30

 · két thúc cùng ngày và Bån thuyet minh báo cáo tài chính. Trách nhiêm cúa Hôi dong quån tri Hêi dàng quån tri Công ty Chiu trách nhiêm ve viêc 19 và trình

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview