4
H M M^MI ? & 56. évfolyam. 17. szánv, Flöflzetésl dijak A?' Jen negyedévre P 1-50 Vidékre és Ausztrián* postán P 2-20 Külföldre egy évre 4 dollár. Egyes szám 12 flll. Megjelenik minden vasárnap reggel. Felelős szerkesztő es kiadótulajdonos: RÓNAI FRIGYES Várkör 39. sz. Telefonszám 23, 18 Hirdetések mUimétersoronklnt 6 ftli*r, Szóvegkőzötti reklámhjí »or» Í2Ü fljlér. Nyllttér .sor* 4Q fillér n Hirdetések dija el^ce fjgctWidO. Jobboldaliság és baloldaliság. Németh Imre országgyűlési képviselő előadása Miskolcon. Néhány héttel ezelőtt, egyik sze- rény e l a d á s o m m a l kapcsolatban ht vef vita és harc támadt. Ennek a vitanak fázisait kedves Hallgatóim is bizonyári ismciik, hiszen a különböző ifjúsági egyesülelek es testületek is leszögez- ték benne pro, vagy kontra álláspont- jukat. Egyik birálóm exp >nál< ,obboldétli publicista „baráti sze- retettel* invitált „vissza' az u.n. jobb oldali frontra, ahova szerinte „multam, gondolkozásom és megbecsülésem alapján tartozom" és ahonnét ugyancsak az ő véleménye szerint a'baloldal felé távolodni látszom. Miután azouban ugyanakkor ugyan- csak kitűnő és inttanzigensen jobb- oldalinak tartott magyarok, jobbolda- linak mondott ifjúsági szerveretek es egyesületek részéről kap am biztatást, elismerést é$.helyeslést, joggal támadt fel bennem az a kérdés; melyik ai igazi jobboldali' £» egyáltalában mit jelent ez, hogy „jobbpldal" és mU jelent az, hogy „baloldal*? A kérdés nagyon egyszerűnek látszik. A felületes gondolkodó bizo- nyára azt .mondhatja: no hát ezt a kérdést igazán alaposan eldöntőitek m£r és kár felőle vi átkozni. Az én igénytelen megnyilatkozásaim körül támadt vita azonban nem ezt mutatja, sőt ellenkezően. Ennek az agyonvita toll politikai, vagy ha ugy te*sziki világnézeti fogalomnak erlelmezéseben is akkora a zűrzavar, mint általában más fogalmak értelmezésében. Éppen ezért különös örömmel és szíves hajlandósággal fogadtam a MEFHOSz-nak, ennek, a nagymultu és emelkedett s^ejkfi^i ifjuspgi szövet- ségnek meghívását es azt a kívánsá- gát. hogy ma itt a jobbold iliság és baloldaliság fogalmának vizsgAlataval foglalkozzam előadásomban azzal a nyíltsággal, a szellem függetlense- genek azzal a szabadságaval és tar gyilkosságával, melyet a mindenkori magyar ifjúság legnagyobb es legszebb hagyományai követelnek. Jől tudjuk, ho^y jobboldal és bal- oldal, jobbpárt és balpárt, nem mindig és nem mindenütt jelentették ugyanazt, amit tna és itt Magyarországon jf»'en* ez a két fogalommegjelölés. Ma a jobboldaliságnak és baloldalisá^nak csupán a háború óta nálunk kialakult gondolatkörét teszem vizsgálat 'tár- gyává. Mind a két fogalomnak ősalakja ott élt már tetmészetesen a háború előtti időkben is. A mai általános fölfogás szerint baloldali volt akkora szocialista, a polgári radikális, a Ga- lilei Kör tagja, és jobboldali volt a szigorúan konzervatív főúr, az erő sen katolikus jellegű néppárt, a Szent Imre Kör és a Széchenyi Szövetség kereszt.mozgalmu ifjúsága. D a kél front teljes kialakulása tulajdonképen csak a.forradalmak és ellenforrad tlom nagy mérkőzésében történt meg. A balo'dal nyíltan és félreérthe- tetlenül megmutatta a maga kompo nenseit a Károlyi féle és a kommunis'a forradalomban, a jobboldal az ellen forrad alomb,a/i. A baloldali erők a maguk kiélési formájának teljességében, az u ;j n tanácsköztársasági.' N rendszerben rendkívül határozott, szinte dogmatikusan körülhatárolt piogram mot mutatott és a programot célkitű- zéseinek keresztülvitelében már amennyire idejük engedte meg- lepően egyseges és krudélisaa cél uoatos magatartást tanúsítottak, addig \z úgynevezett jobboldali erők formán csak addig voltak egységesek, tmig a történelmi körülmények őket győzelemre segítették es ameddig be nem teljesedett egyetlen közös és va lóban egyértelműen elfogadott prog- rampontjuk: a konmuíiizmus ural- manak megdőlése. Az ellenforradalmat szervező „jobb- oldali" erőknek nem volt átfogó, egyetemlegesen elfogadott pozitív programja, csupán az a hatal mas, erős negatívum, ami azt monda: íkármit. csak azt-a barbár és kegyet- len diktatúrát ne. amit a kommuniz- TIUS jelentett. Voltak programok is Ahínv jobboldalt akkoriban meg ellenforradalminak nevezett csoport /olt — annyiféle. De sajnos nem volt neg 3 „program", a káté, a vérbe ivódott hitvallás egysége, nem volt neg a pozitiv tennivalók sorrendjének és rendszerének az a nagyvonalú ter/e, tmig annakidején a győzelmes ellen- forradalom első mámoros hónapjaiban Szabó Dezső a Gólyavárban tartott hires előadásai egyikén az „es dékes, de elsikkadt maqyar forndalon 4 pont- laiként követelt. A baloldili erők rendületlen kö- vetkezetességgel és egységgel dol- goznak ugyanannak a programnak megvalósításán, amelynek legfőbb hiielvei ma is a nemzetiségi gondo- latot, a valláserkölcsi felfogást, a tu- ajdonjogi alapon álló gondolkodás rendjét tagadó dogmatika alaDján épülnek és amely nem ismer más üd/öt, mint a falanszter rendjébe sorozott ember „fizikai" létenek biztosítását és ímely dogmatikus program az életnek úgyszólván minden megnyilatkozásával, jelenségével szemben megadja a gya- korlati, határozott parancsot, — addig a jobboldali fronton, termelődött e ilyen egységes és kategórikus vonalú program a magyar élet számára, mely itölel és átfog minden pártot, frakciót, csoportot és egyént, aki a balold tllal szembenállónak érzi magát és biztos, félreérthetetlen utmuuatást keres ma- gasabb értelemben vett politikai maga- artását illetően ? Ezt a kérdést érde nes tüzetese^- )en megvizsgálnunk. Az a jelnondat, anely az ellen- foriadalom győzelme után a nemzet túlnyomó, többségéi poétikai egységbe öbsiefo^asztanl látszott, a „keresztény és nen jeti" politikai párolj ja kétség- telenül hiven fej,ezte ki azt az álfahj-, nos vágyat, hogy a magyarig a maga n mzejiségének ősi hagyományaihoz aiven és az európii keresztény kujtura egységében akarja tovább építeni meg pett életét., D e abban a pillanatban mi^lyi t e^,a n^g^éf,átfogó,, eszme-v kört gyakorlat, politikai programmá jfelk^ál^kii, kjdtrüll, — hogy az u.n. jobboldal számtalan erőtényezője formán mind másképpen, mégpedig önkényesen, egyénileg ' értelmezte a keresztény és nemzeti gondolatot egyaránt. Az egyik frakció a „keresztény leiszóban egyszerűen cs ik annyit magyarázott : keresztény, tehát nem zsidó, tehát magától értetődően anti szemita. A „nemzeti" jelszó ugyanitt csupán annyit jelentett, hogy nem vagyok „bolseviki". A másik frakció l „keresztény* szóban vala ni Csodálatraméltó naivitással a turáni pogányság fogalmának fedezetét ke t»s e, a „nemzeti" fogalmában pedig i. 7 - európai ku'tura vad gyűlöletét. E »y larnadik csoport a kereszténység fogalmában egyedül a klerikalizmu-t fiagyarázta, a „nemzetibbe pedig a ijó es tossz higyonínyok válogatá* léikül való áiitatos tiszteletét. Rövi- lesenkialakultak olyanpolilik ti szekták b, t melyek a kereszténység e<y-egy igazgatósági tagságért a filoszemitiz- nus szolgálatába állitotiák. Voltak, tkik a „nemzeti" eszmét az u. n. 'örténelmi outály pri/ilé?iumának hitték és legszívesebben azt8t >elő'ti illapotokat állították volna vissza, de voltak lelkes reformerek is, akik ezt n indiák: „tanuljunk a zsidőktól ke- reskedni" és lázas sietséggel eltanult ík a zsidóság minden rossz és kivetni- való tulajdoiságát, anélkül, hogy meg- tanulták vo na a zsidóság szorgalnát, SZÍVÓS kitartását és rendithetetlen fa|i öntudttát. Akadta': grófok, akik a nagy keresztény és nemzeti lendüetb.'n ízt mondták: figjunk kezet a néppel, i'tessük b írsoiyszékbe, hogy megsze- lídüljön a hirtelen kényelmetlenségtől i a földrefor n dübörgő követelését tárgyaljuk meg velük a rokokó szalon atmoszférájában. Volttk olyan jobb- o'dtii politikusok, akik szent és fana- ikus niftel az alig félszázad óta el- magyarosodott virosi sváb polgárság „bürger'' „gőgös" öntudatát gyújtották ángre és azt hitték, hogy ez az a <eresztény és nemzeti gondolat, anit a kunsági oartsztnak is maradéktila- IUI el kell fogadnia. Voltak ugyan n tgy, messzelátó és a ma;yar hivttást tisztán látó prőfétái s a keresztény és nemzeti, vagy hogy u;y mortdju< jobbo'dili gondolatnak. E'.ek közül esik egynek a nevét em- líte n itt meg: a n tgv O tok ír püsp >két ó tisztán és világosan mondotta: a <eresztén/ség — mint politiui prog- ram n, csak szociá is igazságot és gyeisu yt jelenhet, testvéri szerelelet es méltányosságot, a „nenzeti" gon- dolat p-dig a magyarság legjobb hagyományainak, európai., hivatás U'j datanak ápolásátj — nem, a történelmi elŐjogpk, félt^kevy őriz^e-i lését. Sohasem fqgom elfele^n^azo'sH a lángoló és sokkor keserű, siavaka: w amelyeket előttem ejtett^ mikor budai kis utcikon magános sétáin kisérgetr tem, vagy az egyetemj templom s*:lc-. restyéjében hjres konferenciáinak tudósítását beszéltem meg vele. Hány- szor jajdult fel, hogy nem értik meg, és hányszor mondotta : — Fiacskám! N?gy dolgokat csalfc nagy szenvedélyekkel lehet véghez- vinni ! Igen! annak az ellenfqrradalo n i utáni korszak jobboldali mozgalmaiból, valahogyan az a nagy szenvedely- hiányzott. Az a nagy szenvedély, amely* egyedül képes egy nemzet életének gyökeres átformálására. Az eszme, ami ezt a nagy szenvedélyt füthette volna: a keresztény és nemzeti eszne meg i« fogalmazódott csak a gyakorlatban való megvalósulás maradt el. Idézhet-, lém az l'ás szavát: \ lélek kész volt, Csak a test volt erőtlen. A nemzet éem volt kész és nen . volt elég er$s> l naev megujulásra . . . Csak dörgés és villimlá\ volt, föven, ez a két ter nésze'i., tüne nény 3 iolt az egyetemes jelemzője a mögöt-. ünk levő évtiied mind.m joíboi^'il nozdulásána'k. Az egyik az antisze nitiz nj», a násik a revizionista zászlóavatás. Ez /olt az a két fiók sz^n/edély, amily h.Myettesiteni próbálta az egyetlent, az >gizit és a nagyot, anely meghofhatU volna a magyar feltámadást. Az e»yik nem o!d>tU me? egyik legégetőbb belső kérdé»4a'<et, a zsidó- <érdést, a másik pedig ntj n tartott n -g számunkra egyetlen rntgyunem- '.e'iségü iskolát sem a negszálü terfl-., eteken. Indokolt volt-e a jobbold tli moz- ^alnakat átfüt/5 an:is:e nitizmus a forradalmak bukása után. Röviden és különöseob indokolás nélkül ráfelelhetjük: igei. Ezt mé^ az iitransigensei fajin- datos zsidák sem igen tagadják, de iiégke'ésbbé azok a zsidó'k. akikben él a mtgyar életformája való b«ol- vadh noszt i'giájt. A zsidó ele nejnek forradalmak előkészítésében való szerepét letagadni nein leíiet. Természetes és töm igpjzichológiai 'Örvényszerüség volt, az antiszemitiz- nus fellángolásai A másik kérdés: hogy ez az antisze nitizmus a maga megnyilvánul- ásaiban és megoldást kereső eszkö- zeiben célravezető volt-e? Kereken és teljes bizonyossággal rámondhatjuk: nem. C>ak sebeltet osztott, anélkül, hogy komoly bajokat »y ögyitott volna, cs tk sulvos fekélyeket okozott, anélkül, h )gy változtatod /olna az általánosan beteg tüneteken. C^uoin alkalom volt arra, hogy néhíny hitvány megzsarolja a zsidákat a maga zsíbe szánára, hogy néhány hit^áiy megzsaroljt a zsidákit a mtga zseaa szánára, hogy néhány uj monojóüu- E^yes sza.n ára 12 fillér. .... 4;. •. - .V Hí ^ J \* í 1 * ' ] : ' k r i mm - '*, SF • Kőszeg, április ^ án

Kőszeg és Vidéke · 2018. 6. 6. · A felülete gondolkods bizoó - nyára az .mondhatjat : n háo ezt a t kérdést igazá alaposan eldöntőiten k m£r é kás felőlr v átkoznii

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • H M M^MI

  ? &

  56. évfolyam. 17. szánv,

  Flöflzetésl dijak A?' Jen negyedévre P 1-50

  Vidékre és Ausztrián* postán „ „ P 2-20

  Külföldre egy évre 4 dollár. Egyes szám 12 flll.

  Megjelenik minden vasárnap reggel.

  Felelős szerkesztő es kiadótulajdonos: R Ó N A I F R I G Y E S

  Várkör 39. sz. Telefonszám 23 ,

  18 Hirdetések mUimétersoronklnt 6 ftl i*r,

  Szóvegkőzötti rek lámhj í »or» Í2Ü fljlér.

  Nyllttér .sor* 4Q fillér n Hirdetések di ja el^ce fjgctWidO.

  Jobboldaliság és baloldaliság. Németh I m r e o r s z ággyű l é s i k épv i se l ő e l ő ad á s a Misko lcon .

  Néhány héttel ezelőtt, egyik sze-rény e l a d á s o m m a l kapcsolatban ht vef vita és harc támadt. Ennek a vitanak fázisait kedves Hallgatóim is b izonyár i ismciik, hiszen a különböző i f júsági egyesülelek es testületek is leszögez-ték benne pro, vagy kontra álláspont-jukat. Egyik birálóm — exp >nál< ,obboldétli publicista — „baráti sze-retettel* invitált „vissza' az u.n. jobb oldali frontra, ahova szerinte „multam, gondolkozásom és megbecsülésem alapján tartozom" és ahonnét — ugyancsak az ő véleménye szerint — a'baloldal felé távolodni látszom.

  Miután azouban ugyanakkor ugyan-csak kitűnő és inttanzigensen jobb-oldalinak tartott magyarok, jobbolda-linak mondott ifjúsági szerveretek es egyesületek részéről kap am biztatást, elismerést é$.helyeslést, joggal támadt fel bennem az a kérdés; melyik ai igazi jobboldal i ' £ » egyáltalában mit jelent ez, hogy „jobbpldal" és mU jelent az, hogy „balo ldal*?

  A kérdés nagyon egyszerűnek látszik. A felületes gondolkodó bizo-nyára azt .mondhatja: no hát ezt a kérdést igazán alaposan eldöntőitek m£r és kár felőle vi átkozni. Az én igénytelen megnyilatkozásaim körül támadt vita azonban nem ezt mutatja, sőt ellenkezően. Ennek az agyonvita toll politikai, vagy ha ugy te*sziki világnézeti fogalomnak erlelmezéseben is akkora a zűrzavar, mint általában más fogalmak értelmezésében.

  Éppen ezért különös örömmel és szíves hajlandósággal fogadtam a M E F H O S z - n a k , ennek, a nagymultu és emelkedett s^ejkf i^ i ifjuspgi szövet-ségnek meghívását es azt a kívánsá-gát. hogy ma itt a jobbold il iság és baloldaliság fogalmának vizsgAlataval foglalkozzam előadásomban — azzal a nyíltsággal, a szellem függetlense-genek azzal a szabadságaval és tar g y i l k o s s á g á v a l , melyet a mindenkori magyar ifjúság legnagyobb es legszebb hagyományai követelnek.

  Jől tudjuk, ho^y jobboldal és bal -oldal, jobbpárt és balpárt, nem mindig és nem mindenütt jelentették ugyanazt, amit tna és itt Magyarországon jf»'en* ez a két fogalommegjelölés. Ma a jobboldaliságnak és baloldalisá^nak csupán a háború óta nálunk kialakult gondolatkörét teszem vizsgálat 'tár-gyává.

  Mind a két fogalomnak ősalakja ott élt már tetmészetesen a háború előtti időkben is. A mai általános fölfogás szerint baloldali volt a k k o r a szocialista, a polgári radikális, a G a -lilei Kör tagja, — és jobboldali volt a szigorúan konzervatív főúr, az erő sen katolikus jellegű néppárt, a Szent Imre Kör és a Széchenyi Szövetség kereszt.mozgalmu ifjúsága. D • a kél front teljes kialakulása tulajdonképen csak a.forradalmak és ellenforrad tlom nagy mérkőzésében történt meg.

  A balo'dal nyíltan és félreérthe-tetlenül megmutatta a maga kompo nenseit a Károlyi féle és a kommunis'a forradalomban, a jobboldal az ellen forrad alomb,a/i.

  A baloldali erők a maguk kiélési formájának teljességében, az u ; j n tanácsköztársasági.' N rendszerben rendkívül határozott, szinte dogmatikusan körülhatárolt piogram mot mutatott és a programot célkitű-zéseinek keresztülvitelében — már amennyire idejük engedte — meg-lepően egyseges és krudélisaa cél uoatos magatartást tanúsítottak, addig \z úgynevezett jobboldali erők jó formán csak addig voltak egységesek, tmig a történelmi körülmények őket győzelemre segítették es ameddig be

  nem teljesedett egyetlen közös és va lóban egyértelműen elfogadott prog-rampontjuk: a konmuí i izmus ural-manak megdőlése.

  Az ellenforradalmat szervező „jobb-oldali" erőknek nem volt átfogó, egyetemlegesen elfogadott pozitív programja, csupán az a hatal mas, erős negatívum, ami azt m o n d a : íkármit. csak azt -a barbár és kegyet-len diktatúrát ne. amit a kommuniz-TIUS jelentett. Voltak programok is A h í n v jobboldalt — akkoriban meg ellenforradalminak nevezett csoport /olt — annyiféle. D e sajnos nem volt neg 3 „program", a káté, a vérbe ivódott hitvallás egysége, nem volt neg a pozitiv tennivalók sorrendjének és rendszerének az a nagyvonalú ter/e, tm ig annakidején a győzelmes ellen-forradalom első mámoros hónapjaiban Szabó Dezső a Gólyavárban tartott hires előadásai egyikén az „es dékes, de elsikkadt maqyar f o r n d a l o n 4 pont-laiként követelt.

  A ba lo ld i l i erők rendületlen kö-vetkezetességgel és egységgel dol-goznak ugyanannak a programnak megvalósításán, amelynek legfőbb hiielvei ma is a nemzetiségi gondo-latot, a valláserkölcsi felfogást, a tu-ajdonjogi alapon álló gondolkodás

  rendjét tagadó dogmatika alaDján épülnek és amely nem ismer más üd/öt, mint a falanszter rendjébe sorozott ember „fizikai" létenek biztosítását és ímely dogmatikus program az életnek úgyszólván minden megnyilatkozásával, jelenségével szemben megadja a gya-korlati, határozott parancsot, — addig a jobboldali fronton, termelődött e ilyen egységes és kategórikus vonalú program a magyar élet számára, mely itölel és átfog minden pártot, frakciót, csoportot és egyént, aki a balold tllal szembenállónak érzi magát és biztos, félreérthetetlen utmuuatást keres ma-gasabb értelemben vett politikai maga-artását illetően ?

  Ezt a kérdést érde nes tüzetese^-)en megvizsgálnunk.

  Az a je lnondat, a n e l y az ellen-foriadalom győzelme után a nemzet

  túlnyomó, többségéi poétikai egységbe öbsiefo^asztanl látszott, a „keresztény és nen jeti" politikai párolj ja kétség-telenül hiven fej,ezte ki azt az álfahj-, nos vágyat, hogy a m a g y a r i g a maga n mzejiségének ősi hagyományaihoz aiven és az európi i keresztény kujtura egységében akarja tovább építeni meg

  pett életét., D e abban a pillanatban m i ^ l y i t e ^ , a n^g^éf,átfogó, , eszme-v kört gyakorlat, politikai programmá j f e l k ^ á l ^ k i i , k jdtrül l , — hogy az u.n. jobboldal számtalan erőtényezője jó formán mind másképpen, mégpedig önkényesen, egyénileg ' értelmezte a keresztény és nemzeti gondolatot egyaránt.

  Az egyik frakció a „keresztény leiszóban egyszerűen cs ik annyit magyarázott : keresztény, tehát nem zsidó, tehát magától értetődően anti szemita. A „nemzeti" jelszó ugyanitt csupán annyit jelentett, hogy nem vagyok „bolseviki". A másik frakció l „keresztény* szóban — vala ni Csodálatraméltó naivitással a turáni pogányság fogalmának fedezetét ke t»s e, a „nemzeti" fogalmában pedig i.7- európai ku'tura vad gyűlöletét. E »y l a r n a d i k csoport a kereszténység fogalmában egyedül a klerikalizmu-t fiagyarázta, a „nemzetibbe pedig a ijó es tossz h i g y o n í n y o k válogatá* lé ikül való ái itatos tiszteletét. Rövi -lesenkialakultak olyanpoli l ik ti szekták b, tmelyek a kereszténység egizit és a nagyot, a n e l y meghofhatU volna a magyar feltámadást.

  Az e»yik nem o!d>tU me? egyik legégetőbb belső kérdé»4a'ak sebeltet osztott, anélkül, hogy komoly bajokat »y ögyitott volna, cs tk sulvos fekélyeket okozott, anélkül, h )gy változtatod /olna az általánosan beteg tüneteken. C ^ u o i n alkalom volt arra, hogy n é h í n y hitvány megzsarolja a zsidákat a maga zsíbe szánára, hogy néhány h i t ^ á i y megzsaroljt a zs idák i t a mtga zseaa szánára, hogy néhány uj m o n o j ó ü u -

  E^yes sza.n ára 12 fillér.

  .... 4;. • . -.V Hí ^

  J\*

  í1* ' ]

  : ' k • r

  i

  mm -

  '*, SF •

  K ő s z e g , április ^ á n

 • * Kőszeu cs Vidéke 1936. április 26.

  • iot kreáljanak keresztény nagyétvá

  gyoak számára is, anélkül, hogy a

  zsidóktól egyetlen egyet is elvettek

  volna.

  A zsidókérdést önmagában akarták

  rego ldan i , nem pedig szervesen, a

  zsidó-problémát előidéző összes álta

  lános strukturális bajokkal együtt.

  Ez volt az oka, hogy az az egész-

  ségtelen állapot, amely meg ma is a

  magyar elet közgazdasági szektorának

  jó 7 0—£0% át a zsidóság kezében

  összpontosítja, semmit sem változott.

  Ez a kérdés éppen olyan kevéssé

  oldható meg azzal a .bunkós* mód

  szerrel, amit a húszas évek jobbolda

  lisága piopagált, mint ahegyan nem

  oldható meg a revízió kerdese sem

  azzal a romantikus — illuzionist

  módszerrel, amit pántlikás honfia

  mélát ás, meg dörgedelmes ünnepsége

  rerdtzesével vélnek elérni. Minden

  országzászló helyeit csak tiz magya

  kisebbségi gyerek magyar helyesírás

  tudását biztosítottuk volna — közö

  áldozatkészségből — bizory-bizony

  ttbbet tettünk volna.

  Közben felnőtt egy uj és frisseb

  iicn.2tdt.k. Az iskolait még a habon, vtres eszterdeiben j?rta, az „eleibe

  a forradalmak, vagy az utána követ

  kezó évek kataklizmájában lökődöd

  ki. Nem kapóit túlságosán sok illúzió

  — sem a magyar lórum akkeri sze

  leplőitól, sem attól az általános, eutópa

  aimo*;feratol, amelyből fejU dő em

  teri tudata első szippantásokai sztdtt

  h iső k-pesttnel érezhette, hogy a játék

  iKm babra megy es hogy neki mai

  aug maradt veszteni valeja. A magyar

  Itt, Vcgy ntmlét ttagikus problémajá

  a maga egyéni, cxisztenciaiis érdekűi ai eiezte meg es tnntk következtéber

  egesz életszemlélete komolyabb, tragi

  kusabb színezetű lett.

  t z a fiatalabb nemzedék mát

  tudja, hogy azt a harcot, amit nek

  kell megvívnia, nem lehet hejehujával

  sem takiizaió alkudozással megvívni

  És en azt hiszem, hogy ez a nemzedek

  amelynek eléőrsei rrosí kezdenel

  felbukkanni a m gyar közélet porond

  jan, mai egeszen máskép értekelik es

  erteimezik az úgynevezett jobboldali

  sagnak iranytadó eszméjét, a keresz

  tenységet es a nemzeti gondolatot,

  mint ahogyan a húszas évek vezetéshez

  sodtódott nemzedekei tették.

  Ezek a fiatalabb nemzedékek már

  nem elégszenek meg negatívumokkal,

  ezek mar nemcsak antibolsevisták

  nemcsak anuszemitak, nemcsak anti

  kapitalistak es nemcsak ellenforra

  delmárok.

  Ezek már pozitív programmot,

  pozitív megoldásokat keresnek és

  kutatják a jobboldali gondolat lényegét

  Alélni es megvalósítani akarják azt,

  •m i ennek az úgynevezett jobboldali

  t á g n a k a baloldalisággal szemben valódi eleme: az evangéliumi keresz

  tényseget és az egyetemes nemzetiség-Bek gondolatát.

  Ezek az ifjabb nemzedékek mát

  tudjak es verükben elik a .Quadra-

  gts imo Anno* tanítását: hogy nincs

  irgalom a kizsákmányolásnak, nincs

  irgalom a tókenek, amely nem szociális

  és amely nem érzi azt, hogy csupán

  egyetlen feladat és hivatás igazolja: a

  köz javára való termelés. Ez az ifjabb

  atmzedek már ludja ts éli azt a ke leszieny igazságot, hogy nincs kivált

  sag, nincs monopolium, nincs hitbizo

  many : hacsak nem a közösség kezébet

  es annak javára.

  Ez a aemzedék már azt is tud|

  í s etzi, bogy minden megigazmas

  minden megvaliódas azon kezdődik

  hog> az embet önmagát megvizsgálv

  az Onón b üm i : megtalálva, megbánv

  t s ii •gvaiiva — löredtlembt- esik e-

  nem banja azt, hogy zsidó főp, pe k

  ^sy^b fdiiziUi»ok káiöivtndenek-i

  a hiDu» bevallása mtall, mert tudva.

  delem nem a kárörvendőket, hanem a

  bűnbánót erősíti. Ezért van az, hogy

  ez a fiatalabb nemzedék nem esik

  kétségbe a nemzeti bűnökről és hi-

  bákról ejtett keményebb szavakon

  hanem ellenkezőleg, fitlyethányva a nemzeti hiúságnak azt mondja, komoly

  szóval: okulni akarok rajta

  És ez a nemzedek másképpen

  értelmezi a „nemzeti gondolat* jel-

  szavát is.

  Tudja, hogy a nemzeti gondolat

  mint politikai, vagy világnézeti prog

  ramm, a nemzeti mull legnemesebb

  hagyományaihoz való ragaszkodás!

  jelenti. Mik ezek a legnemesebb ha-

  gyományok? Bizonyára azok, amelyek

  különváló létünket az európai kultúr-

  közösségben eddig is igazolták.

  Ezek között a nagy hagyományok

  között talán elsősorban szerepel az t

  tulajdonság, amit minden nagy magyat

  S7ellem annyiszor emleget és mint a

  nemzeti Öntudat integráns posztulá

  tumái reklamál: .a lelki függetlenség".

  Ezért látom igen nagy örömmel,

  hogy a fiatalabb magyar nemzedékek

  szellemiségében ez a lelki függetlenseg

  sokszor imponáló erővel nyilatkozik

  meg. Magyar nemzetiségünknek másik

  nagy hagyománya az emberiesség és

  ennek európai kulturterrciéke a huma

  nizmus. Ez kb. egyet jelent a művelő-

  dés nagy és kivételes tiszteletével.

  Nincsenek számukra kis szenve-

  délyek, nincsenek részletmegoldások,

  csak egy nagy és egész szenvedély

  van, a kereszténység lenyegének és a magyar nemzetiség legjobb hagyomá

  nyainak teljes átélésével, mélységes

  komolysággal, minél nagyobb művelt

  séggel, a teljes erkölcsi függetlenség

  erejevel küzdeni annak a kiváltság

  rendszernek lebontásáért, amely ma —

  nemcsak a zsidóság kezében levő, de

  egyéb monopóliumok megkötöző ere

  jével is — akadályozza a magyar élei

  erőinek kibontását

  Kőszeg mozgalma a város magasabb lakbérosztályba sorozása iránt.

  A v á r o s i k é p v l s e l ö f c s l U l e l Ü l é s e .

  Kasszian t u d j a k , hogy ét önvizsgálat és tőre-'budapesti bences igazgató emlek-

  Kősztg város képviselőtestülete

  csülörtökfr* délután 3 órai kezdette

  rendkívüli ülést tartott.

  Vitéz Nagy Miklós dr. polgár

  mester bevezető szavaiban bejelentette

  hogy Németh Imre országgyűlési kép

  viselő es Lieber Bela kir. tankerületi

  főigazgató közbenjarasa tévén sikerült

  megnyerni Hómann Bálint vallás é>

  közokiaiasühyi minisztert arra, hogy

  Kőszegen látogatást tegyen és a hely

  szíren győződjék meg Kőszeg, az

  skoia varos problémáiról. A közök

  tatásügyi miniszter soproni látogatása

  keretebe iktatja Kőszeg meglátogatását

  Bejelentette: Grősz József püspök

  tavasszal bérmálást tart Kőszegen

  Megemlékezett a turistavonat sikererői

  amelyben nagy szerepe volt a város

  közönsége részéről tapasztalt megértő

  ámogatasnak. Ismertette : az országos

  távlovaglóverseny utvonalába az ider

 • £rtesitem a nagy é tdemü közönségét és ismerőseinet , hogy

  fogászati műtermemet ápr i l i s h ó 8 á n Kossuth Lajos utca 1Q. szám alá a C s a p o d i h á z e m e l e t é r e h e l y e z t e m á t .

  M Ű Í O g a k és'Joííe'iiíibói01 (Hidakaranyból kaucsukból) Foghúzás, fogtömés a legjutányosabb áron.

  Nógyrabecsült bizalmát és támogatását kétve vagyok tisztelettel

  Schwarcz Izsó vizsg, íogászmester, Kőszeg.

  Gárdonyi László, a fő ispán, illetve a földbirtokos szerepében, t s te újra A

  monmartrei ibolya ment nagy Sikerrel

  Hétfőn este a Bécsi tavasz anda

  litó zeneje varázsolt derűt a nézők

  arcára s a békebeli monarchia had

  s e r e g é n e k reprezentánsai vonultak be a színpadra Salvátor Sándor főherceg eel (Deák Lőrinc) az élükön. Kedves

  megkapó alakítást nyújtott A n t a l l 'a, a magat polgárleánynak k iadó ballett-

  táncosnő szerepében, megnyerő és

  őszinte dérit árasztó jelenség volt

  Kremer Ferenc a kissé parlagi szó

  kimondó, de talpig becsületes tarta

  lékos huszárfőhadnagya. Mint minden

  darabban, itt is Petényi Ká lmán na^y

  intelligenciával és sok természetes

  humorral játszotta a conf idens fővárosi

  szállófőnök szerepét.

  Kedden a 120-as tempó szellemes

  és fordulatos vigjátéka vonzott nagy

  közönségét, amelyben Paxy Teri és

  Rákos Tibor könnyed, természetes

  alakitasa domborította ki a speciálisan

  modern cselekményt. Mikes Béla

  vezérigazgatója, Perényi Ká lmán or-

  vosa, Kőn ives Sándor „Richter bács i" ja

  igen sikerült figurák voltak. Kőmives

  Rezső mesterien játszotta meg a ma

  kcranak hízelgő és antipatikus híva

  talnok típusát.

  Szerdán az Éva c. operett kerül'

  műsorra. Rákos Tibor, Kiémer Ferenc

  Banyai Tuni, Kőmives Sándor , Anta1

  ila, Perényi Kálmán, Mikes Béla voltak

  a tapsot aratott együttes tagjai. Leg

  nagyobb sikere volt ebben a darab

  ban a nagy felkészültségű és igen jó

  összeállítású zenekar já tékának, amely

  hangversenyszerü technikával adta

  vissza Lehár Ferenc zentköltészetét.

  Csütörtökön az Andrássy uti

  Színház újdonságát a Kontusowkát

  adta elő a társulat. A szellemes par

  | beszédekben bővelkedő, de egyébként

  tartalmatlan darabból a szereplők igaz 1 müveszettel igyekeztek mindent ki-

  hozni, amiért a közönség hálás tapssal

  adózott Benes Tusi, Anial Ila, Kőmives

  Sándor, Kőmives Rezső, Rákos Tibor

  és Gárdonyi László ügyes játékának.

  Pénteken a Pacsirtában a magyar

  falu hangulata áradt a nézőtérre. Kő

  mives Sándor , Antal Ila, Rákos Tibor,

  ' Hites Jolán, Benes Tusi és Gárdony i

  László sikerült alakításai pompásan

  illeszkedtek bele Lehár meleg zenéjébe

  Körzeti konferencia ev. lelkészek és tanítók

  számára Kőszegen. Dr. Kapi Béla, a dunán iu l i egy

  házkerület püspöke május hó 6—^-ig

  a vasmegyei közép és a szomszédos

  kemeaesaljai egyházmegyei lelkészi és

  tanttói kara számára konferenciát tart,

  mely az egyház szolgálatában ál lóknak

  lelki elmélyedését célozza. A konferen

  cián réiztvesznek az emiitett egyház-

  megyék esperesei, nevezetesen Zongot B^ la körmendi és Mol i tor isz Jáno>

  ostftasszonyfai esperes, 30 lelkész és

  w tanító. Dr . Kapi Bela püspök

  Kíséretével már 4-én az esti vonatta

  "keztk s miután a püspök hivataloí

  minőségben érkezik, az á l lomáson

  *°gadják őt a varos polgármestere,

  ^ e g y h á z m e g y e i és egyházközségi

  'e lnye lő és az egyháztanács.

  Várható időjárás a következő 24 ó rá ra : mérsékelt nyugati, észak-nyugati szél, változó felhőzet helyenkint, különösen északon es keleten még eső vagy záporeső, délelőtt jobbára derült idő, a hőmérséklet lassú emelkedése Éjjel a szélvédett helyeken még mínusz 1-2 fokos fagy lehetséges.

  N é m e t h I m r e o r s z á g g y ű l é s

  k é p v i s e l ő május 2-án, szombaton

  d. u. 4 — 6 óráig kihallgatáson fogadja

  mindazokat, akik kérelemmel vagy

  panasszal óhajtanak hozzá fordulni

  A Nemzeti Egység elnöksége felkei

  a kihal lgatáson megjelenni kívánókat

  hogy előjegyzésük érdekeben a N E

  központ i i rodájában megjelenni szi

  vesktd jentk .

  I s k o l a l á t o g a t á s . Kemenes Illés

  pestkörnyéki tankerületi főigazgató

  szerdán Kőszegre érkezett. A főigaz

  gató látogatást végzett a reáliskolában

  ahol a növendékek tanulmányi elő

  menetelét tanulmányozta. Kemenes

  Illés pénteken utazott el Kőszegről

  Uj doktor Kőszegen. Ifj. Arató Istvánt, Arató István leányliceum

  igazgató fiát a budapesti Pázmány

  Péter Tudományegyetemen az állam

  tudományok doktorává avatták. A

  jogtudomány i doktorátust ez év szép

  temberében fogja lelenni a kormányzó

  gyűrűjével avatásra kerülök csoport

  jában.

  V a l l á s o s est . Az evang. ifjúsági

  egyesület nagytermében tegnap este-

  tartott vetitettképes vallásos estet ma

  vasárnap este fél V órakor megismétlik.

  Az e lőadás tárgya Jézus élete, e lőadó

  Weisz Vi lmos ev. lelkész.

  E l ő l é p t e t é s . Dr. Kőszegi Imre

  hírlapíró, aki az Est-lapoknál 12 eve

  mint gyorsirófőnök és a sportrovat

  szerkesztője működöt t , a vállalatnál

  történt személyi változások során

  ezentúl mint a „Magyarország" napi lap

  segédszerkesztője kapott beosztást.

  A d o m á n y . Dr . Thirring Gusztáv

  és neje Waisbecker Szidónia ömél tó

  ságaik az óházi ezredéves emlék és

  turistakilátó ujraépitési alapjának 30 P

  és Stájerházi menedékház javára 20 P t

  voltak szivesek adományozn i , melyért

  hálás köszönetét fejezi ki a kőszegi

  Turista Egylet elnöksége.

  M o s ó s z a p p a n hihetetlen olcsó

  árban, 1 kg. már 60 fillérért, kapható

  a Freyberger Sándor cég főtéri detail

  üzletében. Hol vásárolhat a legolcsób-

  ban ? Mind ig a termelőnél, ezért sze-

  rezze be mindenfajta szappan szük-

  ségletét a Freyberger cégnél.

  A képviselő körútja a községekben.

  Németh Imre országgyűlési kép-

  viselő kerülete községeinek látogatá-

  sara indul május hó hó 3-án, vasárnap.

  U iprogramja : d. e. 10 órakor Nemes-

  cíiÓ, v , 12 órakor Tötnörd, d. u. d koi

  Kőszegpaiy, Vi* kor Kisasszonyfalva,

  5 kor Na^yasszonyfalva, 7 kor Söpte

  Ugyanaznap este résztvesz a Gyön-

  gy ösbokrétahoz hasonló Vasi Ékes

  Csoport bemutatóján Szombathelyen.

  Felállítják a Trianoni keresztet. Bészámoltunk arról, hogy az ovó

  nők országos kongresszusát ez évben

  Kőszegen tartják meg. A kongresszus

  sal kapcsolatban nagvszabásu idegen

  forgalmi ünnepségeket rendeznek Az

  ünnepségek programját már részlete-

  sen kidolgozták.

  A két napig tartó kongresszus

  alkalmából, amelynek időpontját

  május 31. és junius 1 re tűzték ki

  megvalósítják Kőszegnek több ré^i

  tervét, amelyek valóravaltására mái

  évekkel ezelőtt megindult a szervezi

  munka. Gazdag programot állítottak

  össze, amely szerint május 30 án érkéz'

  vendégeket ünnepélyesen fogadják

  majd a Concordia és a városi fúvós

  zenekar adnak szerenádot, illetve tar

  tanak térzenét. Másnap gyakorlati be

  mutató előadást rendeznek az ovoda

  ban, utána ünnepélyt a Hősök Kapu

  jánál, amely után ismét térzene lesz

  Ezt délután kirándulások követik. Este

  az egyházi enekkar közrenűködéséve '

  egyházi hangversenyt vettek tervbe a

  Kálvária templomban. Utána a Kálvária

  mögötti Kőfejtőn ünnepélyes keretek

  között felavatják a Trianoni kereszt t

  Ünnepély után lampionos zenés be

  vonulás a városba, utána táncmulat

  ság az Elité kávéházban.

  Junius 1-én az óvónők választ-

  mánya tart ülést a zárda tornatermé

  ben. Ezt követi a közgyűlés, amelye

  a Szt. Domonkos-rendi zárda dísztér

  mében tartanak meg. Délelőtt 11 óra

  kor a Liszt évvel kapcsolatban ünne

  pélyes keretek között a nagy zeneszerző

  emlékének ál l í tandó emléktáblát leple

  zik le a Bá lházban , ahol a nagy ma

  gyar muzsikus, akit Kőszeg diszpol

  gárává választottak, egy alkalomma

  hangversenyt tartott.

  Utána az ovodásgyermekek rész

  vételével virágkorzót rendeznek, majd

  oankettet, amit kirándulás és uzsonna

  követ.

  Junius 2-án a Kőszegen maradt

  vendégek részére egész napos kirán

  dulást rendeznek a Stájerházakhoz és

  az Irottköre.

  Az ünnepségek iránt máris nagy

  az érdeklődés. Filléresvonatot is indi

  tanak Budapest Keleti pályaudvarról,

  amely május 30 án délután indul és

  lunius 1 én fél 7 órakor indul vissza

  Budapestre. A Kőszegig szóld jegy ára

  5'70 P. A gyorsvonatra Komáromban

  es Győrött is fel lehet szállni.

  Halálozások. Néhai szomori és somodori

  Pázmándy Elek járásbirósági titkár

  özvegye szerdán, 22 én rövid szen-

  vedés után elhunyt. Halála kiterjedi

  rokonságot borított gyászba. Temetése

  pénteken délelőtt fél 12 órakor folyt

  le nagy részvét mellett.

  Pénteken hunyt el hosszú szen

  védés után életének 62 évében Kra

  tochwill Adolf a Strucc-szálló hosszú

  éveken át volt főpincére régi szívbaja

  következtében. Temetése vasárnap

  délután volt nagy részvét mellett.

  A Nemzeti Egység propa-gandagyfllései Bozsokon

  és Nagygencsen. A Nemzeti Egység Országos Köz-

  pontja május hó 24 én, vasárnap dél

  előtt Bozsokon , délután Nagygencsen

  jropagandagyülést tart, amelyen a

  cörnyező községek is résztvesznek.

  A gyűlések szónoka i : Rosznsr István

  báró és Grecsák Richárd országgyű-

  lési képviselők, résztvesz azonkívül a

  gyűléseken Németh Imre a kőszegi

  terület képviselője is, valamint Szily

  Márton és Teleki országgyűlési kép

  viselők.

  S z e r s z á m o l a j kg-ja 1 pengőert

  beszerezhető Freyberger Sándor cégnél.

  örül a fehérnemű!

  M e g h i v ó . A k i t . jótékony Nő-

  egylet f. évi április hó 30-án, csütör-

  tökön tartja 70. éves jubileumát, mely-

  nek napirendje a következő : d.e. 9 kor

  nagy mise és Te Deum a Jézus Szent

  Szive lerrp 'omban. 10 órakor ünnepi

  beszéd a varosháza közgyüléstermében.

  Délután 4 órakar tartja jubi leumi köz-

  gyűlését a városháza közgyüléstermé-

  ben, melyre a tagokat és az egyesület

  jótevőit tisztelettel meghívja az

  Elnökség.

  A kőszegi róm. kat. hitközség képviselőtestülete folyó hó 26 án, vasárnap d. e. 11 órakor tartja rendes,

  tavaszi közgyűlését a Zárda tornater-

  mében. Tárgysorozata a következő : 1.

  Elnöki jelentések. 2. Az 1085. évi

  zárszámadás és vagyonmérleg bemu-

  tatása, jóváhagyása és a felmentvény

  megadása. 3. Indítványok. — A köz-

  gyűlésre a hitközség összes érdek lődő

  felnőtt tagjait tisztelettel meghívja

  az elnökség.

  S t e f á n i a - h i r d e t m é n y . A védő-

  intézetben rendszeresített „Anyák is-

  ko l á j áéban Kirchknopf Béladr . főorvos

  f. hó 30 án d. e. V ,9 órakor tart

  előadást „Tudniva lók a csecsemők

  helyes gondozásáró l " c immel.

  Bormérés. Jó fehér és vörös bort mer Zwaller Jánosné Király-ut 67. sz . házában.

  A „Kőszegi ált. Temetkezési S e g é l y e g y e s ü l e t " 2 elhalt tagja után

  169. és 170. sz. szelvényekre esedé-

  kes segélydijak beszedésére május

  hó 3-án d u. «/,2 órakor pénztári órát

  tart. — U| tagok «/,4 óra utáni időben

  felvétetnek.

  Törv. védfegyU

  „ é t e r n i t tetőfedőpala nagylemez cső

  Sokezer esetben fényesen bevált k i m a g a s l ó minőség.

  ETERNIT MŰVEK Budapest, VI., Aodráiiy st 33.

  Elárusítók minden nagyobb helységben.

  Kőszeg m Vidélre 1Q3H április 26. 3.

 • [ I „n inmn»i itin̂ iiiií 'iitfuii npin ai Urat,

  ,1 -v, j. JSE'm *'M

  Kőszeg es Vidéke 1936. április 26

  Fieyelmezteté í . Az állami tanitó keptóTniézét~igazj^aiósága által f. hó 12'én a .Kiszeg és Vidéke" lapban hirdetett arJejtésí hirdetmény pályázatok móius hó 8 án d. e. 11 óráig adhatók be az intezet igazgatóságánál.

  A Sz inpár to ló Egyesület fel hivga tagjait: szelvényeik kihasználása céljából a színházlátogatásokat ugy osszák be, hogy a színtársulat május 7-én való távozásával őket veszteseg ne érje. A társulat ugyanis minden körülmények kőzött május 7-én t hagyja Kőszeget s ezideig ajánlatos a j$g\elt/.-t lejárni.

  Kőszeg propagandá ja . Városink a Nemzetközt Vásáron ez evben kii|ön fül'-

  csök beszerzési fonás,*, és qagyoani erakata vitéz Szabadváry Ferencnél, Kőszeg, Vásártér 1,3.

  S P O R T A KSE Ágyter i tőgyár Sopron

  kereszturon. KS§ Atyt'- í i^gyár n u vasnrnap mindkét csapatával az el-szaki ott nyugatmagyaro'rszágl Sopron- és Müller László.

  Hivatalos rovat, Közhírré teszem, hogy a város

  'ulajdonát képező árokp irtok és kjsebb területek fütermése a szokásos módon 1936. evi április hó 26 án, vasárnap d. e. 10 órakor a városházán tartandó nyilvános árverésen eladásra kerül.

  Közhirré teszem, hogv a m. kir Belügyminiszter 238100—1935 számú rendelete alapján f. é. május hó 4., 5 és 6-án d. u. 4 órakor az Országos Stefánia Szövetség kőszegi rendelő-helyiségében diphtheria elleni védő oltások eszközöltetnek ; beoltatnak 2-6 évesek, kik diphtheriában nem volta!: vagy védőoltásban még nem részesültek A védőoltás kötelező. Oltási dij 20 fillér, szegények nem fizetnek.

  A kőszegi kir jár^sbirósáu mint telekkflnvj ható«áff. 524-1936. tk. j j j i

  Árveresi hirdetmeny-kivonat f1 ! Nyiuatmagyarursiági BorfcefeskedJ Lipschürz VilmoS szombathelyi hei ,3 végre bajtatóiidk Hánzti Mihály né sz Pi«f Franciska végrehajtást szenvedő eUe'n inj tolt végrehajtási ügveben a telekenni ̂ hatrtsag a vé(»cehajtási uja»->b árverést Imvi-iőkekŐvetelés és járulékai hehaitása' vé , a kdízegi kir. járáíDirósig területén u Kíszeiíszerdahely és Cák kozsócben fot l s a cáki 211. sz. tk betétben A 1 1 ' 11

  Felhivom az itplmérési üfletek tulajdonosait, hogy minden egyes kiszolgáló helyiségben a korcsmai hitel megszüntetését tartalmazó hirdet-mény fügeesztessék ki. Akik jelen rendelkezésemnek nem tesznek eléget, kihágást követnek el és ellenük eljárás Indul meg.

  Felhivom mindazoq adólókat, (kiknek föld, ház és ált. kereseti adó lelőirásuk van és négynél több gyer-nekük van és ezideig adómérséklés végett még nem jelentkeztek, hogy f. é. április hó 30-ig a v,árosi adóügy-osztályban felvétel végett jelentkezze-nek.

  800-öles gyümölcsös a város mellett

  Cim a kiadóban.

  A Kiralyvolgyben epitoteleknek is a lka lmas gyümölcsös e l a d ó .

  Bővebbet: Szovják ügyvédnél.

  A l évre szóló rtyjzitett jövedelem és vagyonadó lajstrom f. é. április hó 20-tól május hó 5-ig köi-szeralére van kitéve a városi adó-számviteli ügyosztályban.

  Közhirré teszem, hogy a Kőszegen szórványosan megállapított sertéspestis (fertőző állati betegséget f. évi április hó 18-án megszűntté nyilvánítottam.

  vitéz dr. Nagy Miklós polgármester.

  betétben A I 1—2 is 45M,.400. hr^z. alaU,felvett,71. ftjsz S ÍS udvarból és szántóból álló urhéri h" tykra P> továbbá a Kószexszerd; közséKbeo fekv5 s a kőiizegszerdíihelví sz. betétben A I. 1 - 3 sor és (507. 644 hrsz. alatt felvett Irtásbirtokra >6Q P' I 1 2 sor és 1892, l*9t hrs* alatt f .| . J Hegyvám birtokra 12 P kikiáltási árban 2 rendelte. "1

  A telekkönyvi hatóság az árverésau Kfiszegszerdahely községházánál meetarti sára 1936. évi május hó 19. naoiának 9 óráját, Cák kózséuhízánal leendő foBínt tositására határnapul ugyanazon nap delel^ • J l óráját tűzi ki.

  Az ingatlanok közül a ház ingatla a kikiáltási ár felénél, a többit annik i-larmadánál alacsonyabb áron eladni lehet Az ingatlanokat az árverésen el nem lehet akkor sem, hogvha az elért á resi vételár a végrehajtató követelését m előzó rangsorban kielégítendő terheket utóbbiak szerint, teljesen nem fedezi (56 931. M E. sz. 21. és 23. §.) Nem lehet adni. ha kisebb az árverési véielár cáki 211, sz. tkvi betétben felvett ine nokra C. 1. alatti Kósiegi Takarékpéi csatlakozott arveré»i. kérelme esetén 1 P-nél, C 7. alatti dr. Stur Laios csatlak zott árverési kerelme esefén ít431 P-nélJ C. 11. alatti Nyugat magvarországi Borkere^ kedelem Lipschütz Vilmos bei. cég vé-hajtató árverési kerelmi eseten W21 P

  a kőszegszerdahelyi 226 sz beté felvett ingatlanokra C 1. alatti Kőszegi karckpénztár csatlakozott árverési kér esetén 360 P-nél. C. 4 alatt Dr. Stur l csatlakozott árverési kérelme 900 P-C. 9 alatti Nyugatmagvarors?ági Borkere kedelem Lipschfltr Vilma cég végrehajt árverési kérelme esetén 1100 P-nél.

  Az árverelni szándékozók kötelest bánatpénzül a kikiáltási á r 10o/„-át kesi pénzben, vagv az IH81 : LX t-c. 42. §-ába megha ározott árfolyammal számított óvadél képes ertékpapirosban a kiküldöttnél leten-hogy a bánatpénznek előleges birói letét helyezéséről kiállított letéti elismervényt , kiküldöttnek átadni és az árverési féltéit ket aláírni. (1X81 : LX t-c 147, 150, 1 § § ; 1908: LX. t-c. 21. §.t

  Az aki az ingatlanért a kikiáltási árn magasabb Ígéretet tett, ha többet ígéri senki sem akar, köteles nyomban a kikiá tási ár százaléka szerint megállapított b; natpénzt az általa igért ár ugv-mannyi sz zalekáig kiegészíteni. (1908: XU 25 §.) |

  Kőszeg, 1936. február 12. Dr. RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb elnöl

  A kiadmány hiteléül :

  BP.NCZF. |ÓZ^EF sk. tkwezető í

  Köszöne tny i l ván í t ás .

  AZOT számos és jóleső rész-vétért, melyben szeretett édes-atyánk iiljtve após, tesivér és lokon

  Kratochwili Adolf gyászos elhunyta alkalmával ré-szesültünk. különösen a koszorú és virágadománvokért. valamint a nagyszámú utolsó kjseretért és a t p . ne t ^ n v^jó. ni.tiUP.M.ésérK ezúton mondunk hálás köszönetet.

  Kőszeg, 1936 ápr. 22:

  A gyá«?o (ó csálék.

  Köszönetny i lván í t ás .

  Mindazoknak, kik szeretptt édesanyánk, nagyanyánk és ro-konunk

  szomnrl é« somodor !

  Pázmándy Elekné j á r á sb í r óság ! t i tkár özvegye

  elhunyta alkalmával jóleső rész-vétüket kifejezték, koporsóját virágokkal és koszorúkkal díszí-tették és utolsó utján elkísérték, ezúton mond hálás köszönetet.

  Kőszeg, 1936. április 23.

  A gyászo ló csatád.

  — Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen —

  Kőszeg, 1936. április hó 26-án56. évfolyam 17. számFelelős szerkesztő és kiadótulajdonos: RÓNAI FRIGYESJobboldaliság és baloldaliságNémeth Imre országgyűlési képviselő előadása MiskolconKőszeg mozgalma a város magasabb lakbérosztályba sorozása irántA város képviselőtestületi üléseSzínházKörzeti konferencia evangélikus lelkészek és tanítók számára KőszegenHÍREKA képviselő körútja a községekbenNémeth Imre országgyűlési képviselőFelállítják a Trianoni keresztetHalálozásokA Nemzeti Egység propagandagyűlései Bozsokon és NagygencsenAnyakönyvi hírekSPORTHivatalos rovatvitéz dr. Nagy Miklós polgármesterÁrverési hirdetmény-kivonat Dr. RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. A kiadmány hiteléül: BENCZE JÓZSEF sk. tkwezető