LE - 1/DNW_Baocaotaiآ  tong cong typhat trien kcn cong ty cp capnuoc dong nai s6: 63 itb-cn cong hoa

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LE - 1/DNW_Baocaotaiآ  tong cong typhat trien kcn cong ty cp capnuoc dong nai s6: 63 itb-cn cong...

 • TONG CONG TY PHAT TRIEN KCN CONG TY CP cAp NUOC DONG NAI

  S6: 63 ITB-CN

  CONG HOA xX HOI CHU NGHiA Vl¢T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc

  D6ng Nai, ngay 20 thang 4 ndm 2016

  CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TV' CVA VYBAN CHUNG KHoAN NHA NUaC

  Kinh giri: Uy ban Chung khoan Nha nuoc, D6ng kinh goi: Sa Giao dich chimg khoan Ha N9i.

  - Ten Cong ty: CONG TY CO PHAN cApmroc DONG NAI - Ten viet t~t: DOWACO - Dia chi tru sa chinh: S6 48, Cach mang thang 8, P.Quy€t Th~ng, Tp.Bien Hoa, tinh

  Dong Nai - Di~n thoai: (061) 3843 316 Fax: (061) 3847 149 - Website: www.dowaco.vn - Mil chimg khoan: DNW - Nguoi duoc uy quyen CBTT: LE DUY Dl¢P - Chirc danh: Ph6 Giam d6c - Loai thong tin cong b6:

  D24h D72h oTheoyeu cftu DKhac NQi dung cong b6 thong tin nhu sau:

  Cong b6 thong tin Bao cao tai chinh rieng - Quy II 2016 cua Cong ty c6 phan cfip mrocD6ng Nai. (Bao cdo dinh kern).

  Thong tin nay duoc cong b6 tren trang thong tin dien tit cua Cong ty vao ngay 20/4/2016 tai duong dftnhttp://dowaco.vniquan-he-co-dong.aspx

  Chung toi xin cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung S\I that va hoan toan chiu trach nhi~m truac phap lu~t v@n9i dung cac thong tin da cong b6

  Nui nh{in: - Nhu tn3n; - Chu tich HDQT Cong ty; - Giam ct6c Cong ty; - TruOng Ban Ki~m soat; - Luu: VT-TCHC. VTAn

  , ~lf.1F:I:wO'c uy quyen

  ong tin

  Le Duy Di~p

 • ..;0 ~,.. .

  TONG CONG TV SONADEZI

  CaNG TV CO PHAN CAP NU'O'CDONG NAI

  , , " , BAO CAO TAl CHINH

  QUY I NAM 2016

  I' 7KIN H Glit: __ _ _ _.__.._ _ .

 • CONG TY CO I)HAN cAp NUOC DONG NAI S6 48, each mang thang tam,

  Quy~t thang, Bien Hoa, Dang nai

  M~u s6B 02-DN

  (Ban hanh thea TT s6 200/20 14/TT-BTC Ngay 22112/2014 cua Bo Hi Chinh)

  " " ,,"? /"\. BAO CAO KET QUA HO~ T DONG KINH DOANH

  Qui I NAM 2016

  Chi tieu Masf) T/minh Narn nay Narn tnrdc 1 2 3 4 5

  1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 01 24 188.852.797.602 158.219.755.043

  2. Cac khoan giam trir doanh thu 02 24 2.318.278 5.701.265

  3. Doanh thu thuan v~ ban hang va cung ca'p dich vu 00=01 - 02) 10 188.850.479.324 158.214.053.778

  4. Gia von hang ban 11 25 121.330.155.047 112.500.995.880

  5. LQi nhuan gOp v~ ban hang va cung cap dich vu (20=10-11) 20 67.520.324.277 45.713.057.898

  6. Doanh thu heat dong tai chinh 21 24 785.011.196 2.836.089.199

  ~

  7. Chi phi tai chinh 22 26 14.905.936.404 7.913.644.467/, ;,'0 - Trong d6 : Chi phi lai yay 23 11.760.159.237 7.913.644.46 ~

  '. c< 8. Chi phi ban hang 25 17.944.352.018

  . en C10.566.079.99 :f

  ~

  9. Chi phi quan ly doanh nghiep 26 9.296.864.058 8.569.477.31 ~

  10. LQi nhuan thuan tu hoat dong kinh doanh [30=20+(21- 22)-(25+ 26)] 30 26.158.182.993 21.499.945.312

  11. Thu nhdp khac 31 260.090.909 -

  12. Chi phi khac 32 470.275.053 14.350.809

  13. LQi nhuan khac (40=31-32) 40 (210.184.144) 04.350.809)

  14. T6ng 1Qinhuan ke' toan tnrdc thue' (50=30+40) 50 25.947.998.849 21.485.594.503

  15. Chi phi thue'TNDN hien hanh 51 28 5.189.599.770 4.150.228.770

  16. Chi phi thue'TNDN hoan lai 52 17. LQi nhuan sau thue' thu nhap doanh nghiep (60=50-51-52) 60 28 20.758.399.079 17.335.365.733

  18. Lai co ban tren c6 phieu (*) 70 19. Lai suy giam tren c6 phieu (*) 71

  Ngu'oil~p biiu Ke'toan tntdng ~~~C) thang 04 ndm 2016

  MDOC

 • CONG TY CO PHA.N cAp NUaC DONG NAI s6 48, each mang thang tam

  Quyit thang,Bien Hoa, D6ng nai

  Miiu s6B 01-DN

  (Ban hanh thea TT s5200/2014ffT-BTC

  Ngay 22/12/2014 ella B9 Tai chinh)

  ? " ,," ,,' ,

  BANG CAN DOIKE TOAN QUY I NAM 2016

  T{lingay 31 thdng 03 niim 2016 Dan vi tinli . d6ng

  TAl sAN Ma Thuyet S6 cu6i quy S6 d§u nams6 minh 1 2 3 4 5

  A - TAl sAN NGANH~N 100 372.301.082.679 435.241.974.052

  I. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n 110 72.703.530.701 131.578.348.041

  1. Ti~n III 22.703.530.701 51.578.348.041

  2. Cac khoan nrong dirong ti~n 112 50.000.000.000 80.000.000.000

  II. D~u tu tai ehinh ng~n han 120 - - 1. Chung khoan kinh doanh 121 --:,92---2. DIJ phong giarn gia chirng khoan kinh doanh (*) 122 ~o' 3. D§.utu nam gifr d§n ngay dao han 123 ?y

  III. Cac khoan phai thu ng~n han 130 263.875.936.378 274.049.566.232 ytr> '~ 1. Phai tim ngan han cua khach hang 131 71.466.333.154 67.253.171.l55"

  0

  2. Tra truce eho nguoi ban ngan h?11 132 190.164.472.201 203.355.736.152· Nk'~ 3. Phai thu 119ib9 ngan han 133 - 4. Phiii tim thea ti~n d9 k~ hoach h9'P d6ng xay dung 134

  5. Phai thu v~ eho vay ng~n han 135

  6. Phiii thu ng~n han khae 136 2.245.131.023 3.440.658.925

  7. Dl,fphOng phiii thu ng~n h?n kh6 doi (*) 137

  8. Hi san thiSu ehb xu ly 139 IV. Hang tAnkho 140 31.536.843.044 29.065.043.325

  1. Hang t6n kho 141 31.536.843.044 29.065.043.325

  2. Dl,fphong giiim gia hang t6n kho (*) 149

  V. Tai san ngh h~n khae 150 4.184.772.556 549.016.454

  1. Chi phi trii tru6'e ng~n h?n 151

  2. Thu~ GTGT duQ'ckhftu tru 152 3.707.500.663 71.744.561

  3. Thu~ va cae khoiin khae phiii thu Nha nu6'e 153 - 4.Giao djeh mua ban i?i trai phi~u ehinh pM 154

  5. Hi san ng~n h?n khae 155 477.271.893 477.271.893

  B - TAl sAN DAI H~N 200 2.779.548.224.374 2.738.722.534.202

  I. Cae khoan phai thu dai h~n 210 1.753.316.818 1.753.316.818

  1. Phai thu dai h;;meua khaeh himg 211

  2. Trii tru6'e eho nguc)'iban dai h?n 212

 • --- --- .---'~~----- 3. V6n kinh doanh 0 dan vi true thuoc 213

  4. Phai thu nQibQdai han 214

  5. Phai thu v~ cho yay dai han 215

  6. Phai thu dai han khac (*) 216 1.753.316.8 I8 1.753.316.818

  7. Du phong phai thu dai han kh6 doi 219

  II. Tai san e6 dinh : 220 2.484.797.157.907 2.506.455.893.887

  I. Tai san c6 djnh hfru hinh 221 2.459.872.771.027 2.481.531.507.007

  - Nguyen gia 222 3.603.543.770.128 3.593.702.506.108

  - Gia tri hao rnon luy k~ (*) 223 (I. 143.670.999. I0 I) (1.112.170.999.101)

  2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 224

  - Nguyen gia 225

  - Gia tri hao mon 1uyk~ (*) 226

  3. Tai san c6 dinh vo hinh 227 24.924.386.880 24.924.386.880

  - Nguyen gia 228 26.900.949.338 26.900.949.338

  - Gia tri hao mon luy k~ (*) 229 (1.976.562.458) (1.976.562.458)

  III. Bit dQng san d~u ttl 230

  - Nguyen gia 231

  - Gia tri hao rnon luy k~ (*) 232

  IV. Tili san dO'dang dili han 240 148.617.819.784 97.047.919.217

  1. Chi phi san xuat, kinh doanh do dang dai han 241

  2. Chi phi xay dung co ban do dang 242 148.617.819.784 97.047.919.217

  V. Cac khoan d~u ttl tili ehinh dai han : 250 114.068.910.093 113.813.910.093 , I . D~u tu van cong ty con 251 103.728.819.600 103.728.819.600

  2. D~u tu van cong ty lien k~t, lien doanh 252 7.800.368.003 7.800.368.003

  3. D~u tu g6p v6n van dan vi khac )

  253 3.069.722.490 3.069.722.490

  4. Dir phong dh tu tai chinh dai h

 • 3/4 -~---.~.

  9. Phai tra ng~n han khac 319 21.250.991.824 23.924.555.954

  10. Yay va I1q thue tai chinh ngan han 320 344.524.704.692 396.767.470.597 --

  1I. Du phong phai tra ngan han 321

  12. Qiiy khen thuong phuc loi 322 976.844.448 4.895.476.682

  13. Quy binh 6n gia 323

  14. Giao dich mua ban lai tra phieu chinh phil 324

  II. NQ'dai han 330 1.521. 750.857 .462 1.478.639.073.864

  1. Phai tra nguoi ban dai han 331 16.466.323.376 16.466.323.376

  2. Nguoi mua tra tien truce dai han 332 7.088.063.188 7.440.282.725

  3. Chi phi phai tra dai han 333

  4. Phai tra n9i b9 v~ v5n kinh doanh 334

  5. Phai tra 119ib9 dai han 335

  6. Ooanh thu chua thirc hien dai han 336

  7. Phai tra dai han han khac 337 44.859.872.156 219.486.424.695

  8. Yay va I1q thue tai chinh 338 1.453.336.598.742 1.235.246.043.068

  9. Trai phieu chuyen d6i 339

  10. C6 phieu uu da:i 340

  II. Thu@thu nhap hoan lai phai tra 341

  12. Du phong phai tra dai han 342

  13. Quy phat trien khoa hQCva cong nghe 343

  D - VON CHUsoHUu 400 1.234.459.035.277 1.221.873.657.369 ~'1' I.V6n chii SO' huu 410 1.233.829.496.652 1.221.128.715.711 ~

  1. V5n gop cua chll s6 hliu 411 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 C - C6 phi@uph6 thong co quy~n biSu quy@t 411a ~\

  - C6 phi~u uu da:i 411b ~

  2. Th(lng du V511c6 ph~n 412 15.552.270.309 15.552.270.309

  3. Quy~n Ch911chuy~n d6i trai phi~u 413

  4. V5n khac cua chu so' huu 414

  5. C6 phi~u quy (*) 415

  6. Chenh l~ch danh gia l

 • 4/4

  cAc CHi TIED NGOAI BANG CANDOl KE ToAN

  Chi tieu Thuyet minh S6 cuoi nam S6 o~u nam 1. Tai san thue ngoai 24 2. V~t tu, hang hoa nhan giG·hQ, nhan gia cong 3. Hang hoa nhan ban hQ, nhan ky giri, ky CUQ·C 4. No kh6 obi oa:XlI" iy 5. Ngoai t~ cac loai USD 5.463,9 USD 5.472,26

  6. DIJ toan chi phi Sl,J" phiep, du an

  Ngay.tO thang 04 nam 2016

  NgU'o-il~p bi~u K~ toan truong

 • CONG TV CO PHAN cAp Nudc DONG NAI 48 CMT8 - Quyh Th{mg - Bien Hoa - DN

  M~u s5 B 03-DN (Ban hanh thea Thong tu 55 200/2014ffT-BTC

  Ngay 22/12/2014 cua B6 Tai chinh)

  BAa cAa LUU CHUYEN TIEN T:E: (Theophuong phap gidn tiip) (*)

  Quy 1 nam 2016 Don vi tinh " a6ng

  Chi tieu Nam trurrc

  )

  Ma s8 Thuyetminh 3 42

  Nam nay

  5

  I.Luu chuyen ti~n t~ til' hoat oQng kinh doanh

  1. Lp'i nhuttn tnrac tlzui 01 25.947.998.849 21.485.594.503

  43.113.644.4672. mill chinh cho cac khoiin 45.365.925.2