of 31/31
KOMISYON SA WIKANG FILIPINO Manwal sa Quality Management System (QMS) Pahina Blg. Page 1 ng 31 Rebisyon Blg. 02 Petsa ng Pagkabisa: 3 Pebrero 2017 NILALAMAN I. PANIMULA A. Pamamahagi ng Manwal sa QMS II. PROFAYL NG AHENSIYA A. Mandato B. Tungkulin C. Bisyon D. Misyon E. Batayang Halagahan F. Tsart ng organisasyon III. PATAKARAN SA KALIDAD IV. KONTEKSTO NG KWF A. Ang Kontekso ng KWF 1. Mga Salik Eksternal 2. Mga Salik Internal B. Ang Pangunahing mga Kliyente V. SAKLAW NG KWF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM VI. PAGTUKOY AT PAGPAPAKAHULUGAN SA MGA QMS PROSESO A. Ang Siklo ng KWF QMS-PDCA B. Ang Mapa ng KWF-QMS Proseso VII. MGA PROSESO NG QUALITY MANAGEMENT SYSTEM A. MGA PROSESONG PAMPAMAMAHALA 1. Pagpaplano 2. Pagbuo ng mga Patakaran 3. Pagsubaybay at Ebalwasyon

kwf.gov.phkwf.gov.ph/wp-content/uploads/2018/05/KWF-Manwal-sa-QMS.… · Web viewItaguyod ang patuloy na pag-unlad at paggamit ng Filipino bilang wikang pambansa habang pinangangalangaan

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of kwf.gov.phkwf.gov.ph/wp-content/uploads/2018/05/KWF-Manwal-sa-QMS.… · Web viewItaguyod ang...

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

Manwal sa Quality Management System (QMS)

Pahina Blg.

Page 2 ng 24

Rebisyon Blg.

02

Petsa ng Pagkabisa:

3 Pebrero 2017

NILALAMAN

I. PANIMULA

A. Pamamahagi ng Manwal sa QMS

II. PROFAYL NG AHENSIYA

A. Mandato

B. Tungkulin

C. Bisyon

D. Misyon

E. Batayang Halagahan

F. Tsart ng organisasyon

III. PATAKARAN SA KALIDAD

IV. KONTEKSTO NG KWF

A. Ang Kontekso ng KWF

1. Mga Salik Eksternal

2. Mga Salik Internal

B. Ang Pangunahing mga Kliyente

V. SAKLAW NG KWF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

VI. PAGTUKOY AT PAGPAPAKAHULUGAN SA MGA QMS PROSESO

A. Ang Siklo ng KWF QMS-PDCA

B. Ang Mapa ng KWF-QMS Proseso

VII. MGA PROSESO NG QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

A. MGA PROSESONG PAMPAMAMAHALA

1. Pagpaplano

2. Pagbuo ng mga Patakaran

3. Pagsubaybay at Ebalwasyon

4. Pagpapaunlad

B. MGA BATAYANG PROSESO

1. Serbisyong Pampagsasalin

a. KWF Serbisyong Frontline

b. Treyning at Pagsasanay

c. Publikasyon

d. Timpalak

C. MGA PANTULONG NA PROSESO

1. SERBISYONG ADMINISTRATIBO

a. Yunit ng Suplays

b. Yunit Pantauhan

c. Yunit ng Rekords

2. SERBISYONG PAMPINANSIYA

a. Pagbabadyet

b. Akawnting

c. Awditing

d. Kash

I. PANIMULA

Tinitiyak ng Manwal sa Quality Management System ng Komisyon sa Wikang Filipino ang paghahatid ng mga serbisyong nakaayon sa mga kahingian ng mga kliyente, mga atas, at umiiral na mga regulasyon. Nakasaad sa Manwal sa QMS ang saklaw at estruktura ng KWF kabilang ang mga gawain at tuingkulin ng pamamahala, pangunahin at pansuportang mga proseso para sa patuluyang pagpapaunlad ng QMS.

Binibigyan ng QMS ng kapasidad ang mga kawani ng KWF sa mga batayang tunguhin, kahingian, at kahalagahan ng ISO 9001: 2015 upang mapaunlad ang kaalaman at kakayahan ng mga kawani at paunlarin pa ang mga proseso sa kani-kaniyang sangay at magtatag ng mga epektibong patakaran sa matagumpay na implementasyon ng QMS.

A. Pamamahagi ng Manwal sa QMS

Naibahagi ang kontrolado at limitadong kopya ng manwal na ito sa lahat ng sangay ng KWF.

Tungkulin at responsabilidad ng Puno ng Pangkat na Nagangasiwa sa QMS Rekords at Dokumentasyon na magpamahagi at magpanatili ng talaan ng mga awtorisadong mayhawak ng QMS, na maaaring maisyu bilang kontrolado o di-kontroladong sipi. Lahat ng di-kontroladong dokumento ay tatatakan ng “Di-kontrolado” at hindi na maisasapanahon. Maaaring ipamahagi sa mga kasangkot (stakeholders) at sa iba pang entidad ang di-kontroladong sipi ng Manwal sa QMS.

II. PROFAYL NG KWF

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay nilikha upang magsagawa, mag-ugnay, at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang wika ng Filipinas.

Nilikha ang KWF sa bisa ng Batas Republika Blg. 7104 na pinagtibay noong 14 Agosto 1991. Ang nasabing batas ay sinusuhayan ng Seksiyon 9, Artikulo XIV ng 1987 Konstitusyon na nagsasaad na:

The Congress shall establish a national language commission composed of representatives of various regions and disciplines which shall undertake, coordinate, and promote researches for the development, propagation, and preservation of Filipino and other languages.

A. MANDATO

Sang-ayon din sa Batas Republika Blg. 7104 o ang batas na lumilikha sa KWF, ang ahensiya ay may mandatong upang magsagawa, mag-ugnay, at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang wika ng Filipinas.

B. MGA TUNGKULIN

Sa pangkalathatan, tungkulin ng Komisyon sa Wikang Filipino na bumuo ng mga patakaran, mangasiwa ng mga programang pananaliksik sa Filipino at mga wika ng Filipinas, bumuo ng mga tuntuning pangwika tulad ng ortograpiya, gramatika, at diksiyonaryo, at makipag-ugnayan sa iba pang institusyon ng pamahalaan para sa implementasyon ng mga programa at patakarang pangwika.Isasagawa rin nito ang mga patakaran at tungkulin na nakasaad sa Batas Republika Blg. 7104 at sa Binagong mga Tuntunin at Regulasyong Nagpapatupad sa Batas Republika Blg. 7104.

C. BISYON

Sang-ayon sa Medyo Matagalang Plano 2017-2020, bisyon ng KWF ang Wikang Filipino: Wika ng Dangal at Kaunlaran. (Tingnan ang naka-attach na dokumento ng KWF Medyo Matagalang Plano 2017-2020.)

D. MISYON

Itaguyod ang patuloy na pag-unlad at paggamit ng Filipino bilang wikang pambansa habang pinangangalangaan ang mga wikang katutubo ng Filipinas tungo sa pagkakaunawaan, pagkakaisa, at kaunlaran ng sambayanang Filipino.

Sa pagbuo ng KWF Medyo Matagalang Plano 2017-2020, nagpasiya ang sekretaryat at kalupunan ng KWF na panatilihin ang bisyon at misyon ng KWF bilang pagdiriin sa pagpapatuloy ng magandang sinimulang kampanya ng ahensiya.

Samantala, bunga naman ng serye ng ebalwasyon ng KWF MMP 2013-2016 ang binuong KWF Medyo Matagalang Plano 2017-2020 at napagpasiyahan ang pagtutuon sa saliksik at pagpapatupad ng mga patakarang pangwika. Sa nakaraang medyo matagalang plano, magkasama sa iisang adhika ang dalawang malaking gawaing ito. Nakita ng KWF na kinakailangang bumuo ng mga estratehiya sa pagsasagawa ng saliksik at patakarang pangwika upang mas maging mabisa ang pagpapatupad ng mandato ng ahensiya sa buong bansa.

Para sa bagong medyo matagalang plano, ang sumusunod ang bagong apat na adhika at deskripsiyon:

Adhika 1: Pagpapalaganap at pagpapaunlad ng wikang Filipino

Maiangat ang antas ng kahusayan at pagpapalaganap sa paggamit ng wikang Filipino at mga wika ng Filipinas sa iba’t ibang larang ng karunungan at sektor ng lipunan.

Adhika 2: Pagpapaigting at pagpapalawig ng saliksik

Magsagawa ng pananaliksik sa wikang Filipino, mga wika ng Filipinas, at sa iba’t ibang disiplina.

Adhika 3: Pagbuo, pagpapatupad, at pagsubaybay ng patakarang pangwika

Bumuo, magpatupad, at magmonitor ng patakarang pangwika batay sa malawak na saliksik at ugnayan sa mga pangunahing kasangkot (stakeholders).

Adhika 4: Pagpapalakas ng serbisyong institusyonal

Palakasin at patatagin ang mga mekanismo para sa pagsasaayos ng organisasyon at panloob sa pamamahala ng KWF.

Hinahangad na makaaagapay ang mga sistemang kalahok sa KWF Manwal ng Operasyon sa pagpapatupad ng mga gawain ng KWF sa susunod na apat na taon. 15

E. BATAYANG HALAGAHAN (Core Values)

Marangal

Mapaglingkod

Mapagbago

Marangal. Itinataguyod ng KWF ang pangunahing tungkuling iangat ang dangal ng bayang Filipinas at ng sambayanang Filipino.

Mapaglingkod. Pangunahing pananagutan ng KWF ang magsilbi sa mamamayang Filipino at mga institusyon sa pinakamataas at pinakakapita-pitagang paraan.

Mapagbago. Tumatalima ang KWF sa patuluyang pagpapaunlad ng kakayahan at kaalaman para sa hgit na epektibong paglilingkod ng pamunuan at mga kawani nito.

F. TSART NG ORGANISASYON

(Tingnan ang Larawan 1. Tsart ng Organisasyon)

Ang tsart ng organisasyon ng Komisyon sa Wikang Filipino ay nilikha sa pamamagitan ng Batas Republika Blg. 7104. Ang kasalukuyang organisasyon ay sang-ayon sa reorganisasyon ng KWF sa pamamagitan ng Kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 13-15 at muling pinagtibay sa pamamagitan ng aprobasyon ng KWF Manwal ng Operasyon sang-ayon sa Kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 16-08.

MGA SUSING OPISYAL AT KANILANG TUNGKULIN

ANG KALUPUNAN NG MGA KOMISYONER

Sapangkalahatan, ang Kalupunan ng mga Komisyoner ang nagsisilbing tagapagpatupad ng mga makapangyarihang gawain at tungkuling iniaatas ng Batas Republika Blg. 7104. Ang Kalupunan ay isang lawas kolehiyado na may sukdulang kapangyarihan sa pagpapasiya sa pagbubuo ng mga tuntunin, regulasyon, at patnubay sa loob ng tanggapan, gayundin sa pagbubuo ng mga patakaran, programa, at proyekto sang-ayon sa Batas Republika Blg. 7104. Inilatag sa “Binagong mga Tuntunin at Regulasyong Nagpapatupad sa Batas Republika Blg. 7104 na Lumikha ng Komisyon sa Wikang Filipino,” nalathala sa Official Gazette, tomo 19, blg. 15, 2013, ang tuntunin ng Kalupunan bilang lawas kolehiyado.Sinusugan pa ng Kapasiyahan ng Kalupunan ng mga Komisyoner ng KWF Blg. 13-01, serye ng 2013, ang gayong kalikasán ng Kalupunan nito.

TAGAPANGULO

1. Mangasiwa sa pagpupulong ng Kalupunan ng mga Komisyoner;

2. Mamahala sa Sekretaryat at patnubayan ang mga gawain ng Direktor Heneral;

3. Kumatawan sa Komisyon sa mga gawain at aktibidad na nangangailangan ng paglahok ng Komisyon;

4. Gumawa ng mga kaukulang rekomendasyon hinggil sa organisasyon o reorganisasyon, at katulad na mga usapin hinggil sa Sekretaryat;

5. Tumiyak na wastong ipinatutupad ng Direktor Heneral ang anumang kapasiyahan ng Kalupunan ng mga Komisyoner;

6. Gumawa ng mga bagong pasiya at hakbang kung kailangan at sa kapakanan ng KWF, sa panahong hindi nagpupulong ang Kalupunan, ngunit pagkatapos ng kaukulang pagsangguni sa Lupong Tagapamahala na pangungunahan niya at kasáma ang mga fultaym Komisyoner at ang Direktor Heneral; at,

7. Tumupad sa anumang tungkuling itatakda ng Kalupunan.

DIREKTOR HENERAL

Ang Direktor Heneral, ayon sa Seksiyon 16 ng Binagong Mga Tuntunin at Regulasyong Nagpapatupad ng Batas Republika Blg. 7104, ang pinuno ng Sekretaryat, at may tungkuling pangasiwaan ang pang-araw-araw na gawain nito, bukod pa ang gawin ang sumusunod na tungkulin:

1. Maupô sa pulong ng Kalupunan bilang Kalihim at sa ganito ay may karapatang lumahok sa talakayan ngunit hindi kalahok sa pagboto;

2. Maghanda ng ulat at iba pang kailangan para sa pagpupulong ng kalupunan;

3. Magmungkahi ng mga bagong aktibidad, sa pamamagitan ng Tagapangulo, sa Kalupunan;

4. Maghanda ng taunang badyet at iharap ito sa pagpapasiya ng Kalupunan;

5. Magrekomenda sa Tagapangulo ng mga hakbangin sa pangangasiwa at disiplina ng mga tauhan ng Sekretaryat, pagsasaayos ng opisina ng Komisyon, at iba pang gawain tungo sa mabisâng pagkilos at pagtupad sa tungkulin ng sekretaryat;

6. Tuparin ang anumang tungkuling itatakda ng Kalupunan.

ANG SEKRETARYAT

1. Mga Puno ng Sangay

1. Mangasiwa sa trabaho ng Sangay.

2. Maghahanda ng buwanang ulat ng nagawa ng Sangay at pagsusumite nito sa Lupong Tagapamahala.

3. Kakatawan sa Sangay sa pulong kasama ang Lupong Tagapamahala.

4. Magtitiyak sa wastong implementasyon ng mga plano at programa sang-ayon sa umiiral na mga patakaran, tuntunin, at regulasyon.

III. PATAKARAN SA KALIDAD (for layout)

IV. KONTEKSTO NG KWF

A. Ang Kontekso ng KWF

Ang sumusunod ang mga salik internal at eksternal na siyang natukoy na nakaaapekto sa estratehikong implementasyon ng mga programa at proyekto ng KWF, episyenteng paghahatid ng serbisyo nito at pagtupad sa mandato at kahingian ng mga kliyente:

Mga Salik Eksternal

Politikal

Kawalan ng malinaw na plano ng administrasyon at ng buong burukrasya hinggil sa mga usaping pangwika.

Pagbabago-bago ng priyoridad ng mga namumuno (mula lokal na pamamahala hanggang pambansa).

Ekonomiko

Maliit na badyet na inilalaan sa ahensiyang pangwika

Kawalan ng suporta sa mga trabaho o hanapbuhay kaugnay ng wika at kultura.

Panlipunan

Kahirapan ng kamalayan (poverty of the consciousness)

Edukasyon

Diaspora

Teknolohiko

Pagiging salát sa mga pamamaraan sa pananaliksik pangwika (metodo, teorya, at iba pang resources)

Kawalan ng mga modernisadong pasilidad at kasangkapan para sa mga eksperimento at/o pananaliksik pangwika (e.g. language laboratories)

Legal

Paglabag sa implementasyon ng mga patakarang pangwika.

Pagpapatupad ng English-only policy sa mga pribadong institusyong pang-edukasyon

Kaugnay sa kaligiran

Pagkaubos at/o disperasal ng populasyon (ng isang partikular na wika/kultura)

Salik Internal

Pagbuo ng mga Patakarang Pangwika

Kalakasan

· Nagagamit ang mga umiiral nang programa at gawain ng ahensiya sa pagbuo ng mga patakaran

· Impelemtasyon ng pangkalahatang ebalwasyon ng mga programa ng ahensiya

Kahinaan

· Kawalan ng sangay pampagpaplano na aagapay sa Direktor Heneral sa implementasyon ng mga mekanismo sa pagbuo ng mga patakaran

Promosyon ng mga Wika ng Filipinas

Kalakasan

· Malay na pagbuo ng mga programa para sa promosyon ng mga wika

· Pagbalanse sa mga priyoridad ng ahensiya hinggil sa pagsusulong ng wikang Filipino at mga wika ng Filipinas

Kahinaan

· Kakulangan ng mga kawani/mananaliksik-wika na siyang magsasagawa ng malawakang programa hinggil sa promosyon

· Maliit pang network sa mga rehiyon para sa implementasyon ng mga programa

Programang Pampagsasalin

Kalakasan

· Namamantene ang sangay ng pagsasalin

· Nakabubuo ng network sa loob at labas ng bansa para rito

Kahinaan

· Walang kompletong rehistro ng mga tagasalin sa wikang Filipino at mga wika ng Filipinas

· Kawalan ng mga pasilidad para sa sistematisasyon ng pagsasalin ng ahensiya

Ang mga panganib (risks) na resulta ng mga salik na ito at ang kaakibat na plano ng aksiyon ay mababasa sa Aneks 1. Rehistro ng mga Panganib at Kaakibat na Plano ng Aksiyon, na siyang sinusubaybayan at isinasapanahon kung kinakailangan.

B. Ang Pangunahing mga Kliyente

Ang mga kasangkot ang tinutukoy na interesadong partido na siyang nakikinabang o tumatanggap sa/ng serbisyo ng ahensiya. Mangyaring basahin ang Aneks 2 para sa Listahan ng mga Makabuluhang Interesadong Partido (MIP).

Tala: Ang mga kahingian at inaasahan ng mga makabuluhang interesadong partido at ang kaugnay na mga QMS proseso na may mahalagang epekto sa mga pamamaraan ng KWF ay mababasa sa Aneks 2-A: Plano ng Aksiyon upang Matugunan ang Kahingian ng mga Interesadong Partido at Aneks 2-B: Kahilingan ng mga Makabuluhang Interesadong Partido (MIP).

V. SAKLAW NG KWF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Batay sa mga natukoy na isyu at salik, mga interes ng mga pangunahing kliyente, pagsasaalang-alang sa mga serbisyong ibinibigay ng ahensiya, at mandato nito, tinukoy ng KWF na saklaw ng QMS nito ang sumusunod:

KWF Programang Pampagsasalin

Saklaw ng batayan ng ISO 9001: 2015 Quality Management System ang KWF Quality Management System – sa lahat ng mga proseso, gawain, at empleado sa loob ng KWF na may tanggapan sa 2P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel, 1005 San Miguel, Maynila, Filipinas.

Hindi-aplikableng sugnay: Hindi aplikable sa KWF QMS ang Sugnay 7.1.5.2 hinggil sa measurement traceability dahil hindi gagamit ng anumang kasangkapang panukat sa alinmang proseso nito.

VI. PAGTUKOY AT PAGPAPAKAHULUGAN SA MGA QMS PROSESO

A. Ang Siklo ng KWF QMS-PDCA

Ginamit ng KWF ang process approach sa sistema ng pamamahala nito. Ginamit ang metodong Plan-Do-Check-Act (PDCA) sa kabuuan at sa lahat ng mga proseso nito.(Tingnan ang Larawan 3)

(KWF at ang konteksto nito (4)Kahingian ng KliyentePangangailangan at Inaasahan ng mga RIPsKasiyahan ng mga KliyenteResulta ng QMSPRODUKTO AT SERBISYO:ProgramaProyektoGawainTulong (7)Operasyon (8)Pamumuno(5)Pagpaplano (6)Ebalwasyon ng Paggawa ng Tungkulin (9)Pagpapahusay (10))

(RESULTA NG QMSMaghandog ng mahusay na serbisyo at mataas na kasiyahan (satisfaction) sa mga kliyenteMaghandog ng pinamakataas na serbisyong propesyonal sa mga kliyente lalo na sa mga guro, mananaliksik, at mga ahensiya ng pamahalaanPatuluyang pagsubaybay at pagsasapanahon ng mga sistemang kaugnay ng quality management.)

B. Ang Mapa ng KWF-QMS Proseso

Ang mga KWF Serbisyo ay inihahandog at naabot ang resulta ng QMS sa pamamagitan ng mga de-kalidad na prosesong panloob ng KWF na ang lohikong pagkakasunod at kaugnayan ng mga prosesong ito ay makikita sa Larawan 4. Mapa ng KWF-QMS Proseso.

PROSESONG PAMPAMAMAHALA

PAGPAPLANO

PAGBUO NG PATAKARAN

PAGSUBAYBAY AT EBALWASYON

PAGPAPAUNLAD

BATIS

MGA INPUT

BATAYANG PROSESO:

SERBISYONG PAMPAGSASALIN

MGA AWTPUT

MGA KLIYENTE

· DBM

· Mga ahensiyang pampamahalaan

· Opisina ng Pangulo

· Iba pang kultural na ahensiya

·

· General Appropriations

· Mga programa at proyekto

· Atas ng pangulo (s/p proklamasyon at kaugnay na patakaran)

· Thrusts

· Competitive Grants Guidelines

1. KWF Frontline Service

2. Treyning at Pagsasanay

3. Publikasyon

4. Networking

· Programs

· Projects

· Activities

· Tagasalin

· Mananaliksik

· Guro

· Ahensiyang pampamahalaan

· LGUs

· Publiko

MGA PROSESONG PANTULONG

Serbisyong Administratibo

· Yunit ng Suplays

· Yunit Pantauhan

Financial Management Services

· Pagbabadyet

· Akawnting

· Kash

VII. MGA PROSESO NG QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Deskripsiyon ng prosesong pampamamahala, batayan, at pansuporta ng QMS

Ang sumusunod ang mga responsabilidad at kontrol na ipinatutupad upang matiyak ang epektibong pamamalakad sa mga prosesong nakapaloob sa mga Proseso ng Sistema ng Kalidad (Quality System Procedure):

A. MGA PROSESONG PAMPAMAMAHALA

1. Pagpaplano

Ang Pagpaplano ang prosesong isinasagawa ng KWF upang maging makabuluhan at epektibong ahensiyang pampamahalaang pangwika para sa pagpapanatili, pagpapalaganap, at pangangalaga ng Filipino at mga wika ng Filipinas. Iginigiya nito ang KWF tungo sa itinakdang misyon (sang-ayon sa binuong medyo matagalang plano), ang kasalukuyang konteksto ng ahensiya na isinasaalang-alang ang badyet, bilang ng mga kawani, iba pang yaman (resources), at kahingian at inaasahan ng mga kliyente nito. Sa pamamagitan ng prosesong ito nagkakaisa ang KWF upang mapalakas ang organisasyonal na kapasidad nito.

Umaalinsunod ang pagpaplano ng KWF sa pangkalahatang siklo at iskedyul ng pagpaplano at pagbabadyet na itinatakda ng pambansang pamahalaan (sa pangunguna ng DBM at ng NEDA). Tinutukoy ng KWF ang mga kahingian at inaasahan ng mga internal at eksternal na kliyente nito, niriribyu at isinasailalim sa ebalwasyon ang implementasyon ng umiiral na mga programa at kompetensi ng mga empleado at pamunuan, at bumubuo ng mga layunin at target para matugunan ang mga pangangailangan ng mga kliyente nito.

2. Pagbuo ng mga Patakarang Pangwika

Binubuo ng mga saliksik at pag-aaral ang proseso ng KWF Pagbuo ng mga Patakaran partikular sa mga batayan at pinakamahusay na gawi (best practices) sa Programang Pampagsasalin upang matiyak na ang mga ahensiya ng pamahalaan at mga pribadong indibidwal ay mahusay at epektibong magagabayan sa iba’t ibang aspekto ng programang ito.

Saklaw nito ang: 1. Pagbuo ng borador ng patakaran ng sinumang kasapi ng Sekretaryat, partikular ng Sangay ng Salin at/o Sangay ng Edukasyon at Networking, sa pamamatnubay ng Direktor Heneral at dalawang fultaym komisyoner; 2. Konsultasyon ng naturang borador ng patakaran sa Lupong Tagapamahala at Sekretaryat at pag-input ng anumang mungkahi/pagwawasto; 3. Pag-endoso nito sa Lupong Tagapamahala; at 4. Pag-endoso nito sa Kalupunan ng mga Komisyoner para sa kanilang pagpapatibay. Maaaring maulit ang prosesong ito hanggang maaproba ng Kalupunan ng mga Komisyoner.

Ang mga patakarang pangwika, mga tuntunin at regulasyon at batayan ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-isyu ng mga Kapasiyahan ng Kalupunan, Memorandum pantanggapan, at inilimbag na mga tuntunin at pambansang patakaran.

3. Pagsubaybay at Ebalwasyon

Ang Pagsubaybay at Ebalwasyon ang sistematikong proseso ng pagkalap, pagsasaayos at/o balidasyon, pag-aanalisa, at pag-iimbak ng mga datos at impormasyon hinggil sa pagganap (performance) upang maisakatuparan ang serye ng aksiyong pampamamahala, para sa pagsasakatuparan ng mga layunin.

4. Ribyu at Ebalwasyon ng Pagganap

Isinasagawa ang proseso ng Ribyu at Ebalwasyon ng Pagganap na nasa ilalim ng KWF Strategic Performance Management System upang masukat ang estado ng pagsasakatuparan ng mga target sa partikular na rating period (Ene-Hun at Hul-Dis). Para sa ebalwasyon ng mga gawain na natukoy sa ilalim ng mga estratehikong priyoridad na nasa plano, nagsasagawa ng mga gawaing pagsubaybay ang Personnel Management Team at magsusumite ng pana-panahong ulat.

a. Pagsusuri sa Datos

Gumagamit ang KWF ng mga aplikableng pamamaraan upang maitatag, makontrol, at mabalida ang kakayahan sa proseso at mga katangian. Regular na pinag-aaralan ang mga customer satisfaction rating, mga kahingian ng mga kliyente, at pagganap ng mga suplayer.

b. Pamamahala sa Feedback ng Kliyente

Binuo ang mekanismo ng feedback para sa mga kliyente upang masubaybayan ng KWF ang pagganap ng ahensiya sa paghahandog ng mga serbisyo partikular sa pag-abot sa mga kahingian at pangangailangan ng mga kliyente. Pinag-aaralan ng Yunit ng Monitoring at Ebalwasyon ang nakalap na feedback at nag-uulat sa Lupong Tagapamahala hinggil sa mga datos. Nagsasagawa rin ng mga focus group discussion sa iba’t ibang panig ng Filipinas upang direktang makuha ang feedback ng mga kliyente.

5. Pagpapaunlad

Base sa pagtaya ng Pamunuan sa mga inilahad na datos at rekomendasyon, pasisimulan ang mga hakbang at aksiyon upang makapaghandog ng mga pamamaraan upang mapaunlad at mapatatag ang internal na mga proseso at mekanismo ng KWF at patuluyang mapaunlad ang KWF QMS.

B. MGA BATAYANG PROSESO

1. Serbisyong Pampagsasalin

Espesipikong itinatakda ng Batas Republika 7104, seksiyon 14 (f), ang gawain/tungkulin ng isang Sangay ng Salin na:

Create and maintain within the Commission a division of transaction which shall encourage through incentives, undertake and vigorously support the translation into Filipino and other Philippine languages of important historical works and cultural traditions of ethnolinguistic groups, laws, resolutions and other legislative enactments, executive issuances, government policy statements and official documents, textbooks and reference materials in various disciplines and other foreign materials which it may deem necessary for education and other purposes;

Sasaklawin ng Serbisyong Pampagsasalin ang sumusunod na gawain: KWF Frontline Service, Treyning at Pagsasanay, Publikasyon, Networking, at Timpalak at Gawad. Ang bawat gawaing ito ay may sumusunod pang sub-gawain:

1. KWF Frontline Service

Sakop nito ang pangunahing serbisyong ibinibigay ng KWF sa mga indibidwal at institusyong pampamahalaan upang makapaghandog ng de-kalidad na salin ng mga dokumento sa Filipino at mga wika ng Filipinas.

2. Treyning at Pagsasanay

Kinapapalooban, partikular sa Sertipikong Programa sa Pagsasalin at Seminar-Workshop sa Pagsasaling Teknikal, ng mga sesyong para sa pagpapaunlad at pagsasanay ng mga tagasalin; pagsasailalim sa isang de-kalidad na diagnostic exam, assessment ng kalakasan at kahinaan ng mga aplikanteng tagasalin, pagsasagawa ng tatlong araw na batayang pagsasalin at dalawang buwang apprenticeship sa pagsasalin, at pag-iisyu ng katibayan ng pagiging tagasalin.

3. Publikasyon

Sumasaklaw, partikular para sa programang Aklat ng Bayan, sa panawagan sa pagsusumite ng mga salin (na priyoridad ang mga mula sa rehiyon) ng mga panitikan, kritisismo, at iba pang dokumentong historiko, pagsasailalim sa double blind review ng mga manuskrito, kumpirmasyon ng paglilimbag sa salin, editing, pagdidisenyo ng manuskrito, at paglilimbag.

Kabilang din dito ang Translation Exchange Program, kinapapalooban ng pakikipagkasundo sa mga embahada ng ibang bansa, mga institusyong pang-edukasyon, at paglalagda ng Memorandum ng Kasunduan (Memorandum of Agreement).

4. Timpalak

Kinapapalooban ng mga gawain gaya ng Sali(n) Na! na siyang humihikayat sa mga tagasalin na isalin sa wikang Filipino ang mahahalagang akdang historiko, mga saliksik, atbp. Pagkilala rin ito at insentibo sa mga tagasalin sa pagsusulong ng Filipino at mga wika sa Filipinas.

KWF Frontline Service Process Flowchart

Treyning sa Pagsasalin

Proseso sa Pagsasagawa ng Seminar-Workhop sa Pagsasaling Teknikal sa

mga Ahensiya at Lokal na Yunit ng Pamahalaan

1. Pagtatakda ng mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan na sasailalim sa seminar-workshop. (1 araw)

Mga dapat isaalang-alang:

a. Nakapagsagawa na ng SKO at may LKO.

b. Nakapagsagawa na ng SKO.

c. Madalas magpasalin sa KWF.

d. Ahensiyang direktang nakikipag-ugnayan sa kliyente, sa mga lokal na yunit ng pamahalaan ay magtatakda ng area.

2. Pagsulat sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan. (1-2 araw)

3. Pagpa-follow up sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan na pinadalhan ng liham at pagtatakda ng iskedyul. (1-2 linggo)

4. Pagliham ng mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan sa KWF hinggil sa pagtanggap sa paanyaya na makapagdaos ng seminar-workshop. (1 linggo)

5. Pagsulat sa mga tagapanayam para sa nakatakdang seminar workshop. (1 araw)

6. Pakikipag-ugnayan sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan para sa mga dapat ihanda sa seminar-workshop. (1-2 linggo)

7. Paghahanda ng kawani para sa isasagawang seminar-workshop (memo, sertipiko, aklat na ibebenta, camera, atbp). (1 linggo)

8. Pagsasagawa ng seminar. (1 araw sa NGA, 2 araw sa LGU labas ng NCR)

9. Pagpapadala ng post-feedback mechanism. (1 araw)

10. Pag-follow up sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan hinggil sa post-feedback. (1-2 linggo)

11. Pagliham sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan para lumahok sa Selyo ng Kahusayan. (1 araw)

Publikasyon

A. Aklat ng Bayan

B. Programang Palitang Salin

Timpalak

C. MGA PANTULONG NA PROSESO

1. SERBISYONG ADMINISTRATIBO

a. Yunit ng Suplays

Ang Yunit ng Suplays ang gumaganap sa tungkulin para sa prokyurment at tumutupad sa mga kahingian alinsunod sa Batas Republika Blg. 9184 o Procurement Reform Act at ng IRR nito. Pinangungunahan ng mga end-users ang prokyurment sang-ayon sa taunan at aprobadong plano ng prokyurment ng ahensiya. Isinasagawa ang inspeksiyon at aprobasyon sang-ayon sa mga umiiral na patakaran, pamamaraan, at espesipikasyon. Makikita sa sistema ng pagtutuos ang mga transaksiyong pinansiyal kaugnay ng prokyurment.

i. Pag-iimbak at Pagmamantene

Wastong iniimbak at namamantene ang mga suplay at kasangkapang pantanggapan. Isinasaalang-alang ang mga inisyung dokumento sa isang imbentaryo.

Pana-panahong isinasagawa ang pagmamantene sang-yon sa preventive maintenance plan.

ii. Pagtatapon (Disposal)

Ang pagtatapon ng mga kasangkapan at kagamitang pantanggapan ay sumusunod sa Presidential Decree Blg. 1445 o Government Auditing Code, Government Accounting Manwal, mga sirkular at memo na inisyu ng Komisyon sa Awdit, at iba pang makabuluhang patakarang kaugnay nito.

iii. Ebalwasyon sa Pagganap ng mga Tagapagbigay ng Serbisyo

Itinatatag ang sistema at patakaran sa ebalwasyon ng pagganap ng mga suplayer at tgapagbigay ng serbisyo sang-ayon sa mga tuntunin ng COA, partikular ang sumusunod:

1. Kompetitibong pagpili ng suplayer

2. Implementasyon ng Lupon sa Inspeksiyon sa deliveri at pagtitiyak ng pagtupad sa espesipikasyon

3. Pagtitiyak sa kalidad ng naideliver na suplay at/o materyales.

Nagsasagawa ng post-ebalwasyon sa mga end-user hinggil sa pagganap ng mga tagapagbigay ng serbisyo tulad ng pormularyo ng feedback at pagbibigay ng katunayan ng pagtupad sa serbisyo, at kaugnay na mga pormularyo.

b. Yunit Pantauhan

i. Pamamahala sa mga Kawani

Pangasiwaan ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga empleado ng KWF mula sa pagpili, paghirang, pamamahala sa pagganap, pagpapaunlad, at pagbibigay ng gawad at pagkilala, at magpatupad ng iba’t ibang pagsasanay at iba pang gawain tungo sa higit nilang paglago.

ii. Pagpapaunlad ng Kompetensi

Ginagawa ang profayling sa mga kawani upang maitatag ang mga kahingian sa kompetensi, gayundin ang rehistro ng kasalukuyang kompetensi at mga natukoy na gap.

2. SERBISYONG PAMPINANSIYA

Sinusuportahan ng Serbisyong Pampinansiya ang plano, programa, at gawain ng mga yunit ng operasyon lalo na sa pagbabadyet, pagproseso ng claims, maayos na pag-uulat ng pinansiyal na transaksiyon, at paghahawak at pagbabayad sa mga claims at pangongolekta ng transaksiyon ng ahensiya.

a) Pagbabadyet

Nangagasiwa sa paghahanda at pagsusumite ng mga panukalang badyet ng KWF, naglaan ng mga pondo sa loob ng inaprubahang badyet at nagmomonitor ng pagkakaroon ng handang pondo.

b) Akawnting/Awditing

Kasama dito ang Pre-Awdit na nagpoproseso sa lahat ng balido at legal na claims ng panlabas at panloob na mga creditor alinsunod sa mga kasalukuyang tuntunin ng pagtutuos ng pamahalaan; at ang Yunit ng Pananalapi na nagsasagawa ng nasa oras at wastong paghahanda, pagtitipon, at pagsusumite ng lahat ng kailangang Ulat?Statement sa Pananalapi ayon sa tuntunin ng pamahalaan sa pagtutuos.

c) Cash

Nangangasiwa sa nasa oras na paglalabas at pagbabayad ng lahat ng balidong claims para sa agaran at maayos na deposito ng koleksiyon kasama ang awtorisadong bangko ng pamahalaan.