of 270 /270
LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA LAPORAN TAHUNAN l ANNUAL REPORT 2009 LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA LAPORAN LAPORAN TAHUNAN AHUNAN l ANNU l ANNUAL REPOR AL REPOR T 2009 T 2009

LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA - LTAT · dalam memastikan piawaian urus tadbir korporat yang paling tinggi dan aplikasi yang efektif, selaras dengan Prinsip Amalan Terbaik Urus Tadbir

 • Author
  others

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA - LTAT · dalam memastikan piawaian urus tadbir korporat yang...

 • LE

  MB

  AG

  A TA

  BU

  NG

  AN

  GK

  ATA

  N T

  EN

  TE

  RA

  LA

  PO

  RA

  N TA

  HU

  NA

  N

  l AN

  NU

  AL

  RE

  PO

  RT

  2009

  LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

  LAPORAN LAPORAN TTAHUNANAHUNAN l ANNUl ANNUAL REPORAL REPORT 2009T 2009

 • 1

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

  Dasar Kualiti 2Petunjuk Prestasi Utama 2Penyata Pengerusi 3Latar Belakang LTAT 4Penyataan Urus Tadbir Korporat 6Penyataan Kawalan Dalaman 14Lembaga Pengarah LTAT 2009 16Panel Pelaburan LTAT 2009 18Jawatankuasa Kerja Pengurusan 2009 19Jawatankuasa Audit 2009 20Pengurusan 2009 20Carta Organisasi LTAT 21Perutusan Pengerusi Bagi Tahun 2009 22Laporan Penilaian Hasil dan Impak 35Analisis Prestasi Kewangan 44Prestasi Kewangan Lima Tahun LTAT 45Prestasi Kewangan Lima Tahun Kumpulan 46Laporan Bantuan Kerajaan 47 Sijil ISO 9001 48Sijil ISO/IEC 20000 49

  Sijil Ketua Audit Negara Mengenai Penyata KewanganLTAT bagi tahun berakhir 31 Disember 2009 50

  Penyata Pengerusi Dan Seorang Lembaga Pengarah(Akaun Induk) 51

  Penyata Pengerusi Dan Seorang Lembaga Pengarah(Akaun Kumpulan) 51

  Pengakuan Oleh Pegawai Utama Yang BertanggungjawabKe Atas Pengurusan Kewangan LTAT 52

  Penyata Kewangan Kumpulan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2009 53

  Lembaran Imbangan 54Penyata Pendapatan 56Penyata Perubahan Ekuiti 57Penyata Aliran Tunai 60Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan 63

  Penyata Kewangan LTAT Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2009 111

  Lembaran Imbangan 112Penyata Pendapatan 113Penyata Perubahan Ekuiti 114Penyata Aliran Tunai 115Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan 116

  MAKLUMAT KORPORAT PENYATA KEWANGAN

  KANDUNGAN

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA2

  Petunjuk Prestasi Utama Sasaran

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  1. Dividen, Bonus dan Bonus Khas kepada Pencarum 15%

  2. Pulangan Pelaburan 9.0%

  3. Indeks Kepuasan Pelanggan 90%

  4. Memproses Pengeluaran Caruman dan Bayaran Skim Khairat Kematian 100% & Hilang Upaya dalam tempoh 24 Jam

  5. Memproses Pengeluaran Perumahan dalam tempoh 24 Jam 100%

  6. Nisbah Kos kepada Pendapatan Tidak melebihi5.0%

  7. Laporan Kewangan dan Pengurusan Sijil Audit Tanpa Teguran

  DASAR KUALITI

  LTAT adalah komited untuk menjadi sebuah organisasi berwibawa dan mencapai tahap pengurusan danawang caruman Anggota Angkatan Tentera yang tinggi bagi memenuhi ekspektasi pelanggan dari segipemberian perkhidmatan dan pulangan wang caruman serta meningkatkan keberkesanan Sistem PengurusanKualiti secara berterusan.

 • Yang Amat Berhormat Menteri Pertahanan Malaysia.

  Kami, Ahli-Ahli Lembaga Tabung Angkatan Tentera, dengan segala hormatnya, mengikut Seksyen 17(4) AktaTabung Angkatan Tentera 1973 (Akta 101), mengangkatkan kira-kira Lembaga bagi tahun berakhir pada 31Disember 2009.

  Bagi pihak Lembaga,

  LAKSAMANA TAN SRI DATO’ SRI MOHD ANWAR BIN HAJI MOHD NOR (BERSARA)Pengerusi

  LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 3

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PENYATA PENGERUSI

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA4

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  LATAR BELAKANG LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

  LATAR BELAKANG

  Lembaga Tabung Angkatan Tentera yang lebihdikenali dengan singkatan LTAT, telah ditubuhkanpada bulan Ogos 1972 di bawah Akta Parlimen.

  Objektif Utama

  LTAT mempunyai dua objektif utama. Objektif utamayang pertama adalah mengadakan faedah persaraandan faedah-faedah lain untuk anggota AngkatanTentera Malaysia (ATM) lain-lain pangkat (Pencarumwajib) dan satu skim simpanan untuk pegawai-pegawai angkatan tentera dan Anggota KerahanAngkatan Sukarela.

  Objektif utama yang kedua adalah melaksanakanprogram-program latihan peralihan bagi anggotaAngkatan Tentera yang akan atau yang telah bersara.

  Caruman

  Di bawah skim persaraan, pencarum wajib dikehendakimencarum 10% daripada gaji bulanan kepada LTATdan kerajaan akan mencarum sebanyak 15% sebagaimajikan. Di bawah skim simpanan bagi pencarumsukarela, simpanan dibenarkan sekurang-kurangnyaRM25 sebulan sehingga had maksimum RM750sebulan.

  VISI

  • Menjadi sebuah organisasi yang berwibawa dandicontohi oleh badan-badan Kerajaan dankorporat.

  MISI

  LTAT telah menggariskan tiga misi penting sepertiberikut:

  • Mengadakan faedah persaraan dan sosioekonomiyang bermutu tinggi untuk anggota AngkatanTentera Malaysia.

  • Komited untuk membantu dalam pembangunannegara melalui pelaburan yang berhemat.

  • Menerapkan nilai kualiti dan budaya kerjacemerlang di kalangan pekerja dan bekerjasecara berpasukan dengan penuh dedikasi,tanggungjawab, disiplin, amanah, proaktif, daninovatif ke arah pencapaian yang cemerlang danberterusan.

  FAEDAH-FAEDAH BAGI ANGGOTA YANG SEDANGBERKHIDMAT

  Pengeluaran Sekaligus Termasuk Dividen Dan Bonus

  Pencarum wajib yang bertaraf tidak berpencen akandibayar semua wang simpanannya dan carumankerajaan termasuk dividen dan bonus terkumpulsecara sekaligus apabila pencarum meninggal dunia

  (kepada waris), berhenti atau bersara daripadaperkhidmatan, atau telah mencapai umur 50 tahun.

  Pencarum wajib yang berpencen akan hanya dibayarwang simpanannya termasuk dividen dan bonus yangterkumpul sahaja secara sekaligus tanpa sumbangankerajaan apabila pencarum meninggal dunia (kepadawaris), berhenti atau bersara daripada perkhidmatanatau telah mencapai umur 50 tahun. Wangsumbangan kerajaan dikembalikan kepada KumpulanWang Persaraan (KWAP) untuk bayaran pencenbulanan.

  Pencarum sukarela boleh mengeluarkan wangsimpanannya pada bila-bila masa dan ia diberikankelonggaran untuk menjadi ahli bagi kali keduawalaupun telah membuat pengeluaran caruman kalipertama.

  Dari semasa ke semasa, LTAT juga memberi bonuskhas dalam bentuk unit-unit amanah saham secarapercuma kepada pencarum-pencarumnya.Bagaimanapun pemberian ini adalah bergantungkepada prestasi kewangan tahunan LTAT.

  Skim Faedah Khairat KKematian dan Hilang Upaya

  Kedua-dua pencarum wajib dan pencarum sukarelasecara automatik mendapat lindungan di bawah SkimFaedah Khairat Kematian dan Hilang Upaya LTAT.Skim ini membolehkan sejumlah wang dibayar kepadapencarum yang diberhentikan atas sebab kecacatanfikiran atau tubuh badan, atau kepada warispencarum yang meninggal dunia semasa dalamperkhidmatan.

  Pengeluaran Sebahagian Caruman Untuk MembeliRumah

  Pencarum wajib dibenar mengeluarkan tidak melebihi40% daripada carumannya sahaja atau 10%daripada harga harta tak alih atau RM10,000 yangmana lebih rendah, untuk pembelian rumah kediamanpertama atau sebidang tanah untuk membina rumahkediaman.

  FAEDAH-FAEDAHH BAGI ANGGOTA TENTERA YANGAKAN DAN TELAH BERSARA

  Program Latihan Peralihan Bagi Anggota TenteraYangg Akan Dan Telah Bersara

  LTAT menawarkan pelbagai program latihan peralihanbagi anggota tentera yang akan dan telah bersarauntuk menyediakan mereka untuk kerjaya keduamelalui Perbadanan Hal Ehwal Bekas AngkatanTentera (PERHEBAT), sebuah perbadanan milik penuhLTAT yang ditubuhkan dalam tahun 1994.

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 5

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  LATAR BELAKANG LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

  PERBADANAN MILIKAN PENUH LEMBAGA TABUNGANGKATAN TENTERA

  Perbadanan Perwira Niaga Malaysia (PERNAMA)

  Perbadanan Perwira Niaga Malaysia atau PERNAMA,sebuah perbadanan milik penuh LTAT yang ditubuhkandalam tahun 1983, mengendalikan rangkaian kedai-kedai runcit di kem-kem ATM di seluruh negara untukmenjual barangan pengguna, sebahagiannya bebascukai, kepada anggota Angkatan Tentera dankeluarga mereka.

  Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM)

  Perbadanan Perwira Harta Malaysia atau PPHM,sebuah lagi perbadanan milik penuh LTAT, telahditubuhkan dalam tahun 1984 untuk menjalankanaktiviti perniagaan berhubung dengan pengambilan,pembelian, pemilikan, penyewaan, pemajakan,pembangunan dan penjualan harta, menawarkanperkhidmatan pengurusan projek harta tanah sertamenjalankan aktiviti penyelenggaraan harta bagipihak LTAT.

  Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera(PERHEBAAT)

  Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera atauPERHEBAT ialah perbadanan milik penuh ketiga LTAT.Ditubuhkan dalam tahun 1994, PERHEBAT menawarkanpelbagai program latihan dalam bidang kemahiranteknikal, vokasional dan keusahawanan untukanggota Angkatan Tentera yang akan dan telahbersara.

  AlamatTingkat 12, Bangunan LTAT Jalan Bukit Bintang Peti Surat 1154250748 Kuala Lumpur

  Juruaudit Ketua Audit NegaraMalaysia

  Bank UtamaAffin Bank Berhad

  Peguam-Peguam UtamaAzam, Lim & PangHisham, Sobri & KadirAzzat & Izzat

  Laman Webwww.ltat.org.my

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA6

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PENYATAAN URUS TADBIR KORPORAT

  KOD

  Lembaga Pengarah memberikan komitmen sepenuhnyadalam memastikan piawaian urus tadbir korporatyang paling tinggi dan aplikasi yang efektif, selarasdengan Prinsip Amalan Terbaik Urus Tadbir Korporatseperti yang digariskan dalam Kod Urus TadbirKorporat Malaysia, diamalkan di Lembaga TabungAngkatan Tentera (LTAT) dan Kumpulan sebagai satubahagian penting di dalam pelaksanaantanggungjawabnya dalam mengendalikan aset danmentadbir wang pencarum LTAT. Lembaga Pengarahdengan sukacitanya melaporkan bahawa LTAT danKumpulan telah menerima pakai prinsip-prinsip danmematuhi amalan terbaik seperti yang digariskan didalam Kod tersebut.

  LEMBAGA PENGARAH

  Komposisi Lembaga Pengarah, Panel Pelaburan danPengurusan

  LTAT mengiktiraf kepentingan peranan yang dimainkanoleh Lembaga Pengarah, Panel Pelaburan danPengurusan dalam pembentukan, penentuan hala tujudan operasinya. LTAT diterajui dan diurus oleh LembagaPengarah yang berpengalaman dan mahir denganpelbagai latar belakang seperti kewangan, ekonomi,perkhidmatan awam dan perakaunan yang amatpenting untuk mencapai kejayaan strategik LTAT secaramenyeluruh. Lembaga Pengarah bertanggungjawabsepenuhnya atas keseluruhan urus tadbir korporat LTATdan Kumpulan termasuk hala tuju pembangunanstrategiknya serta menetapkan matlamat untukpengurusan dan memantau pencapaian matlamattersebut.

  Integriti Lembaaga Pengarah

  Keputusan Lembaga Pengarah tidak dipengaruhi olehmana-mana pihak dan sekiranya terdapatpercanggahan kepentingan, Pengarah yangberkenaan dikehendaki untuk mengecualikan diridalam apa-apa pertimbangan (kecuali atas undanganLembaga) dan pengundian dalam perkara yangmelibatkan kepentingan mereka, peribadi atau yangberkaitan dengan pemegang saham yang diwakilimereka.

  Lembaga Pengarah ialah badan yang dibentuk untukmentadbir dan mengurus LTAT mengikut apa-apa juacara yang dapat memajukan kepentingan pencarumdan juga personel yang akan bersara, pesara ATMdan anggota Kerahan Angkatan Sukarela. FungsiLembaga juga adalah untuk mengubal dasarpentadbiran dan pengurusan serta memastikan LTATmencapai objektifnya dengan sempurna dancemerlang.

  Lembaga Pengarah adalah terdiri daripada:

  (i) Pengerusi, iaitu Ketua Setiausaha KementerianPertahanan atau wakil yang dilantik oleh Menteri.

  (ii) Timbalan Pengerusi iaitu wakil daripadaKementerian Pertahanan.

  (iii) Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan.

  (iv) Ketua Eksekutif yang merupakan seorang ahliex-officio.

  (v) Empat (4) orang ahli yang dilantik oleh Menteriuntuk mewakili pencarum, seorang daripadanyahendaklah Panglima Angkatan Tentera.

  (vi) Beberapa orang ahli lain, tidak melebihi empat(4) orang yang dilantik oleh Menteri.

  Ketua Eksekutif yang dilantik oleh Lembaga dantertakluk kepada kelulusan Menteri, hendaklahbertanggungjawab atas pengurusan dan operasiLTAT dan melaksanakan semua dasar serta strategiyang ditetapkan oleh Lembaga.

  Mesyuarat Lembaga Pengarah

  Lembaga Pengarah bermesyuarat empat (4) kalisetahun walaupun Seksyen 4 (4) di bawah JadualPertama 4 (1) Akta TAT 1973 (Akta 101) hanyamemperuntukkan sekurang-kurangnya sekali bagisetiap enam (6) bulan. Pengerusi atau seseorang ahliyang bertugas sebagai Pengerusi semasa Pengerusitidak ada dan tiga (3) orang ahli lain boleh dijadikankorum pada mana-mana mesyuarat Lembaga. Padasetiap mesyuarat, Lembaga Pengarah menimbangdan membuat keputusan ke atas cadangan yangberkaitan dengan operasi dan pentadbiran, dasarserta isu semasa dan strategik LTAT serta meluluskanpenyata kewangan LTAT.

  Kesemua Lembaga Pengarah diberikan maklumatyang tepat dan lengkap sebelum tiap-tiap mesyuaratuntuk membolehkan mereka mendalami isu-isu yangakan dibincangkan untuk membolehkan merekamembuat keputusan yang tepat serta dapatmengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuaratberkenaan. Bagi membantu Lembaga menjalankantugasnya, Lembaga boleh mendapatkan khidmat dannasihat profesional yang bebas dalam menjalankantugas dan tanggungjawab mereka seperti yangdinyatakan dalam peruntukan di dalam Akta TAT1973 (Akta 101) di bawah seksyen 5 (3) dan dibiayaiperbelanjaannya oleh LTAT. Bagi tahun 2009, Lembagatelah bermesyuarat sebanyak empat (4) kali.

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 7

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PENYATAAN URUS TADBIR KORPORAT

  Persaraan dan Pelantikan Semula

  Ahli Lembaga Pengarah, sebagaimana yang telahdiperuntukkan dalam Akta Tabung Angkatan Tentera1973 (Akta 101) di bawah Seksyen 4 (3) (d) (selainPanglima Angkatan Tentera) dan (e) hendaklahmemegang jawatan selama tempoh tidak melebihitiga (3) tahun, sebagaimana yang ditentukan dalamsurat pelantikan mereka dan mereka layak dilantiksemula. Pelantikan Panglima Angkatan Tenteraadalah atas jawatannya.

  Imbuhan Lembaga Pengarah

  Lembaga Pengarah yang telah dilantik boleh dibayarapa-apa elaun, termasuk elaun perjalanan dan elaunhidup, sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembagadari semasa ke semasa tertakluk kepada apa-apasyarat yang ditetapkan oleh Menteri.

  PANEL PELABURAN

  Panel Pelaburan ialah badan yang dibentuk mengikutSeksyen 6 (1) (2) dan (3) Akta Tabung AngkatanTentera 1973 (Akta 101) untuk membantu Lembagamelaksanakan tugas dan tanggungjawab mengenaiperkara yang berkaitan dengan bidang pelaburanLTAT.

  Panel Pelaburan adalah terdiri daripada:

  (i) Pengerusi yang dilantik oleh Menteri atas nasihatLembaga Pengarah.

  (ii) Gabenor Bank Negara atau Timbalan GabenorBank Negara.

  (iii) Panglima Angkatan Tentera.

  (iv) Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan.

  (v) Dua (2) orang Ahli yang berpengalaman dalamperniagaan atau kewangan yang dilantik olehMenteri.

  Mesyuaratt Panel Pelaburan

  Mesyuarat Panel Pelaburan biasanya diadakansebelum Lembaga bermesyuarat dan apabiladikehendaki oleh Lembaga. Pengerusi dan dua (2)orang ahli lain adalah mencukupi untuk dijadikankorum dalam sesuatu mesyuarat Panel. Bagi tahun2009, Panel Pelaburan telah bermesyuarat sebanyakempat (4) kali.

  Persaraan dan Perlantikan Semula

  Seseorang ahli Panel Pelaburan hendaklahmemegang jawatan selama tempoh yang ditetapkanoleh LTAT dan layak dilantik semula.

  Imbuhan Panel Pelaburan

  Panel Pelaburan yang dilantik layak dibayar apa-apaelaun, termasuk elaun perjalanan dan elaun hidup,sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga darisemasa ke semasa tertakluk kepada apa-apa syaratsebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri.

  JAWATANKUASAA LEMBAGA PENGARAH

  Lembaga Pengarah dalam menjalankan tugasnya,boleh menubuhkan apa-apa jawatankuasa terdiridaripada mana-mana orang yang difikirkan layakoleh Lembaga untuk membantu dalam melaksanakantanggungjawabnya bagi memastikan urus tadbirkorporat dilaksanakan dengan baik dan teratur.Jawatankuasa penting yang diwujudkan untukmembantu Lembaga Pengarah dalam pentadbirannyaadalah seperti berikut:

  • Jawatankuasa Kerja Pengurusan• Jawatankuasa Audit • Lembaga Perolehan • Jawatankkuasa Temu Duga• Jawatankuasa Tatatertib• Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun• Jawatankuasa Skkim Gaji dan Perkhidmatan• Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan• Jawatankuasa Pengurusan Risiko• Jawatankkuasa Khas Sistem Pengurusan Kualiti • Jawatankuasa Khas Sistem Pengurusan Teknologi

  Maklumat

  Jawataankuasa Kerja Pengurusan

  Jawatankuasa Kerja Pengurusan ialah badan yangdibentuk untuk membantu Lembaga merangka dasar,pelan dan strategi mengenai perkara yang berkaitandengan operasi dan pentadbiran. Semua perkarayang dibincang dan diputuskan oleh JawatankuasaKerja Pengurusan akan dibawa ke MesyuaratLembaga untuk pengesahan dan kelulusan. Bagitahun 2009, Jawatankuasa Kerja Pengurusan telahbermesyuarat sebanyak empat (4) kali.

  Komposisi Jawatankuasa Kerja Pengurusan

  PengerusiYBhg. Laksamana Tan Sri Dato’ Sri Mohd Anwar binHaji Mohd Nor (Bersara)

  Ahli

  YBhg. Dato’ Sri Abu Bakar bin Haji AbdullahKetua Setiausahha Kementerian Pertahanan

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Zulkifeli bin Mohd ZinTimbalan Panglima Tentera Darat

  YBhg. Dato’ Zalekha binti HassanTimbalan Ketua Setiausaha PerbendaharaanMMalaysia

  Jawatankuasa Audit

  Jawatankuasa Audit ditubuhkan bagi membantuLembaga dalam mengkaji, menilai, dan melaporkanperkara berkaitan dengan pengauditan yangmerangkumi pelan audit, dasar dan prosedurdalaman, membincang tentang laporan auditdalaman dan laporan Ketua Audit Negara mengenailaporan kewangan dan memastikan keberkesanan

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA8

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PENYATAAN URUS TADBIR KORPORAT

  Jawatankuasa Audit (sambungan)

  sistem kawalan dalaman terhadap aktiviti LTAT.Jawatankuasa ini bermesyuarat sekurang-kurangnyasekali dalam tempoh tiga (3) bulan atau seperti yangditentukan oleh Pengerusinya. Bagi tahun 2009,Jawatankuasa Audit telah bermesyuarat sebanyakempat (4) kali.

  Komposisi Jawatankuasa Audit

  PengerusiYBhg. Laksamana Tan Sri Dato’ Sri Mohd Anwar binHaji Mohd Nor (Bersara)

  Ahli

  YBhg. Dato’ Sri Abu Bakar bin Haji AbdullahKetua Setiausaha Kemeenterian Pertahanan

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Zulkifeli bin Mohd ZinTimbalan Panglima Tentera Darat

  YBhg. Dato’ Zalekha binti HassanTimbalan Ketua Setiausaha PerbendaharaanMalayssia

  Lembaga Perolehan

  Lembaga Perolehan adalah terdiri daripada ahli yangdilantik oleh Lembaga Pengarah untuk mengelolakanperolehan LTAT bernilai melebihi RM500,000 tetapitidak melebihi RM100 juta bagi satu-satu jenis item,atau satu-satu kelas jenis item, atau satu-satu projek,atau satu-satu kontrak. Keahlian dan bidang kuasaJawatankuasa Perolehan LTAT adalah seperti berikut:

  Komposisi Lembaga Perolehan

  (1) Had jumlah kewangan melebihi RM500,000tetapi tidak melebihi RM20 jutta.

  PengerusiYBhg. Dato’ Sri Abu Bakar bin Haji AbdullahKetua Setiausaha Kementerian Pertahanan

  Ahli

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Haji Shahron bin Haji IbrahimTimbalan Panglima Tentera Udara

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Zulkifeli bin Mohd ZinTimbalaan Panglima Tentera Darat

  YBhg. Tan Sri Dato’ Haji Lodin bin Wok KamaruddinKetua Eksekutif

  (2) Had jumlah kewangan melebihi RM20 juta tetapitidak melebihi RM100 juta.

  PengerusiYBhg. Dato’ Sri Abu Bakar bin Haji AbdullahKetua Setiausaha Kementerian Pertahanan

  Ahli

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Haji Shahron bin Haji IbrahimTimbalan Panglima Tentera Udara

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Zulkifeli bin Mohd ZinTimbalan Panglima Tenttera Darat

  YBhg. Tan Sri Dato’ Haji Lodin bin Wok KamaruddinKetua Eksekutif

  Dan wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan(KSP)

  (i) Puan Nurul Syahmi Binti Mohd RamliPenolong SetiausahaSeksyen Bekalan Dan Perkhidmatan BahagianPerolehan Kerajaan (Ahli Tetap)

  (ii) Datin Rohani binti Md Isa Ketua Penolong Setiausaha Teknikal Seksyen Khidmat Perundingan BahagianPerolehan Kerajaan (Ahli Ganti)

  (3) Bagi perolehan tidak meelebihi RM100,000adalah memadai bagi LTAT menggunakanborang Pesanan Rasmi dan ditandatangani olehPegawai yang diberikan kuasa.

  (4) Bagi perolehan LTAT melebihi RM100,000, tetapitidak melebihi RM500,000 bagi setiap jenis item,projek atau kontrak, ahli adalah dilantik olehKetua Eksekutif.

  (5) Bagi tender bernilai melebihi RM100 juta,pertimbangan dan keputusan muktamad adalahdibuat oleh Kementerian Kewangan.

  Bagi tahun 2009, tiada mesyuarat LembagaPerolehan diadakan kerana tiada keperluan.

  Jawataankuasa Temu Duga

  Jawatankuasa Temu Duga adalah terdiri daripadaahli-ahli yang dilantik oleh Lembaga yangbertanggungjawab bagi menemu duga, melantik danmengesahkan jawatan pegawai-pegawai LTAT.

  Komposisi Jawatankuasa Temu Duga

  (i) Bagi Gred 25 ke atas Jawatankuasa Temu Dugaadalah terdiri daripada ahli-ahli seperti yangberikut:

  PengerusiYBhg. Lt. Jen. Datuk Haji Shahron bin Haji IbrahimTimbalan Panglima Tentera Udara

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 9

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PENYATAAN URUS TADBIR KORPORAT

  Komposisi Jawatankuasa Temu Duga (sambungan)

  Ahli

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Zulkifeli bin Mohd ZinTimbalan Panglima Tentera Darat

  YBhg. Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordinbin AliTimbalan Panglimma Tentera Laut

  YBhg. Tan Sri Dato’ Haji Lodin bin Wok KamaruddinKetua Eksekutif

  Bagi tahun 2009, tiada temu duga dijalankan bagigred 25 ke atas.

  (ii) Lembaga menurunkan kuasa kepada KetuaEksekutif untuk menemu duga, melantik, danmengesahkan jawatan LTAT Gred 23 dan kebawah. Komposisi Jawatankuasa adalah sepertiberikut:

  Untuk Gred 23:

  (a) Ketua Eksekutif/Timbalan Ketua Eksekutifsebagai Pengerusi

  (b) Pengurus Besar Pelaburan (c) Pengurus Besar (Operasi)(d) Penolong Pengurus Besar (Perkhidmatan)

  Bagi tahun 2009, sebanyak satu (1) temu dugatelah diadakan bagi gred 23.

  Untuk Gred 22 ke bawah:

  (a) Ketua Eksekutif/Timbalan Ketua Eksekutifhendaklah menjadi Pengerusi

  (b) Pengurus Besar Pelaburan(c) Pengurus Besar (Operasi)(d) Penolong Pengurus Besar (Perkhidmatan) (e) Pengurus Tenaga Manusia dan Pentadbiran

  Bagi tahun 2009, sebanyak lapan (8) temu dugatelah diadakan bagi gred 22 dan ke bawah.

  Jawatankuasa Tatatertib

  Jawatankuasa Tatatertib adalah bertanggungjawabuntuk menimbang dan menentukan hukuman tatatertibke atas pegawai dan kakitangan LTAT yang telahmelanggar syarat perkhidmatan dan peraturan yangberkuat kuasa dari semasa ke semasa.

  Komposisi Jawatankuasa Tatatertib

  (i) Bagi Pegawai Kumpulan A

  a) Dua (2) ahli Lembaga yang salah seorangdaripadanya hendaklah menjadi Pengerusi,tidak termasuk Timbalan Pengerusi Lembagadan Timbalan Ketua Setiausaha KementerianKewangan.

  b) Ketua Eksekutif

  c) Pengurus Besar (Operasi) menjadi setiausaha

  (ii) Bagi Pegawai Kumpulan B

  a) Ketua Eksekutif hendaklah menjadi Pengerusi

  b) Timbalan Ketua Eksekutif

  c) Pengurus Besar (Operasi)

  d) Penolong Pengurus Besar (Perkhidmatan)menjadi setiausaha

  Bagi tahun 2009, tiada mesyuarat LembagaTatatertib diadakan kerana tiada kes tatatertib.

  Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

  Jawatankuasa ini dilantik oleh Lembaga dandianggotai oleh sekurang-kurangnya enam (6) orangPegawai Gred 21 ke atas. Jawatankuasa tersebutadalah bertanggungjawab membantu Ketua Eksekutifuntuk mengawasi, mengesan, dan menyelia semuaurusan kewangan dan akaun supaya berjalan lancardan menepati kehendak Akta Tabung AngkatanTentera 1973 (Akta 101) dan Peraturan Kewanganyang sedia ada. Jawatankuasa ini perlu menyediakanlaporan suku tahunan untuk dikemukakan kepadaKetua Setiausaha Kementerian Pertahanan.

  Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaunbermesyuarat setiap bulan atau sekurang-kurangnyatiga (3) bulan sekali. Bagi tahun 2009, Jawatankuasaini telah bermesyuarat sebanyak sebelas (11) kali.

  Jawatankuasa Skim Gaji Dan Perkhidmatan

  Jawatankuasa ini ditubuhkan oleh Lembaga dengantujuan untuk membuat kajian lanjut ke atas syor-syortertentu berkenaan dengan skim perkhidmatan LTAT.Jawatankuasa ini telah bermesyuarat hanya sekalibagi tahun 2009.

  Komposisi Jawatankuasa Skim Gaji dan Perkhidmatan

  Jawatankuasa ini terdiri daripada ahli-ahli yangdilantik oleh Lembaga Pengarah seperti berikut:

  PengerusiYBhg. Dato’ Sri Abu Bakar bin Haji AbdullahKetua Setiausaha Kementerian Pertahanan

  Ahli

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Haji Shahron bin Haji IbrahimTimbalan Panglima Tentera Udara

  YBhg. Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordinbin AliTimbalan Paanglima Tentera Laut

  YBhg. Tan Sri Dato’ Haji Lodin bin Wok KamaruddinKetua Eksekutif

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA10

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PENYATAAN URUS TADBIR KORPORAT

  Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan

  Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuan untukmewujudkan pentadbiran LTAT yang cekap,berdisiplin serta mempunyai integriti yang tinggidalam mempertingkatkan amalan nilai murni selarasdengan matlamat wawasan LTAT khususnya dannegara amnya. Jawatankuasa ini dipertanggungjawabkandengan perkara-perkara berikut:

  (i) Mengenal pasti, mengkaji serta memperakupindaan kepada mana-mana undang-undang dan peraturan LTAT yang dapat mengatasikelemahan pengurusan, mempertingkatkankawalan terhadap perlakuan rasuah, salah gunakuasa serta penyelewengan terutamanya dalampengurusan kewangan dan pelaburan;

  (ii) Mengenal pasti, mengkaji serta memperakukankepada pihak berkuasa berkenaan apa-apaperubahan dalam sistem dan prosedur kerjajabatan bagi meningkatkan kecekapan,keberkesanan, ketelusan serta akauntabilitidalam perkhidmatan;

  (iii) Melaksanakan aktiviti penggalakan, penerapanserta penghayatan nilai-nilai murni dan etikabagi memperkukuhkan tahap integriti pegawaidan kakitangan LTAT;

  (iv) Menggubal dan memperkemaskan Kod Etikakerja sebagai panduan kepada pegawai dankakitangan LTAT;

  (v) Memberi pengiktirafan kepada pegawai dankakitangan yang memberi perkhidmatancemerlang, mereka yang mempamerkan danmenghayati nilai-nilai murni melalui aktiviti-aktivitikerja dan sukarela serta mereka yangmelaporkan penyelewengan dan salah lakudalam jabatan;

  (vi) Mengambil tindakan atau memperakukankepada pihak berkuasa tatatertib untukmengambil tindakan tatatertib ke atas pegawaidan kakitangan yang didapati telah melanggarmana-mana peraturan di bawah PeraturanPegawai Lembaga Tabung Angkatan Tentera(Kelakuan dan Tatatertib) 1996 dan memberikerjasama atau melaporkan kepada BadanPencegah Rasuah (BPR) sebarang perlakuanrasuah dan salah guna kuasa oleh mana-manapegawai dan kakitangan;

  (vii) Mengawas dan mengatur langkah-langkahkawalan dalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas penyeliaan oleh pegawai kanan bagimencegah sebarang penyelewengan danjenayah rasuah; dan

  (viii) Mengambil tindakan pemulihan selepas sesuatukejadian perlanggaran tatatertib atau perlakuanjenayah termasuk rasuah melalui tindakanpembetulan seperti memperketatkan kawal seliadisiplin, meminda prosedur dan peraturan,memastikan prinsip ketelusan jabatan diamalkanserta meningkatkan kecekapan jabatan dan unit.

  Jawatankuasa ini bermesyuarat sekurang-kurangnyasekali dalam tiga (3) bulan dan melaporkan statustindakan kepada Jawatankuasa Kerja PengurusanKementerian Pertahanan. Bagi tahun 2009,Jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak empat(4) kali.

  Jawatankuasa Pengurusan Risiko

  Jawatankuasa ini ditubuhkan oleh Lembaga dengantujuan untuk mengawasi pelaksanaan isu-isu yangberkaitan dengan pengurusan risiko termasukmembangunkan Rangka Pengurusan Risiko,menyemak infrastruktur pengurusan risiko,menyediakan syor-syor berkaitan risiko ke atas aktiviti-aktiviti perniagaan sedia ada dan baru danmelaporkan isu-isu berkaitan dengan risiko kepadaLembaga Pengarah.

  Jawatankuasa ini dianggotai oleh semua ketuajabatan dan bermesyuarat sekurang-kurangnyaempat (4) kali dalam setahun. Bagi tahun 2009,Jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak empat(4) kali.

  Jawatankuasaa Khas Sistem Pengurusan Kualiti

  Jawatankuasa Khas Sistem Pengurusan Kualiti iniditubuhkan untuk membuat penambahbaikan ataskeseluruhan sistem pengurusan kualiti bagimembolehkannya meningkatkan tahap penyampaianperkhidmatan kepada pencarum.

  Jawatankuasa ini dianggotai oleh Timbalan KetuaEksekutif selaku wakil Pengurusan dan Pengerusi,Pengurus-Pengurus Kanan, Ketua-Ketua Jabatan danpegawai-pegawai yang dilantik oleh pengurusan danbermesyuarat sekurang-kurangnya dua (2) kali setahunbagi membincang dan menilai semula sistempengurusan wang caruman ahli dan memastikan LTATmemperoleh persijilan ISO 9001:2008. Bagi tahun2009, mesyuarat MKSPK telah diadakan sebanyakdua (2) kali.

  Jawatankuasa Khas Pengurusan Teknologi Maklumat

  Jawatankuasa Khas Pengurusan Teknologi MaklumatPelanggan Dalaman ditubuhkan dalam tahun 2009bertujuan untuk membuat pemantauan danpenambahbaikan atas keseluruhan sistem pengurusanteknologi maklumat bagi membolehkannya meningkatkantahap penyampaian perkhidmatan berkaitanteknologi maklumat kepada pegawai, kakitanganLTAT dan pencarum.

  Jawatankuasa ini dianggotai oleh Timbalan KetuaEksekutif selaku Wakil Pengurusan dan Pengerusi,Pengurus-Pengurus Kanan, Ketua-Ketua Jabatan danpegawai-pegawai yang dilantik oleh pengurusan danbermesyuarat sekurang-kurangnya satu (1) kalisetahun bagi membincang dan menilai semula sistempengurusan teknologi maklumat di LTAT danmemastikan LTAT memperoleh persijilan ISO/IEC20000:2005. Bagi tahun 2009, mesyuarat tersebuttelah diadakan sebanyak satu (1) kali.

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 11

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PENYATAAN URUS TADBIR KORPORAT

  KEBERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAUDITAN

  Laporan Kewangan

  LTAT sebagai sebuah badan berkanun adalahdikehendaki untuk mengemukakan akaunnya kepadaPejabat Audit Negara bagi tujuan pengauditan setiaptahun. Akaun yang telah diaudit akan dibentangkandi Parlimen untuk kelulusan. Lembaga juga perlumemastikan yang semua rekod perakaunandilaporkan dengan tepat dan memberi pandanganyang benar dan saksama mengenai status LTATsetakat akhir tahun kewangan, berdasarkan piawaianperakaunan yang diguna pakai.

  Sebagai mematuhi peruntukan di dalam Akta TAT1973 (Akta 101), Lembaga Pengarah hendaklahmemastikan perkara-perkara berikut:

  • Lembaga hendaklah, tidak lewat daripada satubulan sebelum bermula setiap tahun kewangan,menimbang dan meluluskan suatu anggaranperbelanjaan Lembaga (termasuk perbelanjaanmodal) bagi tahun yang berikutnya;

  • Lembaga bertanggungjawab mengarahkansupaya penyata kewangan dan juga laporankewangan LTAT lain disediakan menurutpiawaian perakaunan yang bersesuaian dandiluluskan;

  • Lembaga hendaklah memastikan kesemualaporan kewangan diaudit setiap tahun olehKetua Audit Negara atau seseorang juruauditlain yang dilantik oleh Lembaga dengankelulusan Menteri Kewangan;

  • Selepas berakhir setiap tahun kewangan, setelahsahaja diaudit, Lembaga hendaklah mengarahkansupaya satu salinan penyata akaun itu dihantarkepada Menteri bersama dengan satu salinanapa-apa pandangan audit. Menteri hendaklahmengarahkan supaya satu salinan bagi tiap-tiappenyata dan pandangan itu dibentangkan dihadapan setiap satu Majlis Parlimen; dan

  • Lembaga hendaklah, tidak lewat daripada tigapuluh (30) hari bulan Jun setiap tahun,mengarahkan supaya dibuat dan dihantarkepada Menteri suatu laporan berkenaandengan aktiviti LTAT dalam tahun kewangan yanglalu dan mengandungi sebarang maklumatberhubungan dengan perjalanan dan dasarsebagaimana yang diarahkan dari semasa kesemasa oleh Menteri. Menteri hendaklahmengarahkan supaya satu salinan setiap laporanitu dibentangkan di hadapan setiap satu MajlisParlimen.

  PERKARA-PERKARA LAIN

  Perhubungann Dengan Juruaudit

  Lembaga Pengarah mewujudkan satu hubungan yangrasmi dan telus bersama-sama dengan Pejabat KetuaAudit Negara dan Juruaudit swasta bagi anaksyarikat LTAT. Penemuan audit bagi LTAT diteliti olehKetua Eksekutif sebelum tindakan susulan dijalankan.Jawapan kepada penemuan audit akan dibentangkansecara rasmi dalam Mesyuarat Penutupan Audit danpemantauan berterusan dijalankan oleh pegawai disetiap bahagian dan jabatan bagi teguran audit yangditerima.

  Komunikasi Dengan Pencarum

  Lembaga Pengarah mengiktiraf akan pentingnyaLembaga Tabung Angkatan Tentera dalam memberimaklumat yang tepat berkenaan dengan prestasi danperkara lain yang melibatkan kepentingan pencarumLTAT. Antara kaedah yang digunakan untukberkomunikasi dengan pencarumnya berkenaanaktiviti dan prestasi kewangan LTAT adalah melaluiLaporan Tahunan, Penyata Caruman Ahli, HariBersama Pelanggan, Kenyataan Akhbar, Laman Web,Taklimat dan pengumuman melalui media.

  TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PENGARAHMENGENAI LAPORAN KEWANGAN

  Lembaga Pengarah adalah bertanggungjawabmemastikan Penyata Kewangan disediakan berdasarkanpiawaian perakaunan yang diluluskan danbersesuaian serta memberikan gambaran benar dansaksama berkenaan kedudukan Kewangan LTAT danKumpulan. Ini termasuk Keputusan dan Penyata AliranTunai bagi LTAT dan Kumpulan bagi tahun PenyataKewangannya. Lembaga Pengarah hendaklahmemastikan bahawa proses penyediaan penyatakewangan adalah berasaskan usaha yang berterusan(going concern) berdasarkan jangkaan munasabahdan dengan sumber yang mencukupi untukmeneruskan operasi dalam jangka masa tertentu.Lembaga Pengarah juga bertanggungjawabsepenuhnya untuk mengambil langkah bagimemastikan keselamatan aset Kumpulan danmengurangkan risiko operasi dan kewangan.

  KAWALAN DALAMAN

  Lembaga Pengarah telah mengambil tanggungjawabuntuk mengenal pasti, menilai, dan mengkajikecukupan dan keutuhan sistem kawalan dalamanLTAT bagi mematuhi undang-undang, peraturan dangaris panduan yang berkenaan. Maklumat berkenaansistem kawalan dalaman LTAT dibentangkan menerusiPenyata Kawalan Dalaman dalam Laporan Tahunanyang memberikan tinjauan menyeluruh berhubungkedudukan kawalan dalaman LTAT.

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA12

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PENYATAAN URUS TADBIR KORPORAT

  TARIKH MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH

  TARIKH MASA

  Mesyuarat 1/2009 – Selasa, 10 Mac 2009 9.30 Pagi

  Mesyuarat 2/2009 – Isnin, 15 Jun 2009 2.15 Petang

  Mesyuarat 3/2009 – Selasa, 1 September 2009 9.30 Pagi

  Mesyuarat 4/2009 – Khamis, 17 Disember 2009 2.15 Petang

  NAMA AHLI LEMBAGA PENGARAH KEHADIRAN2009

  Pengerusi LTATYBhg. Laksamana Tan Sri Dato’ Sri Mohd Anwar bin Haji Mohd Nor (Bersara) 4 daripada 4

  mesyuarat

  Timbalan PengerusiYBhg. Dato’ Sri Abu Bakar bin Haji Abdullah 1 daripada 4Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan mesyuarat

  YBhg. Dato’ Zalekha binti Hassan 3 daripada 4Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia mesyuarat

  Ahli-Ahli Mewakili PencarumYBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Sri Haji Abdul Aziz bin Haji Zainal 2 daripada 2Panglima Angkatan Tentera mesyuarat(sehingga 31 Ogos 2009)

  YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Sri Azizan bin Ariffin 1 daripada 1 Panglima Angkatan Tentera mesyuarat(mulai 1 September 2009)

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Zulkifeli bin Mohd Zin 1 daripada 4Timbalan Panglima Tentera Darat mesyuarat

  YBhg. Laksamana Madya Datuk Mohamed Noordin bin Ali 3 daripada 4Timbalann Panglima Tentera Laut mesyuarat

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Seri Bashir bin Haji Abu Bakar 2 daripada 2Timbalan Panglima Tentera Udara mesyuarat(sehingga 31 Ogos 2009)

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Haji Shahron bin Haji Ibrahim 1 daripada 1Timbalan Panglima Tentera Udara mesyuarat(mulai 1 September 2009)

  YBhg. Tan Sri Dato’ Haji Lodin bin Wok Kamaruddin 4 daripada 4 Ketuaa Eksekutif LTAT (Ex-Officio) mesyuarat

  KEHADIRAN PADA MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 13

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  NAMA AHLI PANEL PELABURAN KEHADIRAN 2009

  Pengerusi YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Mohd Ghazali bin Dato’ Mohd Seth (Bersara) 4 daripada 4

  mesyuarat

  YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Sri Haji Abdul Aziz bin Haji Zainal 1 daripada 2 Panglima Angkatan Tentera mesyuarat(sehingga 31 Ogos 2009)

  YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Sri Azizan bin Ariffin 0 daripada 1Panglima Angkattan Tentera mesyuarat(mulai 1 September 2009)

  YBhg. Dato’ Zalekha binti Hassan 2 daripada 4Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia mesyuarat

  YBhg. Dato' Abdul Aziz Bin Ibrahim 4 daripada 4mesyuarat

  YBhg. Datuk Haji Abdul Rahman bin Hamid 4 daripada 4 mesyuarat

  KEHADIRAN PADA MESYUARAT PANEL PELABURAN

  TARIKH MESYUARAT PANEL PELABURAN

  TARIKH MASA

  Mesyuarat 1/2009 – Isnin, 2 Mac 2009 9.30 Pagi

  Mesyuarat 2/2009 – Isnin, 18 Mei 2009 9.30 Pagi

  Mesyuarat 3/2009 – Isnin, 17 Ogos 2009 9.30 Pagi

  Mesyuarat 4/2009 – Selasa, 17 November 2009 9.30 Pagi

  PENYATAAN URUS TADBIR KORPORAT

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA14

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PENYATAAN KAWALAN DALAMAN

  TANGGUNGJAWAB

  Lembaga Pengarah LTAT adalah bertanggungjawabterhadap pengekalan sistem kawalan dalaman LTATyang sempurna dan berkesan. Walau bagaimanapun,disebabkan batasan yang terdapat dalam sebarangsistem kawalan dalaman, sistem kawalan dalamanLTAT telah diwujudkan untuk mengurus dan bukanuntuk menghapus risiko kegagalan untuk mencapaimatlamat organisasi secara mutlak. Ianya hanyadapat memberikan jaminan keberkesanan organisasiyang munasabah dan bukan jaminan terhadap salahnyata atau kerugian ketara.

  CIRI-CIRI UTAMA KAWALAN DALAMAN

  Ciri-ciri utama kawalan dalaman LTAT adalah sepertiberikut:

  • Terma rujukan yang jelas menggariskan peranandan tanggungjawab Lembaga Pengarah,Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan PanelPelaburan;

  • Struktur organisasi yang jelas menggariskan hadkuasa dan tanggungjawab di semua peringkatuntuk memastikan akauntabiliti pengurusan risikodan kawalan;

  • Mesyuarat Lembaga, Jawatankuasa KerjaPengurusan, dan Panel Pelaburan yang diadakansecara tetap untuk menilai prestasi dan mengenalpasti, membincang dan memutuskan perkara-perkara utama pengurusan risiko, pentadbiran,kewangan, dan pelaburan;

  • Tanggungjawab Lembaga, Jawatankuasa KerjaPengurusan dan Panel Pelaburan yang berkaitanadalah dicatatkan dalam Penyata Urus TadbirKorporat;

  • Mesyuarat Jawatankuasa Audit yang diadakansecara tetap untuk mengkaji, menilai, danmemberi pertimbangan terhadap laporan auditdalaman dan laporan pejabat Ketua AuditNegara tentang laporan kewangan dankeberkesanan sistem kawalan dalaman terhadapaktiviti LTAT dan seterusnya dibentangkankepada Lembaga untuk kelulusan. Pengurusanadalah bertanggungjawab untuk mengambiltindakan susulan ke atas laporan tersebut;

  • Mesyuarat Pengurusan yang diadakan olehKetua Eksekutif dengan Pegawai-Pegawai Kanandan Ketua-Ketua Jabatan secara mingguanmemberi penekanan kepada proses penilaiandan pengawasan terhadap pengurusan risiko,prestasi pendapatan, perkhidmatan pelanggan,kewangan, pentadbiran, pelaburan, dan sistemkualiti.

  • Peraturan Kewangan menggariskan secarakeseluruhan dasar dan prosedur bagi pengurusanhal ehwal kewangan dan perakaunan LTAT untukrujukan pegawai dan kakitangan melaksanakantanggungjawab harian dan dikemas kini darisemasa ke semasa mengikut kesesuaian;

  • Pelan Strategik LTAT bagi setiap tujuh tahun danbelanjawan tahunan disediakan oleh pengurusandan dikaji semula oleh Jawatankuasa KerjaPengurusan dan diluluskan oleh Lembaga;

  • Manual prosedur dan arahan kerja yangdidokumentasikan menggariskan dengan jelasprosedur kawalan dalaman dalam melaksanakantugas harian bagi aktiviti-aktiviti LTAT yangmerupakan sebahagian daripada SistemPengurusan Kualiti ISO 9001:2008 danISO/IEC 20000:2005. Dokumen ini disemak,diaudit, dan dikemas kini dari semasa ke semasa;

  • Sistem pembangunan dan penilaian programlatihan pegawai dan kakitangan bertujuanmemastikan kakitangan adalah kompeten danmempunyai latihan yang mencukupi untukmelaksanakan tugas dan tanggungjawabmereka;

  • Sistem komunikasi maklumat di mana laporankewangan bulanan, laporan syarikat-syarikatpelaburan LTAT, Petunjuk Keberkesanan Prestasidan sebarang laporan kelemahan danperubahan profil risiko dilaporkan kepadaPengurusan, Jawatankuasa Kerja Pengurusan,Panel Pelaburan dan Lembaga; dan

  • Polisi keselamatan teknologi maklumatmenggariskan polisi dan prosedur yang pentingbagi menjamin aset-aset teknologi maklumatdilindungi secukupnya dari segi kerahsiaan,keutuhan, dan ketersediaan maklumat, data, danpenggunaannya di LTAT.

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 15

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  FUNGSI JABATAN AUDIT DALAMAN

  Fungsi utama audit dalaman adalah untuk memberijaminan yang munasabah kepada Lembaga bahawasistem kawalan dalaman berfungsi dengan sempurna,berkesan, dan ketelusannya dikekalkan.

  Fungsi audit dalaman adalah untuk menjalankankajian semula ke atas sistem kawalan dalaman bagiaktiviti-aktiviti penting LTAT dan Kumpulannyaberpandukan Pelan Tahunan Audit Dalaman yangdibentangkan kepada Jawatankuasa Audit untukkelulusan. Proses audit dalaman mengambil pendekatanberasaskan risiko dan merangka pelan dan strategiaudit berasaskan profil-profil risiko berkaitan denganunit-unit perniagaan.

  Semua laporan audit dalaman adalah dibentanguntuk perbincangan Jawatankuasa Audit. Pengurusanadalah bertanggungjawab bagi memastikan tindakanpembetulan diambil atas kelemahan-kelemahan yangdilaporkan dalam tempoh masa yang ditetapkan.Jawatankuasa Audit mempunyai akses penuh kepadakedua-dua juruaudit dalaman dan juruaudit daripadapejabat Ketua Audit Negara.

  PENGURUSAN RISIKO

  LTAT adalah komited untuk memastikan Rangka KerjaPengurusan Risiko memainkan peranan utama dalamusaha untuk mewujudkan satu urus tadbir korporatyang baik di LTAT. Oleh itu, LTAT telah menyediakanRangka Kerja Pengurusan Risiko bagi memastikanrisiko diambil kira dalam semua proses membuatkeputusan dan bagi membolehkan tindakan wajardiambil untuk meminimumkan pendedahan kepadarisiko setelah risiko tersebut dikenal pasti.

  Sehubungan dengan hal itu, LTAT telah menubuhkanJawatankuasa Pengurusan Risiko di peringkattertinggi dan unit-unit pengurusan risiko di setiapjabatan. Satu jabatan Pengurusan Risiko jugaditubuhkan bertujuan menguruskan risiko secara lebihberkesan. Memandangkan kepada cabaran masahadapan yang lebih getir, LTAT terus memperketatkanpemantauan ke atas situasi risiko bagi memastikanlangkah-langkah pengurusan risiko yang sesuai dapatdiambil.

  PEMANTAUAN DAN KAJIAN KECUKUPAN DANKETEELUSAN SISTEM KAWALAN DALAMAN

  Proses-proses pemantauan, pengkajian kecukupan,dan ketelusan sistem kawalan LTAT termasuklah:

  • Pengamatan yang cermat dan tindakan susulanpenambahbaikan yang berterusan oleh KetuaEksekutif, Pegawai-pegawai Kanan,dan Ketua-ketua Jabatan dalam mesyuarat Pengurusanmingguan tentang keberkesanan sistem kawalandalaman dan pengurusan risiko;

  • Pengakuan tetap oleh Ketua Eksekutif danLembaga mengenai keberkesanan sistem kawalandalaman setiap tahun di dalam laporankewangan tahunan;

  • Pemeriksaan berkala terhadap pematuhanprosedur kawalan dalaman dan pengkajiansemula semua penemuan dan syor-syor auditdalaman tersebut oleh Jawatankuasa Auditdalam mesyuaratnya yang diadakan secaratetap;

  • Pengesahan pematuhan piawaian sistempengurusan kualiti melalui Sijil ISO 9001:2008dan sistem pengurusan teknologi maklumat untukpelanggan dalaman melalui Sijil ISO/IEC20000:2005 daripada Lloyds Register QualityAssurance, juruaudit bertauliah oleh pihakKerajaan; dan

  • Pengesahan daripada Pejabat Ketua AuditNegara melalui Sijil Ketua Audit Negaraterhadap Laporan Kewangan dan LaporanPengurusan.

  Pengurusan akan terus mengambil langkah-langkahuntuk memperkukuhkan persekitaran kawalan dalamanLTAT.

  KESIMPULAN

  Bagi tahun 2009, tiada sebarang kerugian yangmatan berlaku yang disebabkan oleh kelemahankawalan dalaman LTAT dan Kumpulannya.

  Sistem kawalan dalaman LTAT dan Kumpulannyameliputi pengurusan risiko serta kawalan kewangan,operasi, dan pematuhan kawalan. Manakala risikoyang boleh diinsuranskan, atau perlindunganinsuransnya boleh dibeli serta risiko lain yangdihadapi oleh Kumpulan (kecuali syarikat-syarikatbersekutu) adalah dilaporkan dan diurus olehLembaga Pengarah yang berkenaan. Lembagaberpendapat bahawa sistem kawalan Kumpulan LTATadalah baik dan mencukupi bagi memeliharapelaburan para pemegang saham, kepentinganpelanggan, dan aset-aset Kumpulan.

  PENYATAAN KAWALAN DALAMAN

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA16

  LEMBAGA PENGARAH LTAT 2009

  Berdiri dari kiriYBhg. Tan Sri Dato’ Haji Lodin bin Wok Kamaruddin (Ketua Eksekutif) YBhg. Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordinbin AliYBhg. Dato’ Zalekha binti HassanYBhg. Lt. Jen. Datuk Zulkifeli bin Mohd ZinYBhg. Lt. Jen. Datuk Haji Shahron bin Haji IbrahimYBhg. Datuk Haji Abdul Aziz bin Ismail (Timbalan Ketua Eksekutif)

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH, PANEL PELABURAN,JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN,JAWATANKUASA AUDIT DAN PENGURUSAN LTAT

  Duduk dari kiriYBhg. Dato’ Sri Abu Bakar bin Haji Abdullah(Timbalan Pengerusi)YBhg. Laksamana Tan Sri Dato’ Sri Mohd Anwarbin Haji Mohd Nor (Bersara) (Pengerusi)YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Sri Azizan bin Ariffin(Panglima Angkatan Tentera)

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 17

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  17

  LEMBAGA PENGARAH LTAT 2009

  Ahli-ahli mewakili Pencarum

  YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Sri Azizan bin AriffinP.G.A.T, P.S.M., P.S.A.T., S.S.A.P., S.I.M.P., S.P.T.S., D.S.A.P., D.H.M.S., D.S.D.K., P.A.T., J.M.N., J.S.D, K.A.T.,P.J.M., P.P.S., P.P.A., ndc, psc, TUDM Panglima Angkatan Tentera(mulai 1 September 2009)

  YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Sri Haji Abdul Aziz bin Haji ZainalP.G.A.T, P.M.N., P.S.M., P.S.A.T., S.P.M.P., S.S.D.K., S.S.A.P., S.I.M.P., S.P.T.J., S.P.K.K., S.P.T.S., D.S.A.P.,D.I.M.P., D.H.M.S., D.G.M.K., P.A.T., J.M.N., K.A.T., A.M.N., D.P.K.T. (Brunei), PLOH (Philippines), mpat, psc,MM (AIM) Manila, Hon PhD(Mgmt)(UMS), Hon PhD (Mgmt) (UNITAR)Panglima Angkatan Tentera(sehingga 31 Ogos 2009)

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Zulkifeli bin Mohd ZinP.J.N., P.S.A.T., S.I.M.P., S.P.K.K., D.P.K.K., D.G.M.K., D.M.S.M, D.S.D.K., P.M.W., P.A.T., J.M.N., S.D.K.,K.M.N., A.S.K., A.M.K., Legion of Honor (Phil), AMIM, MSc (NDU), mpat, Imt, pscTimbalan Pangglima Tentera Darat

  YBhg. Laksamana Madya Datuk Mohammed Noordin bin AliP.S.A.T., P.J.N., S.I.M.P., D.I.M.P., D.G.M.K., P.A.T., J.S.M., S.D.K., K.A.T., K.M.N., P.P.T.(Sel),B.C.K., P.P.S., P.P.A., mpat, pscTimbalan Panglima Tentera Laut

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Haji Shahron bin Haji Ibrahim P.S.A.T., P.J.N, P.S.D., S.I.M.P., D.S.A.P., D.I.M.P., P.A.T., J.M.N., D.J.N., A.M.K., P.J.M., MSc, MA,Dip, Mngt, Sci, ndc, mpat, psc, jt, TUDM Timbalan Panglima Tentera Udara(mulai 1 September 2009)

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Seri Bashir bin Haji Abu Bakar P.S.A.T., P.J.N, S.M.W., S.I.M.P., S.P.K.K., D.P.K.K., D.S.A.P., D.I.M.P., P.A.T., J.S.M., S.M.P., K.A.T., P.P.A.,fadc, dssc, mpat, psc, jt, TUDMTimbalan Paanglima Tentera Udara(sehingga 31 Ogos 2009)

  Ahli yang dilantik oleh Menteri

  YBhg. Tan Sri Dato’ Haji Lodin bin Wok Kamaruddin P.S.M., S.P.S.K., D.S.A.P., D.P.M.P., S.M.P., P.M.P., A.S.K., K.M.N., A.M.P., P.P.T., CLH (France)Ketua Eksekutif (Ex-Officio)

  Pengerusi

  YBhg. Laksamana Tan Sri Dato’ Sri Mohd Anwar bin Haji Mohd. Nor (Bersara) P.G.A.T., P.M.N., P.S.A.T., P.S.D., S.J.M.K., S.S.A.P., S.S.I.S., S.P.T.S., D.H.M.S., D.C.S.M., D.P.M.S., D.P.T.S.,P.A.T., J.S.M., J.S.D., P.M.P., K.A.T., K.M.N., B.K.T., D.P.K.T (Brunei), OLH (France), OMRI (Italy), YudhaDharma Utama (Indonesia), White Elephant, First Class Knight Grand Cross (Thailand), PLH (Philippines), NI(M)(Pakistan), LOM (USA), P.P.S., P.P.A., MSc EBM (Warwick), jssc, psc

  Timmbalan Pengerusi

  YBhg. Dato’ Sri Abu Bakar bin Haji AbdullahS.S.A.P., S.I.M.P., D.S.D.K., D.I.M.P., K.M.N., A.M.N.Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan

  Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan MMalaysia

  YBhg. Dato’ Zalekha binti HassanD.P.M.K., P.G.D.K., A.K.P.

  (Sambungan)

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA18

  PANEL PELABURAN LTAT 2009

  Duduk dari kiriYBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Sri Azizan bin Ariffin(Panglima Angkatan Tentera)YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Mohd Ghazali bin Dato’ Mohd Seth (Bersara) (Pengerusi Panel Pelaburan)YBhg. Laksamana Tan Sri Dato’ Sri Mohd Anwar bin Haji Mohd Nor (Bersara) (Pengerusi LTAT)

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  (Sambungan)

  Berdiri dari kiriYBhg. Tan Sri Dato’ Haji Lodin bin Wok Kamaruddin (Ketua Eksekutif) YBhg. Dato’ Abdul Aziz bin IbrahimYBhg. Dato’ Zalekha binti HassanYBhg. Datuk Haji Abdul Rahman bin HamidYBhg. Datuk Haji Abdul Aziz bin Ismail (Timbalan Ketua Eksekutif)

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 19

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  (Sambungan)

  Ahli-ahli

  YBhg. Dato’ Sri Abu Bakar bin Haji AbdullahS.S.A.P., S.I.M.P., D.S.D.K., D.I.M.P., K.M.N., A.M.N.Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan

  YBhg. Dato’ Zalekha binti HassanD.P.M.K., P.G.D.K., A.K.P.Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malayssia

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Zulkifeli bin Mohd ZinP.J.N., P.S.A.T., S.I.M.P., S.P.K.K., D.P.K.K., D.G.M.K., D.M.S.M, D.S.D.K., P.A.T., J.M.N., S.D.K., K.M.N.,A.S.K., A.M.K., Legion of Honor (Phil), AMIM, MSc (NDU), mpat, Imt, pscTimbalan Panglima Tentera Darat

  PANEL PELABURAN LTAT 2009

  Pengerusi

  YBhg. Laksamana Tan Sri Dato’ Sri Mohd Anwar bin Haji Mohd Nor (Bersara)P.G.A.T., P.M.N., P.S.A.T., P.S.D., S.J.M.K., S.S.A.P., S.S.I.S., S.P.T.S., D.H.M.S., D.C.S.M., D.P.M.S., D.P.T.S.,P.A.T., J.S.M., J.S.D., P.M.P., K.A.T., K.M.N., B.K.T., D.P.K.T (Brunei), OLH (France), OMRI (Italy), YudhaDharma Utama (Indonesia), White Elephant, First Class Knight Grand Cross (Thailand), PLH (Philippines),NI(M) (Pakistan), LOM (USA), P.P.S., P.P.A., MSc EBM (Warwick), jssc, psc

  Pengerusi

  YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Mohd Ghazali bin Dato’ Mohd Seth (Bersara) P.G.A.T., P.M.N., P.S.M., S.P.M.J., S.I.M.P., D.H.M.S., P.N.B.S., J.M.N., P.P.C., jssc, psc.

  Ahli-ahli

  YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Sri Azizan bin AriffinP.G.A.T, P.S.M., P.S.A.T., S.S.A.P., S.I.M.P., S.P.T.S., D.S.A.P., D.H.M.S., D.S.D.K., P.A.T., J.M.N., J.S.D, K.A.T.,P.J.M., P.P.S., P.P.A., ndc, psc, TUDM Panglima Angkatan Tentera(mulai 1 September 2009)

  YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Sri Haji Abdul Aziz bin Haji ZainalP.G.A.T, P.M.N., P.S.M., P.S.A.T., S.P.M.P., S.S.D.K., S.S.A.P., S.I.M.P., S.P.T.J., S.P.K.K., S.P.T.S., D.S.A.P.,D.I.M.P., D.H.M.S., D.G.M.K., P.A.T., J.M.N., K.A.T., A.M.N., D.P.K.T. (Brunei), PLOH (Philippines), mpat, psc,MM (AIM) Manila, Hon PhD(Mgmt)(UMS), Hon PhD (Mgmt) (UNITAR)Panglima Angkatan Tentera(sehingga 31 Ogos 2009)

  YBhg. Dato’ Zalekha binti HassanD.P.M.K., P.G.D.K., A.K.P.Timbalaan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia

  YBhg. Dato’ Abdul Aziz bin IbrahimD.P.M.T., S.M.T.

  YBhg. Datuk Haji Abdul Rahman bin HamidP.J.N., K.M.N.

  JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN 2009

 • Ahli-ahli

  YBhg. Dato’ Sri Abu Bakar bin Haji AbdullahS.S.A.P., S.I.M.P., D.S.D.K., D.I.M.P., K.M.N., A.M.N.Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan

  YBhg. Dato’ Zalekha binti HassanD.P.M.K., P.G.D.K., A.K.P.Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malayysia

  YBhg. Lt. Jen. Datuk Zulkifeli bin Mohd ZinP.J.N., P.S.A.T., S.I.M.P., S.P.K.K., D.P.K.K., D.G.M.K., D.M.S.M, D.S.D.K., P.A.T., J.M.N., S.D.K., K.M.N.,A.S.K., A.M.K., Legion of Honor (Phil), AMIM, MSc (NDU), mpat, Imt, pscTimbalan Panglima Tentera Darat

  Pengerusi

  YBhg. Laksamana Tan Sri Dato’ Sri Mohd Anwar bin Haji Mohd Nor (Bersara)P.G.A.T., P.M.N., P.S.A.T., P.S.D., S.J.M.K., S.S.A.P., S.S.I.S., S.P.T.S., D.H.M.S., D.C.S.M., D.P.M.S., D.P.T.S.,P.A.T., J.S.M., J.S.D., P.M.P., K.A.T., K.M.N., B.K.T., D.P.K.T (Brunei), OLH (France), OMRI (Italy), YudhaDharma Utama (Indonesia), White Elephant, First Class Knight Grand Cross (Thailand), PLH (Philippines),NI(M) (Pakistan), LOM (USA), P.P.S., P.P.A., MSc EBM (Warwick), jssc, psc

  20

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

  Ketua Eksekutif YBhg. Tan Sri Dato’ Haji Lodin bin Wok Kamaruddin P.S.M., S.P.S.K., D.S.A.P., D.P.M.P., S.M.P., P.M.P.,

  Timbalan Ketua EksekutifYBhg. Datuk Haji Abdul Aziz bin Ismail D.M.S.M., J.S.M., K.M.N., A.M.P., A.M.N.

  Pengurus Besar Pelaburan IYBhg. Datuk Zakaria bin SharifD.M.S.M., K.M.N.

  Pengurus Besar (Operasi)Puan Rathiyah binti Hassan A.M.N.

  Pengurus Besar (Kewangan)Puan Muslemah binti JaafarA.M.N.

  Pengurus Besar Pelaburan IITuan Haji Roslan bin Abu Talib

  Penolong Pengurus Besar (Pelaburan)Tuan Haji Dziyauddin bin Azizan A.M.N.

  Penoolong Pengurus Besar (Perkhidmatan) Tuan Haji Mohd Yunus bin Ahmad

  Penolong Pengurus Besar (Kewangan)Puan Ho Chai SuanA.M.N.

  Penolong Pengurus Besar (Perancangan Strategik & Perlaksanaan Kualiti)Encik Mohd Saubae bin Roslan A.M.N.

  Penolong Pengurus Besar (Pengurusan Risiko)Puan Hajah Saira Banu binti Chara Din

  Penguruss PelaburanPuan Boo Phaik SuanPuan Hajah Norihan binti Akhiruddin

  Pengurus Kewangan Encik Musa bin BachikEncik Mohamed Roslan Al-Husni bin Mohamed

  Pengurus Tenaga Manusia & Pentadbiran Puan Hajah Noorlaily binti Ibrahim

  Pengurus Hal Ehwal Korporaat & Pelanggan Puan Sharifah Salmah binti Syed Ahmad

  Pengurus Prosesan & Teknologi Maklumat Puan Hajah Shariffah Azlina binti Syed Hussain

  Pengurus Audit Dalaman Puan Putri Rozita binti Abdul Rahman

  PENGURUSAN 2009

  JAWATANKUASA AUDIT 2009

  (Sambungan)

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 21

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  CA

  RTA

  ORG

  AN

  ISA

  SI L

  TAT

 • Perutusan PengerusiBagi Tahun 2009

  LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA22

 • DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin telah berkenan untuk berangkat merasmikan Hospital AngkatanTentera di Jalan Genting Klang, Kuala Lumpur yang dibina oleh Perbadanan Perwira Harta Malaysia, sebuah perbadanan milik penuh LTAT.DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin at the official opening of Hospital Angkatan Tentera, Jalan GentingKlang, Kuala Lumpur built by Perbadanan Perwira Harta Malaysia, a wholly -owned corporation of LTAT.

  PERUTUSAN PENGERUSI BAGI TAHUN 2009

  PERUTUSAN PENGERUSI

  Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh cabaranbagi LTAT. Pertumbuhan ekonomi negara yang masihperlahan akibat krisis ekonomi global telah membericabaran yang berat kepada LTAT untuk mengekalkanprestasi cemerlangnya. Walau bagaimanapunbeberapa strategi pengukuhan ekonomi negaraseperti dua pakej rangsangan ekonomi sertaperlaksanaan dasar monetari yang akomodatif telahdapat membantu pertumbuhan positif ekonomi negarapada suku keempat berbanding penguncupan disepanjang sembilan bulan pertama 2009 danmenjadikan penguncupan keseluruhan KeluaranDalam Negara Kasar (KDNK) bagi tahun 2009 1.7%berbanding anggaran awal penguncupan 3.0%.Senario ini menjanjikan prospek yang lebih baikkepada prestasi LTAT.

  Berdasarkan senario ekonomi semasa, saya dengansukacitanya, bagi pihak Lembaga, membentangkanLaporan Tahunan dan Penyata Kewangan LembagaTabung Angkatan Tentera yang ketiga puluh tujuh danPenyata Kewangan Kumpulan LTAT yang kedua puluhlapan bagi tahun berakhir 31 Disember 2009.

  LAPORAN PRESTASI

  Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009,LTAT berjaya memperoleh jumlah pendapatansebanyak RM554.7 juta, menurun 7.0% berbandingRM596.5 juta yang diperoleh dalam tahun 2008.Pencapaian ini menggambarkan cabaran berat yangdihadapi oleh LTAT untuk mengekalkan prestasi

  cemerlangnya dalam keadaan ekonomi yang belumpulih sepenuhnya. Walau bagaimanapun keadaanini dijangka akan bertambah baik dan meningkatsemula berdasarkan keadaan ekonomi negara danglobal yang terus menunjukkan pertumbuhan yangpositif.

  Bagi tahun 2009, pendapatan dividen daripadapelaburan LTAT di dalam syarikat-syarikat pelaburandisebut harga dan tidak disebut harga serta sahamkeutamaan boleh tebus terkumpul merupakanpenyumbang terbesar dengan menyumbang sebanyakRM322.1 juta atau 58.1% daripada jumlah pendapatan.Pendapatan daripada sumber ini susut 7.0%berbanding RM346.5 juta bagi tahun 2008,mencerminkan operasi syarikat-syarikat pelaburanLTAT turut merasai kesan dari prestasi ekonomi semasa.

  Pendapatan dari keuntungan penjualan sahammenyumbang sebanyak RM122.8 juta atau 22.1%kepada jumlah pendapatan iaitu susut 37.3%berbanding RM195.9 juta bagi tahun 2008. Prestasiini mencerminkan keadaan pasaran saham yang masihrendah. Walau bagaimanapun pengurusan portfoliotelah menunjukkan peningkatan 17.5% dengan jumlahpendapatan dari aktiviti ini meningkat kepada RM9.4juta berbanding RM8.0 juta yang dicatat dalam tahun2008.

  Dalam tahun yang dilapor, sebanyak RM45.7 jutaatau 8.2% daripada jumlah pendapatan merupakanpendapatan yang diterima daripada deposit tetapdan deposit-deposit jangka pendek. Pendapatan darisumber ini menurun 18.4% berbanding RM56.0 jutabagi tahun 2008 disebabkan penggunaan modal

  LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 23

  LAPORAN TAHUNAN 2009

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA24

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  LAPORAN PRESTASI (sambungan)

  yang tinggi dalam aktiviti pelaburan ekuiti bagimerebut peluang-peluang baru pembelian sahamdalam keadaan pasaran yang rendah.

  Pendapatan sewaan bangunan bagi tahun yangdilapor sebanyak RM14.3 juta atau 2.6% daripadajumlah pendapatan, meningkat 3.5% berbandingRM13.8 juta dalam tahun 2008. Dalam tahun 2009,LTAT telah memperoleh pendapatan sebanyakRM372,000 melalui pelaburannya dalam DanaInfrastruktur Bank Pembangunan Islam (IDBIF) yangberpusat di Bahrain, iaitu pelaburan luar Malaysiapertama LTAT, menurun 62.5% berbandingRM993,000 yang diperolehi bagi tahun sebelumnya.Penurunan pendapatan ini adalah disebabkansebahagian modal pelaburan LTAT telah mencapaitempoh matang dan dikembalikan.

  Bagi tahun yang dilapor, pendapatan lain LTAT yangtermasuk yuran perkhidmatan pengurusan, faedahbayaran balik pinjaman kakitangan, keuntunganpenjualan harta tanah, loji dan peralatan sertakeuntungan nilai saksama daripada pelaburan hartatanah, menurun kepada RM5.2 juta berbandingRM10.2 juta tahun sebelumnya.

  DIVIDEN DAN BONUS

  LTAT amat komited untuk memastikan dana yangdiamanahkan diuruskan dengan baik dan teratur bagimemastikan pulangan yang maksimum kepadapencarum LTAT dalam bentuk dividen, bonus sertafaedah-faedah lain. Bagi tahun 2009, LTAT berjayamengisytiharkan dividen dan bonus sebanyak 14%,menurun 2% dari kadar 16% pada tahun 2008.

  Walaupun kadar ini menurun berbanding tahun lalunamun ianya masih kompetitif berbanding dengankadar simpanan tetap dan kadar yang diisytihar olehagensi-agensi yang mempunyai tanggungjawab yangserupa. Dividen dan bonus ini merangkumi dividensebanyak 7%, bonus sebanyak 1% dan 6% bonuskhas dalam bentuk unit-unit amanah saham secarapercuma kepada para pencarum yang aktif danmelibatkan pembayaran berjumlah RM575.2 juta,menurun sedikit berbanding RM616.5 juta yangdibayar bagi tahun 2008.

  Pencapaian LTAT yang agak baik serta pembayarandividen dan bonus yang kompetitif dan konsisten inisebahagian besarnya adalah hasil daripada dasardan strategi LTAT yang melabur secara berhemah danmemberi keutamaan kepada pelaburan di dalamsyarikat-syarikat yang besar dan kukuh. Strategijangka panjang LTAT bukan hanya untuk bertahanmenentang kesan krisis ekonomi tetapi yang lebihpenting mengambil peluang pelaburan baru dalamkeadaan ekonomi semasa untuk pencapaian yanglebih cemerlang. LTAT akan terus berusaha untukmengenal pasti dan mengambil bahagian di dalampelaburan baru yang menguntungkan serta berpotensitinggi dan pada masa yang sama mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengukuhkan dan menyusunsemula portfolio pelaburan semasa bagi tujuanmengoptimumkan pulangan untuk kebaikan jangkapanjang para pencarumnya.

  PEMBELIAN EKUITI

  Langkah kerajaan memperkenalkan beberapa inisiatifdi dalam tahun 2009 bagi memastikan pasaran modalMalaysia kekal sebagai platform yang menarik bagipelabur asing dan tempatan telah membantumelonjakkan prestasi pasaran ekuiti tempatan. LTAT

  Y.A.Bhg. Datin Paduka SeriRosmah Mansor menerimareplika cek sumbanganLTAT bagi Tabung KempenHari Pahlawan 2009 yangdisampaikan oleh PengerusiLTAT, YBhg. LaksamanaTan Sri Dato’ Sri MohdAnwar bin Haji Mohd Nor(B).Y.A.Bhg. Datin Paduka SeriRosmah Mansor receivinga replica of cheque fromChairman of LTAT, YBhg.Tan Sri Dato’ Sri MohdAnwar bin Haji Mohd Nor(R) for LTAT’s contributionto the National Warriors‘Campaign Fund 2009.

  PERUTUSAN PENGERUSI BAGI TAHUN 2009

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 25

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PEMBELIAN EKUITI (sambungan)

  telah mengambil kesempatan semasa pasaran ekuitiberada di dalam keadaan lemah untuk membelisaham-saham berpotensi tinggi yang mempunyai asasyang kukuh serta prestasi kewangan yang baik.Dalam tahun yang dilapor, LTAT telah melabur didalam beberapa buah syarikat baru dan membuatpenambahan pelaburan di dalam syarikat-syarikatsedia ada dengan jumlah keseluruhan RM923.7 juta,susut 26.2% berbanding RM1,252.3 juta pada tahun2008. Pelaburan ini meliputi pelaburan dalam syarikat-syarikat subsidiari berjumlah RM431.9 juta, syarikat-syarikat bersekutu RM38.7 juta dan pelaburan-pelaburan lain yang merangkumi pelaburan ekuitidalam syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysiadan syarikat usahasama berjumlah RM294.4 juta,pelaburan melalui pengurus-pengurus portfolioberjumlah RM64.4 juta serta pembelian waran dansaham keutamaan boleh tebus berjumlah RM69.0juta. Di samping itu, LTAT juga telah menambahkanpelaburannya dalam sektor harta tanah berjumlahRM25.2 juta.

  Setakat 2009, pelaburan terkumpul LTAT pada nilai kosdalam syarikat-syarikat subsidiari berjumlah RM2,601.9juta, syarikat-syarikat bersekutu berjumlah RM277.7juta, pelaburan-pelaburan lain merangkumi sahamdisebut harga, saham tidak disebut harga, sahamkeutamaan boleh tebus terkumpul tidak disebut harga,pelaburan di luar Malaysia dan bon Sukuk Al-Musyarakah berjumlah RM2,885.5 juta danpelaburan jangka pendek berjumlah RM214.7 juta,menjadikan jumlah keseluruhan pelaburan sebanyakRM5,979.8 juta.

  OPERASI PASARAN WANG

  Operasi pasaran wang LTAT melibatkan pengurusanwang lebihan bertujuan untuk memaksimumkanpulangan dan membiayai komitmen jangka panjang

  pelaburan dan bayaran pengeluaran wang carumanahli. Dalam tahun yang dilapor, LTAT melaburRM591.3 juta dalam deposit tetap, deposit jangkapendek dan bil-bil dagangan yang memberi pulangansebanyak RM45.7 juta.

  Bagi tahun 2009, baki deposit tetap berjumlah RM1.2juta yang disimpan bagi tempoh 92 hari hingga 184hari pada kadar pulangan 2.0% setahun. Baki depositjangka pendek konvensional pula berjumlah RM264.2juta, disimpan pada kadar di antara 2.35% hingga2.55% setahun bagi tempoh 31 hari hingga 62 hari.Baki simpanan jangka pendek Al-Wadiah berjumlahRM111.8 juta disimpan bagi tempoh 31 hari hingga64 hari dan pada kadar di antara 2.25% hingga2.45% setahun.

  Di dalam tahun yang dilapor, baki simpanan bil-bildagangan konvensional adalah berjumlah RM135.9juta bagi tempoh 22 hari hingga 429 hari dan padakadar di antara 2.0% hingga 2.50% setahunmanakala simpanan bil-bil dagangan Al-Wadiahadalah berjumlah RM78.2 juta yang dibeli bagitempoh 22 hari hingga 422 hari dan disimpan padakadar keuntungan di antara 1.95% sehingga 2.50%setahun. Di samping itu, LTAT juga ada membuatpelaburan di dalam bon sukuk berjumlah RM300 jutayang disimpan bagi tempoh 8 1/2 tahun pada kadarpulangan 11.0% setahun.

  PERBADANAN LTAT

  PERBADANNAN PERWIRA NIAGA MALAYSIA(PERNAMA)

  PERNAMA, sebuah perbadanan milik penuh LTAT,telah ditubuhkan di bawah peruntukan Seksyen 23,Akta TAT 1973 (Akta 101) bagi tujuan menjalankanaktiviti perniagaan peruncitan, pemborongan,pengedaran, import dan eksport, sewa beli barang-barang dan juga memberi khidmat pengurusan.

  Boustead Holdings Berhad, syarikatsubsidiari LTAT telah menerimaanugerah berprestij BrandLaureateAward 2008/2009. YBhg. Tan SriDato’ Lodin Wok Kamaruddin,Ketua Eksekutif LTAT dan selakuPengarah Urusan syarikat kumpulantelah menerima anugerah tersebut.

  Boustead Holdings Berhad,subsidiary of LTAT is one of therecipients of the prestigiousBrandLaureate Award 2008/2009.YBhg. Tan Sri Dato’ Lodin WokKamaruddin, Chief Executive of LTATand as Group Managing Directorreceived the award.

  PERUTUSAN PENGERUSI BAGI TAHUN 2009

 • PERBADANAN LTAT (sambungan)

  PERBADANAN PERWIRA NIAGA MALAYSIA(PERNAMA)

  Dalam tahun 2009, PERNAMA mengendalikan 70buah kedai di kem-kem tentera di seluruh negara.Rangkaian kedai runcit PERNAMA ini menawarkanpelbagai barangan pengguna, sebahagiannya bebascukai, kepada anggota angkatan tentera dankeluarga mereka, anggota ATM yang telah bersara,anggota Angkatan Tentera Komanwel dan juga AskarWataniah yang menjalani latihan sekurang-kurangnya72 jam dalam satu masa.

  Secara keseluruhannya, PERNAMA dapat meneruskanfungsi-fungsi kebajikan dan sosialnya kepada wargaAngkatan Tentera Malaysia dengan jayanya dalamtahun 2009 ini. Walaupun sektor peruncitan Malaysiamenyaksikan syarikat-syarikat peruncitan sepertiCarrefour, Giant, Tesco dan Jusco bersaing hebatuntuk menawarkan barangan pada harga patut danmurah, tindakan proaktif PERNAMA mengadakanpromosi jualan tertentu di sepanjang tahun telahberjaya melonjakkan jualan PERNAMA bagi tahun2009.

  PERNAMA telah mencatatkan jumlah pendapatanberjumlah RM196.4 juta, meningkat 11.7% berbandingRM175.9 juta bagi tahun 2008. Hasil jualan jugameningkat 12.4% kepada RM167.8 juta berbandingRM149.3 juta bagi tahun 2008. Senario peruncitanPERNAMA pada tahun 2009 menyaksikanpeningkatan kunjungan pelanggan ke kedai-kedaiPERNAMA. Ini adalah kerana tarikan promosibarangan ‘PRIHATIN’ yang mana sebanyak 15

  barangan asas keperluan dapur seperti beras,tepung, susu, kicap, mee segera, minyak masak,minuman dalam tin dan minuman dalam botolditawarkan kepada anggota tentera pada hargajauh lebih rendah berbanding pasaran.

  Keuntungan sebelum cukai PERNAMA bagi tahun2009 adalah RM15.7 juta, meningkat 10.1%berbanding RM14.2 juta yang dicatat bagi tahun2008. Pencapaian baik PERNAMA dalam tahun 2009telah membolehkannya membayar dividen kepadaLTAT sebanyak 12.0% iaitu sama seperti tahunsebelumnya.

  PERBADANAN PERWWIRA HARTA MALAYSIA (PPHM)

  PPHM, sebuah lagi perbadanan milik penuh LTAT,telah ditubuhkan dalam tahun 1984 dengan objektifuntuk mengambil bahagian yang aktif dalam sektorhartanah dan pembinaan.

  Bagi tahun 2009, PPHM telah mencatat jumlahperolehan operasi berjumlah RM13.3 juta, menurun79.8% berbanding RM65.9 juta bagi tahunsebelumnya. Penurunan ini adalah disebabkan PPHMtelah berjaya menyiapkan projek Hospital AngkatanTentera di kem Genting Kelang, Kuala Lumpur padaJulai 2009. Tumpuan PPHM dalam tahun 2009 danseterusnya adalah kepada penyiapan unit-unit rumahdan rumah kedai di Taman LTAT di Bukit Jalil, KualaLumpur. Oleh itu sebahagian besar perolehan PPHMadalah dari yuran pengurusan Projek Taman LTATdan yuran pengurusan penyelenggaraan bangunan.PPHM telah mencatat keuntungan sebelum cukaiberjumlah RM490,200 meningkat 36.3% berbandingRM359,700 bagi tahun sebelumnya.

  LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA26

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PERUTUSAN PENGERUSI BAGI TAHUN 2009

  Kedai PERNAMA yang baru di buka diDesa Pulada, Ulu Tiram, Johor Bahru.

  PERNAMA’ s newly opened retail outletat Desa Pulada, Ulu Tiram, JohorBahru.

 • PERBADANAN HAL EHWAL BEKAS ANGKATANTENTERA (PERHEBAT)

  PERHEBAT adalah perbadanan milik penuh ketigaLTAT yang ditubuhkan dalam bulan Ogos 1994 untukmelaksanakan pelbagai program pembangunansosioekonomi dan kebajikan untuk anggota-anggotaAngkatan Tentera Malaysia yang akan dan telahbersara.

  Walau bagaimanapun, mulai 1 Januari 2002PERHEBAT dikehendaki untuk menumpukan aktiviti-aktivitinya hanya kepada program-program latihan,latihan semula dan pendidikan untuk anggota-anggota angkatan tentera yang akan dan telahbersara sahaja. Aktiviti-aktiviti seperti penempatanpekerjaan, program dan perkhidmatan kebajikan danpembangunan usahawan diambil alih oleh JabatanHal Ehwal Veteran (JHEV), Kementerian Pertahanan.

  Bagi tahun 2009, PERHEBAT telah berjaya melaksanakanfungsi utamanya iaitu mengendalikan perkhidmatanlatihan melalui program keusahawanan, teknikal danvokasional. Secara keseluruhan, pelaksanaan LatihanPeralihan yang merangkumi semua kategori telahdilaksanakan dengan teratur dan mengikutsebagaimana yang dinyatakan dalam Dasar Latihan

  Peralihan PERHEBAT. Dalam tahunyang dilapor, PERHEBAT telahmenerima geran kerajaan dariKementerian Pertahanan melaluiLTAT, sebanyak RM28.9 juta bagimembiayai perbelanjaan operasi danpelbagai program latihan danpendidikan untuk faedah anggota-anggota ATM yang akan dan telahbersara.

  PERHEBAT telah berjaya melatihseramai 1,249 orang anggota ATMyang akan bersara melalui 8 pusatiaitu Pusat Kejuruteraan Automotif,Pusat Binaan dan Kejuruteraan, PusatKejuruteraan Elektrik dan Elektronik,Pusat Media dan ICT, PusatPembangunan Usahawan, PusatPelancongan dan Perhotelan, PusatKeselamatan dan KesihatanPekerjaan serta Pusat PengurusanPerkhidmatan Makanan dan Sajian.Bagi tajaan luar kursus LatihanPeralihan pula, PERHEBAT telahmenaja seramai 492 orang pelatihtermasuk 1 kursus baru iaitu kursusperladangan yang dikendalikan olehSyarikat Harina Consultancy dengan

  pengambilan seramai 3 orang. Bagi kursus-kursusPasca Latihan Peralihan, PERHEBAT telah berjayamelatih seramai 494 orang anggota ATM yangbersara untuk mengikuti Program Gerak Wira yangtelah dikendalikan oleh PERHEBAT Cawangan Negeridan di Kompleks PERHEBAT sendiri.

  Dalam tahun 2009 juga, PERHEBAT telah berjayamenjalankan program latihan penyesuaian iaituProgram Pra Latihan Peralihan Bersepadu selama 2minggu dengan kehadiran 4,253 orang anggota iaitumelebihi sasaran 4,000 orang. Dalam tahun yangdilaporkan, PERHEBAT telah dapat mengekalkanpengiktirafan kualiti dan telah beralih kepada Sijil ISO9001:2008.

  ASET

  Pada 31 Disember 2009, jumlah aset LTAT ialahRM7,518.4 juta berbanding RM7,168.4 juta bagitahun 2008, meningkat sebanyak 4.9%. Jumlah asetterkumpul LTAT ini terdiri daripada Akaun CarumanAhli sebanyak RM6,315.0 juta, Kumpulan WangRizab sebanyak RM120.0 juta dan KeuntunganTerkumpul sebanyak RM920.6 juta. Wang CarumanAhli merupakan 84.0% daripada tuntutan terhadapjumlah aset LTAT.

  LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 27

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PERUTUSAN PENGERUSI BAGI TAHUN 2009

  Pelatih-pelatih PERHEBAT sedang giat menjalani kursus Mekanik Kenderaan Motor diPusat Kejuruteraan Automotif, IKK, PERHEBAT.PERHEBAT’s trainees undergoing Vehicle Mechanic Course at the Automotive EngineeringCentre, IKK, PERHEBAT.

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA28

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PERUTUSAN PENGERUSI BAGI TAHUN 2009

  PRESTASI KUMPULAN

  Di peringkat Kumpulan, jumlah keuntungan sebelumcukai bagi tahun 2009 ialah RM1,245.1 juta, menurun10.4% berbanding RM1,389.7 juta bagi tahunsebelumnya. Jumlah aset Kumpulan pula ialahRM52,050.7 juta, meningkat 6.9% berbandingRM48,677.2 juta bagi tahun 2008.

  CARUMAN AHLI

  Jumlah wang caruman yang diterima dalam tahun2009 ialah RM615.2 juta, meningkat sebanyak 3.7%berbanding RM593.5 juta bagi tahun 2008. Jumlahpembayaran balik kepada pencarum yang tamatperkhidmatan dengan angkatan tentera dalam tahun2009 ialah RM607.9 juta dan merangkumipembayaran pengeluaran biasa berjumlah RM587.5juta dan pembayaran pengeluaran bagi tujuanmembeli rumah sebanyak RM20.4 juta. Dalam tahun2009, sebanyak 5,198 pengeluaran caruman dan4,059 pengeluaran perumahan telah dibuat olehpencarum LTAT berbanding 4,609 pengeluarancaruman dan 2,984 pengeluaran perumahan yangdibuat dalam tahun 2008. Baki kumulatif wangcaruman pada 31 Disember 2009 ialah RM6,315.0juta, meningkat 7.9% berbanding RM5,851.5 juta pada31 Disember 2008.

  PENGAGIHAN KEUNTUNGAN

  Jumlah pendapatan yang boleh diagihkan bagitahun 2009 ialah RM1,503.3 juta. Jumlah inimeliputi untung bersih sebanyak RM460.9 juta danbaki permulaan keuntungan terkumpul pada 1Januari 2009 berjumlah RM1,042.4 juta. Pengagihanyang dibuat dalam tahun adalah seperti berikut:

  RM RM Juta Juta

  Baki keuntungan Terkumpul

  pada 1 Januari 2008 1,042.4

  Untung Bersih bagi tahun 460.9

  Jumlah Pendapatann Terkumpul 1,503.3

  TOLAK:

  Agihan

  Dividen pada 7.0% 404.6

  Bonus pada 1.0% 52.6

  Faedah Amanah

  Saham pada 6.0% 118.0

  Skim Faedah Khairat Kematian

  & Hilang Upaya 4.5

  Kumpulan Wang Rizab 3.0 582.7

  Baki Keuntungan Terkumpul selepas agihan pada 31 Disember 2009 920.6

  Rumah-rumah kos rendah dan kossederhana rendah di Taman LTAT,Bukit Jalil yang telah siap dibinadan dijual kepada anggota ATMyang layak.

  Low cost and medium low costhouses at Taman LTAT, Bukit Jalilbuilt and sold to eligible ATMmembers.

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 29

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  SISTEM PENYAMPAIAN

  Bagi tahun 2009, LTAT telah berjaya memenuhisebahagian besar dari tanggungjawabnya untukmenyediakan perkhidmatan terbaik denganmeningkatkan sistem penyampaian secara berterusandi samping memberikan pulangan yang lumayankepada pencarum-pencarumnya.

  FAEDAH-FAEDAH SAMPINGAN

  Skim Faedah Khairat Kematian dan Hilang Upaya

  Tahun 2009 merupakan tahun kedua puluh tiga LTATmembuat pembayaran di bawah Skim Faedah KhairatKematian dan Hilang Upaya. Di bawah Skim ini,faedah khairat kematian dibayar kepada tanggunganpencarum yang meninggal dunia semasa dalamperkhidmatan dengan Angkatan Tentera Malaysia,manakala faedah hilang upaya dibayar kepadapencarum yang diberhentikan daripada perkhidmatanatas sebab-sebab kecacatan fikiran atau tubuh badan.Dalam tahun yang dilapor, LTAT membuat bayaransebanyak RM4.5 juta di bawah skim ini, sama jumlahyang dibayar dalam tahun 2008. Daripada jumlah ini,RM3.5 juta dibayar kepada 160 waris pencarum dibawah Skim Faedah Khairat Kematian berbandingRM3.8 juta dibayar kepada 162 waris pencarum bagitahun sebelumnya manakala RM1.0 juta pula dibayarkepada 53 ahli di bawah Skim Faedah Hilang Upayaberbanding RM0.7 juta dibayar kepada 54 ahli dalamtahun 2008.

  Skim Pengeluaran Perumahan

  Di bawah skim ini, pencarum wajib dibenar mengeluarkantidak melebihi 40% daripada carumannya sahaja atau10% dari harga harta tak alih atau RM10,000 yangmana lebih rendah, untuk membeli rumah kediamanpertama atau sebidang tanah untuk membina rumahkediaman. Dalam tahun yang dilaporkan, sebanyakRM20.4 juta telah dikeluarkan oleh 4,059 pencarum

  berbanding RM16.2 juta yang dikeluarkan oleh 2,984pencarum dalam tahun 2008.

  Kemudahan E-kiosk

  Perkhidmatan e-Kiosk ini disediakan oleh LTAT untukmembantu pencarum-pencarum mendapatkan maklumatdengan cekap dan efisien seperti menyemakkedudukan caruman dan mencetak penyata caruman,menyemak status penamaan waris dan cap jari, danmenyemak syarat-syarat kelayakan bagi pengeluarancaruman dan kemudahan mencetak maklumatpencarum bagi tujuan mengemaskini cap jaripencarum dan mengemaskini penamaan waris.

  Kemudahan e-Kiosk juga telah dipertingkatkandengan menyediakan kemudahan pautan ke lamanweb Perbadanan-perbadanan LTAT bagi menyalurkanmaklumat dan hebahan terkini daripada PerbadananPerwira Niaga Malaysia (PERNAMA), PerbadananHal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT)Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM) danYayasan Warisan Perajurit (YWP).

  LTAT juga telah memantapkan sistem penyampaiannyamelalui penambahan bilangan mesin e-kiosk diseluruh Negara kepada 51 unit dalam tahun 2009dari 28 unit dalam tahun 2008 dan merancangmemasang 10 unit lagi dalam tahun 2010 berdasarkankepada penggunaan yang menggalakkan olehpencarum LTAT.

  Program Taklimat Dan Sehari Bersama Pelangggan

  Dalam Tahun 2009, LTAT telah berjaya mengadakan136 program Taklimat dan program Sehari BersamaPelanggan berbanding dengan 125 program yangdiadakan dalam tahun 2008, bagi memberi maklumatterkini mengenai kegiatan-kegiatan LTAT kepadaanggota ATM di unit-unit tentera di seluruh Malaysiatermasuk Sabah dan Sarawak.

  PERUTUSAN PENGERUSI BAGI TAHUN 2009

  Sesi taklimat kepada anggota-anggota ATM dar i Ins t i tu tPengurusan Tentera Darat (IPDA)yang diadakan di Bangunan LTAT.

  A briefing session to ATM membersfrom Institut Pengurusan TenteraDarat (IPDA) held at LTAT’sBuilding.

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA30

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  PERUTUSAN PENGERUSI BAGI TAHUN 2009

  FAEDAH-FAEDAH SAMPINGAN (sambungan)

  Persijilan MS ISO 9000 Dan ISO 20000

  Prestasi baik LTAT juga adalah hasil usahabersungguh-sungguh LTAT untuk meningkat danmenambah baik sistem penyampaian dan pengurusanoperasinya. Bagi memastikan sistem pengurusan danpemberian perkhidmatan yang berkualiti, LTAT telahberjaya mengekalkan persijilan Sijil ISO 9001:2008di bawah Skop Penyediaan Skim Kumpulan WangPersaraan Untuk anggota ATM serta mendapatkanpersijilan ISO/IEC 20000:2005 di bawah skopPerkhidmatan Teknologi Maklumat Untuk PelangganDalaman. LTAT merupakan satu-satunya agensikerajaan yang memiliki persijilan ISO/IEC 20000 diMalaysia pada masa ini.

  Pengurusan Risiko

  Dalam tahun 2009, peranan Jabatan PengurusanRisiko telah dipertingkatkan dalam usaha untukmewujudkan amalan urus tadbir korporat yangcemerlang di LTAT terutama dalam membuat penilaianaspek risiko pelaburan secara lebih terperinci bagipelaburan-pelaburan yang akan diceburi danportfolio pelaburan yang sedia ada selain membantumewujudkan sistem pengurusan risiko di Perbadanan-perbadanan LTAT serta memantau dengan rapipelaksanaan dan pencapaian KPI di LTAT.

  Pengurusan Integriti LTAT

  Dalam tahun 2009, LTAT telah berjaya mencapaisasaran Pelan Tindakan Integritinya yang diwujudkansecara bersepadu yang melibatkan semua bahagian,jabatan dan unit merangkumi semua aspek dan aktivitidi LTAT. Pengurusan Integriti LTAT adalah berdasarkankepada tujuh (7) teras utama bermatlamat untukmembendung gejala rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa, meningkatkan kecekapan dalam sistempenyampaian perkhidmatan, meningkatkan urus

  tadbir korporat, melaksanakan hal ehwal pengurusankorporat melalui tindakan memantapkan strategipelaburan dan pengurusan modal insan.

  Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)

  LTAT terus menyokong program transformasi syarikatBerkaitan Kerajaan (GLC) yang mensasarkan supayaGLC menunjuk hasil yang nyata dan mapan. Sehubungandengan itu, LTAT terus memantau dengan rapipelaksanaan inisiatif-inisiatif di bawah program inioleh syarikat-syarikat kumpulannya terutama BousteadHoldings Berhad, Affin Holdings Berhad danPerbadanan milik penuh LTAT seperti PERNAMA,PPHM dan PERHEBAT.

  TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

  LTAT terus komited untuk melaksanakan program-program tanggungjawab sosial korporatnya denganmenyediakan pelbagai kemudahan dan bantuankewangan untuk keselesaan warga tentera terutamadi dalam bidang latihan, pendidikan, kebajikan, pemilikan rumah kediaman dan biasiswa kepadaanak-anak warga tentera yang layak. Diantarafaedah-faedah tersebut adalah seperti berikut:

  Yayaasan Warisan Perajurit

  Dalam tahun 2009, Yayasan Warisan Perajurit (YWP)yang ditubuhkan dalam tahun 2000 oleh kumpulansyarikat LTAT yang diterajui oleh Boustead Holdings Berhad telah menawarkan biasiswa berjumlahRM3.9juta kepada 3,976 orang anak anggota ATMyang mencapai kejayaan cemerlang dalampeperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan yangmendapat tawaran di Institut Pengajian Tinggi Awam(IPTA). Selain daripada itu, YWP juga telah membuatpembayaran bantuan sara hidup kepada 55 orangbekas perajurit dengan jumlah bantuan bagi tahun2009 berjumlah RM234,900.

  Juruaudit dari syarikat LRQA semasasesi audit untuk Persijilan ISO/IEC20000:2005 di bawah skopPengurusan Perkhidmatan TeknologiMaklumat Untuk Pelanggan DalamanLTAT.

  Auditor from LRQA during theauditing session for ISO/IEC20000:2005 Certification under theScope of Provision of IT ServicesManagement Sys tem To LTAT’sInternal Customers.

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA 31

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT(sambungan)

  Yayasan Warisan Perajurit

  Sehingga kini, YWP telah memberi sumbanganberbentuk biasiswa dan sumbangan lain kepada34,404 orang warga tentera dan keluarga dengan nilaisebanyak RM32.9 juta. LTAT akan melaksanakanpendekatan yang lebih berkesan lagi di dalampemberian biasiswa ini di masa-masa hadapansupaya lebih banyak keluarga dapat di bantu melaluipendekatan ‘role-model’ di mana seorang ahlikeluarga akan dikenal pasti untuk diberi biasiswa danbimbingan supaya berjaya dalam akademik danmenjadi ‘role model’ dalam keluarga tersebut.

  Selain dari bantuan kewangan, LTAT juga telahmembuat sumbangan sebuah bas bernilaiRM350,000 kepada Pusat Pemulihan Dalam KomunitiATM dan melalui YWP telah menyumbang sejumlah5,062 naskah Al-Quran Bertajwid berserta Terjemahankepada pegawai-pegawai ATM.

  Sumbangan Wang Bagi PPencapaian Cemerlang Didalam Peperiksaan PMR dan SPM

  Dalam tahun 2009, LTAT telah membuat sumbangansebanyak RM407,350 kepada 571 anak anggota ATMyang mencapai kejayaan yang cemerlang di dalampeperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) danSijil Pelajaran Malaysia (SPM).

  Sumbangan-Sumbangan Lain

  Dalam tahun 2009, LTAT telah menyumbang 2 unitmesin dialisis bernilai RM86,000 kepada PusatPerubatan Haemodialisis Yayasan Veteran ATM,RM250,000 kepada Persatuan Bekas Tentera

  Malaysia sebagai sumbangan kepada TabungKempen Hari Pahlawan 2009 dan RM75,000 kepadaTabung Kebajikan Angkatan Tentera sebagai sumbanganbungkusan Hari Raya untuk warga tentera yangbertugas di perbatasan semasa perayaan Hari RayaAidilfitri.

  LTAT dan syarikat-syarikat Kumpulannya juga telahmenyumbang sebanyak RM57,220 kepada TabungKebajikan Angkatan Tentera dan RM65,650 lagikepada badan-badan sukan dan kebajikan lain dibawah Kementerian Pertahanan bagi membantumembiayai aktiviti-aktiviti tahunan badan-badan tersebut.

  Dalam tahun 2009, perbadanan-perbadanan milikLTAT juga turut melaksanakan tanggung jawab sosialkorporat kepada anggota tentera yang masihberkhidmat dan yang telah bersara serta keluargamereka. Sebagai contohnya PERNAMA telahmenyediakan skim subsidi bagi 15 barangan rujiseperti beras, tepung, susu, kicap, mee segera,minyak masak, minuman dalam tin, minuman dalambotol dan minuman lain dengan menjual barangantersebut pada harga jauh lebih murah dari hargapasaran bertujuan membantu warga tentera menanganikenaikan harga barang dan kos hidup.

  Skiim Perumahan Kos Rendah dan Sederhana Rendah

  Dalam tahun 2009, LTAT telah berjaya membina lebihbanyak rumah kos rendah dan sederhana rendahuntuk dijual kepada anggota ATM yang layak.Sehingga kini sebanyak 1,544 buah rumah kos rendahdan sederhana rendah telah dibina dan dijual kepadaanggota-anggota ATM yang layak di kawasan projekperumahan Mutiara Rini di Johor, projek perumahanMutiara Damansara di Selangor dan projekperumahan Taman LTAT di Bukit Jalil, Kuala Lumpur.LTAT dan syarikat kumpulannya yang diterajui oleh

  PERUTUSAN PENGERUSI BAGI TAHUN 2009

  YB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid binHamidi, Menteri Pertahananmenyerahkan sebuah bas sumbangandaripada LTAT dan syarikatkumpulannya kepada wakil PusatPemulihan Dalam Komuniti ATM.

  YB Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid binHamidi, Minister of Defencepresenting a bus contributed by LTATand its Group of companies torepresentative of Pusat PemulihanDalam Komuniti ATM.

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT(sambungan)

  Skim Perumahan Kos Rendah dan Sederhana Rendah

  Boustead Holdings Berhad akan terus membina lebihbanyak rumah-rumah kediaman untuk dijual kepadaanggota tentera yang layak pada masa hadapan.

  PEMBANGUNNAN SUMBER MANUSIA

  Sejajar dengan saranan kerajaan agar modal insanperlu dilengkapi dengan kepakaran, kemahiran, sikapyang positif dan berintegriti, dan kesediaan mindayang sesuai dengan keperluan semasa bagikecemerlangan negara dan organisasi maka LTATtidak ketinggalan untuk membuat peruntukan yangsewajarnya bagi memperkasakan modal insan agardapat membantu mempertingkatkan produktiviti yang

  lebih cemerlang dan menjadikan LTAT sebuahorganisasi yang berprestasi dan berpendapatantinggi.

  Strategi LTAT untuk melabur dengan secara proaktif didalam pembangunan modal insan melalui latihan danpendidikan telah membuahkan hasil berpandukankepada peningkatan pengetahuan dan kecekapanyang diperolehi kakitangannya. Dalam tahun yangdilapor, LTAT berjaya mengatur pelbagai programlatihan untuk kakitangannya meliputi bidang-bidangmotivasi, kualiti, integriti dan produktiviti, kewangandan pelaburan, kemahiran komputer, multimedia danteknologi maklumat. Semua pegawai dan kakitanganLTAT telah berjaya mencapai sasaran petunjukprestasi menghadiri kursus sekurang-kurangnya 45jam setahun. Di samping itu, LTAT juga menawarkaninsentif dalam bentuk pemberian pendahuluan danbiasiswa kepada kakitangan yang berminat untukmelanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

  PERUTUSAN PENGERUSI BAGI TAHUN 2009

  PETUNJUK PRESTASI UTAMA

  Dalam tahun 2009, pencapaian petunjuk prestasi utama LTAT adalah seperti berikut:

  Petunjuk Prestasi Utama Sasaran 2009 Pencapaian 2009

  1. Kadar Dividen, Bonus & Bonus Khas kepada Pencarum 15% 14%2. Pulangan Pelaburan 7.3% 8.8%3. Indeks Kepuasan Pelanggan 90% 92%4. Memproses Pengeluaran Caruman, Skim Khairat 100% 100%

  Kematian & Hilang Upaya dalam tempoh 24 jam5. Memproses Pengeluaran Perumahan dalam

  tempoh 24 jam 100% 100%6. Nisbah Kos kepada Pendapatan Tidak melebihi

  5.0% 4.6%7. Laporan Kewangan dan Pengurusan Sijil Audit Sijil Audit

  Tanpa Teguran Tanpa Teguran

  Kontinjen LTAT yang mengambilbahagian dalam Sukan Badan-BadanBerkanun yang diadakan diLangkawi, Kedah.

  LTAT’s contingent participating in theSukan Badan-Badan Berkanun atLangkawi, Kedah.

  32

 • LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA

  LAPORAN TAHUNAN 2009

  33

  PERUTUSAN PENGERUSI BAGI TAHUN 2009

  LEMBAGA DAN PANEL PELABURAN

  Lembaga Pengarah dan Panel Pelaburan adalahkomited kepada amalan kualiti secara menyeluruh didalam menawarkan faedah dan perkhidmatan yangbermutu tinggi kepada pencarum LTAT. Bagi tujuan ini,Lembaga Pengarah dan Panel Pelaburan akan terusberusaha untuk mengenal pasti peluang pelaburanbaru yang menguntungkan dan berdaya maju untukmeningkatkan aktiviti pelaburan LTAT. LembagaPengarah dan Panel Pelaburan juga akan terusmengamalkan dasar dan strategi untuk mengendalikanaset dan dana LTAT dengan cekap dan berkesan bagimendapatkan pulangan yang sebaik-baiknya melaluiperancangan korporat dan penyusunan semulapelaburan LTAT dengan penuh teliti dan rapi.

  PROSPEK MASA DEPAN

  Senario ekonomi negara pada setengah tahunpertama 2009 banyak dipengaruhi oleh cabaranekonomi global akibat crisis ekonomi dalam tahun2008/2009. Keadaan ini banyak memberipengalaman kepada LTAT dalam merancang dasardan strateginya untuk menghadapi apa jua bentukcabaran yang mendatang. LTAT telah berjayamemperoleh kejayaan demi kejayaan untuk memenuhiobjektif penubuhannya.

  Pertumbuhan mapan dan dinamikLTAT adalah hasil daripada falsafahoperasi yang pragmatik, kekuatandari kedudukan kewangan yangsihat, perniagaan yang pelbagai dansemangat keusahawanan yangberwawasan. LTAT dan kumpulananak syarikatnya akan terusberusaha mencapai pertumbuhanyang stabil dan memberangsangkandi dalam semua aktivitinya. LTATakan terus meningkatkan usahanyauntuk mengenal pasti peluang-peluang pelaburan baru yangmenguntungkan di sampingmemperkukuhkan lagi pelaburanyang sedia ada. Pelan PerancanganStrategik 7 tahun (tempoh 2007-2013) akan menjadi panduanstrategi dan hala tuju aktiviti LTAT.

  Di samping itu, LTAT juga adalahkomited untuk membantu menjayakanrancangan transformasi Kerajaansupaya dapat menyumbang denganlebih efektif kepada pertumbuhanekonomi negara dan menjayakanstrategi perlaksanaan RancanganMalaysia Kesepuluh (RMK-10),Model Ekonomi Baru (MEB) danpeningkatan produktiviti. LTATadalah komited untuk mewujud dan

  melaksanakan amalan urus tadbir korporat yangterbaik, dan menguruskan dana wang caruman ahliserta aset yang dipertanggungjawabkan secaracekap dan berkesan bagi memperoleh pulangan yangtinggi.

  PENGHARGAAN

  Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya amat mengalu-alukan pelantikan YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ Sri Azizanbin Ariffin, Panglima Angkatan Tentera sebagai ahliLembaga Pengarah dan Panel Pelaburan mulai 1September 2009, dan pelantikan YBhg. Lt. Jen. DatukHaji Shahron bin Haji Ibrahim, Timbalan PanglimaTentera Udara sebagai ahli Lembaga Pengarah mulai1 September 2009.

  Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaandan terima kasih kepada YBhg. Jen. Tan Sri Dato’ SriHaji Abdul Aziz bin Haji Zainal, mantan PanglimaAngkatan Tentera yang telah tamat perkhidmata