Liceul Tehnologic ¢â‚¬“Dr. Florian Ulmeanu¢â‚¬“ V. ARTE Muzic¤’ ¥i mi¥care 2 VI.TEHNOLOGII Arte vizuale

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Liceul Tehnologic ¢â‚¬“Dr. Florian...

 • LICEUL TEHNOLOGIC

  “DR. FLORIAN

  ULMEANU“

  ULMENI

  Str. PETRE DULFU, nr. 27, jud. MARAMUREȘ Tel./fax 0262-264003 e-mail: liceul_ulmeni@yahoo.ro https://sites.google.com/site/liceululmenimaramures/

  OFERTA EDUCAŢIONALĂ

  AN ŞCOLAR 2013-2014

  NR. 1637/12.09.2014

  mailto:liceul_ulmeni@yahoo.ro mailto:liceul_ulmeni@yahoo.ro mailto:liceul_ulmeni@yahoo.ro mailto:liceul_ulmeni@yahoo.ro

 • CUPRINS 1 Echipa managerială 3 2 Misiune. Viziune. Ținte strategice 4

  3 Scurt istoric 5

  4 Plan de școlarizare 6

  5 Plan cadru pentru clasa pregătitoare 7

  6. Plan cadru clasa I 8

  7. Plan cadru clasa a II-a 9

  8. Plan cadru clasa a III-a 10 9. Plan cadru clasa a IV-a 11

  10. Plan cadru clasa a V-a 12

  11. Plan cadru clasa a VI-a 13

  12. Plan cadru clasa a VII-a 14

  13. Plan cadru clasa a VIII-a 15

  14. Plan cadru clasa a IX-a 16

  15. Plan cadru clasa a X-a 17

  16. Plan cadru clasa a XI-a 18

  17. Plan cadru clasa a XII-a 19

  18. Metodologie de selecție CDȘ 20

  19. Modalități de evaluare CDȘ 21

  20. Lista opționalelor pe clase primare 22

  21. Lista opționalelor pe clase gimnaziale 23, 24

  22. Promovabilitatea elevilor în ultimii doi ani 25

  23. Rezultatele la învățătură, medii generale în ultimii trei ani școlare 26

  24. Rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, evaluare națională, medii de admitere la liceu

  27

  25. Rezultate la concursuri și olimpiade școlare 28

  26. Activități extrașcolare 29

  27. Programe și proiecte educaționale 30, 31

  28. Imagini din activități școlare 32, 33, 34

  29. Spații și dotări 35

  30. Pliant de prezentare 40

 • Echipa managerială:  Director: prof. RUS ANCA CRINA  Director adjunct: prof. CHINA MARIA

  Profesorii noștri Școala are un personal format din 72 de

  angajați astfel:  49 cadre didactice  9 persoane didactic auxiliar  14 persoane nedidactic Structura personalului didactic se prezentă

  astfel:  31 titulari  16 suplinitor calificați  2 suplinitor necalificați Cadrele didactice cu o bună pregătire profesională asigură o pregătire corespunzătoare elevilor. Drept dovadă sunt rezultatele obținute de elevii noștri la olimpiade, concursuri de specialitate, examene naționale, rezultate evidențiate și cu prilejul inspecțiilor școlare. 3

 • MISIUNE – VIZIUNE –

  ȚINTE STRATEGICE Misiunea școlii

  Promovarea principiilor învăţământului diferenţiat în funcţie de nevoile individuale ale elevului:

  Asimilarea unor noi meserii în concordanţă cu cerinţele comunităţii locale;

  Creşterea capabilităţii în formare profesională continuă prin parteneriate

  strategice, prin stabilirea unor planuri de acţiuni şi proiecte de dezvoltare sinergice şi convergente;

  Eliminarea eşecului şi a abandonului şcolar;

  Introducerea necesităţii schimbării în plan pragmatic a atitudinii şi mentalităţii cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor;

  Dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătăţirea ambientului şcolar;

  Construirea unui sistem de relaţii benefice instituţiei.

  Viziunea școlii

  Viziunea școlii

  Liceul Tehnologic „Dr. Florian Ulmeanu”Ulmeni este o şcoală a secolului

  XXI, care urmăreşte dezvoltarea capacităţii de gândire creativă şi eficienţă a

  elevilor săi.

  Avem la bază conceptul :

  „ Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm ”

  (Seneca)

  Instituţia noastră de învăţământ urmăreşte prin acţiunile sale creşterea

  calităţii vieţii prin oferirea de şanse egale în educaţie, creşterea calităţii

  educaţiei în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă din zona Someş

  Codru şi pregătirea forţei de muncă pentru profesiile cerute de piaţa

  europeană.

  Ținte strategice

  Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ;

  Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională prin asimilarea unor meserii în concordanţă cu cerinţele comunităţii şcolare;

  Construirea unui sistem de relaţii benefice instituţiei prin dezvoltarea parteneriatului şcoală – comunitatea locală – agenţi economici;

  Creşterea capabilităţii în formare profesională continuă;

  Diminuarea eşecului şi a abandonului şcolar;

  4

 • SCURT ISTORIC Școala din localitatea Ulmeni s-a înființat în anul 1919,

  clădirea fiind compusă dintr-o sală de clasă și locuinţa învăţătorului. În 1926 s-a mai adăugat o sală de clasă la şcoala primară, de la această dată, aceasta funcţionând cu două săli de învăţământ. În urma stăruinţei reprezentanţilor locali ai învăţământului, în primăvara anului 1935 a început construcția grădiniţei pe terenul atribuit în acest scop de prin reforma agrară, școlii primare. Lucrare a fost finalizată în anul 1936. Începând cu anul 1950, învăţământul ulmenean continuă să se dezvolte atât în ceea ce priveşte efectivul de elevi, cadre didactice, cât și ca infrastructură. În anul 1970, şcoala a fost extinsă cu 6 săli de clasă și un atelier şcolar.

  În anul 1998, conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 3636 din 24 aprilie 1998, şcolii i s-a aprobat atribuirea denumirii de „Dr. Florian Ulmeanu”. Este o realizare deosebită , după ani îndelungaţi de demersuri, a dreptului de-a purta numele mentorului spiritual al multor generaţii de tineri, a – Profesorului Doctor Florian Ulmeanu, care este fondatorul Societăţii de Medicina Culturii Fizice şi membru în Comitetul de redacţie al revistei Buletinul Societăţii Medicale de Educaţie Fizică. A fost membru activ al Societăţii pentru istoria Medicinei, Farmaciei şi Folclor şi al filialei „ASTRA’’, din satul natal, Ulmeni. A întemeiat societatea culturală, „Tinerimea din Ulmeni’’ (1923-1939).

  În anul 2001 s-a realizat un proiect de dezvoltare a Grupului Şcolar Industrial „Dr. Florian Ulmeanu”, pentru perioada 2002-2006, în cadrul căruia s-au efectuat lucrări de reparare şi modernizare a infrastructurii clădirii şcolii și înființarea a două laboratoare de informatică. Şcoala a utilizat fonduri de la administraţia locală, fonduri extrabugetare şi donaţii de la parteneri sociali, pentru modernizare și reparaţii curente.

  În prezent, școala funcţionează cu 14 săli de clasă (din care 7 sunt cabinete şi laboratoare), laboratoareor de fizică, chimie şi biologie, două săli dotate cu platformă AeL şi o sală cu reţea de calculatoare şi platformă SEI, o bibliotecă cu peste 10500 de volume, secretariat dotat cu calculatoare, copiatoare şi fax, un cabinet metodic, cabinet de asistenţă psihopedagogică şi consiliere, un atelier şcolar – profil mecanic, o sală de gimnastică şi teren de sport cu pistă de alergare.

  Şcoala dispune de două microbuze şcolare pentru Structuri, prin dotare MECTS.

  5

 • PLAN DE ȘCOLARIZARE FILIERA TEHNOLOGICĂ

  Grupe preşcolari

  8 grupe - 162 locuri

  Clasa pregătitoare

  3 clase - 50 locuri

  Clasa I

  3clase -52 locuri

  Clasa a II-a

  3 clase - 56 locuri

  Clasa a III-a

  4 clase - 63 locuri

  Clasa a IV-a

  4 clase - 67 locuri

  Clasa a V-a

  3clase - 75 locuri

  Clasa a VI-a

  2 clase - 56 locuri

  Clasa a VII-a

  2 clase - 42 locuri

  Clasa a VIII-a

  2 clase - 56 locuri

  Clasa a IX-a

  1 clase – 30 locuri

  SPECIALIZAREA

  Mecanică

  Clasa a X-a

  2 clase – 46 locuri

  SPECIALIZAREA

  Mecanică

  Clasa a XI-a

  1 clasă – 27 locuri

  SPECIALIZAREA

  Tehnician mecatronist

  Clasa a XII-a

  1 clasă – 30 locuri

  SPECIALIZAREA

  Tehnician mecatronist

  6

 • ARII

  DISCIPLINE

  Numărul ore în trunchiul

  comun

  I. LIMBĂ ŞI

  COMUNICARE

  Comunicare în limba

  română 5

  Limba engleza 1

  II. MATEMATICĂ ŞI

  ŞTIINŢE ALE NATURII

  Matematică şi explorarea

  mediului

  4

  III.OM ŞI SOCIETATE Religie 1

  IV.EDUCAŢIE FIZICĂ,

  SPORT ŞI SĂNĂTATE Educaţie fizică 2

  V.ARTE Muzică şi mişcare 2

  VI.TEHNOLOGII Arte vizuale şi abilităţi

  practice 2

  VII. CONSILIERE ŞI

  ORIENTARE Dezvoltare personală 2

  Număr total de ore trunchi comun 19

  Curriculum la decizia şcolii

  Disciplina opţională – Consiliere si orientare 1

  Număr total de ore pe săptămână 20

  SCHEMA ORARĂ – CLASA

  PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2013-2014

  7

 • SCHEMA ORARĂ – CLASA I AN ȘCOLAR 2013-2014

  ARII

  DISCIPLINE

  Numărul de ore în

  trunchiul comun

  I. LIMBĂ ŞI

  COMUNICARE

  Comunicare în limba

  română 7

  Limba engleza* 1

Recommended

View more >