havien previst els organitzadors, en-tenent com a organitzadors la societat ci-vil, el poble. Alguns arriben a demostrarque han perdut el seny, quan parlen denazis, quan pretenen igualar el sobira-nisme amb el nazisme. Una guarda dedescastats pretenia que el Govern de Ra-joy hagués d’impedir les votacions ambles armes. Uns altres, en lloc de votar, esdedicaven a denunciar a la Justícia ques’estava votant, com si això fos il·legal.Ni la Constitució espanyola s’atreveix adir que votar és il·legal.

El poble català del Principat ha fet totel que ha pogut per exercir el dret a vo-tar, encara que hagués volgut exercir eldret a decidir. El Govern català i els par-tits que volien fer el que fan tots els po-

bles del món, és a dir, poder accedir a lesurnes, no han fet res més que ajudar alseu poble. Ara el govern de Madrid volreprimir, com ha volgut fer al llarg delssegles, el poble català, i com que no potanar contra milions de persones, cabussael seu fiscal general perquè posi quere-lles contra els cappares del govern de laGeneralitat. En lloc d’asseure’s i escol-tar, vol continuar amb la línia de sem-pre, que no és cap línia, que és tractarcom a colònia el poble català. Ja sé quela nació catalana no és una colònia a lavella usança. El que dic sempre que enparlo, és que en molts d’aspectes, rep untractament colonial.

Va ser molt emocionant veure per-sones velles que s’emocionaven o queploraven per poder exercir aquest dretfonamental abans de morir. Algunsvoldrien morir independents d’Espanya.En canvi, alguns dels que s’oposen a lavotació callen i no diuen res.

Ha quedat molt clar i el món ara jaho sap, que el poble català vol poder de-cidir el seu futur, i s’haurà d’arbitrar al-gun sistema per a fer-ho. Al Principat deCatalunya hi ha gent que es vol inde-penditzar d’Espanya i n’hi ha que volencontinuar essent espanyols. La maneramés adequada d’esbrinar quina és la si-tuació real és preparar un referèndumi votar. Si perden els catalans que volenla independència, si són menys que elsque volen continuar igual, ho accepta-ran pacíficament, com ho han fet sem-pre; en canvi, sembla, que no seria aixísi perdessin els que volen continuar almapa espanyol, ja que els dirigents d’a-questa posició no volen que es voti. Si noes pot votar, perquè el dia que es voti eldret a decidir i guanyi aquesta opció, lasocietat ha de quedar fracturada, ja hideu estar ara.

Si ara no passa res, tampoc no pas-saria en una Catalunya independent, jaque se suposa que els no independen-tistes no són els violents. Els problemeses podrien resoldre millor, ja que no hihauria els obstacles que han posat sem-pre els governs que es troben a Madrid.Per això no es pot aturar el camí cap ala independència.

4Cap a la independènciapor Joan Lladonet

Petons i abraçades a tots i totes! Ho hemfet molt bé i som l’admiració del món,per vergonya dels covards i profit delsanglosaxons! D’acord? Ja podem acabarde petonejar-nos i de beure ratafia a ga-let? Doncs apa, anem per feina, que l’es-cenari posterior a la festassa del 9N ésd’allò més trempant, per molt que hi hagiencara llums, ombres, dubtes i xifres ba-llant al so dels Godó i la resta de la cadacop més irrellevant botifleria nostrada.Què queda després que més de dos mi-lions de catalans es passessin l’Estat perl’engonal i anessin a votar?

Per una banda, la resurrecció políti-ca del president Mas, aquell madelmanque ens va colar en Pujol, que no era in-dependentista i que ens pensàvem queno tindria pebrots per acompanyar-nos fins on hem arribat, ens ha sortit unestadista pota negra i un patriota de capa peus. Encara que corri el perill de vo-ler-ho monopolitzar en excés, dubto quesigui tant burro després de la clatelladade fa dos anys. Tothom sap que s’estàpreparant el “partit del president”, unaocasió única per desfer-se de paparresque fa trenta anys que estan amorrats alpiló de CiU i que no aporten res al futurpolític de Catalunya –i no, no dirénoms–, i també de filtrar i anar a pes-car gent nova de la societat civil que pu-gui bastir la proposta del centre-dreta ca-talà de cara a la construcció de la Re-pública Catalana. Gent que no estiguiempastifada pel modus operandi de lapolítica del fangar català i de l’omertà,dels silencis còmplices o de les espantásprèvies al 9N. El President Mas hauriad’aprofitar l’avinentesa per fer net itrobar gent lleial al país que vulgui ga-rantir que no muntem una espanyeta alnord-est de la Península.

Junqueras, finalment, tindrà o no laforça per fer-ho, espero que si, però hau-ria també de trobar la fórmula d’apor-tar credibilitat a les seves llistes electo-rals cara les plebiscitàries que se’ns ti-ren a sobre. Que no, que no Oriol, queno pots tornar a anar al partit a veure quèhi trobes, que tens una colla de gent acasa que treu escuma per la boca de plaerquan recorda la VISA que tenia durantel tripartit. Aquest cop tampoc diré

noms. Però tens l’oportunitat històricade rebregar les esperances dels medio-cres que t’envolten, amb la patriòtica ex-cusa d’incorporar gent de la societat ci-vil a les teves llistes, si es que no et fa elpes la llista conjunta amb les restes delnaufragi convergent, que també ho en-tendríem, no pateixis, i no em tornis asomicar, si us plau.

Ostipa! Seriosament David? Serio-sament Quim? No tornareu a encapça-lar les llistes de la CUP? Els paios –i pa-ies– que han tingut més sentit d’estat ales reunions pel dret a decidir fotreu elcamp i deixareu orfes a tota la gent queheu convençut els darrers dos anys? Peròsi gairebé estava per votar-vos jo! No usho podeu repensar? No veieu que sou elsqui defenseu les fronteres del Lerrou-xisme de Podemos? Ara ens deixareu ti-rats? Ostres, que el país us necessita.

Estic convençut que la CUP, en unestat independent, seguirà portant la fla-ma de la reivindicació de l’esquerramés genuïna. I tanmateix estic conven-çut que acabat el frau fiscal i amb lleisque rebentin el capitalisme hereditari -i no ho dubteu… en aquesta feina us aju-darem més d’un: no caldrà que la CUPestigui disposada a cremar-ho tot, ambfer polítiques d’esquerres i redistributi-ves ja tindreu prou bona feina per fer. Iels d’Iniciativa? Trencats per la meitaten el vot i atacats per totes bandes pelsPodemos! Per molt que reivindico el seuesperit democràtic i el gran esforç quehan hagut de fer… potser que s’ho facinmirar. Ai Camats… què en farem de tu?Ai Herrera… ja has parlat amb en Du-ran per fer la candidatura del Sí però No?

Catalunya va donar un pas de gegantel dia 9 i la por ha canviat de bàndol, isi no us ho creieu, llegiu la premsa in-ternacional en comptes de Periódicos,Mundos y Vanguardies. A Espanya esdesperten els qui diuen que la batalla ca-talana es la batalla per les llibertats, icada cop seran més a dir-ho. Amb unPSOE en descomposició i amb un PP es-micolat per la corrupció només quedael “Mariano y cierra España”! i el sabut“la culpa es de los catalanes”, que d’ai-xò en faran la campanya electoral. Vis-ca el 10N! Visca!

4Visca el 10N, visca!per Carles Savalls

Envia’ns les teves cartes a: [email protected]

Page 7: Linia mar 17

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 7 | Novembre 2014 líniamar.cat

Page 8: Linia mar 17

| 8

Novembre 2014líniamar.catCastelldefels

En marxa l’última fase del polèmic passeig Martítim» El Ple aprova per unanimitat la demanda veïnal en contra de lainstal·lació de quatre plataformes a deu metres dels habitatges

La ciutat es prepara per rebrela Festa Major d’Hivern

FESTES4Castelldefels està en-gegant motors per preparar l’a-rribada de la Festa Majord’Hivern, que se celebrarà del5 al 8 de desembre.

Divendres 5 s’inaugurarà elMercat Medieval i hi haurà ac-tivitats ambientades en aques-ta època, com la falconeria i ta-llers de cuir i vitralls.

El dia 6 es faran exhibi-cions i recreacions històriquesal llarg del dia, i a les cinc de latarda s’oferirà un espectacleitinerant. A la plaça de Cata-

lunya també es mostraran dan-ses orientals a l’espai àrab, quees repetiran cada dia de FestaMajor.

Diumenge 7 a la tarda s’o-brirà el Campament Medievali es farà un torneig de cavalls alParc de la Muntanyeta (16:30hores). El dia 8 se celebraràuna desfilada dels grups de re-creació històrica i es farà el co-miat a la plaça de l’Església.

Cada dia hi haurà activi-tats infantils a la plaça de la Bi-blioteca.

ICV-EUiA proposa reprovarReyes per “mentir” a ‘Salvados’POLÈMICA4El grup munici-pal d’ICV-EUiA ha presentatuna moció, per ser discutida alpròxim Ple municipal, en laqual demana “que l’alcalde Re-yes reconegui la falsedat de lesseves paraules i que faci unarectificació pública”, desprésque durant el programa de LaSexta, Salvados, afirmés queals nens i nenes de Castelldefelsse’ls obligava a parlar en cata-là al pati de l’escola.

Candela López, regidorad’ICV-EUiA a l’Ajuntament deCastelldefels, ha dit mitjan-çant un comunicat que “a mésde demanar la reprovació deManuel Reyes per haver men-tit”, també se l’acusa de “man-

ca d’escrúpols” i “afany de cre-ar un conflicte lingüístic que noexisteix”. Segons López, no hiha conflicte lingüístic, cosa quesaben “tots els pares i mares”.ICV-EUiA ha demanat a la res-ta de grups municipals que do-nin suport a la moció.

Per la seva banda, l’alcaldeManuel Reyes ha afirmat, endeclaracions a Línia Mar, quecreu que “es tracta d'una mocióelectoralista amb afany me-diàtic impulsada per donar aconèixer els seus nous candi-dats per a les eleccions muni-cipals”, i afegeix que “enaquests moments hi ha moltsaltres temes d'interès per alsveïns de Castelldefels".

El passat dimecres 12 de no-vembre es va col·locar la prime-ra pedra de la tercera fase del pas-seig Marítim de Castelldefels,un tram que ha portat polèmicades de fa temps, ja que aquestatercera fase de les obres del pro-jecte contemplava la construccióde quatre grans plataformes des-tinades a la instal·lació de res-taurants, durant tot l’any, a no-més deu metres dels habitatges.

Els veïns, agrupats en la pla-taforma Stop Fase 3, des d’unprimer moment van fer sentir lesseves reivindicacions a l’alcalde,Manuel Reyes (PP), i van dema-nar la supressió d’aquestes pla-taformes.

Finalment, la proposta veïnalva ser aprovada al Ple per una-nimitat. De fet, “va ser la matei-xa Àrea de Governació qui va pre-sentar la moció per retirar lesquatre plataformes arran de lesqueixes dels veïns”, segons ex-pliquen fonts municipals.

Així, amb els vots a favor detots els partits, es va traslladar lademanda al Ministeri de Fo-ment, qui finalment ha retirat laconstrucció de les quatre plata-formes del projecte.

Els veïns d’Stop Fase 3 s’hanmostrat satisfets “per haver acon-seguit l’eliminació de les quatreplataformes inicialment previs-tes per a la ubicació de restau-rants fixos”.

Tot i això, el grup local d’ICV-EUiA considera que “el projectes’ha fet ràpid i malament i sensecomptar amb el consens polític ni

amb la ciutadania, per un únicmotiu: les presses electorals del’alcalde Reyes”. Segons els eco-socialistes, aquesta obra, quepodria haver estat “un problemaafegit al barri”, s’ha impedit grà-cies a “l’organització dels veïns iveïnes d’Stop Fase 3”.

Per la seva banda, el grup mu-nicipal del PSC coincideix ambels verds que “l’alcalde Reyes vatirar endavant el projecte defi-nitiu del passeig sense comptaramb la participació del veïnat du-rant tot el procés”.

Un altre fet polèmic és quepart del finançament -que haviad’assumir plenament Foment-anirà a càrrec de l’Ajuntament,que pagarà el mobiliari i l’orna-mentació. Segons, l’AVVIC, queforma part del govern amb PP iCiU, “tot això queda per veure iés una partida secundària”.

Acte de col·locació de la primera pedra de la tercera fase del passeig Marítim. Foto: GHC

Tecnologia | Setmana de la Ciència i de les Noves TecnologiesLa ciutat celebra fins al 23 de novembre una nova edició de la Setmana de la Ciència i les Noves

Tecnologies, que ofereix un ampli ventall de propostes agrupades enguany sota el lema [email protected]+Ciència+Tecnologia = Impuls a la recerca de Qualitat. La cita anual amb la ciència i la

tecnologia celebra també l'Any de la Biotecnologia i l'Any Internacional de la Cristal·lografia.

RedaccióCASTELLDEFELS

Page 9: Linia mar 17

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 9 | Novembre 2014 líniamar.cat

Page 10: Linia mar 17

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 10

Novembre 2014líniamar.cat

líniamar

Page 11: Linia mar 17

11 | líniamar.catNovembre 2014

El consistori pagarà 1,8 milionsd’euros per fer el quart institut

SOCIETAT4L'Àrea d’Igualtatde l’Ajuntament de Castelldefelsha organitzat recentment untaller de formació sobre la di-versitat sexual i l'homofòbia ales aules.

L'objectiu de la iniciativamunicipal -que s’ha dut a termea diversos centres educatius i ala Biblioteca Central- és posarles bases per un treball més pro-fund sobre l'homofòbia a les es-coles de Castelldefels.

Des de l'Àrea d'Igualtat afir-men que “els nostres infants iadolescents lesbianes, gais itranssexuals, així com els fills ifilles de lesbianes, gais i trans-sexuals, tenen el dret de sereducats en una escola que tre-balla per eradicar qualsevol ti-pus de discriminació. L’educa-ció en valors és un dret de totl'alumnat”.

Engega un taller a l’aula en contrade l’homofòbia

L’Ajuntament de Castelldefelsfinançarà amb 1,8 milions d’eu-ros la construcció del quartinstitut de la ciutat. És una de-cisió que va acordar el Ple de fi-nals de setembre per unanimi-tat i consisteix en un conveni decol·laboració entre el Departa-ment d’Ensenyament i el con-sistori segons el qual l’Ajunta-ment es compromet a executara càrrec seu la construcció delsedificis necessaris per a la po-

sada en funcionament del quartinstitut de Castelldefels. El nouedifici s’aixecarà a Ca n'Aime-ric, al costat de l’actual escolaJosep Guinovart.

UNA DECISIÓ POLÈMICAEs tracta d’una qüestió polè-mica, almenys des del punt devista del grup municipal delPSC, que creu que el consisto-ri hauria d’exigir a la Generali-tat que compleixi amb la sevaobligació de construir-lo.

Malgrat que el PSC local vavotar a favor del conveni, els so-cialistes de Castelldefels la-menten la gestió política duta a

terme per l’alcalde Manuel Re-yes (PP). Segons Maria Miran-da, candidata socialista a l’al-caldia de Castelldefels, “[Reyes]lluny de fer valer l’acord acon-seguit per l’anterior govern mu-nicipal, que preveia la cons-trucció del quart institut al cos-tat de l’escola Gar i Got amb cà-rrec exclusivament als pressu-postos de la Generalitat, ha op-tat perquè ara sigui el munici-pi qui assumeixi el costd'1.796.700 euros per la cons-trucció del nou equipament".Segons els socialistes, “el costrecaurà en les butxaques delsciutadans de Castelldefels”.

RedaccióCASTELLDEFELS

Castelldefels

L’institut s’ubicarà al costat de l’escola Josep Guinovart. Foto: Google Maps

POLÍTICA4La coordinadorad’ICV a Castelldefels i coordi-nadora comarcal d’ICV al BaixLlobregat, Candela López, seràla candidata de la formacióecosocialista a les pròximeseleccions municipals del mesde maig. La candidata ecoso-cialista, amb el suport de l’As-semblea local d’ICV Castellde-fels, ha presentat els avals su-ficients per optar a la candida-tura segons la normativa.

En l'actualitat, López és re-gidora d’ICV-EUiA a l’oposicióa l’Ajuntament de Castelldefels.Ha estat l’única candidata a lesprimàries en el procés obert perla formació ecosocialista i araserà ratificada com a cap de llis-ta en una assemblea oberta.

Candela López,candidata d’ICVa les municipals

Page 12: Linia mar 17

| 12

Novembre 2014líniamar.cat

Gavà

L’Ajuntament de Gavà destina-rà una partida de 35.000 eurosper a activitats extraescolars edu-catives, artístiques i culturals.Està previst que es podran be-neficiar d’aquestes subvencionsentre 300 i 400 famílies.

Aquestes beques comple-menten les beques esportivesVíctor Valdés-Ciutat de Gavà,que l’any que ve es tornaran aconvocar.

A més de destinar aquests di-ners a les beques d’activitats ex-traescolars, el consistori es re-servarà una partida de 59.000euros per a beques menjador. Enaquest cas, es preveu que se’n be-neficiaran unes 400 famílies dela ciutat, segons han informatfonts municipals en un comuni-cat, que han afegit que es man-

té el programa de beques de lli-bres amb una dotació de 86.000euros.

TUTORS EDUCATIUSUn dels nous programes ques'implementaran aquest any és

el de Tutors Educatius, a travésdels quals estudiants de Batxi-llerat i de la universitat donaransuport a alumnes que cursen desde 5è de Primària fins a 2n d'E-SO amb dificultats per seguir elritme escolar.

L’Ajuntament vol ajudar les famílies desafavorides. Foto: Google Maps

Gavà destina 35.000 euros apagar activitats extraescolars

» Entre 300 i 400 famílies de la ciutat es beneficiaran d’aquests ajuts» El consistori reserva també partides per a beques menjador i llibres

La ciutat és seu del 4t Congrésde Dones del Baix Llobregat

IGUALTAT4La ciutat de Gavàha estat enguany la seu del 4tCongrés de Dones del Baix Llo-bregat, que es va celebrar els pas-sats dies 14 i 15 de novembre.

Les jornades portaven el títolLes dones com a agents de can-vi social i econòmic i convidavena reflexionar sobre temes coml’emprenedoria femenina, lesnoves organitzacions del tempsdel treball, el lideratge de les do-nes en els moviments socials o lafeminització de la pobresa, entrealtres.

COMARCA CAPDAVANTERAEl Baix Llobregat és un dels te-rritoris on històricament el pesdel moviment de les dones ha es-tat més fort i existeix un grannombre d’entitats de dones que,des dels anys setanta fins a l’ac-tualitat, treballen activamentper la igualtat i per assolir la ple-na ciutadania.

La comarca és capdavanteraen l’existència de regidories perpromoure la igualtat de gènere,així com en la creació de consellsparticipatius de dones.

PATRIMONI4Una exposicióanomenada Érem i Som, inau-gurada el passat dimecres 5 denovembre, mostra una quaran-tena de fotografies i imatges envídeo de la transformació delsbarris de Can Tintorer i CanPere Bori. L’exposició es pot vi-sitar fins al 8 de desembre al jar-dí neolític del Parc Arqueològicde les Mines.

Al llarg de l’exposició, el vi-sitant pot reconèixer els raconsd’aquests barris i com s’han

anat transformant durant elsdarrers quaranta anys. S’hi po-den veure imatges d’edificis his-tòrics com la masia de Can Tin-torer o la desapareguda masia deCan Pere Bori, com també s’hipot conèixer el naixement i l’e-volució d’equipaments coml’Institut de Bruguers, la zona es-portiva de Can Tintorer o elmateix Parc Arqueològic. Érem i Som és un programa

d’exposicions fotogràfiques delsbarris de Gavà que arriba a la

seva quarta edició. És una ini-ciativa de les regidories de barri,amb la col·laboració del Centred’Història de la Ciutat, les asso-ciacions de veïns i l’A grupacióFotogràfica Gavà. El projectetambé compta amb la partici-pació de veïns que han aportatimatges del seu barri.

L’alcaldessa de Gavà, Ra-quel Sánchez, va dir durant l’ac-te d’inauguració que la mostra“permet visualitzar la profundatransformació del municipi”.

Seguretat | Una campanya per reduir els accidents de trànsitLa Policia de Gavà ha intensificat durant aquest any el control de velocitat a les vies urbanes de la

ciutat. Del 25 de marc� a l’11 d’abril i del 15 de setembre al 10 d’octubre, es va instal·lar un radar mòbil als punts on s’havia detectat una major sinistralitat entre l’agost de 2013 i l’agost d'enguany,

quan es van registrar 276 accidents de trànsit, un 14% més respecte dels dotze mesos anteriors.

Neus MàrmolGAVÀ

Transformació històrica

Page 13: Linia mar 17

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 13 | Novembre 2014 líniamar.cat

Page 14: Linia mar 17

Viladecans| 14

Novembre 2014líniamar.cat

Més d’un centenar de veïns iveïnes de Viladecans s’han pre-sentat al concurs El Gran Es-talvi, que han organitzat con-juntament l’Ajuntament i l’em-presa Unilever per premiar l'es-talvi energètic a les cases. Elsguanyadors seran premiatsamb fins a 6.000 euros.

Durant el concurs, que pre-veu quatre categories de parti-cipació -llars unifamiliars, co-munitats de fins a quatre habi-tatges, de fins a 25 i amb més de25 pisos-, els participants apli-caran mesures senzilles de re-

ducció de l'energia per retallara la meitat les seves facturesmensuals.

El repte tindrà una duradade quatre mesos i per seleccio-nar els guanyadors s’avalua-ran els consums de les llars idels elements comuns de l'edi-fici. L'equip tècnic del C2EBClúster d'Eficiència Energèticadel Baix Llobregat, que col·la-bora en la iniciativa, realitzaràtres lectures dels comptadors:a l'inici, als dos mesos i alsquatre mesos del concurs.

Segons han informat fontsmunicipals en un comunicat, hihaurà tres tipus de premis. Enprimer lloc, un premi a la co-munitat que aconsegueixi mésreducció del seu consum, en

comparació amb el mateix pe-ríode de l'any anterior -es pre-miarà cadascuna de les quatrecategories en funció de la midade la comunitat-. Un segonpremi, de 500 euros, s’atorga-rà als habitatges que aconse-gueixin reduir més les emis-sions de CO2, i un tercer premi-un lot de productes d’Unilever-es destinarà a totes les comu-nitats que hagin reduït els seusconsums.

990 EUROS EN ENERGIA Segons fonts municipals, unallar gasta una mitjana de 990euros per any en energia, i potestalviar fins al 50% del seuconsum si pren mesures comajustar els termòstats.

Hi haurà quatre categories i tres tipus de premis, segons les característiques de l’habitatge. Fotos: Arxiu

Fins a 6.000 euros de premi per a les llars que més estalvïin » L’Ajuntament i Unilever han organitzat el concurs ‘El Gran Estalvi’,en el qual s’han presentat més d’un centenar de veïns de la ciutat

Els Mossos recapten més de 200 quilos d’aliments

SOLIDARITAT4Els Mossosd’Esquadra de Viladecans vanrecaptar dos-cents quilos d’ali-ments durant la segona jorna-da solidària que van celebrar faunes setmanes, en col·laboracióamb l’Ajuntament i la CreuRoja.

L’esdeveniment s’incloïadins del projecte Viladecanssolidària i tenia l’objectiu decontribuir a les necessitats mésbàsiques d’aquells ciutadansen situació de pobresa.

Els aliments recaptats pro-venien dels paquets que deixa-ven les persones que aquell diavisitaven la comissaria. Aixídoncs, a canvi d’una visita guia-da per les instal·lacions del cosde seguretat, els assistents dei-xaven bosses i paquets ambmenjar a l’estand que la CreuRoja tenia instal·lat a l’entradade les dependències policials.

Enguany es demanava queles donacions fossin preferent-ment d’oli o de llet.

Dues entitats, reconegudesper la seva tasca cultural

CULTURA4La Coral La Lira i elCentre Ocupacional Caviga deViladecans han estat premiatsdurant els VIII Premis de Re-coneixement Cultural del BaixLlobregat, que es van celebraral municipi el passat 14 de no-vembre. Els guardons s’ator-guen cada dos anys per part delCentre d'Estudis Comarcals delBaix Llobregat, que enguanycelebra el 40è aniversari.

L'Agrupament Coral La Lirava ser la guanyadora del premi

Joan Cererols de Música. Per laseva banda, el Centre Ocupa-cional Caviga es va endur elJoan N. Garcia-Nieto al Com-promís Cívic.

També van ser reconeguts elpoeta Joan Margarit i l'entitatÒmnium Cultural. L'actriu Cla-ra Segura va ser escollida per-sonalitat baixllobregatina del'any per votació popular.

A la convocatòria, set veïnsi veïnes de Viladecans van serfinalistes.

Successos | Mor un viladecanenc en un accidentUn ciutadà de Viladecans, un home de 28 anys, va morir el passat 7 de novembre

en un accident que es va produir a Sant Carles de la Ràpita, concretament a la carretera TV-3408, en què va xocar el seu turisme amb un camió. Al turisme on

viatjava hi havia un altre ocupant, una dona de 22 anys, veïna de Barcelona.

Neus MàrmolVILADECANS

Page 15: Linia mar 17

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 15 | Novembre 2014 líniamar.cat

Page 16: Linia mar 17

| 16

Novembre 2014líniamar.cat

El judici pels sorolls de la terce-ra pista del Prat ha quedat final-ment ajornat fins al maig desprésde dos dies de suspensió -s’haviade celebrar el passat dimarts 11de novembre-.

L’ajornament s’ha produïtperquè una de les acusacionsparticulars, en concret els veïnsde Gavà Mar, no ha acceptat elpacte amb Aena, que proposavacrear una comissió de treballamb les altres parts -els veïns deCastelldefels, Gavà Mar i un par-ticular-. Per a Aena, aquest era unrequisit bàsic per formalitzar unacord amb les acusacions parti-culars i, davant la negativa delsveïns de Gavà Mar, ha rebutjatsignar el pacte.

Els veïns de Gavà Mar han ex-plicat a diversos mitjans que es-

tarien disposats a arribar a unacord sempre i quan Aena esti-gués disposada a incloure-hi queclausura la capçalera oest de latercera pista per evitar que elsavions passin a menys de 200metres dels habitatges.

POSSIBLES NEGOCIACIONSAixí doncs, a l’espera de poder re-organitzar el calendari, el judicis’ha ajornat fins al maig, tot i queni Aena ni els veïns tanquen laporta a possibles negociacionsdurant aquest període.

Un avió passa molt a prop d’uns habitatges. Foto: AAVV Gavà Mar

S’ajorna el judici pels sorolls de la tercera pista del Prat

» L’acord entre Aena i els veïns no es formalitza perquè una de lestres associacions no es conforma amb la creació d’una comissió

El consistori ajuda a pagarl’escola bressol a les famílies

AJUDES4L’Ajuntament delPrat destinarà 22.597 euros aajudar a les famílies que ho ne-cessiten a pagar l’escola bressoldels seus fills i filles.

Gràcies a aquesta mesuraaprovada, el consistori pagaràtotalment o parcialment lesquotes d'ensenyament i/o demenjador a les famílies d’un to-tal de 17 infants de la ciutat ma-triculats aquest curs a les es-coles bressol municipals LaBlaveta i Sol Solet, i a la llard'infants Dumbo.

L'Ajuntament del Prat ator-ga aquests ajuts -inclosos en elspressupostos municipals- enfunció dels informes elaboratspel departament municipal deServeis Socials que identifi-quen les famílies amb necessi-tats econòmiques especials.

Des de l’inici de la crisi eco-nòmica cada vegada hi ha mésfamílies que tenen la necessitatde demanar ajuts per poderescolaritzar els seus fills, i estracta d’un problema d’altaprioritat per al municipi.

PARC AGRARI4El passat dis-sabte 15 de novembre, Unió dePagesos, juntament amb la pla-taforma Delta Viu, va organit-zar una jornada de debat sotael títol Després d’Eurovegas,quin Delta volem? amb l’ob-jectiu de reflexionar sobre el fu-tur del Parc Agrari del Baix Llo-bregat.

La jornada va aplegar pro-ductors, gestors, tècnics, am-bientòlegs, conservacionistes,cooperatives de consum i ciu-

tadans i es va centrar a abordarla preservació del territori, es-pecialment la zona agrícola,així com trobar un equilibrientre la part agrícola, urbana iambiental del Delta.

Durant el debat, es va par-lar sobre la protecció que ne-cessita la zona agrícola del Del-ta del Llobregat per seguir sentcompetitiva i viable, en equili-bri amb la seva biodiversitat.

També es va tractar el temad’Eurovegas i del perill al qual

s’enfronta el Parc Agrari deser matèria d’especulació.

L’esdeveniment es va divi-dir en diferents blocs de xerra-des. Una d’elles va ser la que vaoferir l’enginyer tècnic agríco-la i ambientòleg Manel Cunill,el qual va parlar del paper delDelta agrícola, natural i urbà.Un altre conferenciant va ser elbiòleg Ricard Gutiérrez, queva explicar la importància eco-lògica del Delta de Llobregat aCatalunya.

El Prat de Llobregat Societat | Es renova el Consell dels InfantsEl passat divendres 7 de novembre es va fer l'acte de renovació del

Consell dels Infants del Prat, al saló de plens de l'Ajuntament. Comcada any, es renova aquest espai de participació format per 28 nens i

nenes de 6è de Primària i 1r d'ESO, de la majoria d'escoles de la ciutat.

Neus MàrmolEL PRAT DE LLOBREGAT

Debat sobre el futur del Delta

Pati de la llar d’infants municipal Dumbo. Foto: Xtec.cat

Page 17: Linia mar 17

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 17 | Novembre 2014 líniamar.cat

Page 18: Linia mar 17

Comarca| 18

Novembre 2014líniamar.cat

Amb el cent per cent de mesesavaluades després de la votacióen el procés participatiu del 9N,el Sí-Sí va guanyar al Baix Llo-bregat amb el 72,12% dels vots,seguit d’un 15,34% de Sí-No, un7,56% de No, un 3,6% d’altres, un0,92% de Sí-En blanc i un 0,47%en blanc.

En xifres absolutes, hi vanparticipar un total de 197.752 per-sones, 142.611 de les quals van vo-tar Sí-Sí, 30.329 van votar Sí-Noi 14.945, No.

A Castelldefels, hi van partici-par un total d’11.151 persones; aGavà, 8.491; al Prat, 11.707; i a Vi-ladecans, 10.472.

El Sí-Sí va guanyar a Castell-defels amb un 70,24% dels vots(9.293 persones van optar peraquesta opció), seguit del Sí-No,

que va obtenir 2.307 vots(17,44%). El No va ser la terceraopció més votada, amb 1.144 vots(8,65%).

A Gavà, el Sí-Sí es va imposaramb el 70,75% dels vots (un to-tal de 7,390), seguit del Sí-No,amb 1.587 vots (15,19%). Enaquest municipi el No va obtenir

el 8,15% dels vots. Al Prat, 9.081persones van optar pel Sí-Sí(64,00%), 2.502 pel Sí-No(17,63%) i 1.483 pel No (10,45%).

A Viladecans, un 63,42% vavotar pel Sí-Sí (8.133 persones);un 19,27% pel Sí-No (2.471 per-sones) i un 11,04% ho va fer pelNo (1.416 persones).

El 9N mobilitza la comarca, amb gairebé 198.000 votants

RedaccióBAIX LLOBREGAT

A Castelldefels van votar 11.151 persones. Foto: Generalitat

Infraestructures | Denuncien la manca d’inversió de l’EstatEls pressupostos generals de l’Estat tornen a deixar el Baix Llobregat sense inversió en infraestructures

llargament reivindicades. El 2015 es preveuen unes inversions de 134.500.000 d'euros enfront dels127.200.000 previstos el 2014. Amb aquest increment de 13 milions, segons el Consell Comarcal, “no

n'hi ha prou per cobrir les necessitats d'inversió en infraestructures que necessita la comarca”.

Perpinyà substitueix Balseraal Consell Comarcal

RELLEU4Josep Perpinyà (PSC),alcalde de Sant Just, és des deldilluns 10 de novembre el noupresident del Consell Comarcal,dies després que Joaquim Bal-sera, que ha presidit la institu-ció des del 2011, renunciés al seucàrrec a l’ens supramunicipal permotius, diu, “estrictament per-sonals”.

L’alcalde socialista ha estatinvestit com a màxim respon-sable de la institució gràcies alsvots favorables del PSC, CiU,ICV-EUiA i ERC, les quatre for-macions polítiques que confor-men el govern comarcal.

Durant el seu primer discurscom a president, Perpinyà va re-cordar que el Baix Llobregat téun important pes social i eco-nòmic en el conjunt de Cata-lunya i va dir que en els set me-sos de legislatura que queden se-guirà desenvolupant les línies es-tratègiques del pacte de govern.

UNITAT COMARCALPerpinyà també s’ha compromèsa mantenir la institució comar-cal i la unitat del Baix Llobregat,que es troben en un debat polè-mic a causa dels projectes de re-forma de la Generalitat i l’Estat.

El passat diumenge, 16 de no-vembre, Castelldefels ha tornat aser un any més protagonista deles Trobades Gastronòmiquesdel Baix Llobregat, que organit-za el Gremi d’Hostaleria de la ciu-tat i de la comarca.

Enguany, l’esdeveniment hatingut lloc a l'Hotel Rey DonJaime, on s’ha integrat, a més, elsopar anual de cloenda de les ac-tivitats del Gremi.

En aquesta edició de les Tro-bades Gastronòmiques, que ja ésl’onzena, la xef convidada ha es-tat Ada Parellada, del restau-rant Semproniana de Barcelona.Parellada té una trajectòria pro-fessional molt consolidada, ha es-crit més de vint llibres i ha col·la-borat en televisió i en el depar-tament de Salut Pública de la Ge-neralitat. La seva família fa mésde dos segles que es dedica a l'-hostaleria: el seu besavi va cuinar

per al rei Alfons XII; el seu avi vatransformar el mític Restaurant7 Portes de Barcelona i el seu pareva dirigir la Fonda Europa deGranollers. L'acte va ser pre-sentat per la cantant i actriu de

Castelldefels Arantxa Jiménez, iva incloure també un reconei-xement a la pintora Núria Parra,que va donar el quadre de laMostra de Cuina 2014 de Cas-telldefels.

Castelldefels acull un any mésles Trobades Gastronòmiques

El Prat | L’Ajuntament dóna ajuts per contractar aturatsL'Ajuntament del Prat ha aprovat recentment l'atorgament de subvencions aempreses i entitats de la ciutat per a la contractació de persones del Prat queestiguin a l’atur. Les subvencions aprovades tenen un import global de 16.000 euros i seran atorgades a un total de vuit empreses i entitats de la ciutat.

Neus MàrmolCASTELLDEFELS

Comerç

EL PRAT4Una trentena de res-taurants i bars del Prat partici-paran fins a l’11 de desembre enuna nova edició del Quintotapa,que consisteix a oferir una tapa(o de la casa o feta amb pollastrePota Blava) acompanyada d’unquinto de cervesa.

L’esdeveniment ha estat or-ganitzat per l'Associació de Gas-tronomia i Turisme del BaixLlobregat (AGT), que enguany hadecidit donar protagonisme al

pollastre de Pota Blava, un refe-rent en aquesta zona del BaixLlobregat, tot i que la CarxofaPrat també serà un ingredient es-sencial en les tapes que ofereixenels restauradors que hi partici-pen, aprofitant l'inici de la cam-panya de carxofa.

La ruta Quintotapa acabaràcoindicint amb la FiraTapa PotaBlava, que se celebra en el marcde la 41a edició de la Fira Avíco-la Raça Prat.

Torna el Quinto Tapa PotaBlava al Prat fins al desembre

La xef Ada Parellada (centre) ha estat la convidada. Foto: Youtube

Page 19: Linia mar 17

19 |

ServeisNovembre 2014líniamar.cat

Garantir la continuïtat de lesempreses viables i afavorir el re-lleu generacional. Aquest és l’ob-jectiu del programa Reempresa,impulsat a la provincia per la Di-putació de Barcelona.

A través d’aquesta iniciativa,els propietaris d’empreses enfuncionament tenen l’oportu-nitat de cedir a altres empre-nedors la seva activitat quan ladeixen per jubilació o altresmotius. Els que es fan càrrecd’aquests negocis són reem-prenedors que troben en aquestprograma una via amb garantiesd’èxit, gràcies al suport delstècnics dels 35 Centres Locals deServeis a les Empreses (CLSE)de les comarques de Barcelona.

Els beneficis d’aquesta ini-ciativa –que va engegar fa unsanys Cecot i que ha amplificat laDiputació de Barcelona– s’es-

tenen a tota la societat, ja ques’evita la pèrdua d’empresesviables i es garanteix el mante-niment de llocs de treball que,d'una altra manera, es perdrien.

Per portar a terme aquestservei, la Diputació ha format

60 tècnics municipals que s’en-carreguen d’assessorar i aju-dar gratuïtament en tot el pro-cés, tant a les persones que ce-deixen el seu negoci com als re-emprenedors.

Així mateix, el projecte escomplementa amb dues guiesinformatives –una enfocada als

empresaris i l'altra per als em-prenedors– i un portal web(www.reempresa.org) que re-cull tota la informació sobre elprocés de traspàs, que permetsol·licitar assessorament i queesdevé un mercat transparent aInternet on trobar l'oferta i de-manda d'empreses.

XIFRES D’ÈXITFins aquest mes de juny, un to-tal de 75 empreses i comerçoshan estat cedits, cosa que ha su-posat la salvació de 277 llocs detreball a la demarcació barcelo-nina, amb una inversió que hasobrepassat els tres milionsd’euros. Pel que fa al conjunt deCatalunya, el programa ha per-mès salvaguardar 180 empreses,amb una inversió total de gai-rebé nou milions d’euros.

Els experts de la Diputacióde Barcelona i de Cecot tenenl’objectiu d’arribar a un total de212 traspassos de negocis i ope-racions d’èxit de Reempresafins a l'any 2015.

Rellevar emprenedors, salvar negocis» El programa ‘Reempresa’ facilita el relleu generacional i garanteix la continuïtat d’empreses que funcionen» Els Centres Locals de Serveis a les Empreses, coordinats per la Diputació, han aconseguit 75 casos d’èxit

RedaccióBAIX LLOBREGAT

Història | Els orígens del programa ‘Reempresa’El programa Reempresa va arribar a Catalunya de la mà de Cecot l’any 2010, però ja existia des de feia

anys a la resta de països europeus. De fet, a través d’aquest projecte França ha aconseguit evitar el tancament de prop de 150.000 empreses. Amb l’ajuda del Departament d’Economia i Finances de la

Generalitat, Cecot va engegar una iniciativa que va convertir Catalunya en pionera a l’Estat.

ECONOMIA4El programa Re-empresa ha tingut una moltbona acceptació per part detots els municipis en els qualss’ha posat en marxa.

El centre de Promoció Eco-nòmica i Comerç de Sabadell haestat el que més casos d’èxit haregistrat, en comptabilitzar-ne16 des de l'any 2012 quan vaarrencar el conveni entre la pa-tronal vallesana i la Diputació

de Barcelona. El segueixen Gra-nollers Mercat, amb 11 casos;Fundació Tecnocampus Mata-ró Maresme, amb vuit; Fomentde Terrassa, amb set; i Procor-nellà, amb cinc.

Durant aquest any, els cen-tres amb més activitat de re-emprenedors són el de Molletdel Vallès, el de Molins de Rei,el de Badalona, el de Sant Cugatdel Vallès i Granollers Mercat.

Les comarques més actives

S’evita la pèrdua

d’empreses viables

i es garanteix el

manteniment de

llocs de treball

Un total de 75 empresaris han cedit a altres emprenedors la seva activitat quan l’han deixat per jubilació o altres motius. Fotos: BCN Content Factory

Page 20: Linia mar 17

| 20

Novembre 2014líniamar.catEsports

La jornada de lliga del passat capde setmana del 22 i 23 de no-vembre a Tercera divisió va ofe-rir un intens derbi i una victòriade prestigi per als equips de lacomarca. Per una banda, la UECastelldefels va derrotar al tempsde descompte el Gavà (3-2),l’històric rival de la comarca,gràcies a un gol de xilena de Mas-suet, mentre que el Prat va vèn-cer el Manlleu a casa per 2 a 1.

El passat diumenge dia 23 esva viure a Canyars un partit queserà recordat durant molt detemps pels seguidors de Castell-defels, i és que cada dia no esguanya el gran rival al temps dedescompte i gràcies a un gol an-tològic. L’èpica i l’estètica es vanaliar amb el Castelldefels perdecidir un partit que va comen-

çar de cara pels gavanencs, grà-cies a un gol de Civil. Els locals,tanmateix, no van defallir i vanaconseguir donar la volta al mar-cador. El mateix Civil, però, farial’empat al 83, però Massuet do-naria la victòria final al seu equippocs segons abans del xiulet final.

Aquesta victòria insufla ener-gies als de Castelldefels, que ara

per ara són últims amb només 11punts.

Per la seva banda, el Prat se-gueix amb la seva bona ratxa devictòries –en porta tres consecu-tives– després de vèncer el Man-lleu a casa per 2 a 1. Amb aquestresultat, els potablava s’enlairena la classificació i es col·loquen ca-torzens amb 16 punts.

Massuet va fer un gol antològic als Canyars. Foto: UEC

Una brillant xilena decideix el derbi comarcal de futbol

» Un gol de Massuet al descompte dóna la victòria al Castelldefelscontra el Gavà, mentre que el Prat derrota el Manlleu a casa (2-1)

El softbol cadet de Viladecans,campió de Catalunya

VILADECANS4El softbol vila-decanenc continua embutxacant-se títols. Aquesta vegada, el con-junt cadet de softbol del ClubBeisbol Viladecans va aixecar laCopa Catalunya de la categoria elpassat 22 de novembre. Les vila-decanenques ja van aconseguir eltriomf a la Lliga Catalana el juny,i ara amb aquesta victòria com-pleten un any per recordar.

En la fase final del torneig, lesviladecanenques van superar ales semifinals el Projecte SoftbolGavanenc per un clar 7 a 3 i esvan venjar de la derrota de la

temporada passada en aquestamateixa eliminatòria, en un par-tit que ja ha esdevingut un au-tèntic derbi. A continuació, esvan enfrontar a la final davant elCBS Sant Boi, en un matx moltdisputat que només es va de-cantar a favor del CB Viladecansen l'últim moment (7-6). L'equiptanca així una gran temporadade manera magnífica.

Pel que fa a l’equip sènior delViladecans, el Projecte SoftbolGavanenc va superar les vilade-canenques per 2 a 5 a semifinalsdel mateix torneig.

RedaccióBAIX LLOBREGAT

El softbol viladecanenc segueix guanyant títols. Foto: CBV

La primera Nit de l’Esport

L’acte es va celebrar a l’Espai Maragall. Foto: Ajuntament

El Prat | Prop de 3.000 participants en la Cursa de la VidaDiumenge dia 16 va tenir lloc la desena edició de la Cursa de la Vida del Prat, una prova atlèti-ca organitzada per Catalunya contra el Càncer amb un recorregut de 5 quilòmetres que trans-corren pels principals carrers del Prat i que va comptar amb prop de 3.000 participants. José

Manuel Pérez, del Pratenc AA, va ser el guanyador amb un temps de 19 minuts i 33 segons.

GAVÀ4L’Espai Maragall va aco-llir el passat 19 de novembre laprimera Nit de l’Esport de Gavà,una cita on es va reconèixer latrajectòria d’esportistes i clubsdel municipi.

Durant la gala es van atorgarpremis en 5 categories diferents:una adreçada als conjunts quevan aconseguir ascendir de ca-tegoria o bé van quedar entre elstres millors equips; una altra queva premiar els millors esportis-tes a nivell individual; una ter-

cera que va guardonar els equipsque han participat en l’últimany en competicions estatals;una quarta que va premiar els es-portistes gavanencs desvinculatsde les entitats locals i una cin-quena que va reconèixer la tas-ca dels que treballen o han tre-ballat per la promoció i el fomentdels valors esportius a Gavà. Alfinal es van lliurar un total de 90diplomes.

Entre els premiats hi va ha-ver Pepe Oriola, pilot de ral·lis;

la llançadora de martell LauraRedondo; el pilot Dani Comas ol’entrenador del Barça de bàs-quet, Xavi Pascual.

En l’àmbit col·lectiu, es vapremiar el CB Gavà, l’equip I 3Triatlon d’Accura i el Club deFutbol de Gavà, el Projecte Soft-bol Gavanenc i el CA Gavà, en-tre altres.

Durant la vetllada esportivaes va celebrar una exhibició dezumba i una altra d’acroioga, unabarreja de ioga i acrobàcies.

Page 21: Linia mar 17

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 21 | Novembre 2014 líniamar.cat

Page 22: Linia mar 17

| 22Agendalíniamar.cat Novembre 2014

[email protected]

AGENDA MENSUALDIVENDRES 28 DE NOVEMBRE20:00 Entrega de Premis del XX Concurs de fo-

tografia del Parc Natural del Garraf, del ParcComarcal d'Olèrdola i del Parc del Foix. Lloc:Biblioteca Central (Castelldefels).

FINS AL 30 DE NOVEMBREConsultar horaris Inscripció als tallers del

Taller d'Arts el Mirall. Els tallers es faran du-rant tot el mes de desembre i es treballarandiferents tècniques artístiques. Lloc: Carre-tera Sant Climent, 64 (Viladecans).

DIUMENGE 30 DE NOVEMBRE18:00 Projecció de les pel·lícules documentals

Oasis i El Camino. Esdeveniment adreçat a tottipus de públic. Entrada lliure. Lloc: Espai Ma-ragall. Centre Cívic per a les arts escèniques(Gavà).

FINS AL 5 DE DESEMBRREConsultar horaris Exposició Un mundo en co-

lor. Archroma, 40 años en El Prat de Llobregat,que explica com Archroma s’ha convertit enel primer fabricant de colorants a Europa. Lloc:Biblioteca Cèntric Espai Cultural (El Prat).

DIMARTS 2 DE DESEMBRE18:00Visita guiada a l'exposició Pagesos i vila-

tans. Viladecans al segle XIX. Presenta part delmobiliari i objectes quotidians de la col·lec-ció de Ca n’Amat. Lloc: Sala d'exposicions To-rre del Baró (Viladecans).

DISSABTE 29 DE NOVEMBRE10:30 Ratolins de Biblioteca: l'hora del conte per

als infants de 0 a 3 anys, expliquem Contesper acaronar a càrrec d'Elena Andrés. Lloc: Bi-blioteca Central: Espai Ramon FernàndezJurado (Castelldefels).

DISSABTE 29 DE NOVEMBRE12:00 L'hora del conte: La rata Robinata, amb

Anna G. Cuartero. Conte que defensa undels drets fonamentals dels infants: el dretde la igualtat sense distinció de raça, religióo nacionalitat. Lloc: Auditori Cèntric El Prat.

DISSABTE 29 DE NOVEMBRE12:00 Partit solidari de veterans del FC Barce-

lona. La penya Blaugrana de Viladecans ce-lebra el seu 22è aniversari amb un torneigtriangular entre exjugadors del FC Barcelo-na de diverses categories. Lloc: Camp de fut-bol municipal Torre-roja (Viladecans).

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Taller de fermalls i guarniments de Na-dal fets amb feltre, a càrrec d'Isabel Fi-gueras. Lloc: Biblioteca Central: Sala ta-ller infantil (Castelldefels).

Taller familiar de fermalls i guarniments de NadalDj. 27 de novembre a les 18:00

Taller d'habilitats socials per la pre-venció de les relacions abusives i la vio-lència de gènere. Lloc: Centre MunicipalVista Alegre (Castelldefels).

Taller per la prevenció de violència de gènereDm. 2 de desembre a les 11:30

Motörhits + Mean Machine + Redi-moni, concerts pels amants del heavy,el metall i, en definitiva, de les guita-rres contundents, l'energia i la força d'a-quest estil. Lloc: La Capsa (El Prat).

Motörhits + Mean Machine + Redimoni a La CapsaDv. 28 de novembre a les 22:30

Salut i Diversió, activitats per a lagent gran en el marc del Programa In-tegral d'Activitats Salut i Diversió2014. Consultar horaris. Lloc: F. Mom-pou (Castelldefels).

‘Salut i Diversió’, activitats per a la gent granFins al 18 de desembre

Page 23: Linia mar 17

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 23 | Novembre 2014 líniamar.cat

Page 24: Linia mar 17

| 24Novembre 2014líniamar.cat Pròxima edició: 10 de desembre