Letak Simpozij UNT
Letak Simpozij UNT
Letak Simpozij UNT
Letak Simpozij UNT

Letak Simpozij UNT

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Letak Simpozij UNT

UNIVERZITET U TRAVNIKU

UNIVERSITY OF TRAVNIK

4. MEUNARODNI NAUNOSTRUNI SIMPOZIJINOVACIJE U OBRAZOVANJU, PODUZETNITVU I TURIZMU U FUNKCIJI PREVAZILAENJA KRIZE I UBRZANOG RAZVOJA Sarajevo, 17. i 18. maj 2013. god.Prvo obavjetenje

UNIVERZITET U TRAVNIKU FAKULTET ZA MENADMENT I POSLOVNU EKONOMIJU Aleja Konzula br. 5, 72 270 Travnik www.fmpe.ba, e-mail: simpozij2013@fmt.ba Kontakt tel.: +387 61 575 267; +387 30 541 062

SPONZORI/POKROVITELJI: Federalno ministarstvo okolia i turizma Hotel "Hollywood" Sarajevo Fakultet za menadment i poslovnu ekonomiju

TEMA MEUNARODNOG SIMPOZIJAOsnovna tema Meunarodnog simpozija je: "Inovacije u obrazovanju, poduzetnitvu i turizmu u funkciji prevazilaenja krize i ubrzanog razvoja"

CILJ MEUNARODNOG SIMPOZIJAInovacije i inovacijski procesi su od postanka svijeta bile jedan od najznaajnijih pokretakih snaga svakog drutva, stvaranja uslova za novi poetak, rjeavanja kriza, pa ak i prelaska iz jedne drutveno-ekonomske formacije u drugu, posebno kada su u pitanju epohalne inovacije. Na to upuuje i sam korijen rijei novus to znai obnoviti, promijeniti. Inovacije su vezane za znanje, jer se stvaraju unutarnjim porivima i sposobnou za inoviranje to, pored stvaranja uslova za novi poetak, dovodi do konkurentskih prednosti i razvoja drutva u cjelini. Inovacije su znaajne u svim oblastima, a naroito u onim u kojem imaju multiplikovane efekte na druge djelatnosti i drutvo u cjelini kao to su obrazovanje, preduzetnitvo i turizam kao strateke djelatnosti. Ovim djelatnostima se kod nas, kao i u mnogim drugim zemljama, ne daje dovoljan znaaj, pa tako obrazovni sistem nije u dovoljnoj mjeri povezan sa tritem rada. Pored toga, nedovoljna je i zastupljenost prakse, te broj inovacija u obrazovnim institucijama kao jedne od njihovih misija, neadekvatan je razvoj korporativnog poduzetnitva, odnosno zajednikog uea vie sudionika u kreiranju novih proizvoda i poslova i nedovoljno se pridaje znaaj novim idejama i proizvodima u turizmu u specifinim, datim uslovima. Iz svih navedenih i drugih razloga, osnovni cilj simpozija je da ponudi mogue inovacije u ovim oblastima kao bitan iskorak izlaska iz postojeeg stanja, ublaavanja ili potpunog eliminisanja negativnih efekata krize i recesije.

TEMATSKE CJELINE SIMPOZIJA1. Inovacije u reformi nastavnih planova i programa u skladu sa Bolonjskim procesom 2. Doprinos inovacija nastanku i razvoju poduzetnikih ideja i korporativnom poduzetnitvu 3. Mogue inovacije u turizmu 4. Interni i eksterni faktori ekonomske krize i mogui doprinos inovacija njihovom rjeavanju

ORGANIZACIONI ODBOR SIMPOZIJA1. Prof. dr. Zeir Hadiahmetovi, predsjednik 2. Prof. dr. Murat Dizdarevi, prevodilac za engleski jezik 3. Mr. Lejla Daci, vii asistent 4. Mr. Tanja Mlaki, vii asistent 3. Mr. Haris Daci, vii asistent 4. Mr. Lejla orbi, vii asistent 5. Dipl. ecc. Aida Zolota, asistent 6. Tarik Dambegovi 7. Elvira Gorinjac, lektor

NAUNI SAVJET SIMPOZIJA1. Prof. dr. Rasim Daci 2. Prof. dr. Ellen McMahon, SAD 3. Prof. dr. Zeki Porlak, Turska 4. Prof. dr. Milorad Krgovi 5. Prof. dr. Salim Ibrahimefendi 6. Prof. dr. Suada Daci 7. Prof. dr. Jasna Bajraktarevi 8. Prof. dr. Safet Kurtovi 9. Prof. dr. Mehmedalija Hadovi 10. Prof. dr. Zeir Hadiahmetovi 11. Prof. dr. Adil Kurti 12. Prof. dr. Mustafa Festi 13. Doc. dr. Halil Kala 14. Doc. dr. Fuad Bajraktarevi

PUBLICIRANJE SAOPENJA I RADOVA SA SIMPOZIJAPredvia se da simpoziju prisustvuju predstavnici medija, a prihvaena saopenja u vidu apstrakta e se tampati na bosanskom i engleskom jeziku u obliku zbornika. Kompletni radovi koji budu imali karakter izvornog naunog rada tampat e se u asopisu "Univerzitetska hronika".

PRIJAVA ZA MEUNARODNI SIMPOZIJApstrakte obima do 1 (jedne) stranice i radove obima do 10 (deset) stranica, prema planiranim datumima, potrebno je dostaviti na e-mail: simpozij2013@fmt.ba, i u printanoj formi sa CDom u prilogu na adresu Fakulteta, Aleja konzula br. 5, 72 270 Travnik, sa naznakom Za simpozij. Rad treba biti uraen prema uputstvu objavljenom na web stranici: www.fmpe.ba Slubeni jezici na kojima rad treba da bude napisan su: bosanski, hrvatski, srpski, a apstrakt i na engleskom jeziku. Radovi koji ne budu u skladu s navedenim uputstvom, nee biti razmatrani. Prijava za uee na meunarodnom simpoziju moe se preuzeti na web stranici Fakulteta, a dostavlja se na navedeni e-mail i adresu.

ZNAAJNI DATUMIPrijava apstrakta radova.....................................................................................do 1.3.2013. Obavijest o prihvatanju apstrakta.......................................................................do 10.3.2013. Dostavljanje kompletnih radova.........................................................................do 20.4.2013. Dostava finalnog programa uesnicima...............................................................do 25.4.2013. Uplata kotizacije i prijava uea...........................................................................do 5.5.2013. Meunarodni simpozij.........................................................................................17. i 18.5.2013.

NAKNADA ZA UEENaknada-kotizacija za uee iznosi 80 ili 160 KM po uesniku, a ukljuuje: - prisustvo Simpoziju - zbornik apstrakta, - zadnji primjerak asopisa Univerzitetska hronika sa objavljenim radovima prethodne naunostrune konferencije, - osvjeavajue napitke za vrijeme pauze, - za zainteresovane uesnike bit e organizovana posjeta turistikim atrakcijama Sarajeva.

Uplata kotizacije do navedenog datuma vri se u skladu sa sljedeim uputama:PRIMALAC: SVRHA UPLATE: RAUN: Za uplate iz inostranstva: Broj rauna: SWIFT: IBAN: Fakultet za menadment i poslovnu ekonomiju Kotizacija za meunarodni simpozij 338 670 221 885 9702 kod UniCredit banke 200 162 840 00 UNCRBA22 BA39 338 670 221 885 9702

MJESTO I VRIJEME ODRAVANJA MEUNARODNOG SIMPOZIJAMeunarodni simpozij bit e odran 17. i 18. maja (petak i subota) u Sarajevu (Ilida), u hotelu "Hollywood". Rezervacije smjetaja uesnici e lino obezbijediti putem telefona: 033/77 31 00 ili fax 033/77 31 45. Za uesnike simpozija, hotel "Hollywood" je obezbijedio povoljnije cijene smjetaja. Rezervaciju je potrebno obezbijediti najkasnije do 5.5.2013. godine.

NAMJENA MEUNARODNOG SIMPOZIJAMeunarodni simpozij je namijenjen vladinim i nevladinim organizacijama, privrednim komorama, turistikim zajednicama, naunim i obrazovnim institucijama, privrednim drutvima, pojedincima koji se bave obrazovanjem, poduzetnicima i turistiko-ugostiteljskim radnicima. Uesnici simpozija e dobiti certifikate.

UNAPRIJED ZAHVALJUJEMO NA VAEM DOLASKU I DRUENJU U SARAJEVU!