Click here to load reader

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

 • View
  48

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA. KAIP APIBRĖŽTI VARTOTOJĄ? TIEKIMO-VARTOJIMO RIBA ROMALDAS MORKVĖNAS. Šilumos ūkio įstatymo koncepcinės nuostatos. Šilumos tiekimo reglamentavimo lygmenyje: - PowerPoint PPT Presentation

Text of LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

 • LIETUVOS ILUMOS TIEKJ ASOCIACIJA

  KAIP APIBRTI VARTOTOJ? TIEKIMO-VARTOJIMO RIBA

  ROMALDAS MORKVNAS

 • ilumos kio statymo koncepcins nuostatosilumos tiekimo reglamentavimo lygmenyje:

  apibriama ilumos tiekjo atsakomybs riba ir vartotoj atsiskaitymo u suvartot ilum principai apibriama atsiskaitomj ilumos ir karto vandens apskaitos prietais kategorija ir tvirtinama tiekjo atsakomyb u i prietais rengim ir eksploatavimnustatoma ilumos vartotoj rengini atjungimo nuo ilumos tiekimo sistem tvarkavedamos bazins ilumos kainos

 • ilumos kio statymo koncepcins nuostatos

  Vartojimo reglamentavimo lygmenyje:

  apibriamas ilumos vartotojas, buitinis ilumos vartotojas, detaliau reglamentuotas daugiabui nam ildymasApibriamos ilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos su kiekvienu buto ir kit patalp savininkudaugiabui nam ildymo ir karto vandens sistemas turi priirti but ir kit patalp savinink pasirinktas priirtojasvedami privalomieji reikalavimai namo ildymo ir karto vandens sistemai

 • ilumos kio statymo koncepcins nuostatos

  Lietuvos Respublikos ilumos kio statymas deklaruoja ilumos kio sektoriuje konkurencija tarp:alternatyvi energijos ri tiekj;ilumos gamintoj;karto vandens tiekj ar apsirpinimo kartu vandeniu bd;pastat ildymo ir karto vandens sistem priirtoj

 • KONKURENCIJA TARP ENERGIJOS RIVis energijos (elektros, duj, ilumos) ri, ia sekant Civilinio kodekso klasifikavim galima pridti ir vandens, tiekimo sistem infrastruktr sukrimui, isaugojimui ir vystymui reikalingos didels investicijos bei los j veikimo palaikymui, perskaiiavus tiekiamos energijos vienetui, prilygstanios pirmins energijos vieneto kainai. Tai pagrindinis objektyvus veiksnys, kuris lemia, kad negalima sukurti kiekvienos i j tiekimo infrastruktr, suteikiani galimyb (arba teis) vartotojams bet kuriuo vartojimo momentu laisvai pasirinkti alternatyvi energijos r, nes taip pasielgus (rengus tokios galios vis energijos ri tiekimo infrastruktras), vis energijos ri energijos kain lygis dl iaugusi pastovij kat bus enkliai didesnis nei konkurencija tarp alternatyvi energijos ri tiekj objektyviai gali sumainti kiekvienos atskirai energijos ries pardavimo galutiniam vartotojui kainas.

 • KONKURENCIJA TARP ENERGIJOS RIOptimalu, kad konkurencija ilumos kio sektoriuje tarp alternatyvi energijos ri tiekj bt reglamentuojama ir reguliuojama ateityje Savivaldybi specialiaisiais ilumos kio planais, derinamais su Nacionaline energetikos strategija, alies ilumos kio pltros kryptimis (nacionaliniu ilumos kio pltros planu), siekianiais vartotoj poreiki ilumai tenkinim utikrinti vartotojui maiausiomis snaudomis. Altrenatyvi energijos ri tiekimo infrastruktr vystymas, tenkinant atskir verslo grupi ar atskir vartotoj (paprastai maumos) norus, neturi paeisti kit vartotoj teisi ir teist interes.

 • KONKURENCIJA TARP ILUMOS GAMINTOJCentralizuoto ilumos tiekimo sistemos operatorius privalo pirkti ilumos tinklui nepriklausom gamintoj ilum, teikdamas pirmenyb energijai, atitinkaniai tiekimo patikimumo, aplinkosaugos ir kokybs reikalavimus ir parduodamai maesne kaina u tam tinklui nustatyt bazin ilumos gamybos kain. Miest ilumos tiekimo sistem ilumos gamybos sektoriuje jau skmingai formuojasi tam tikra rinka, sudaranti prielaidas ne tik mainti ilumos gamybos kainas, bet ir plsti atsinaujinani energijos altini, vietinio kuro, atliek panaudojimo ilumos gamybai, kombinuotos ilumos ir elektros gamybos altinius.

 • KONKURENCIJA TARP ILUMOS GAMINTOJ

  Norint gyvendinti Nacionalinje energetikos strategijoje, alies ilumos kio pltros kryptyse, ES direktyvose ir alies sipareigojimuose ES numatytas kogeneracijos, atsinaujinani energijos altini ir vietinio kuro panaudojimo ilumos gamybai apimtis, btina ne tik gyvendinti rinkos santykius ilumos gamybos sektoriuje, bet ir isaugoti, moderizuoti ir vystyti centralizuoto ilumos tiekimo sistemas.

 • KONKURENCIJA TARP KARTO VANDENS TIEKJ AR APSIRPINIMO KARTU VANDENIU BDKarto vandens tiekimas, ypa buitiniams vartotojams, grindiamas rinkos santykiais, vartotojams laisvai pasirenkant karto vandens tiekj arba karto vandens ruoimui energij (ilum, dujas, elektr) perkant i energijos tiekj, o vanden i vandens tiekj (vartotojui pigiausias bdas). Praktikoje ios nuostatos iki iol neveikia, nes dl buvusi ir iuo metu galiojani teiss akt, reglamentuojani energijos (ypa centralizuotai tiekiamos ilumos), vandens tiekj ir karto vandens vartotoj santykius bei kainodar, netobulumo, dl objektyvi ir subjektyvi prieasi, nesutvarkyt kain ir sutari su vartotojais, potencials karto vandens tiekjai neturi ekonomins motyvacijos silyti teikti savo paslaugas rinkai, o vartotojai rinktis tokias paslaugas.

 • KONKURENCIJA TARP PASTAT ILDYMO IR KARTO VANDENS SISTEM PRIIRTOJ Pastat ildymo ir karto vandens sistem prieira grindiama konkurencija tarp paslaug teikj, kuriuos pasirenka vartotojas. vertinus tai, kad ios sistemos priskiriamos potencialiai pavojing rengini kategorijai, nuo priirtojo kvalifikacijos ir siningumo labai priklauso ne tik jos kokyb, sistem darbo saugumas, bet ir energijos snaudos bei vartotoj ilaidos. Rinkos dalyvi atsakomyb, kvalifikaciniai reikalavimai, minimalios darb apimtys turi bti valstybs institucij reglamentuojamos ir j veikla kontroliuojama

 • SUTARTYS Sutari struktrailumos ir (ar) karto vandens tiekjo, namo savininko ar namo buto (patalpos) savininko ir namo ildymo ir (ar) karto vandens sistem priirtojo teiss, pareigos, atsakomyb ir tarpusavio teisiniai sutartiniai santykiai nustatomi Civiliniame Kodekse, Energetikos statyme ir ilumos kio statyme nurodyta tvarka tarpusavyje sudarytomis ilumos tiekjo, karto vandens tiekjo, namo ildymo ir karto vandens sistem priirtojo sutartimis su ilumos vartotojais bei daugiabuiuose namuose su buitiniais ilumos vartotojais.

 • SUTARTYSSutari paket sudaro: ilumos pirkimo-pardavimo sutartis;arbailumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis;karto vandens pirkimo-pardavimo sutartis;arbakarto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis;ildymo ir karto vandens sistem prieiros sutartis;ilumos pristatymo buitiniams ilumos ir (ar) karto vandens vartotojams sutartis.

 • SUTARTYSLIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS STATYMAS12 straipsnis. Energetikos veikla1. Energetikos mons vykdo veikl tokiu bdu, kad utikrint saugi, efektyvi, aplink tausojani energijos gamyb, tiekim, perdavim, skirstym iki patiektos energijos apskaitos prietaiso sujungimo su vartotojo sistema vietos, nevirydamos nustatyt valstybs reguliuojam kain. Energetikos mons, tiekianios ilum daugiabuiams namams, ilum tiekia butams, jeigu vartotojai nepageidauja kitaip.

 • SUTARI SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS GYVENDINIMASilumos pirkimopardavimo sutartys sudaromos ar keiiamos laikantis standartini slyg.(18 straipsnis 1 dalis). Standartins slygos galioja ilumos pirkimopardavimo sutartims tiek, kiek jos neprietarauja ali individualiai aptartoms slygoms ir statymams.(18 straipsnis 2 dalis). Formaliai sigaliojus statymui ir jo gyvendinim lydintiems teiss aktams, nuostata sigaliojo ir visoms tiekj ir vartotoj pasiraytoms sutartims, nekeiiant j teksto, su tam tikromis problemomis, sudaraniomis prielaidas nevienareikmikai traktuoti raytini sutari ir sutari standartini slyg kai kurias nuostatas. Viea sutartis pagal standartines slygas skaitoma sudaryta nuo ilumos rengini prijungimo prie ilumos tiekimo sistemos momento ir nra prievols, kad j galiot, toki sutart patvirtinti ali paraais, jeigu tiekjas tiekia, o vartotojas vartoja ilum ir u j moka. (papildomai irti CK rengiamo komentaro projekto itrauk)

 • SUTARI SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS GYVENDINIMASCK nustatyta supaprastinta energijos pirkimo pardavimo sutari sudarymo tvarka su buitiniais vartotojais ir tokios sutarties sudarymo momentas. Faktinis rengini prijungimas prie energijos tiekimo tinkl ir energijos naudojimas buitinms reikmms laikomas sutarties sudarymu, t.y. akceptu (CK 6.173). Sandorio formos poiriu, jeigu vartotojo, naudojanio energij buitinms reikmms, renginiai yra faktikai prijungti prie energijos tiekimo tinkl, nesant raytins ar odins sutarties, energijos pirkimo pardavimo tokiu atveju laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 str.). Lietuvos Aukiausiasis Teismas yra akcentavs, kad tokiu atveju abiej ali valia tiekti ir gauti ilumos energij realizuota konkliudentiniais veiskmais. CK 6.384 str. 1 d. tvirtina prezumpcij, kad energijos pirkimo pardavimo sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikotarpiui, jeigu joje nenustatytas terminas.

 • SUTARI SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS GYVENDINIMASilumos kio statyme deklaruojamos vartotoj teiss pasirinkti paskirstymo metod, tiekimo-vartojimo rib, karto vandens tiekj, priirtoj ir kt. sunkiai gyvendinamos praktikoje, nes tiek statyme, tiek kituose teiss aktuose nereglamentuotas j teisinio realizavimo (sprendim primimo mechanizmas). Teiss akt visuma sudaro teisin kolizij tarp tiekjo sudaromos individualios sutarties su asmeniu (buitiniu ilumos vartotoju) ir objektyvios btinybs pastrajam paklusti kolektyviniam (vis ar daugumos namo buitini ilumos vartotoj) sprendimui dl pasirinkimo teiss realizavimo

 • ILUMOS IR KARTO VANDENS TIEKIMO VARTOJIMO RIBOS1

  2

  3

  4

  5

  6ilumos tiekimo ildymui ir karto vandens ruoimui tiekimo-vartojimo riba;ilumos tiekimo tik ildymui tiekimo-vartojimo riba;ilumos tiekimo tik karto vandens ruoimui tiekimo-vartojimo riba; karto vandens tiekimo nuo GP tiekimo-vartojimo riba;karto vandens pristatymo buitiniams vartotojams tiekimo-vartojimo riba;ilumos pristatymo ildymui buitiniams vartotojams tiekimo-vartojimo riba.

 • ILUMOS IR KARTO VANDENS TIEKIMO VARTOJIMO RIBOS Galim tiekimo-vartojimo rib GP schema

 • ILUMOS IR KARTO VANDENS TIEKIMO VARTOJIMO RIBOS

  Galimos tiekimo-vartojimo ribos, kai kartas vanduo tiekiamas i GP

 • ILU

Search related