LEAP Lukavac

  • View
    77

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

AKCIONIPLAN ZATITEOKOLIA OPINE LUKAVAC OP INE 2012-2017

Lukavac decembar2011 godine , .

LEAP 2012 - 2017

2

LEAP 2012 - 2017

Tehniku asistenciju opini Lukavac pri izradi akcionog plana zatite okolia pruio je

3konzorcij CRP. Izrada akcionog plana zatite okolia opine Lukavac je realizovana u okviru MDG-F programa Ouvanje okolia i klimatske promjene: Standardizacija upravljanja okoliem: povezivanje lokalnih i dravnih aktivnosti u BiH. Ovaj trogodinji program zajedniki provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za prostorno ureenje, graevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom okolia i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva FBiH, opinama, te organizacijama civilnog drutva. Program se finansira sredstvima panskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F). Opina Lukavac eli zahvaliti sljedeim pojedincima koji su uzeli uee u izradi akcionog plana zatite okolia (LEAP1) za period od 2012. do 2017. godine. Uesnici u izradi LEAP-a: LANOVI OPINSKOG TIMA ZA IZRADU LEAP-a Amir Sejdinovi Esad Sulji Fikret Plavi Jasminka Dugonji Aida Kavazovi Asmir Fejzi Jozo Tunji Dipl. ing., pomonik naelnika za CZ, opinski LEAP koordinator Dipl.prav., pomonik naelnika za inspekcijske poslove, zamjenik LEAP koordinatora Dipl.ing., pomonik naelnika za urbanizam, prostorno planiranje i investicije, lan LEAP tima Dipl.prav., ef odsjeka za normativno pravne poslove, lan LEAP tima Dipl.log., struni saradnik za informativne poslove, lan LEAP tima Prof.inf., administrator, lan LEAP tima Dipl.ing., savjetnik opinskog naelnika, lan LEAP tima

LANOVI RADNE GRUPE: Sulji Aida Bai Emir Imirovi Jasmin Bjeljenevi Nada Fatui Benko Bai Jasmin Huki Subhija Bekti Mevludin Memi Elmedina Halilovi Hajrudin Hatuni Albina Bajri Emir Beirovi Mubekir osi Rajko Ograevi Alma Kulii Ljuban Dambi Samir Salihovi Ahmet Hasanovi Seudin Hamzi Ramiz Lukavaki Mirsad Selimovi Sadik Bikovi Mehmed Gegi Irma Begi Tahir Kasumovi Hava Halilagi Damir Milinki Edin Dibri Semir Mahovki Azra Suljkanovi Zejnil Hadiali Dino Tunji Rado Ahmetovi Damir Avdi Maida Joki Miladin Hani Hazim Huski Amira 1 LEAP je skraenica od engleskih rijei Local Environmental Action Plan, te je kao takva skraenica Memi Jasminka Mujakovi Emina prihvaena u BiH i koristi se oznaavanje opinskih akcionih planova zatite ivotne sredine. Osmanovi Dino Karahmetovi amil Iljazagi Favzija Dindo Hidajet

LEAP 2012 - 2017

4

SadrajUvod......................................................................................... ......................... Proces izrade LEAPa........................................................................................... Ukratko o opini Lukavac................................................................................ Stanje okolia i identifikovani problemi............................................................ Vizija opine Lukavac.................................................................................... .. Akcioni plan zatite okolia opine Lukavac................................................... Monitoring i evaluacija akcionog plana zatite okolia..................................... Koncepti projektnih prijedloga.......................................................................... Koncepti projektnih prijedloga u sektoru voda................................................. Koncepti projektnih prijedloga u sektorima tla i otpada................................... Koncepti projektnih prijedloga u sektorima atmosfere i energije..................... Koncepti projektnih prijedloga u sektorima bioloke raznolikosti i kulturno-historijskog naslijea................................................................................... ...... 4 5 7 11 17 18 25 28 29 38 46 56

LEAP 2012 - 2017

5

UVODJedinstven i raznovrstan okoli nae opine vaan je svima koji ive i rade u naoj lokalnoj zajednici, a koji tee ka boljem kvalitetu ivljenja. Ipak, ovo ivotno okruenje ne moemo uzeti zdravo za gotovo i stalno se moramo podsjeati da ono ovisi o tome kako ga uvamo i na koji nain njime upravljamo.

Takoer, jasno je i da djelatnosti i aktivnosti koje sprovodimo u naoj lokalnoj zajednici imaju odreeni globalni uticaj koji se posebno manifestuje u vidu klimatskih promjena. Ova pojava se ne moe ignorisati, jer ona ima uticaj na sve nas, te je na svima nama i odgovornost u smislu promjene ponaanja kako bi se postiglo smanjenje emisija staklenikih gasova u atmosferu.

Tako smo se nali pred velikim izazovom, koji za nau opinu znai kreiranje plana aktivnosti na poboljanju stanja okolia, poboljanje usluga u oblasti okolia i podizanje svijesti graana o njenom znaaju. U prethodnih nekoliko mjeseci, graani nae opine zajedno sa predstavnicima opinske administracije ocijenili su stanje naeg okolia i dali sugestije za njegovo poboljanje. Ovaj akcioni plan je rezultat naih diskusija i konkretnih prijedloga. LEAP je korak na putu unapreenja zatite naeg okolia.

LEAP 2012 - 2017

6

LEAP 2012 - 2017

7

Proces izrade LEAP-a LEAP aIzrada LEAP-a u opini Lukavac je zapoela donoenjem odluke Opinskog vijea Lukavac broj: 01-02-1-92/11 iz februara 2011. godine o pristupanju izrade LEAP-a opine Lukavac. Nakon donoenja odluke Opinskog vijea, naelnik opine je donio rjeenje o imenovanju opinskog kordinatora radne grupe za izradu LEAP-a i rjeenje o imenovanju radne grupe, broj 02-05-92/11-1. Za koordinatora opinske radne grupe imenovan je Amir Sejdinovi, dok su alnovi opinske radne grupe: Fikret Plavi, Esad Sulji, Jasminka Dugonji, Aida Kavazovi, Asmir Fejzi i Jozo Tunji. Opinska radna grupa je poetkom 2011. godine predloila i formirala iru radnu grupu sainjenu od predstavnika mjesnih zajednica, nevladinog sektora javnih ustanova, privrednih subjekata, organizacija civilnog drutva i pojedinaca. Opinska radna grupa za izradu LEAP-a je usvojila i primjenila plan rada i plan promocije LEAP-a tokom 2011. godine. Opinska radna grupa za izradu LEAP-a je najprije definisala i identifikovala konkretne okoline resurse na podruju opine Lukavac. Potom prema DPSIR2 metodologiji prikazani su svi zagaivai okolia sa koliinama zagaenja prema svakom elementu okolia (vodi, zraku, zemljitu) kako bi se formiralo stanje okolia na podruju opine. Izvjetaj o stanju okolia opine Lukavac sa uvrtenim konkretnim ekolokim indikatorima, koji je uraen tokom procesa izrade LEAP-a, predstavlja osnovu za praenje napretka u naem ivotnom okruenju. Oekivanja u vezi sa LEAP-om i procesom izrade LEAP-a su da se sagleda stvarno stanje kvaliteta okolia na podruju opine Lukavac, da se procjeni uticaj na zdravlje ljudi i kvalitet ivota te da se poduzmu konkretne akcije koje e ouvati okoli. Na taj nain e se doprinijeti da opina Lukavac bude razvijena zajednica koja ivi u istom i zdravom okoliu i svoj razvoj bazira na odrivom koritenju prirodnih bogatstava. Namjera nam je da se akcije koje su definisane u LEAP-u prate i auriraju kako s vremenom budemo dobijali nove informacije i identifikovali nove prioritete. Akcioni plan zatite okolia opine Lukavac sastoji se iz dijelova: Osnovne informacije o opini Stanje okolia i identifikovani problemi u okoliu Vizija opine Strateki i operativni ciljevi Akcioni plan Plan monitoringa i evaluacije LEAP-a Izvjetaj o stanju okolia predstavlja osnovni element za izradu LEAP-a te ujedno daje prikaz stanja okolia na podruju opine Lukavac. Izvjetaj je izraen na osnovu dostupnih podataka o razliitim segmentima u okoliu i procjenama trenutnog stanja. Izvjetaj o stanju elemenata okolia obuhvata analizu stanja voda, zraka, zemljita, bioloke raznolikosti i kulturno-historijskog naslijea kao i analizu ankete provedene meu graanima opine Lukavac kojom graani iskazuju svoj stav o stanju i

2

DPSIR je: Uzrono-posljedini okvir za opisivanje uzajamnog uticaja izmeu drutva i okolia, koji je postavila Evropska agencija za okoli (European Environment Agency). Elementi tog okvira su: pokretake snage koje djeluju na okoli (D Driving forces), pritisci na okoli (P - pressures), stanje okolia (S State), uticaj takvog stanja okolia na drutvo (I Impact), i odgovor drutva na takvo stanje (R Responses).

LEAP 2012 - 2017

8problemima u okoliu. Izvjetaj o stanju okolia opine Lukavac zbog obima predstavlja poseban dokument koji je kao takav neodvojiv dio akcionog plana zatite okolia.

Akcioni plan zatite okolia opine Lukavac u svojoj strukturi definie:

Rezultate koje elimo ostvariti eljeno stanje koje e nastati kao rezultat provoenja aktivnosti planiranih u LEAP-u kako elimo da naa opina izgleda za 6 godina Ciljeve koje elimo postii Detaljni ciljevi aktivnosti koje su navedene u planu. Postavljanje cilja predstavlja namjeru da se krene prema odreenom rezultatu kako emo znati da smo dostigli eljeni rezultat Indikatore Mjerljive pokazatelje koje koristimo za praenje i izvjetavanje o promjenama i kojim ocjenjujemo u kojoj mjeri je eljeni rezultat dostignut kako emo mjeriti ostvareni rezultat

ta Projekat, aktivnost, protokol ili procedura koju moemo razviti i implementirati, a koje mogu biti kratkorone i dugorone Ko Opina/opinska odjeljenja koja odgovorna za svaku aktivnost Kad Vremenski rok za zavretak aktivnosti Koliko Okvirno: sredstva za implementaciju i potencijalni izvori su

LEAP 2012 - 2017

9

Ukratko o opini Lukavac op iniLukavac je grad i sjedite istoimene opine u Bosni i Hercegovini. Nalazi se u srednjem toku rijeke Spree u Tuzlanskom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prosjena nadmorska visina je 186 metara, dok je povrina 341,42 km2. Na podruju ove opine je prema posljednjem popisu stanovnitva iz 1991. godine ivjelo 57.070 stanovnika. Procjena je da danas na pod