of 36 /36
LICEUL TEHNOLOGIC “DR. FLORIAN ULMEANUULMENI Str. PETRE DULFU, nr. 27, jud. MARAMUREȘ Tel./fax 0262-264003 e-mail: [email protected] https://sites.google.com/site/liceululmenimaramures/ OFERTA EDUCAŢIONALĂ AN ŞCOLAR 2013-2014 NR. 1637/12.09.2014

Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

  • Author
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII...

Page 1: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

LICEUL TEHNOLOGIC

“DR. FLORIAN

ULMEANU“

ULMENI

Str. PETRE DULFU, nr. 27, jud. MARAMUREȘ Tel./fax 0262-264003 e-mail: liceul_ulme[email protected] https://sites.google.com/site/liceululmenimaramures/

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

AN ŞCOLAR 2013-2014

NR. 1637/12.09.2014

Page 2: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

CUPRINS 1 Echipa managerială 3 2 Misiune. Viziune. Ținte strategice 4

3 Scurt istoric 5

4 Plan de școlarizare 6

5 Plan cadru pentru clasa pregătitoare 7

6. Plan cadru clasa I 8

7. Plan cadru clasa a II-a 9

8. Plan cadru clasa a III-a 10 9. Plan cadru clasa a IV-a 11

10. Plan cadru clasa a V-a 12

11. Plan cadru clasa a VI-a 13

12. Plan cadru clasa a VII-a 14

13. Plan cadru clasa a VIII-a 15

14. Plan cadru clasa a IX-a 16

15. Plan cadru clasa a X-a 17

16. Plan cadru clasa a XI-a 18

17. Plan cadru clasa a XII-a 19

18. Metodologie de selecție CDȘ 20

19. Modalități de evaluare CDȘ 21

20. Lista opționalelor pe clase primare 22

21. Lista opționalelor pe clase gimnaziale 23, 24

22. Promovabilitatea elevilor în ultimii doi ani 25

23. Rezultatele la învățătură, medii generale în ultimii trei ani școlare 26

24. Rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, evaluare națională, medii de admitere la liceu

27

25. Rezultate la concursuri și olimpiade școlare 28

26. Activități extrașcolare 29

27. Programe și proiecte educaționale 30, 31

28. Imagini din activități școlare 32, 33, 34

29. Spații și dotări 35

30. Pliant de prezentare 40

Page 3: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

Echipa managerială: Director: prof. RUS ANCA CRINA Director adjunct: prof. CHINA MARIA

Profesorii noștri Școala are un personal format din 72 de

angajați astfel: 49 cadre didactice 9 persoane didactic auxiliar 14 persoane nedidactic Structura personalului didactic se prezentă

astfel: 31 titulari 16 suplinitor calificați 2 suplinitor necalificați Cadrele didactice cu o bună pregătire profesională asigură o pregătire corespunzătoare elevilor. Drept dovadă sunt rezultatele obținute de elevii noștri la olimpiade, concursuri de specialitate, examene naționale, rezultate evidențiate și cu prilejul inspecțiilor școlare. 3

Page 4: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

MISIUNE – VIZIUNE –

ȚINTE STRATEGICE Misiunea școlii

Promovarea principiilor învăţământului diferenţiat în funcţie de nevoile individuale ale elevului:

Asimilarea unor noi meserii în concordanţă cu cerinţele comunităţii locale;

Creşterea capabilităţii în formare profesională continuă prin parteneriate

strategice, prin stabilirea unor planuri de acţiuni şi proiecte de dezvoltare sinergice şi convergente;

Eliminarea eşecului şi a abandonului şcolar;

Introducerea necesităţii schimbării în plan pragmatic a atitudinii şi mentalităţii cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor;

Dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătăţirea ambientului şcolar;

Construirea unui sistem de relaţii benefice instituţiei.

Viziunea școlii

Viziunea școlii

Liceul Tehnologic „Dr. Florian Ulmeanu”Ulmeni este o şcoală a secolului

XXI, care urmăreşte dezvoltarea capacităţii de gândire creativă şi eficienţă a

elevilor săi.

Avem la bază conceptul :

„ Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm ”

(Seneca)

Instituţia noastră de învăţământ urmăreşte prin acţiunile sale creşterea

calităţii vieţii prin oferirea de şanse egale în educaţie, creşterea calităţii

educaţiei în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă din zona Someş

Codru şi pregătirea forţei de muncă pentru profesiile cerute de piaţa

europeană.

Ținte strategice

Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ;

Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională prin asimilarea unor meserii în concordanţă cu cerinţele comunităţii şcolare;

Construirea unui sistem de relaţii benefice instituţiei prin dezvoltarea parteneriatului şcoală – comunitatea locală – agenţi economici;

Creşterea capabilităţii în formare profesională continuă;

Diminuarea eşecului şi a abandonului şcolar;

4

Page 5: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

SCURT ISTORIC Școala din localitatea Ulmeni s-a înființat în anul 1919,

clădirea fiind compusă dintr-o sală de clasă și locuinţa învăţătorului. În 1926 s-a mai adăugat o sală de clasă la şcoala primară, de la această dată, aceasta funcţionând cu două săli de învăţământ. În urma stăruinţei reprezentanţilor locali ai învăţământului, în primăvara anului 1935 a început construcția grădiniţei pe terenul atribuit în acest scop de prin reforma agrară, școlii primare. Lucrare a fost finalizată în anul 1936. Începând cu anul 1950, învăţământul ulmenean continuă să se dezvolte atât în ceea ce priveşte efectivul de elevi, cadre didactice, cât și ca infrastructură. În anul 1970, şcoala a fost extinsă cu 6 săli de clasă și un atelier şcolar.

În anul 1998, conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 3636 din 24 aprilie 1998, şcolii i s-a aprobat atribuirea denumirii de „Dr. Florian Ulmeanu”. Este o realizare deosebită , după ani îndelungaţi de demersuri, a dreptului de-a purta numele mentorului spiritual al multor generaţii de tineri, a – Profesorului Doctor Florian Ulmeanu, care este fondatorul Societăţii de Medicina Culturii Fizice şi membru în Comitetul de redacţie al revistei Buletinul Societăţii Medicale de Educaţie Fizică. A fost membru activ al Societăţii pentru istoria Medicinei, Farmaciei şi Folclor şi al filialei „ASTRA’’, din satul natal, Ulmeni. A întemeiat societatea culturală, „Tinerimea din Ulmeni’’ (1923-1939).

În anul 2001 s-a realizat un proiect de dezvoltare a Grupului Şcolar Industrial „Dr. Florian Ulmeanu”, pentru perioada 2002-2006, în cadrul căruia s-au efectuat lucrări de reparare şi modernizare a infrastructurii clădirii şcolii și înființarea a două laboratoare de informatică. Şcoala a utilizat fonduri de la administraţia locală, fonduri extrabugetare şi donaţii de la parteneri sociali, pentru modernizare și reparaţii curente.

În prezent, școala funcţionează cu 14 săli de clasă (din care 7 sunt cabinete şi laboratoare), laboratoareor de fizică, chimie şi biologie, două săli dotate cu platformă AeL şi o sală cu reţea de calculatoare şi platformă SEI, o bibliotecă cu peste 10500 de volume, secretariat dotat cu calculatoare, copiatoare şi fax, un cabinet metodic, cabinet de asistenţă psihopedagogică şi consiliere, un atelier şcolar – profil mecanic, o sală de gimnastică şi teren de sport cu pistă de alergare.

Şcoala dispune de două microbuze şcolare pentru Structuri, prin dotare MECTS.

5

Page 6: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

PLAN DE ȘCOLARIZARE FILIERA TEHNOLOGICĂ

Grupe preşcolari

8 grupe - 162 locuri

Clasa pregătitoare

3 clase - 50 locuri

Clasa I

3clase -52 locuri

Clasa a II-a

3 clase - 56 locuri

Clasa a III-a

4 clase - 63 locuri

Clasa a IV-a

4 clase - 67 locuri

Clasa a V-a

3clase - 75 locuri

Clasa a VI-a

2 clase - 56 locuri

Clasa a VII-a

2 clase - 42 locuri

Clasa a VIII-a

2 clase - 56 locuri

Clasa a IX-a

1 clase – 30 locuri

SPECIALIZAREA

Mecanică

Clasa a X-a

2 clase – 46 locuri

SPECIALIZAREA

Mecanică

Clasa a XI-a

1 clasă – 27 locuri

SPECIALIZAREA

Tehnician mecatronist

Clasa a XII-a

1 clasă – 30 locuri

SPECIALIZAREA

Tehnician mecatronist

6

Page 7: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

ARII

DISCIPLINE

Numărul ore în trunchiul

comun

I. LIMBĂ ŞI

COMUNICARE

Comunicare în limba

română 5

Limba engleza 1

II. MATEMATICĂ ŞI

ŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică şi explorarea

mediului

4

III.OM ŞI SOCIETATE Religie 1

IV.EDUCAŢIE FIZICĂ,

SPORT ŞI SĂNĂTATE Educaţie fizică 2

V.ARTE Muzică şi mişcare 2

VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi

practice 2

VII. CONSILIERE ŞI

ORIENTARE Dezvoltare personală 2

Număr total de ore trunchi comun 19

Curriculum la decizia şcolii

Disciplina opţională – Consiliere si orientare 1

Număr total de ore pe săptămână 20

SCHEMA ORARĂ – CLASA

PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2013-2014

7

Page 8: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

SCHEMA ORARĂ – CLASA I AN ȘCOLAR 2013-2014

ARII

DISCIPLINE

Numărul de ore în

trunchiul comun

I. LIMBĂ ŞI

COMUNICARE

Comunicare în limba

română 7

Limba engleza* 1

II. MATEMATICĂ ŞI

ŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică şi explorarea

mediului

4

III.OM ŞI SOCIETATE Religie 1

IV.EDUCAŢIE FIZICĂ,

SPORT ŞI SĂNĂTATE Educaţie fizică 2

V.ARTE Muzică şi mişcare 2

VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi

practice 2

VII. CONSILIERE ŞI

ORIENTARE Dezvoltare personală 1

Număr total de ore trunchi comun 20

Curriculum la decizia şcolii

Disciplina opţională – Consiliere si orientare 1

Număr total de ore pe săptămână 21

8

Page 9: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

Nr. Aria curriculară Plan

Cadru T.C.

Curriculum la

decizia şcolii Nr.

ore

total C.A. C.E. Opţ

I. Limbă şi comunicare 7-8 7 - - 1 8

Limba şi literatura română 7-8 7 - - 1 8

Limba modernă 1 - - - - - -

Limba modernă 2 - - - - - -

Limba latină - - - - - -

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 4-5 4 1 - - 4

Matematică 3-4 3 1 - - 4

Ştiinţe ale naturii 1 1 - - - 1 Fizică - - - - - -

Chimie - - - - - -

Biologie - - - - - -

III. Om şi societate 1-2 1 - - - 1

Educaţie civică - - - - - -

Cultură civică - - - - - -

Istorie - - - - - -

Geografie - - - - - -

Religie* 1 1 - - - 1

IV. Arte 2-3 2 - - - 2

Educaţie plastică 1-2 1 - - - 1

Educaţie muzicală 1-2 1 - - - 1

V. Educaţie fizică şi sport 2-3 2 - - - 2

VI. Tehnologii 1-2 1 - - - 1 Abilităţi practice 1 1 - - - 1

Educaţie tehnologică - - - - - -

VII. Consiliere si orientare 0-1 - - - - -

Număr total de ore alocate pentru trunchiul comun

18 17 - 1 1 18

Discipline opţionale 1-3 1 Nr. minim de ore pe săptămână

18

Nr. maxim de ore pe săptămână 20

9

SCHEMA ORARĂ – CLASA A II-A

AN ŞCOLAR 2013-2014

Page 10: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

Nr. Aria curriculară Plan

Cadru T.C.

Curriculum la

decizia şcolii

Nr.

ore

tot

al

C.A. C.E. Opţ

I.

Limbă şi comunicare 7-9 7 - 1 - 8

Limba şi literatura română 5-7 5 - 1 - 6

Limba modernă 1 2-3 2 - - - 2

Limba modernă 2 - - - - - -

Limba latină - - - - - -

II.

Matematică şi ştiinţe ale naturii 4-6 4 - 1 - 6

Matematică 3-4 3 - 1 - 4 Ştiinţe ale naturii 1-2 1 - - - 1

Fizică - - - - - -

Chimie - - - - - -

Biologie - - - - - -

III.

Om şi societate 2-3 2 - - - 2

Educaţie civică 1-2 1 - - - 1

Cultură civică - - - - - -

Istorie - - - - - -

Geografie - - - - - - Religie* 1 1 - - - 1

IV. Arte 2-3 2 - - - 2

Educaţie plastică 1-2 1 - - - 1

Educaţie muzicală 1-2 1 - - - 1

V. Educaţie fizică şi sport 2-3 2 - - - 2

VI. Tehnologii 1-2 1 - - 1 2

Abilităţi practice 1 1 - - - 1

Educaţie tehnologică 1 - - - 1 1

VII. Consiliere şi orientare 0-1 - - - - -

Număr total de ore alocate pentru trunchiul comun

22 18 2 - 2 21

Discipline opționale 1-3 2

Nr. minim de ore pe săptămână 19

Nr. maxim de ore pe săptămână 22

10

SCHEMA ORARĂ – CLASA A III-A

AN ȘCOLAR 2013-2014

Page 11: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

Nr. Aria curriculară Plan

Cadru T.C.

Curriculum la

decizia şcolii Nr.

ore

total C.A. C.E. Opţ

Limbă şi comunicare 7-9 7 - 2 - 9

Limba şi literatura română 5-7 5 - 2 - 7

Limba modernă 1 2-3 2 - - - 2

Limba modernă 2 - - - - - -

Limba latină - - - - - -

II.

Matematică şi ştiinţe ale naturii 4-6 4 1 - - 5

Matematică 3-4 3 1 - - 4

Ştiinţe ale naturii 1-2 1 - - - 1

Fizică - - - - - -

Chimie - - - - - -

Biologie - - - - - -

III.

Om şi societate 3-5 4 - - - 4

Educaţie civică 1-2 1 - - - 1

Cultură civică - - - - - -

Istorie 1-2 1 - - - 1

Geografie 1-2 1 - - - 1

Religie* 1 1 - - - 1

IV. Arte 2-3 2 - - - 2

Educaţie plastică 1-2 1 - - - 1

Educaţie muzicală 1-2 1 - - - 1

V. Educaţie fizică şi sport 2-3 2 - - - 2

VI. Tehnologii 1-2 1 - - 1 2

Educaţie tehnologică 1-2 1 - - 1 2

VII. Consiliere şi orientare 0-1 - - - - -

Număr total de ore alocate pentru trunchiul comun

23 20 1 2 1 24

Discipline opţionale 1-3 1

Nr. minim de ore pe săptămână 21

Nr. maxim de ore pe săptămână 24

11

SCHEMA ORARĂ – CLASA A IV-A

AN ȘCOLAR 2013-2014

Page 12: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

Nr. Aria curriculară Plan

Cadru T.C.

Curriculum la

decizia şcolii Nr.

ore

total C.A. C.E. Opţ

I.

Limbă şi comunicare 9-10 9 - - - 9

Limba şi literatura română 5 5 - - - 5

Limba modernă 1 2-3 2 - - - 2

Limba modernă 2 2 2 - - - 2

Limba - - - - - -

II.

Matematică şi ştiinţe ale naturii 5-6 6 - - 1 7

Matematică 4 4 - - - 4

Ştiinţe ale naturii - - - - - -

Fizică - - - - - -

Chimie - - - - - -

Biologie 1-2 2 - - 1 3

III.

şi societate 3-5 3 3 - - 3

Educaţie civică - - - - - -

Cultură civică 0-1 - - - - -

Istorie 1-2 1 - - - 1

Geografie 1-2 1 - - - 1

Religie* 1 1 - - - 1

IV. Arte 2-3 2 - - - 2

Educaţie plastică 1-2 1 - - - 1

Educaţie muzicală 1-2 1 - - - 1

V. Educaţie fizică şi sport 2-3 2 - - - 2

VI. Tehnologii 1-2 1 - - 1 2

Abilităţi practice - - - - - -

Educaţie tehnologică 1-2 1 - - 1 -

VII. Consiliere si orientare 1 1 - - - 1 Număr total de ore alocate pentru trunchiul comun

23 24

Discipline opiţionale 1-3 2

Nr. minim de ore pe săptămână 24

Nr. maxim de ore pe săptămână 26

12

SCHEMA ORARĂ – CLASA A V-A AN ȘCOLAR 2013-2014

Page 13: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

Nr. Aria curriculară Plan

Cadru T.C.

Curriculum la

decizia şcolii

Nr.

ore

tot

al C.A. C.E. Opţ.

I.

Limbă şi comunicare 8-9 9 - - - 9

Limba şi literatura română 4 4 - - - 4

Limba modernă 1 2-3 3 - - - 3

Limba modernă 2 2 2 - - - 2

Limba - - - - - -

II.

Matematică şi ştiinţe ale naturii 8 8 - - 1 9

Matematică 4 4 - - 1 5

Ştiinţe ale naturii - - - - - -

Fizică 2 2 - - - 2

Chimie - - - - - -

Biologie 2 2 - - - 2

III.

şi societate 3-5 3 - - - 3

Educaţie civică - - - - - -

Cultură civică 0-1 - - - - -

Istorie 1-2 1 - - - 1

Geografie 1-2 1 - - - 1

Religie* 1 1 - - - 1

IV. Arte 2-3 2 - - - 2

Educaţie plastică 1-2 1 - - - 1

Educaţie musicală 1-2 1 - - - 1

V. Educaţie fizică şi sport 2-3 2 - - - 2

VI. Tehnologii 1-2 1 - - 1 1

Abilităţi practice - - - - - -

Educaţie tehnologică 1-2 1 - - - 1

VII. Consiliere şi orientare 1 1 - - - 1

Opțional ca materie nouă - - - - 1 1

Număr total de ore alocate pentru trunchiul comun

25 26 - - - -

Discipline opționale 1-3 2

Nr. minim de ore pe săptămână 26

Nr. maxim de ore pe săptămână 28

13

SCHEMA ORARĂ – CLASA A VI-A

AN ȘCOLAR 2013-2014

Page 14: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

Nr. Aria curriculară Plan

Cadru T.C.

Curriculum la

decizia şcolii

Nr.

ore

total C.A. C.E. Opţ

I.

Limbă şi comunicare 8-9 8 - - 1 9

Limba şi literatura română 4 4 - - 1 5

Limba modernă 1 2-3 2 - - - 2

Limba modernă 2 2 2 - - - 2

Limba - - - - - -

II.

Matematică şi ştiinţe ale naturii 10 10 - - 1 11

Matematică 4 4 - - 1 5

Ştiinţe ale naturii - - - - - -

Fizică 2 2 - - - 2

Chimie 2 2 - - - 2

Biologie 2 2 - - - 2

III.

şi societate 4-5 4 - - - 4

Educaţie civică - - - - - -

Cultură civică 1-2 1 - - - 1

Istorie 1-2 1 - - - 1

Geografie 1-2 1 - - - 1

Religie* 1 1 - - - 1

IV. Arte 2-3 2 - - - 2

Educaţie plastică 1-2 1 - - - 1

Educaţie musicală 1-2 1 - - - 1

V. Educaţie fizică şi sport 2-3 2 - - - 2

VI. Tehnologii 1-2 1 - - - 1

Abilităţi practice - - - - - -

Educaţie tehnologică 1-2 1 - - - 1

VII. Consiliere şi orientare 1 1 - - - 1 Număr total de ore alocate pentru trunchiul comun

28 28

Discipline opiţonale 1-2 2

Nr. minim de ore pe săptămână 29

Nr. maxim de ore pe săptămână 30 14

SCHEMA ORARĂ – CLASA A VII-A

AN ȘCOLAR 2013-2014

Page 15: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

Nr. Aria curriculară Plan

Cadru T.C.

Curriculum la

decizia şcolii

Nr.

ore

total C.A. C.E. Opţ

I. Limbă şi comunicare 9-10 9 - - 1 10

Limba şi literatura română 4 4 - - 1 5

Limba modernă 1 2-3 2 - - - 2

Limba modernă 2 2 2 - - - 2

Limba 1 1 - - - 1

II.

Matematică şi ştiinţe ale naturii 9-10 9 - - 1 10

Matematică 4 4 - - 1 5

Ştiinţe ale naturii - - - - - -

Fizică 2 2 - - - 2

Chimie 2 2 - - - 2

Biologie 1-2 1 - - - 1

III.

şi societate 6-7 6 - - - 6

Educaţie civică - - - - - -

Cultură civică 1-2 1 - - - 1

Istorie 2 2 - - - 2

Geografie 2 2 - - - 2

Religie* 1 1 - - - 1

IV. Arte 1-2 1 - - - 1

Educaţie plastică

Educaţie musicală 1-2 1 - - - 1

V. Educaţie fizică şi sport 1-2 1 - - - 1

VI. Tehnologii 1-2 1 - - - 1

Abilităţi practice - - - - - -

Educaţie tehnologică 1-2 1 - - - 1

VII. Consiliere şi orientare 1 1 - - - 1 Număr total de ore alocate pentru trunchiul comun

28 28

Discipline opţionale 1-2 2

Nr. minim de ore pe săptămână 29

Nr. maxim de ore pe săptămână 30 15

SCHEMA ORARĂ – CLASA A VIII-A

AN ȘCOLAR 2013-2014

Page 16: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

16

SCHEMA ORARĂ – CLASA A IX-A

AN ȘCOLAR 2013-2014

Nr. Aria curriculară Plan

Cadru T.C. C.D. CDL

Nr.

ore

total

I.

Limbă şi comunicare 7 7 - - 7

Limba şi literatura română 3 3 - - 3

Limba modernă 1 2 2 - - 2

Limba modernă 2 2 2 - - 2

II.

Matematică şi ştiinţe ale naturii 8 6 2 - 8

Matematică 3 2 1 - 3 Fizică 2 2 - - 2

Chimie 2 1 1 - 2

Biologie 1 1 - - 2

III.

Om şi societate 4 4 - - 4

Istorie 1 1 - - 1 Geografie 1 1 - - 1

Socio-umane/Educație pentru societate 1 1 - - 1

Religie* 1 1 - - 1

IV. Arte - - - - -

Educaţie plastică - - - - -

Educaţie musicală - - - - -

V. Educaţie fizică şi sport 1 1 - - 1

VI. Tehnologii 10 1 9 - 10

Tehnologia informației și a

comunicațiilor 1 1 - - 1

Educația Atreprenomială - - - - -

Cultură de specialitate 6 - 6 - 6

Pregătire practică 3 - 3 - 6

Numãr total de ore alocate pentru trunchiul comun

30 19 11

Stragii de pregătire practică CDL - - - 30

Total ore/an școlar

684 396 90h

/an

Page 17: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

17

SCHEMA ORARĂ – CLASA A X-A

AN ȘCOLAR 2013-2014

Nr. Aria curriculară Plan

Cadru T.C. C.D. CDL

Nr.

ore

total

I.

Limbă şi comunicare 6 6 - - 6

Limba şi literatura română 3 3 - - 3

Limba modernă 1 2 2 - - 2

Limba modernă 2 1 1 - - 1

II.

Matematică şi ştiinţe ale naturii 7 7 - - 7

Matematică 3 3 - - - Fizică 2 2 - - 2

Chimie 1 1 - - 1

Biologie 1 1 - - 1

III.

şi societate 4 4 - - 4

Istorie 1 1 - - 1 Geografie 1 1 - - 1

Socio-umane 1 1 - - 1

Religie* 1 1 - - 1

IV. Arte - - - - -

Educaţie plastică - - - - -

Educaţie musicală - - - - -

V. Educaţie fizică şi sport 1 1 - - -

VI. Tehnologii 12 2 10 - 12

Tehnologia informației și a

comunicațiilor 1 1 - - 1

Educația Atreprenomială 1 1 - - 1

Cultură de specialitate - - 5 - 5

Pregătire practică de

săptămânală - - 5 - 5

Numãr total de ore alocate pentru trunchiul comun

30 19 11

Stragii de pregătire practică CDL - - - 30

Total ore/an școlar 665 385 90h

/an

Page 18: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

18

SCHEMA ORARĂ – CLASA A XI-A

AN ȘCOLAR 2013-2014

Nr. Aria curriculară Plan

Cadru T.C. C.D. CDL

Nr.

ore

total

I.

Limbă şi comunicare 7 6 1 - 7

Limba şi literatura română 3 3 - - 3

Limba modernă 1 2 2 - - 2

Limba modernă 2 1 1 1 - 1

II.

Matematică şi ştiinţe ale naturii 6 6 - - 6 Matematică 3 3 - - 3 Fizică 2 2 - - 2 Chimie 1 1 - - 1

Biologie - - - - -

III.

Om şi societate 4 4 - - 4 Istorie 1 1 - - 1 Geografie 1 1 - - 1

Socio-umane(Economie) 1 1 - - 1

Religie* 1 1 - - 1

IV. Arte - - - - -

Educaţie plastică - - - - -

Educaţie muzicală - - - - -

V. Educaţie fizică şi sport 1 1 - - 1

VI. Tehnologii 12 - 12 12

Tehnologia informaiei şi a

comunicaţiilor 1 - 1 - 1

Cultură de specialitate 6 - 4 2 6

Pregătire practică 5 - 5 - 5

Număr total de ore alocate pentru trunchiul comun

30 19 11

Stragii de pregătire practică CDL - - - 30

Total ore/an şcolar 561 483 66

Page 19: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

19

SCHEMA ORARĂ – CLASA A XII-A AN ȘCOLAR 2013-2014

Nr. Aria curriculară Plan

Cadru T.C. C.D. CDL

Nr.

ore

total

I. Limbă şi comunicare 7 6 1 - 7

Limba şi literatura română 3 3 - - 3

Limba modernă 1 2 2 - - 2

Limba modernă 2 1 1 1 - 1

II. Matematică şi ştiinţe ale naturii 6 6 - - 6

Matematică 3 2 1 - 3

Fizică 2 2 - - 2

Chimie 1 1 - - 1

Biologie - - - - -

III. şi societate 4 4 - - 4

Istorie 1 1 - - 1

Geografie 1 1 - - 1

Socio-umane(Economie) 1 1 - -

1

Religie* 1 1 - - 1

IV. Arte - - - - -

Educaţie plastică - - - - -

Educaţie muzicală - - - - -

V. Educaţie fizică şi sport 1 1 - - 1

VI. Tehnologii 10 - 10 - 10

Tehnologia informaţiei şi a

comunicaţiilor

- 1 - -

-

Educaţia Atreprenomială - - - - -

Cultură de specialitate - 4 2 - -

Pregătire practică de

săptămânală

- 5 - -

-

Număr total de ore alocate pentru trunchiul comun

30 19 11 -

30

Stragii de pregătire practică CDL - - - 30

Total ore/an şcolar 527 491 62

Page 20: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

METODOLOGIA DE SELECŢIE ŞI DE

OPŢIUNE ÎN PRIVINŢA CURRICULUMULUI

LA DECIZIA ŞCOLII

Conform ORDINULUI nr. 3410/16.03.2009 cu privire la

aplicarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru liceu în oferta

educaţională a liceului nostru, disciplinele opţionale sunt specificate

pentru fiecare clasă în parte alături de disciplinele din trunchiul comun şi

corespund unor direcţii de formare în acord cu obiectivele şi cu planul

managerial de dezvoltare a şcolii.

Pentru optimizarea procesului de constituire a schemelor orare

ale claselor, se va proceda astfel: Consiliul pentru Curriculum al liceului

elaborează Oferta educaţională care conţine:

1. prezentarea finalităţilor şi a obiectivelor liceului;

2. numărul de clase pe specializări şi ani de studiu;

3. disciplinele de trunchi comun şi numărul de ore alocat acestora prin

planul-cadru,

4. pentru specializările existente;

5. opţionalele pe care le poate oferi şcoala;

6. metodologia de selecţie şi de opţiune în privinţa curriculumului la

decizia şcolii;

7. modalităţile de evaluare a elevilor la disciplinele opţionale.

Calendarul pentru CDŞ:

Ianuarie-Februarie: Identificarea ofertei de opţionale pentru anul şcolar

următor, la nivel de catedră;

Prezentarea ofertei de opţionale pentru anul şcolar

următor, în cadrul şedinţelor cu părinţii , pe clase, părinţilor, respectiv

elevilor şi stabilirea de comun acord a opţionalelor care corespund unor

direcţii de formare în acord cu planul managerial şi de dezvoltare al

şcolii.

Discutarea şi avizarea lor în CA;

Informarea elevilor şi a părinţilor prin afişe, pliante, diverse

acţiuni;

Aprilie – Mai : Înscrierea opţionalelor în Planul Cadru şi transmiterea

situaţiei la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, conform

calendarului stabilit ;

August: Realizarea încadrării profesorilor şi a schemelor orare pentru

disciplinele opţionale.

Fiecare opţional este însoţit de o fişă de avizare a proiectului de programă

care a fost întocmită de către şeful de catedră .

Oferta prezentată elevilor trebuie să acopere cel puţin dublul numărului de

ore faţă de posibilitatea de opţiune a acestuia. În urma avizului obţinut

de la Inspectoratul şcolar judeţean, opţionalele aprobate vor fi făcute

publice.

20

Page 21: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

MODALITĂȚI DE EVALUARE A

ELEVILOR LA DISCIPLINELE

OPȚIONALE

În vederea formării și consolidării competențelor specifice pot fi folosite

activități de învățare cum ar fi:

probe scrise;

probe orale;

probe practice;

autoevaluare;

proiecte;

referate;

analiza de conținut;

simulare;

analiza de conținut;

simulare;

jocul de rol;

studiu de caz;

portofoliul;

activități de învățare socială;

activități de învățare prin cooperare;

elaborarea de proiecte pe teme date;

analiza de text;

observare directă;

redactarea de articole pentru revista școlii etc.

Modalitățile de evaluare trebuie concepute în strânsă legătură cu

specificul cursului opțional propus. În acest sens se impune deplasarea

de accent de la metodele tradiționale de evaluare la strategii de evaluare

care să ofere elevilor posibilitatea de a demonstra:

ceea ce știu (ca ansamblu de cunoștințe)

ceea ce pot să facă (utilizarea cunoștințe ca instrumente de raporta critică la medii)

21

Page 22: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

Clasa

Nume opțional Ore

pt CDȘ

CDȘ

în

plan

cadru

Ore

alo

cate

Profesor Obs.

Grupa

combinată

Căsuța cu povești

Să cresc voinic - - -

TOHĂTAN

ANGELA

Structura

Mânău

Grupa

combinată Să cântăm, să ne jucăm! - - -

TAMAS

ERZSEBET

Structura

Mânău

Grupa

combinată

Călătorim în anotimpurile

poeziei - - -

SAV

ELVIRA Țicău 1

Grupa

combinată Educația rutieră

MIKLOS

TUNDE

Țicău 2

Grupa

combinată

Copilul și folclorul

Iată ce pot face două mâini

dibace

- - - CONEA

ILEANA

Someș -

Uileac

Grupa

combinată În lumea jucăriilor. - - -

TEGLA

GABRIELA Ulmeni

Grupa

mare

Multe dulce și frumoasă limba

cea vorbim Sanitarii pricepuți

- - -

TEMLE

RUGASAN

DANIELA

Țicău 2

Grupa

mare Fantezie și culoare - - -

COVACIU

ELVIRA

Ulmeni

Preg,

II, IV Literatura pentru copii - - -

LAKATOS

ETELKA Mânău

a II-a

a III-a Creații populare 1 1-3 1 RACZ TIMEA Mânău

Clasa preg. Sanitarii pricepuți 1 1-3 1 POP ANCUȚA Țicău 2

I, II Caligrafie 1 1-3 1 OROS VASILE Țicău 2

Clasa preg. Călătorim în lumea basmelor 1 1-3 1 POP IOAN Someș -

Uileac

a III-a Să scriem corect. 1 1-3 1 POP IOAN

Someș -

Uileac

a II-a Cartea – comoară de învățături

1 1-3 1 TOHĂTAN

IOAN

Someș -

Uileac a IV-a România plai de dor 1 1-3 1

Clasa preg. În lumea copilăriei 1 1-3 1 TEGLA

GABRIELA Ulmeni

I Gândesc pozitiv, mă simt

adecvat, mă comport civilizat 1 1-3 1

a II-a Arte de a scrie frumos 1 1-3 1 MARIES

ALINA Ulmeni

a III-a Utilizarea unor sisteme de

operare actuale 1 1-3 1

CRISTEA

VICTOR

Ulmeni Țicău 1

a IV-a

Utilizarea unor sisteme de

operare actuale 1 1-3 1

CRISTEA

VICTOR

Ulmeni Țicău 1

OPȚIONALE AN ȘCOLAR 2013-2014

PREȘCOLAR-PRIMAR

22

Page 23: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

OPȚIONALE AN ȘCOLAR 2013-2014

GIMNAZIU

Clasa Nume opțional Ore

pt CDȘ

CDȘ

în

plan

cadru

Ore

alo

cate

Profesor Obs.

a V-a A

Educație pentru sănătate 1 1-4 1 ZAH BIANCA

Utilizarea unor sisteme de operare

actuale

1 1-4 1 CRISTEA

VICTOR

a V-a B

Educație pentru sănătate 1 1-4 1 FĂTU DANIELA

Utilizarea unor sisteme de operare

actuale

1 1-4 1 CRISTEA

VICTOR

a VI-a A

Aplicații ale matematicii în practică 1 1-4 1 COZMA

CIPRIAN

Prietenul meu calculator 1 1-4 1 KONCZ MARIA

a VI-a B

Aplicații ale matematicii în practică 1 1-4 1 SAS SIMON

MAGDALEAN

Prietenul meu calculator 1 1-4 1 KONCZ MARIA

a VII-a A

Aplicații ale matematicii în practică 1 1-4 1 SAS SIMON

MAGDALEAN

Normă și abatere 1 1-4 1 DAN MARIANA

a VII-a B

Aplicații ale matematicii în practică 1 1-4 1 COZMA

CIPRIAN

Normă și abatere 1 1-4 1 CHINA MARIA

aVIII-a A

Aplicații ale matematicii în practică 1 1-4 1 SAS SIMON

MAGDALEAN

Folclor literar 1 1-4 1 COVACI

GEORGIANA

aVIII-a B

Aplicații ale matematicii în practică 1 1-4 1 COZMA

CIPRIAN

Folclor literar

1 1-4 1 CHINA MARIA

23

Page 24: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

PROMOVABILITATEA ELEVILOR ÎN ULTIMII DOI

ANI ȘCOLAR : 2011-2012, 2012-2013

A

N S

CO

LAR

20

12-

20

13 Nivelul de

învăţământ

Număr de

elevi înscrişi

Număr de

elevi la

sfârșitul

anului scolar

Număr de

elevi

promovați

Procent de

promovabilitate

Primar 296 296 289 97.64%

Gimnazial 206 207 168 81.07%

Liceal IX-XII 133 131 119 90.83%

TOTAL 635 634 576 90,70

AN

SC

OLA

R 2

01

1-2

01

2

Nivelul de

învăţământ

Număr de

elevi înscrişi

Număr de

elevi la

sfârșitul

anului școlar

Număr de

elevi

promovați

Procent de

promovabilitate

Primar 74 75 75 100%

Gimnazial 211 211 169 80.09%

Liceal IX-XII 128 128 116 90.63%

TOTAL 413 414 360 86.96%

24

Page 25: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ –

TABEL NOMINAL CU MEDIILE GENERALE

ÎN ULTIMII 3 ANI

AN

SC

OLA

R 2

01

2-2

013

Nivel de învăţământ Medii generale între :

7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 10

Gimnazial 19 80 59

Liceal 24 52 12

Total 132 71 43

AN

SC

OLA

R 2

01

1-2

012

Nivelul de învăţământ

Medii generale între :

7-7.99 8-8.99 9 – 10

Gimnazial 34 51 62

Liceal IX-XII 31 43 26

TOTAL 65 94 88

AN

SC

OLA

R 2

01

0-2

01

1 Nivelul de învăţământ

Medii generale între :

7-7.99 8-8.99 9 –10

Gimnazial 40 52 62

Liceal IX-XII 40 47 35

TOTAL 80 99 102

25

Page 26: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

REZULTATE LA BACALAUREAT

26

An scolar

2012-2013

Elevi înscriși Elevi promovați Elevi respinși Procent

promovabilitate

40 16 31 43,24%

An scolar

2011-2012

Elevi înscriși Elevi promovați Elevi respinși Procent

promovabilitate

23 16 7 69.57%

An scolar

2010-2011

Elevi înscriși Elevi promovați Elevi respinși Procent

promovabilitate

28 15 13 53.57%

REZULTATE LA EVALUARE

NAȚIONALĂ AN ȘCOLAR 2012-2013

Disciplina Înscriși Prezenți Media pe

disciplină

Limba și literatura

română 48 47 6,87

Matematică 48 47 5,91

MEDII DE ADMITERE

AN ȘCOLAR NUMĂR

ELEVI

MEDII ADMITERE

Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10

2012-2013 22 1 10 5 4 3 -

2011-2012 39 4 4 12 13 4 2

2010-2011 45 7 2 11 13 12 -

Page 27: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

REZULTATE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI

ŞCOLARE – ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

27

Olimpiada/ Concurs/Disciplina

Clasa Elevi participanţi Profesor Premiul obţinut

Olimpiada de limbă,

comunicare şi literatură

română:

VI A Marchiş Roxana Puşcaş Aurica Menţiune

VII A China Doru Puşcaş Aurica Premiul III

VIII A Săplăcan Georgiana Dan Mariana Menţiune

X Nagy Carla Tohătan Anica Menţiune

XI Codrea Ionuţ Covaci Georgiana Menţiune

Olimpiada de Fizică: VIII A Pinte Bogdan Pinte Camelia Premiul III

Olimpiada de Chimie: VIII A Pinte Bogdan Lupşa Simona Premiul I

Olimpiada de TIC: XI Lemnean Alexandru Koncz Maria Menţiune

Olimpiada de Tehnologii: XI Cirţiu Denis Kiss Maria Menţiune

Concurs Naţional de

matematică „Adolf

Haimovici":

XI Costin Gabriel Chiriac Nicolae Premiul II

XI Codrea Ionuţ Chiriac Nicolae Menţiune

Concurs Naţional de

Chimie „Petru Poni": X Gyorgy Sandor Lupşa Simona Menţiune

Participarea la olimpiade si concursuri şcolare

– faza interjudeţeană

Olimpiada/ Concurs/Disciplina

Clasa Elevi

participanţi Profesor Premiul obţinut

Concurs Interjudetean de

Chimie "Gheorghe Spacu": VIII A Pinte Bogdan Lupşa Simona Menţiune

Participarea la olimpiade si concursuri şcolare

–faza naţională

Olimpiada/ Concurs/Disciplina

Clasa Elevi

participanţi Profesor Premiul

obţinut

Olimpiada de Chimie: VIIIA Pinte Bogdan Lupşa Simona -

Concurs Naţional de

matematică „Adolf

Haimovici":

XI Costin Gabriel Chiriac Nicolae Menţiune

Rezultate la olimpiade si concursuri şcolare

– faza judeţeană

Page 28: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ÎN ANUL

ȘCOLAR 2012-2013

Majoritatea elevilor participă activ la activităţile din şcoală, indiferent de specificul acestora, deşi consideră programa şcolară încărcată şi numărul de ore prea mare. Activitățile care s-au bucurat de succes în rândul elevilor au fost:

Zilele Liceului ,,Dr. F. Ulmeanu”Ulmeni - Micii artişti

Simpozion ,,Incursiuni în lumea lui Caragiale”

Balul Bobocilor

Halloween

,,Să ne iubim aproapele”- acţiuni de voluntariat

1 Decembrie

Concert de colinde

„Valentine’s Day”- Balul Îndrăgostiţilor

„Carnavalul Primăverii”,

Balul absolvenţilor,

Spectacole: Ziua „Mihai Eminescu”,

24 Ianuarie

Expoziţie de mărţişoare

8 Martie, spectacol şi expoziţie de desene

,,Dans de lăsatu secului, cu coşarca” (susținut de Ansamblul de copii ,,Codrenii” din Ulmeni)

,,Sa fii un bun cetățean”

,,Pompierii în acțiune”

Săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai bun”-,,Bunele maniere, ieri şi astăzi”

Excursii şcolare: Turul Mic al Maramureșului (Săpânţa – Sighetul Marmaţiei – Mănăstirea Bârsana)

Excursii tematice: Extruplast, Working Blue, EATON din Ulmeni,

Sesiuni de referate şi expoziţii: „Ziua francofoniei”,

Ziua Europei (Tradiţii in Europa)

Ziua Păsărilor,

Competiţii sportive: campionate de şah, fotbal, volei, tenis de masă; concursuri şi demonstraţii (role, biciclete, aruncări la coş, şuturi la poartă etc.)

Expoziţie « Sărbătoarea Paştelui »

Târgul Ofertelor Educaţionale

Ziua Eroilor,

Tabăra de creaţie ,,Ars Campus”- ediția a II-a

28

Page 29: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

PROGRAME ȘI PROIECTE

EDUCAȚIONALE

Echipa de parteneriat din şcoala noastră – profesori- elevi- este

foarte interesată în realizarea unor programe şi proiecte care au ca obiectiv

final promovarea sistemului de valori în societate, dar şi implicarea elevilor

în activităţi socio-profesionale, culturale sau sportiv-recreative.

„Zilele Liceului ,,Dr. F. Ulmeanu”- sărbătoarea Liceului, derulată pe

trei zile, începând cu ziua de naştere a profesorului universitar doctor

Florian Ulmeanu.

,,Incursiuni în lumea lui Caragiale”- simpozion

,,Cartea prietenul de suflet al omului” - lansare de carte şi expoziţie cu

lucrări literare artistico-plastice, în cadrul Zilelor oraşului Ulmeni

„Let’s Do’it Romania” – proiect naţional, ziua curăţeniei

,,Minte sănătoasă, în corp sănătos" - are ca scop dezvoltarea unui stil

de viaţă sănătos si atragerea elevilor către știinţe si activităţi

,,Parteneri pentru viitor!” – promovează dialogul si comunicarea intre

elevi din scoli diferite si atragerea lor in organizarea unor activități cu

caracter

extracurricular - parteneriat cu "Liceul "George Pop de Băsești".

"Prietena mea - cartea"- stimularea interesului pentru lectura la elevii

din ciclul primar - parteneriat cu Biblioteca oraşului Ulmeni

"Pasta si periuţa de dinţi"- urmărește formarea si dezvoltarea

interesului pentru menținerea igienei - parteneriat cu Cabinetul

Stomatologic "Dr. Covaci Cornelia“

„ Să ne ajutăm aproapele” –are ca scop formarea deprinderilor civice la

elevi (activism, voluntariat, responsabilitate). Colectarea de jucării, haine şi

bani, pentru a le oferi în dar copiilor orfani din Ardusat şi Sălsig şi

vârsnicilor din Baia Sprie, alături de un program artistic.

29

Page 30: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

,,Să ne cunoaştem judeţul”- excursie tematică Turul mic al Maramureşului,

obictive turistice: Cimitirul vesel - Săpânţa, Memorialul Durerii şi Muzeul Satului

- Sighetul Marmaţiei şi Mănăstirea Bârsana.

,, Prietenii naturii" – implicarea elevilor în acţiuni de ecologizare

,,De la tineri pentru tineri" - proiectul isi propune sensibilizarea tinerilor cu

privire la efectele negative ale consumului de droguri si oferirea unor noi

perspective de petrecere a timpului liber.

„Şi elevii păstrători ai tradiţiei stămoşeşti” - promovează tradiţiile si

obiceiurile strămoșești locale şi din alte zone etnografice. Participarea la

,,Festivalul Codrenesc”- Cehu Silvaniei, spectacole de ,,Ziua recoltei” Baia-Mare,

,,Sărbătoarea castanelor – Baia-Mare, ,,Maramureşul se adună”- Fărcaşa, Zilele

oraşului Ulmeni şi alte spectacole locale, ,,Dans de lăsatu secului, cu coşarca”.

,,De la Înviere la Înălţare” - Expoziţie de icoane pe lemn şi sticlă

,,Târgul ofertelor educaţionale” – participarea la Târgul ofertelor educaţionale

organizat de către ISJ-MM în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie

Maramureş

„Un semn de primăvară şi un strop de preţuire în dar” – proiect cultural de

1 Martie.

,,De la inima la inima”- proiect realizat intre Grădiniţele Structura Țicau –

Tohat în colaborare cu Grădiniţa Nr.1 , Somcuta Mare

„Iubirea înnobilează sufletul” – Proiect cultural cu ocazia zilei de 14 februarie-

în parteneriat cu Primăria Oraşului.

,,Sa fii un bun cetățean”- Lecții deschise la dirigenție despre educaţie rutieră şi

combaterea violenţei, invitați reprezentanţii Poliţiei Ulmeni.

,,Pompierii in acțiune” –proiect de parteneriat cu I.S.U. Fărcaşa, exerciţii

demonstrative pentru stingerea incendiilor si salvarea vieţilor

,,Bunele maniere, ieri si astăzi”- Cum ne comportăm - proiect de parteneriat

cu Biblioteca Județeană Petre Dulfu Baia-Mare, pentru cultivarea valorilor morale

şi respectarea regulilor de comportament.

,,Învățăm prin cooperare’’- excursie tematica Extruplast, WorkingBlue și Eaton

din Ulmeni

30

PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAŢIONALE

Page 31: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

IMAGINI DI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

31

Page 32: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

32

Page 33: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

33

Page 34: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

Laboratoare:

• Informatică – 3 laboratoare

– 50 calculatoare;

• Fizică – 1 laborator;

• Chimie – biologie –

-1 laboratoare;

Bibliotecă cu 10,057 volume;

Săli de clase – 14 săli:

Săli de sport;

Atelier școlar – mecanic;

Cabinet metodic;

34

SPAȚII ȘCOLARE ȘI DOTĂRI

Page 35: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

35

Page 36: Liceul Tehnologic “Dr. Florian Ulmeanu“ Ulmeni · V. ARTE Muzică şi mişcare 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi practice 2 VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare

Str. PETRE DULFU, nr. 27, jud. MARAMUREȘ Tel./fax 0262-264003 e-mail: liceu[email protected] https://sites.google.com/site/liceululmenimara

mures/

36