of 9 /9

 · Trách nhiêm cùa Truðng các dŒn vi trong bê máy quån lý cúa Truðng. Trách nhiêm và quyên hqn cúa CBVC. Nhùng viêc phåi công khai dé CBVC và nguði hQC duqc

  • Author
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Trách nhiêm cùa Truðng các dŒn vi trong bê máy quån lý cúa Truðng. Trách nhiêm...

  • Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9